Algimanto pamokomasis žodis per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2017 07 23

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kada jūs sakote – Kūrėjas yra visur esantis – jūs turite padaryti išlygą, Kūrėjas nėra visur, Kūrėjas yra tiktai Rojuje – ir niekur iš Rojaus Jis negali pajudėt, nes kūrinija subyrėtų. Tai yra Jo energinio sukoncentravimo centras. Todėl viskas sukasi aplink Rojų – visa materiali kūrinija – ir ta visuotinė trauka ir traukia į Rojų.
Tuo tarpu energija, iš Kūrėjo paskleista, yra prieinama visur, ir Jo pasireiškimas yra per Jo kitus vaikus. Vieni tiesiogiai kilę iš Rojaus Trejybės, kiti yra iš tų – jau iš Rojaus Trejybės tiesiogiai kilusiųjų – kilusieji, ir toliau nutolę nuo Rojaus. Tai tas pasireiškimas taip pat yra tokia, kaip Kūrėjo savybių tam tikra išraiška, bet jų yra susilpninta, palyginus paties Kūrėjo paskleista Energija. Bet mes turime unikalią dovaną – Minties Derintoją. Štai Minties Derintojas jau yra tiesiogiai Kūrėjo buvimas mūsų viduje, Kūrėjo buvimas tiesiogine prasme, nes tai yra jo dalelė, kuri turi tą pačią kokybę kaip ir Visuminis Kūrėjas.
Štai mes, eidami Gyvuoju Keliu, esam iš tikrųjų pamaloninti, kad turim suteiktą Likimą pasiekti Kūrėją – užbaigti egzistavimą šitame pasaulyje taip, kaip numatęs Kūrėjas, visų numatytų mums – kiekvienam – patyrimų kaupimu. Ir Kūrėjas neprimeta mums Savosios valios, Jis tiktai siūlo – vykdykit Manąją valią ir jums nekils tokių problemų, kurios sukels karčių pasekmių tiek jūsų protui, tiek jūsų fiziniam organizmui.
Tai jeigu mes turime gilesnį atsivėrimą, tada mes galime patirti tą giluminę išmintį, kad priimtume tinkamą sprendimą ir jį įgyvendintume, neklysdami, nebijodami.
Dabar, kada mes žvelgiame į aplinką, tai aplinka nieko nežino apie tokius dalykus, net ir bažnyčios nežino, kad Kūrėjas yra tas Vedlys – mūsų viduje padovanojo Savo fragmentą, kuris kokybe yra identiškas Kūrėjui – kaip, sakykim, pasemtas šaukštas iš viso vandenyno – tai tas pats vandenyno vanduo, tiktai tas šaukštas turi kitokią apimtį, bet kokybe yra to vandenyno vanduo – visuminio vandenyno. Tas pats ir Kūrėjo dalelė – fragmentas – dėl to ir pavadintas fragmentas – dalis – kokybe yra kaip Kūrėjas.
Štai Jo buvimas mūsų viduje stiprina, kad mes nesam palikti, apleisti, o visą laiką viduje mūsų yra pats Kūrėjas – pats Kūrėjas – per Savosios Esybės padovanojimą. Tai kokia bebūtų mūsų klaidinga nuostata, koks bebūtų sunkus ir klaidingas sprendimas priimtas, ir kokios bebūtų karčios pasekmės, Minties Derintojas mums nė menkiausia dalele nereiškia priekaištų – nėra priekaištų. Nėra priekaišto, kad mes nevykdom Jo valios, nėra moralizavimo mums, kad blogai darom, yra tiktai ta pati Šviesa, skleidžiama virpesiais, kurią mes galime atsivėrimę patirti savo būsena. Jau čia nuo mūsų priklauso laisvos valios – jeigu mes tam dėsime pastangų daugiau, mes patirsime tą būseną galingesnę, stipresnę, ir augs ryžtas, ir tuo pačiu kosminė įžvalga atskleis, kiek yra urantai tame Šviesos, Tikrovės Kelyje, ir kiek yra aplinka pati nuskriaudžianti save ir kitus, kada nusigręžia nuo Šviesos Šaltinio, kurio ji visiškai nepažįsta ir atsiduoda savanaudiškų interesų tenkinimui. Kūrinija yra sumanyta, kad kiekviename segmente būtų dirbama visų labui – to segmento labui.
O dabar, žiūrėkit, kaip aplinka apsitveria tvorom ir neprileidžia net prie vandens tvenkinio – pažeisdami įstatymus – tie, kurie turi privačią žemės nuosavybę ir pasistato sau namus. Dėl to jie bendrabūviui, visumos labui, neatlieka to veiksmo, kokį atliktų iš tikrųjų, jeigu būtų atradę tą Visumos Šaltinį ir Centrą. Ir tada būtų tas ir Kūrėjo pasireiškimas per šito žmogaus Šviesos veiksmus toje aplinkoje, kur jis gyvena, būtų tas Kūrėjo pasireiškimas – tai būtų Kūrėjas ne tiesiogiai Pats, bet būtų Jo sūnus – net ir mirtingojo išraiška – pasireiškiantis Kūrėjo charakterio savybėmis – ir visumos labui atveriantis savo aplinką, savuosius namus, kad tie namai skleistų Šviesą. O dabar viskas priešingai, tiktai savanaudiškų interesų patenkinimas, ir tiktai sau – arba savosios giminės labui.
Susvetimėjimas ir izoliacija yra nepaprastai didelė ir jos įveikt neįmanoma. Todėl tie visi impulsai, realūs energiniai virpesiai, sukelia – net ir tiems, kurie nieko nežino apie virpesius, sukelia klaidingus sprendimus – klaidingus sprendimus – kur būtina siekt sau įvairių savanaudiškų interesų tenkinimo kitų sąskaita.
O segmentai – kiekvienas segmentas kūrinijoje – turi savo nuostatą dėl to, kad vyksta lavinimas – šviesinantis lavinimas – net ir tie, kurie ateis iš mūsų pasaulio, po prisikėlimo, jie taip pat bus lavinami, kad iš jų taip pat suspindėtų toji Šviesa, kokia jau šiandien spindi iš urantų, čia, šitame pasaulyje. Tai mes įnešam į savosios asmenybės atskleidimo didžiulį indėlį, kad turėsime galimybę kitus savo brolius ir seses – net ir iš mūsų pasaulio – mokyt kaip Šviesos Mokytojai – mokyt to, ko išmokote šitame pasaulyje. Todėl gali būt taip, kad su daugeliu net ir dabar nenorinčių eiti Šviesos Keliu, teks mums susitikt ir juos mokyti, kad jie priimtų galutinį apsisprendimą – pasirenka Gyvojo Kelio Evoliucinį vektorių – kryptį – ar atstumia. Tai nėra garantija, kad jie pasirinks, bet vis tiek tai yra ir mūsų indėlis – būsimasis indėlis – kada mes savąja Šviesa dalinsimės su kitais, kurie stovi žemesniame laiptelyje.
Todėl nereikia manyt, kad čia yra kažkoks sumenkinimas, kada mes, stovėdami ant aukštesnio laiptelio – ant tų Tikrovės Evoliucijos kopėčių – mes ir sakom, kad mūsų laiptelis yra aukštesnis, įžvalga yra gilesnė – tai mes nemenkinam tų, kurie neturi šitokių savybių, kol kas, o gal ir neturės, bet tik konstatuojam faktą ir tiek. Ir visame mūsų žengime iki pat Rojaus ir vėliau, amžinybėje, visą laiką gi bus mūsų ryškėjantis didesnis augimas atsiskleidžiant iš potencialo aktualu. Tai argi mes tada turime visiškai nekreipt dėmesio, kad mes augame? Kad mes lipame ant aukštesnio laiptelio? Mes ir save lygindami jau galime aiškiai pasakyt, kiek ankstesni laipteliai buvo mums patiems žemesni.
Kokie dabar yra teiginiai, iš mūsų lūpų skambantys, ir patyrimai, kokie yra, jų vertinimas – jis yra daug aukštesnio lygio. Tai mes po trupinėlį, po aguonos grūdelį dedame į šitą patyrimų milžinišką aruodą mūsų Šviesos asmenybės potencialų vertimą aktualais, atsiduodami Kūrėjo valios vykdymui. Štai ir visa mūsų užduotis – tiek šitame pasaulyje, tiek ir per visą amžinybę. Bet, naturalu, dabar mes esam kaip maži vaikų darželio auklėtiniai, po prisikėlimo mes turėsime daug aukštesnių pakopų, ir iššūkiai bus nepalyginamai didesni už dabartinius iššūkius, ir kuo toliau mes eisime, tuo iššūkiai tiktai augs, bet tuo pačiu leis mums patirt ir energijos įsisavinimo tokius metodus, apie kokius mes dabar negalim ir pagalvot, kaip tuo pačiu ir apie bendradarbiavimą su aplinka iš įvairiausių pasaulių ir įvairiausio statuso mūsų brolių ir sesių. Ir visa tai daroma tam, kad Brolystė būtų vis ryškesnė įvairiuose kūrinijos segmentuose, kad kūrinija Evoliucinį Planą įgyvendintų kaip sumanęs Kūrėjas.
Tai dabar jūs patys galit palygint – kiek Brolystės yra mūsų pasaulyje, ir kaip tą Brolystę įprasmint, kad ji pasireikštų tarp tų, kurie dabar vieni kitus žudo, kariauja vieni su kitais, ir net niekina tuos, kurie eina Šviesos Keliu. Tai mūsų Gyvojo Kelio iššūkis mums patiems. Amen.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.
Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal