Rojaus Trejybės simbolio kilmė

Spausdinti

Rojaus Trejybės naujojo simbolio atsiradimo aprašymas leis jums patiems pamatyti, kad jo kilmė taip pat yra ne žemiška, bet dieviška, ir mums perteikta, kad galėtume juo naudotis visi, gėrio ir šviesos labui, su meile, ir ištikimybe, Rojaus Trejybei.

Jungtinių Amerikos Valstijų antrame dydžiu Čikagos mieste esantis Urantijos Fondas, besirūpinantis Urantijos Knygos leidimu, Rojaus Trejybės simbolį, koks yra mūsų visoje Vietinėje Visatoje – trys koncentriniai žiedai-apskritimai – t. y. trys žiedai su vienu jiems bendru centru, kai mažiausią žiedą apima didesnis, o šį – dar didesnis – ir kuris yra skirtas visiems, užpatentavo kaip savo – vien tik Urantijos Fondo – prekinį ženklą. Taigi, Rojaus Trejybės simbolis, skirtas iš viršaus visiems, o ne vienam Urantijos Fondui, tapo vienos, žmonių sukurtos, žemiškos, organizacijos nuosavybe, pažeidžiant Rojaus Trejybės valią. Todėl mes – urantai – naudodami savo poreikiams Rojaus Trejybės trijų koncentrinių apskritimų simbolį, nors ir skirtą visiems, žmonių sugalvota juridine prasme pažeistume šią patentu žmonių suteiktą išimtinę teisę panaudoti šį ženklą tik Urantijos Fondui leidus, ir dėl to galėtume sulaukti, žmonių sugalvotu teisiniu požiūriu, nepageidautinų pasekmių.

Dar Makiventa Melkizedekas, kada prieš keturis tūkstančius metų buvo įsikūnijęs žmogiškuoju pavidalu, ruošdamas kelią mūsų Sūnaus Kūrėjo atėjimui Jėzaus iš Nazareto pavidalu, kada jis parengė ne vieną tūkstantį dvasinių – to meto – mokytojų, ir kuris sudarė susitarimą su Abraomu, žmonių pavadintą Abraomo susitarimu su Dievu, pirmasis mūsų planetoje šį ženklą nešiojo ant krūtinės – metalinę plokštelę su trimis koncentriniais žiedais. Ir jis niekam neuždraudė panaudoti šį simbolinį ženklą savo nuožiūra. Tik tuo metu žmonės perdaug baimingai žiūrėjo į šį ženklą, kad išdrįstų jį taip pat panaudoti, kaip jį naudojo Makiventa.

O Urantijos Fondas jo naudojimą uždraudė, ir net teismo keliu privertė šio ženklo atsisakyti kitą su Urantijos Knyga susijusią organizaciją – Fellowship’o organizaciją. Taigi šis Rojaus Trejybės simbolis Urantijos Fondo yra net privatizuotas patento nusipirkimo keliu.

Esant tokioms aplinkybėms aš buvau tiesiog priverstas nuolat mąstyti, ką gi daryti, kad turėtume Rojaus Trejybės simbolį ir mes – urantai – ne tik studijuojantys Urantijos Knygą, bet taip pat turintys apreikštąją Rojaus Trejybės religiją ir Rojaus Trejybės gyvąją šventovę, ir net jau garbinantys Rojaus Trejybę. Ir visiškai natūralu, kad mano tokius nuolatinius apmąstymus Minties Derintojas ne tik registravo, bet taip pat ir man siuntė atitinkamas mintis, nuostatas, kad Rojaus Trejybės toks simbolis būtų sukurtas. Tačiau jos man nebuvo iki galo užbaigtos, vientisos, ir aiškios, jos buvo tarsi atskiri sutrūkinėję siūlai, kai lyg ir jau atrodė, kad kažką ir suvokiu, koks turi būti Rojaus Trejybės naujasis ženklas, bet taip mintis iki galo ir neišsikristalizuodavo, nes kiti reikalai tiesiog ją nustelbdavo, ir aš pasinerdavau į juos. Tačiau kartą kreipiausi pagalbos į Rojaus Trejybę, ir man buvo parodyta Minties Derintojo vaizdinė projekcija. Tai ir buvo Rojaus Trejybės naujasis simbolis, perteiktas matomu pavidalu. Tiksliau pasakius, tai buvo šio simbolio idėjos projekcija, tuo tarpu ši idėja jos įgyvendinimo procese tapo būtent tokiu Rojaus Trejybės materialiu, ir matomu visiems, naujuoju simboliu, kokį norėjo matyti Kūrėjas ne tik tarp mūsų, bet ir visoje Vietinėje Visatoje, Nebadone, ir net Jo Kūrinijoje.

Rojaus Trejybės naujasis simbolis pranoksta trijų koncentrinių žiedų simbolį savo gilumine informacija. Trys koncentriniai žiedai neišreiškia Rojaus Trejybės Visų Trijų Narių Lygiavertiškumo, bet priešingai – rodo nelygiavertiškumą, kai Vienas iš Narių apima Kitus Du, tarsi būtų vyresnysis Jų atžvilgiu, ar kilmės atžvilgiu Vienas būtų tarsi kilęs iš Kito, kai tikrovėje Rojaus Trejybės Visi Trys Nariai kilmės pradžios neturi, nes Visi Trys buvo visada.

Kada mes - urantai - savo gyvojoje šventovėje, tuo metu dar vadintoje Dievo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus vardu, garbinome tik vieną Tėvą, tada mes taip pat turėjome simbolinį mūsų gyvosios šventovės ženklą, ir net vėliavą su tuo ženklu – mėlyname fone vienas didelis baltas apskritimas – Tėvo simbolis – ir šio apskritimo viduje, apačioje – mažas baltas apskritimas – Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus simbolis – susiliejantis su didžiuoju apskritimu – ir šio mažojo apskritimo visas vidus nudažytas aukso spalva.

Kada Tėvas mane paprašė užmegzti gyvą ryšį su Amžinuoju Sūnumi, ir kada aš tą padariau, o po šito dar užmezgiau ryšį ir su Rojaus Trejybės Trečiuoju Asmeniu – Begaline Dvasia – tai būtent Ji man ir suteikė mokymą apie Sūnų Kūrėją, paaiškino, kokią jis duoda priesaiką Rojaus Trejybei, prieš išvykdamas kurti savo Vietinę Visatą kosminėje erdvėje, ir pateikė jo priesaikos tekstą, o tada pasiūlė ir man duoti priesaiką Rojaus Trejybei. Aš tą irgi padariau.

Po kelių dienų Begalinė Dvasia man suteikė mokymą, kad aš pradėčiau garbinti ne tik vieną Tėvą, bet ir Kitus Du Lygiaverčius Rojaus Trejybės Asmenis, ir šitą daryti mokyčiau ir savo dvasinius brolius ir seses. Tą aš irgi pradėjau daryti. Ir dar po kelių dienų Tėvo man buvo perduotas kitas – naujas – mūsų gyvosios šventovės pavadinimas – Rojaus Trejybės – kaip ir mūsų religija turėjo nebe ankstesnį vien tik Tėvo pavadinimą, bet Rojaus Trejybės. Šis mūsų gyvosios šventovės ir mums apreikštosios religijos pavadinimo pakeitimas ir parodo, kad tiek šventovė, tiek religija yra gyvos, ne dogmatinės, kad pavadinimas atitinka vidinį ir gyvą turinį, kada vidinis garbinimo turinys išsiplėtė, kada pradėjome garbinti Visus Tris Rojaus Trejybės Narius, tada ir pavadinimas turėjo būti išplėstas iki gyvojo turinio lygio.

O dar po kurio laiko man buvo parodyta Minties Derintojo vaizdinė projekcija – baltame fone trys skrituliai – sodrios rožinės spalvos – vienas su kitu susisiejantys ir susiliejantys vidiniame jų bendrame centre.

Kada apie Minties Derintojo man parodytą šį vaizdinį-projekciją papasakojau urantams tiek Urantijos grupėje, tiek mūsų gyvojoje šventovėje, kai kurie iš jų panoro, kad toks simbolis būtų nupieštas tam, kad jie geriau galėtų jį įsivaizduoti.

Aš pamėginau tik schematiškai nupiešti – tušinuku – patį ženklą, kad kiti galėtų nors kiek geriau suprasti tai, ką buvau matęs aš.

Po kelių savaičių vienas iš urantų atnešė šio ženklo spalvinį variantą, bet jis neatitiko to vaizdinio, kurį aš mačiau man suteiktos Minties Derintojo projekcijos metu.

Jeigu perdaug tris skritulius sustumti vieną į kitą, ženklas atrodys nerangus, masyvus, be energijos, ir nebus panašus į Energijos Šaltinį ir Centrą - Rojaus Trejybę. Ir priešingai, jeigu šiuos tris skritulius perdaug ištraukti iš bendro jų centro į išorę, taip pat ženklas atrodys perdaug išsitempęs, irgi nepanašus į tvirtą ir tuo pačiu energingą Rojaus Trejybę.

Ėjo laikas, aš užsiėmiau kitais darbais, tad pats simbolis egzistavo tik mano pasąmonėje, ir tik kartais iškildavo į sąmonės lygį mano prisiminimuose apie tą Minties Derintojo suteiktą projekciją.. Ir tik gal po metų nuo pirmojo nesėkmingo mėginimo pateikti Rojaus Trejybės šį simbolį kitas urantas užsidegė didžiuliu noru sukurti ženklą mūsų svetainei, kad jį pamatytų visi, vos tik atsidarę svetainę.

Aš jam pasakiau, kad toks ženklas jau yra sukurtas, jį man Minties Derintojas parodė vaizdiniu, ir jam papasakojau apie man parodytą Rojaus Trejybės simbolio projekciją, ir nesėkmingą mėginimą jį perkelti ant popieriaus.

Kadangi šis urantas gerai išmano darbo su kompiuteriu subtilumus, tai jis man atsiuntė keletą variantų elektroniniu paštu. Tačiau jie nebuvo tokie, kokį ženklą aš buvau matęs Minties Derintojo pateiktoje projekcijoje. O mano paaiškinimų elektroniniu paštu jis niekaip negalėjo suprasti, tuo tarpu jam nupiešti pačią idėją negalėjau aš, nes tokių kompiuterio programų nesu įsisavinęs.

Tad praėjo dar daugiau negu pusė metų, kol Urantijos grupėje, o taip pat ir Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje vėl iškilo kalba apie Rojaus Trejybės simbolį. Ir tada viena urantė, Kristė, kuri yra dizainerė, paprašė manęs jai nupiešti tą simbolį, kurį mačiau Minties Derintojo man suteiktoje projekcijoje, kad ji galėtų geriau įsivaizduoti pačią idėją.

Kristė pradėjo man siųsti įvairius variantus. Aš vis lyginau su tuo vaizdiniu, savo viduje, ir jai aiškinau, ką ir kaip reikėtų keisti. Ir kada po kurio laiko ji man pagaliau atsiuntė net keliolika beveik galutinių skirtingų variantų, aš buvau nustebintas jų variacijų gausos, ir kokios tos variacijos buvo nuostabios, kad net sunku man buvo išsirinkti pačią geriausią. Tačiau kada pamačiau tarp jų dabartinį variantą, tada mane užliejo šiluma, aš supratau visą informaciją, kurią perteikia šis Rojaus Trejybės simbolis, ir kurios nesuprato Kristė. Ji iš savo Minties Derintojo gavo man parodytos idėjos informacinį-vizualinį atskleidimą, ką ji ir pateikė simbolio išraiška, pati nesuprasdama, kodėl būtent taip, ir ką tai galėtų reikšti gilumine prasme.

Aš jai šią simbolio giluminę informaciją paaiškinau, kad ir ji suprastų, ji gavo iš savo Minties Derintojo, ir kodėl.

Ir kada aš vis žiūrėjau į šį ženklą, vis mąsčiau, kad patys mažiausi trys vidiniai rožinės spalvos apskritimai yra uždari, iki galo užbaigti, ar ne geriau būtų, kad ir jie būtų susilieję su Centru, nes būtų daug teisingiau, kad būtų atviras ryšys su Centru. Tačiau tuoj pat kilo abejonė, gal tuomet bus pažeistas pagrindinio Centro apvalumas, jis taps tarsi ištampytas.

Aš mintyse negalėjau įsivaizduoti, kaip gali atrodyti toks su mažaisiais centrais sulietas Didysis Centras, kiek būtų pažeistas Jo apvalumas.

Ir kaip tik tuo metu Kristė man atsiuntė dar vieną šio simbolio variantą – mažieji centrai yra atverti ir susilieję su Didžiuoju Centru.

Tai buvo nuostabus ir vaizdinys, ir mūsų Minties Derintojų sinchroniškas veikimas – mano apmąstymai ir tuo pačiu metu, man net nepaprašius, Kristė dirba ties ta pačia problema, ir man atsiunčia naują variantą. Kristei aš padėkoju ir pasakau, kad Rojaus Trejybės simbolis jau sukurtas. Daugiau jokių variantų nebereikia, ženklas užbaigtas. Nuo šiol mes – urantai – turime naująjį Rojaus Trejybės simbolį, kuris – tiesiogine prasme – pranoksta senąjį – trijų koncentrinių žiedų – simbolį savo gilumine informacija.

Rojaus Trejybės ženklas-simbolis suteikia tokią giluminę informaciją:

Rojaus Trejybę sudaro Trys Lygiaverčiai Asmenys Vienas su Kitu nesivaržantys dėl Savosios viršenybės, Kitų Dviejų Asmenų atžvilgiu, bet Vienas su Kitu absoliučiai harmoningai susiliejantys dvasioje, kas yra pateikta šio simbolio-ženklo baltu skrituliu pačiame ženklo viduryje.

Didysis - Centrinis - baltas skritulys simbolizuoja Rojaus Trejybės absoliutų dvasinį susivienijimą, susiliejimą, be jokios formos ir kūno, Rojuje – visos kūrinijos geografiniame centre.

Šis baltas skritulys – tai Rojaus Trejybės akinančio spindėjimo tyrastis ir meilė, kuri –energetiškai – yra tokia galinga, kad ji tokia ir tegali būti tik Rojaus Trejybės Lygiaverčių ir absoliučiai susiliejusių Asmenybių viduje – tik Kūrinijos Trijų Šaltinių ir Centrų viduje. Ši meilė yra akinanti ir deginanti gyvoji energija, jeigu jos lyžtelėti nepasirengus dvasioje. Todėl iki jos Šaltinio ir Centro ir nusidriekia toks ilgas – laike ir erdvėje – gyvasis kelias – mokymosi ir patyrimų kaupimo kelias – kad galėtume stovėti – po daugybės milijardų metų truksiančios-trukusios kelionės į mūsų likimo įgyvendinimą Rojuje – pačios Rojaus Trejybės betarpiškoje-tiesioginėje akivaizdoje.

Tuo tarpu iš savęs Rojaus Trejybė paskleidžia jau susilpnintą – rožinės spalvos - meilę, nes nesusilpninta – akinančio baltumo – Rojaus Trejybės energetinė meilė, kokia yra tik Jos viduje, jeigu būtų paskleidžiama tvariniams, juos visus sudegintų.

Rojaus Trejybės šis simbolis yra labai dinamiškas, rodo judėjimą, ir turi vis stiprėjantį, ir akinantį baltumą centre, o atspausdintas ant popieriaus, šiek tiek judinamas prieš šviesą, ima spinduliuoti iš Rojaus Trejybės susiliejimo centro, kaip spinduliuoja – tik silpniau – ir iš Havonos vidinio – mažojo balto skritulio centro kiekvieno iš Rojaus Trejybės Asmenų viduje.

Už Rojaus ribų Rojaus Trejybės Trys Asmenys betarpiškai-asmeniškai veikia tik Centrinėje-Dieviškojoje Visatoje, kuri dar vadinama Rojaus-Havonos Visata, ar Sistema. Havonoje yra septyni žiedai, kuriuose – visuose – yra vienas milijardas pasaulių. Per kiekvieną iš šitų pasaulių mes pereisime jau būdami dvasios pavidalu, bet turėdami savo dabartinį dvasinį aš, kuris šiandien gyvena materialiame žmogiškajame kūne.

Ir mūsų gyvasis kelias Havonoje yra numatytas Rojaus Trejybės Trijų Asmenų giluminiam atpažinimui ir patyrimui. Todėl mūsų – kiekvieno – mokymai Havonoje vyks tik asmeniškai, o ne klasėmis, kaip prieš tai buvo Supervisatoje ir Vietinėje Visatoje.

Rojaus Trejybės ženklas ir pavaizduoja, simboliškai, ne iki galo užbaigtus rožinės spalvos apskritimus kaip Havonos septynis žiedus.

Rojaus Trejybės šis simbolinis ženklas pasklis po visą mūsų planetą, Urantiją, ir pakeis visus dabar egzistuojančius religinius simbolius, nes jis atspindi pačią Rojaus Trejybę, ir Jos mums suteiktą Rojaus Trejybės apreikštąją gyvąją religiją

Dar daugiau, šis Rojaus Trejybės simbolis apims ir visą Vietinę Visatą, ir net Kūriniją, nes mes – urantai – pradedame naująjį – būsimąjį – Visatos amžių visai Kūrinijai, ne tik mūsų planetai, Urantijai.

Nuoširdžiai dėkoju Kristei už Rojaus Trejybės šio simbolio dieviškosios idėjos materialų grafinį perteikimą, o taip pat Sauliui, kuris pasirūpino, kad dabar jį galime matyti mūsų svetainėje kaip ir mūsų svetainės – Rojaus Trejybės – atpažinimo ženklą, ir galime juo naudotis ir visi mes – urantai – suvokiantys Rojaus Trejybės šio simbolio giluminę prasmę.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

 

Rojaus Trejybės simbolį jums tinkamu formatu galite atsisiųsti čia:

CMX (5,6 Mb), EPS (5,6 Mb), PNG (2,8 Mb), AI (172 Kb), PDF (93 Kb), DOCX (176 Kb)

Spausdinti
Grįžti atgal