41. Tėvo mokymas apie Jo dalyvavimą pačiame intymiausiame ryšyje tarp priešingos lyties mirtingųjų, kuriant su Juo naują gyvybę, 2008 04 20

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas: Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi ir kad visoje ­kūrinijoje yra dvasinė gyvybė, į kurią žengiame šiuo metu ir mes. Mylimas Tėve, aš garbinu Tave už Tavo mums padovanotą asmenybės dovaną, kuri yra amžina ir patiria tokių transformacijų, kad taptų realiai dvasinė, pereidama per savosios egzistencijos materialaus pavidalo ir morontinės sielos vystymosi etapus. Mylimas Tėve, aš garbinu Tave už visą mūsų patyrimą, kurį sukaupėme praeityje ir sukaupsime ateityje.

Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Mylimas Tėve, praėjusią savaitę Tu man suteikei mokymą apie Tavo buvimą pačių intymiausių santykių metu tarp priešingų lyčių ­mirtingųjų, ir šituo mokymu aš pasidalinau su kai kuriais savo sielos broliais iš Urantijos grupės Vilniuje, lankančiais gyvąsias pamaldas mūsų šventovėje, pavadintoje Tavo, mylimas Tėve, ir Tavo Sūnaus Kūrėjo kaip Jėzaus Kristaus vardu – Dievo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus šventovėje. Tuo tarpu vakar mūsų gyvosiose pamaldose dalyvavo mūsų sielos broliai ir sesės ir iš kito miesto, ir jiems taip pat papasakojau apie Tavo mokymą. Ir prie bendro mūsų stalo, po pamaldų, paminėjau, kad ketinau šitą mokymą atpasakoti ir patalpinti mūsų svetainėje, tačiau kitokio pobūdžio dvasinė tarnystė sutrukdė šitą darbą padaryti. Tuomet kai kurie iš mano sielos brolių paragino mane tą būtinai padaryti kuo greičiau. Tada pamaniau, kad atpasakodamas galiu Tavo mokymą iškraipyti, dėl to būtų daug geriau, jeigu paprašyčiau Tavęs šitą mokymą pateikti iš naujo dar kartą, kad galėčiau jį užrašyti. Ir net angliškai, kad juo pasidalinčiau ir su savo sielos broliais Jungtinėse Valstijose. Tai ir atvedė mane į tai, kad vėl Tavęs prašau suteikti mokymą apie Tavo dalyvavimą pačiame intymiausiame ryšyje tarp vyro ir moters.

Tėvas: Mano mylimas sūnau, šis klausimas yra toks platus, kad jis apima tūkstančių tūkstančius jūsų planetos istorijos ir jos gyvybės evoliucijos metų. Kad jums būtų suprantamiau Aš pradėsiu nuo Adomo ir Ievos misijos jūsų planetoje. Jūs gerai žinote, kad jie yra Mano Materialieji Sūnūs ir Dukros, kurie sulaukia savo palikuonių panašiu būdu kaip ir jūs – lytinių santykių būdu.

Tačiau jų ryšys yra grindžiamas dvasine meile, kurios jie semiasi iš gyvo ryšio su Manimi ir iš savojo patyrimo vieno su kitu. Jie neturi jokių kitokių materialių interesų, išskyrus tuos, kurie yra susiję su jų misija planetoje, kurios metu jie turi sukurti violetinę rasę, kuri pranoktų kitas rases planetoje, sukurti ją iš meilės Man ir vienas kitam, o taip pat ir visai aplinkai.

Šituo jie yra Mano ambasadoriai, matomi savo mirtingiesiems sielos broliams, o jų tarnystė yra tokia giluminė ir nuoširdi, kad padeda kitiems gana greitai pastebėti jų tarnystės vaisius. Šitą sakydamas Aš noriu jūsų dėmesį atkreipti į patį svarbiausią dalyką, jeigu jie nuolat palaiko ­komuniją su Manimi ir vienas su kitu Manosios meilės virpesiais, tuomet jie tikrai savo bet kokią misiją ir bet kokią užduotį misijoje, patikėtą jiems, įvykdys, nes juos motyvuoja Manoji meilė iš vidaus, ir jų protas yra sutelktas į Mane ir į visumą, o ne į savo individualius interesus.

Meilės virpesių, kuriuos jie gauna iš Manęs, aukščiausioji viršūnė įgalina juos suaktyvinti savo violetinę gyvybės plazmą iki jos ­gyvybingumo aukščiausiojo taško ir šituo reprodukuoti tokius savo palikuonis, kurie toli pralenkia jų sielos brolius net ir tarp pačių geriausių savo palikuonių. Aš sąmoningai iš akiračio išleidžiu jų kilmę, nes vedu jus į tai, kad ­galvotumėte, jog net ir jūs, dabartinėmis sąlygomis, esate pajėgūs ­suaktyvinti savo gyvybės plazmą-sėklą iki aukščiausiojo laipsnio, jeigu tik jūs atsivertumėte Man ir pasitikėtumėte Manimi ir mylėtumėte vienas kitą.

Šitame žmonijos evoliucijos etape nebuvo kito būdo, kaip būtų buvę galima pagerinti žmogaus biologinį išsivystymą, išskyrus kaip tik įliejant Adominę gyvybės plazmą, kuri nepalyginamai pranoko tuo metu egzistavusių Urantijoje rasių gyvybės plazmą. Jeigu būtų buvęs kitoks evoliucijos posūkis jūsų planetoje, tuomet Adomas ir Ieva nebūtų sužlugdę savosios šviesos ir meilės misijos.

Dabar padėtis net pablogėjo tiek biologine, tiek dvasine prasme. Dėl to būtent jūs esate tie, kurie turite atlikti Adomo ir Ievos vaidmenį, ­sukurdami aukštesnę kartą, palyginus su dabartine karta.

Šiandien jūsų genetikai genetiką laiko tokiu mokslu, kuris galėtų išgelbėti žmoniją, tuo metu, kada jie patys yra tamsoje, nes jie švaisto milijardus dolerių nereikalingiems tyrinėjimams ir moksliniams darbams, kurie neturi jokio pritaikymo Manojoje kūrinijoje, jeigu yra mėginama juos pritaikyti dabartine forma ir dabartiniu būdu. Jūsų šiuolaikiniai genetikai gyvybę laiko mechanine forma, kuri nėra įjungta į aukštesnį gyvybės segmentą ir kuri neturi jokio ryšio su Manimi kaip su Pirmuoju Kūrinijos Šaltiniu ir Centru. Jūsų genetikai pripažįsta kūrinijos egzistavimą tik tokiu laipsniu, kokiu ją mato jų materialios akys. Tuo pačiu metu jie neigia Mano egzistavimą. Jie tyrinėja kūrinijos mažytę dalelę ir ląstelę grynai mechanistiniu būdu, visiškai paneigdami šitų segmentų Šaltinį, o juk jie yra gyvi ir dauginasi. Dėl to, tai yra ne kas kita, kaip absoliučiai nemokslinis ir mechanistinis požiūris į gyvybę.

Dėl to, jeigu jūs trokštate sukurti sveiką ir stiprią kartą, turite ­atsigręžti į Mane, nes Aš esu visos gyvybės Pamatas ir Šaltinis. Jūs negalite be Manęs pasiekti nieko, tik degraduoti tiek dvasiškai, tiek fiziškai.

Jūs turite laisvą valią ir galite Mano teiginius paneigti, tačiau tie iš Mano vaikų, kurie yra Man atsivėrę, tikrai juose pamatys šviesą ir meilę.

Jums gerai žinoma, kad Aš esu visagalis ir visažinis, ir visą laiką esu visoje kūrinijoje. Jeigu jūs tikite į Mane, tuomet turite suprasti, jog nėra tokios vietos, kurioje Manęs nebūtų, ir tokio jūsų atliekamo veiksmo, kuriame Aš nedalyvaučiau. Net ir blogio veiksme Aš taip pat dalyvauju, kadangi kiekvienam iš jūsų Aš esu padovanojęs laisvą valią ir negaliu jūsų sustabdyti nuo blogio kokiu nors kitu būdu, kaip tik jums siųsdamas savo meilės virpesius per savo dvasią, kuri jums yra gerai žinoma, kaip jūsų Minties Derintojas.

Bet Mano buvimas ir dalyvavimas jūsų blogio veiksmuose yra pasyvus, nes Aš jums padedu keisti jūsų protą, kad nustotumėte darę blogio veiksmus ir atsigręžtumėte į Mano meilę.

Kada jūs tiek pasineriate į savo savanaudiškus ir gyvulinius ­troškimus, tada nepastebite, jog koks nors priešingos lyties žmogus buvo atvestas prieš jus ir kurį jūs visiškai ignoravote, nes jūsų akys ieškojo kitokios rūšies žmogaus, kuris atitiktų jūsų žemesniojo proto suvokimą tokių troškimų, kuriuos jis nori patenkinti su tuo žmogumi.

Jūsų laisva valia viešpatauja visur, net ir jums pasirenkant partnerį bendram gyvenimui. Tačiau dabar jūsų pasirinkimas yra grindžiamas troškimais, o ne Manosios meilės virpesiais. Ir labai greitai jūsų senus troškimus keičia nauji, o jūsų protas vėl ieško kito žmogaus, kad patenkintų savo malonumus. Jūsų pasąmonė visą laiką yra įtampoje, ir jūs nuolat jaučiate nerimą dėl galimų bet kokių santykių pasekmių, kurios yra nepageidaujamos jūsų protui.

Šita įtampa yra nuslopinama alkoholiu arba narkotikais sąmonės lygiu, bet ji nėra pašalinama iš jūsų pasąmonės.

Būtent šitos nepageidaujamos pasekmės ir veda jus į tai, kad jūs išrandate įvairias apsisaugojimo priemones, kurios taip pat užblokuoja ir jūsų tikrąjį ir gyvą ryšį su jūsų partneriu, kad pajaustumėte vienovę šitame pačiame intymiausiame procese ir pačioje jo akimirkoje.

Po šitokių santykių jūs nejaučiate nieko daugiau, kaip tik mechaninį palengvėjimą, o labai dažnai net tuštumą ir norą nuo šio partnerio bėgti tolyn. Ir šitas noras taip pat pasiekia jūsų protą po to, kada jis buvo patenkintas ir pajuto palengvėjimą nuo tos įtampos, kurią kėlė šitas gyvulinis lytinis potraukis.

Ir net tokių epizodų metu Aš būnu taip pat, net ir tą akimirką, kada jūs patiriate patį maloniausią orgazmą. Jūs tiktai šito nežinote ir manote, kad nuo Manęs galite kur nors pasislėpti. Per visą kūriniją nėra tokios vietos, kurioje nors vienas tvarinys galėtų nuo Manęs pasislėpti. Nėra tokių priemonių, kurios galėtų uždengti jūsų kūną, kad Aš jo nematyčiau, nes Aš esu jūsų materialaus kūno kiekvienoje ląstelėje. Aš esu kiekviename jūsų kūno organe. Tai kaip gi tuomet jūs galite nuo Manęs pasislėpti?

Jūs negalite žinoti, ir nežinote, kaip jūsų kūnas veikia iš vidaus, tuo tarpu Aš žinau ir stebiu, kaip jis veikia. Aš stebiu kiekvieną organą, ir visą kūną kaip sistemą, net ir visą kūriniją. Tiktai jūs šito nežinote.

Ir kada jūs kuriate šeimas arba turite atsitiktinių lytinų santykių, jūs visada siekiate savo savanaudiškų troškimų patenkinimo. Jūsų savanaudiški akimirkos interesai arba labai dažnai iš anksto apskaičiuoti savanaudiški interesai jums tarnauja kaip varomoji jėga. Aš jų nekurstau. Aš išlieku pasyvus jūsų siekiuose ir toliau bloginti savo rasę ir žmoniją. Bet visą laiką Aš esu aktyvus vesdamas jus iš vidaus per savo dvasią, jūsų Minties Derintoją, į tai, kad jūs pasiektumėte savo sielos aukštesnįjį ir dieviškąjį protą, kad jūs apleistumėte savo savanaudiškus interesus ir apkabintumėte Mane.

Jeigu jūs atsiremsite į Mano vedimą iš vidaus, tada jums partnerį suteiksiu Aš, o jūs jį pastebėsite iš skleidžiamų meilės virpesių, kurie atitiks jūsų meilės virpesius, kadangi jie visi yra iš Manęs.

O jūsų šeima taip pat bus ir Mano šeima, kaip mažytis segmentas, kurį sudaro grupė žmonių – du tėvai ir jų vaikai – šitoje planetoje.

Ir jūs, kaip būsimieji savo vaikų tėvai, dėkosite Man, kad buvote suvesti vienas su kitu tam, kad tarnautumėte šitoje planetoje ir ­garbintumėte Mane, ir pakviesite Mane dalyvauti kiekviename jūsų dieviškiausiame ir intymiausiame ryšyje tarp dviejų priešingos lyties asmenų, kad būtų sukuriami kiti Mano sūnūs ir dukros ir visada drauge su Manimi. Ir tikrai jūs jausite Mano buvimą šitame procese ir šitas pojūtis suteiks jūsų sielai visiškai naujus atspalvius šitame patyrime, o jūsų intymaus ryšio aukščiausioji viršūnė bus tokia galinga ir tiek pripildyta Manosios meilės virpesių iš vidaus, kad jūs skriesite tarsi milžiniško vandenyno bangomis, ir visas šitas pojūtis tikrai bus pilnas ir nesibaigiantis, kada išliejama vyro sėkla. O vyro sėkla bus išliejama tokią akimirką, kurią ji yra pati galingiausia ir sveikiausia, o moters kiaušinėlis bus pasirengęs priimti sėklą tą akimirką, kurią parinksiu Aš.

Jums tereikia vykdyti Mano valią, o Aš padarysiu už jus viską iš vidaus. Ir jūs patirsite šito gyvo ryšio tokią pilnatvę, nes ši pilnatvė yra Mano, ir būtent Aš jus pripildau šitais meilės virpesiais, kurie yra tikri. O embrionas ir vaisius vystysis stiprus ir sveikas, ir naujo Mano sūnaus arba dukros gimimas bus motinai neskausmingas.

Būtent šitokia aukštesnė karta pasirodys planetoje dėka jūsų bendradarbiavimo su Manimi ir iš meilės Man ir visai kūrinijai. Jūs veiksite kaip Adomas ir Ieva drauge su Manimi kurdami genetiškai aukštesnę rasę, nors tam prireiks daugiau laiko negu būtų prireikę Adomui ir Ievai sukurti violetinę rasę Urantijoje. Tačiau tai yra vienintelis būdas, kaip pašalinti ligas ir degradavimą planetoje tarp šiandieninių rasių.

Jūs negalite pasiekti šviesos ir gyvenimo etapo kokiu nors stebuklingu tarnavimu iš jūsų dvasinių pagalbininkų ir jūsų pusbrolių Tarpinių Būtybių pusės. Jūs evoliucijoje turite dalyvauti kuo aktyviausiai patys. O dabar aš jums rodau kryptį į Mane. Tie, kurie pasinaudosite šituo, tikrai turėsite mylinčias ir sveikas šeimas.

Aš jums tikrai pasakysiu dar daugiau, jeigu jūs pasitikėsite Manuoju vedimu iš vidaus, tai Mano asmenį jūs paversite savo šeimos atramos centru, o savo valią suliesite su Manąja, ir tikrai pasitikėsite Manuoju vedimu ir pasirinkimu, kas susiję su tuo, kada ir kiek vaikų turi turėti jūsų šeima.

Tai reiškia, jog visiškai pasitikėdami Manimi jūs niekada ­nesinaudosite apsaugos priemonėmis, o melsitės ir garbinsite Mane drauge – vyras ir moteris – prieš kiekvieną intymų ryšį, ir jūs pamatysite, jog Aš ne tik parenku tinkamą akimirką, kada sėkla turi apvaisinti kiaušinėlį, bet taip pat ir metų laiką kiekvienai šeimai skirtingą.

Ir netrukus jūs nustatysite, jog ne kiekvienas intymus ryšys atveda į jūsų palikuonių sukūrimą, nes, kaip jūs gerai žinote, gyvybė visoje kūrinijoje yra kontroliuojama. Jūsų planeta dar tebėra barbariškoje savo dvasinio išsivystymo pakopoje, dėl to jūs kontroliuojate ją prievartinėmis ar kitomis barbariškomis priemonėmis neleisdami Man padėti jums ne tik kontroliuoti gyvybę jūsų planetoje, bet net ją ir pagerinti remiantis Manuoju vedimu, kuris turi galingą poveikį, apie kurį jūsų genetikai neturi jokio supratimo.

Dėl to, atsigręžkite į Mano vedimą iš vidaus su tokiu pasitikėjimu Manimi, kad jūsų siela trokštų garbinti Mane prieš kiekvieną intymų ryšį su jūsų partneriu, ir darykite tai drauge, ir Urantija paliudys naujos rasės atsiradimą šios planetos paviršiuje. O šitoji rasė bus gražesnė ir sveikesnė fiziškai, imlesnė dvasiškai, ir intelektualiai toli pranoks dabartinę kartą, nes ji bus sukurta drauge su Manimi ir Manojoje meilėje, nes Aš pasyviai jus stebėjau, kadangi jūsų veiksmai buvo savanaudiški ir jūs negirdėjote Mano aktyvaus įsikišimo ir raginimo atsigręžti į Mane, tuo tarpu šiuo atveju Aš aktyviai dalyvauju drauge su Mano sūnumis ir dukromis, kurie savo valią suliejo su Manąja ir demonstravo pasitikėjimą Mano veiksmais ir pasirinkimu visos žmonijos labui ir Manosios šeimos, kuri yra ir jūsų šeima tiek, kiek ir Mano, kiekvieno nario labui.

Algimantas: Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šį nuostabų ir apšviečiantį mokymą, kuris turės milžinišką poveikį mums visiems.

Mano mieli sielos broliai ir sesės, tikiuosi, kad jums patiks ši šviesa ir meilė, net ir tiek, kiek man patiko, kada priiminėjau šį mokymą, ir kada skaitau jį daug kartų. Telydi jus ramybė. Su broliška meile, Algimantas


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal