Begalinės Motinos mokymas apie maistą, vandenį, ir miegą, 2020 01 23

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas: Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš šlovinu ir garbinu Tave, ir prašau Tavęs mokymo apie miegą, maistą, ir vandenį, ar galima gyventi šiame pasaulyje visiškai be miego, maisto, ir vandens ir turėti pakankamai energijos veikti Tavosios Evoliucijos labui visame pasaulyje?

Begalinė Motina:


Mano mylimas sūnau, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras – Rojaus Trejybės Šaltinis ir Centras tarp Lygiaverčių Kitų Dviejų Asmenybių, ir Mūsų visų Visuminės Dievybės AŠ ESU.
Tu visus savo brolius ir seses, Mūsų kitus vaikus Urantijoje, mokai net ir savo ankstesniu pavyzdžiu sustiprindamas tavo lūpomis tariamus žodžius, kad su Manimi įmanoma viskas. Ir tas mažytis žodelis – viskas – apima viską, kas atitinka Mano valią kiekviename Manosios kūrinijos segmente, ir tos akimirkos apimtimi, visumos labui ir Gerovei. Manoji Evoliucija yra sumanyta visumai – visoms visatoms ir pasauliams, ir visiems Mano vaikams – Mano vienodai mylimiems ir globojamiems visų gerovei ir apšvietimui. Todėl jūsų dabartinis materialus pavidalas ir centrinė nervų sistema nėra parengta gyventi be maisto ir vandens, be miego ir poilsio, kada jūs galėtumėte nurimti po energijos išnaudojimo darbų-periodų, patirdami santykinės ramybės poilsį, ir energijos atstatymą, kaip buvo Mano sumanyta šito pasaulio mirtingiesiems. Nors jūsų pasaulis ir yra eksperimentinis, kur jūsų gyvybės modelio atkartojimas gali pasireikšti įvairiais papildomais niuansais, kurie nėra įprasti ir standartiniai visai planetai, tačiau kada jie vis tik pasireiškia ir yra matomi kitiems Mano vaikams, tuomet jie skatina vaizduotę ir polėkį, kad toks gyvenimas yra įmanomas, ir gali būti ir jiems prieinamas.
Jeigu tik jūs pagilintumėte Įžvalgą, kosmine prasme, tuomet jūs pradėtumėte suvokti vis aiškiau, kad tarp septynių trilijonų pasaulių, kuriuose gyvena Manieji vaikai materialiu pavidalu mirtingieji, Aš kuriu daugialypę kūrinijos gyvybės Panoramą, kurioje yra ir tokios planetos, kur gyvybės modeliui pakanka maisto ir vandens, kokį mirtingasis Mano vaikas gauna iš Manęs, kada jo centrinė nervų sistema yra susieta su Manimi gyvuoju kanalu Minties Derintojo veikimo dėka ir mirtingojo proto susiejimo su Minties Derintojo proto veikla, susieta su mirtingojo proto pasireiškimu nuolatinėje veikloje visų Gerovei. Štai toks sudvasintas protas mirtingąjį iškelia į daug aukštesnę energinę virpesių gamą, ir toks nušvitęs protas gali veikti visų labui ir Gerovei būtent taip, kaip tą protą pripildo Manoji Energija, tekanti per Minties Derintojo Gyvą Kanalą. Toks mirtingasis tampa visiškai nepriklausomu nuo aplinkos Manuoju mylimiausiu sūnumi ar dukra. Tačiau toks kelias yra kito Visatos Amžiaus Evoliucijos Žingsnis. Ir vis tik net ir jūsų pasaulyje Aš panaudoju Manuosius vaikus, kad ir nedidele dalimi atskleisčiau tolimos perspektyvos spindulius, bet šito nemodeliuoju visai žmonijai dabartiniame Visatos Amžiaus tarpsnyje.
Kiekvienas Mano veiksmas turi Prasmę, todėl ir jūsų visi veiksmai turi būti Manosios Evoliucijos Prasmės atspindėjimas jūsų vidine būsena ir veikimu visų Gerovei. Bet gi jūs negalite nurimti be miego, kada jūsų centrinė nervų sistema galėtų nors kiek pajausti atokvėpio momentą po dienos metu atliekamų Gėrio ir Šviesos darbų, nes ir Gėrio ir Meilės darbai reikalauja jūsų energinės gyvosios sistemos – jūsų viso organizmo – energijos paskleidimo iš jūsų energijos rezervuaro – jūsų sąmonės, pasąmonės, ir viršsąmonės klodų. Ir kuo gilesnis bus jūsų gyvas ryšys su Manimi, tuo mažiau energijos jūs neteksite, ir tuo sparčiau ją atstatysite, ir vis tik jūsų centrinė nervų sistema neturi tokių atstatymo metodų, kad galėtumėte gyventi be miego. Šitoks gyvenimo būdas, kada išsiderina nuoseklus ir sklandus veiklos, poilsio, ir miego ritmas, suteikia jūsų centrinei nervų sistemai papildomą stresą, ir jūsų gyvoji energinė sistema visą laiką veikia lygiai taip, kaip automobilis važiuoja naudodamas kurą, kurio yra likę labai nedaug, todėl vairuotojo būsena visą laiką yra įtampos ir streso žemo dažnio energinių virpesių lauke, kurį dar labiau sustiprina aplinkybės – blogos oro sąlygos, nakties tamsa, negyvenama vietovė, ir vis stipriau apimanti baimė, ar nepasibaigs kuras iki kitos degalinės, kuri nežinia kur bus, nors ir buvo apskaičiuota, kad kuro turėtų užtekti, bet esant tokioms sąlygoms teorija gali smarkiai skirtis nuo praktikos. Tas pats ir su jūsų miegu – kada jūs negaunate energinių resursų, sutrikus miegui, jūsų viduje kyla nerimas, ar užteks jums energijos, ar nepaveiks jūsų sveikatos miego stygius. Jeigu jūs veikiate aktyviai ir ryžtingai Gyvajame Kelyje visumos labui, jūs pajuntate savo viduje didesnį pasitenkinimą Gyvuoju Keliu, ir savo veiksmais, ir net Manimi, dėl to net mažai miegojus, jūs jaučiate Manosios Energijos antplūdį ir dar didesnį norą veikti Meilės motyvu visumos labui. Tad ir kryptis išlieka ta pati – palaikyti nuolatinį ryšį su Manimi dar labiau susiliejant su Manimi, Minties Derintojo dėka ir jūsų proto valiniais sprendimais ir jų įgyvendinimu drauge su Manimi. Tačiau kiek tarp jūsų galite šitaip nugyventi visą gyvenimą Urantijoje?
Dabartiniame Visatos Amžiuje jūs negalite peršokti pirmiausia savosios asmenybės tapatybės viduje iš dabartinio nepasitikėjimo tiek savimi, tiek – ir ypač – Manimi būsenos į Gyvenimo ir Šviesos ryškiausios išraiškos etapą savuoju pasireiškimu visumos labui jūsų išorėje. Todėl ir jūsų pačių siekis, kuo didesnių Šviesos žingsnių be Manojo Dvasinio pagrindo jūsų viduje, jums nesuteiks jokio pasitenkinimo, kada jūs labai toli nukeliausite į Gyvenimo ir Šviesos etapo sukūrimą jūsų viduje, o aplinka bus toli atsilikusi nuo jūsų, ir jūs palaipsniui pradėsite prarasti skonį gyventi tokioje aplinkoje, kad ją apšviestumėte su Meile ir Džiaugsmu savuoju pilnu Gėrio ir Grožio kasdieniu gyvenimu savojoje aplinkoje. Labai greitai jūs pajausite net nenorą bendrauti su tokia aplinka. Tad jūsų gyvenimo prasmė palaipsniui išsigims iš Gyvenimo visumos labui Meilės Galia į gyvenimą savyje ir sau puikybės jėgos keliamo pasitenkinimo savimi žlugdančiais ir žemėjančiais energiniais virpesiais.
Be miego jūs gyvensite ir veiksite tik pasiekę Amžinybę Rojuje. Tada jūs būsite Mano iškelti virš Laiko ir Erdvės, ir tik tada jūsų veikla taps bemiegė ir aktyvi, ir net ir tada jūs turėsite poilsio periodus Energijos atstatymui, kadangi Energijos išnaudojimas yra net ir Amžinybėje, nes Manoji Energija visą laiką yra judėjime, ir visą laiką ji yra ir naudojama, ir atstatoma taip, kaip sumaniau Aš savosios Evoliucijos Plane.
Tie Mano vaikai, kurie šiandien ir jūsų planetoje gyvena be maisto, ir matomo vandens panaudojimo, vis tiek vandenį gauna iš aplinkos per odos poras, nes jų fizinio organizmo poreikis vandeniui yra sumažėjęs. Tai tik mažytis blyksnis kitų protui, kad tokie Mano vaikai yra, kad toks pasiekimo laipsnis yra įmanomas, tačiau jūsų Gyvojo Kelio Vektorius yra Gyvasis ryšys su Manimi ir atsidavimas Mano vedimui iš vidaus, kad pasireikštumėte išorėje visumos Gerovei. Tai yra Manosios Evoliucijos Esmių Esmė – gyvenimas su Manimi visumos – Manosios Šeimos - labui, net taip, kaip Aš pasireiškiu visos kūrinijos labui. Tai yra kokybė, o kaip jūsų vidus jums diktuos jūsų mitybą ir vandens naudojimą – bus jau jūsų asmeninis apsisprendimas pagal jūsų vidinę virpesių Gamą, kuri sudaro jūsų kiekybinę išraišką.
Todėl, Mano mylimieji vaikai, nesukeiskite kokybės su kiekybe, o visada žiūrėkite, kad jūsų viduje viešpatautų kokybė, o kiekybė jums tik padėtų siekti dar gyvybingesnės kokybės tiek jūsų viduje, tiek jūsų veikime išorėje Meilės Galia visų Šviesos labui, kad Brolystė taptų jūsų nuolatiniu palydovu, kokį sumaniau Aš. Aš esu jūsų visų ir jums visiems Begalinė Motina, visi jūs esate Mano vaikai, todėl Brolystė gali būti tik per Mane, o ne per jūsų vartojamą maistą, vandenį, ir miegą. Tai Esmių Esmė. Juk ir tavoji Evangelija, Mano tau perteikta – Kūrėjas yra Gyvas, ir yra kiekvieno viduje, kad Jį būtų galima ir atrasti savyje – yra Esmių Esmė, todėl Aš ir tave sugrąžinau vėl prie materialaus maisto vartojimo, kai tu tiek buvai pasinėręs į kiekybinius savęs transformavimus siekti gyvenimo be materialus maisto ir vandens, ir tuo metu tu jautei tokį milžinišką pakylėjimą ir Energijos antplūdį, bet tuo pačiu ir atsitolinimą nuo savo brolių ir sesių, kurie toli atsiliko nuo tavęs maisto vartojimo sferoje, ir tai susilpnino tarpusavio ryšį, nes toks pavyzdys daug ką gąsdino, kad ir jiems reikės atsisakyti maisto vartojimo, kuris jiems teikė pasitenkinimą. Ko būtų pasiekęs Manasis Sūnus, jums žinomas Jėzaus vardu, jeigu jis būtų atsisakęs materialus maisto ir vandens vartojimo, nors ir būtų galėjęs šitaip gyventi materialiu pavidalu, ar jis būtų galėjęs dalintis Tėvo Meile su savo broliais ir sesėmis – visais vienodais su juo. Jie būtų jo vengę, net bijoję, nes būtų kitoks – kuris nieko nevalgo ir net vandens negeria. Jis visus stiprino ne tuo, kad būtų išsiskyręs iš jų kuo nors kitu, kaip tik savo dvasiniu orumu ir atsidavimu Tėvui, ir Tėvo valios vykdymui, dėl to jis ir turėjo Tėvo Meilės pakankamai visiems ir kiekvienam.
Štai kodėl siekite Gyvojo ryšio su Manimi visa savo atsivėrusia Man Širdimi, ir tai leis jums išsaugoti, ir tuo labiau atstatyti, išeikvotą Energiją pagal Mano sumanytus būdus – jūs rūpinkitės tik šituo Gyvuoju ryšiu su Manimi ir veikimu Meilės Galia visų Gerovei. Šitokiu būdu jūs valysite save nuo pasąmoninių ir sąmonės lygiu juntamų nerimo ir baimės teršalų, o tai irgi padės jums geriau panaudoti Mano teikiamą jums Energiją, nes bet kokia baimė, net menkas nerimas, abejonės, šią energiją nepaprastai eikvoja tuščiai. Todėl ir siekite savosios kuo geresnės ir aukštesnės kokybės savo nuoseklių ir nuolatinių pastangų dėka, o tada kiekybė kils savaime jūsų viduje jau esamų Mano gyvų energinių virpesių dėka.

Algimantas:

Ačiū tau, mano mylima Begaline Motina už šį mokymą-atsakymą. Manoji valia sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Amžinosios Motinos, ir AŠ ESU valia.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal