20. Tėvo mokymas, kaip sekasi mūsų sielos broliams Juozui ir Aleksandrui bei sesei Bronytei, jau iškeliavusiems į aukštesnį, sielos tapatybės lygį, 2007 07 07

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas: Mielieji, per mūsų gyvąsias pamaldas, kada meldėmės ir už mūsų sielos brolį Juozą, išėjusį iš Urantijos materialaus pavidalo į aukštesnį sielos morontinį energetinį lygį prieš metus laiko, savo maldos metu mūsų sielos sesė Violeta pateikė Tėvui klausimą, kaip Juozui dabar sekasi, kaip sekasi dar anksčiau už Juozą į morontinį sielos pavidalą pakilusiems mūsų, Vilniaus Urantijos grupės nariams, Aleksandrui ir Bronytei.

Toliau meldžiantis, aš Tėvo paprašiau, jeigu Jis mano tikslinga mums atsakyti į šį klausimą, mums tiems, Jo sūnums ir dukroms, kurie dar šio slenksčio neperlipo, tai aš esu pasirengęs atsakymą savo lūpomis pagarsinti, kad išgirstų visi pamaldose dalyvaujantys.

Violeta Tėvo atsakymą įrašė į vaizdo kamerą ir tekstą iššifravo ir atsiuntė man. Dėl to aš galiu jį pasiūlyti ir jums visiems.

Pamąstykite apie Tėvo sakomus žodžius mums visiems.

Tėvas: Mano mylimi vaikai, šitas slenkstis, kurį tu taip pavadinai, nėra iš tikrųjų joks slenkstis. Visas gyvenimas yra slenksčiai, nes tai yra vis aukštesnis ūgtelėjimas.

Ir jūs vadinate tą mirtimi vien dėl to, kad jūs neturite tokios šviesos ir supratimo, nes buvote gausybę metų izoliacijoje, dvasinėje izoliacijoje, ir jums niekas nieko neaiškino, dėl to jūs patys iškraipėte mirties sampratą.

Jūs turite suvokti, mirtis neegzistuoja. Yra tik jūsų perėjimas į ­aukštesnį energetinį pavidalą ir dėl to tas pavadintas slenkstis nėra slenkstis. Jis yra kokybinis šuolis jūsų vidiniame žengime link Manęs ir kūrinijoje.

Ir jūsų sielos broliai ir sesės, ir daugybė sielos brolių ir sesių, kurie yra šoktelėję šitą kokybinį šuolį, jį įveikę, dabar su šypsena prisimena tas baimes, kurios kankino juos nepalikdamos net ir dieną, ir naktį, bet šitos baimės neleido jiems išsiskleisti taip, kaip Aš troškau, kad jie išsiskleistų, kad jie nugyventų šitą jiems skirtą materialų gyvenimą be baimės, ­palaimoje ir meilėje, tarnaudami vieni kitiems.

Ir dabar jie žvelgia, kas yra aplinkui, tik per realybę, kaip tokią realybę, kuri tada jiems atrodė stebuklinga, kaip nepasiekiama, kad tai yra idealai, žmonijai nepasiekiami. Jų žengimas naujuoju pavidalu yra jų pačių naujasis plėtimas, didesnis plėtimas jų vidinio aš.

Jie tarpusavyje gali susitikti ir bendrauti, ir bendravimas vyksta ne tuo jums suprantamu būdu, kaip jūs vieni kitiems išsakote žodžius, bet jausmų pavidalu, virpesių paskleidimo pavidalu, kurie neapriboti atstumu.

Jie, dabar eidami, vis daugiau ir daugiau išsivaduoja iš tos, per visą praėjusį gyvenimą sukauptos, baimės būsenos.

Jie nėra dar apvalyti nuo šitos baimės būsenos, nors aplinka, pilna džiugesio ir palaimos, ir meilės, tarnavimo, ir pagalbos daugiau valo negu jums suteikiamos teorinės paskaitos. Aplinka ir patyrimas baimės būseną ištirpdo daug greičiau ir giliau iš jūsų pasąmonės. Dabar jų keliavimas yra pagrįstas betarpiška aplinka, kupina meilės, sklindančios iš Manęs po visą kūriniją, ir jų nebežaloja pasąmonė, kuri žalojo jų protą ir sąmonę, gyvenant šitą materialų gyvenimą.

Jie dabar yra tame pasaulyje, kuris daugumai jūsų atrodo kaip kupinas baimės, nes prieš jus yra nežinomybė, nematoma tamsa, nes jūs įsivaizduojate, kad išėjimas į aukštesnį lygį, tai yra tokia nežinia, kurios negali suvokti niekas, nes niekas nėra sugrįžęs ir pasidalinęs savuoju patyrimu.

Dėl to šitas neatskleistas patyrimas jums kelia baimę pasąmonėje, nors sąmoningai jūs galite nepripažinti šitos baimės, bet ji glūdi ­pasąmonėje. Ir dėl to net ir Aleksandro, Juozo, ir Bronelės pasąmonė nėra dar taip greitai išvalyta nuo giluminės baimės, nes baimė yra tas indėlis, kuris įsiterpia tarp Mano mokymų, perduodamų per Mano visos kūrinijos šeimą, ir jūsų tapatybės, kuri yra iš tikrųjų sukaupusi daugybę tamsių dėmių, tamsių įbrėžimų jūsų savajame aš.

Po prisikėlimo daug kas yra apvalyta, tačiau, tos baimės, tie pykčiai, pavydas, siekimas populiarumo, tie dalykai nėra apvalomi automatiškai. Jūs jų atsisakote tik vis labiau įtikėdami ir patirdami Mane.

Ir dėl to šitų pasaulių aplinka, kuriuose vyksta jūsų pažadinimas iš materialaus pavidalo, ta aplinka padeda atsikratyti baimės ir žengti Manoje meilėje. Jūs ir dabar galėtumėte žengti be jokios baimės, net ir pasąmonėje. Jūs galite ją ištirpinti per gyvą ryšį su Manimi, nuolatinį ryšį, kasdienį ryšį.

Viskas yra jūsų valioje. Aš jums suteikiu visas priemones, kurios prieinamos jūsų sąmonei. Pasinaudoti šitom priemonėm yra jūsų laisva valia.

Aš jus skatinu atsiverti Man nuolat, likti gyvame ryšyje kiekvieną akimirką, net ir užsiimant savo kasdieniais darbais. Likite kiekvieną akimirką šitame ryšyje ir tada, po prisikėlimo, jūs pajusite, kad didelio pokyčio jumyse neįvyko, ir šitas pasaulis, kuriame jūs buvote pažadinti, jums yra tiktai labai trumpas tarpsnis, kurį praleisite šitame pasaulyje, nes jūsų apsivalymas, pasąmonės apvalymas, sielos išsiskleidimas yra aukštesnio lygio negu prisikėlimo pasaulis jums gali suteikti tolimesnį dvasinį mokymą ir jūsų žengimą į priekį. Dėl to jūs būsite perkelti į kitą pasaulį ir iš kito pasaulio pasieksite tolimesnį pasaulį.

Tas jūsų pažadinimas jums nesuteiks tokios didžiulės nuostabos, kokią galėtų suteikti, jeigu jūs šitame pasaulyje dvasiškai neaugtumėte. Tada jūs pamatytumėte, kad aplinka ima kontrastuoti su jūsų buvusiais energetiniais virpesiais.

Tuo tarpu, jeigu jūs atsivėrę būsite Man visą laiką, po pažadinimo jūs matysite, kad jūs patekote būtent į tą pasaulį, kurio jūsų siela visą laiką troško, ir kuriame jūs, iš esmės, ir gyvenote, nors aplinka buvo aplinkui nepasiekusi jūsų dvasinių virpesių, bet dabar jūs, kaip galite sau pasakyti mėgstamu posakiu, vartysitės, kaip inkstas taukuose, nes tai bus jums suteikiama būtent ta aplinka, kurioje jūs tarsi svajonėse ir gyvenote.

Dėl to Juozas, Aleksandras, ir Bronelė, dabar būdami šitame ­prisikėlimo pasaulyje, eina tuo baimės apvalymo keliu.

Algimantas: Ačiū Tau Tėve. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal