Algimanto pamokomasis žodis – Dabar mes klojam pamatą tam patyrimui, kurį patirsime po prisikėlimo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2018 09 22

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimieji, mes esame Gyvajame Kelyje, šiuo metu – Gyvojoje Šventovėje, mūsų – saujelė. Renkamės kiekvieną savaitę, kad atvertume tą Kolektyvinę Komuniją Kūrėjo padovanotą asmenybės tapatybę. Atvėrimas savęs, išliejant save Kūrėjo garbinimu – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Keturių Asmenų – garbinimu – yra mūsų pradinis žingsnis šitame pasaulyje, kad mes pasireikštume savimi. Gyvoji Komunija – tai yra Gyvasis Ryšys su Tuo mūsų Tėvu ir Motina – Kūrinijos Šaltiniu ir Centru. Ir mes šitame Gyvajame Ryšyje esame tiek gyvi, kiek jaučiame būsena Kūrėją, esantį mūsų viduje Meilės išraiška – Meilės būsena. Kada mes būsime pažadinti kitame pasaulyje, kai mus Angelai Serafimai nugabens į prisikėlimo pasaulį – morontinį pasaulį – ir mes atsidursime toje aplinkoje, štai šita Gyvoji Komunija mums padės ten nepasimesti, nes mes jau žinosime – suformavom savo pastangų dėka – įgūdį kreiptis į Kūrėją, esantį mūsų viduje, nesvarbu, kur mes bebūtume. Kaip mes žinojome, kad galime kreiptis ir kreipėmės šitame pasaulyje, kur bebuvome nublokšti, visuomet buvo mūsų viduje Kūrėjas per Jo Dvasios buvimą – Minties Derintojo buvimą mūsų prote. 
Po pažadinimo mūsų asmenybės tapatybė įgys naują išorinį apvalkalą, tuo tarpu, Kūrėjo Dvasia – Minties Derintojas – bus sugrąžintas mums į mūsų protą. Ir dar daugiau – jis mums suteiks visų patyrimų, kurie turi prasmės žengimui į mūsų Likimo įgyvendinimą – pasiekti Rojų – visos Kūrinijos Geografinį Centrą – ir tuo pačiu stovėti betarpiškai Kūrėjo akivaizdoje, štai tą mūsų patyrimą, Minties Derintojo apvalytą kopiją, perkels mums, kad mes vėl atstatytume palaipsniui prisiminimą apie patyrimus šitame pasaulyje. Net ir mūsų šitoji Šventovė – Gyvoji Šventovė – pavadinta Kūrėjo vardu – Rojaus Trejybės-AŠ ESU Šventovė – ir mūsų Apreikštoji Gyvoji Religija – Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvoji Religija – yra visoje kūrinijoje, tai mes, pradėję šitą patirti Gyvosios Komunijos metu – tą Gyvą ryšį su Kūrėju – ir po prisikėlimo šitą įgūdį panaudosime, nes aplinka bus mums nesuprantama, bus per daug mums ryškūs Šviesos virpesiai. Ir mes žinosime, kad Kūrėjas yra mūsų viduje tiek, kiek būsime šito patyrimo sukaupę šitame pasaulyje – kiek mes turėsime Įtikėjimo stiprybės, tiek mes po pažadinimo nepasimesime būdami vieni. Mes gi neisime atskiromis klasėmis į pažadinimą urantais – mes iškeliaujame iš šito pasaulio po vieną, kaip ir pažadinami esam po vieną. Reiškia, mes turėsime tą vienatvės būseną, ir mums bus nejauku – mes pasimesti galėsime labai lengvai. Mums bus duodamas Morontinis Kompanjonas, kad mums suteiktų tą paguodą, sustiprinimą toje naujoje aplinkoje, pradėję nuo pasveikinimo – pasveikinimo patyrus prisikėlimą. O mes iškart pasiūlysim pagarbinimą Rojaus Trejybės-AŠ ESU su tuo pačiu Morontiniu Kompanjonu, tuo pačiu mūsų Angelu Serafimu – su dviem Angelais Serafimais, nes mus saugo ir globoja pora Angelų Serafimų. Štai mūsų Gyvasis Įtikėjimas ir pasireikš – mielieji, matau jus, dėkoju jums, o dabar pagarbinkim Rojaus Trejybę-AŠ ESU! Štai mūsų toji Galia – Meilės Galia ir pasireikš, kad mes nebūtume vieniši ir vieni, kad mes nepasimestume toje labai ryškioje, mūsų samprata, Šviesoje, šitame naujame prisikėlimo pasaulyje. Dabar mes klojam pamatą tam patyrimui, kurį patirsime po prisikėlimo. 
Daug kas mane žavi, ką daro urantai, bet daug kas ir liūdina – liūdina jų pasyvumas, neryžtingumas, žavi jų noras, siekis žengti, žengti tą Gyvąjį Žingsnį. Žadina žengti tą Žingsnį ir Kūrėjas – Kūrėjas žadina iš vidaus, Serafimas iš išorės. Aplinka diktuoja savas vertybes. Ir tiktai mūsų Įtikėjimas – vidinis Įtikėjimas – yra toji mums leidžianti ryžtingą žengti žingsnį pirmyn ryškesne Šviesa – Gyvoji jungtis su Kūrėju. Be Įtikėjimo mes esam subliuškę – nėra nei Gyvojo Kelio tam, kuris yra subliuškęs, nei urantų, tiktai užrašas. Todėl Gyvajame Kelyje Įtikėjimas yra pagrindinis dalykas, kurį mes turime puoselėti, stiprinti, kad galėtume pasireikšti savimi. O Meilės būsena – tai yra būtent toji Galia, kuri mums suteikia Energiją, kokiu būdu mes atliekame vieną ar kitą veiksmą visų Šviesos labui. Ryžtas yra, kad žengtume tą Žingsnį, o Meilė yra tai, kaip mes tą Žingsnį įgyvendiname – kokia būsena mes bendraujame vieni su kitais, kaip mes suteikiame mokymą, jeigu mes jį iš viso išdrįstame suteikt. O be mokymo nebus Šviesos, bet pirmiausia mes turime jos prisigerti iš Kūrėjo, patirti tą Meilės būseną savyje. Ir taip per visą amžinybę. 
Taip, mano mylimieji urantai, daugiau jūs nebeturėsite atilsio niekada, įžengę Gyvąjį Žingsnį į Gyvąjį Kelią – jūs jau esate įžengę į Amžinybės Kelią, kur jokio nėra atilsio. Yra poilsio periodai, bet jie yra užimti kita veikla – jie nėra atsipalaidavimas taip, kad neveiktumėte nieko – kuo didesnė, ryškesnė Įžvalga ir Išmintis, tuo stipriau pasireikšite poilsio akimirkomis garbindami Kūrėją. O urantams, tai bus iš tikrųjų milžiniškas iššūkis mokyti kitus garbinti Keturis Asmenis – Rojaus Trejybę ir Visuminę Dievybę AŠ ESU, kada visa aplinka garbins tik Tėvą. Ir jūs, tik pakilę po prisikėlimo akimirkos, būsite tie mokytojai, jeigu turėsite Įtikėjimo suteikiamo giluminio ryžto ir Gyvosios Meilės Galios, kad galėtumėte tą pagarbinimą pasiūlyti ir pamokyti, ir paaiškinti, kodėl jūs garbinate ne tik Tėvą, bet Rojaus Trejybę ir Visuminę Dievybę AŠ ESU. 
Štai kokia mūsų yra Gyvojo Kelio Galia, ruošiantis mūsų Gyvenimui po prisikėlimo. Bet patyrimą įgyjame veikdami šitame pasaulyje. Kiek mes esame stiprūs Įtikėjimu ir galingi Meile, tiek mes sukursime savosios tapatybės ryškų spindėjimą darbais, gyvenimu. Ir gyvenimą pastebės kiti – pastebės, kadangi Gyvasis Gyvenimas labai smarkiai skiriasi nuo tamsos šešėlių egzistencijos, kurioje yra paskendusi visa žmoniją. Štai kodėl šiuo metu be Įtikėjimo gelmės ir Meilės Galios taip sunku būti savimi, o iš tikrųjų, tai pats lengviausias dalykas būti savimi – nieko nereikia sugalvoti, nereikia jokios kaukės, tiesiog esi tuo, kuo sukūrė Kūrėjas – esi Kūrėjo sūnus arba dukra, ir tą su mielu noru kitiems išpažįsti, kad ir kiti žinotų, jog tu esi Kūrėjo sūnus arba dukra. Baimė neleidžia šito pasakyt. Bijok ir toliau! Atlygis bus lygiai toks pat – kartus. Bijai išpažint Kūrėją, reiškia, tu Jo gėdijiesi – savo Tėvo ir savo Motinos tu gėdijiesi. O kas gėdijasi Tėvo ir Motinos ir nenori išpažint Jo – ateina akimirka, kai ir Tėvas ir Motina sako – o kodėl gi tu taip bijojai, kai Aš tave mylavau, globojau? kodėl buvai toks neišmintingas, kai Aš tau liejau iš Savęs Išmintį? kodėl buvai toks atsiliekantis mano vaikas toje Šeimoje, kur yra Mano vaikų, einančių Šituo Keliu ryžtingai, drąsiai, jaučiančių Mano Meilę? kodėl tu nenorėjai pajausti šitos Meilės – pats laikei užvėręs save? kodėl buvai toks nedrausmingas Mano sūnus ar dukra – neklaužada? Gali būt neklaužados Mano vaikai – Aš juos myliu vienodai, kaip ir tuos, kurie Man ištikimai prisideda prie Manojo Evoliucinio Plano įgyvendinimo. Man smagu, kada Aš galiu pasakyt – šituo sūnumi arba dukra esu labai patenkintas. Aš noriu ir jums tą sakyt – mano mylimieji vaikai, Aš esu jumis labai patenkintas – kiekvienam Aš sakau, išgirskite tą pasakymą Širdimi – išgirskite, ir tuo pačiu būkite verti šito pasakymo-įpareigojimo.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal