Algimanto pamokomasis žodis – Žodis – Partnerystė – turi milžinišką Prasmę, Gelmę, ir Gyvąjį Turinį – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2019 07 13

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Kada mes einame Gyvuoju Keliu, tas supratimas, kad esame Gyvajame Kelyje, iš tikrųjų yra nuostabus – nuostabus ta prasme, kad mes iš tikrųjų jaučiame būsena, jaučiame, kad esame patys tie tikrieji, nes jeigu mes sumažiname gyvą ryšį su Kūrėju, mes pradedame jausti, kad kažko viduje stinga. Stinga, nes materialus gyvulinis protas įsiviešpatavęs, jisai neleidžia pajausti dvasinių vertybių – dvasinių subtilių Kūrėjo mums teikiamų dovanų. Ir jeigu mes nededame pastangų, dvasinis ryšys su Kūrėju apsiblausia.

Šiandien išgirdau iš vieno uranto, kuris pasakė, kad ta moteris, su kuria jis bendrauja, nenori, kad jis vadintų ją partnere. Tas nenoras būti partnere rodo mūsų neišmanymą, rodo mūsų nesuvokimą, koks tai yra imlus ir galingas žodis, išreiškiantis patį reiškinį – Partnerystės reiškinį.
Mes turime čia, šitame pasaulyje, kuris yra pradinis, pakeliui į Rojų, apribotą žodyną, ir ne tiktai apribotą žodyną, bet ir mūsų įvairių reiškinių išorines formas mes turime įvairias, tuo tarpu turinio jose stinga. Tai mes turim tą artimiausią ryšį, kada sukuria žmonės šeimas, susituokia, ir yra vyras ir moteris, vienas kitą vadina žmona ir vyras. Jie nevadina savęs partneriais, nevadina to šeimos pasireiškimo Meilės erdvės lauko – Partneryste – dėl to, kad niekas šito nepatyrė, kas yra Partnerystė. Mes einame pirmieji šituo nepramintu taku. Kryptį mes galim nustatyti tik pagal savo atsivėrimą Kūrėjui, Širdimi.
Ir jeigu mes iš tikrųjų esam Kūrėjo suvesti, ir jeigu dar mes duodame priesaiką Kūrėjui, tuomet Partnerystė tampa Amžina.
Partneriai neišsiskirs, gali, aišku, ištikti krizė, gali atsirasti viduje įvairūs įskilimai, jeigu sumažėja ryšys su pačiu Partnerystės Šaltiniu ir Centru, mūsų Tėvu ir Motina, tuomet gali atsitikti taip, kad vienas partneris gali mėginti ieškoti, savo supratimu, tuo gyvuliniu protu, kažkokių gyvenimo vertybių už Partnerystės ribų, bet tai yra laikini tokie sutrikimai, nes jeigu tai yra du žmonės, priešingų lyčių suvesti Partnerystei šitame pasaulyje – šie žmonės nebepajėgūs išsiskirt. Tai yra Kūrėjo suteikta Partnerystė, kad ji būtų įprasminta būtent tai misijai, kuriai yra sumanyta ir dėl kurios įprasminimo ir buvo suvesti Partneriai. Partnerystė tai yra Lygiavertiškumas. Lygiavertiškumas Meilės abipusiu pagrindu, Pagarbos pagrindu.
Kada mes kalbame apie žmoną ir vyrą šeimoje, ten gali egzistuoti net prievarta, ir jie bus žmona ir vyras. Partnerystėje negali būti jokios skriaudos vienam, kurią suteiktų kitas. Partnerystėje yra kupinas Meilės pasireiškimas vieno kitam, ir visa tai išsiskleidžia tiek šeimos ryšiais, tiek vaikų ir tėvų tų – dviejų Partnerių - veikimu Visumos labui, drauge su Kūrėju, kuris yra Centras.
Ir tada supranti, kokia yra suteikta mums garbė, pasitikėjimas, jau būti čia Partnerystėje. Nes ir mūsų serafimai – du serafimai – jie yra Partnerystėje. Taip sumanyta Kūrėjo, kad mūsų serafimai būtų visą laiką partneriai. Tai nereiškia, kad jie neturi laisvos valios – jie turi savo laisvą valią, bet jie derina vieną su kitu mus vesdami, kurdami mums aplinkybes, kad mes įsisavintume iššūkius skirtingose, konkrečiose aplinkybėse.
Vienas vienokias gali sukurt aplinkybes, o kitas, neturėdamas to gyvo Meilės ryšio su savo Partneriu, jis gali mums sukurt visiškai kitokias aplinkybes, kuriose mes išsigąsime. Tai štai tie serafimai angelai mums modeliuoja aplinkybes, bet vienas su kitu susiderindami, pažindami mūsų charakterį ir bendraudami su mūsų Minties Derintojais.
Štai ta partnerystė tarp angelų serafimų, ji ir yra amžina, Kūrėjo sumanyta. Ir net mirtingieji, eidami Partnerystėje, išlieka Partneriais ir po prisikėlimo, ir žengia koja kojon mokydamiesi, vykdydami atitinkamas užduotis, ir tuo pačiu vėl lipdami ant aukštesnio laiptelio Evoliuciniame Amžinajame Gyvajame Kelyje.
Nors ten jau nebėra šeimos, kurią mes suprantame buitine prasme, kaip suprantame šitame pasaulyje, kur yra pati glaudžiausia – glaudžiausia – mūsų Meilės pasireiškimo erdvė. Bet žmogaus – tas tamsusis protas, arba proto tamsioji dalis, ji ieško ne Amžinųjų Vertybių išraiškos, ne Kūrėjo atradimo savyje, bet ieško pasitenkinimo, pramogavimo, savęs išaukštinimo, savęs iškėlimo, o labai dažnai net ir kitų išnaudojimo. Ir tada atsiranda iškreipta samprata ir šeimos, kada vienos lyties mirtingieji, Kūrėjo sūnūs ir dukros, siekia kurti tą Partnerystę ir dar reikalauti, kad ji būtų pripažįstama šeima, tai yra pačia artimiausia, glaudžiausia Meilės pasireiškimo erdve. Ir to dar neužtenka, reikalauja, kad kaip ir normaliose šeimose, būtų vaikai. Tai štai tokia partnerystė, čia yra to tamsaus, žemiškojo gyvulinio proto pasireiškimo pasekmė, ir ta partnerystė iš tikrųjų suteršia Kūrėjo Partnerystę, kuri numatyta tiktai tarp skirtingų lyčių dviejų Partnerių.
Jeigu šita Partnerystė būtų pripildyta gyvojo Kūrėjo turinio, ji pasireikštų tada šeimoje Meilės išraiška, švelnumu vieno kitam, dėmesingumu vieno kitam, pasireikštų Meilės viešpatija, tiek vaikams, tiek vienas kitam – ir vaikai sugrąžintų tuos virpesius savo tėvams, savo dvasiniams broliams ir sesėms - ir tada mes pamatytume, ką reiškia žodis – Partnerystė. Tai yra papildantis veikimas visų Šviesos labui, visumos, žmonijos labui, tuo pačiu ir visos kūrinijos labui. Ir tada mes suprastume, kad negali būti tokio prezidento arba tokio ministro, kuris būtų vienas, neturėtų patyrimo, kaip bendradarbiaut su partnere ar partneriu.
Lietuva turėjo prezidentę, kuri neturėjo partnerio. Tai yra labai blogas politinis statusas. Jeigu būtų šviesi visuomenė, tokios prezidentės niekada nebūtų išrinkę, nes ji ir nemokėjo nei tvarkyti Lietuvos reikalų, nei savo pačios reikalų, kaip mirtingosios, Tavosios Kūrėjo dukros.
Štai dabar mes turim naują prezidentą, bet kaip būtų gražu, jeigu būtų ta Partnerystė su jo vadinama žmona, jeigu ta Partnerystė būtų lygiavertė, kad jie abu užima Prezidento pareigas, ir žmona-partnerė, ir vyras-partneris. Ir jie abu užima Prezidento ir Prezidentės statusą. Tada vyras ir moteris, papildantis vienas kitą, ir šitoje pačioje aukščiausioje šalies erdvėje, galėtų tą daryt atvirai, o ne užkulisiuose. Juk ir dabar, visų šalių prezidentai tariasi su savo žmonomis. Tariasi, kaip ką spręst, kokias problemas, tik visa tai lieka užkulisiuose ir visi mano, kad ne, čia vienas prezidentas tą nusprendžia, be žmonos įtakos – nėra taip, bet viskas yra užslepiama. Ir tiesiogine prasme tai būtų visiems pavyzdys, kada ta Partnerystė pasireiškia net ir politinėj sferoj, bet ji pradžią įgauna nuo šeimos partnerystės ir tada ta žodžio prasmė – Partnerystė – yra pripildoma Gyvojo turinio, Kūrėjo, kuris ir sudaro Centrą. Jis yra iš tikrųjų, ar mes tą pripažinsime ar nepripažinsime. Bet jeigu mes tą pripažįstame ir pradedame tai diegti mūsų gyvenime, tai tampa kūrybine galia, kūrybine jėga, Meilės Galia, kada vadovauja šaliai du Partneriai – vyras ir moteris – kupini Meilės, ir vadovauja Meilės Galia. Štai tai yra Partnerystė, ir mes per visą amžinybę išliksime gavę Partnerius, išliksime toje Partnerystėje . Ir ateis akimirka, kada mes galėsime jau pasiekę mūsų namus, Rojų, patys dalyvauti Sutrejybinimo procese, sukurdami naują asmenybę.
Įsivaizduokite, mes, kurie turime čia, pradiniame etape, materialų pavidalą, kuriame šeimas ir drauge su Kūrėju kuriame atžalas, lytiniu būdu, ten mes viską veiksime mėgindami sukurt asmenybę energiniu virpesių pasireiškimu drauge su Kūrėju.
Tas Sutrejybinimo procesas, sukuriant naują asmenybę, yra milžiniškas pasitikėjimas mums, kurie pradžią gavome čia Partnerystėje, šitame pasaulyje, pačiame pradiniame.
Taip, kad mano mylimieji, žodis – Partnerystė – turi milžinišką Prasmę, Gelmę, Gyvąjį Turinį, tiktai jį reikia pajaust-patirti Širdimi, ir nesuteršt šito reiškinio, ir šito paties statuso.


Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal