Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Intelekto puikybė eina prieš dvasinį nuopolį – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2019 02 16

Algimanto pamokomasis žodis – Intelekto puikybė eina prieš dvasinį nuopolį – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2019 02 16

Apskritai, Gyvasis Kelias, mano mylimieji – tuo žavus, kad mes Širdimi garbinam Kūrėją. Ir jūsų – jūsų tie tariami žodžiai – jie yra nuostabūs. Nėra nė vienos bažnyčios, kurioje būtų tokie šviesūs žodžiai. Tai jūsų Širdis iš tikrųjų ir išreiškia Kūrėjo Atvaizdą, ir jūsų darbai, kurie atitinka jūsų tariamus teiginius, taip pat yra Kūrėjo Atvaizdas. Šitas kūnas nėra atvaizdas – jis tiktai mūsų bendravimui ir veiksmų atlikimui suteiktas labai laikinam naudojimui, o štai, kas yra tame kūne, yra Atvaizdas Kūrėjo – kiek mes suliejame savo valią su Kūrėjo valia. Ir vakar, mes naktį su Partnere kalbėdami telefonu tokį teiginį aptarinėjom – intelekto puikybė eina prieš dvasinį nuopolį. Kada intelektas tiek išaukština save visiškai ignoruodamas Kūrėją, kaip Šaltinį ir Centrą, kaip Tą Asmenį, kuris suteikia ir tą patį intelektą – tai yra savęs išaukštinimas visiškai užmirštant Patį Šaltinį – Kūrėją – užmirštant, kas yra Tas Tėvas ir Motina. Tai yra puikybės apraiška. Puikybė visuomet pasireiškia prieš dvasinį nuopolį, nes kada mes aukštiname save, mes nutolstame nuo Kūrėjo – nuo To Šaltinio, kuris yra Gyvasties, Išminties, Kosminės Įžvalgos Šaltinis ir Centras, ir tuo pačiu Nuoširdumo, Nuolankumo, Orumo Šaltinis ir Centras. Tai jeigu mes norime gert Šviesą ir būti orūs, mes negalime to padaryt savo intelekto dėka, kuris labai greit pasiduoda puikybei. Žiūrėkit, kada mes ką nors atliekame gerai ir aplinkiniai sako – štai, kaip jis gerai sugeba dirbt, kokius namus pasistatė. Palaipsniui taip giriamas žmogus praranda tą tikrumo jausmą – jis pradeda manyt, kad jisai yra pats geriausias, bet intelekto prasme arba atliekamų darbų prasme, o ne taip, kad jis pats geriausias yra Kūrėjo sūnus arba dukra, nes jis yra susiliejęs tiek, kad jis trokšta Gerovės visiems – šitai yra apsauga nuo puikybės – o kada iškelia žmogų, kaip tą, kuris iškeliamas dėl savo kažkokio talento, dėl savo gabumų, taip stimuliuojama puikybė, – o jeigu netalentingas, tai ką, jis jau nebeturi Širdies, nebeturi Gyvo Kūrėjo Atvaizdo? – na, aišku, ne. Tai Kūrėjo Atvaizdas, išreiškiamas metaforiškai, kiek yra tos Širdies toje asmenybėje, kiek sudėta tos Šviesos ir Meilės nuspalvintos savuoju patyrimu, nes Meilę ir kiekvienas gauna iš Kūrėjo – iš Šaltinio. Kaip labai dažnai žmonės sako, kad populiarus koks nors žmogus suserga žvaigždžių liga. Tai ir yra puikybės pasireiškimas. Nesvarbu, kas jis būtų – koks nors populiarus dainininkas, aktorius, mokslininkas gali būt populiarus, kur gauna įvairių premijų, ir tuo pačiu, visą laiką tampa dėmesio centre pasireiškiančiu asmeniu, nes visi nori pakviest, su juo pabendraut. Žiūrėkit, apdovanoja Nobelio premija mokslininkus, ir jie per akimirką tampa visam pasauliui žinomi – ir tada nori išgirst, ką jisai pasakys. Prieš šitą premiją nieks nežinojo, kad tokie gyvena žmonės pasaulyje. O štai, jeigu tas tapęs įžymiu, pradeda nutolt nuo Kūrėjo, o dar blogiau, jeigu jis Jo ir neieško – tai jau yra puikybės uždaryti vartai, užkeltos visos durys – užšautos durys puikybėje. Ir tam mirtingajam interesai yra patenkint savo intelekto puikybę įvairių kaprizų ir sąlygų tenkinimu, kad ateitų tas pasimėgavimas asmeniškai sau. Juk dauguma net ir mokslo viršūnių siekia ne vardan to, kad būtų geriau kitiems gyvent – nė iš tolo, nėra tokios minties – jie nori didesnių honorarų, geresnių pareigų, mokslinių laipsnių – jie nori įvertinimo, tuo tarpu Meilės su Kūrėju neieško, kad Kūrėjas atliktų tuos veiksmus – o jis būtų tik instrumentas, kuris materialia išraiška atliktų veiksmus susiliejusia Širdimi su Kūrėju. Štai visa tai ir yra tikra, kada žmogus tampa nuolankus – nuolankus Kūrėjui, nuolankus sau – puikybė išnyksta. Ir tai yra apsauga ir garantija, kad toks Kūrėjo sūnus ar dukra iš tikrųjų sau garantuoja Amžinybę jau dabar, nes tai yra vienintelis būdas apsaugot save nuo puikybės, tai save – asmenybę – padovanot Asmenybės Šaltiniui, tiesiog atiduot Kūrėjui. Ir tada nebus dvasinio nuopuolio, o bus evoliucinis žengimas taip, kaip veda Kūrėjas. Atidavus save, padovanojus save Kūrėjui, mes tampame nemirtingi – amžini – mes neprarandame asmenybės, bet gauname sustiprinimą iš Kūrėjo, nes Širdimi mes atiduodame save Kūrėjui – ir tada mes gauname apsaugą iš Kūrėjo Apvaizdos – mūsų kitų brolių ir sesių – ir tada mes pasireiškiame ryžtingai šitame savo kasdieniame planetos gyvenime. Šitaip mes galime parodyti ir kitiems vektorių – kur yra gyvenimo Prasmė, kur yra Teisingumas, kur yra Šviesa, kur yra Tikrovė, kur esam kiekvienas savimi – kur yra Kūrėjas? – Manyje, kaip ir kiekviename kitame Jis yra – bet tai priklauso nuo metaforos – Širdies, kuri yra štai čia, krūtinėje, bet viską kontroliuoja štai čia esančios materialios smegenys. Bet jos yra tiktai priemonė – materiali priemonė – asmenybei pažadintai, su Kūrėju susiliejusiai, kontroliuot šitą materialų apvalkalą, kad jisai atliktų tiktai Gėrio darbus, kad kasdien jis taptų geresniu – jis yra, kaip asmuo – Šviesa, nes Kūrėjas, būdamas Šviesos Šaltinis, negali dovanot tamsos – Jis dovanoja Šviesą – padovanoja asmenybę, kupiną Meilės, kupiną Šviesos, Tikrovės potencialo.

Tai štai, mes ir turime nuostabų evoliucinį Kūrėjo sumanymą – atsiskleisti savimi – atsiskleisti nuolankumu, be puikybės, kuri žudo, kuri izoliuoja vieną nuo kito, kad mėgautųsi kaip povai savo pasiekimais, ir visiškai užmirštų, kad yra aplinkoje Tas, kuris myli visus, ir kiekvieną, ir visą kūriniją. Tai štai, tai yra puikybės apraiškos, kurios visuomet atves į prarają – į ligas, į kančias, į nesibaigiančias lenktynes. Tie išpuikėliai juk lenktyniauja politikoj – varžosi dėl prezidento krėslo – tai gi yra išpuikimo – puikybės – elementarus pasireiškimas. Jie negalvoja Širdimi, jie negalvoja, kaip būtų geriau jų broliams ir sesėms, nes jų viduje yra puikybė. O Kūrėjas – kupinas Meilės – Jis nepripažįsta lenktynių vardan titulų, vardan rangų, Jis laukia Širdies atvėrimo kiekvieno vaiko, ir štai, tada Išmintis pasklinda – pasklinda – ir žmogus tada suvokia, kad negali būt jokių rinkimų. Rinkimai – tai yra išpuikėlių pasirinkimas. Tie, kurie dalyvauja rinkimuose irgi puikybės pilni, nes jie nori vienus paneigt, kitus išaukštint – tai yra puikybė, ir jinai eina prieš dvasinį nuopuolį. Demokratija yra puikybės instrumentas, kaip išpuikėliai gali manipuliuot aplinkinių žemą protą – be Įžvalgos protą. Atrodytų tai nesuderinami dalykai – kaip gali būt demokratija puikybės išraiška? – Taip, mano mylimieji, nes reikia kažką tada išaukštint, paneigiant kitą, o kad pasiekt savo tikslą, tada panaudojamos visos nešvarios priemonės – apgavystė, melas – kad gautų tą postą būtent tas, kuris yra daugiausia išpuikęs ir paminantis Kūrėją. Mano mylimieji, Gyvasis Kelias yra tam, kad nebūtų nuopuolio dvasioje, kad visą laiką būtų ryškėjanti, stiprėjanti dvasinės asmenybės, kuri yra amžina, labai trumpalaikė tapatybė, net šitame pasaulyje trumpalaikė, nes šitas gyvenimas yra akimirka. Todėl ir garantija yra gyvent Tikrą, Orų, Didingą Gyvenimą tiktai su Kūrėju, ir atsidavus Kūrėjo vedimui iš vidaus – ne bet kokį gyvenimą, bet tokį, kurį suplanavęs kiekvienam iš mūsų Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU.
Pajauskime Kūrėją viduje, netrukdykime Kūrėjui, padėkime Jam, atsidavę Jo vedimui, Jo dvasios esančios mūsų viduje – Minties Derintojo – vedimui iš vidaus, kad Evoliucija neišnyktų šitoje planetoje, o būtų iš tikrųjų Brolyste žydintis Sodas, kad mes būtume verti Kūrėjo sūnūs ir dukros. Amen.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.


Algimantas
2019-02-26 15:49:56

Komentarai

Mielas Hari, nieko nežeminu ir nemenkinu, tiesiog atskleidžiu kitiems tai, ko jie nematė, ir net nesusimąstė apie tai iš viso, ir dar iki šiol nemąsto ir dar nemato, tad pateikiu faktus be padailinimo ir įvardiju tai, kas yra, paprastais ir suprantamais žodžiais. Ir tą darau vienintelis visode planetoje. Tiesiog toks yra Tikrovės faktas. Ir tokia yra manoji Kūrėjo - Rojaus Trejybės-AŠ ESU - suteikta misija- atstovauti Kūrėjui ir Jėzui, skelbti Kūrėjo ir Jėzaus Gyvąjį Žodį be jokių kitų šaltinių, tiesiogiaI iš Kūrėjo ir Jėzaus, kad Gyvoji Šviesa sklistų iš Lietuvos po visą planetą. - Ir tą darau jūsų visų labui. Jokios puikybės.
Gyvasis Kelias nėra aukščiau, tiesiog jis yra VIENINTELIS TIKRAS EVOLIUCINIS KELIAS, kurį ir numatė Kūrėjas - Rojaus Trejybė-AŠ ESU. Aš įkūriau Tėvo-Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvąją religiją ir gyvąją Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovę, kad mokyčiau visus Kūrėjo kolektyvinio garbinimo ir šlovinimo atverta Širdimi. To nedaro niekas - nei budistai, nei krišnaitai, nei musulmonai, nei katalikai r kitos krikščionybės sektos. Tesiog toks yra FAKTAS.
Apie katalikų sektą rašau daugiau dėl to, kad ji turi tvirčiausias pozicijas Lietuvoje ir veikia visas gyvenimo sferas, ypač politiką, savo tamsa ir dviveidiškumu, o tai atsiliepia visiems Lietuvos žmonėms prastėjančiu gyvenimu ir tarpusavio susvetimėjimu be Gyvojo Jėzaus ir Kūrėjo pačioje bažnyčioje.
Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvasis Kelias konkurentų neturi jokių - Tikrovė yra Tikrovė, tad kas nėra iš Kūrėjo Tikrovės, tas sunyks ir išnyks.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-03-01 22:28:56Algimantai , rašai konkrečiais faktais žemindamas kitus tikėjimus ir keldamas save ir savo tikėjimą aukščiau kitų . Tai ar čia nėra puikybė ?
Kodėl daugiausia savo mokymuose rašai prieš krikščionų tikėjimą , gal šis tikėjimas didžiausia sekta konkurentė ?
Haris

Pasiuntinys
2019-03-01 19:16:03Tai TIKROVĖS faktas. Tai Evoliucijos aukščiausia pakopa, kokią tik gali pasiekti mirtingasis, įgyvendinti MANO Evangeliją - Gerąją Naujieną - Kūrėjas yra gyvas, ir yra KIEKVIENAME, ir Kūrėją - Rojaus Trejybę-AŠ ESU - GALIMA atrasti SAVYJE.
Ir aš būtent ir mokau visus, nuoširdžiai norinčius pažinti Kūrėją, Tikrovę, ir save, atrasti Kūrėją savyje - ir šlovinti ir garbinti Kūrėją, o ne save. Tačiau atradus Kūrėją savyje, kyla gyvas troškimas dar daugiau ir giliau atsiverti ir savo valią sulieti su Kūrėjo valia iš patiriamos viduje Meilės, šitaip tampant Bendrakūrėju su pačiu Kūrėju - visų Gerovei. Tą padaryti gyvulinis protas nepajėgus, jis Kūrėjo BIJO - dėl to ir yra taip, kad kiti save net vadina DIEVOBAIMINGAIS - Dievo BIJANČIAIS. Tada jiems kiti - gudresni - pasiūlo ritualų negyvą religiją - tokia BUVO Krikščionybė, iškraipiusi Jėzaus Evangeliją - Dievo Tėvystę ir žmonių Brolystę - iki bažnyčios išaukštinimo, o ne Kūrėjo. Būtent dėl to, kad ji iš pradžių gyvavo žydų sinagogose ir rėmėsi žydų ritualais ir maldomis, tik panaudodama kaip priedangą Jėzaus vardą, ir negalėjo ji tapti gyva ir išsilaikyti pati, tad ir susiskaldė į tūkstančius sektų, kurios turėjo jau savo skirtingus ritualus, skirtingas pamaldas, tik rėmėsi tuo pačiu Jėzaus vardu, ir vadovavosi tuo pačiu šaltiniu - Biblija - bet rėmėsi jau savaip, pradėjusi Pauliaus lūpomis teigti - Jėzus paaukojo savo gyvybę už mūsų nuodėmes, kad jas atpirktų, prisikėlė, įkūrė bažnyčią ir yra bažnyčios vyriausiasis kunigas, ir tik bažnyčios bendruomenės nariai yra broliai.
Štai katalikų sekta turi net savo pseudo valstybę - Vatikaną - kaip pseudo valstybė ji egzistuoja tik nuo 1929 metų. Tai kokia gi čia šviesa ir tiesa, kada ritualai, ir pats popiežius kaip tiesiog stabmeldžių stabas,pritraukia šimtus tūkstančių paklydusių aklų ir kurčių tikinčiųjų, kad jie patenkintų tiesiog savo gyvulinį smalsumą - matė stabą - popiežių gyvą -, bet jų širdys ir toliau lieka negyvos, kietos ir šaltos, nors ir pilnos emocinių būsenų, nes popiežius jų nemoko atsiverti Kūrėjui ir atrasti Kūrėją savyje, nes pats Kūrėjo nėra atradęs, todėl irgi aklas ir kurčias dvasioje, tai ko gi jis gali mokyti tuos miljonus, ir net visą pusantro miljardo katalikų - visiškai nieko gyvo - jis gyvosos Kūrėjo Šviesos taip pat BIJO, tad nuslopino patį Tėvą, kad patenkintų savo puikybę. Popiežius Rojaus Trejybės net nesuvokia, kokia iš tiesų yra Rojaus Trejybė, nors retkarčiais ir pavartoja Šventosios Trejybės pavadinimą, kai būtent tokios Šventosios Trejybės nėra iš viso, tad ir pats popiežius KLAIDINA tikinčiuosius. Štai kur pasireiškia jo gyvulinis protas ir baimė, o tuo pačiu ir puikybė. Ir tai tiesiog - faktas, kaip ir toks faktas - kas ne iš Amžino Kūrėjo, tas negyva ir laikina, todėl išnyks, liks tik GYVASIS KELIAS SU KŪRĖJU, ATRASTU SAVYJE.
Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-03-01 16:18:57Algimantai , tai tu konstatuoji faktą pats ,kad tu geriausias mokytojas ir tavo tikėjimas yra pats geriausias , tai kas čia nepuikybė ?

Algimantai , tai gal tu miegi giliu letargo miegu, vadovaujiesi gyvulinės kilmės protu , kuris yra pilnas baimės , savanaudiškumo , melo , apgaulės.
Haris

Pasiuntinys
2019-03-01 14:40:18Konstatuoti fakto buvimą tvirtai ir aiškiai nėra jokia puikybė ar savęs aukštinimas. Tą, ką aš sakau, tiesiog yra Tikrovės faktas.
Mano vienprasmiškas fakto pateikimas taip pat nėra savęs aukštinimas ar puikybė.
Labai daug ką tiesiog suklaidina mano pats fakto pateikimo tvirtumas ir nedviprasmiškumas, ir būtent tai palaikoma mano puikybe ar savęs aukštinimu, anot jų, kaip čia gali būti, kad būtent jūsų tikėjimas yra vienintelis geriausias, o kiti jums negeri. Dar kai kurie pasako - taip visos bažnyčios iškelia tik save kaip geriausią, tai jūs niekuo irgi nesiskiriate nuo jų. - Toks nesupratimas yra dėl skirtingo patyrimo. Jie nėra patyrę, ką patiria urantai Gyvajame Kelyje, nes jie šį Kelią neigia, būtent dėl to ir prieina prie tokios klaidingos išvados.
Tuo tarpu Gyvoji Religija - Rojaus Trejybės-AŠ ESU - įtikėjusiojo vidue padaro milžiniškas transformacijas - pažadina Kūrėjo Amžinąsias Vertybes, kurios potencialiai yra jau perteiktos kiekvienai asmenybei, tik jos nėra patiriamos, nes asmenybės dvasinis protas dar miega giliu letargo miegu, o mirtingasis vadovaujasi materialiu gyvulinės kilmės protu, kuris yra pilnas baimės, savanaudiškumo, melo, apgaulės.
Ir būtent šito nemoko daugiau niekas - atrasti Kūrėją - Rojaus Trejybę-AŠ ESU - savo viduje. Tad kaip tuomet gali konstatuoti tokį faktą jo neįvardindamas tvirtai ir vienprasmiškai?

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-03-01 11:35:41Algimantai , savo mokymo pradžioje iškarto parašei , kad nei viena bažnyčia ir nei vienas tikėjimas taip negali kaip šis tavo tikėjimas .
Norėčiau tavęs paklausti ar čia nėra savęs aukštinimas ir ar tai nepuikybė ?Haris

Pasiuntinys
2019-02-28 23:57:00
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal