Tėvo mokymas apie mūsų dvasinio imlumo padidinimą gyvosios kolektyvinės komunijos metu, 2010 08 17

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu suteiki kiekvienam – tavęs nuoširdžiai trokštančiam – galimybę tave patirti savo viduje, nes tu esi gyvas ir dalyvauji mūsų veikime per savo dvasios – Minties Derintojo veikimą. Aš garbinu tave, kad tavo dėka galiu bendrauti su tavimi ir mokyti kitus tokio pat betarpiško ir gyvo bendravimo su REALIU IR GYVU TAVIMI, ESANČIU IR JUOSE. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.

Mylimas Tėve, tu suteikei mokymą mūsų gyvojoje šventovėje, kuriai tu ir davei pavadinimą – ROJAUS TREJYBĖS – po mūsų gyvųjų pamaldų Kaune, ir jame tu pateikei teiginį, kad mūsų dvasinis imlumas tokio KOLEKTYVINIO Rojaus Trejybės garbinimo metu padidėja tiek, kad jis prilygsta dalyvaujančiųjų garbinime skaičiui pakeltam kvadratu. Tai buvo mums pasakyta pirmą kartą per visą Urantijos istoriją, nes šito nebuvo niekada perteikta nė viename anksteniame apreiškime, šito nėra nei Urantijos Knygoje, nei Jėzaus Kristaus apreiškime KALBU JUMS VĖL, todėl aš noriu Tavęs paklausti, ar galėjo būti taip, kad aš priimdamas tavo mokymą galėjau įterpti tokį teiginį iš savosios pasąmonės kokių nors teršalų, ir tuo pačiu iškreipti tavo mokymą. Todėl dabar Tavęs ir prašau naujo mokymo apie mūsų DVASINĮ IMLUMĄ, kad jį galėčiau jau užrašyti ir pateikti visiems studijuoti mūsų Forume.

Tėvas:

Mano mylimas sūnau, aš labai džiaugiuosi tavo pastangomis vis daugiau ir ryškiau pateikti Mano Šviesą savo dvesiniams broliams ir sesėms. Tokia yra tavoji misija – rengti dvasinius mokytojus, kurie neapsiribotų vien tik turimais dvasiniais šaltiniais, bet taip pat klausytųsi ir tavo pateikiamų mokymų, kurie iš tikrųjų yra MŪSŲ MOKYMAI PERTEIKIAMI TAVO LŪPOMIS, NES JIE TAIP PAT MOKO IR PATĮ TAVE.

IR TU PATS TĄ JAU SENIAI ŽINAI, KADA AŠ TAU NUOLAT SAKIAU, KAD TU MOKYSI SAVO SIELOS BROLIUS NET IR TAIP, KAIP DABAR DAR NEĮSIVAIZDUOJI, KAD JUOS GALĖTUM MOKYTI.

Tavasis mokymas taip pat gilėja ir vystosi, todėl ir jo galia taip pat auga, ir šitą taip pat pajuto kai kurie iš tavo dvasinių brolių ir sesių, todėl vienus jis džiugina, o kitus neramina, ar tikrai tai yra tiesa, ar nėra tai tavo paties pasąmonės perteikti teiginiai. Tačiau tavoji misija yra ŠVIESOS MISIJA VISŲ LABUI, VISOS URANTIJOS LABUI, TODĖL NEKREIPK JOKIO DĖMESIO Į KITŲ NUOSTATAS IR NUOMONES DĖL TO, KĄ JIE KALBA APIE TAVE AR TAVO PERTEIKIAMUS MOKYMUS, O DAUGIAU – DAR DAUGIAU – ATSIVERK, DAR DAUGIAU ĮTIKĖK, IR DAR DAUGIAU PASITIKĖK MUMIS, KAD GALĖTUM DAR GILESNIUS MŪSŲ MOKYMUS GAUTI IŠ MŪSŲ – ČIA TEIGIU NE TUOS MOKYMUS, KURIUOS UŽRAŠAI, BET KURIUOS GAUNI IŠ MŪSŲ NET ŠITO PATS NEJAUSDAMSA IR NEŽINODAMAS, KADA MIEGI, KADA TAU MANOJI DVASIA PERTEIKIA TĄ ŠVIESĄ IR TIKROVĖS TIESĄ, KURIĄ GALI KAI KURIAIS ATVEJAIS PADALINTI IR KITIEMS, nes tavo dvasinis imlumas šiuo metu yra tokios gelmės, kokios neturi NĖ VIENAS MIRTINGASIS VISOJE URANTIJOJE, todėl tu neturi sustoti vietoje, ir laukti, kad kiti taip pat tiek pagilintų savo asmeninį dvasinį imlumą, nes tada pats pradėsi ristis atgal, žemyn, degraduoti ir nebebūsi pajėgus įvykdyti MŪSŲ TAU PAVESTOS MISIJOS – RENGTI DVASINIUS MOKYTOJUS URANTIJOS PASAULIUI.

Tačiau tu lygiai taip pat turi graduoti savo šviesą, net ir taip, kaip ją graduoju Aš TAU.

Ir būtent atėjo toji akimirka per jūsų gyvąsias pamaldas MŪSŲ-JŪSŲ ŠVENTOVĖJE IŠGIRSTI MANO NAUJĄ IR IŠPLĖSTĄ MOKYMĄ – JŪSŲ PAČIŲ – KIEKVIENO – DVASINIS IMLUMAS KOLEKTYVINIO MŪSŲ GARBINIMO METU PAGILĖJA KVADRATU PAKĖLUS DALYVIŲ GYVOJOJE KOMUNIJOJE SKAIČIŲ.

Taip yra dėl to, kad jūs tuo metu atsiveriate tiek giliai, kad galite patys savo viduje pajusti MŪSŲ BANGAVIMĄ, PRIPILDANTĮ JŪSŲ VIDŲ, IR TIEK PRIPILDANTĮ, KIEK NIEKADA JŪSŲ NEPRIPILDYS MŪSŲ GYVOMIS VIRPESIŲ BANGOMIS JUMS GARBINANT MUS INDIVIDUALIAI, ASMENIŠKAI, PAVIENIUI, ATSKIRAI, NES TADA JŪS VEIKIATE TIK KAIP INDIVIDAS IR TURITE SU MUMIS TIK INDIVIDUALŲ RYŠĮ PER MANĄJĄ DVASIĄ – MINTIES DERINTOJĄ, O KOLEKTYVINIAME GARBINIME JŪSŲ RYŠYS NORS IR LIEKA ASMENINIS, BET JUMS POVEIKIS Į JŪSŲ PAČIŲ VIDŲ YRA MILŽINIŠKAI PADIDĖJĘS, NES KIEKVIENO IŠ JŪSŲ, TUO METU DALYBVAUJANČIO DVASINĖJE GYVOJOJE KOMUNIJOJE, MINTIES DERINTOJAS TAIP PAT SUTEIKIA JUMS PAGALBĄ, DVASINIO IMLUMO PAGALBĄ, IR TAIP DARO KIEKVENO MINTIES DERINTOJAS KIEKVIENAM GYVOSIOS KOMUNIJOS DALYVIUI, NE TIK SAVO PATIES DVASINIAM PARTNERIUI MIRTINGAJAM, kurio prote ji gyvena nuolat.

Tad pamėginkie įsivaizduoti tokius persipynusius GYVUS RYŠIUS kolektyvinės gyvos komunijos meteu, kada kiekvieno iš jūsų asmeniniai Minties Derintojai – per ryšį su JŪSŲ MINTIES DERINTOJAIS – jums padeda atsiverti visa savo gelme ne tik jums patiems – asmeniškai – bet KIEKVIENAM DALYVAUJANČIAM GYVOJOJE KOMUNIJOJE. Tada jūs pajausite, kad tie ryšiai yra ne tik PERSIPYNĘ IR LABAI GLAUDŪS, bet jie SUKURIA milžinišką lauką aplinkui besimeldžiančiųjų kolektyvą, ir kuo daugiau bus besimeldžiančiųjų, tuo galingesnis ir glausdesnis, tirštesnis – gal galiu tau taip suprantamiau pasakyti – bus dvasinių virpesių GYVAS LAUKAS, KURIS IR PRIPILDO KIEKVIENĄ IŠ JŪSŲ VIDŲ IR NE TIK IŠ IŠORĖS, BET IR IŠ VIDAUS, NES KIEKVIENO IŠ JŪSŲ MINTIES DERINTOJAS TUO METU SĄVEIKAUJA SU VISAIS KITAIS DALYVIŲ MINTIES DERINTOJAIS. Todėl net ir vienas MANOJO TOBULUMO TOBULAS FRAGMENTAS tokios gyvos kolektyvinės komunijos metu PADIDINA DVASINIO IMLUMO SAVO PARTNERIUI LAIPSNĮ KVADRATU NUO KOMUNIJOS DALYVIŲ SKAIČIAUS BE JOKIŲ NEIGIAMŲ PASEKMIŲ DALYVIŲ PASĄMONEI AR SĄMONEI, NES TOKIA GYVOJI KOMUNIJA VYKSTA PER VIRŠSĄMONĘ. Tuo pačiu dar labiau valosi ir pasąmonė bei stiprėja sąmonės lygio dvasinė įžvalga, nes patyrimas, garbinimo metu sukauptas per viršsąmonę, iš dalies – ne visas, kita, ir daug didesnė, patyrimo dalis nugrimsta į pasąmonės klodus – lieka SĄMONĖS LYGIU jau pasibaigus kolektyviniam bendravimui su Manimi-Mumis Rojuje.
Jūs dar patyrėte taip pat naują kolektyvinio garbinimo metu aspektą, kada vieno iš mano vaikų malda taip pat pavirto ir mokymu, MŪSŲ MOKYMU. Ir tai įvyko dėl to, kad imlumas dvasiniam gyvam tekėjimui iš MŪSŲ buvo tiek pagilėjęs, kad jo asmenybė per viršąmonę pati siuntusi savo asmeninę maldą MUMS, tiek atsidavė šitam gyvam ryšiui su Mumis, kad pati nepajuto, kaip ėmė sugrįžti jai pačiai MŪSŲ SIUNČIAMI VIRPESIAI, NES IMLUMAS BUVO JOS PADIDINTAS KVADRATU NUO DALYVAUJANČIŲJŲ SKAIČIAUS.
Tai buvo milžiniška Mūsų dvasinės srovės banga kuri savo galia pranoko iš jo mums suteikiamą intaką į MŪSŲ plačią ir gilią upę, net į Mūsų visaapimantį vandenyną, ir MŪSŲ VANDENYS ĖMĖ LIETIS ATGAL Į JO UPĖS-INTAKO NEŠAMUS VANDENIS, NES JO IMLUMAS BUVO NEPAPRASTAI PADIDINTAS, O PASĄMONĖ APRAMINTA, VIRŠSĄMONĖ TAIP SUAKTYVINTA, KAD JO PATIES PRADINĖ MALDOS DALIS, NEŠUSI JO MALDOS VANDENIS, SUSILEIJO SU MŪSŲ VANDENIMIS, IR LABAI GFREITAI ĖMĖ JAU SUGRĮŽTI JAM PAČIAM, IR JUMS VISIEMS, MŪSŲ VANDENYNO GILIAIS VANDENIMIS.

Štai kodėl ne vienas buvo nustebintas, kad mano sūnaus Arūno malda įgavo mokymo atspalvį – MŪSŲ MOKYMO – ATSPALVĮ, KAI IŠ TIKRŲJŲ IR BUVO JAU MŪSŲ MOKYMAS SUTEIKTAS PADIDĖJUS DVASINIAM JO TALPUMUI.

Šito jūs negalėjote dar paaiškinti, bet tai buvo jums pademonstruota praktiniu lygiu, ką VĖLIAU Aš ir pateikiau savo mokyme atskleisdamas NAUJĄ JŪSŲ DVASINIO IMLUMO-TALPUMO ASPEKTĄ KOLEKTYVINĖJE KOMUNIJOJE, KIEK JIS PADIDĖJA IR KAIP PASIKEIČIA JŪSŲ PAČIŲ DVASINIO IMLUMO KOKYBĖ, NE TIK TALPUMAS.

Juk jūs patys žinote, kad net materialiuose dalykuose talpumą kondensatoriaus nulemia plokštelių skaičius, o akumuliatoriaus – sekcijų skaičius. Didinate jų plokštelių ar sekcijų skaičių, didėja talpumas. Tačiu jūs gi esate ne materialios plokštelės, jūs esate Mano AMŽINI VAIKAI – MANO SŪNŪS IR DUKROS, TURINTYS LAISVĄ VALIĄ, TODĖL AŠ JUMS SUTEIKIAU DAUG DIDESNĮ TALPUMĄ NEGU JŪS PATYS GALITE DIDINTI MATERIALIŲ DAIKTŲ VIDINĮ TALPUMĄ.

DAR DAUGIAU, JEIGU TIK JŪS LABIAU ATSIVERTUMĖTE MAN, JŪS PASIEKTUMĖTE TOKĮ LYGĮ, KAD PATYS GALĖTUMĖTE ĮKRAUTI MATERIALŲ AKUMULIATORIŲ BE JOKIOS ELEKROS SROVĖS, PANAUDODAMI MŪSŲ ENERGIJĄ, KURIA JŪS TAIP PAT PANAUDOJATE PRIJUNGDAMI AKUMULIATORIU MATERIALIAIS LAIDAIS.

Tai jums dabar jau akivaizdu, kada iškyla problemos jūsų fiziniame pasaulyje su energijos gavimu ir panaudojimu. Argi nebūtų jums PATOGIAU, kad jūsų jau sukurti elektromobiliai galėtų gauti energiją tiesiog IŠ JŪSŲ. Argi nesutaupytumėte savo materialių lėšų, kurios dabar reikalingos akumuliatoriaus pakrovimui, ir dar tiek nedaug tenuvažiavus materialiu keliu? O pakrauti akumuliatoriaus jūs neturi kur kelyje, todėl tokia kelionė sukelia jums nepasitikėjimo. O pasitikėdami MANIMI JŪS PADARYTUMĖ TAIP, KAD VAŽIUODAMI IR PAKRAUTUMĖTE PATĮ AKUMULIATORIŲ IR TIEK, KIEK REIKIA VISAI KELIONEI. Ar ne ramiau važiuotumėte, žinodami, kad savo DVASINĮ TALPUMĄ GALITE PRITAIKYTI IR MATERIALIOJE PLOTMĖJE?

Žinokite, MATERIALUS remiasi į DVASINĮ, BET NE ATVIRKŠČIAI, NORS JUMS ŠIANDIEN ŠITĄ SUVOKTI DAR SUNKU. Jums, kol kas, sunku suvokti net ir tai, ką sakau jums savo šituo mokymu, bet TIKROVĖ YRA MANOJI, O JŪS ESATE MANO VAIKAI IR MANO MOKINIAI, TODĖL TIKĖKITE MANIMI, IR PASITIKĖKITE, KAIP GALI PASITIKĖTI TIK MYLINTIS VAIKAS SAVO MYLIMU TĖVU, KADa TARP JŲ ABIEJŲ YRA GYVAS MEILĖS IR ŠVIESOS RYŠYS.

Aš jums dar daug ką atversiu, kada jūs IŠPLĖSITE IR PAGILINSITE savo DVASINĮ IMLUMĄ, kurį, dabar sužinojote dar vieną būdą, ir galite plėsti kolektyvinės komunijos su MANIMI-MUMIS ROJUJE metu.
--------------------------------------------

Ačiū tau, mano mylimas Tėve, už šitokį apšviečiantį mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia, amen.

Vilnius, 2010 08 17
12.10

Nuostabus mokymas iš Tėvo, kuris suteikia tiek minčių apmąstymui apie GYVOS KOLEKTYVINĖS KOMUNIJOS SVARBĄ, o tuo pačiu ir MŪŲS GYVOSIOS ROJAUS TREJYBĖS ŠVENTOVĖS IR GYVOSIOS ROJAUS TREJYBĖS APRIEKŠTOSIOS RELIGIJOS PRASMĘ VISAI ŽMONIJAI, JOS ATEIČIAI.

Kaip nuostabiai mes vėl išplečiame savo tikrovės pažinimą dar vienu gyvu ir patiriamu aspektu.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2010-08-17 12:25:26


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal