Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kvietimas bendrai nuoširdžiai Pirmadieninei maldai II. Temos tęsinys

Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros pirmadienio (2007 03 30 - 22 val.) maldos už mūsų, KIEKVIENO IR VISŲ, didesnę išmintį.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų visų mylimą Tėvą. Tiems, kuriems dar sunku garbinti Tėvą ir melstis savais žodžiais, galite pasinaudoti mano siūlomomis maldomis, tik svarbu, kad prieš tai jas perskaitytumėte ir suvoktumėte visų žodžių GILUMINĘ, dvasinę, prasmę, o per mūsų bendrą maldą jas skaitytų jūsų nuoširdžiai atsivėrusi siela.
------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad iš Tavosios meilės išauga žolė ir prasiskleidžia gėlės žiedas.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė suvirpina ir mano sielą iš vidaus.
Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavosios meilės dėka galiu mylėti ir aš, ir mylėti vis labiau taip, kaip mokai Tu – visus vienodai.
Tėve, aš garbinu Tave, kad vien tik Tavoji meilė sužadina tokius nuostabius virpesius pačioje mano sieloje, kad ji pajunta Tave esantį gyvą, nes būtent Tu esi gyvybės Šaltinis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, atsiverdamas Tau, net ir taip, kaip Tu atsiveri kiekvienam asmeniui ir visiems asmenims vienu metu.
Tėve, aš garbinu Tave, kad galiu patirti Tavąją meilę, ir kad trokštu jos vis daugiau ir daugiau, nes šis troškimas yra iš manosios sielos, kuri ir jaučia Tavosios dalelės, Tavosios dvasios, esnačios manyje, perteikiamus meilės virpesius iš Tavęs, ir dėl to trokšta jų vis daugiau ir daugiau.
Tėve, aš garbinu Tave, kad bet kokiomis sąlygomis, net pačiomis kritiškiausiomis, Tu man dovanoji ramybę ir palaimą, kurią aš ir galiu patirti tik būdamas gyvame ir giluminiame ryšyje su Tavimi.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, kuri vis labiau tampa ir mūsų kūrinija, kai me vis labiau atsiveriame Tau.
Tėve, aš garbinu Tave laisva valia, kurią Tu dovanoji kiekvienai kūrinijos šeimos asmenybei, ir kurią aš pašvenčiau Tavosios valios vykdymui.
Manoji valia, kad būtų Tavoji vallia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos dar šiek tiek patylėkite, tegu siela dar labiau panyra į Tėvo meilės virpesius, tegu ji džiaugiasi palaima, patiriama savyje. O tada pereikite prie prašymų maldos už mūsų išmintį.
----------------
Sūnau Kūrėjau, kurį dauguma žino tik kaip Jėzų iš Nazareto, Motina Dvasia, kurią dauguma žino tik kaip Šventąją Dvasią, Visuotini Tėve,
ačiū Tau, kad pakvietei mūsų vis labiau atsiveriančias sielas ir trokštančias dvasinės komunijos su Tavimi ir tarpusavyje į šitą kolektyvinę mūsų maldą už didesnę mūsų išmintį.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, jog ten, kur du ir daugiau įtikėjusių į tave ar į Tėvą yra drauge, tarp jų esi ir tu, per savo Tiesos Dvasią.
Aš prašau tavęs, tegu dabar Tiesos Dvasia įeiną į kiekvieną iš mūsų, nuoširdžiai atvertą sielą, kad ji imtų jausti tave esantį realų, tikrą, ir gyvą, net ir taip, koks realus, tikras, ir gyvas kiekvieno iš mūsų viduje yra Tėvo fragmentas, Jo dalelė, dvasia, Minties Derintojas, ir bendrauja su mumis visą laiką iš vidaus, o ypač, kada miegame ir jam nebegalime priešintis.
Aš, drauge su savo sielos sesėm ir broliais, kurie dalyvauja mūsų bendroje maldoje, nors yra toli vienas nuo kito fiziniu pavidalu, net įvairiose pasaulio šalyse, net ir įvairios dvasios, kurios mūsų žvilgsniui yra nematomos net ir būdamos visai šalia mūsų, meldžiu didesnės išminties kiekvienam iš mūsų, kad galėtume patys pajausti, kaip didesnis mūsų išmintingumas palengvina mūsų gyvenimą kasdienybėje.
Tėve, Tu esi išminties Šaltinis. Tavoji dvasia yra mūsų viduje, kiekvieno iš mūsų viduje. Tu mums liete lieji išmintį, tik mūsų nežinojimas, kad Tu kas akimirką, nenutrūkstamai lieji dieviškąją išmintį, ir neleidžia mums, nors trumpam, nurimti dienos metu, nors šiek tiek pabendrauti su Tavimi, suradus ramų kambelį, kad po tokio pabendravimo mūsų protas pajaustų, kaip jis prisipildė Tavosios išminties, padedančios spręsti kasdienius uždavinius savo asmeniniais laisvos valios sprendimais.
Aš meldžiu Tave, kaip ir mano sielos broliai ir sesės, kad mes daugiau paskirtume laiko nugyventos dienos prasmės apmąstymams, kad įvertintume, kaip ją nugyvenome, ar daug jautėme įtampos, nerimo, skubėjimo, ar suteikėme kam nors paguodą ir nuraminimą, ar ką nors įskaudinome ir dėl to patys patyrėme nerimo pojūtį.
Aš meldžiu, kad mes, kiekvienas, po truputį vis labiau priprastume vertinti savo nugyventos dienos prasmingumą, kuris kyla iš Tavosios valios vykdymo, mylimas Tėve. Aš meldžio savo sielos broliams ir sesėms palaimos patyrimo savyje, kuri ir padeda atsiverti daug labiau Tau, mylimas Tėve, ir iš Tavęs semtis didesnės išminties, dieviškosios išminties, kuri toli pranoksta žmogiškojo proto diktuojamus sprendimus savojo ego labui.
Mylimas Tėve, aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, meldžiu Tave, kad mes vis labiau ir labiau įprastume prašyti iš Tavęs didesnės išminties, kad šitas mūsų prašymas pavirstų į kasdienį prašymą, gilinant ir plečiant mūsų dabartinį požiūrį į aplinką ir į save patį.
Aš meldžiu Tave, kad Tavoji išmintis vis labiau ir labiau įsigalėtų mūsų, kiekvieno, viduje, per mūsų dvasinį ryšį su Tavimi, ir kad mes vis labiau įprastume vadovautis iš Tavęs gaunama išmintimi savo tarpusavio santykiuose su visais savo sielos broliais ir sesėm, Tavo vaikais, kuriuos Tu visus myli vienodai. Tik toks kelias suras sprendimus iš dabartinio gyvenimo akligatvių politikoje, ekonomikoje, šeimoje, visuomenėje. Nesvarbu, kokios būtų sudėtingos problemos, bet Tavoji išmintis visada suteiks didesnę šviesą ir pasitikėkjimą likti šitoje šviesoje su Tavimi.
Aš meldžiu Tave, kad mano sielos broliai ir sesės ryšį su Tavimi, gyvą ryšį su gyvuoju Tavimi, paverstų kasdieniu dvasiniu bendravimu, ir kad šitame bendravime visada būtų ir jų kasdienis troškimas semtis iš Tavęs dieviškosios išminties, laisva valia.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos vėl likite ramybės būsenoje, tegu siela jau dabar ir semiasi iš Tėvo didesnės išminties. Nesvarbu, kad Tėvo perduodamos didesnės išminties nepajausite akimirksniu. Tegu ji nusėda į jūsų pasąmonę. Ateis laikas, kada vis labiau ir labiau bendraudami su Tėvu pasiimsite ir tai, kas Tėvo buvo jau patalpinta į jūsų pasmonę.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-04-30 15:49:08

Komentarai

Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio vakaro maldą (2008 07 07 – 22val.) už Naujojo Sūnaus – Mondžoronsono - atėjimą, kad mes savo dvasine šviesa galėtume prisidėti prie kelio parengimo jo atėjimui. Taip, kaip mūsų Sūnus Kūrėjas, daugumai žinomas tik Jėzaus žmogiškuoju vardu, yra kilęs iš dviejų pirmųjų Rojaus Trejybės Asmenų - Tėvo ir Amžinojo Sūnaus, taip ir Mondžoronsono kilmė yra iš dviejų Rojaus Trejybės asmenų - Amžinaus Sūnaus ir Begalinės Dvasios. Taip,kad vienas iš tėvų jų kategorijų dvasioms yra bendras - Amžinasis Sūnus, kurį kriškčionybė ir supainiojo su Jėzumi. Jėzus nepriklauso Rojaus Tręjybei, kaip ir Šventoji Dvasia, kuri iš viso nėra ASMUO, o Vietinės Visatos Motinos Dvasios PASIREIKŠIMAS. O Vietinių Visatų Motinos Dvasioos yra Begalinės Dvasios Dukros, ir jų yra 700.000.
Taigi mūsų laukia naujo Sūnaus atėjimas, už kurį ir pasimelskie kolektyviai.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę.
Kurie dar savais žodžiais negalite garbinti ir melstis, nuoširdžiai skaitykite mano jums rašomas atsivėrusios sielos maldas.
------------------------------------------
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Kūrinijos Motina-Broli, Mylima Begaline Dvasia-Kūrinijos Motina-Sese, aš garbinu Tave kaip Rojaus Tejybės Tris Asmenis ir per visą amžinybę esančius VIENA DVASIOJE.
Aš garbinu tave, kad tavo, mylimas Tėve, meilė, nuspalvinta tavuoju, Amžinasis Sūnau_Motina-Broli, dvasingumu, ir apgaubta tavosios, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, išminties, visą kūriniją pripildo gyvybės ir ją šviesina asmeninio augimo ir tarnavimo dėka.
Aš garbinu tave, kad mes galime visi bendrauti tarpusavyje dvasiniu ryšiu, nes tu, mylimas Amžinasis Sūnau-Kūrinijos Motina-Broli, būtent tu ir paskleidi dvasingumo grandinę po visą kūriniją, kuri visa yra panardinta į tavo, mylimas Tėve, meilę asmenybės grandinėje, ir visada yra tavo, mylima Begaline Dvasia-Kūrinjos Motina-Sese, proto grandinės išminties virpesių glėbyje.
Aš garbinu tave, kad tavosios meilės, dvasingumo,ir išminties dėka ir tegali vystytis visa kūrinija; kiek ji besiplėstų į kosminę išorinę erdvę, vis tiek visada ji bus tavo viduje, niekda neišsiveršianti už tavųjų mylinčių ir globojančių rankų glėbio ir apsaugos.
Aš garbinu tave, kad manoji sielos šviesa, irgi yra pripildyta tavojo gyvojo meilės, dvasingumo, ir išminties vandens; ir ji malšina troškulį vis labiau ir labiau savuoju atsivėrimu tau ir vis daugiau gerdama gyvąjį vandenį iš tavęs.
Aš garbinu tave, kad mūsų visų kūrinija ir šeima yra VIEna dvasioje, net ir kaip jūs trys esate VIEna dvasioje, kada tik mes esame atsivėrusio gyvo bendravimo, GYVOS komunijos su tavimi meilės būsenoje.
Aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
---------------
PO Rojaus Trejybės Trijų Asmenų pagarbinimo, pasėdėkite tyloje keletą minučių ir leiskite savo sielai gerti Tėvo meilės virpesius, o tada pereikite prie prašymų maldos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Visuotine Motina-Visuotini Broli, mylima Begaline Dvasia-Visuotine Motina-Visuotine Sese, mes šįkart suėjome į dvasinę komunija su tavimi, būdami vienas nuo kito už daugybės kilometrų, bet dvasiniu ryšiu susieti daug artimiau ir stipriau už bet kokį materialų artumą, kad ir savo šita dvasine komunija prisidėtume prie Naujojo Sūnaus – Mondžoronsono atėjimo, kurį yra numatę mūsų, Nebadono, Vietinės Visatos Sutvrėjai ir Valdovai – Sūnus Kūrėjas, Mykolas, daugumai žinomas tik kaip Jėzus, ir jo partnerė Vietinės Visatos Motina Dvasia, Nebadonija, daugumai žinoma tik kaip Šventoji Dvasia.
Mes šitos komunijos dėka taip pat šviesiname ir dvasiname aplinką. Tuo pačiu mes prisidedame, kad vis daugiau būtų mūsų sielos brolių ir sesių dvasiškai išlaisvinusių savo sielas iš prietarų ir dogmų vergystės, ir tuo pačiu prisidedančių prie to, kad atėjęs Naujasis Sūnus turėtų savo aplinkoje daugiau pagalbininkų, nes tik jų dėka jis ir galės sėkmingai vykdyti savo misiją – atstatyti Urantijoje TEISINGUMĄ, kuris neįmanomas be meilės, gailestingumo, tiesos, išminties, ir tarnavimo.
Mes meldžiame, kad visi šitoje gyvojoje dvasinėje komunijoje dalyvaujantys mūsų sielos broliai ir sesės vis labiau ir giliau atsiduotų dvasiniam vedimui iš vidaus, kad tik šito vedimo dėka jie įgautų vis ryškesnę sampratą apie mūsų tarpusavio brolystę ir šituo gyvuoju ryšiu su tavimi jie pradėtų gyventi kasdien. Šitaip mes ir padėsime Mondžoronsono atėjimui į Urantiją, nes dabar be mūsų, kiti mūsų sielos broliai yra perdaug pilni baimės ir netikėjimo jo galimu pasirodymu tarp mūsų, kad suteiktų jam pagalbą, kuri jam bus reikalinga.
Mes meldžiame, kad mūsų dvasinis GYVAS RYŠYS SU TAVIMI tik stiprėtų, kad mes vis labiau ir labiau PATIRTUME tavo buvimą savo viduje, ir tuo stiprėtume patys, kada aplinka elgiasi priešingai ir daro tokius veiksmus, kurie būtent ir uždelsia Mondžoronsono būsimos aplinkos ir pagalbininkų dvasinimą ir šviesinimą, o tuo pačiu ir uždelsia jo atėjimą, kuris yra parengiamasis etapas antrajam mūsų Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus atėjimui, ištęsint jo duotą pažadą, vėl sugrįžti į Urantiją, kada jis bus ŠLOVĖJE IR GALIOJE IR KADA JĮ GALĖS MIRTINGIEJI MATYTI DVASIOS ŽVILGSNIU.
Mes meldžiame, kad dabar, kada mūsų Sūnus Kūrėjas-Jėzus yra ŠLOVĖJE IR GALIOJE, vis daugiau mūsų sielos brolių ir sesių įgautų DVASINĮ matymą, prie kurio išplėtimo prisidės ir Mondžoronsono misija.
Mes meldžiame meilės, šviesos, ir gyvo ryšio su Tavimi visiems mūsų sielos broliams ir sesėms, ir darome tai iš meilės tau ir jiems, ir visai kūrinijos šeimai, ir laisva valia.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, tegu jūsų siela klausosi Tėvo dvasios perduodamų Jo mokymų, tegu geria Amžinojo Sūnaus dvasingumo virpesius su Begalinės Dvasios skleidžiama išmintimi.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,Algimantas
2008-07-06 15:27:39Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio maldą – 2008 06 30 - 22 val. Šįkart pasimelskime už badaujančius ir skriaudžiamus Afrikos Somalio žmones. Tuo pačiu ir už visus neturinčus ką valgyti ir badaujančius mūsų sielos brolius ir seses.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę.
Pasinaudokite mano maldomis, jeigu jums dar sunku garbinti Rojaus Trejybę savais žodžiais. Tik skaitykite maldas labai nuoširdžiai.
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Visuotine Motina-Visuotini Broli, mylima Begaline Dvasia-Visuotine Motina-Visuotine Sese, aš garbinu tave, kad tu sukūrei meilę ir jos dėka gyvybę kūrinijoje, kuri yra tokia įvairi ir nepasikartojanti, tokia spalvinga ir kerinti savo gyvybingumu ir nepakartojamu atsinaujinimu.
Aš garbinu tave, kad tik kūrinijos dvasinės šeimos dėka mes galime augti ir patirti tavo pasireiškimą aplinkoje.
Aš garbinu tave, kad tavoji nuostabi meilė visą laiką atsiskleidžia naujais patyrimo virpesiais ir atspalviais, kurie iki tol tarsi ir neegzistavo, nors jie buvo visą laiką, tik manoji siela dar buvo nepribrendusi juos patirti.
Aš garbinu tave, kad būtent patyrimo dėka mes galime pažinti, ir pažįstame, tave vis artimiau ir artimiau, taip, kaip tave – Rojaus Trejybę – gali pažinti ir patirti žmogus tokiame pasaulyje, kuriame viešpatauja dvasinė naktis ir milžiniški tavojo veikimo iškraipymai.
Aš garbinu tave, mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Kūrinijos Motina-Broli, Begaline Dvasia-Kūrinijos Motina-Sese, nes siela pati trokšte trokšta jus kiekvieną vis artimiau pažinti ir patirti, kad galėtų dar labiau atsiduoti tavajam, mylimas Tėve, vedimui iš vidaus ir tarnauti tau, tarnaujant savo sielos broliams ir sesėms.
-------------------------------------------------------------------
Po Rojaus Trejybės Trijų Asmenų pagarbinimo pasėdėkite tyloje kelias minutes, tegu jūsų siela geria Tėvo meilę, Amžinojo Sūnaus gailestingumą, ir Begalinės Dvasios išmintį, o tada pereikite prie prašymų maldos.
------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau Kūrinijos Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia Kūrinijos Motina-Sese, šįkart savo sielos brolius ir seses pakviečiau į mūsų bendrą kolektyvinę maldą pasimelsti už kenčiančius ir bado naikinamus mūsų sielos brolius ir seses Afrikos valstybėje – Somalyje. Tegu mūsų kiekvieno Minties Derintojai pasiekia mūsų sielos brolius ir seses Somalyje, tegu jie pagirdo mūsų atsivėrusių sielų meilės virpesiais ir pamaitina jų kūnus tavo gyvąja duona – meile. Mylimas Tėve, su Tavimi viskas yra įmanoma, net ir tai, kad šitie bado ištikti mūsų sielos broliai, tavo vaikai, būtų pasotinti. Aš meldžiu, kad jie šitaip būtų pamaitinti tavo gyvąja duona ir pagirdyti gyvuoju vandeniu. Kada aš mačiau per CNN televizijos laidą, kaip jie kankinasi iš bado, ypač mažyliai vaikučiai, kaip jie neturi kur galvos priglausti pakilusioje dykumos smėlio audroje, kai smulkiausios smėlio smiltelės patenka į burną vietoje vandens ir duonos, kurios nėra, kaip vaikučiai iš išsekimo nebegali pakelti galvyčių, mano siela verkė, ašaros, materialios ašaros, ritosi mano skruostais.
Tokioje yra padėtyje mūsų sielos broliai 21-ajame amžiuje, kai kitur mūsų sielos broliai auksu grindis išpuošia, tonų tonas maisto išmeta, kad tik kainos nenukristų. Tačiau dar baisiau Somalyje yra tai, kad tie be jėgų ir iškankinti ir toliau senkantys mūsų sielos broliai nepajėgūs pasiimti jokio maisto, net ir to, kurį atsiunčia kaip labdarą, nes iš jų maistą atima siautėjančios ginkluotos bandos iš įvairių genčių.
Būtent dėl to aš trokštu, kad šįkart mes melstumėmės ypač nuoširdžiai už mūsų sielos brolius Somalyje, kur juos dar papildomai skriaudžia ir jų kiti sielos broliai su ginklu rankose. Būtent dėl tokios skriaudos daugiau kaip milijonas Somalio žmonių išbėgo iš savo namų ir nežino, ką toliau jiems daryti – nieko nebeturi – nei maisto, nei pastogės, nei ateities, tik dykuma, smėlio audra, karštis ir badas, tiesiogine prasme badas.
Aš meldžiu tave, mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau, Begaline Dvasia tavosios meilės, gailestingumo, ir išminties mūsų sielos broliams, kurie dabar yra beviltiškoje padėtyje, kada jiems niekas nebenori padėti, tik Tu, kaip ir visada, juos myli, ramini, ir guodi stiprindamas ir vesdamas į šviesą.
Aš meldžiu, kad mūsų šitoji malda, kurioje dalyvauja ir mūsų angelai sargai serafimai, pasiektų mūsų meilės virpesiais juos visus ir jų serafimus, ir Tarpines Būtybes, kurios taip intensyviai darbuojasi tokiomis nepaprastomis aplinkybmis, ir kad mes bendromis meilės virpesių galingiausios energijos pastangomis pasiektume tokį visų sutarimą, kad šitie mūsų sielos broliai r sesės, maži ir dideli, seni ir jauni, vyrai ir moterys, vaikai ir kūdikiai būtų pamaitinti ir pagirdyti ir kad jie patirtų, kokia yra tavoji meilė, mylimas Tėve, tavasis gailestingumas, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, tavoji išmintis, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese. Mūsų malda kyla ir liejasi iš meilės ir laisva valia.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite kelias minutes, tegu jūsų siela klausosi Tėvo jai suteikiamų mokymų, kuriuos ji gauna per Jo dvasią, Minties Derintoją, gyvenantį jūsų viduje.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2008-06-30 09:22:33Kviečiu jus į mūsų pirmadieninę maldą (2008 06 23 – 22val.) už bendradarbiavimą gėrio ir meilės labui, kūrinijos labui.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybės visus TRIS ASMENIS – TĖVĄ, AMŽINĄJĮ SŪNŲ KŪRINIJOS MOTINĄ-BROLĮ, IR BEGALINĘ DVASIĄ KŪRINIJOS MOTINĄ-SESĘ..
Kam sunku garbinti ir melstis savais žodžiais, pasinaudokite mano jums rašomomis maldomis.
----------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau Kūrinijos Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia Kūrinijos Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu esi ir savo buvimu palaimini visą kūriniją, kurioje esame ir mes visi: ir tave mylintys ir šlovinantys vaikai ir tie tavo vaikai, kurie yra nusisukę nuo tavęs, bet tu juos myli lygiai tiek, kiek ir mus.
Aš garbinu tave, kad tavosios meilės virpesių dėka aš patiriu tavo buvimą savo viduje ir šituo patyrimu trokštu dalintis su savo sielos broliais ir sesėmis.
Aš garbinu tave, savo atsivėrusios sielos šlovinimo himanais, skirtais tavo meilei ir šviesai, nes siela prisipildžiusi tavosios šviesos ir pati nebegali nešviesti.
Aš garbinu tave, kad tavoji meilė išvaduoja iš baimės ir ligų, kad tik tavoji meilė suteikia sielai laisvę ir skrydį meilėje ir tiesoje.
Aš garbinu tave, mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau Kūrinijos Motina-Broli, ir Begaline Dvasia Kūrinijos Motina-Sese, kad tik tavo dėka visa tavosios kūrinijos šeima auga ir vystosi nė akimirkai nesustodama, nes tavoji paskleista meilė, virpesių galios dėka, suteikia sielai ir dvasiai troškimą prisidėti prie šitos pačios tavo dvasinės šeimos šviesinimo ir dvasinimo iš meilės tau ir visai šeimai, vis labiau tampančiai ir mūsų visų šeima jau dabar.
Aš garbinu tave, laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po Rojaus Trejybės Asmenų pagarbinimo, pasėdėkite tyloje kurį laiką, kad jūsų siela prisigertų vis daugiau meilės, gailestingumo, ir išminties, o tada pereikite prie prašymų maldos.
---------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau Kūrinijos Motina-Sese, Begaline Dvasia Kūrinijos Motina-Sese, ačiū tau už mūsų vis naujus patyrimus tiek sielai, tiek kūnui, kad galėtume vis daugiau pažinti tave ir kūriniją, ir tarnauti tau, tarnaudami savo sielos broliams ir sesėms. Ir šitoji mūsų kolektyvinė malda yra sumanyta, kad dvasintų mūsų šeimą, visus žmones ir sielas, o taip pat dvasias.
Mes siunčiame savo atsivėrusių sielų meilės virpesius ir meldžiame, kad juos pajaustų vis daugiau mūsų sielos brolių ir kad jie pradėtų patirti, jog mūsų gyvenimo prasmė yra tarnavime iš meilės tau ir vienų kitiems. O tada me visi imsime pajausti poreikį vis giliau atsiverti tau ir glaudžiau tarpusavyje bendradarbiauti, o ne siekti savanaudiškų ir materialių interesų patenkinimo kitų sąskaitą, kad tik getriau būtų man ar mano žemiškosios biologinės šeimos nariams, visiškai nesusimąstant apie visų savo sielos brolių ir sesių interesus.
Mes meldžiame, kad mūsų atsivėrimas tau, mums suteiktų daugiau meilės, gailestingumo, ir išminties, kaip gi bendradarbiauti tarpusavyje, kada dabar aplinka yra mąstanti materialaus vartotojiškumo linkme.
Aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėmis, meldžiu, kad mūsų šitoji kolektyvinė malda padėtų patirti savyje atsivėrimo tau virpesių tikroviškumą ir troškimą bendradarbiauti, kur bedirbtume ir ką beveiktume, kad pajaustumėm tavo vedimą iš vidaus ne nustumti kitą, kad užimtume jo vietą, bet kad padėtume vienas kitam, padėtume tiek, kad kitas galėtų geriau ir pilniau atsiskleisti savuoju dieviškuoju aš.
Mes meldžiame, kad šitoks bendravimas plistų vis daugiau ne tik iš mūsų, bet ir iš kitų sielos borlių bet kokiame pasaulyje, bet kokioje kūrinijos vietoje ir kad mes tą virpesį taip pat pajustume ir patirtume, kad visa kūrinijos šeima remiasi bendradarbiavimo ir meilės pagrindu, o ne konkurencijos ir skriaudimo pagrindu, koks dabar vyrauja Urantijoje visose sferose, net ir savo biologinėje šeimoje.
Mes meldžiame, kad mūsų giminingos sielos vis aktyvėtų kolektyvinės meilės virpesių skleidimu, kolektyvinių maldų metu ir kasdienio gyvenimo akimirkomis.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
--------------------------------------------------
Po maldos pasėdėkite tyloje keletą minučių, kad pajaustumėte, kaip Rojaus Trejybės visi TRYS asmenys jus moko, ir moko bendradarbiauti ir mylėti.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,Algimantas
2008-06-22 16:24:42Mielieji, kadangi yra daug mūsų sielos brolių ir sesių, kenčiančių nuo vadinamųjų "piktųjų" dvasių, kurių tikrovėje NĖRA, bet žmogaus pasąmonės baimės sukuria tokius vaizdinius, kad jiems pradeda vaidentis, nors yra vadinamasis poltergeisto reiškinys, kurį sukelia Tarpinių Būtybių žaidimas su mūsų baimėmis ir neišmanymu, tai šįkart kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio maldą (2008 06 16 – 22 val), kad visi pasimelstume už vadinamąjį “piktųjų” dvasių apsėdimo ir namų apvalymą.
Iš pradžių kviečiu jus pagarbinti Rojaus Trejybės visus tris Asmenis – Tėvą, Amžinąjį Sūnų, ir Begalinę Dvasią.
Aš jums padėsiu savo rašomomis maldomis, tik skaitykite jas labai nuoširdžiai, visa atsivėrusia siela, nes maldoje svarbu nuoširdumas, o ne tariamas žodis.
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, ir manoji siela, atsivėrusi tau trokšte trokšta šlovinti tave savo meilės viropesių, gautų iš tavęs, himais, ji trokšta atsiverti tau vis daugiau ir daugiau, nes tik per atsivėrimą ji ir tegali tave garbinti.
Aš šlovinu tave, kad tu esi meilės vandenyną išliejęs kūrinijos pavidalu ir tik šitame meilės vandenyne tu maudai ir net skandini kiekvieną tau atsivėrusį ir šituo skendimu kiekvienas tvarinys įgauna amžinybę ir meilę šitam pačiam meilės vandenynui – visai kūrinijos dvasinei šeimai.
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu jus visus ir kiekvieną, nes jus myliu kiekvieną, kiek tegali šiandien mylėti mano atsivėrusi tau siela, kiek ji gali patirti šituos pačius tavosios meilės virpesius savyje ir šitais pačiais meilės ir gyvenimo virpesiais dalintis su kitais savo sielos broliais ir sesėm, ir trokštu dar artimesnio garbinančio sielos atsivėrimo kiekvienam iš jūsų trijų, kurie ir sudarote kūrinijos Begalinįjį Dievą.
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu jus tris viename dvasine prasme ir per šitą garbinimą jaučiu didesnį norą palaikyti artimesnį ryšį su tavimi kaip Kūrinijos Šaltiniu ir Centru ir tik šito ryšio, kuris yra gyvas, dėka, manoji siela ir tegauna gyvąjį vandenį, kuris numalšina jos troškulį ir pamaitina ją tavo gyvąja duona. Aš garbinu tave laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po Rojaus Trejybės visų Trijų Asmenų pagarbinimo, pasėdėkite tyloje, tegu jūsų siela geria Tėvo, Amžinojo Sūnaus, ir Begalinės Dvasios meilės virpesius ir tegu jais mėgaujasi be apribojimo palaimos būsenoje. O tada pereikite prie mūsų kolektyvinės prašymų maldos.
--------------------
Tėve, Amžinasis Sūnau, Begaline Dvasia, ačiū tau už nuostabius patyrimus, kokius tik patyrė kūrinija ir kiekvienas jos tvarinys per visą tą laiką, kada tu pradėjai kurti gyvybę kosmose ir visatas, kuriose ir apgyvendinai gyvybės įvairiausias formas. Aš dėkoju tau ir už mūsų, kiekvieno, patyrimą. Dėkoju ir už mūsų kolektyvinę maldą, net ir šios akimirkos maldą, nes ir ji yra iš tavosios meilės, kuri ir suteikia mūsų sieloms troškimą jungtis į kolektyvinę maldą. Ir nesvarbu, kad esame toli savo fiziniu pavidalu, net už tūkstančių kilometrų, bet esame apjungti mūsų Minties Derintojų,, Tiesos Dvasios, ir Šventosios Dvasios – kur bebūtume – į vieną dvasinę šeimą, net ir taip, kaip ir jūs apjungiate visą kūriniją į vieną dvasinę šeimą.
Aš šįkart pakviečiau savo sielos brolius ir seses pasimelsti už tuos mūsų sielos brolius ir seses, kurie kenčia nuo įvairių neigiamų ir jiems nesuprantamų reiškinių, kurie veikia jų pasąmonėje ir juos kankina realiai jų sąmonės lygiu, ir ką jie pavadina piktųjų dvasių apsėdimu, kurio neliko nuo mūsų Sūnaus Kūrėjo įsikūnijimo Jėzaus iš Nazareto pavidalu laikų, kada jis atsilaikė prieš Liuciferio gundymus ant Hermono kalno ir užbaigė Liuciferio maištą Satanijos sistemoje, o tuo pačiu ir mūsų planetos buvusio išdaviko vadovo, Kaligastijos, įtaką mūsų planetos žmonėms per Tarpinių Būtybių poveikį žmonių ir gyvūnų protui.
Mano mylimieji Tėve, Amžinasis Sūnau, Begaline Dvasia, ir šiandien daugybė yra žmonių, kurie negali išsivaduoti iš savosios per kartų kartas pasąmonėje įsigalėjusios tamsios informacijos apie vaiduoklius, apie vėles, apie demonus, kurių nėra nė vieno, bet žmonės iš savo pasąmoninės baimės negali patys išsivaduoti savo jėgomis, ir jie jaučia realų tokį pasąmoninių reiškinių poveikį jų sąmonei, net matydami ir vaizdus. Aš meldžiu, kad tokie reiškiniai, kurie ir šitą pačią akimirką vyksta žmogaus pasąmonėje, mūsų maldos dėka, kada mūsų atsivėrusių sielų meilės virpesiai apglėbia ir tuos sunerimusius mūsų sielos brolius, nuramintų juos ir jie patys pajustų, kad tie tamsūs ir juos gąsdinantys šešėliai, tai tik šešėliai, o ne realūs objektai. Kada šviesa apšviečia šešėlį, jis dingsta.
Aš meldžiu, kad šitų selos brolių ir sesių sielas apšviestų Tavoji, mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese amžinoji ir spindinti meilės dvasinė šviesa, kuri yra GYVA IR BE JOKIO ŠEŠĖLIO.
Aš lygiai taip meldžiu, kad tuose namuose, kuriuose net ir šitą pačią akimirką gali kelti realius triukšmingus garsus, ir tuo pačiu bauginti mirtinguosius, šitaip neatsakingai išdykaudamos su žmonių tamsumu Tarpinės Būtybės, aš jūsų vardu – mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, vykdydamas jūsų įgaliojimą kalbėti jūsų visų trijų vardu, liepiu visoms TOKIOMS Tarpinėms Būtybėms šita pačią akimirką nutraukti tokius žmones bauginančius veiksmus, o jeigu kas nors buvo jų sulaužyta, vėl atstatyti į buvusią būseną, net ir taip, kad nieko neliktų nuo tokių nevykusių pokštų.
Aš meldžių, kad tavoji valia, kuri visa pilna meilės ir yra laisva bei aukščiausia, būtų jų įvykdyta taip pat iš meilės TAU.
Manoji valia, kad būtų Tavoji vala. Amen.
--------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite ramybėje, pasiųsdami savo virpesius visiems savo sielos broliams ir klausydamiesi Tėvo mokymų, perteikiamų sielai iš meilės jai.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,Algimantas
2008-06-15 10:30:03Mielieji, kviečiu jus į mūsų bendrą maldą – 2008 06 09 22val. Ji šįkart bus skirta Rojaus Trejybei – Visuotiniam Tėvui, Amžinajam Sūnui, ir Begalinei Dvasiai. Kodėl už Rojaus Trejybę? Būtent tik Rojaus Trejybė yra Amžinasis DIEVAS, visa kita yra Dievo PASIREIŠKIMAS kūrinijoje.
Aš užmezgiau, Tėvo paprašytas, asmeninį ryšį su Rojaus Trejybės kitais dviem Asmenimis – Amžinuoju Sūnumi ir Begaline Dvasia. Būtent Begalinė Dvasia ir suteikė man mokymą, kad JUS mokyčiau GARBINTI ROJAUS TREJYBĘ IR MELSTIS ROJAUS TREJYBEI.
Šituos savo patyrimus netrukus pateiksiu svetainėje.
Tai pat Tėvas man perdavė mūsų šventovės naują pavadinimą. Nuo šiol Jis paprašė ją vadinti ROJAUS TREJYBĖS šventove.
Taigi mūsų šitos garbinimo maldos ir prašymų maldos yra nukreiptos tik į Rojaus Trejybę.
Mielieji, pagarbinkime Rojaus Trejybės Lygiaverčius Tris Asmenis – Visuotinį Tėvą, Amžinajį Sūnų, ir Begalinę Dvasią.
Pasinaudokite mano jums rašomomis maldomis. Tik skaitykite jas nuoširdžiai.
Mylimas Tėve, Mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu Tave, vieną vienintelį Dievą trijuose asmenyse ir tris asmenis kaip viena dvasioje.
Aš garbinu Tave, mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau, Begaline Dvasia, kad tik Tavoji kūrinija yra pilna gyvybės, ir mes joje sudarome pilnateisių mirtingųjų grandį, kuri yra mylima lygiai taip pat, kaip ir patys nuostabiausi tvariniai, kurie yra kilę tiesiogiai iš jūsų.
Aš garbinu Tave, kad mes galime Tave patirti, kiekvieną asmeniškai, ir savo nuostabiu atsivėrimu Tau, savo gyvu bendravimu su bet kuriuo iš jūsų.
Aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė, gailestingumas, ir išmintis yra suteikiami visos kūrinijos tvariniams, be jokių išankstinių pasižadėjimų ir be jokių IŠANSKTINIŲ sąlygų, visiems, net ir paties labiausiai užguitiems ir neturtingiausiems, nes tik savo atsivėrimu Tau tai tampa tikrove kiekvienam tvariniui, kuris atsiveria Tau visa savo siela.
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina, Begaline Dvasia-Motina, aš garbinu Tave, kaip save atiduodančius mums, tvariniams, padalindami asmenybės, dvasingumo, ir išminties dovanas, mums tereikia ištiesti į jus rankas ir tai patirti savo viduje.
Aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė, gailestingumas ir išmintis mus kiekvieną uždega ryžtų žengti pirmyn, švelnumu, ir išmintingais sprendimais. Laisva valia, ir iš meilės Tau.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo, pasėdėkite tyloje, tegu jūsų atsivėrusi siela geria meilės nektarą, pasiekiantį jus iš Tėvo, tegu ji patiria gailestingumą iš Amžinojo Sūnaus, ir tegu ji prisigeria išminties iš Begalinės Dvasios.
O tada pereikite prie prašymų maldos už Rojaus Trejybę.
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau, Begaline Dvasia, mes džiaugiamės savo atsivėrusiomis sielomis šitoje kolektyvinėje maldoje žengdami naują kokybinį žingsnį – garbiname ne tik vien Tave, mylimas Tėve, bet ir Amžinąjį Sūnų, kuris yra kurinijos Motina-Brolis, o taip pat ir Begalinę Dvasią, kuri yra Kūrinijos Motina-Sesė.
Mes dabar visi, drauge su mūsų angelais serafimais, Tarpinėmis Būtybėmis, net daugybe ir aukštų rangų dvasių, prisijungusių prie mūsų garbinimo, skirto jums, ir dalyvaujančių ir mūsų prašymų maldoje, kad ją sustiprintų, meldžiame gerovės jums, mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau, Begaline Dvasia.
Tu esi visos gerovės šaltinis visoje kūrinijoje, ir mes, patys žemiausi mirtingieji žmonės, meldžiame gerovės ta prasme, kad vis daugiau mūsų sielos brolių ir sesių apsispręstų žengti Tavuoju meilės ir šviesos, tiesos ir gėrio keliu, ir juo žengdami drąsiai, atsiremdami į Tave ir pasitikėdami Tavuoju vedimu patirtų viduje palaimą ir gerovę, o tuo pačiui ir Tu patirtum šitą pačią tvarinio gerovę kartu su tvariniu.
Mes meldžiame dvasinio ryšio mūsų tarpusavio brolystėje, kad mes, atsiverdami Tau, ne tik nustotume vienas į kitą žvelgti, kaip svetimi ir nepažįstami Tavo vaikai, bet kad savo meilės virpesius spinduliuotume visiems vienodai, net ir taip, kaip jie pasklinda iš Tavęs po visą kūriniją irgi visiems vienodai.
Iš Tavosios meilęs galingo spaudimo Tu sukūrei kūriniją. Tik Tavo dėka iš meilės atsirado ir gyvybė visoje kūrinijoje. Ir mes lygiai taip esame tavo mylintys vaikai ir trokštantys panašėti į Tave, savosios asmenybės pasireiškimu, mylimas Tėve, gailestingumu ir kantrybe, mes trokštame panašėti į Tave, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, ir išminimi trokštame panašėti į Tave, Begaline Dvasia-Motina-Sese. Būtent mūsų malda ir yra nukreipta į Tave, kad mes galėtume Tave, pasireiškiantį per dvasią, patirti, ir šituo pačiu suteikti ir Tau pasitenkinimą, kokį ir suteikia mylintys ir drausmingi vaikai savo tėvams žemiškoje šeimoje, atsiduodami jų išmintingam vedimui.
Mes meldžiame, kad ir mes patys, eidami šituo gyvuoju keliu, mes patirtume ir savojo žingsnio tvirtėjimą, ir vis didėjantį pasitikėjimą Tavimi ir savo pasirinkimu, nes jis yra diktuojamas Tavosios išminties ir palaimos, kuriuos siunti Tu kiekvieną akimirką.
Mes meldžiame gilesnių patyrimu su Tavimi – Tėve, Amžinasis Sūnau, Begaline dvasia, tokių patyrimų, kokius Tu ir numatei mūsų augimui, kuris ir suteiktų Tau gerovę, megaujantis savo vaikų palaima, gauta iš Tavęs, per savo sielų atvėrimą Tau, iš meilės Tau ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Po maldos pasėdėkite tyloje, tegu jūsų siela geria Tėvo mokymus, nusėdančius pasąmonėje.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,Algimantas
2008-06-08 22:12:20Mielieji, kviečiu jus į mūsų bendrą pirmadienio maldą (2008 06 02 – 22val. ) už mūsų urantų sambūrį Molėtuose, įvyksiantį birželio 7-8d.d.
Iš pradžių pagarbinkime mylimą Tėvą.
Tiems, kuriems dar sunku garbinti ir melstis savais žodžiais, tuomet skaitykite, TIK BŪTINAI NUOŠIRDŽIAI, mano jums rašomas maldas.
-------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi toji meilės vandenyno banga, užliejanti kiekvieną atsivėrusią Tau sielą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi tas nuostabusis ir niekada neišsenkantis Meilės Šaltinis ir Centras, be kurio visa kūrinija patirtų dvasinę sausrą, o siela ir dvasia nustotų egzistuoti., net Tu jas girdai GYVUOJU savo MEILĖS VANDENIU.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi visus, ir kiekvieną, mylintis Tėvas, kuris neturi jokio, net menkiausio tvarinius baudžiančio šešėlio, nes kūriniją valdai tik VIENINTELIU MEILĖS ĮSTATYMU.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu visą kūriniją sukūrei tik meilės dėka, nes be meilės Tu neturi jokio kito motyvo kurti, kaip ir kūrinijos tvariniai, prisipildę Tavosios meilės, net ir nežinodami iš kur ji, taip pat tampa Tavosios kūrinijos meilės bendraskleidėjais.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tu esi Pirmasis Šaltinis ir Centras visoje kūrinijoje, kurioje be Tavosios meilės patyrimo savyje nei dvasiškai šviesėti, nei augti, nei panašėti į Tave negali nė viena siela, nė viena dvasia, ir nė vienas žmogus, nes tik Tavoji meilė yra toji varomoji jėgą, nugalinti blogį gėriu.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, kuri yra ir mano, nes tik Tu ir leidi pajausti tokį jausmą kūrinijai, kada atsiveriu Tau vis daugiau ir daugiau.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave laisva valia,.kurią suteikei Tu.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po mylimo Tėvo garbinimo pasėdėkite keletą minučių tyloje ir patirkite Tėvo meilės virpesių nektarą jūsų atsivėrusioje sieloje. O tada pereikite prie prašymų maldos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, Vietinės Visatos Motina Dvasia, Tėve, ačiū tau už mūsų vis labiau atsiveriančias sielas, kad jos trokšta mūsų bendros maldos.
Aš prašau tavęs, Sūnau Kūrėjau, kad tavoji Tiesos Dvasia įeitų į kiekvieną iš mūsų, ir mes pajaustume tave tikrą ir gyvą per tavosios Tiesos Dvasios buvimą mūsų viduje.
Šįkart aš pakviečiau savo sielos brolius ir seses, kur jie bebūtų: Lietuvoje, Amerikoje, Anglijoje, Vokietijoje, vis tiek per Tavo, Tėve, dvasią – Minties Derintojus – mes esame apjungti į vieną bendrą sielos sesių ir brolių šeimos dalelę, kurioje taip pat dalyvauja ir mūsų angelai serafimai.
Šio vakaro mūsų malda yra skirta mūsų artėjančiam šį savaitgalį urantų sambūriui Molėtuose. Mes ten susirinksime tie, kurie pasirinkome atsivėrusios sielos gyvąjį Tavo – mylimas Tėve – kelią be ritualų, be dogmų, bet atsiverdami Tau, mylimas Tėve, ir einame tokiu iki šiol žmonijos nepatirtu keliu.
Mes meldžiame, kad atvažiuotų tie sielos broliai, kurie tikrai nuoširdžiai trokšta Tavojo, mylimas Tėve, patyrimo per savo sielos atvėrimą Tau, ir kad mes galėtume patirti Tave dar glaudžiau, dar artimiau ir tuo pačiu sutvirtėtume savo gyvu ryšiu su Tavimi, mylimas Tėve, ir tarpusavio dvasiniu ryšiu.
Mes meldžiame, kad mūsų savaitgalio gyvi patyrimai sustiprintų mus tiek, kad pradėtume liudyti Tave, mylimas Tėve, kitiems savo sielos borliams ir sesėms, kurie dar tokių patyrimų nepajautė ir dėl to jiems dar sunku patikėti, kad Tu esi tikrai gyvas, ir esi PATIRIAMAS, kada tik ir kur tik Tau sugeba atsiverti siela, nes Tu esi ne tik visur, bet ir kiekvieno viduje per savo dvasią, Minties Derintojus.
Mes meldžiame, kad mūsų ateinantis sambūris praturtintų kiekvieną ne tik patyrimu, bet ir kūrinijos šeimos pažinimu, nes mes esame VISI, neatskiriama kūrinijos šeimos dalimi, nors tik mažytė mūsų saujelė šitą žino.
Mes meldžiame, kad mūsų sambūris, kuris jau vyksta šeštą kartą, leistų Tave, mylimas Tėve, patirti mūsų kolektyvinių pamaldų metu, kad tai, ką mes patiriame per savo šeštadienines pamaldas Tavo, Tėve ir Sūnau Kūrėjau, Jėzau, vardo mūsų šventovėje, tuo pačiu jie patys paliudytų, kad Tu, Tėve, esi tikras ir gyvas ir maldos metu mus ne tik ramini, bet ir stiprini eiti Tavo meilės ir šviesos keliu VISŲ labui.
Mes meldžiame, kad mūsų ryžtas, eiti šituo gyvuoju Tavo, mylimas Tėve, keliu augtų ir mes galėtume drąsiai sau patvirtinti, kad “manoji valia tapo tokia, jog susiliejo su Tavąja valia.”
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, tegu jūsų siela klausosi, ką jai perduoda Tėvas, mokydamas sielą didesnio panašumo į Tėvą.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,Algimantas
2008-06-01 13:34:08Mielieji, kviečiu, jus į mūsų pirmadienio (2008 05 26, 22val.) maldą už nukentėjusius nuo žemės drebėjimo Kinijoje, nuo ciklono Birmoje, nuo bet kokių stichinių nelaimių, kurios žmones nušluoja nuo žemės paviršiaus kaip menkiausias skiedras.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų mylimą Tėvą. Kam garbinti ir melstis sunku savais žodžiais, tie NUOŠIRDŽIAI skaitykite mano jums rašomas maldas.
----------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi ir kad sukūrei kūriniją, o joje visą savo šeimą, kurioje esame ir mes, žmonės.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji kūrinija vis labiau ir labiau atsiskleidžia ir mano Tau labiau atsiveriančiai sielai, kaip GYVA kūrinija, o ne vien tik kaip žvaigždėtas dangus.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu visus savo vaikus vedi su meile ir mokai vis labiau pasitikėti Tavimi, ir Tavo vedimu iš vidaus, kurį ir patiria Tau atsivėrusi siela.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik patyrimo dėka tvirtėja siela ir jaučia vis didesnį troškimą žengti būtent šituo GYVUOJU Tavo meilės ir šviesos keliu, kad būtų teisingiau ir šviesiau aplinkoje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tavo meilė išjudina net ir pačią kiečiausią širdį ją suminkštindama, jeigu tik siela atsiveria Tau nuoširdžiai.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji dvasinė milžiniška kosmoso šeima, jau nebėra tik tuščias teiginys atsivėrusiai Tau sielai, bet yra tikras patyrimas, kad ši šeima yra ir visa žmonija, ir pati siela yra pilnateisis jos narys, ir šitoks patyrimas sielai ateina dėl ryšio, gyvo ryšio su Tavimi ir dėl didesnio atsivėrimo Tau, mylimas Tėve.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi meilė ir meilės Šaltinis ir Centras. Ir garbinu Tave iš meilės ir laisva valia, taip pat gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje. Taip jūsų siela ir prisigers Tėvo meilės virpesių ir ims jausti dar didesnę ramybę ir net palaimą savo viduje. O tada pereikite prie prašymų maldos.
-------------------
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, ačiū tau už mūsų vis labiau atsiveriančias tau sielas, dėl to jos ir nori šitokios kolektyvinės maldos, tokios dvasinės komunijos ir su tavimi ir tarpusavyje. Nors savo fiziniu pavidalu esame toli vienas nuo kito, bet dabar susiliejame per Tavo, mylimas Tėve, dvasią, mūsų Minties Derintojus, į vieną dvasinę šeimą, ir net su mūsų angelais serafimais.
Aš prašau tavęs, Sūnau Kūrėjau, kad tavoji Tiesos Dvasia dabar įeitų į kiekvieną iš mūsų, kad mes tave pajaustume realų, gyvą, ir tikrą savo viduje, kaip visą laiką mūsų viduje yra Tėvas, per savo dvasią, mūsų Minties Derintojus.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, šįkart aš pakviečiau savo sielos brolius ir seses pasimelsti už tuos mūsų sielos brolius ir seses, kurie nukentėjo nuo žemės drebėjimo toje Urantijos dalyje, kuri kol kas vadinasi Kinija, o taip pat ir už tuos mūsų sielos brolius ir seses, kurie nukentėjo nuo ciklono skaudžių pasekmių toje Urantijos vietoje, kuri kol kas vadinasi Birma. Tie mūsų sielos broliai ir sesės, kurie matė vaizdus tik per televiziją, negali įsivaizduoti šitos tragedijos pasekmių tiems, kurie tose vietose gyvena, kurie tenai yra pačiame skausmo ir kančios centre, o ne mato šį skausminga vaizdą televizoriaus ekrane.
Mes siunčiame jiems mūsų sielos meilės virpesius, kurie yra iš Tavęs, mylimas Tėve, ir Tu jiems siunti irgi tuos pačius meilės virpesius, ir ramini juos net ir iš vidaus. Mes savo ruožtu iš meilės Tau, ir jiems, siunčiame savo atsivėrusių sielų meilę, kad ir iš išorės nors mažyte dalele prisidėtume prie Tavosios, mylimas Tėve, galingos meilės vandenyno bangos, kad būtume tokie, kaip ir Tu, mylintys ir padedantys.
Tavieji meilės virpesiai yra tikri ir realūs ir jie pasiekia bet kurią Urantijos, net net visos kūrinijos vietą, net ir pačią atokiausią, tarsi toji siela ar dvasia būtų visiškai šalia, nes tokia Tavoji, mylimas Tėve, valia, kad Tavoji meilė nesustabdoma, jeigu tik ji sklinda iš nuoširdaus šaltinio.
O nenuoširdus šaltinis jos pasiųsti ir negali. Pats žodis meilė dar nėra meilė. Dėl to mūsų lūpos gali tarti daug meilės žodžių, bet jeigu siela jų nepatvirtina savo nuoširdumu ir atsivėrimu Tau, mylimas Tėve, tai tokie lūpomis tariami žodžiai tepasiekia tik šalia esančio ausis, bet nesušildo jo sielos.
Dėl to, mes šitoje mūsų dvasinėje ir bendroje maldoje atveriame savo sielas Tau, mylimas Tėve, ir šiuos meilės virpesius siunčiame ir į Kiniją, ir į Birmą, ir į bet kurį pasaulio kampelį, kur tik yra skausmas ir kančia, visiems savo sielos broliams ir sesėms, iš visos širdies trokšdami jais nuprausti visas sukeltas fizines žaizdas, suvilgyti visą skausmą, tiek fizinį, tiek dvasinį, sustiprinti jų sielas ir padidinti jų meilę TAU, TĖVE.
Mūsų sielos siunčia savo meilės virpesius jiems iš meilės, kad jie nors maža dalele pajaustų, net to ir nesuvokdami savo protu, bet jų sielos, kokios silpnos bebūtų, savo atsivėirmu TAU, mylimas Tėve, pajus viduje impulsą ir mūsų meilės virpesių, siunčiamų iš šito Urantijos kampelio, kuris kol kas vadinamas Lietuva, iš jų sielos brolių ir sesių, kurie niekad nebuvo su jais susitikę, nebuvo apie juos nieko girdėje, tačiau kurie visi yra Tavo, mylimas Tėve, šeimos pilnatiesiai nariai.
Mes meldžiame, kad kuo daugiau sielų, dabar kenčiančių ir sunerimusių, pajaustų nusiraminimą.
O tie mūsų sielos broliai ir sesės, kurių materialūs pavidalai buvo tiek sužaloti, kad juose toliau nebebuvo įmanoma tęsti sielos vystymo Urantijoje, ir kurie jau yra prikelti sielos pavidalu, taip pat pajaustų mūsų sielų meilės virpesius ir jiems, kad jie toliau žengtų pas Tave, mylimas Tėve, gyvuoju TAVO keliu į Rojų be baimės, su didesniu atsidavimu Tau ir didesniu pasitikėjimu Tavimi, mūsų visų mylimas Tėve.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite kelias minute tyloje, tegu jūsų siela klausosi, ką jai kalba Tėvas, tegu Jo mokymai nusėda į pasąmonę, tegu palaimos būsena ramina jus.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,Algimantas
2008-05-25 15:14:03Mielieji, šįkart kviečiu jus visus į mūsų bendrą pirmadienio maldą (2008 05 19 -22val.) už mūsų artiniausius pagalbininkus, kurie mums nematomi, kol kas – už mūsų angelus serafimus.
Būtent jų tarnavimo dėka mes susiduriame su sankryžomis, kuriose priimame sprendimus Tėvo valios vykdymo linkme, ar priešingai, ją pamindami. Būtent jie mums sukuria tas sankryžas, kurios ir augina mūsų GYVĄ SIELOS CHARAKTERĮ MEILĖS IR GĖRIO LINKME.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą.
Kuriems sunku mylimą Tėvą garbinti savais žodžiais, tada NUOŠIRDŽIAI skaitykite mano jums rašomas maldas.
---------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė suvilgo kiekvieną gėlės žedą tyros rasos lašu, o atsivėrusią sielą – Tavosios meilės virpėjimu.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavosiosi meilės dėka kūrinija, ir mes esame gyvi, ir amžini su Tavimi.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tu, meilės vedimu iš vidaus, sugebi kiekvieną Tau atsivėrusi savo širdimi pripildyti Tavosios meilės nektaro tiek gausiai, kiek šis tvarinys sugeba pats savo atsivėrimu jos prisipildyti, nes Tu lieji savo meilę be sustojimo, net ir akimirksniui, per visą amžinybę, ir lieji ją visiems, ir visiems vienodai.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė mus visus maudo savo bangose, taip kaip ir vandennynas, galingai prausia savo krantus ir pasiima viską, kas pasitaiko jo audringame kelyje, kad toji materija daugiau nebeegzistuotų, tik Tavasis meilės vandenynas skandina pakeldamas sielą ir dvasią, ir suteikdamas amžiną gyvybę su Taviomi ir šitame meilės virpesių vandenyne.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus visus mokai, kad mes patirtume Tave per Tavosios dvasios, mūsų Minties Derintojo, veikimą mūsų viduje, ir pajaustume, kad esame ne našlaičiai, bet Tavo sūnūs ir dukros, ir esame Tavo mylimi visi, nė vienas nei labiau, nei mažiau, dėl ko mes turėtume sielotis, bet mylimi visi lygiai tokia ir vienintele Tavo meile, tarsi kiekvienas iš mūsų būtume vienintelis Tavo vaikas per visą kūriniją.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus, kiekvieną, ir gi mokai šitaip mylėti, kaip šito mus mokė ir savo gyvenimu demonstravo ir Tavo Sūnus Kūrėjas, mūsų sielos brolis Jėzus, kada buvo žmogiškuoju pavidalu tarp mūsų.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes siela trokšta garbinti Tave iš meilės Tau ir visai kūrinijos šeimai, kurios maža, labai maža dalele yra mūsų visa žmonija.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
--------------------------------------------------
Po mylimo Tėvo pagarbinimo, pasėdėkite tyloje keletą minučių, tegu jūsų siela prisigeria Tėvo meilės nektaro virpesių, tegu ji pajunta Tėvo veikimą savo viduje, nes dabar ji tam yra kaip tik atsivėrusi. O tada pereikite prie prašymų maldos.
-------------------------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik Jėzaus žmogiškuoju vardu, Visatos Motina Dvasia, daugumai girdėta tik savojo pasireiškimo kaip Šventoji Dvasia vardu, Tėve, ačiū tau už mūsų vis labiau astveriančias sielas, už visus patyrimus – praeities, dabarties, ir ateities – nes tik tu žinai, ko reikia mūsų sielai, kad ji augtų per patyrimą ir skaistėtų. Ačiū už mūsų subūrimą į šitą kolektyvinę maldą iš meilės tau ir vienų kitiems.
Sūnau Kūrėjau, aš prašau tavęs, kad tavoji Tiesos Dvasia dabar įeitų į kiekvieną iš mūsų, kad mes pradėtume jausti tave gyvą ir realų, koks gyvas ir realus mūsų viduje yra TĖVAS, per savo dvasią, mūsų Minties Derintoją. Tegu Minties Derintojų veikimas, Tiesos Dvasios veikimas, ir Šventosios Dvasios veikimas mus suvienija šitoje dvasinėje komunijoje su Tavimi ir tarpusavyje, nors ir esame už tūkstančių kilometrų savo fiziniu pavidalu.
Aš meldžiu su savo sielos broliais ir sesėm gerovės mūsų angelams serafimams, mūsų ištikimiems, ir kol kas nematomiems, vedliams iš išorės. Tu vedi, mylimas Tėve iš vidaus kiekvieną, o serafimai, vykdydami Tavo valią, mus veda iš išorės, kad padėtų mums Tavo valią pamatyti. Būtent jų dėka mes prieiname įvairius kelių susikirtimus, kuriuose turime apsispręsti, kur yra Tavoji valia, ir į kurią pusę pasukti savuoju sprendimu, kad jis būtų VISŲ LABUI.
Mūsų serafimai yra patys artimiausi mūsų dvasiniai pagalbininkai, ir jų pagalba yra neįkainojama, kad mes pradedame eiti dvasiniu keliu vis tvirtesniu žingsniu, kad pajuntame savo dvasinio kelio šviesą ir teisumą. Ir prie šitokio mūsų sprendimo yra daug prisidėję ir mūsų angelai serafimai. Mes esame su jais susieti nematoma dvasine gija, kuri, mylimas Tėve, yra numatyta Tavo evoliucinio mirtingųjų tobulinimo plane. Ir būtent mūsų prisikėlimo dėka, kada mes pasirenkame Tavosios, mylimas Tėve, valios sąmoningo vykdymo gyvenimą, tada ir savo serafimus pradžiuginame nepaprasta žinia, kad ir jie drauge su mumis žengs link Rojaus po mūsų prisikėlimio, ir kada mes juos jau pamatysime realiu savo sielos morontiniu regėjimu.
Aš meldžiu savo serafimams, ir visų serafimams gerovės ir dar tvirtesnio atsidavimo Tavo, mylimas Tėve, valios vykdymo kelyje, kad mes dar labiau pajaustume jų veikimą savo kasdieniame gyvenime, net ir taip, kaip tą jautė mūsų Sūnus Kūrėjas, Jėzus, būdamas vienu iš mūsų ir tarp mūsų prieš du tūkstančius metų čia, Urantijoje.
Aš meldžiu mūsų serafimams dar didesnio ryžto siekti mūsų dvasino pabudimo, suteikiant mums įvairias, pačias nuostabiausias ir netikėčiausias sankryžas, kad jos verstų susimąstyti ir kur jos išdygo ir kaip jas laimingai įveikiau, kai atrodė, kad kiekviena iš jų buvo neįveikiama. Ir iš tiesų ji būtų neįveikiama, be Tavojo, mylimas Tėve, išmintingo vedimo iš vidaus ir nuostabios serafimų apsaugos iš išorės.
Aš meldžiu mūsų angelams serafimams dar atkaklesnio siekio išplėsti mūsų aplinkos įvertinimą, ją apmąstant platesniu požiūriu, negu iki šiol, kad pastebėtume visur egzistuojančią sistemą ir grandžių persipynimą, o šitą supynimą ir atlieka mūsų pagalbininkai serafimai, kad mes patirtume, jog mūsų gyvenimas nėra atsitiktinių įvykių nuotrupos, bet viskas yra sumodeliuota ir susieta į gyvą aplinką, kurioje veikia Tavoji, mylimas Tėve, vedanti ranka, tik ji nenaudoja jokio baudimo ir visada palieka žmogaus ir sielos, ir dvasios laisvą valią pasireiškimui.
Aš meldžiu, kad mes atsivertume tau mylimas Tėve, ir patys imtume pajauti, kad šalia mūsų veikia ir mūsų pagalbininkai ir saugotojai – mūsų angelai serafimai.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, tegu jūsų siela, kuri savo atsiverimu dabar ypač imli, klausosi Tėvo mokymų.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2008-05-18 12:33:44Mielieji, kviečiu jus šį pirmadienį (2008 05 12 -22val.) mūsų kolektyvinėje maldoje pasimelsti už mūsų DVASINIUS PAMATUS, KIEKVIENO ASMENINIUS DVASINIUS PAMATUS, KURIUOS SUTEIKIA TĖVAS ir JĖZUS su MOTINA DVASIA.
Tai ir bus mūsų malda tuo pačiu ir už Jėzų-Motiną, kaip šito prašo Liuda:
“Algimantai ir visi Urantiečiai! Prašau pasimelsti už Kristų-Motiną dvasinės ir fizinės stiprybės, vykdant Dievo valią; už sielų išlaisvinimą-prikėlimą Danguje ir žemėje; įtikėjimą, meilę Dievui ir visai jo kūrinijai.
Su pagarba ir meile pasitikiu Dievu ir Jumis. Liuda.”
Būtent dvasinis pamatas ir suteikia ir ĮTIKĖJIMĄ, ir PRISIKĖLIMĄ, ir FIZINĘ STIPRYBĘ, VYKDANT TĖVO VALIĄ.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų mylimą Tėvą.
Jeigu savais žodžiais jums dar sunku garbinti, tuomet paskaitykie mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas labai nuoširdžiai, o ne mechaniškai.
Tik nuoširdi atsivėrusios Tėvui sielos malda turi prasmę ir TĖVUI, ir Jėzui, ir Visatos Motinai Dvasiai, ir besimeldžiančiai mirtingojo sielai.
-----------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė, kurią Tu be sustojimo, net ir be akimirksnio sustojimo, spinduliuoji visai kūrinijai, sukūrė iš Tavosios meilės energijos gyvybę, ir jos maža dalele yra mirtingieji materialiu pavidalu, dabar vadinami žmonėmis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu parengei mums daugybę kūrinijos pasaulių kosminėje erdvėje, mūsų gimtojoje visatoje, kad po prisikėlimo, tapę prisikėlusiomis sielomis, mes per juos žengtume link Tavęs, esančio Rojuje, visos kūrinjos centre, kad kauptume Tavosios meilės patyrimą ir dalintume Tavo meilę, patys jos prisigėrę savo nuoširdžiu bendravimu su Tavimi, visiems mūsų kelyje sutinkamiems sielos broliams ir sesėms.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad mūsų kelias po sielos vystymo ir patikrinimo etapo nesibaigia, nes Tu mums parengei net ir amžinosios DVASIOS NESIBAIGIANTĮ ETAPĄ, kuris dar daugiau yra pripildytas tvarinio meilės atsivėrimo ir tarnavimo Tau per Tavęs nuoširdų garbinimą ir tarnavimą mūsų sielos broliams ir sesėms bet kuriame kūrinijos pasaulyje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mūsų atsivėrusios Tau sielos įžvalgą tiek išpleti, kad jau dabar mes patiriame gyvą bendravimą su Tavosios dvasinės šeimos kitais nariais.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad mano siela trokšte trokšta Tave garbinti iš meilės Tau ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia.. Amen.
----------------------------------------------------
Po mylimo Tėvo pagarbinimo pasėdėkite tyloje kelias minutes, tegul jūsų atsivėrusi Tėvui siela geria Jo meilės nektarą, tegu patira Jo meilės virpėjimą savo viduje. O tada pereikite prie prašymų maldos.
------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai girdėtas tik žemiškuoju ir labai neilgą laiką Urantijoje gyvenusio Jėzaus iš Nazareto vardu, Visatos Motina Dvasia, daugumai girdėta tik savojo PASIREIŠKIMO, BET NE ASMENS vardu, kaip Šventoji Dvasia, Tėve, ačiū tau, kad mūsų sielas tu vis labiau atveri, kad jos trokšta dvasinės kolektyvinės komunijos su tavimi ir tarpusavyje.
Ir šįkart mes susibūrėme į pirmadienio kolektyvinę maldą už kiekvieno iš mūsų dvasinį pamatą, kad tik jo dėka ir tu, Jėzau, galėjai, ir dabar gali kaip Sūnus Kūrėjas, drąsiai ir kantriai vykdyti Tėvo valią. Ir nors mes esame vienas nuo kito toli, net už tūkstančių kilometrų, bet dvasioje mes esame vienas greta kito, nes Tėvo dvasia, kiekvieno iš mūsų Minties Derintojai, mus apjungia šitame mūsų dvasiniame bendravime. Lygiai taip ir tavo, Sūnau Kūrėjau, Tiesos Dvasia, kuri visą laiką beldžia iš išorės į mūsų širdies duris, kad jas tau atvertume ir tu įeitum į vidų ir būtumei mūsų viduje, kaip visą laiką būna mūsų viduje Tėvas per savo dvasią. Aš prašau, kad dabar Tiesos Dvasia įeitų į mūsų plačiai tau, Sūnau Kūrėjau, atvertas mūsų kiekvieno širdies duris, kad tu būtum irgi mūsų viduje, kaip visą laiką viduje ir išorėje yra Šventoji Dvasia, kuri yra mūsų Visatos Motinos Dvasios dvasia.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, mes meldžame šįvakar kuo didesnio dvasimnio pamato kiekvienam iš mūsų, dalyvaujančiam šioje maldoje, kad per savo atsivėrimą net dabar imtume patirti viduje dvasinius transformavimus savo charakteryje, o taip pat meldžiame dvasinio pagrindo visiems savo sielos broliams, kur jie bebūtų Urantijoje, ar bet kuriame kitame kūrinijos pasaulyje. Tik dvasinis pamatas įgalina ir mirtingąjį, ir sielą, ir dvasią visą laiką išlikti ištikimiems Tėvui ir su meile tarnauti vieni kitiems. O tai ir yra, mylintis Tėve, tarnavimas Tau.
Mes meldžiame, kad savo dvasiniu pamatu, kuris yra NE KAS KITA, KAIP TU PATS, TĖVE, ATRASTAS KIEKVIENO SAVYJE, MES VISADA LIKTUME TVIRTI IR IŠTIKIMI TAU, MYLIMAS TĖVE, KAD NIEKADA IŠ ŠITO MEILĖS IR ŠVIESOS KELIO NEIŠSUKTUME, NORS KITŲ, IR DAUG LENGVESNIŲ, KELIŲ MUMS SIŪLYTŲ KASDIEN, IR DAUG KARTŲ, KITI MŪSŲ SIELOS BROLIAI IR SESĖS, TAVĘS DAR NEPAŽINĘ IR NEATRADĘ SAVYJE.
Mes meldžiame, kad DVASINIS PAMATAS, kiekvieno iš mūsų būtų vis stiprinamas per mūsų ĮTIKĖJIMĄ Į TAVE, MYLIMAS TĖVE, net ir taip, kaip tu, Jėzau, būdamas vienas iš mūsų ir tarp mūsų prieš du tūkstančius metų buvai ĮITIKĖJĘS ir savo įtikėjimą stiprinai kasdieniu gyvu pasikalbėjimu, bendravimu su TĖVU. Su mūsų VISŲ Tėvu.
Mes meldžiame, kad mūsų, kiekvieno, DVASINIS PAMATAS, visada išliktų nesutrūkinėjęs ir nesuskilęs, kad jame neatsrastų tokių blogio ir nuodėmių plyšių, kurie vis giliau, kaip pleištas, skaldytų mūsų DVASINĮ pamatą, pakeisdami jį savanaudiškų siekių materialiais ir netikrais pamatais, ant kūrių nagalima pastatyti jokio tvirto amžinybės rūmo nei mirtingajam, neis sielai, nei dvasiai.
Mes meldžiame, kad mūsų kiekvieno DVASINIS PAMATAS VISADA IŠLIKTŲ STIPRĖJANTIS, AUGANTIS, IR ŠVIESĖJANTIS NUO GYVO ĮTIKĖJIMO PER GYVĄ PATYRIMĄ SU GYVU TĖVU, ESANČIU MŪSŲ KIEKVIENO VIDUJE.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos dar keletą minučių pasėdėkite tyloje, tegul jūsų siela klausosi mūsų mylimo Tėvo mokymų, suteikiamų asmeniškai kiekvienai sielai, ir tokių mokymų, kurie yra kaip tik patys būtiniausi jai. O mokymai tegu nusėda į pasąmonę, iš jos siela pasiims jai rekalingus, ir jūsų sąmonė tą ir suvoks, ir patirs.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2008-05-11 16:42:51Mielieji, kuo nuoširdžiausiai ir su meile prašau jūsų, palikime šitą temą VIEN TIK PIRMADIENIŲ MALDOMS, o savo komentavimus rašykite kurdami savo temas.
To prašau visų jūsų labui, kad atsidarę šią temą jūs surastumėte MALDAS.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2008-05-06 20:21:26
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal