10. Tėvo mokymas apie evoliuciją, 2006 01 26

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas: Manau, kad nevisiems yra suprantama, kaip gi gali vystytis žmogus, evoliucionuoti. Kai kas neigia evoliuciją apskritai.

Šiandien, ketvirtadienį, sausio 26-ąją, pagarbinau Tėvą ir ­paprašiau Jo paaiškinti evoliuciją tiems, kurie negali patikėti evoliucijos ­egzistavimu.

Tėvas:

Mano mylimas sūnau, be evoliucijos negalėtų egzistuoti Manoji kūrinija. Amžinas esu tik Aš. Dėl to Aš taip ir būčiau likęs vienas vienintelis asmuo visoje kūrinijoje, jeigu nebūtų jos evoliucinio ­vystymosi. Viskas sustingtų, kaip pačią šalčiausią žiemos naktį. Nustotų suktis saulė ir žemė. Nustotų garuoti vanduo, žemė atsidurtų visa po vandeniu, žmogus nustotų augti, gimti, nebebūtų kitų žmonių kartų, viskas tą pačią akimirką sustotų, jeigu tiktai nebūtų Manojo evoliucinio ­vystymosi plano. Dabar net elektronų judėjimas atomo viduje, kurį pastebi jūsų mokslininkai, liudija vystymąsi, evoliuciją, nes vieni atomai suyrabranduolinės reakcijos metu. Jeigu nebūtų evoliucijos, nebebūtų galima vienų medžiagų paversti kitomis. Jūs negalėtumėte gauti šilumos, nes nei dujos, nei malkos, nei nafta, nei anglys negalėtų degti ir per degimątransformuoti energiją į šilumą jūsų kūnui.

Ir šitame evoliuciniame plane Aš numačiau pačią didingiausią nuostatą ištobulinti patį žemiausią tvarinį – žmogų – iki Savęs, kada susitiksime akivaizdžiai Rojuje. Ir šitai evoliucinio plano pačiai didingiausiai daliai įgyvendinti Aš suteikiau laisvą valią ir ­asmenybės dovaną, kad ji, pajutusi Manąją meilę, visada augtų didesniu Tiesos pojūčiu, Gailestingumo pasireiškimu, ir Tarnavimo visapusiškumu. Ir jeigu tvarinys evoliuciškai nesivystytų pagal Mano evoliucinį planą, tai nebūtų ir jokio prisikėlimo po mirties, nes pats pomirtinis sielos prisikėlimas jau liudija tos sielos aukštesnę pakopą negu ji buvo tuo metu, kada gyveno mirtingojo žmogaus viduje. Tas, kuris įtiki į Mane, pradeda pajusti Mano meilę savo paties viduje, nors dar prieš akimirką jos nejautė. Ir toji akimirka paliudija ne tik tvarinio evoliuciją, bet ir tos evoliucijos kokybinį šuolį, kada mirtingasis įgijo naujų savybių – meilės pojūtį, norą daryti gerus darbus ne dėl įvertinimo, bet iš meilės visiems, o senųjų savybių – baimės, pykčio, pavydo – neteko. Ir tokia transformacija liudija, kad žmogus nėra automatas ir užprogramuotas įrenginys, kuriame niekas nesikeičia.

Jeigu nebūtų evoliucijos, tai joks tvarinys negalėtų su Manimi ­palaikyti ryšio ir kitiems aiškinti, tiems, kurie tokio ryšio dar ­neužmezgė, nes tokia padėtis niekada negalėtų vystytis į aukštesnį lygį. Net ir Mano Sūnus, Mykolo dvasinės kategorijos jūsų visatos Valdovas, jums žinomas Jėzaus iš Nazareto vardu, nebūtų galėjęs ateiti į jūsų pasaulį žmogaus pavidalu, nes būdamas savosios dvasinės hierarchijos pakopoje, ­negalėtų transformuotis į žmogiškąjį pavidalą, nes bet kokią transformaciją numato tiktai Manasis evoliucijos planas.

 Jeigu nebūtų Manojo ­evoliucinio plano, tai jūs neturėtumėte jokių mokymosi programų, ­negalėtumėte sukurti vis sudėtingesnių įrenginių, nepajėgtumėte įvaldyti energijos. Jūsų protas negalėtų net mąstyti, nes nebūtų įmanoma jums suvokti jokių ­sudėtingesnių prasmių. Jūs taip ir būtumėte likę laukinio lygmenyje.

Bet žinodami, o dar geriau, patyrę patys savo vidumi, kad Manoji meilė kelia polėkiui kaip ant sparnų, imate subtiliau suprasti evoliucijos prasmę ir suvokti, kad joje vystymasis yra tiktai laisva valia ir iš meilės Man. Evoliucija nenumato prievartos. Bet ji pasireiškia ­negailestingai, kada neatsižvelgiama į Manosios visatos priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnį. Jeigu nebūtų evoliucijos, tai šitas dėsnis irgi negaliotų, nes kūrinija negali egzistuoti statikos pavidalu.

Vienintelis statiškas kūrinijos elementas yra Manoji gyvenamoji buveinė, kūrinijos geografinis centras ir jūsų likimas – Rojus. Visa kita kūrinijos dalis yra judanti su Manimi, ir Manyje, ir Manęs ir Rojaus atžvilgiu. Ir ne tik juda, bet ir evoliuciškai plečiasi laike ir erdvėje.

Kada Jėzus vaikščiojo mirtingojo pavidalu Urantijoje prieš du tūkstančius metų, nevisiems jis aiškino apie Mane, nes nevisi norėjo ir galėjo apie Mane klausytis, nevisi sugebėjo jo aiškinimus suprasti. Dėl to pagonys, tie, kurie dar nebuvo priaugę iki to, kad jiems būtų galima paaiškinti apie Mane, iš jo paaiškinimo nesulaukdavo, nes jis puikiai suvokė, kad toji vynuogių šaka buvo su labai žaliomis vynuogėmis. Dėl to jis ėjo ten, kur jo laukė ištroškusios tiesos ir meilės širdys.

Tik kieta širdis yra vienintelis kliuvinys patirti Mane gyvą ir Jėzų savo viduje ir suvokti Mano evoliucinį planą, jeigu tam dedamos nuoseklios pastangos. Tie, kurie nenori pripažinti Manojo evoliucinio plano vystant visą kūriniją, yra labai smarkiai susitelkę į savo atrastą Manosios ­kūrinijos dalį ir joje jaučiasi saugūs. Ir norint pajusti, kad visa Manoji kūrinija yra ­draugiška ir saugi, būtinas asmeninis gyvas ryšys su Manimi. Ir tik užmezgus tokį asmeninį ryšį su Manimi, toks Mano mylimas sūnus arba dukra patirs tiek savo vystymąsi, tiek ir visos kūrinijos žengimą. Jeigu tik jūs ­suvoktumėte, kiek dar laukia jūsų sielai atradimų ir pakilimų, tai Manojo evoliucinio plano neneigtumėte, bet padėtumėte jį Man įgyvendinti. Juk šį planą Aš sumaniau ne tik savo malonumui, bet ir jūsų.

Jūs mėgstate pažinti kitus kraštus, kitus žmones, nes šitaip jūs vystotės. O Aš jums parengiau keliones ne tik po kitus kraštus, bet ir po kitus pasaulius. Ir per juos keliaudami turėsite vis tobulesnius mokytojus ir vis labiau pažinsite Mano ir jūsų kūriniją ir vis daugiau patirsite Mane savo viduje ir visoje kūrinijoje ir patys dar labiau pajusite, kad vystotės Mano viduje. Taip, Aš sukūriau evoliuciją, bet evoliucija Manęs nepranoksta. Ji yra Manyje. Ir jūs tapsite tobuli, net ir tokie tobuli, koks esu tobulas Aš, ir tapsite tokie tobuli Manyje.

Algimantas: Mylimas Tėve, nuoširdus Tau ačiū už šį mokymą, kuris leidžia pajusti, kad be evoliucijos mes negalėtume eiti pas Tave.

Mielieji, evoliuciją galima neigti, bet nuo to ji nedingsta. Ir tą mes patiriame patys. Telydi jus ramybė. Su broliška meile, Algimantas

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal