58. Tėvo mokymas apie atsivėrimą, perduotas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje per gyvąsias pamaldas Vilniuje, 2008 12 20

Spausdinti
Dokumentų sąrašas

Algimantas: Mylimas Tėve, Tu man šiandien pats sakei, kad nori suteikti mokymą apie tai, kas yra atsivėrimas – bendravimas su Tavimi. Dabar mano sielos brolis, ir Tavo sūnus, Antanas, taip pat paprašė išgirsti mokymą apie priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnio pasireiškimą. Aš esu pasirengęs perteikti šitą mokymą, kad mano sielos broliai ir sesės galėtų jį išgirsti.

Tėvas: Mano mylimi vaikai, Aš dėkoju jums, kad ateinate jūs bendrauti su Mumis; bendrauti atsivėrusia savo siela. Kada jūs patiriate šitą meilės virpesių bangą savo viduje, jūs galite pajausti, kad prieš akimirką šito potyrio jūs negalėjote niekaip apibūdinti, su niekuo palyginti, tačiau jūs pajutote savo viduje, kažkas yra gyva, kažkas jumyse juda, šildo jus.

Tai yra jūsų atsivėrimas. Atsivėrimas tai nėra žodis. Tai nėra sėdėjimas ir kreipimasis į Mus. Tai yra jūsų būsena. Jūsų būsena, kuri pirmuoju žingsniu nukreipta į Mus tada, kada jūs tampate nuoširdūs, nuoširdūs sau. Kada jūs pripažįstate, nuoširdžiai sau, jog jūs norite gyvo ryšio su Mumis, pirmasis nuoširdus pripažinimas sau jau yra atsivėrimas.

Kol jūs negalite pripažinti šito sau nuoširdžiai, jūs galite daug kartų kartoti, kad „aš jau esu atsivėręs“, kad „aš šito atsivėrimo akimirkas esu patyręs“‚ Tačiau tai kartos jūsų protas, kuris nesako šito nuoširdžiai. Jis galėjo patirti iš Mūsų vieną-kitą akimirksnį ir atsivėrimo būsenos. Tačiau tai dar nebuvo pripažinta jūsų nuoširdžiu troškimu, kad jūs norite šitos būsenos, kad ji išliktų su jumis per visą jūsų amžinąjį kelią pas Mus. Šita nuoširdi būsena, pripažįstant šitokį kelią per visą amžinybę link Mūsų, kaip jūs sakote, į savo namus, į Rojų, taip pat yra atsivėrimas Mums.

Dabar jūs lekiate paskui savo proto sugalvotus įvairius žaidimus. Jūs norite aprėpti tų žaidimų kuo daugiau. Dėl to dalyvaujate įvairiose veiklos sferose. Jūs ieškote įvairiausiose sferose pasitenkinimo, nuraminimo savo protui.

Tai nėra tikrasis ieškojimas ir atsivėrimas Mums.

Jūs galite surasti daug vertingos informacijos, tačiau per vertingą informaciją, kurią jūs iš tikrųjų perskaitote daugelyje šaltinių, jūs į savo pasąmonę įsileidžiate ir daug jus pačius trikdančios, keliančios ­pasimetimą, informacijos, kuri, kada jūs net patys atidžiai analizuojate, ima prieštarauti jūsų pačių nuostatoms arba anksčiau skaitytai arba girdėtai informacijai; ir jūs sujaukiate savo protą. Jūs sujaukiate savo protą ir nebežinote, tai ką gi daryti, kaip gi atsiverti, kada viename šaltinyje jums suteikiami vienoki metodai, kitame šaltinyje jie paneigiami arba papildomi kažkuo, kas jums nepriimtina.

Dėl to atsiverti Mums, tai reiškia sau nuoširdžiai pripažinti, ar jūs norite gyvo ryšio su Mumis? Ar jūs norite gyvai, nuoširdžiai bendrauti su Mumis? Ar jūs norite patirti gyvą ryšį su Mumis nuolat, gyvendami šitą jūsų žmogiškąjį gyvenimą materialiu pavidalu, patirti per visą likusį gyvenimą?

AR JŪS NORITE ŠITOKIO GYVO RYŠIO?

Jūs turite sau atsakyti, ir labai nuoširdžiai atsakyti, į šitą jums ­iškilusį klausimą. Tai bus pirmasis žingsnis į atsivėrimą. Ir tai jau bus atsivėrimas. Kada jūs atsakysite sau, kiekvienas, nuoširdžiai ir, jeigu atsakysite teigiamai, atsivėrimas įvyko. Atsivėrimas įvyko, kuris nebeturės pabaigos. Atsivėrimas yra amžinas. Atsivėrimas tai yra ­susiliejimas su Mumis kaip Tikrovės Šaltiniais ir Centrais, kuris niekada negali baigtis, nes Mes esame amžini, ir niekada neturėję pradžios ir neturėsiantys pabaigos Šaltiniai ir Centrai.

Rojaus Trejybė nėra pažįstama nė vienam iš Mūsų sukurtų tvarinių. Net tie, kurie yra kilę iš Mūsų, jie negali Mūsų pažinti iki Mūsų Šulinio dugno. Jis yra neišsemiamas! Jis nėra kiauras, bet jis yra neišsemiamas. Jis laiko viską savyje.

Todėl jūsų atsivėrimas Mums niekada neturės pabaigos per visą jūsų tolimesnį vystymosi etapą, kada jūs tapsite sielomis, toliau, ­žengdami dvasios keliu amžinybėje, jūsų atsivėrimas vis gilės, įgaus naujų ­spindėjimo nuostabiausių fragmentų, nuostabiausių briaunų, tačiau niekada jisai nebus užbaigtas.

Todėl atsivėrimas, jūsų nuoširdus ryšys su Mumis, yra gyvas bendravimas su Mumis. Bet jisai, neturintis pabaigos, visada prasideda nuo ­nuoširdžiai sau pačiam pateikto klausimo – „Ar aš noriu patirti ­atsivėrimą?“ – nes tai bus pirmas žingsnis į jūsų transformaciją, į jūsų dieviškojo aš proto iškėlimą, kuris ir yra įmanomas tiktai per ­atsivėrimą Man. Jūsų žmogiškasis intelektas negali suprasti to, ką gali paaiškinti Mano padovanotas dieviškasis, per visą amžinybę veiksiantis, protas.

Žinokite, kada jūs atsiveriate Man, jūs jau tada pradedate veikti Mano amžinai jums padovanotu, niekada nesibaigsiančiu protu, nors jūs esate ir žmogiškuoju pavidalu, bet veikia jau Mano jums padovanotos ­amžinosios dvasios protas. Ir kuo daugiau jūs atsiversite Man, tuo daugiau šitas protas suspindės įvairiomis vaivorykštės spalvomis, kurios neturi atspalvių pabaigos.

Žinokite, šitas atsivėrimas yra pats svarbiausias jūsų žingsnis ­žmogiškuoju pavidalu, nes jis yra pirmasis į tai, kas dar nėra patirta. Ir šitą sprendimą jūs priimate savo žmogiškuoju protu, kuris nėra Mano padovanotas. Jis yra gautas iš jūsų genetinio paveldėjimo, einančio per visą žmonijos istoriją, ir gauto, gaunant jūsų materialų pavidalą, gimstant jums iš moters įsčių, kaip ir Kristus gimė iš moters žmogiškuoju pavidalu. Tačiau, juk Kristus nebuvo tas žmogiškasis pavidalas. Jis atėjo kaip Sūnus Kūrėjas, įgavęs žmogaus tiktai pavidalą. Taip ir jūs atėjote į šitą pasaulį kaip Mano padovanotos amžinos dvasios asmenybės, pradėdamos šitą amžinybės kelią žmogiškuoju pavidalu, gaudami šitą pavidalą iš moters įsčių, bet jūs nesate šitie materialūs pavidalai.

Atsiminkite, jūs niekuo nesiskiriate nuo Kristaus. Jūs niekuo nesate skirtingi nuo Sūnaus Kūrėjo.

Mano akimis žvelgiant, jūs esate viena dvasioje, nors ir būdami ­skirtingi asmenys; bet jūsų kilmė yra iš Mūsų. Jūs esate, kaip Mano jums padovanotos asmenybės dvasios, tiktai turinčios amžinąjį potencialą, kurį ir atskleisite per visą amžinybę, priimdamos tą pirmąjį atsivėrimo sprendimą savo žmogiškuoju protu, nuoširdžiai atsakydamos sau į tą patį pirmąjį klausimą – „Ar jūs norite atsiverti?“ Ir tada jūs, palaipsniui, pradėsite patirti, savo atsivėrusioje sieloje, Mano gyvą buvimą; net ir taip, kaip Kristus ėmė patirti Mano gyvą buvimą savo žmogiškuoju pavidalu, būdamas vienas iš jūsų ir vienas tarp jūsų.

Ir jūs, eidami pas Mane, ir pas Mano Lygiaverčius Partnerius – Amžinąjį Sūnų ir Begalinę Dvasią – kaip jūs Juos pavadinote dvasiniame apreiškime Urantijos Knyga, kada pasieksite Mus Tris Rojuje, jūs būsite sugrįžę pas Mus, savo Tėvus. Ir tada jūs būsite ištobulinti ribiniai ­tvariniai, veikiantys Trejybės vardu po visą kūriniją net ir taip, kaip Mūsų dabartiniai Sūnūs Kūrėjai veikia savo Vietinėse Visatose.

Ir tada jūs patys sau pasakysite, kad jūs esate viena dvasioje kiekvienam Sūnui Kūrėjui, ir bendrausite su Sūnumis Kūrėjais, kaip su savo sielos broliais ir sesėmis bendraujate savo žmogiškuoju pavidalu šiandien šitame pasaulyje. Todėl, Mano žvilgsniu žiūrint, jūs ir esate Man jau dabar Rojuje, ir jūs esate lygūs Kristui. Jūs nesate žemesni už Kristų. Jūs turite sau pripažinti, kad Kristus turi tą patį Tėvą kaip ir jūs.

Šitas Tėvas esu Aš. Ir per Mane jūs susivienijate dvasinėje šeimoje. Per Mane jūs tampate dvasios broliai, ir esate viena dvasioje.

Todėl atsiverti Man, atsakius į tą klausimą nuoširdžiai sau, ar norite šito gyvo ryšio su Manimi, palaipsniui jūs patys iš vidaus patirsite, per Mano meilės virpesius, kurie yra gyvi jūsų viduje, kad Kristus yra jūsų brolis. Jis yra toks pat Mano vaikas, kaip ir jūs. Tik jūs dar augate; kaip mažyliai. Kristus yra gimęs iš Mūsų toks, kad yra tobulas. Jūs į tobulumą žengiate pirmąjį žingsnį.

Tačiau jūsų žemiškoje šeimoje, jeigu jūs esate gimę mylinčioje šeimoje, jūs sulaukiate pilnametystės, jūsų matu matuojant, ir ta mylinti šeima susilaukia mažylio, kuris dabar guli lopšyje. Argi jūs tą mažylį, jeigu yra gausi šeima, nebevadinsite savo broliu? Argi tas mažylis, paaugęs, kada pradės kalbėti, nepavadins jūsų, jau suaugusio, broliu, jeigu tai yra mylinti šeima? Metų skirtumas nejuntamas, nes mylinčioje šeimoje tarpusavyje yra meilės ryšiai, pasireiškiantys gyvai. Bet jūs pripažįstate, kad viena šeima, kada fiziškai iš tų pačių tėvų gimsta du vaikai, nors ir amžiaus skirtumas tarp jų yra didžiulis, net ir jūsų žmogiškuoju žvilgsniu matuojant, prilygstantis kitos kartos gimimui, bet iš tų pačių tėvų, jūs vis tiek laikote, tai yra tos pačios šeimos broliai ar sesės.

Taip ir jūs esate Mano sukurti, Mano pagimdyti, bet dar lopšyje gulintys vienos kūrinijos šeimos kūdikiai-mažyliai, o Kristus yra jau suaugęs Mano Sūnus. Dėl to jis yra jūsų brolis. Aš esu jūsų Tėvas, kaip ir Kristaus. Atsiverdami Man, jūs ir galite patirti tai, kad Aš esu jūsų Tėvas. Aš esu Tėvas ir Kristui.

Ir kada jūs šitą patirsite savo viduje, tada pamatysite, kaip veikia Mano dėsnis – priežasties-veiksmo-pasekmės. Priežastis buvo ta, kad Aš suteikiau jums dvasinę gyvybę. Veiksmas buvo jūsų atsakytas klausimas, nuoširdus klausimas, kad norite Man atsiverti, ir atsivėrę, vis daugiau ir daugiau, nes Aš jums sakiau, atsivėrimas neturi ribų, jis yra amžinas, ir jumyse vis daugiau ir daugiau prisipildė Manosios meilės virpesių. Jūsų veiksmas buvo jūsų nuolatinis atsivėrimas Man per gyvą bendravimą su Manimi, tam paskiriant laiką. Ir pasekmė – jūs viduje patyrėte, kad Kristus yra jūsų brolis.

Tėvas esu Aš ir jums, kiekvienam; ir Kristui. Antro Tėvo nėra nei Kristui, nei jums.

Algimantas: Ačiū, mylimas Tėve. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia.


Dokumentų sąrašas
Spausdinti
Grįžti atgal