20. Tėvo dvasia, Minties Derintojas, Tėvo meilės virpesiai, 2007 07 18

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Vilnius, liepos 18, 2007   21.30                             

 

(Pastaba: Su Tėvu bendravau anglų kalba, dėl to, kitą dieną, Tėvo mokymą išverčiau į lietuvių kalbą 20.56 )

-----------------------------------------------------------------------------

Mano mylimas Tėve, mūsų svetainės Forume buvo klausimas, ar įmanoma užregistruoti Tavosios Meilės virpesius kokiu nors mechaniniu prietaisu mūsų planetoje, o tada, kokio nors transformatoriaus pagalba pakelti žemesnius žmonių virpesius į aukštesnį lygį ir tokiu būdu pakelti apskritai dvasinės energijos lauką planetoje? Aš tikrai noriu, kad Tu suteiktum atsakymą mūsų Forumo sielos broliams.

-----------------------------------------------------------------------------

Mano mylimas sūnau, šis klausimas yra ir svarbus, ir naivus. Svarbus, nes jis paliečia Manosios Meilės virpesius, o naivus, nes jūs norite Manosios Meilės virpesių kiekį padidinti taikydami mechanines priemones.

 

Kodėl gi jūs negalvojate apie tai, kaip prisidėti savo pastangomis, asmeninėmis pastangomis, padidindami Manosios Meilės virpesių kiekį visoje kūrinijoje palaikydami komuniją su Manimi ir tapdami Manųjų Meilės virpesių gyvuoju prietaisu, gyvuoju transformatoriumi, kad juos persiųstumėte savo sielos broliams tiek jūsų planetoje, tiek ir kitose planetose, kuriose gyvena daug aukštesnės būtybės negu materialūs mirtingieji? Kodėl gi jūs norite viską gauti parengtą vien tiktai panaudodami jungiklį, jį įjungdami ir išjungdami.

 

Mano tikslas sukuriant jus šitokiu egzistencijos lygiu yra toks, kad jūsų charakteris būtų ugdomas iš paties žemiausio iš žemiausių slėnių į dieviškąsias dvasines viršūnes drąsinant jus pasinaudoti savo laisva valia, kad laikytumėtės Manojo vedimo iš vidaus per Mano fragmentuotą dalį, gyvenančią jūsų prote kaip tokią, kurią jūs vadinate Manąja Dvasia, ar net savo Minties Derintoju.    

Aš net Savo Paties dalelę esu padovanojęs kiekvienam iš jūsų, ir nuo pačios vaikystės, tam, kad jūs prisitaikytumėte prie Manosios Meilės virpesių kaip įmanoma nuo ankstyvo ir jauno amžiaus, net iš pat mažens. Manosios Meilės virpesių jūs negalite užregistruoti jokiais mechaniniais ir grubiais prietaisais, nes jie nieko neregistruoja, kas pranoksta spektrą tokių virpesių, kurie pranoksta jūsų mokslininkų atrastų bangų ilgį.

 

Manosios Meilės virpesiai yra kokybiniai virpesiai, kuriuos kontroliuoju ir valdau išskirtinai asmeniškai Aš. Net mano Lygiavertis Sūnus, kurį jūs žinote kaip Rojaus Trejybės Antrąjį Asmenį, negali jų sukurti ir kontroliuoti be tiesioginio Mano įsikišimo.  

 

Dėl to, Aš leidžiu jums JAUSTI ir PATIRTI MANE PER MANĄJĄ DALELĘ, GYVENANČIĄ KIEKVIENO IŠ JŪSŲ PROTE. Tai vienintelis kanalas, kuris užregistruoja Manosios Meilės virpesius jūsų prote.

 

Tačiau, būtent jūsų laisva valia nulemia jūsų paties savojo aš veiksmą ir norą, ar jūs norite atidaryti savo asmeninį vožtuvą ar ne, kad pajaustumėte šituos Meilės virpesius.

 

Būtent daug aukštesnė esybė – jūsų morontinė siela – turi sugebėjimą pajusti Manosios Meilės virpesius, kada ji atranda Manąją Dalelę žmogiškajame prote, ir šito atradimo dėka gauna nepaprastą patyrimą, kokio ji niekada anksčiau negalėjo patirti – ji ragauja Manosios Meilės virpesius, paleisdama daug aukštesnį protą tame pačiame žmogiškajame prote – morontinį protą to mirtingojo, kuris yra pajėgus užregistruoti šituos Meilės virpesius, perduodamus jums per jūsų Minties Derintoją iš mano paties Pirmojo Šaltinio ir Centro – AŠ ESU.   

 

Dėl to, kaip gi jūs galite tikėtis užregistruoti Manosios Meilės virpesius dėka kokių nors mechaninių prietaisų, net pačių sudėtingiausių, jūsų požiūriu, kada Aš jums pasiunčiu į jūsų protą, į kiekvieno iš jūsų protą, Savo Paties GYVĄ esybę ir kada sumaniau tokią PRIEMONĘ arba, jeigu jums šitoje situacijoje patinka taip vadinti, tokį prietaisą, kuris ir gali užregistruoti ir patirti Manosios Meilės virpesius per gyvą ryšį su Manimi – jūsų gyvą SIELĄ.

 

Jūs turite suvokti, jog bet koks mokslininkas turi jausti šituos Meilės virpesius, kada tik jo siela užmezga tiesioginį ir gyvą ryšį su Manąja Dalele jūsų viduje, bet negalima sumanyti jokio mechaninio prietaiso tam, kad būtų arba užregistruotas Manosios Meilės kokybinių virpesių egzistavimas, arba užregistruoti virpesiai tos aukštesnės esybės – jūsų atsirandančios sielos – kuri jaučia ir patiria Manosios Meilės virpesius. Ir mokslininkui tai tik turi suteikti daugiau peno susimąstyti, kodėl gi jis negali mechaniškai užregistruoti, ką jis jaučia ir patiria savo viduje taip aiškiai ir stipriai. Ir jeigu mokslininkas yra nuoširdus, siekdamas tiesos, tai jis norės pripažinti tą faktą, jog yra aukštesni dalykai, kurie materialiam mokslui nėra pasiekiami, nors juos ir jaučia materialus mokslininkas.

 

Dėl to, šitas patyrimas tikrai pradės keisti mokslininko požiūrį apskritai į visatą ir mokslą. Ir jis tikrai pripažins, jog kai kurie reiškiniai yra tikri ir vyksta kiekvieną dieną ir kurie turėtų būti iš daug aukštesnio šaltinio negu jis galėtų juos nustatyti ir apibūdinti tokiu pačiu būdu, kaip jį mokė nustatyti ir apibūdinti visus kitus fizinius reiškinius.  

 

Aš jums suteikiu Savo Paties dalelę, kad jūs galėtumėte IŠ ANKSTO RAGAUTI MALONUMĄ IR PALAIMĄ to savo ateities gyvenimo po jūsų prisikėlimo sielos morontine forma, kad jūs nustotumėte manyti, jog Aš nesu realus, ir egzistuoju tiktai protiškai ligotų žmonių fantazijose. Bet Aš jums, kiekvienam, suteikiu šitą malonumą kaip atlygį už jūsų ASMENINES IR NUOŠIRDŽIAS, IR ATKAKLIAS PASTANGAS. Dėl to, tikrai pradėkite iš naujo permąstyti savo pačių asmeninius požiūrius, ar jūs norite ar nenorite IŠ ANKSTO RAGAUTI Manosios Meilės virpesių ir pradėti gauti savojo ateities gyvenimo po jūsų prisikėlimo paveikslą jau dabar.     

 

Šito pasirinkimo Aš jums neperšu. Aš jums siūlau šitą kelią, kuris tikrai NIEKADA JŪSŲ NEATVES Į NUSIVYLIMĄ AR NEVILTĮ, bet vietoje šito atves Į NUOLATINĮ RYŠĮ SU MANIMI MANOSIOS MEILĖS VIRPESIUOSE, KURIUOSE JŪS TIKRAI MAUDYSITĖS PER AMŽINYBĘ.

--------------------------------------------------------           

Ačiū Tau, mano mylimas Tėve. Aš iš tikrųjų Tave myliu, ir net jaučiau Tavosios Meilės virpesius užrašydamas šitą mokymą apie Tavosios Meilės virpesius.

------------------------------------------------------------------------------------

Telydi jus ramybė.

Su broliška meile,

Algimantas

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal