49. Tėvo mokymas apie dabartinį intelekto vystymą, 2008 09 04 15 val. 55 min.

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas: Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Kūrinijos Motina-Kūrinijos Broli, Begaline Dvasia-Kūrinijos Motina-Kūrinijos Sese, aš garbinu Tave, kad Tavoji šviesa pavirsta kiekvieno gyvenimu, atsivėrus Tau; aš garbinu Tave, nes tik Tu esi Gyvybės Šaltinis; ir ją dovanoji be perstojo visai kūrinijai; dėl to ji yra tokia įvairi ir atsinaujinanti. Aš garbinu Tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Mylimas Tėve, aš noriu Tavęs paprašyti suteikti mokymą apie mūsų intelektą. Kaip jį mums reikėtų suprasti, ar mums reikėtų siekti savo intelektą plėsti ir taikyti kuriant naujas technologijas, naujus produktus? Kokia dabar yra padėtis su mūsų intelektualiu lygiu?

Tėvas: Mano mylimas sūnau, intelektas – tai yra smegenų veikla, kuri sukauptą informaciją sugeba pritaikyti praktiniu lygiu.

Nesvarbu, kokiu būdu informacija buvo kaupiama – savo patyrimų metodu, knygų skaitymu, pasakojimų išklausymu. Visi būdai kaupti informaciją yra tinkami. Tik tuomet, kada šitą informaciją jūs pritaikote praktiniu lygiu, tik tada pasireiškia jūsų intelektas.

Kitaip tariant, intelektas – tai jūsų proto sugebėjimas informaciją panaudoti savo poreikių tenkinimui. Ir nebūtinai teisinga linkme. Jūs galite savo sprendimus pagrįsti savanaudiškais motyvais ir nedorais siekiais. Bet net ir tokiu ateju pasireikš jūsų intelekto atitinkamas lygis.

Ir dabartinė karta turi labai daug intelektualios ir šviesios ­informacijos, tačiau ja ji ne tik nepasitiki, bet ir netiki iš viso. Dėl to šitos ­informacijos nepaverčia tikrąja šviesa – savo išmintimi. Todėl ji ir lieka tamsaus ­intelekto nelaisvėje.

Ir tarp jūsų yra daug tokių, kurie nedorais, apgaulingais būdais yra sukaupę didžiulių materialių turtų. Šitaip pasireiškė jų intelektas, ­pritaikant jų proto sukauptą informaciją savanaudiškais tikslais ir nešvariomis priemonėmis, net kitų savo sielos brolių ašarų, o neretai ir fizinės gyvybės kaina. Tačiau toks jų intelekto lygis nė iš tolo neatitinka išminties lygio, kurį yra pasiekę tie sielos broliai, kurie savo sprendimus grindžia ne savanaudiškais motyvais, bet meilės ir tarnavimo visų labui motyvais.

Tik toks intelektas, kuris pasiekia išminties lygį, nukreiptą visumos tarnystės labui, yra aktyvus ir kuriantis intelektas. Net konstruktorius, kuris kuria pačias naujausias technologijas, įrengimus, mašinas, vis tiek jis yra savojo aš griovėjas, jeigu jo motyvas yra savanaudiškas, nenukreiptas visumos labui.

Štai dėl to jūs turite atkreipti dėmesį į savo veiksmų motyvus. Ar jie yra savanaudiški, ar priešingai, altruistiniai. Ir tik altruistiniai motyvai yra kuriantieji motyvai, tik jie padeda augti savojo aš charakteriui, kad jis pradeda suvokti, kaip savo intelektą paversti tokiu, kuris tarnautų visai kūrinijai, o tuo pačiu ir savajam aš, o ne atvirkščiai, kad savasis aš ­derintųsi prie savojo intelekto menkų ir bet kokių motyvų, kad tik suspindėtų prieš kitus tiek savo žiniomis, tiek padėtimi, tiek pasiekimais.

Intelektas, jeigu jis nėra pažabotas išminties, yra kaip ­nesutramdyti laukiniai arkliai – mustangai – kurie yra labai pavojingi bet kokiam ­raiteliui, nes jį ne tik gali numesti nuo savęs labai lengvai, bet ir sutrypti patį raitelį. Todėl jūs neturite žavėtis vien tik intelektualiais pasiekimais nei savo, nei kitų sielos brolių ar sesių, jeigu už šių pasiekimų nematote ir nejaučiate gėrio ir meilės motyvų visų gerovei, visų gerbūviui ir padėčiai gerinti ir vystyti.

Todėl didžiulę klaidą dorote tie, kurie savo vaikus ar mokinius skatinate siekti vien tik intelekto vystymo, visiškai nekreipdami dėmesio į išminties ugdymą ir pasireiškimą kiekvienoje sferoje, kiekviename reikale, kiekvieną akimirką. Nėra tokios akimirkos, kad nebūtų galima šitą pavojingą laukinį mustangą nukreipti išmintingos ramybės vaga, kur ir jis pats jaustųsi tvirtai ir tuo pačiu noriai tarnautų savo šeimininkui, kaip ir šis žmogiškasis mustango šeimininkas tarnautų visa savo išmintimi savo Didžiajam Šeimininkui ir Šaltiniui – Man. Ir tą darytų ne iš baimės ar noro pasididžiuoti prieš kitus, bet iš Mano patiriamos savyje meilės tiek Man, tiek ir visai aplinkai, tuo pačiu ir savo sielos broliams.

Štai toks intelektas ir tampa išmintimi, ir būtent šitoji išmintis ir ­pažaboja laukinį intelekto mustangą, kad šis nustotų šuoliuoti be atodairos įveikdamas vis naujas ir naujas intelektualių pasiekimų ­aukštumas, kada tokios lenktynės yra perdaug įtemptos ir protui, ir kūnui. Ir tik ­pažadinta siela, tik ji, pajutusi Mane savo viduje, ir sustabdo šitokį intelekto ­beatodairišką ir nutrūktgalvišką lėkimą visose srityse – asmeniniame lenktyniavime dėl didesnių atlyginimų, dėl aukštesnės padėties, dėl naujų rinkų, dėl naujų produktų, dėl didesnio pelno.

Tik išmintimi pavirtęs intelektas, per gyvą ryšį su Manimi, praregi, kad visos šitokios lenktynės yra ne tik nereikalingos, bet ir pragaištingos visiems jose dalyvaujantiems. Vien tik intelektas, net ir labai išvystytas, nepaliestas Manosios išminties virpesiais, šitokių lenktynių beprasmybės pastebėti nepajėgus, nes jis užsiėmęs vien tik savo padėtimi ir savojo ego vertinimu net ir kitų akimis.

Tik Manoji išmintis, apšvietusi tokį laukinį mustangą – tokį nepaprastai išvystytą intelektą – ir tesugeba labai tyliai pašnibždėti į ausį – „Tai ne tas kelias, kuris atneša pasitenkinimą giluminiu požiūriu. Neįmanoma tokiame kelyje sustoti net trumpam, kad tavęs nesutryptų kiti ir stipresni intelekto mustangai. Yra tikrasis kūrybos išmintingas kelias, kuriame niekas nieko nesiveja ir niekam nieko nereikia bijoti, nes šitame išminties kelyje intelektas išmoksta tarnauti visų labui, kad visuma atsirastų mylinti, o ne griaunanti ir gąsdinanti, jeigu joje pats nedalyvausi lygiai tokius pačius principus pritaikydamas kasdieniuose veiksmuose. Ne tas yra šviesus ir geras mokinys, kuris daug žino ir gali daug ką paaiškinti, bet tas, kuris gyvena šitų žinių Šaltinio Tiesa ir Šviesa, suprasdamas, kad pačios žinios yra skirtos tam, kad geriau būtų visiems. Ir tą ­suvokdamas, geras mokinys ir pradeda savo intelektualias žinias pritaikyti praktikoje visų gerovei. Visas žinias“.

Tačiau tokia intelekto transformacija negali įvykti per akimirką.

Būtent dėl to labai svarbu, kad ir šitą mokymą skleistumėte savo aplinkoje visiems, kurie tik nori didesnės šviesos ir išminties, o tuo pačiu ramybės ir palaimos.

Intelekto negalima atskirti nuo išminties, nes išmintis be intelekto yra ribota išmintis. Kaip ir intelektas be išminties yra ribotas ir tuo pačiu naikinantis net ir save patį.

Visa kūrinija yra intelekto pasireiškimas per išmintį tarnystėje. Ir visa tai pasklinda po visą kūriniją informacinių energetinių virpesių pavidalu. Todėl toji kūrinijos dalis, kur išmintis vyrauja riboto intelekto atžvilgiu, yra daug šviesesnė kūrinijos dalis ir atitinka Kūrėjo valios pasireiškimą didesniu laipsniu už tą kūrinijos dalį, kurioje vyrauja net ir aukštesnio lygio intelektas, bet nenuspalvintas tarnystės išmintimi, kuri sklinda iš Kūrėjo po visą kūriniją.

Tad jūs, kiekvienas asmeniškai, galite pasverti savo asmeninėmis išminties svarstyklėmis, kiek jūsų, kiekvieno, protas yra daugiau atsidavęs gryno ir tuo pačiu griaunančio intelekto be išminties vystymui ir pritaikymui, ir kiek jis yra jau apvaldytas Kūrėjo išminties ir kaip pasiutęs nebelekia intelekto vystymo lenktynėse, kurios sekina ir intelektą, o fizinį kūną panardina į stresų ir pergyvenimų pelkę, iš kurios išbristi be Mano pagalbos jums nė vienam nėra jokių galimybių, kada pelkė jau yra ­pradėjusi jus traukti gilyn jūsų žemojo ego pamaloninimo sūkuriais.

Toks kelias yra labai pavojingas ir jūsų protui, ir jūsų kūnui. Dėl to neikite juo niekada. Ir vaikų neskatinkite eiti šituo keliu.

Mokykite juos atsiverti Man, kad jie pradėtų vis garsiau girdėti Mane jų viduje, o tada Aš juos vis giliau mokysiu, kaip jų intelekto neatskirti nuo Manosios išminties. Ir jiems pavyks daug geriau, negu iki šiol pavyko jums, intelektą pajungti išminties vedimui.

O tai ir yra Mano jums suteiktas vystymosi per tarnavimą Man kelias į aukštesnę dvasinę civilizaciją, kurioje Mes veiktume bendrai, kaip bendri kūrėjai naujos ir aukštesnės civilizacijos, kurioje viešpatautų Manoji meilė ir tarnautų išmintis kasdienybėje su Manimi, ir kuri pavirstų į tikrąją šventę, kurioje pasireikštų Mano jums padovanotas tikrasis aš.

Būtent šitokiu keliu Aš jus ir vedu nuolat. Tik nebijokite juo žengti. Aš jus saugau ir globoju, kaip niekas jūsų saugoti ir globoti negali. Tik pasitikėkite Mano mokymu ir gyvenkite Mano vedimu iš vidaus, kurį ir pajaus jūsų vis labiau ir labiau išmintingėjantis sielos protas – morontinis protas.

Algimantas: Ačiū tau, mylimas Tėve, už šitokį puikų ir mus sustiprinantį ir apšviečiantį mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal