I. Įvadas

Spausdinti
Ankstesnis dokumentas | Kitas dokumentas
Dokumentų sąrašas

Kiekviena knyga, kiekvienas teiginys, kiekviena mintis turi savo tikslą, ir prasmę.

Deja, žmogus giliau mąstyti nelinkęs, vis nėra kada – reikia duoną uždirbti sau, vaikams; vaikus išleisti į mokslus; o jau suaugusiems vaikams padėti užauginti ir jų vaikus – savo anūkus. Gal kada vėliau, kada ateis laisvesnis laikas – sulaukus pensijos. O sulaukus pensijos, jau ima šlubuoti fizinio kūno sveikata, jo atskiros dalys jau padilo, pasinešiojo, tai vėl savo rūpesčiai užgriuvo pečius – daktarai, poliklinikos, vaistinės, ligoninės. Na, nėra kada apie gyvenimo prasmę susimąstyti, o ir gyventi, kiek jau čia beliko, šiame pasaulyje, tai kaip bus, taip bus, pamatysiu tada, kai tai ir įvyks, o ką aš dabar suksiu sau galvą dėl gyvenimo tikslo, dėl gyvenimo prasmės, kai jau ir pats tas gyvenimas nugyventas; ne man dabar tokie klausimai rūpi, tegu jaunesni susirūpina savo gyvenimu, savo gyvenimo prasme, o man jau ir vėlu dar tik pradėti apie tokius dalykus galvoti.

Būtent dėl tokių minčių žmogus taip ir nežino apie savo gyvenimą nieko, nors ir tariasi žinąs labai daug. Jis nežino net kas gi jis yra pats. Jis nežino, kad jis iš tiesų nėra materialus žmogus, nors ir turi matomą akims materialų pavidalą – kūną – o yra dvasia, kuri yra amžina, ir kuriai gyvenimas šituo pasauliu nesibaigia, o priešingai, tiktai prasideda. Jis nežino, kad žmogus žmogų vadina žmogumi vien tiktai dėl savo išorinio pavidalo – materialaus kūno, ir dėl smegenų veiklos, kuri pranoksta visos kitos materialios gyvūnijos veiklą šitoje planetoje. Dėl to jis ir gali sukurti materialią civilizaciją, kuri gali būti palanki tiek jam, tiek ir gyvūnijai, visai planetos gamtai, arba atvirkščiai – būti pražūtinga. Būtent pražūtinga veikla šiandien nemąstantis apie savo gyvenimo prasmę, apie savo tikrąjį ir dvasinį aš neišmintingas žmogus ir užsiima, nors jam atrodo, kad jis kuria geresnį gyvenimą. Bet gi jis nemato, kad toks jo gyvenimas stovi ant iliuzinių pamatų, jis net nemato, kad pats sau duobę jau iškasė, kadangi jo visa veikla be Kūrėjo – Rojaus Trejybės – yra pasmerkta išnykti. Tas, kas sumanyta Kūrėjo – Rojaus Trejybės – tik tas turi amžiną išlikimą visų labui. Kas sukurta be Kūrėjo – kad ir kokia būtų išvystyta, žmogiškuoju supratimu, materiali civilizacija – tas prieštarauja Kūrėjo valiai, ir Jo skleidžiamos meilės – gyvos meilės – virpesių bangos pasireiškimui kiekvieno individo asmeniniame gyvenime, todėl tas tikrai turės išnykti nuo šios planetos paviršiaus, arba įgauti naują kokybę, žmogui savo valią suliejus su Kūrėjo – Rojaus Trejybės – valia, ir pakeitus materialios civilizacijos vystymo vektoriaus kryptį pagal žmogui suteikiamą Kūrėjo vedimą iš vidaus. Ne Kūrėjas derinasi prie žmogaus, bet turi – privalo – žmogus derintis prie Kūrėjo, nes Kūrėjas nesikeičia, kadangi Jis be perstojo lieja visai kūrinijai, taip pat ir mūsų planetos žmonijai, augmenijai, gyvūnijai vien tik meilę, todėl Jis ir negali prisiderinti prie žmogaus savanaudiško gyvenimo, kad būtų tenkinami tik savanaudiški, asmeniniai, arba ­grupiniai interesai visumos sąskaita – pasaulio sąskaita. Jeigu žmogus nori išlikti, tuomet jam privalu – būtina – savo valią sutapatinti, ir net sulieti, su Kūrėjo valia, ir ne bet kaip, bet iš meilės Kūrėjui – Rojaus Trejybei.

Žmogaus niekas nemokė nei šeimoje, nei mokykloje, nei darbe, kas yra svarbiausia gyvenime – dvasinis vidus ir jo spindėjimas Kūrėjo – Rojaus Trejybės – meile – gyva ir viduje patiriama meile, ir vienodai dalinama visiems, bendrai su Rojaus Trejybe – kaip bendrakūrėjui – veikiant materialiais veiksmais visų šviesos labui – valdant valstybę su meile, iš meilės, ir drauge su Rojaus Trejybe, pradedant kiekvieną darbo dieną kolektyviai pagarbinant Rojaus Trejybę parlamente, kiekvieno posėdžio pradžioje; pradedant kiekvieną vyriausybės posėdį Rojaus Trejybės pagarbinimu; pradedant kiekvieną prezidento darbo dieną Rojaus Trejybę pagarbinus prezidentūroje su visais prezidentūros darbuotojais; ir taip visur – per visą Lietuvą – ministerijose, valstybės įstaigose, valstybės įmonėse, mokyklose, ligoninėse, visada kiekviena darbo diena prasideda Rojaus Trejybės – Kūrėjo – nuoširdžiu kolektyviniu pagarbinimu ir malda už tą darbo dieną, kad ji būtų dirbama drauge su Rojaus Trejybe.

Atėjo mums nauja akimirka – akimirka su Kūrėju. Tai visiškai naujas gyvenimo iššūkis kiekvienam – ne kiekybinio gyvenimo, bet kokybinio gyvenimo iššūkis – kada gyvenimas tampa palaima, ir gyvas, realus, veikimas visų šviesos labui drauge su Rojaus Trejybe, ir veikimas iš meilės Rojaus Trejybei, ir visiems. Todėl tokioje visuomenėje pasireiškia ir Rojaus Trejybės Apvaizda, suteikianti pagalbą tokią, kuri yra numatyta Rojaus Trejybės, kad ji būtų suteikta mums, aktyviems ir ryžtingiems Rojaus Trejybės vaikams – urantams – skleidžiantiems šviesą visiems – savo gyvenimu – kad evoliucijos šviesa ne dar labiau apsiblaustų, bet nušvistų ryškiau, ir apšviestų aplinką taip, kad joje nebeliktų jokių nerimo ir baimės šešėlių, kurie dabar žmones laiko užspendę akligatvyje, laiko savo spąstuose, ir jie nežino, ką gi jiems daryti, kada iki tol veikę žmonių sugalvoti politiniai, ekonominiai, finansiniai, švietimo, šeimos, vaikų auklėjimo, ligų gydymo, tarpusavio bendravimo tikslai – ir jų įgyvendinimo priemonės – mūsų planetoje – Urantijoje – toli prasilenkia su tuo, ką yra sumaniusi Rojaus Trejybė Savo Šviesos ir Gyvenimo evoliucijos plane, iš meilės skirtame visai kūrinijai.

Būtent dėl to, kad mūsų planetoje būtų vis labiau šalinami tiesos, ir tikrovės, iškraipymai, kad būtų sugrąžinta evoliucijos tikroji šviesa į mūsų planetą – Urantiją – aš ir esu dabar čia, atstovaudamas vien tik Rojaus Trejybei, nepriklausydamas jokiai žemiškai organizacijai, ir nebūdamas susijęs su jokia žemiška institucija. Aš esu Rojaus Trejybės iškeltas virš visų žemiškų struktūrų, todėl ir savo mokymus suteikiu ir jų semiuosi ne iš knygų, o betarpiškai iš Rojaus Trejybės. Mano mokymai yra skirti jūsų visų labui, nepriklausomai nuo jūsų rasės, tautybės, religijos, kultūros, valstybės, jie skirti tam, kad jums gyventi būtų geriau, jūsų didesniam apšvietimui, net kosminės įžvalgos formavimui. Aš jais savęs ­neaukštinu, kad sumenkinčiau jus, bet priešingai – aš šlovinu ir garbinu Rojaus
Trejybę, o pats siekiu dar gilesnio gyvo ryšio su Ja, ir stipresnio ­atsidavimo Jos vedimui iš vidaus, kad jums galėčiau suteikti dar ryškesnę šviesą ir padėti jums atstatyti žmogiškąjį orumą jūsų gyvenime, kuris neturi melo, apgaulės, neteisingumo, nerimo, baimės, prievartos, siekio engti kitus, viešpatauti kitų atžvilgiu, padlaižiavimo, įsiteikimo, korupcijos, ­kyšininkavimo, ir kitų neigiamų charakterio apraiškų. Savo mokymais aš padedu žmonėms atsiverti Rojaus Trejybei ir bendrauti su Ja – palaikyti gyvą asmeninę ir kolektyvinę komuniją – ir juos pateikiu bendraudamas su įvairiausiais žmonėmis, nesvarbu kur, ir kada, būčiau atsidūręs. Ir juos pateikiu trimis kalbomis – lietuvių, rusų, ir anglų.

Aš rengiu ateities šviesos dvasinius mokytojus. Tą darau Rojaus Trejybės įgaliotas, ir davęs Jai ištikimybės priesaiką. Aš skelbiu gyvąjį Rojaus Trejybės Žodį, kurį skelbti mane taip pat įgaliojo Rojaus Trejybė. Todėl mano visi siekiai ir darbai yra susieti – ir suderinti – su Rojaus Trejybės Trimis Asmenimis, su kuriais aš bendrauju betarpiškai. Savo mokymus aš perteikiu ir Rojaus Trejybės svetainėje – www.urantija.lt – ir Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, ir Urantijos grupėje, kurioje dvasinius užsiėmimus Vilniaus Mokytojų namuose vedu nuo 1994 metų vasario 18-osios. Vis daugiau mano dvasios brolių ir sesių ima naudotis kompiuterio teikiamomis platesnėmis galimybėmis, todėl mūsų ­svetainėje vedu dvasinius mokymus, susiedamas juos su pagrindiniais mūsų planetai ­skirtais dvasiniais apreiškimais iš aukštesniųjų dvasinių asmenybių – Urantijos Knygos epochiniu apreiškimu, kurį sudaro 2.097 puslapiai teksto ir net 60 puslapių turinio, Jėzaus Kristaus apreiškimu KALBU JUMS VĖL, ir Rojaus Trejybės – Visuotinio Tėvo, Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio, ir Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės – mokymais. Būtent dalį Rojaus Trejybės apreiškimų dabar galite jūs studijuoti šioje Rojaus Trejybės apreiškimų knygoje – Akimirkos Amžinybė.

Nuosekliai skaitydami visus knygoje patalpintus Rojaus Trejybės apreiškimus-mokymus galėsite suprasti, kaip aš pradėjau bendrauti su Tėvu, kaip Tėvas manęs paprašė užmegzti ryšį ir su Kitais Dviem Rojaus Trejybės Asmenimis, kaip atsirado Kitų Dviejų Rojaus Trejybės Asmenų varduose žodžiai Motina-Brolis ir Motina-Sesė.

Ant šios knygos viršelio jūs matote Rojaus Trejybės simbolį, kuris ir atstoja Autoriaus vardą.

Rojaus Trejybės naujojo simbolio atsiradimo aprašymas leis jums patiems pamatyti, kad jo kilmė taip pat yra ne žemiška, bet dieviška.

Jungtinių Amerikos Valstijų antrame dydžiu Čikagos mieste esantis Urantijos Fondas, besirūpinantis Urantijos Knygos leidimu, Rojaus Trejybės simbolį, koks yra mūsų visoje Vietinėje Visatoje – trys koncentriniai žiedai-apskritimai – t. y. trys žiedai su vienu jiems bendru centru, kai mažiausią žiedą apima didesnis, o šį – dar didesnis – užpatentavo kaip savoprekinį ženklą. Taigi, Rojaus Trejybės simbolis, skirtas iš viršaus visiems, tapo vienos, žmonių sukurtos, žemiškos, organizacijos nuosavybe, pažeidžiant Rojaus Trejybės valią. Todėl mes – urantai – naudodami savo poreikiams Rojaus Trejybės trijų koncentrinių apskritimų simbolį, nors ir skirtą visiems, žmonių sugalvota juridine prasme ­pažeistume šią patentu žmonių suteiktą išimtinę teisę panaudoti šį ženklą tik Urantijos Fondui leidus.

Dar Makiventa Melkizedekas, kada prieš keturis tūkstančius metų buvo įsikūnijęs žmogiškuoju pavidalu, ruošdamas kelią mūsų Sūnaus Kūrėjo atėjimui Jėzaus iš Nazareto pavidalu, kada jis parengė ne vieną tūkstantį dvasinių – to meto – mokytojų, ir kuris sudarė susitarimą su Abraomu, žmonių pavadintą Abraomo susitarimu su Dievu, pirmasis mūsų planetoje šį ženklą nešiojo ant krūtinės – metalinę plokštelę su trimis koncentriniais žiedais. Ir jis niekam neuždraudė panaudoti šį simbolinį ženklą savo nuožiūra. Tik tuo metu žmonės perdaug baimingai žiūrėjo į šį ženklą, kad išdrįstų jį taip pat panaudoti, kaip jį naudojo ­Makiventa.

O Urantijos Fondas jo naudojimą uždraudė, ir net teismo keliu privertė šio ženklo atsisakyti kitą su Urantijos Knyga susijusią organizaciją – Fellowship’o organizaciją. Taigi šis Rojaus Trejybės simbolis ­Urantijos Fondo yra net privatizuotas patento nusipirkimo keliu.

Esant tokioms aplinkybėms aš buvau tiesiog priverstas nuolat mąstyti, ką gi daryti, kad turėtume Rojaus Trejybės simbolį ir mes – urantai – ne tik studijuojantys Urantijos Knygą, bet taip pat turintys apreikštąją Rojaus Trejybės religiją ir Rojaus Trejybės gyvąją šventovę, ir net jau garbinantys Rojaus Trejybę. Ir visiškai natūralu, kad mano tokius nuolatinius apmąstymus Minties Derintojas ne tik registravo, bet taip pat ir man siuntė atitinkamas mintis, nuostatas, kad Rojaus Trejybės toks simbolis būtų sukurtas. Tačiau jos man nebuvo iki galo užbaigtos, vientisos, ir aiškios, jos buvo tarsi atskiri sutrūkinėję siūlai, kai lyg ir jau atrodė, kad kažką ir suvokiu, koks turi būti Rojaus Trejybės naujasis ženklas, bet taip mintis iki galo ir neišsikristalizuodavo, nes kiti reikalai tiesog ją nustelbdavo, ir aš pasinerdavau į juos. Tačiau kartą kreipiausi pagalbos į Rojaus Trejybę, ir man buvo parodyta Minties ­Derintojo ­vaizdinė projekcija. Tai ir buvo Rojaus Trejybės naujasis simbolis, perteiktas matomu pavidalu. Tiksliau pasakius, tai buvo šio simbolio idėjos projekcija, tuo tarpu ši idėja jos įgyvendinimo procese tapo būtent tokiu Rojaus Trejybės materialiu, ir matomu visiems, naujuoju simboliu, kokį norėjo matyti Kūrėjas ne tik tarp mūsų, bet ir visoje Vietinėje ­Visatoje, Nebadone, ir net Jo Kūrinijoje.

Rojaus Trejybės naujasis simbolis pranoksta trijų koncentrinių žiedų simbolį savo gilumine informacija. Trys koncentriniai žiedai neišreiškia Rojaus Trejybės Visų Trijų Narių Lygiavertiškumo, bet priešingai – rodo nelygiavertiškumą, kai Vienas iš Narių apima Kitus Du, tarsi būtų ­vyresnysis Jų atžvilgiu, ar kilmės atžvilgiu Vienas būtų tarsi kilęs iš Kito, kai tikrovėje Rojaus Trejybės Visi Trys Nariai kilmės pradžios neturi, nes Visi Trys buvo visada.

Kada mes – urantai – savo gyvojoje šventovėje, tuo metu dar ­vadintoje Dievo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus vardu, garbinome tik vieną Tėvą, tada mes taip pat turėjome simbolinį mūsų gyvosios šventovės ženklą, ir net vėliavą su tuo ženklu – mėlyname fone vienas didelis baltas apskritimas – Tėvo simbolis – ir šio apskritimo viduje, apačioje – mažas baltas apskritimas – Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus simbolis – susiliejantis su didžiuoju apskritimu – ir šio mažojo apskritimo visas vidus nudažytas aukso spalva.

Kada Tėvas manęs paprašė užmegzti gyvą ryšį su Amžinuoju Sūnumi, ir kada aš tą padariau, o po šito dar užmezgiau ryšį ir su Rojaus Trejybės Trečiuoju Asmeniu – Begaline Dvasia – tai būtent Ji man ir suteikė mokymą apie Sūnų Kūrėją, paaiškino, kokią jis duoda priesaiką Rojaus Trejybei, prieš išvykdamas kurti savo Vietinę Visatą kosminėje erdvėje, ir pateikė jo priesaikos tekstą, o tada pasiūlė ir man duoti priesaiką Rojaus Trejybei. Aš tą irgi padariau.

Po kelių dienų Begalinė Dvasia man suteikė mokymą, kad aš pradėčiau garbinti ne tik vieną Tėvą, bet ir Kitus Du Lygiaverčius Rojaus Trejybės Asmenis, ir šitą daryti mokyčiau ir savo dvasinius brolius ir seses. Tą aš irgi pradėjau daryti. Ir dar po kelių dienų Tėvo man buvo perduotas kitas – naujas – mūsų gyvosios šventovės pavadinimas – Rojaus Trejybės – kaip ir mūsų religija turėjo nebe ankstesnį vien tik Tėvo pavadinimą, bet Rojaus Trejybės. Šis mūsų gyvosios šventovės ir mums apreikštosios religijos pavadinimo pakeitimas ir parodo, kad tiek šventovė, tiek religija yra gyvos, ne dogmatinės, kad pavadinimas atitinka vidinį ir gyvą turinį, kada vidinis garbinimo turinys išsiplėtė, kada pradėjome garbinti Visus Tris Rojaus Trejybės Narius, tada ir pavadinimas turėjo būti išplėstas iki gyvojo turinio lygio.

O dar po kurio laiko man buvo parodyta Minties Derintojo vaizdinė projekcija – baltame fone trys skrituliai – sodrios rožinės spalvos – vienas su kitu susisiejantys ir susiliejantys vidiniame jų bendrame centre.

Kada apie Minties Derintojo man parodytą šį vaizdinį-projekciją papasakojau urantams tiek Urantijos grupėje, tiek mūsų gyvojoje ­šventovėje, kai kurie iš jų panoro, kad toks simbolis būtų nupieštas tam, kad jie geriau galėtų jį įsivaizduoti.

Aš pamėginau tik schematiškai nupiešti – tušinuku – patį ženklą, kad kiti galėtų nors kiek geriau suprasti tai, ką buvau matęs aš.

Po kelių savaičių vienas iš urantų atnešė šio ženklo spalvinį ­variantą, bet jis neatitiko to vaizdinio, kurį aš mačiau man suteiktos Minties ­Derintojo projekcijos metu.

Jeigu perdaug tris skritulius sustumti vieną į kitą, ženklas atrodys nerangus, masyvus, be energijos, ir nebus panašus į Energijos Šaltinį ir Centrą – Rojaus Trejybę. Ir priešingai, jeigu šiuos tris skritulius perdaug ištraukti iš bendro jų centro į išorę, taip pat ženklas atrodys perdaug išsitempęs, irgi nepanašus į tvirtą ir tuo pačiu energingą Rojaus Trejybę.

Ėjo laikas, aš užsiėmiau kitais darbais, tad pats simbolis ­egzistavo tik mano pasąmonėje, ir tik kartais iškildavo į sąmonės lygį mano prisiminimuose apie tą Minties Derintojo suteiktą projekciją. Ir tik gal po metų nuo pirmojo nesėkmingo mėginimo pateikti Rojaus Trejybės šį simbolį kitas urantas užsidegė didžiuliu noru sukurti ženklą mūsų svetainei, kad jį pamatytų visi, vos tik atsidarę svetainę.

Aš jam pasakiau, kad toks ženklas jau yra sukurtas, jį man Minties ­Derintojas parodė vaizdiniu, ir jam papasakojau apie man parodytą Rojaus Trejybės simbolio projekciją, ir nesėkmingą mėginimą jį perkelti ant popieriaus.

Kadangi šis urantas gerai išmano darbo su kompiuteriu subtilumus, tai jis man atsiuntė keletą variantų elektroniniu paštu. Tačiau jie nebuvo tokie, kokį ženklą aš buvau matęs Minties Derintojo pateiktoje ­projekcijoje. O mano paaiškinimų elektroniniu paštu jis niekaip negalėjo suprasti, tuo tarpu jam nupiešti pačią idėją negalėjau aš, nes tokių kompiuterio programų nesu įsisavinęs.

Tad praėjo dar daugiau negu pusė metų, kol Urantijos grupėje, o taip pat ir Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje vėl iškilo kalba apie Rojaus Trejybės simbolį. Ir tada viena urantė, Kristė, kuri yra dizainerė, paprašė manęs jai nupiešti tą simbolį, kurį mačiau Minties Derintojo man ­suteiktoje projekcijoje, kad ji galėtų geriau įsivaizduoti pačią idėją.

Kristė pradėjo man siųsti įvairius variantus. Aš vis lyginau su tuo vaizdiniu, savo viduje, ir jai aiškinau, ką ir kaip reikėtų keisti. Ir kada po kurio laiko ji man pagaliau atsiuntė net keliolika beveik galutinių skirtingų variantų, aš buvau nustebintas jų variacijų gausos, ir kokios tos variacijos buvo nuostabios, kad net sunku man buvo išsirinkti pačią geriausią. Tačiau kada pamačiau tarp jų dabartinį variantą, tada mane užliejo šiluma, aš supratau visą informaciją, kurią perteikia šis Rojaus Trejybės simbolis. Kristė iš savo Minties ­Derintojo gavo man parodytos idėjos informacinį-vizualinį atskleidimą, ką ji ir pateikė simbolio išraiška.Aš jai šią simbolio giluminę informaciją paaiškinau, kad ir ji suprastų, ji gavo iš savo Minties Derintojo, ir kodėl.

Ir kada aš vis žiūrėjau į šį ženklą, vis mąsčiau, kad patys mažiausi trys vidiniai rožinės spalvos apskritimai yra uždari, iki galo užbaigti, ar ne geriau būtų, kad ir jie būtų susilieję su Centru, nes būtų daug teisingiau, kad būtų atviras ryšys su Centru. Tačiau tuoj pat kilo abejonė, gal tuomet bus pažeistas pagrindinio Centro apvalumas, jis taps tarsi ištampytas.

Aš mintyse negalėjau įsivaizduoti, kaip gali atrodyti toks su ­mažaisiais centrais sulietas Didysis Centras, kiek būtų pažeistas Jo apvalumas.

Ir kaip tik tuo metu Kristė man atsiuntė dar vieną šio simbolio ­variantą – mažieji centrai yra atverti ir susilieję su Didžiuoju Centru.

Tai buvo nuostabus ir vaizdinys, ir mūsų Minties Derintojų sinchroniškas veikimas – mano apmąstymai ir tuo pačiu metu, man net nepaprašius, Kristė išsprendžia šitą problemą, ir man atsiunčia naują variantą. Kristei aš padėkoju ir pasakau, kad Rojaus Trejybės simbolis jau sukurtas. Daugiau jokių variantų nebereikia, ženklas užbaigtas. Nuo šiol mes – urantai – turime naująjį Rojaus Trejybės simbolį, kuris – tiesiogine prasme – pranoksta senąjį – trijų koncentrinių žiedų – simbolį savo gilumine informacija.

Rojaus Trejybės ženklas-simbolis suteikia tokią giluminę informaciją:

Rojaus Trejybę sudaro Trys Lygiaverčiai Asmenys Vienas su Kitu nesivaržantys dėl Savosios viršenybės, Kitų Dviejų Asmenų atžvilgiu, bet Vienas su Kitu absoliučiai harmoningai susiliejantys dvasioje, kas yra pateikta šio simbolio-ženklo baltu skrituliu pačiame ženklo viduryje.

Didysis – Centrinis – baltas skritulys simbolizuoja Rojaus Trejybės absoliutų dvasinį susivienijimą, susiliejimą, be jokios formos ir kūno, Rojuje – visos kūrinijos geografiniame centre.

Šis baltas skritulys – tai Rojaus Trejybės akinančio spindėjimo tyrastis ir meilė, kuri – energetiškai – yra tokia galinga, kad ji tokia ir tegali būti tik Rojaus Trejybės Lygiaverčių ir absoliučiai susiliejusių Asmenybių viduje – tik Kūrinijos Trijų Šaltinių ir Centrų viduje. Ši meilė yra akinanti ir ­deginanti gyvoji energija, jeigu jos lyžtelėti nepasirengus dvasioje. Todėl iki jos Šaltinio ir Centro ir nusidriekia toks ilgas – laike ir erdvėje – gyvasis kelias – mokymosi ir patyrimų kaupimo kelias – kad galėtume stovėti – po daugybės milijardų metų truksiančios-trukusios kelionės į mūsų likimo įgyvendinimą Rojuje – pačios Rojaus Trejybės betarpiškoje-tiesioginėje akivaizdoje.

Tuo tarpu iš savęs Rojaus Trejybė paskleidžia jau susilpnintą – rožinės spalvos – meilę, nes nesusilpninta – akinančio baltumo – Rojaus Trejybės energetinė meilė, kokia yra tik Jos viduje, jeigu būtų paskleidžiama tvariniams, juos visus sudegintų.

Rojaus Trejybės šis simbolis yra labai dinamiškas, rodo judėjimą, ir turi vis stiprėjantį, ir akinantį baltumą centre, o atspausdintas ant ­popieriaus, šiek tiek judinamas prieš šviesą, ima spinduliuoti iš Rojaus Trejybės susiliejimo centro, kaip spinduliuoja – tik silpniau – ir iš Havonos vidinio – mažojo balto skritulio centro kiekvieno iš Rojaus Trejybės Asmenų viduje.

Už Rojaus ribų Rojaus Trejybės Trys Asmenys betarpiškai-asmeniškai veikia tik Centrinėje-Dieviškojoje Visatoje, kuri dar vadinama Rojaus-Havonos Visata, ar Sistema. Havonoje yra septyni žiedai, kuriuose – visuose – yra vienas milijardas pasaulių. Per kiekvieną iš šitų pasaulių mes pereisime jau būdami dvasios pavidalu, bet turėdami savo dabartinį dvasinį aš, kuris šiandien gyvena materialiame žmogiškajame kūne.

Ir mūsų gyvasis kelias Havonoje yra numatytas Rojaus Trejybės Trijų Asmenų giluminiam atpažinimui ir patyrimui. Todėl mūsų – kiekvieno – mokymai Havonoje vyks tik asmeniškai, o ne klasėmis, kaip prieš tai buvo Supervisatoje ir Vietinėje Visatoje.

Rojaus Trejybės ženklas ir pavaizduoja, simboliškai, ne iki galo užbaigtus rožinės spalvos apskritimus kaip Havonos septynis žiedus.

Žiūrint iš toliau, Centrinis baltas skritulys, sujungtas su atvirais vidiniais baltais Havonos skrituliais, suteikia taisyklingo trikampio įspūdį, o tai yra mažiausia sistema, turinti tris narius. Du nariai remiasi abipusės partnerystės ryšiu, tuo tarpu trys nariai sudaro mažiausią bendravimo sistemą, kurioje susitarimas tarp bet kurių dviejų privalo būti suderintas su sistemos trečiuoju nariu, todėl tokio pobūdžio ryšiai visuomet ­sukuria sistemos valdymo ir kontrolės aspektą. Taigi, Rojaus Trejybė yra gyva Energijos Sistema. Šis simbolis suteikia nuraminimo, sušildymo, ir fizinio kūno gydymo efektą.

Rojaus Trejybės šis simbolinis ženklas pasklis po visą mūsų planetą, Urantiją, ir pakeis visus dabar egzistuojančius religinius simbolius, nes jis atspindi pačią Rojaus Trejybę, ir Jos mums suteiktą Rojaus Trejybės apreikštąją gyvąją religiją.

Dar daugiau, šis Rojaus Trejybės simbolis apims ir visą Vietinę Visatą, ir net Kūriniją, nes mes – urantai – pradedame naująjį – būsimąjį – Visatos amžių visai Kūrinijai, ne tik mūsų planetai, Urantijai.

Nuoširdžiai dėkoju Kristei už Rojaus Trejybės šio simbolio dieviškosios idėjos materialų grafinį perteikimą, o taip pat Sauliui, kuris ­pasirūpino, kad dabar jį galime matyti mūsų svetainėje kaip ir mūsų svetainės – Rojaus Trejybės – atpažinimo ženklą, ir galime juo naudotis ir visi mes – urantai – suvokiantys Rojaus Trejybės šio simbolio giluminę prasmę. Kristei Vasiliauskaitei sakau ačiū dar ir už šios knygos dizainą ir maketą.

Nuoširdų ačiū tariu Violetai Mieliauskienei, kuri – niekieno neprašoma, tik jausdama Minties Derintojo vedimą iš vidaus – ėmė įrašinėti vaizdo kamera Rojaus Trejybės perduodamus mano balsu mokymus Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Vilniuje, o tada juos išrašyti ir man siųsti, kad patikrinčiau ir įdėčiau į mūsų svetainę. Po kurio laiko įrašinėti į diktofoną Rojaus Trejybės perduodamus mokymus ir Kaune vykstančių gyvųjų pamaldų metu ėmėsi ir kita urantė, Dalia Grybauskienė, kuriai taip pat nuoširdžiai dėkoju už šį nuoširdų jos indėlį visų šviesos labui.

Sakau ačiū Violetai ir už šitų mokymų, kurie dabar pateikiami Akimirkos Amžinybės knygoje, korektūros klaidų ištaisymus. Taip pat nuoširdžiai dėkoju ir Linai Patkauskienei, kuri taip pat taisė Rojaus Trejybės šitų užrašytų mokymų prasprūdusias korektūros klaidas, ir kuri ne komerciniu būdu, o už aukas savo knygynuose Kaune platina Jėzaus Kristaus apreiškimą KALBU JUMS VĖL, kaip ir šią Rojaus Trejybės mokymų knygą AKIMIRKOS AMŽINYBĖ.

Rojaus Trejybės perduotų mokymų stilius liko nepakeistas – toks, koks ir buvo užrašytas. Jų stilius nėra toks lengvas, kad protas nejaustų jokios apkrovos, tam tikros įtampos, nes jis labai jau nemėgsta dirbti apkrovos sąlygomis, kai reikia nors kiek pamąstyti, kadangi jis tetrokšta atsipalaidavimo ir pramogavimo. Tačiau šių mokymų skaitymas – tai nėra laisvalaikio lengvas skaitymas.

Tai GYVENIMO GYVOS ŠVIESOS skaitymas.

Skaitykite šiuos mokymus ne vien tik protu, bet ir atverta Rojaus Trejybei širdimi-siela-dvasia, kurios protas yra Dieviškosios išminties protas. Sielos-dvasios atsivėręs protas jaus pasitenkinimą nuo tokių giluminių dvasinių studijų, o ne vien tik nuovargį. O tada šiuos mokymus taikykite savo kasdieniame gyvenime – įsisavinkite juos – ir jūs patirsite gyvybinę energiją iš Rojaus Trejybės, tekančią jūsų viduje. Ir jūsų kūnas pradės stiprėti, ir sveikti, jeigu jis turi kokių nors ligų.

Ir prisiminkite, šie mokymai yra skirti jūsų labui, kad jūs ­pradėtumėte veikti visų labui, net ir taip, kaip su meile veikia Rojaus Trejybė.

Po mūsų gyvųjų pamaldų Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Vilniuje, jau mums sėdint prie stalo ir aptarinėjant Rojaus Trejybės naująjį simbolį, buvau paklaustas, o kaip gi vadinsis Rojaus Trejybės mokymų knyga. Aš konkretaus pavadinimo dar nebuvau apmąstęs, todėl pasakiau, kad dar nežinau. Tuomet man pasiūlė kreiptis į Rojaus Trejybę, kad Ji pasakytų pavadinimą. Toks pasiūlymas man atrodė nereikalingas, nejaugi aš ir pats nebesugalvosiu tinkamo pavadinimo. Vis tik po kelių dienų aš pagalvojau, gal vertėtų Rojaus Trejybės paklausti, įdomu, ką Ji pasiūlys. Taip ir padariau, nors mintyse sau tvirtinau, ką gi Ji galės man ypatingo pasakyti.

Tėvas man pateikė tokį mokymą: „Mano mylimas sūnau, knygos pavadinimas nėra tiek svarbu, kiek svarbu yra tai, ko toji knyga moko. Jūs galite jai sugalvoti įvairiausių ­pavadinimų, kad ir tokių, Akimirkos Amžinybė, arba jums įprastas Amžinybės Akimirka. Pirmasis pavadinimas sako, kad atsivėrę Mums ir ­susilieję su Mumis jūs savo akimirką suliejate su Mūsų Amžinybe, ir tuomet patiriate Akimirkos Amžinybę per Mus, o kitas pavadinimas – Amžinybės Akimirka – jums – žmonėms – yra priimtinesnis, nes yra suprantamesnis, kai iš atskirų akimirkų sudedate amžinybę. Tuo tarpu pirmasis pavadinimas pranoksta laiką, nes nedėlioja akimirkų į amžinybę, bet per gyvą ryšį su Mumis – Amžinybės Šaltiniu ir Centru – apglėbia Amžinybę, todėl jūsų požiūriu akimirka yra susiejama su Mūsų Amžinybe, ir jūs galite lyžtelėti jos skonio iš anksto, dar būdami toli nuo Mūsų gyvenamosios buveinės ir jūsų likimo – Rojaus. Tačiau net ir toks pavadinimas nėra tiek svarbu, kiek svarbu, kad knygoje esantys mokymai, kad taptų jūsų kasdieniu gyvenimu su Mumis“.

Rojaus Trejybės mokymai yra patalpinti eilės tvarka taip, kaip vyko mano bendravimas su Rojaus Trejybės Asmenimis. Iš pradžių buvo mano gyvas ryšys su Tėvu, per Jo dvasią – Minties Derintoją – vėliau, jau drąsesnis ryšys su pačiu Tėvu, dar vėliau Tėvo paprašytas ėmiau bendrauti ir su Jėzumi, kuris man padiktavo ištisą knygą KALBU JUMS VĖL – ji yra atspausdinta – dar vėliau Tėvas man pasiūlė pradėti bendrauti ir su Rojaus Trejybės Kitais Asmenimis. Todėl skaitant mokymus iš eilės, jūs patys patirsite, kaip keitėsi ir mano pasitikėjimas tiek Tėvu, tiek ir savimi, kuris atsispindi ir mokymų augančioje gelmėje. Kuo didesnis pasitikėjimas Tėvu-Rojaus Trejybe, tuo galingesnį mokymą įmanoma priimti. Tuo tarpu dabar mokymų jau susikaupė pakankamai daug, todėl į vieną knygą jie nesutelpa, nes būtų per didelė knyga. Tad panašu, jog Rojaus Trejybė yra numačiusi, kad būtų – kada nors ateityje – atspausdinta ir kita Jos mokymų knyga, kurioje būtų į šią knygą netilpę mokymai.

Skyryba – ne pagal priimtas taisykles. Ką šnekėdamas išreiški intonacija, pauze, tą raštu išreiški kableliu ar brūkšniu, o kur turėtų būti kablelis, o jo nėra, rodo, kad toje vietoje mokymas ėjo didele galia, be pauzių, greitai. Žodžius su neiginiu ne – nevisada, nevisi – rašau viename žodyje, nes atskirai rašomi ne visada, ne visi turi turėti patikslinimą – Ne visada, o tik paryčiais būna toks vėjas. Ne visus, bet tik tris keliauninkus kelionė išsekino. Tuo tarpu be tokio paaiškinimo turi būti rašomas vienas žodis – Nevisada būna toks vėjas. Nevisus keliauninkus kelionė išsekino.

Mano mylimieji, linkiu jums patirti daug nuostabių akimirkų studijuojant, ir ypač taikant savo gyvenime, šiuos Rojaus Trejybės mokymus-apreiškimus.

Telydi jus ramybė. Su broliška meile, Algimantas


Ankstesnis dokumentas | Kitas dokumentas
Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal