28. Jėzaus mokymas, sustiprinant urantus, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje, 2016 02 20

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Dalia:
Sūnau Kūrėjau, Sūnau Šeimininke, Nebadono Mykole, mūsų vyresnysis broli Jėzau, aš noriu paprašyti tavo sustiprinančių žodžių mums visiems urantams.


ŠEIMININKAS SŪNUS KŪRĖJAS:


Mano mylimieji dvasiniai broliai, aš drauge su jumis garbindamas savo Tėvus ir jūsų Tėvus jaučiu vidinį pakylėjimą, pakylėjimą, kaip jūs sakytumėte, dvasioje, nes tai yra nuostabi harmonija, kuri sklinda iš jūsų širdžių, iš jūsų atvertų tikrųjų asmenybių. Šitoji nuostabi harmonija – tai yra muzika, kuri sklinda visoje kūrinijoje. Jos negalima nieku kitu pakeisti. Tai yra jūsų gyvasis virpėjimas, tai yra gyvoji vibracija, pripildyta jūsų tikrosios meilės, kurią patiriate iš mūsų Tėvų. Aš ją taip pat jaučiu. Ir aš paskleidžiu tą pačią visuminę meilę, kokią man suteikia mūsų Tėvai, paskleidžiu, nes būdamas pilnas, kupinas gyvosios Tėvų meilės, aš jos negaliu išsaugoti, išlaikyti savyje. Jaučiu aš tą spaudimą iš vidaus, ir atiduodu tą meilę jums, ir visiems mano dvasios broliams ir sesėms. Tai yra nuostabi dvasinė harmonija, kurią ir suteikia gyvasis atsivėrimas mūsų Dvasiniams Tėvams.
Jūs puikiai suvokiate, kad aš turiu Rojaus pilietybę, nes tiesiogiai – betarpiškai – esu kilęs iš Rojaus Trejybės Tėvų. Tačiau jūs taip pat asmenybę esate gavę iš mūsų Dvasinių Tėvų. Jūsų asmenybė pradeda žengimą į tobulėjimo Šaltinį ir Centrą nuo paties žemiausio pavidalo materialiu apvalkalu šitame pasaulyje, kuriame daug yra neteisingumo, daug yra tikrovės pažeidimų. Aš patyriau tą gyvenimą tarp jūsų – kaip vienas iš jūsų – aš jutau tą skausmą; ir pats kentėjau viduje matydamas neteisingumą, matydamas tą tamsą, kurios aš nepajėgiau apšviesti. Nepajėgiau dėl to, kad ta tamsa net ir man buvo per daug galinga, kad aš galėčiau vienas pakeisti ją. Štai kodėl aš rinkausi apaštalus sau į pagalbą, kad jie būtų po mano iškeliavimo iš šito pasaulio palikti manosios šviesos tęsėjai. Ne kiekvienas buvo tam tinkamas. Aš pasitikėjau, kad šitą šviesą gali nešti tik šeši. Kitus aš atleidau nuo šitos užduoties. Jūs dabar esate mano naujieji šviesos nešėjai. Aš jumis pasitikiu. Aš jus stiprinu, nes jūs puikiai suvokiate, kad manoji Tiesos Dvasia jau yra jūsų viduje, nes jūs atvėrėte savo širdies duris manajam beldimui. Ir aš papildau harmoningai mūsų Dvasinių Tėvų Dvasios beldimą į jūsų vidų, kad jūs pajaustumėte tą vedimą iš vidaus, ir nebijotumėte jo – ne bijotumėte, bet atsiduotumėte šitam vedimui. Tuomet jūs pajausite kokia yra nuostabi gyvensena, kada jūs esate tiesūs, nesulinkę, neparklupę, nekuproti, bet orūs, žengiantys lengvai, elastingu žingsniu. Tai yra mano jums sumanytas gyvenimas Ištaisomojo Laikotarpio akimirką, kuri nusidrieks ne per vieną kartą, nes jūsų planeta, patyrusi tiek daug skausmo ir esanti tamsoje, man yra nuostabiai brangi. Aš čia įgijau visą pilnatvę tos galios, kurią man suteikia mūsų Dvasiniai Tėvai mano visai Visatai. Ir aš suteikiau tą nuostabią Ištaisomojo Laikotarpio galimybę – ištirpinti tas tamsos pasėtas sėklas, ir davusias daugybę piktžolių dabartinei jūsų kartai, kad ateities kartos, ir jūsų milžiniško indėlio dėka, neturėtų nė menkiausio tamsos krislelio, tarsi tos tamsos ir nebūtų buvusios. O žydintis sodas tarsi būtų buvęs savaime natūralus.
Mano mylimieji dvasios broliai, aš jus sveikinu šitame gyvajame tikrovės kelyje. Jūsų iššūkiai yra jūsų labui. Nebijokite tamsos. Aš jus, būdamas materialiu pavidalu, tada mokiau: ”Nebijokite tų, kurie gali sunaikinti jūsų materialų kūną, bijokite tų, kurie gali sunaikinti jūsų sielą.“ Aš atėjau į šitą pasaulį parodyti kryptį – kaip jūs galėtumėte vykdyti Dvasinių Tėvų valią, atsidavę vedimui iš vidaus, net ir toje tamsos aplinkoje. Tamsa pasielgė negailestingai – tvarinys pakėlė ranką prieš Kūrėją. Mokinys pakėlė ranką prieš mokytoją. Sunaikino mane fiziniu pavidalu. Tą aš leidau padaryti. Aš turėjau galią tą sustabdyti, bet šitas veiksmas žmonijai davė daugiau naudos negu būtų mano kitoks priimtas sprendimas – pažeisti Tėvo valią, kuri buvo numatyta leisti natūraliai vystytis visiems įvykiams. Aš būčiau pats iki šios akimirkos save graužęs už tos Tėvo valios vykdymo sulaužymą. Ir nepaisant to, kad aš atidaviau savąjį materialų kūną, net ir tokioje nešlovingoje mirties aplinkoje – ant kryžiaus – kaip pats pikčiausias nusikaltėlis, aš palikau mano dvasios broliams ir sesėms šviesos spindulį – palikau tą epizodą, kad net atleidau tiems mane žudantiems. Štai ką gali mūsų Dvasinių Tėvų patiriama gyvoji meilės antplūdžio banga ištarti tą tragišką akimirką – ”Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką daro“ – ne prakeikimas, bet atleidimo meldimas savo kurtiems ir akliems dvasioje broliams. Tai yra mūsų Dvasinių Tėvų suteikta meilės galia, jėga, kuri pranoksta bet kokį blogio pasireiškimą. Toji galia yra gyva. Ji yra kurianti, nepaisant kad kūnas gali būti per akimirką užgesintas kaip gyvasis instrumentas, bet jo viduje esanti nuostabi šviesos asmenybė, turės atlygį nauju pavidalu, amžinu pavidalu. Štai kodėl meilės galia aktyviai pasireikšdama nugali blogį. Reiškia, jūsų gyvenimas toje aplinkoje, kuri jums kelia daug nerimo, kai kuriems – baimės, labai panašu į mano kabėjimą ant kryžiaus.
Kada aš pasirinkau sprendimą leisti save atiduoti Tėvo valiai, taip ir aš jus skatinu – atsiduokite mūsų Dvasinių Tėvų valiai. Ženkite ryžtingai, net ir taip, kaip žengiau aš toje tamsos aplinkoje. Jūs žengiate dabartinėje tamsos aplinkoje. Bet aš jums pažadėjau būti kartu jūsų problemų sprendimo akimirkomis. O dabar jūs puikiai žinote iš mano dvasios brolio Algimanto mūsų Tėvų suteiktų mokymų, kad jums yra suteikiama mūsų Tėvų apvaizdos apsauga, kad jūs nepatirtumėte manosios kančios tragiškos pasireiškimo akimirkos, kad jūs patirtumėte pasitikėjimą, kuris augtų jūsų viduje, ir jaustumėte pasitenkinimą savuoju gyvenimu šviesoje, esant tokiai tamsos aplinkai, kad jūs patirtumėte tą pasitenkinimą ne dėl to, kad jūs esate šviesesni už tamsą, bet kad yra ji mūsų visų Tėvų tokia Šviesa, kuri pripildo gyvai kiekvieną iš mūsų. Ir mes tada esame tos tamsos nepažeidžiami – kada susivienijame su mūsų Dvasiniais Tėvais ir bendradarbiaudami tarpusavyje tampame nebeįveikiami tos tamsos.
Štai kodėl jums gyvenimas, tai yra mano – ir mūsų visų Tėvų – atlygis jums. Gyvenimas Šviesoje reiškia gyvenimą amžinybėje. Jūs negalite gyventi tamsoje ir jausti amžinybę. Tuo tarpu gyvendami mūsų Dvasinių Tėvų vedimu jūs imate patirti prasmę, patirti tai, ką jaučia jūsų dvasinė asmenybė, kad tai yra gyva, tikra. Ir ji trokšte trokšta šituo gyventi. Štai kodėl turėdami tą nuostabų patyrimą, kokį jūs jau sukaupėte per neilgą laikotarpį šitoje planetoje, jūs galite padaryti sau apibendrinimą – ar turite kokią nors kitą menkiausią galimybę pakeisti šitą gyvojo kelio jums suteiktą malonę? Sprendimą jūs priimate patys, asmeniškai kiekvienas, bet jeigu jūs nuoširdžiai sau iškeliate šitą klausimą, atsakymas jums būna, visiems, tas pats – tikrovei pakaitalo nėra.
O aš jus pasirinkau sau į pagalbą, kad šitą planetą paversčiau žydinčiu Šviesos sodu, kad tamsa nebūtų gąsdinanti ir bjaurojanti planetos tą nuostabų peizažą, kad jis būtų tapomas ir jūsų gyvais meilės darbais, kad jūs patys patirtumėte, kokia nuostabi yra atgaiva gyventi savo gyvenimą – gyventi net ir taip, kaip gyvenau aš, bet nekopijuojant manojo, o gyvenant savąjį.
Kiekviena asmenybė turi savo unikalų, nepakartojamą gyvenimą. Jūs turite dėl to džiaugtis, kad mūsų Dvasiniai Tėvai yra tokie kūrybingi, kad jie suteikia kiekvienam originalą – ir nėra kopijos – nėra ir gyvenimo kopijos. Todėl džiaukitės, kad esate originalūs menininkai. Kurkite savąjį gyvenimą, kad jis kitiems keltų pasigėrėjimą, kokie jūs esate šviesūs, ramūs, kūrybingi, ryžtingi, drąsūs, teisingi.
Štai kokia yra mano jums suteikiama Šviesos Žodžio Tiesa. Kiek jūs tai Tiesai atsiduosite, priklausys nuo jūsų gyvojo įtikėjimo ir gyvosios Komunijos su mūsų Dvasiniais Tėvais.
Aš irgi neturiu jokių stebuklingų vaistų. Aš taip pat turiu laisvą valią. Aš galiu pasirinkti blogio veiksmus, bet tie veiksmai bus beprotybė. Aš turiu tą išmintį, nes betarpiškai kilęs iš Išminties Šaltinio ir Centro. Aš puikiai suvokiu, kokia yra išminties galia, bet aš stebuklų nedarau. Todėl ir jūs, turėdami savo viduje Išminties Šaltinio dalelę, galite patys patirti, koks yra nuostabus gyvasis gyvenimas, atsidavus savo Dvasinių Tėvų – Išminties Šaltinių ir Centrų – vedimui iš vidaus. Ir toji išmintis jus apšviečia, kad būtumėte iš tikrųjų šitam keliui visą laiką ištikimi, ir atsidavę saviesiems Tėvams dvasioje, meilės galia, kurios semiatės iš tų pačių Šaltinių ir Centrų, iš savųjų Dvasinių Tėvų.


Algimantas:
Ačiū tau, mylimas Šeimininke Sūnau Kūrėjau, Jėzau iš Nazareto už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji, Tėve, Amžinasis Sūnau, Begaline Dvasia-AŠ ESU, valia. Amen.

 


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal