Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kaip kūrinijoje perteikiama informacija

Ši tema yra labai vertinga dėl to, kad nors maža dalele galėtumėte pamėginti suprasti, kaip veikia visos kūrinijos informacijos perteikimo mechanizmas, kada galima iš vienos vietos atspindėti bet kokio tvarinio tiek vaizdą, tiek MINTIS. Būtent šitas mechanizmas nėra automatinis, o jį įgyvendina protingos dvasios - Atspindinčiosios Dvasios, ir jų vadovas Madžestonas, bei tam tikra prasme Atspindimojo Įvaizdžio Padėjėjai.
Dėl to aš jums siūlau susipažinti su Urantijos Knygos 17 dokumento trimis skyriais.
--------------
2. MADŽESTONAS – ATSPINDĖJIMO VADOVAS
Atspindinčiosios Dvasios yra kilusios iš dieviškosios Trejybės. Šitų unikalių ir tam tikra prasme paslaptingų būtybių yra penkiasdešimt. Vienu metu buvo sukuriama po septynias tokias nepaprastas asmenybes, ir kiekvieną tokį kūrybinį epizodą įgyvendino Rojaus Trejybės ir vienos iš Septynių Pagrindinių Dvasių ryšys.
Šita svarbi transakcija, įvykusi laiko aušroje, išreiškia Aukščiausiųjų Asmenybių Kūrėjų, kuriems atstovauja Pagrindinės Dvasios, pirmines pastangas veikti su Rojaus Trejybe kaip bendriems kūrėjams. Šitoji Aukščiausiųjų Kūrėjų kuriančiosios galios sąjunga su Trejybės kūrybiniais potencialais yra būtent pats tas Aukščiausiosios Būtybės aktualybės šaltinis. Dėl to, kada atspindimojo kūrimo ciklas išsisėmė, kada kiekviena iš Septynių Pagrindinių Dvasių surado tobulą kūrybinį sinchroniškumą su Rojaus Trejybe, kada keturiasdešimt devintoji Atspindinčioji Dvasia buvo įasmeninta, tada Dievybės Absoliute įvyko nauja ir toli siekianti reakcija, kuri naujas asmenybės išskirtines teises perteikė Aukščiausiajai Būtybei ir aukščiausią tašką pasiekė įasmenindama Madžestoną, keturiasdešimt devynių Atspindinčiųjų Dvasių ir jų padėjėjų per visą visatų visatą viso darbo atspindėjimo vadovą ir centrą Rojuje.
--------------------------------------------------------------------------------
[200]▼
Madžestonas yra tikras asmuo, atspindėjimo reiškinių asmenis ir neklystantis centras laiko ir erdvės visose septyniose supervisatose. Jis turi nuolatinę būstinę Rojuje netoli visų daiktų centro Septynių Pagrindinių Dvasių susitikimo vietoje. Jis rūpinasi vien tiktai atspindėjimo tarnystės koordinavimu ir palaikymu toli nusidriekiančioje kūrinijoje; kitokiu būdu jis nėra įsitraukęs į visatos reikalų administravimą.
Madžestonas į Rojaus asmenybių mūsų katalogą nėra įtrauktas, nes jis yra vienintelė egzistuojanti dieviškumo asmenybė, kurią yra sukūręs Aukščiausiosios Būtybės veikiantis ryšys su Dievybės Absoliutu. Jis yra asmuo, bet išimtinai ir akivaizdžiai automatiškai rūpinasi visatos veiklos šituo vienu aspektu; dabar jo asmeninė veikla visiškai nėra susijusi su visatos asmenybių kitomis (neatspindinčiomis) kategorijomis.
Madžestono sukūrimas pažymėjo Aukščiausiosios Būtybės pirmąjį aukščiausiąjį kuriantįjį veiksmą. Šitas noras veikti buvo valinis Aukščiausiojoje Būtybėje, bet stulbinanti Dievybės Absoliuto reakcija iš anksto nebuvo numatyta. Niekada nuo tada, kada amžinybėje atsirado Havona, visata iš tikrųjų nematė tokio gigantiško ir toli nusidriekiančio energijos suderinimo ir funkcinio dvasinės veiklos koordinavimo įgyvendinimo tokiu milžinišku laipsniu. Dievybės reagavimas į Aukščiausiosios Būtybės ir jos pagalbininkų kūrybinius norus toli pranoko jų tikslingą ketinimą ir labai smarkiai viršijo jų koncepcines prognozes.
Mus apima didinga pagarba dėl tos galimybės, ką ateities amžiai, per kuriuos Aukščiausiasis ir Galutinysis gali pasiekti dieviškumo naujus lygius ir pakilti į asmenybės veikimo naujas sritis, galės sudievinimo sferose pamatyti dar kitokių netikėtų ir nesvajotų būtybių, kurios turės neįsivaizduojamas padidinto visatos koordinavimo galias. Atrodytų, jog nėra ribų Dievybės Absoliuto potencialo reagavimui į tokį ryšių tarp patirtinės Dievybės ir egzistencialios Rojaus Trejybės suvienijimą.
3. ATSPINDINČIOSIOS DVASIOS
Šios keturiasdešimt devynios Atspindinčiosios Dvasios yra kilusios iš Trejybės, bet kiekvienas iš šitų septynių kūrybinių epizodų, kurie lydėjo jų atsiradimą, sukūrė tokį būtybės tipą, kuris prigimtimi buvo panašus į bendros protėvinės Pagrindinės Dvasios bruožus. Šitokiu būdu jos skirtingai atspindi Visuotinio Tėvo, Amžinojo Sūnaus, ir Begalinės Dvasios dieviškumo bruožų suvienijimo septynių įmanomų kombinacijų prigimtis ir charakterius. Dėl šitos priežasties kiekvienos supervisatos būstinėje būtina turėti septynias iš šitų Atspindinčiųjų Dvasių. Po vieną dvasią iš kiekvieno iš septynių tipų yra reikalinga tam, kad būtų pasiektas trijų Rojaus Dievybių kiekvieno įmanomo pasireiškimo visų fazių tobulas atspindėjimas taip, kaip tokie reiškiniai galėtų vykti septynių supervisatų bet kurioje dalyje. Šitos septynių nepanašių Atspindinčiųjų Dvasių grupės būstines turi supervisatos sostinėse kiekvienos valdos atspindinčiame fokuse, ir jis nėra tapatus dvasinio poliariškumo taškui.
Atspindinčiosios Dvasios turi vardus, bet šitie įvardijimai nėra apreiškiami erdvės pasauliuose. Jie yra susiję su šitų būtybių prigimtimi ir charakteriu, ir yra Rojaus slaptųjų sferų vienos iš septynių visuotinių paslapčių dalis.
--------------------------------------------------------------------------------
[201]▼
Atspindėjimo savybė, Bendrai Veikiančiojo, Aukščiausiosios Būtybės, ir Pagrindinių Dvasių proto lygių reiškinys, gali būti perduodamas visoms būtybėms, susijusioms su šito milžiniško visuotinio intelekto plano įgyvendinimu. Ir čia yra viena didžioji paslaptis: Nei Pagrindinės Dvasios, nei Rojaus Dievybės, po vieną ar drauge, šito lygiaverčio visuotinio atspindėjimo galių neatskleidžia taip, kaip jos pasireiškia šitose keturiasdešimt devyniose Madžestono ryšininkų asmenybėse, ir vis tik jos yra visų šitų nuostabiai apdovanotų būtybių kūrėjai. Dieviškasis paveldėjimas kartais iš tiesų tvarinyje atskleidžia tam tikrų savybių, kokių nepastebima Kūrėjuje.
Atspindėjimo tarnybos personalas, išskyrus Madžestoną ir Atspindinčiąsias Dvasias, yra visi Begalinės Dvasios tvariniai ir tiesioginiai jos padėjėjai ir pavaldiniai. Kiekvienos supervisatos Atspindinčiosios Dvasios yra savo Atspindimojo Įvaizdžio Padėjėjų kūrėjai, jų asmeniniai balsai Dienų Senųjų valdyme.
Atspindinčiosios Dvasios nėra vien tik perduodantys agentai; jos taip pat yra dvasios, kurios informaciją išsaugo. Jų palikuonys, sekonafimai, taip pat yra informaciją išsaugančios arba registruojančios asmenybės. Viskas, kas turi tikros dvasinės vertės, yra užregistruojama dublikate, ir vieną kopiją saugo sekorafinių asmenybių, priklausančių Atspindinčiųjų Dvasių gausiam personalui, vienos iš didelio skaičiaus kategorijų kažkurio nario asmeniniai sugebėjimai.
Visatų oficialūs įrašai į viršų yra perduodami angeliškųjų registruotojų ir per angeliškuosius registruotojus, bet tikrieji dvasiniai įrašai yra surenkami atspindėjimu, ir yra laikomi atitinkamų ir tam skirtų asmenybių, priklausančių Begalinės Dvasios šeimai, prote. Jos yra visatos gyvieji dokumentai, priešingai negu formalūs ir negyvi dokumentai, ir jie yra tobulai saugomi Begalinės Dvasios registruojančiųjų asmenybių gyvame prote.
Atspindėjimo organizacija taip pat yra visos kūrinijos žinių rinkimo ir įsakų išplatinimo mechanizmas. Ji veikia nuolat, priešingai negu įvairių transliavimo tarnybų periodiškas darbas.
Viskas, kas svarbaus vyksta vietinės visatos būstinėje, yra visą laiką atspindima į jos supervisatos sostinę. Ir atvirkščiai, viskas, kas yra svarbu vietinei visatai, yra atspindima išorėn į vietinių visatų sostines iš jų supervisatos būstinės. Atspindėjimo tarnyba iš laiko visatų viršun į supervisatas gali pasirodyti, jog yra automatiška ar savaime vykstanti, bet taip nėra. Ji visa yra labai asmenė ir išmintinga; jos tikslumas yra dėl asmenybių bendradarbiavimo tobulumo ir dėl to vargu ar gali būti priskiriamas Absoliutų neasmeniam buvimui-veikimui.
Nors Minties Derintojai ir nedalyvauja visuotinio atspindėjimo sistemos veikime, bet mes turime pagrindo manyti, jog visi Tėvo fragmentai ik galo suvokia šitas transakcijas ir gali pasinaudoti jų turiniu.
Dabartiniame visatos amžiuje už Rojaus ribų atspindėjimo tarnybos erdvės nuotolis atrodo, jog ribojasi septynių supervisatų periferija. Šiaip jau šitos tarnybos veikimas atrodo, kad yra nepriklausomas nuo laiko ir erdvės. Atrodo, kad jis yra nepriklausomas ir nuo visų žinomų ikiabsoliučių visatos grandinių.
Kiekvienos supervisatos būstinėje atspindinti organizacija veikia kaip atskiras vienetas; bet tam tikrais ypatingais atvejais, vadovaujant Madžestonui, visos septynios gali veikti ir iš tikrųjų veikia visuotiniu unisonu, kaip antai, jubiliejaus atveju,
--------------------------------------------------------------------------------
[202]▼
kuris būna tada, kada visa vietinė visata įžengia į šviesą ir gyvenimą, ir tuo metu, kada Septyni Aukščiausieji Vykdytojai kreipiasi su pasveikinimu tūkstantmečio proga.
4. ATSPINDIMOJO ĮVAIZDŽIO PADĖJĖJAI
Šie keturiasdešimt devyni Atspindimojo Įvaizdžio Padėjėjai yra sukurti Atspindinčiųjų Dvasių, ir kiekvienos supervisatos būstinėje yra kaip tik po septynis Padėjėjus. Uversos septynių Atspindinčiųjų Dvasių pirmasis kūrybinis veiksmas buvo savo septynių Įvaizdžio Padėjėjų sukūrimas, kiekviena Atspindinčioji Dvasia sukūrė savo pačios Padėjėją. Įvaizdžio Padėjėjai yra, kai kuriomis savybėmis ir bruožais, savo Atspindinčiųjų Motinų Dvasių tobulos reprodukcijos; jie iš tikrųjų yra dublikatai, neturintys atspindėjimo savybės. Jie yra tikri įvaizdžiai ir nuolat veikia kaip bendravimo kanalas tarp Atspindinčiųjų Dvasių ir supervisatos valdžios. Įvaizdžio Padėjėjai nėra tiesiog pagalbininkai; jie yra savo atitinkamų protėvinių Dvasių tikrieji atstovai; jie yra įvaizdžiai, ir jie atitinka savo vardą.
Pačios Atspindinčiosios Dvasios yra tikros asmenybės, bet tokios kategorijos, kuri yra nesuvokiama materialioms būtybėms. Net supervisatos būstinės sferoje joms reikia savo Įvaizdžio Padėjėjų pagalbos visuose asmeniniuose ryšiuose su Dienų Senaisiais ir jų pagalbininkais. Ryšiuose tarp Įvaizdžio Padėjėjų ir Dienų Senųjų, kartais deramai veikia vienas Padėjėjas, tuo tarpu kitais atvejais reikalingi du, trys, keturi, ar net visi septyni tam, kad iki galo ir tinkamai būtų perteiktas pranešimas, kuris ir yra jiems patikėtas, kad būtų perduotas. Lygiai taip Įvaizdžio Padėjėjų pranešimus gali įvairiai priimti vienas, du, ar visi trys Dienų Senieji, priklausomai nuo pranešimo turinio.
Įvaizdžio Padėjėjai amžinai tarnauja šalia savo protėvinių Dvasių, ir savo dispozicijoje turi neįsivaizduojamą gausybę pagalbininkų sekonafimų. Įvaizdžio Padėjėjai tiesiogiai nėra susiję su kylančiųjų mirtingųjų mokymo pasauliais. Jie yra glaudžiai susieti su informacijos rinkimo tarnyba, veikiančia pagal mirtingųjų žengimo į priekį visuotinį planą, bet jūs asmeniškai su jais nebendrausite, kada viešėsite Uversos mokyklose, nes šitos tariamai asmenės būtybės neturi valios; jos nesinaudoja pasirinkimo galia. Jos yra tikri įvaizdžiai, visiškai atspindintys atskiros protėvinės Dvasios asmenybę ir protą. Kaip klasė, kylantieji mirtingieji glaudaus ryšio su atspindėjimu nepalaiko. Visada kokia nors atspindinčioji būtybė bus įterpta tarp jūsų ir šios tarnybos realaus veikimo.
---------------
Apskritai, visoje kūrinijoje yra tūkstančiai įvairiausių Dievo Sūnų dvasių KATEGORIJŲ, IR KIEKVIENOJE IŠ JŲ YRA DAUGYBĖ ATSKIRŲ ASMENYBIŲ. Kiekviena dvasių kategorija, kuri yra tokia sukurta, ar tokia tapusi progresinio žengimo į priekį būdu, būtent ir atlieka atitinkamas funkcijas kūrinijoje, kokioms ji yra kvalifikuotai arba parengta, arba sukurta. Štai dėl ko kūrinija veikia be sutrikimu, labai sklandžiai, nors visur egzistuoja ir tokioms asmenybėms laisva valia. Tačiau, kuo aukštesnio rango asmenybė, tuo mažiau galimybių, kad laisva valia bus panaudota prieš Tėvo valią.
Kada suvoki, kad Tėvo dvasia, Minties Derinotojas, yra kiekvieno iš mūsų prote, kada matai Atspindinčiųjų Dvasių sugebėjimą atspindėti bet kokią informaciją, tada verta pamąstyti kiekvienam, net ir DAR neatradusiam Tėvo savyje, ar verta meluoti, daryti kokius nors darbus, slepiant tikruosius motyvus, kada vis tiek paslėpti NEĮMANOMA NIEKO. Tad, ar ne geriau tapti skaisčiam, koks skaistus yra Tėvas, kuris skleidžia vien tik meilę ir nieko daugiau?
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2007-03-04 10:11:23

Komentarai

Truputį pasilinksminkime :)
<<Dabartiniame visatos amžiuje už Rojaus ribų atspindėjimo tarnybos erdvės nuotolis atrodo, jog ribojasi septynių supervisatų periferija. Šiaip jau šitos tarnybos veikimas atrodo, kad yra nepriklausomas nuo laiko ir erdvės. Atrodo, kad jis yra nepriklausomas ir nuo visų žinomų ikiabsoliučių visatos grandinių.
Kiekvienos supervisatos būstinėje atspindinti organizacija veikia kaip atskiras vienetas; bet tam tikrais ypatingais atvejais, vadovaujant Madžestonui, visos septynios gali veikti ir iš tikrųjų veikia visuotiniu unisonu, kaip antai, jubiliejaus atveju,kuris būna tada, kada visa vietinė visata įžengia į šviesą ir gyvenimą, ir tuo metu, kada Septyni Aukščiausieji Vykdytojai kreipiasi su pasveikinimu tūkstantmečio proga.>>
Alio, toks įspūdis, kad šito teksto autorius ką tik iš jubiliejaus, linksmai nusiteikęs. Nelabai ką pats aiškiai besuvokia, jam daug kas tik "atrodo", bet koks skirtumas, bele tik parašyti, įkvėpimas juk :)) ...atrodo, kad ribojasi su periferijom (bet gal ir ne); atrodo, kad veikimas nepriklausomas nuo laiko ir erdvės, (bet jei vyksta jubiliejus laike ir erdvėje, tai gal vistik priklausomas?) :D
Ech, gera ta atspindėjimo tarnyba, kai pagalvoji, smagi vietelė. Kadangi vietinių visatų yra 700000, o jas sveikina visa chebra unisonu kas tūkstantmetį (jei gerai supratau), tai kasdien beveik po du jubiliejus tenka atlaikyti :))). O kur dar kitos šventės? Nu joo, šitaip galima iš tikrųjų pasimesti laike ir erdvėje :).

Jonas
2007-03-06 18:18:21UK, kiek žinau, irgi nedeklaruoja didelės draugystės Šėtonui, nors kažkokią dviprasmišką užuojautą gal ir galima būtų išskaityti. Deja, Algimantas tave iš karto nuvils. Jo patiriama realybė Šėtoną su Liucipierium jau palaidojo. Pakasynos įvyko 1985m. Tavo nekaltas draugelis laikomas mirusiu. Kaip tam filme - miręs ir tuo patenkintas. Gali jam pastatyti žvakutę.

Jonas
2007-03-05 16:41:20Bet aš myliu Šėtoniuką, ir jei aidint kaltintojų giesmei paklaustumėte, ar tikrai žinau, ką myliu, atsakyčiau, nagi tą, kuris dėl visko kaltas.

Betgi
2007-03-05 18:28:07Aš tai patiriu realybę, kurioje Šėtonas vis kuo nors įtarinėjamas, persekiojamas, nuolat diagnozuojamas ir siejamas su visur gresiančiu neaiškios kilmės pavojumi. Gal yra patiriančių realybę, kuri būtų draugiška ir šio nekalto padarėlio atžvilgiu? Galėtume susidraugauti,- aš ir jis tokie vieniši!

ATSILIEPKITE
2007-03-05 15:34:21o tam filme nenustatinėjo diagnozių tokiems, kurie nuolat ką nors įtarinėja kažkuo, persekioja, nuolat jį diagnozuoja, visur įžiūri jam gresiant pavojų šiame ar aname gyvenime, mato jį supant neaiškios kilmės ufo....ir t.t. ir t.p.?

Aidui
2007-03-05 14:15:28Kazin, kas tas isrinktasis?

ziuika
2007-03-05 11:39:37Mielieji,
vakar žiūrėjau įdomų ir prasmingą filmą - "Nuostabus protas". Tai reali istorija apie mokslininką Džoną Neša, Nobelio premijos laureatą, beveik visą gyvenimą kovojusį su sunkia savo liga. Tikrai sukrečianti istorija. Visiems patarčiau peržiūrėti ir susimąstyti.
Šiek tiek pasidomėjau apie jo ligą internete ir noriu jums pateikti ištraukas iš ligos aprašymo:
"Šis sutrikimas vyrams dažniausiai prasideda sulaukus 15-25 metų, moterims – 25-35. Nėra vieno simptomo, išimtinai būdingo šizofrenijai. Šizofrenijai būdingi pozityvūs simptomai (haliucinacijos, kliedesiai, mąstymo nenuoseklumas, keistas elgesys) ir negatyvūs (sumenkusi jausmų gama, susidomėjimo gyvenimu išnykimas, nenoras ką nors veikti, apatija, nesugebėjimas prisižiūrėti, apsileidimas, socialinė izoliacija, kontaktų su šeima nutrūkimas). Būdingi besikartojantys ligos epizodai, pilnas pasveikimas pasitaiko, tačiau nėra dažnas.
Mąstymo sutrikimai
Mąstymo sutrikimai pasireiškia įvairiais kliedesiais (keisti neteisingi įsitikinimai): persekiojimo, poveikio, santykio, didybės. Kliedintys žmonės tvirtina, esą kontroliuojami, negalį valdyti savo minčių ir veiksmų, sakosi juntą spindulius iš kosmoso, telepatinį poveikį, jaučiasi esą ypatingai svarbūs, išrinkti kokiai nors misijai, sugebą kontroliuoti orus, bendrauti su ateiviais. Sergantiesiems šizofrenija tarsi išnyksta savojo „aš” ribos – jiems gali atrodyti, kad aplinkiniai girdi jų mintis, mano patys galintys skaityti kitų mintis. Mąstymas būna nenuoseklus, ligonis gyvena susikurtoje realybėje. Šizofrenijos atveju intelektas nenukenčia, labiau nukenčia sugebėjimas pasinaudoti turėtais įgūdžius. Šie pacientai paprastai nerealiai vertina savo ligą bei situaciją.
Emocijų sutrikimai
Jausmai (emocijos) šizofrenijos atveju nuskursta, nyksta sugebėjimas suvokti ir įsijausti į aplinkinių emocijas, išnyksta jausmų spalvingumas, įvairovė, nyksta aukštesnieji jausmai (gėda, meilė, užuojauta), sutrinka „emocijų logika", jos nebeatitinka aplinkos įvykių, pasitaiko prieštaringi jausmai (ambivalencija), pasimetimas, paralyžiuojantis nerimas...
...Šizofrenijos atveju būna suvokimo sutrikimų – haliucinacijų, dažniausiai, klausos, kai girdimi neesami balsai komentuojantys elgesį, besikalbantys tarpusavyje. Katatoninės šizofrenijos atveju būna įmantrios pozos, vaškinis lankstumas, negatyvizmas. Šizofrenijai būdingi ir negatyvūs simptomai – ryški apatija, kalbos ir jausmų skurdumas arba neadekvatumas, sukeliantis socialinį atsiribojimą ir sutrikdantis prisitaikymą aplinkoje, žymus ir nuolatinis kai kurių asmenybės savybių pasikeitimas, pasireiškiantis interesų praradimu, betiksliškumu, tingumu, pasinėrimu į save.
Šizofrenijos formos
Yra žinomos keturios klasikinės šizofrenijos formos: paranoidinė, hebefreninė, katatoninė, paprastoji (simplex).
Paranoidinei formai būdingi kliedesiai, lydimi klausos haliucinacijų. Jausmų, valios, kalbos ir katatoniniai simptomai neryškūs.
Hebefreninei formai būdingi jausmų sferos sutrikimai, o kliedesiai ir haliucinacijos – trumpalaikiai ir fragmentiški. Paciento elgesys – neatsakingas ir neprognozuojamas, būdingas manieringumas, lėkšta, neadekvati nuotaika, grimasos, manieringumas, hipochondriniai nusiskundimai ir pasikartojančios vienodos frazės. Mąstymas nenuoseklus, kalba padrika, pastebimas polinkis į vienatvę, elgesys gali būti betikslis ir bejausmis. Paciento minčių eiga dažnai sunkiai nuspėjama...
...Šizofrenija (lot. schizophrenia, iš gr. schisis –skilimas, phrenos – dvasia, protas) – tai lėtinė psichikos liga, kuri pažeidžia jausmų, mąstymo, suvokimo bei valios sferas. Šiuo sutrikimu pasaulyje serga apie 1% žmonių..."
...
Taigi, vienas procentas...
Kaip manote, ar šitame forume yra 100 dalyvių?
Jei taip, tai pagal statistiką labai tikėtina, kad vienas iš mūsų serga šizofrenija...


Aidas
2007-03-05 11:14:08Bukit pasveikinti kone Dievo Tėvo žodžiais: ateityje neliks nė vieno šiandien kalbančio idioto ir nė vieno pranašo!

telegrafas
2007-03-05 08:47:54Mielieji, jaunėlio brolio žodžiuose yra du esminiai dalykai, kuriuos būtina žinoti KIEKVIENAM - DAR VIENAS RAGINIMAS SUSIMĄSTYTI APIE SAVO ASMENINIO GYVENIMO KRYPTĮ IR PRASMĘ.
Kadangi šis raginimas perduotas per KATALIKĄ, tai jame vyrauja katalikiškos, NE DVASINĖS, PRIEMAIŠOS, KURIAS BŪTINA APVALYTI -"Kas pridėjo prie Manojo Sūnaus Žodžio - žodį, tam jau pridedu daugybę JUODOJO malonių, sakiau,k ad Aš esu Dievo išlyga." "...nes tik Jėzus jus ATPIRKO...", "...išmokykite vaikus TEISINGAI PERSIŽĖGNOTI IR TAI BUS JIEMS VADAVIMO PRADŽIA..." "...ATLIKDAMI IŠPAŽINTIS KUNIGAMS, JŪS ĮHAVOTE JŲ NUODĖMIŲ SANKROVĄ, o tai reikškia,kad laimėjote pražūtį."
Šis raginimas yra iš esmės teisingas, tik katalikiški atspalviai į jį yra patekę iš jaunėlio brolio PASĄMONĖS, DĖL TO JIE VISĄ RAGINIMĄ IŠKRAIPO, LYGIAI TAIP, KAIP NAUJASIS TESTAMENTAS IŠKRAIPĖ JĖZAUS MOKYMUS.
Tačiau šitą perduotą Tėvo raginimą BŪTINA apvalyti nuo šitų pačių priemaišų, tokių, žodžio pridėjimas prie Sūnuas Žodžio, kaip vaikų mokymo žėgnotis, Jėzaus atpirkimo sampratos, išpažinties kunigams atlikimu kitų nuodėmių prisiėmimą, SAMKROVĄ, ir tuo pačių savo pražūtį, KAS AIŠKU YRA VIEN TIK JAUNĖLIO BROLIO PASĄMONĖS PRIEMAIŠOS. IR JOS YRA LABAI KENKSMINGOS KIEKVIENAM, NES JOS BŪTENT IR VEDA ATGAL PRIE "MŪKOS" ANT KRYŽIAUS, prie naujo nukryžiavimo kančios, bet ne prie gyvo Jėzaus, ne pas GYVĄ TĖVĄ, ESANTĮ KIEKVIENAME IŠ MŪSŲ.
Žodžiu, atmetus KATALIKIŠKAS PRIEMAIŠAS IŠ JAUNĖLIO BROLIO PASĄMONĖS, KURIOS TURI GILIAS ŠAKNIS, KAD NET PRASIVERŽIA Į LABAI SVARBŲ TĖVO RAGINIMĄ PERMĄSTYTI SAVO GYVENIMO VEIKSMUS, pats GRYNAS raginimas yra TIKRAS IR REALUS.
Ir tai nėra jokie "NIRTULIO ŽODŽIAI," tiesiog dar vienas PAAIŠKINIMAS tiems, kurie iki šiol nemato, kas vyksta aplinkui, kurie nesusivokia, kad kiekvienas VEIKSMAS TURI IR PASEKMES.
Ir jeigu mes gyvename be GYVO TĖVO, ATRASTO SAVYJE, JEIGU NETURIME SU JUO GYVO RYŠIO, TAI MES IR LAIKOME "MŪKĄ" ANT KRYŽIAUS IR ŽĖGNOJAMĖS, IR IŠPAŽINTIES EINAME, IR ŠVENČIAME RIELIGINES ŠVENTES, TIK KAIP RITUALO ATLIKIMĄ, KAI SIELA YRA PAIMTA Į EGOISTINIO PROTO NELAISVĘ IR NEGALI ATSIVERTI. O tada mūsų egosizmas ir diktuoja tokius veiksmus, kurie mus vienus su kitais supriešina. O tai veda mus į ambicijų pasireiškimą, pyktį, kerštą, prievartą kitų atžvilgiu, ir kitokius, vis labiau agresyvėjančius veiksmus, kad tik patenkintume savojo gyvulinio ego interesus, o savo dieviškajam ego nebeleidžiame net krustelėti, kuris yra vienas vienintelis tegalintis pamilti ir mylėti VISUS.
Juk vien tik dėl šito aš jus NUOLAT RAGINU - ATRASKITE GYVĄ TĖVĄ SAVYJE, TIK TADA JŪSŲ SIELOS SPARNAI IŠSISKLEIS GERIEMJS DARBAMS VIENŲ KITIEMS, IR VISŲ, KAIP TĖVO KŪRINIJOS ŠEIMOS, LABUI.
Ir šitas Tėvo apreiškimas yra mums suteikta TĖVO PAGALBA, o ne GĄSDINIMAS, kad lauktume nelaimės, bet kad dėtume visas pastangas jai užkirsti kelią, per ATSIVĖRIMĄ TĖVUI IR JO MEILĖS PATYRIMĄ SAVO SIELOJE. Tik tada mes galime suvokti, kaip turime gyventi ir meilėje, ir tiesoje nekeldami rankos prieš kitą net mintyse.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas
2007-03-05 07:40:59Juk pripažįstate, kad šius raginimas iš emės yra teisingas ir Dievas Tevas puikiai moka "prisiderinti" prie bet koki konteksto, tiesiog tai priklauso nuo žmogelio pasaulėžiūros, pasaulėjautos ir šiaip supratimo. Dievas Tėvas kalba visa, kas išeina iš žmogaus lūpų, mielieji, ir kartais jis būna piktas kaip velnias, kaip žmogus,- norėjau pasakyti.

Algimantui
2007-03-05 08:32:00
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal