22. Tėvo dvasia, Minties Derintojas, mokymas, skirtas mokytojams naujų mokslo metų proga, 2007 08 31

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, garbinu iš meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs.

 

Mylimas Tėve, aš prašau Tavęs, suteik mokymą ne tik asmeniškai man, bet ir mano sielos broliams, kurie pradės naujus mokslo metus – mokiniams ir mokytojams, studentams ir dėstytojams, ir tėvams.

Aš esu pasirengęs būti Tavuoju instrumentu ir perteikti Tavo mokymą, kad su juo susipažintų ir kiti mano sielos broliai.

---------------------------------------------------------------------------

 Mylimas sūnau, jūsų mokslo metų pradžia, tai tik simbolinė data, kurią jūs  patys sau nusistatėte.

Aš jus visus, nuo pat mažų dienų, vedu į Amžinybę, kurioje nėra nubrėžtų takoskyros linijų, kada jūs pradedate vienus mokslo metus, ir baigiate juos, kad pailsėtumėte, paatostogautumėte. Manojoje Kūrinijoje nėra tokių atostogų, kokias įsivaizduojate turiningomis atostogomis jūs.

Jūs turėsite mokytis per šią amžinybę, kaupdami savo patyrimus ir Mane vis giliau pažindami, ir visiškai neskaičiuodami jokių laiko tarpų, nes laikas jums bus nužymėtas ne jūsų metų gairėmis, bet savojo charakterio ir savojo ir tikrojo aš atskleidimu nešant meilės ir gėrio vaisius prie bendro kūrinijos šeimos stalo.

Ir šitoje jūsų pateikiamų dvasinių vaisių puotoje jums suteiks dar didesnį džiugesį tokios akimirkos, kada jūs patirsite, kad ir kiti ant šito paties bendro stalo sukrauna savo vaisius. Ir tada jūs nebenorėsite jokių atostogų, jokių kitokių interesų nebesieksite, išskyrus tik kaip dar su didesniais meilės vaisiais papildyti bendrą stalą, kad jais galėtų pasidžiaugti visi puotaujantys Mano vaikai, kiekvieno iš jūsų sielos broliai ir sesės. 

Štai būtent siekite tik tokių vaisių, kurie ugdo jus pačius gėrio ir meilės pasireiškimo vaisiais, nukraunamais ant jūsų kasdienio gyvenimo stalo.

Jeigu tokių vaisių sieksite visa savo širdimi, tada ir pajausite Mano jums, visiems ir kiekvienam, suteikiamą paramą ir pagalbą. Ir šitokia pagalba yra prieinama nuo pat ankstyviausio amžiaus iki pat vyriausio amžiaus.

Dėl to nebeskirstykite savo sielos brolių ir sesių pagal amžiaus grupes, o dalinkite savo meilę ir gėrį vieni kitiems ir nepaliaujamai, kad net ir patys vyriausieji negalėtų atsistebėti, iš kur jų viduje tiek energijos ir jaunatviško troškimo kurti, o jaunesnieji atrodytų daug labiau pasitempę ir subrendę tarsi būtų jų amžiui ir per daug giliai matantys ir per daug jaučiantys savo aplinką.

Kada jūs patys, visi ir kiekvienas asmeniškai, pajausite, kokia yra nuostabi šeimos atmosfera visoje aplinkoje – namie, mokykloje, darbe, gatvėje, lauke, kosmose, visatoje, kūrinijoje, Manyje – tada ir patirsite, kad pajutote savojo aš akimirkos prasmę. Pajutote, nes atsivėrėte Man, ir iš Manęs jums prisipildė prasmingumo samprata, kuri savaime ėmė keisti jūsų požiūrį ir į mokslą, ir į patį mokymosi procesą, ir į mokytojus, ir į mokinius. Jūs pajutote, kad ėmėte siekti žinių nebe dėl savęs, nebe dėl atlygio už įgytas ir taikomas žinias, bet pradėjote žinias įsisavinti, kad patirtumėte jų pritaikymą kūrinijos šeimos labui. 

Išeikite sutemus ir pakelkite akis į žvaigždėtą dangų. Kokia yra nuostabi Mano jums parengta kūrinijos dalis, matoma jūsų žvilgsniui jau šiandien, ir visa tai jums parengta, kad vestumėte meilės ir gėrio vaisius ir patiektumėte juos į bendrą kūrinijos šeimos stalą. Nuolat, kasdien, kas akimirką. Ir be perstojo.

Dėl to Manosios Kūrinijos įsisavinimas ir pažinimas neturi jokių pertraukų, jokių atostogų, kad galėtumėte nieko neveikdami veltėdžiauti, Šitaip jūs tik sekinate savo charakterį ir veltui švaistote Mano jums suteikiamą Gyvybinę Energiją, skirtą prasmingam savojo aš ugdymui, o ne smukdymui.

Net ir dabar jūs po poilsio save raminate, kad pavargote per tas poilsio dienas, ir po jų vėl sugrįžti į įprastą veiklos ritmą, jums reikia įdėti nemažai pastangų ir save prievartauti tam, kad vėl pajaustumėte savojo aš įsijungimą į darbo ar mokslo procesą.

Tai kam toks poilsis, jeigu jis trukdo su nauja energija įsijungti į veiklos procesą dar aktyviau negu iki poilsio?

Tai klausimas jums, ir į jį atsakymą palieku rasti patiems. 

Aš gi jums pasakysiu, kad nesvarbu nuo kokios dienos, simboliškai, jūs pradedate savo vadinamuosius naujus mokslo metus, juos tikrai pradėsite iš naujo ir naujai, kada atsiversite nuoširdžiai Man, ir šituo atsivėrimu suteiksite palaimą sau, o tuo pačiu ir pasitenkinimą Man, kad iš tikrųjų pradedate suvokti Mano jums sumanytą tobulinimo evoliucinį planą. Ir tada patys pajusite, kad tokios, kaip šiandien jūsų mokymo programos, pradedant nuo pačių mažiausių vaikučių ir baigiant suaugusiais studentais, yra netinkamos, nes jos jūsų ne tik nesuartina į bendros šeimos interesų puoselėjimą ir įgyvendinimą, bet dar daugiau jus vieną nuo kito atskiria siekiant vien tik savo asmeninių ir savanaudiškų interesų patenkinimo, ir dar kitų sąskaita. Tik kad būtų gerai man, kaip asmeniui dalyvaujančiam ekonominėje, politinėje, sportinėje, visuomeninėje, mokslinėje, ar bet kurioje kitoje veikloje. Toks požiūris jus irgi vargina, nes jis prieštarauja Mano Valiai ir dėl to jūs patys jaučiate vidinį konfliktą, kad dažnai pasiekiate matomų rezultatų nedorais būdais, nes jums svarbu pats rezultatas, o ne jo siekimo PROCESAS, KURIS BŪTENT IR UGDO JŪSŲ CHARAKTERĮ, KAD JIS ATSPINDĖTŲ MANO ASMENĮ, PASIREIŠKIANTĮ PER JUS – JŪSŲ MINTIS IR VEIKSMUS KASDIENYBĖJE. Tuo pačiu ir mokymosi procese. 

Mano mielas sūnau, tai, kad jūsų visų aplinka šiandien gyvena tokiais trumpalaikės naudos sau principais, tik liudija jūsų apverktiną trumparegišką požiūrį į save. Ir toks požiūris jus pačius stabdo nuo didesnės materialios pažangos. Visoje Urantijoje.

Yra daugybė planetų, kuriose jūsų sielos broliai ir sesės yra pasiekę daug aukštesnių materialios civilizacijos išsivystymo laimėjimų, ir daug daugiau yra įsisavinę energijos panaudojimą, kad jie gali aplankyti ir jūsų planetą, tačiau net ir juos sulaiko jūsų savanaudiškumas ir agresyvumas, kad galėtų su jumis bendrauti betarpiškai ir suteikti jums savo didesnį patyrimą, net ir tos pačios energijos įsisavinimo srityje.

Tačiau toks prieštaravimas Manojo Evoliucinio Vystymosi Planui neturės trukti ilgai. Ir būtent dabar jūs turite nuostabią progą savo mokslo metus pradėti nuo savojo asmens charakterio ugdymo laisva valia ir meilės tiesoje ir šviesoje. Tapkite kiekvienas mokytoju savo vaikui, kaimynui, bendradarbiui, savo sielos broliui ir sesei, suteikdami savo didesnę meilę ir šviesą, kurią Aš jums jau suteikiau taip, kad jūs ją pajutote ir pabudote. Dabar jūs galite padėti Man žadinti kitus savo sielos brolius ir seses, Mano mylimus vaikus, net ir tokius mylimus, kokie mylimi esate jūs, Mano Meilę ir Šviesą jau jaučiantys ir matantys sielos regėjimu. 

Nebijokite apsilankyti mokyklose, pasikalbėti apie meilę ir gėrį su mokytojais ir vaikais. Jie yra visi jūsų sielos broliai ir sesės. Ir visi turi Mano Dalelę, kuri padeda kaip jums, taip ir jiems tobulai, kad pajaustų Mano vedimą iš vidaus. Aš jums padedu kas akimirką. Ir kada tik Man atsiveriate nuoširdžiai, tada ir pajuntate Mano jums sakomus mokymus. Ir jums Aš padėsiu ateiti ir į mokyklas, ir į darželius, padėsiu bendrauti su vaikais, su jų mokytojais, su vaikų tėvais. Jeigu tik šito panorėsite JŪS.

Aš negaliu panorėti vietoje jūsų. Ir negaliu vietoje jūsų priimti sprendimų, kurie šiandien jus baugina, tačiau kada juos priimsite, o pradėję juos vykdyti ir įgyvendinsite, tada ir patirsite, koks buvo nuostabus ir ugdantis jūsų charakterį patyrimas. Ir jis buvo visos kūrinijos šeimos naudai, visų labui. Manosios Meilės ir Šviesos labui.

Aš jus drąsinu ir raginu nebijoti priimti sprendimų. Absoliuti jūsų dauguma bijo sprendimų dėl kitų galimos reakcijos, dėl kitų galimos nuomonės apie tokį jūsų žingsnį. Jūs turite žvelgti ne į kitų nuostatas, bet atsiremti į Mane, ir tada pajausite, kad Aš jus vedu būtent į ten, kur ir yra pati geriausia jūsų priimto sprendimo įgyvendinimo dirva ir aplinka asmeniškai jūsų augimui. Tik pasitikėkite Manimi.

Kada jūs pradėsite šviesti mokytojus mokyklose iš išorės, tada jie irgi susimąstys apie savo vidinio nušvitimo galimybę, nes matys jūsų pačių demonstruojamą gyvą pavyzdį. Ir tas pavyzdys bus viliojantis ir juos. Ne visus. Nevisi yra pasirengę tokiai šviesai ir meilei, kokią jaučiate jūs.

Tačiau būtent jūsų ir yra nuostabi augimo arena, kad galite praktiškai paskleisti savo šviesą, o tuo pačiu ir kitus patraukti į šitos šviesos pusę, kurioje nėra jokių šešėlių, yra vien tik šviesa. Šešėliai yra jūsų baimės, net ir giliai tūnančios jūsų pasąmonėje. Būtent jos ir laiko jus surakinusios jus pačius veržiančiais antrankiais. Jums skauda, kada aplinkui vyrauja tokia dvasinė tamsa, bet baimė dar stipresnė ir už jūsų ryšį su Manini, dėl to ji ir švenčia savo pergalės šventę prieš jūsų Mano Paties jums suteiktą aukštesnįjį ir dieviškąjį asmenybės aš.

Štai jums ir iššūkis naujų mokslo metų proga.

-------------------------------------------------------

Mylimas Tėve, tai, ką Tu sakai, yra tiek netikėta ir neįprasta mums girdėti, kaip čia dabar žmogus iš gatvės eis į mokyklą šviesti mokytojų ir vaikų. Kas ten jį įleis, juk visur nustatytos savos tvarkos, savi reikalavimai, kurių nedrįsta pažeisti mokyklų valdžia, o štai visiškai  nežinomas žmogus ateis prašytis priimamas net nesuvokdamas pats gerai, ko jis nori?

-------

Mano mylimas sūnau, tu mąstai savo žmogiškuoju protu ir jau iš karto nusiteiki pralaimėjimui. O kodėl tu nepagalvoji, kad Aš taip pat prisidėsiu, rengdamas kelią tam savo vaikui, kuris pajus mano vedimą iš vidaus tiek stipriai, kad jo sielos troškimas nustelbs jo paties abejojantį ir pilną baimės protą, o tada tokia siela ir išgirs Mano mintis, perduodamas jai, kad jai nebeatrodys, jog yra tiesiog nežinoma ir iš gatvės pašalinė asmenybė. Ji žvelgs į aplinką Mano žvilgsniu – visa aplinka yra Manoji Šeima, ir Manojoje Šeimoje pašalinių ir svetimų nėra, ir nebus.

Ir tokia pakylėta siela pajaus Mano jai suteikiamą didesnę Išmintį net kaip kalbėti su mokyklos mokytojais ir vaikais, kad ir jie panorėtų dar daugiau išgirsti tokių išminties deimantų, kurių negirdi net iš išsimokslinusių valstybės žmonių ir vedlių.

Viskas prasideda ir baigiasi kiekvieno iš jūsų atsivėrimu Man ir atsidavimu Mano vedimui. Ir pasitikėjimu Manimi.

Ir kiekvienas mirtingasis turi Mano Paties dalelę, Minties Derintoją. Ir Aš lygiai taip veikiu ir vaikus, ir mokytojus. Ir šitaip veikdamas parengsiu jums dirvą, kad jūsų iššūkis nebūtų jums toks didelis ir neįveikiamas, jeigu tik jūs trokštate, kad jūsų vadinamieji nauji mokslo metai nors maža dalimi pasikeistų kokybine prasme nors vienos sielos gyvenime, ir jūsų asmeninio tarnavimo dėka.

------------------------------------------------------

Ačiū tau, mylimas Tėve, už tokį nuostabų suteiktą patyrimo iššūkį kiekvienam iš mūsų, kurie siekia šviesos ir tiesos įprasminimo kasdieniame gyvenime.

Manoji valia, kad būtų Tavoji Valia. Amen.                                     

 

2008 08 31                                                                              0,35                         

 

Telydi jus ramybė.

Su broliška meile,

Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal