Visuminės Dievybės AŠ ESU mokymas – kaip Rojaus Trejybė-AŠ ESU pasirinko mus – urantus – skleisti Jos gyvąją šviesą visų labui, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 02 06

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Violeta:
Tėve, Amžinasis Sūnau, Begaline Dvasia, AŠ ESU, mes saujelė urantų pabudę dvasioje, per dvasios atsivėrimą atradę Tave savo viduje, ne kartą girdėjome, kad Tu pasirinkai mus. Štai kad ir viename iš paskutinių Algimanto mokymų parašyta: „URANTAI - LIETUVOS IR VISO PASAULIO IŠGELBĖTOJAI, KAIP JUOS PASIRINKO KŪRĖJAS – ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU – GELBĖTI PASAULĮ NUO TAMSOS“. Rojaus Trejybe-AŠ ESU, kaip Tu pasirenki mus?

Algimantas:
Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, AŠ ESU, aš esu pasirengęs perteikti Tavąjį atsakymą-mokymą savo lūpomis, kad jį išgirstų ir kiti mano dvasios broliai ir sesės.

Visuminė Dievybė AŠ ESU:

Mano mylimieji vaikai, Aš esu Visuminė Dievybė, jūsų taip nuostabiai apibūdinama AŠ ESU, ir išskirtinai rašoma DIDŽIOSIOMIS raidėmis, kad jūs nesupainiotumėte su tos akimirkos kokios nors asmenybės teigimu, kada jis liudija tos akimirkos savąją tapatybę ir buvimą. Kokia nuostabi yra palaima, kada jūs atveriate save Man ir susiliejate su Manimi dvasioje, išreikšdami tą Garbę ir Šlovę, kuri priklauso Man, nes Aš jums suteikiu iš Savęs, kad pakiltumėte šlovėje ir garbėje į savąjį orumą – Manojo sūnaus ar dukros.
Kada jūs žvelgiate Manuoju žvilgsniu į aplinką, jūs galite pamatyti tolimą ateitį, kokia bus jūsų planeta. Jūs jau dabar kalbate apie žydintį sodą ir brolystę, tačiau šią akimirką vargu ar kas gali sutikti su tuo teiginiu, kad brolystė pasiekiama per vieną ar dvi kartas. Aš žvelgdamas į Savo vaikus, pačius mylimiausius, kuriuos apglėbiu Savo meilės skraiste vienodai, turiu Savąją Šviesą pateikti tiems, kurie jos neatstumia. Aš jos pateikiu visiems, bet tie, kurie nepasitiki Manimi – yra užguiti įvairių tamsos ritualų, kuriuos dar palydi įvairūs grasinimai ir gąsdinimai, kad Aš nubausiu, išnaikinsiu tautas, išnaikinsiu nepaklusniuosius, ir taip išvalysiu kelią ateities kartų šviesai – Aš negaliu tokiems vaikams suteikti šviesos, kad jie atvertų save pranokdami tą tamsos ritualą. Todėl Manasis pasirinkimas yra grindžiamas kitų Mano vaikų, kurie tikrina jūsų žmonijos kartas, tiek į praeitį, tiek numatydami ir į ateitį, kad galėtų iš toje akimirkoje gyvenančių Manųjų vaikų pasirinkti tuos, kurie sės sėklą ateities kartų šviesai.
Todėl Aš būdamas Tikrasis Daržininkas ir Sodininkas galiu matyti, koks yra Mano medis, kuriame gali nešti Mano šviesos vaisius Mano dukros ir sūnūs, esantys šitoje kartoje, o vaisius Aš skinsiu ateities kartose. Štai kodėl tas patikrinimas, atliktas per jūsų daugybę kartų į praeitį, ir žvelgiant per daugybę kartų į ateitį, ir leido Man priimti tą nuostabų sprendimą, kad jūs neatstumsite Manosios Meilės ir Tiesos, Šviesos ir Tikrovės, ir galėsite patirti tą viduje, gyvajame ryšyje per gyvąjį savęs atvėrimą Man. Ir tas atvėrimas pranoksta visus materialius turtus, kuriuos jūs galėtumėte sudėti šitame pasaulyje į vieną krūvą, ir jūs vis tiek savuoju atvėrimu Man juos toli nusvertumėte, ir Aš vis tiek rinkčiausi jus, o ne tuos spindėjimo viršūnėse sukaupusius milžiniško materialaus turto išraiškas, ar politinės valdžios viršūnes, ar įvairių populiarių žmonių šlovės spindulius, Aš rinkčiausi jus, nes Aš renkuosi jūsų širdis, asmenybę, dvasią, kuri nėra apsunkinta tų sunkių pareigų, kurios suteikia kitiems valdymo svertus, arba didžiulių turtų, kurie slegia pečius. Jūs esate tie nepalūžę nuo šitų sunkumų, ne siekiantys iliuzinių pergalių, bet žvelgiantys Manuoju žvilgsniu, pripildytu Manojo dvasinio turinio.
Todėl jūs turėjote savo protėvius, per daugelį kartų, kurie taip pat patyrė gyvenimo druskos skonį. Jie buvo užgrūdinti įvairiuose, jūsų samprata, sunkumuose, todėl ir jų ateinančios palikuonių kartos nepabėgo nuo sunkumų, bet grūmėsi su jais, formavo savo asmenybės dvasinį charakterį, kad ateitų toji karta, kurią jūs išreikšite šitame pasaulio krašte, priimdami Mano jums suteiktą gyvąją Šviesą. Nors jau dabar jūs žinote, kad visa, kas iš Manęs pasklinda, yra gyva, bet Aš tą jums sakau, kad jūsų protas nėra įpratintas prie Manosios Šviesos, kad ją atskirtumėte nuo gražiais žodžiais apipintų ritualinių tų pačių gražias sampratas išreiškiančių, bet negyvų teiginių. Štai kodėl, turėdami tą milžinišką šviesos gyvastį iš Manęs savyje, jūs gilinate save kaip asmenybė šios akimirkos tapatybe. Kas galėtų tokius teiginius priimti, ir pasiekus atitinkamų materialių pergalių, bet kurioje sferoje, ir netikėtai sau pripažinti – tas kelias buvo ne į tą pusę, reikėtų pasirinkti kitą kryptį? Bet kaip galima pasirinkti, kai tiek įdėta pastangų, energijos, pasiektas pripažinimas, ir visa tai buvo žengiant klaidinga kryptimi? Žmogiškasis protas materialia prasme nepajėgus atsisakyti nueito gyvenimo krypties – tai jam per sunkus išmėginimas. Todėl Aš negaliu rinktis tų, kurie stovi jūsų tariamais teiginiais Olimpo viršūnėje – valdžios, verslo, finansinių struktūrų, sportinių pergalių, ar įvairiausių, jūsų samprata, šou renginių šlovės spinduliuose – iliuzinio pasaulio aplinkoje. Todėl Mano pasirinkimas iš tikrųjų yra suvaržytas.
Aš suteikiau Save kiekvienam, priemones jūs turite visi iš Manęs tobulas. Kiek jūs jomis pasitikite, kiek jas panaudojate, priklauso nuo jūsų dvasinio atsivėrimo Man. O tai įtakoja jūsų įtikėjimo gelmė – kuo gilesnis atsivėrimas ir veikimas drauge su Manimi, tuo ryškesnis jūsų spindėjimas Man. Aš dėkoju už kiekvieną jūsų priimtą sprendimą, ir kada jūs vis stipriau pasitikite savo žingsniu, tai Man suteikia nuostabų pasitenkinimą, kad jūs iš tikrųjų tvirtėjate savimi, tvirtėjate savo tikrove, ir tai taip pat pripildo jūsų vidinį pojūtį, kad jūs patiriate iš Manęs atlygį. Manasis atlygis – jūsų asmenybės charakteris, kurį Aš jums padedu atskleisti, pirmiausia sau patiems. Bet aš sumaniau tokį evoliucinį kelią, kad jūs tiktai veikdami kitų gerovei iš tikrųjų patys patiriate palaimos vidinę būseną, patirdami tą neįkainojamą vidinį atlygį.
Palaima nenuperkama materialiais turtais, politiniais postais, įvairiausiais populiariais renginiais. Ji yra jūsų asmeninės pastangos, kurios tą pat akimirką sulaukia iš Manęs jau viduje paskleistos palaimos būsenos. Tik kol jūs neįvykdote visų šviesos labui veiksmų, tol nepatiriate tos palaimos, nes ji yra jūsų viduje, tiktai aptraukta voratinklių. O jūs savais darbais, veikdami su Manimi, tuos voratinklius ir valote visumos labui – iš tikrųjų savo pačių labui. Reiškia, Mano pasirinkimas buvo teisingas, jeigu jūs imate jausti šitą būseną. Jūsų gyvenimo prasmė ima duoti jums vis stipresnį impulsą, kad jūsų dvasinės asmenybės daigas vis stipriau skleistųsi į Manąją šviesą viduje, kiekviename iš jūsų.
Štai toks Mano pasirinkimas, bet Aš jums nesuvaržau laisvos valios. Todėl jūs visi esate laisvi Mano vaikai, jūs nesate įkalinti Manojoje Šviesoje, jūs ją jaučiate kaip laisvi Mano sūnūs ir dukros. Ir iš tos būsenos, kurioje jūs esate gyvojoje komunijoje su Manimi, ir veikdami drauge su Manimi visų labui, jūs iš tikrųjų pajuntate, kad pasirinkimo kito ir neturite, kaip laisvąją valią sulieti su Manąja, nes jūsų būsena, jūsų patiriama asmenybės tapatybės palaima, Mano jums padovanota, bet dabar atrasta per veikimą drauge su Manimi visumos labui, tampa jums neįkainojama dovana – atlygiu. Ir štai yra toks amžinasis žengimas Manyje. Aš jį suteikiau jums iš Savosios Meilės Šviesos Tikrovės, matydamas jūsų ateitį, dėl to ir galėjau rinktis jus nevaržydamas jūsų laisvos valios, ir visą laiką jus stiprindamas, kad sprendimus jūs patys grįstumėte savųjų patyrimų ir įtikėjimo gelmės pagrindu, visą laiką turėdami Manąją kryptį ir patyrimą su Manimi, tiek dvasinėje plotmėje, tiek ir fizinėje veikimo aplinkoje.
Ir taip bus per visą amžinybę.
Jums visą amžinybę Aš surasiu tokių iššūkių, kurie jus ir stebins, ir kels susižavėjimą Manimi, ir savimi – įveikus tą iššūkį. Aš jūsų esu tiek žavesio, tiek ir susižavėjimo Šaltinis. Būkite Mano žavesys per visą amžinybę visoje Manojoje kūrinijoje, kurią Aš jau jums paklojau po jūsų kojomis, ir prieš jus. Ir visą laiką Aš esu ir būsiu su jumis AŠ ESU.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas AŠ ESU už šitą nuostabų atsakymą-mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal