Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kvietimas bendrai nuoširdžiai Pirmadieninei maldai II. Temos tęsinys

Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros pirmadienio (2007 03 30 - 22 val.) maldos už mūsų, KIEKVIENO IR VISŲ, didesnę išmintį.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų visų mylimą Tėvą. Tiems, kuriems dar sunku garbinti Tėvą ir melstis savais žodžiais, galite pasinaudoti mano siūlomomis maldomis, tik svarbu, kad prieš tai jas perskaitytumėte ir suvoktumėte visų žodžių GILUMINĘ, dvasinę, prasmę, o per mūsų bendrą maldą jas skaitytų jūsų nuoširdžiai atsivėrusi siela.
------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad iš Tavosios meilės išauga žolė ir prasiskleidžia gėlės žiedas.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė suvirpina ir mano sielą iš vidaus.
Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavosios meilės dėka galiu mylėti ir aš, ir mylėti vis labiau taip, kaip mokai Tu – visus vienodai.
Tėve, aš garbinu Tave, kad vien tik Tavoji meilė sužadina tokius nuostabius virpesius pačioje mano sieloje, kad ji pajunta Tave esantį gyvą, nes būtent Tu esi gyvybės Šaltinis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, atsiverdamas Tau, net ir taip, kaip Tu atsiveri kiekvienam asmeniui ir visiems asmenims vienu metu.
Tėve, aš garbinu Tave, kad galiu patirti Tavąją meilę, ir kad trokštu jos vis daugiau ir daugiau, nes šis troškimas yra iš manosios sielos, kuri ir jaučia Tavosios dalelės, Tavosios dvasios, esnačios manyje, perteikiamus meilės virpesius iš Tavęs, ir dėl to trokšta jų vis daugiau ir daugiau.
Tėve, aš garbinu Tave, kad bet kokiomis sąlygomis, net pačiomis kritiškiausiomis, Tu man dovanoji ramybę ir palaimą, kurią aš ir galiu patirti tik būdamas gyvame ir giluminiame ryšyje su Tavimi.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, kuri vis labiau tampa ir mūsų kūrinija, kai me vis labiau atsiveriame Tau.
Tėve, aš garbinu Tave laisva valia, kurią Tu dovanoji kiekvienai kūrinijos šeimos asmenybei, ir kurią aš pašvenčiau Tavosios valios vykdymui.
Manoji valia, kad būtų Tavoji vallia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos dar šiek tiek patylėkite, tegu siela dar labiau panyra į Tėvo meilės virpesius, tegu ji džiaugiasi palaima, patiriama savyje. O tada pereikite prie prašymų maldos už mūsų išmintį.
----------------
Sūnau Kūrėjau, kurį dauguma žino tik kaip Jėzų iš Nazareto, Motina Dvasia, kurią dauguma žino tik kaip Šventąją Dvasią, Visuotini Tėve,
ačiū Tau, kad pakvietei mūsų vis labiau atsiveriančias sielas ir trokštančias dvasinės komunijos su Tavimi ir tarpusavyje į šitą kolektyvinę mūsų maldą už didesnę mūsų išmintį.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, jog ten, kur du ir daugiau įtikėjusių į tave ar į Tėvą yra drauge, tarp jų esi ir tu, per savo Tiesos Dvasią.
Aš prašau tavęs, tegu dabar Tiesos Dvasia įeiną į kiekvieną iš mūsų, nuoširdžiai atvertą sielą, kad ji imtų jausti tave esantį realų, tikrą, ir gyvą, net ir taip, koks realus, tikras, ir gyvas kiekvieno iš mūsų viduje yra Tėvo fragmentas, Jo dalelė, dvasia, Minties Derintojas, ir bendrauja su mumis visą laiką iš vidaus, o ypač, kada miegame ir jam nebegalime priešintis.
Aš, drauge su savo sielos sesėm ir broliais, kurie dalyvauja mūsų bendroje maldoje, nors yra toli vienas nuo kito fiziniu pavidalu, net įvairiose pasaulio šalyse, net ir įvairios dvasios, kurios mūsų žvilgsniui yra nematomos net ir būdamos visai šalia mūsų, meldžiu didesnės išminties kiekvienam iš mūsų, kad galėtume patys pajausti, kaip didesnis mūsų išmintingumas palengvina mūsų gyvenimą kasdienybėje.
Tėve, Tu esi išminties Šaltinis. Tavoji dvasia yra mūsų viduje, kiekvieno iš mūsų viduje. Tu mums liete lieji išmintį, tik mūsų nežinojimas, kad Tu kas akimirką, nenutrūkstamai lieji dieviškąją išmintį, ir neleidžia mums, nors trumpam, nurimti dienos metu, nors šiek tiek pabendrauti su Tavimi, suradus ramų kambelį, kad po tokio pabendravimo mūsų protas pajaustų, kaip jis prisipildė Tavosios išminties, padedančios spręsti kasdienius uždavinius savo asmeniniais laisvos valios sprendimais.
Aš meldžiu Tave, kaip ir mano sielos broliai ir sesės, kad mes daugiau paskirtume laiko nugyventos dienos prasmės apmąstymams, kad įvertintume, kaip ją nugyvenome, ar daug jautėme įtampos, nerimo, skubėjimo, ar suteikėme kam nors paguodą ir nuraminimą, ar ką nors įskaudinome ir dėl to patys patyrėme nerimo pojūtį.
Aš meldžiu, kad mes, kiekvienas, po truputį vis labiau priprastume vertinti savo nugyventos dienos prasmingumą, kuris kyla iš Tavosios valios vykdymo, mylimas Tėve. Aš meldžio savo sielos broliams ir sesėms palaimos patyrimo savyje, kuri ir padeda atsiverti daug labiau Tau, mylimas Tėve, ir iš Tavęs semtis didesnės išminties, dieviškosios išminties, kuri toli pranoksta žmogiškojo proto diktuojamus sprendimus savojo ego labui.
Mylimas Tėve, aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, meldžiu Tave, kad mes vis labiau ir labiau įprastume prašyti iš Tavęs didesnės išminties, kad šitas mūsų prašymas pavirstų į kasdienį prašymą, gilinant ir plečiant mūsų dabartinį požiūrį į aplinką ir į save patį.
Aš meldžiu Tave, kad Tavoji išmintis vis labiau ir labiau įsigalėtų mūsų, kiekvieno, viduje, per mūsų dvasinį ryšį su Tavimi, ir kad mes vis labiau įprastume vadovautis iš Tavęs gaunama išmintimi savo tarpusavio santykiuose su visais savo sielos broliais ir sesėm, Tavo vaikais, kuriuos Tu visus myli vienodai. Tik toks kelias suras sprendimus iš dabartinio gyvenimo akligatvių politikoje, ekonomikoje, šeimoje, visuomenėje. Nesvarbu, kokios būtų sudėtingos problemos, bet Tavoji išmintis visada suteiks didesnę šviesą ir pasitikėkjimą likti šitoje šviesoje su Tavimi.
Aš meldžiu Tave, kad mano sielos broliai ir sesės ryšį su Tavimi, gyvą ryšį su gyvuoju Tavimi, paverstų kasdieniu dvasiniu bendravimu, ir kad šitame bendravime visada būtų ir jų kasdienis troškimas semtis iš Tavęs dieviškosios išminties, laisva valia.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos vėl likite ramybės būsenoje, tegu siela jau dabar ir semiasi iš Tėvo didesnės išminties. Nesvarbu, kad Tėvo perduodamos didesnės išminties nepajausite akimirksniu. Tegu ji nusėda į jūsų pasąmonę. Ateis laikas, kada vis labiau ir labiau bendraudami su Tėvu pasiimsite ir tai, kas Tėvo buvo jau patalpinta į jūsų pasmonę.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-04-30 15:49:08

Komentarai

Mielieji, kviečiu jus į pirmadienio mūsų kolektyvinę dvasinę komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje. Šįkart (2021 01 25 – 20val.) pasimelskime už benamius, kurie sunkiai gyvena žiemos sąlygomis.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savo žodžiais, mintimis, tuomet skaitykite, tik labai nuoširdžiai, mano jums rašomas maldas.
---------------
Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi, ir kad savo gyvą buvimą išlieji gyvais virpesiais, kurdamas visą kūriniją ir joje vystydamas gyvybę, ir visą laiką kreipdamas ją link savęs, ir visų labui.
Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tu, savo tobulumu, ir galėjai sumanyti tokį nuostabų Evoliucinį Planą, kada visa kūrinija yra judėjime ir augime, šviesėjime ir panašėjime į tave.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu vedi mus, kiekvieną asmeniškai, savosios dvasios – Minties Derintojo – dėka, patalpintos mūsų prote, ir vedi ten, ir taip, kur, ir kaip, mes galėtume vis daugiau atspindėti tave savo dvasios broliams ir sesėms savo kasdieniais darbais.
Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tau atsivėręs trokšte trokštu gyvo ir gilesnio, kuo giliausio, ryšio su tavimi, ir pats pajuntu tavo gyvą buvimą mano viduje.
Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji gyvojo vedimo Ranka laiko kiekvieno tavo vaiko ranką savojoje taip tvirtai, kad jis, atsivėręs tau, ir pasitiki šituo vedimu, ir tik tokio pasitikėjimo ir įtikėjimo į tave dėka jis ir tegali išdrįsti žengti dar nepatirtą žingsnį link tavęs, Gyvą Žingsnį link gyvo tavęs, kuris esi patiriamas viduje, kada tau atsiveria visa asmenybė.
Manoj valia yra sulbeta su tavąja - ir Partnerės - valia, per amžių amžius, ir amžinybėje. Amen.
----------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar kurį laiką likite ramybės būsenoje, tegu jūsų asmenybė, dabar taip atsivėrusi, mėgaujasi gyva palaima ir ryšiu su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, o tada pereikite prie prašymų maldos.
----------------
Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, ir AŠ ESU – ačiū tau už mūsų vis gilesnį atsivėrimą tau, kad mes jau norime šitokios kolektyvinės komunijos su tavimi, ir tarpusavyje.
Šįkart aš pakviečiau savo dvasinius brolius ir seses pasimelsti už tuos mūsų brolius ir seses dvasioje, kurie yra benamiai, nesvarbu kokioje valstybėje jie gyventų, ir net šaltą žiemą - ten, kur šiuo metu yra žiema - neturi kur prisiglausti, kad nors kiek sušiltų.
Aš meldžiu, kad tavoji Gyva Šviesa pasklistų tarp žmonių, ir nebūtų dabartinėje visuomenėje nė vieno benamio.
Tai yra mūsų šalies - ir žmonijos - politinių ir religinių vedlių gėda, kad šitaip gyvena žmonės, nors tai yra kančia, o ne gyvenimas, ir tai nerūpi valdžioje esantiems mūsų broliams ir sesėms dvasioje, o gyvenimo sąlygos vis blogėja tiek čia - Lietuvoje - tiek ir kituose kraštuose, tik ne visur vienodai galima tą pamatyti ir pajusti, o Lietuvoje tą ypač pablogino ir labai pabrangino, ir toliau dar labiau brangina, savosios savarankiškos pinigų sistemos - lito - visiškai be išminties savanoriškas savanaudžių politikų, valdančių be Kūrėjo išminties, atsisakymas ir svetimo pinigo - dirbtinio euro - įsitempimas į savo Apartamentus kitų nuskurdinimo ir pavergimo kaina.
Ir šiandien visi šie pseudopolitikai tiesiogine prasme pažeidžia tavo - mylima Rojaus Trejybe-AŠ ESU, valią ir tavosios Meilės vienintelį kūrinijos Įstatymą, nes būtent jie sau susimoka, arba kitaip tariant, pasivagia iš beturčių ir tiems beturčiams priklausančius tūkstančius - patys sau nusistatydami atlyginimus, benamių net neatsiklausę, sau susimoka amoralius ir gimes nepriklausančius ir neuždirbtus tūkstančius eurų kas mėnesį, o kit kelnčia benamių padėtyje, neturėdami jokių galimybių ir perspektyvų šitame [asaulyje dėl tokių pseudopolitikų abuojumo ir netgi intelektualaus nesuvokimo, ir nepažabojamo godumo ir savanaudiškumo.
Aš meldžiu, kad visų šalių vyriausybės suvoktų, kad tokie bedaliai žmonės irgi yra gyvi žmonės, kad ir jiems būtina šiluma, kaip ir turintiems namus, ir kad juos visus žiemos sąlygomis aprūpintų šilta pastoge.
Aš meldžiu, kad tokie mūsų dvasios broliai ir sesės, kurie jaučiasi visuomenės atstumti ir išmesti už borto, atsivertų tau ir pajaustų tavo vedimą iš vidaus, ir surastų išeitį iš tokios sunkios, net ir apverktinos, padėties, kokioje jie yra jau ne pirmi metai, ir daugybėje šalių.
Aš meldžiu, kad daugybė pinigų, kurie išmėtomi tuščiai ginkluotei pirkti ir visiškai nereikalingoms šventėms būtų geriau panaudoti namų pigesnei statybai, kuriuose butus galėtų gauti visi, ir visiems prieinamomis sąlygomis, nes tokios šalies vyriausybė, kuri nesirūpina savo silpniausiais piliečiais pati, anksčiau ar vėliau, prieis aklavietę visose sferose.
Aš meldžiu, kad mūsų dvasios broliai ir sesės, dabar neturintys jokių namų, atsivertų tau, ir patys pradėtų pajausti, kaip tavo Gyvoji Energija šildo ir jų materialius kūnus, kad jie net ir tokiomis sąlygomis gali išlikti gyvu fiziniu pavidalu, kada ne vienas sušąla net savo bute.
Aš meldžiu šiems mano broliams ir sesėms dvasinės šilumos, kuri pavirstų ir į fizinę energiją, sušildančią jų fizinius kūnus Gyvąją Meilės Srove.
Aš meldžiu iš Meilės ir tavo suteikta valia. Manoji valia yra sulieta su tavąja, ir Partnerės, valia, per amžių amžius, ir amžinybėje. Amen.
--------
Po maldos dar pasėdėkite ramiai, tegu jūsų atsivėrusi asmenybė klausosi Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymo, kaip padėti benamiams, kurie neturi jokios pastogės ir žiemą gyvena lauke.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2021-01-20 10:43:47Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2021 01 18 – 20val.) kolektyvinę gyvą komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir tarpusavyje.
Šįkart drauge pasimelskime ir savo meilės virpesius siųskime jaunimui, kuris yra mūsų visų ateitis Lietuvoje, ir Urantijoje, kad jis atsivertų Rojaus Trejybei-AŠ ESU.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.

Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, skaitykite parašytas maldas, tik skaitykite jas nuoširdžiai.
------
Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi ir kad iš Meilės sukūrei gyvybę, kuri gali augti, vystytis, ir šviesėti taip, kaip ir numato Tavo sumanytas Evoliucijos Planas visai kūrinijos šeimai, tuo pačiu ir mūsų planetos - Urantijos - jaunimui, kad jis atsivertų Tau ir siektų vis ryškesnės ir didesnės mokslo ir mokymosi Šviesos iš Meilės Tau, ir visiems.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu savo gyvos energijos galia, pavertei mane į REALŲ ASMENĮ BE ILIUZIJOS, ir vis labiau ir labiau trokštantį susilieti su Tavimi, garbinant Tave visa savo atsivėrusia šios akimirkos gelme. Aš taip pat vis labiau trokštu patirti ir Tavo gyvą buvimą savo viduje ir tokio nuoširdaus atsivėrimo akimirką garbinimo metu, kad šituo patyrimu dar labiau sustiprinčiau savo gyvą ryšį su Tavimi ir Pasitikejima Tavimi, ir savimi.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tik Tavo dėka mes – įskaitant ir jaunimą – ir galime šviesėti, kada savo laisvą valią suliejame su Tavąja.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu esi toji nuostabi ir nesustabdoma gyvoji energijos realių virpesių upė, kurioje kiekviena atsivėrusi Tau asmenybe pajunta Tavosios Tikrovės Upės tekėjimo kryptį ir atsiduoda tavosios upės tekėjimo srovei jausdama tave, savyje.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus visus – ir jaunimą – kiekvieną asmeniškai, vedi iš vidaus, žinodamas visus mums reikalingus augimo veiksmus, ir visą laiką mus skatini tuos veiksmus atlikti – SAVO LYGIU – visumos labui, visų šviesos labui, nes Tu ir esi toji šviesa – IR NET JOS ŠALTINIS IR CENTRAS – į kurią mes žengiame pažindami Tavo kūriniją ir Tavo veikimą joje vis labiau ir giliau.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tavoji gyvoji ENERGIJOS VIRPESIŲ TIKROVĖ kiekvieną TAU ATSIVĖRUSĮ paverčia – Tavo varomąja gyvosios energijos virpesių banga, ir jos vis augančia galia – tokiu, kuris trokšte trokšta skvarbesnės įžvalgos ir gilesnio patyrimo kūrinijos šeimoje ir tavojo veikimo joje, ir jos labui.
Aš garbinu ir šlovinu Tave laisva valia. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su Tavąja. Amen.
------------
Po pagarbinimo dar likite ramybės būsenoje, ir gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvą energijos nektarą, o tada pereikite prie prašymų maldos.
------------
Mano Tėve, Amžinoji Asmenybe-Motina, Begaline Asmenybe-Motina, AŠ ESU, ačiū Tau už mūsų visų patyrimus, ir už mano patyrimą ir vis didėjantį troškimą susilieti su Tavimi, ačiū Tau ir už šios pačios akimirkos patyrimą.
Šįkart savo kolektyvinėje gyvojoje komunijoje su Tavimi ir tarpusavyje mes meldžiamės už jaunimą – Lietuvos ir Urantijos ateitį.Tačiau šios dienos akimirka, kada pseudopolitikų sukelta psichozė dėl tariamo karūnos viruso siautėjimo tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje visiškai paralyžiavo savarankišką mąstymą tiek pseudopolitikų, kurie jo niekada ir neturėjo, nes jiems niekada neteko savarankiškai vadovauti Lietuvai ir sukaupti tokio vadovavimo patyrimą, tiek mokytojų, tiek filosofų, tiek gydytojų, tad jie ir negali nieko patarti jaunimui, išskyrus savo gyvuliniu ir nemąstančiu protu juos gąsdinti, ir net įvesti nebūtiną mokyklos lankymą, ir visą mokymosi mokykloje procesą sulaužė ir pavertė NUSIKLASTAMA PARODIJA, kurios pasekmės bus vaikų visiškas neraštingumas, ir naujos visai neraštingų pseudopolitikų kartos, ir nauji karantinai visą gyvenimą. Toks požiūris panaikina kolektyvinį jaunimo ugdymą ir tokio mokymosi nėra ir būtii negali - tai palaida bala, ir neišmanymas. Šitaip griaunama Lietuvos visa ateitis. Tai vis labiau baimės spaudžiamo gyvulinio proto pasireiškimas, kuris nepaprastai neigiamai veikia ir dar labiau veiks visų žmonių pasichiką, bet ypač jaunimo, kuriam būdinga kolektyvinė veikla, nes jie dar neturi tiek baimės savyje, kiek jos turi suaugę. Būtent dėl to ugdomas ir patiriamas visuomeninimas, mokant jaunimą prasmingo bendravimo ir bendradarbiavimo - ypač mokykloje - yra viena iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU Evoliucinio Plano įgyvendinimo krypčių mūsų planetoje visiems urantams - Urantijos gyventojams. O dabar jis yra dirbtinai stingdomas. Tai iš kur atsiras tarpusavio bendrumo pojūtis ir mokėjimas bendrauti visuomenėje? Būtent dėl to išaugs savanaudiškumas, nusikalstamumas, ir šeimų tragedijos, skyrybos, depresijos, savižudybės, ir nužudymai, narkomanija, alkoholizmas, patyčios. Tai - Lietuvos laidojimas. Taip jaunimas mėgins nuimti sresą. Tik ne tokiu būdu turėtų jį nuimti. O tai jau yra pasekmė to nevykusio jaunimo (NE)ugdymo tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Dabartinis jaunimo ugdymas yra ne ugdymas, bet jaunimo naikinimas - žmonijos ateities naikinimas. O tai irgi turi poveikio virusų atsiradimui, kada jaunimas keikiasi, geria, rūko, ir tuščiai pramogauja be jokio siekio atrasti Kūrėją, patirti Kūrėją, ir Gyventi Kūrėju visų Gerovei. Kas šiandien moko mandagumo, pagarbos, ypač vyresniajam amžiumi? - Niekas! Juk ir pseudopolitikai vykdo instrukcijas iš pseudopasaulinės (NE)sveikatos orgnizacijos - suskirstė žmones į rizikos grupes fizinio amžiaus pagrindu, o ne jų jau turimų ligų pagrindu. Šiandien toks beprasmis žmonių segregavimas ir diskriminacija jaunus ir nemąstančius žmones priešiškai nuteikė prieš vyresnius žmones.
Lietuvos miestuose vis stipriau pasireiškia iš Vakarų atklydusi yda, jaunimą žalojanti ir degraduojanti - vartoti narkotikus, alkoholį, keiktis, pašiepti meilę, gėrį, grožį. Apgailėtina yra tokia padėtis, kada jaunimas laisvalaikiu teplioja sienas dažais, ir tokios teplionės tik plečiasi kaip epidemija, o Vilniaus valdžia tą net paskatina – išskiria teplionėms atskiras vietas mieste, kad tokie nusikaltimai tik plistų ir plėstųsi dar daugiau. Vietoje švietimo neišmanančių suaugusiųjų valdžioje esančiųjų kyla patiakavimas jaunimo ydoms. Taip pat tarp jaunimo išplito praeities Urantijos laukinių mirtingųjų papročiai - tatuiruoti savo kūną ir vertis žiedus į savo kūną. Ir mokytojai tyli, gydytojai tyli, pseudopolitikai tyli, psichologai tyli, psichiatrai tyli. Kas tai? O gi proto degradavimo akivaizdi pandemija. Ir ji daugybę kartų pavojingesnė už karūnos virusą - tai iškreiptos ir užterštos sąmonės būsena kas akimirką siunčianti žemo energinio dažnio virpesius ir jų poveikis trunka viaą gyvenimą. O juk tai agresyvių tolimų praeityje laukinių baimės pamatu tikėjimo aidas dabartyje - ištatuiruoti genties totemų žvenklai juos saugo nuo priešiškų genčių, o savo kūno žalojimas veriant įvairius žiedus į įvairias kūno vietas juos saugo, jų supratimu, nuo mirusiųjų vėlių, kad jos jų nepasigriebtų į mirusiųjų pasaulį, jausdamos pavydą, kad čia mirtingieji turi gražius kūnus ir jiems sekasi, todėl šitaip jie dirbtinai darkydavo save ir net žalodavo ant savo kūno padarydami daug randų. Tačiau toks mąstymas tiko LAUKINIAM. Dabartinis jaunimo kūno tatuiravimas ir žiedų vėrimas tolygus PROTO DEGRADAVIMUI IKI LAUKINIO LYGIO. Prie tokios jaunimo akivaizdžios protinės degradacijos prisideda narkotikų, alkoholio, ir tabako vartojimo manija, keiksmai, vien tik savanaudiškų interesų vaikymasis, tarp jaunų žmonių susiformavusių įtakos grupių veikimas, bendraujant su draugais, visiškai ignoruojant Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Kūrėjo – veikimą jų prote, ir jų protui, iš vidaus, nes ignoruojant Kūrėją, veikiantį iš vidaus, jaunimą apima gyvenimo beprasmybės pojūtis, nusivylimo nuotaikos, depresija, ir mintys apie savižudybę, kada žemo dažnio virpesių realus pasireiškimas nesubrendusio proto viduje pasiekia kulminaciją būseną, kai jauno žmogaus smegenys patiria milžinišką stresą ir įtampa. O dažnai ir patyčias iš SAVO BENDRAAMŽIŲ, kurie iš to pasidaro savo degraduojančiam protui PRAMOGĄ pažeminant kitą - SILPNESNĮ, O STIPRESNIO - BIJANT.
Ir tai kaip tik ir nužemina bendrą energinių virpesių dažnį tiek žemai, kad be virusų tiesiog aplinka būti ir negali. Šrai jums ir šios dienos pasekmės. Rytoj jos bus dar skaudesnės ir daug ilgalaikiškesnės - ir ramybė jau nebesugrįš niekada, nors jos niekada iš tiesų ir nebuvo, nes buvo tik iliuzinė tamsa.
Meldžiu, kad jaunimas nevažiuotų gyventi į užsienio šalis, bet visomis jėgomis kabintųsi į tegu ir sunkų gyvenimą savo gimtojoje Lietuvoje, nes būtent nuo jų buvimo ir priklauso Lietuvos ir Tautos ateitis, ir jaunimas betarpiškai atsakingas už būsimųjų kartų gyvenimą Lietuvoje, o išvykus svetur nusilpsta gyvas ryšys su gimtine, ir interesai krypsta į ten, kur gyveni.
Tačiau Lietuvos ateitis yra tik toks jaunimas, kuris nuoširdžiai ieško Kūrėjo, ir dvasinių mokymų ir Mokytojų dėka atrada Kūrėją savyje.
Manoji valia yra per amžius ir amžinybėje sulieta su Tavaja. Amen.
---------------
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, klausykitės suteikiamų Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymų.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Rramybė, ir mano Broliškas-Teviskas apkabinimas.

Algimantas
2021-01-14 10:11:15Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2021 01 11 – 20 val.) kolektyvinę komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje. Šįkart pasimelskime už tuos mūsų dvasios brolius ir seses, kuriems reikalingas mūsų nuoširdžios maldos sustiprinimas, kad išsivaduotų iš savo pasąmoninių chaotiškų informacijos srautų, kurie gali jiems labai pakenkti, kaip ir visiems uždelsti sklandų evoliucinį dvasinį augimą.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kurie dar negarbinate savais žodžiais, nuoširdžiai skaitykite mano jums rašomas maldas.
-----------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi, kad sukūrei visą kūriniją mūsų patyrimų kaupimui, kad mes augtume ir vystytumės pagal tavo evoliucinį ŠVIESOS sumanymą.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tavoji meilė yra gyva, ir ji žadina kiekvieną iš vidaus atsiverti tau, atrasti tave SAVO VIDUJE, tačiau tingus protas neleidžia atsiverti ir visomis išgalėmis trukdo siekti šito GYVO ryšio su TAVIMI, bet tu vis tiek žadini iš vidaus kiekvieną, kad tik jis PABUSTŲ ŠVIESAI.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kada tokių miegančiųjų letargo miegu, yra absoliuti dauguma, nes pabudusių iš šito miego yra tik saulejė visoje planetoje, ir tu mus dabar – jau pažadintus – vedi tokioje aplinkoje, kuri kiekvieną mūsų šviesos ir tiesos žvilgsnį tuoj pat užsipuola ir mėgina visaip suniekainti, apšmeižti, ir net sustabdyti, tačiau su Tavimi įmanoma VISKAS, IR NĖRA TOKIŲ BARJERŲ, KURIE SUGEBĖTŲ MŪSŲ GYVĄ SKLEIDIMĄSI TAU SUSTABDYTI; ir vien tik dėl štio patyrimo – pabudusios DVASINĖS MŪSŲ ASMENYBĖS naujo ŠVIESOS RYTO patyrimo – JI trokšte trokšta tave garbinti ir šlovinti, iš meilės ir laisva valia.
Manoj valia yra sulieta su tavąja ir Partnerės valia pr amžių amžius ir amžinybėje. Amen.

------------------------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje ir mėgaukitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meilės gyvais virpesiais,. O tada pereikite prie prašymų maldos.
------------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū tau už visus patyrimus, ačiū už viską, ką esu patyręs, nes visi patyrimai buvo reikalingi, nė vieno nebuvo tokio, dėl kurio tau nejausčiau dėkingumo. Ačiū už mano dvasinį pažadinimą ir gyvo vandens nuolatinį suteikimą, kad galėčiau jo gerti dar daugiau.
Šįkar mes meldžiame dvasinės ramybės tiems mūsų dvasios broliams ir sesėms, kurie yra paimti į pasąmoninės būsėnos nelaisvę ir šitoje nelaisvėje jie nebesusivokia, kur yra TAVO mokymo virpesiai, kur yra Šviesos vedimas iš vidaus, o kur yra jų pačių didžiuliai ir labai dažnai jų jau nebesuvaldomi troškimai – jų PASĄMONĖS milžiniški troškimai, net ir gražūs troškimai, jau prasiveržę į jų SĄMONĖS paviršių, ir kurie neturi NIEKO BENDRO SU TAVO MIELĖS PASIREIŠKIMU IŠMINTINGAI DALINTI ŠVIESĄ NEPAŽEIDŽIANT KITO LAISVOS VALIOS.
Tačiau tokioje kritinėje padėtyje atsidūrę mūsų dvasios broliai ir sesės – dėl seklaus, labai seklaus įtikėjimo ir gyvo ryšio su Tėvu-Rojaus Trejybe stokos – jau susipainioja sąmonės lygiu ir viską, kas tik jiems šauna į galvą priskiria TAU, ir ima savo pačių sujauktas mintis įgyvendinti, ir šituo kitus tik sudirgindami, ir tada patys arba būna TŲ KITŲ atstumti, arba net PATYS PUOLA Į DEPRESIJĄ, O DAŽNAI IMA PERDĖM AKYTVIAI VEIKTI TOKIO RPIEPUOLIO METU TAPDAMI AGRESYVIAIS – patys sąmoningai nesuvokdami savo veiksmų ir jų pasekmių nei sau, nei kitiems – ir patenka pas psichiatrus, AR NET NUSIŽUDO. Tokios jų mintys, prasiskverbusios iš pasąmonės – TIEK SUJAUKTOS – NĖRA TAVO JIEMS PASIŲSTOS, NES TAVO MINTIS ĮMANOMA IŠGIRSTI TIK RAMYBĖE BŪSENOJE, O NE PASAMONĖS NELAISVĖJE IR RAMYBĖS NETEKUSIU PROTU, NES TU ESI MEILĖS IR PALAIMOS ŠALTINIS, TODĖL TAVE IR TEGALI GIRDĖTI TIK TAS, KURIS TAIP PAT YRA RAMUS.
Tokių mūsų dvasios brolių ar sesių sujauktas protas sujauktos PASĄMONĖS virpesius KLAIDINGAI palaiko TAVO mokymais, TAVO nurodymais, TAVO įpareigojimais, TAVO užduotimis, net ir SAVO NAUJA asmenybe, kuri yra tik tariama, nes ją įperša sujaukta pasąmonė, bet ne Tavoji gyvoji meilė, kuri ir padovanoja tikrąją dvasinę asmenybę mums kiekvienam VIENĄ, ir nepakartojamą.
Mes meldžiames šįvakar už tuos mūsų dvasios brolius ir seses, kurie turėdami ir kilnių ketinimų, savo tokius troškimus sumaišo su Tavo mokymais, ir jiems atrodo, kad tai būtent TU jiems suteikei tokias mintis. O jas vėliau paskleidžia asmeniškai kitiems kaip tavo jiems perteiktą nuostatą, ką ir kaip toks tavo vaikas turi daryti. IR KITI GALI PASIDUOTI, IR PASIDUODA JŲ TOKIAI KLAIDINGAI IR NETURINČIAI ŠVIESOS ĮTAKAI.
Aš meldžiu, drauge su savo dvasios broliais ir sesėmis, kad tokie mūsų dvasios broliai ir sesės nuoširdžiai atsivertų – RAMYBĖJE – TAU, ir patirtų ne tik sustiprinimą, bet ir pasąmonės nuraminimą, kad nebūtų niekam milžiniško noro TAVO EVOLIUCIJĄ primesti kitiems per jėgą, prieš kito laisvą valią, gautą iš tavęs, REVOLIUCINIU būdu.

Aš meldžiu RAMYBĖS TOKIEMS MŪSŲ DVASIOS BROLIAMS IR SESĖMS – IR VISIEMS – JĄ GERIANT PER GYVĄ RYŠĮ SU TAVIMI. Meldžiu iš meilės ir laisva valia, gautia iš tavęs.
Manoj valia yra sulieta su tavąja ir Partnerės valia pr amžių amžius ir amžinybėje. Amen.
---------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymo, kaip gi nepatekti į pasąmonės spąstus.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2021-01-07 19:39:14Mielieji, kviečiu jus šįkart pasimelsti mūsų bendroje pirmadienio (2021 01 03 – 20 val.) maldoje už Rojaus Trejybės-AŠ ESU apreikštąją ir Gyvąją religiją ir Gyvąją to paties vardo šventovę.

Pagarbinkime iš pradžių Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Jeigu jums sunku garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, tuomet skaitykite, tik nuoširdžiai, mano jums nuolat rašomas maldas.
---------------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi Šviesų Šviesa ir Šviesos Šaltinis ir Centras, bet nė vieno neakindamas, o kiekvienam šviesdamas tiek, kiek Tavasis vaikas pats atsiveria Tau iš vidaus.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi pati nuostabiausia gyvoji kūrinijos Energija, net jos Šaltinis, kuris skatina tvarinį gyventi ir mylėti amžinai, nesiekiant sau jokios naudos, savo žvilgsnį kreipiant tik į VISŲ GĖROVĘ, NET VISOS KŪRINIJOS GĖROVĘ, nes būtent Tu taip vedi šitos gyvos ir viduje tekančios energijos dėka kiekvieną tvarinį iš vidaus, kad jis rūpintųsi savo gyvenimą nukreipti visumos labui ir visų gerovei, NET KAIP TĄ NUOLAT DARAI TU.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi VISUMOS ASMENYBĖ ir pati Visuma, ir tos Visumos dalelę, savo dvasią, Minties Derintoją, padovanoji mums, kiekvienam, ir šituo mums leidi patirti tą palaimą, kurią aš patiriu ir garbinimo metu; ir TĄ patiriu ypač galingai, kada atsiveriu Tau visa savo dvasine gelme ir su Tavimi SUSILIEJU.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu, būdamas pačia nuostabiausia ir gyvybingiausia Šviesa išorėje, esi patiriamas VIDUJE PATIES TVARINIO NUŠVITIMU, ir tik tada dvasinis aš pajunta, jog ir kiekvieno asmeninis ryšys su Tavimi, kaip su VISUMOS ŠALTINIU, MYLINČIU IR BESIRŪPINANČIU VISUMOS KLESTĖJIMU, PER KIEKVIENO ASMENINES PASTANGAS VISUMOS LABUI, SUTEIKIA KLESTĖJIMĄ IR KIEKVIENAM ASMENIŠKAI, JAM TAIP PAT AUGANT IR PANAŠĖJANT Į TAVE.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus MOKAI ŽVELGTI Į APLINKĄ TAVUOJU MEILĖS ŽVILGSNIU IR SKLEISTI MEILĘ VISIEMS VIENODAI, NET IR TAIP, KAIP JĄ SKLEIDI TU.
Aš garbinu iš šlovinu Tave iš meilės Tau, ir savo laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia per amžius ir amžinybėje yra sulieta su Tavąja. Amen.
---------------------------------------------------
Po mylimos Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, kad jūsų atsivėręs dvasinis aš kuo daugiau patirtų jam liejamo meilės gyvo nektaro. O tada pereikite prie maldos už GYVĄJĄ RELIGIJĄ IR ŠVENTOVĘ.
-----------------------------------
Mylimas Tėve, mylima Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, mylimas AŠ ESU, ačiū Tau už mūsų visus patyrimus iki šios akimirkos, ačiū už NAUJĄJĄ IR GYVĄJĄ RELIGIJĄ IR ŠVENTOVĘ, KURIĄ TU JAU PAVADINAI ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU VARDU.
Aš meldžiu, kad ši Gyvoji ir apreikštoji religija ir gyvoji Tavojo vardo Šventovė niekada neturėtų pabaigos. Rugsėjo pirmąjį šeštadienį suėjo aštuoniolika metų nuo pirmųjų gyvųjų pamaldų šioje Gyvosios Religijos Šventovėje. Ją taip pat patiria ir kiti mūsų dvasios broliai ir sesės, kurie prisijungia prie mūsų Gyvosios kolektyvinės komunijos, nesvarbu kur jie tuo metu yra – Lietuvoje ar Amerikoje, Švedijoje ar Australijoje, Londone ar Berlyne, ar net morontiniuose pasauliuose – mes esame tuo metu suvienyti dvasioje. O pati Gyvosios šventovės ir religijos pradžia buvo vieša, skvere, mums aštuoniems susirinkus į pirmąsias ir Gyvąsias pamaldas, ir neturint jokio suvokimo, kad praeis aštuoniolika metų, o trys iš jų ir toliau lankys Tavąją – ir mūsų – Gyvąją Šventovę. Ji IŠSILAIKĖ, IR NET PLEČIASI, IR KITUOSE MIESTUOSE JAU YRA MŪSŲ BROLIŲ IR SESIŲ TAVE GARBINANČIŲ KOLEKTYVIAI IŠ MEILĖS, nors Gyvasis Kelias ir Gyvoji religija be ritualų ir dogmų reikalauja gyvų pastangų, o dėl baimės ne vienas urantas apsisprendė pasitraukt net į negyvos tamsos klystkelius. tad Vilniuje dabar renkasi kaip ir prieš aštuoniolika metų vos keli, o pasitraukę mano, kad jie pasielgė teisingai. Jiems taip atrodo, bet dėl tokių žingsnių jie patys kloja ligų ir kančių kelią visiems, ir ypač sau, ir savo artimiesiems, o tada pergyvens, kad sunku gyvventi, kad vaikai ar anūkai, ar jie patys nebetenka sveikatos, kad prarado gyvenimo prasmės orientyrą, kuris yra VIENAS - KŪRĖJAS IR JO GARBINIMAS SAVUOJU GYVENIMU, IR YPAČ GYVOJOJE ŠVENTOVĖJE KOLEKTYVIAI IR VISŲ GEROVEI, jie pergyvens, kad Evoliucija - ŠVIESA - aplinkoje irgi stringa vis griežtesniuose KARANTINUOSE, ir vis aršesniu aplinkos elgesiu ir prieš juos pačius. KLYSTKELIAI IRGI TURI SAVO KAINĄ KIEKVIENAM, BET TAI NĖRA INDĖLLIS Į KŪRĖJO BANKĄ DANGUJE, TAI YRA DEGRADAVIMAS IR ĖJIMAS PIREŠ KŪRĖJO VALIĄ. Šis laikotarpis su karūnos virusu ištraukė urantų pasąmoninę baimę ir jie ne juokais išsigandino ir apleido Gyvąją Šventovę, galbūt tik laikinai, nors jie ir mąsto savo viduje - palauksiu ramesnių laikų, o dabar tegu Gyvąja Šventove ir Kūrėjo Šviesa tesirūpina kiti - gyviejii - urantai - drąsūs ir ryžtiingi, mylintys ne intelekto valdomu liežuviu, o Gyva Širdimi - Asmenybės Dieviškąja Meile, gauta ir gaunama iš TAVĘS - Kūrėjo - Rojaus Trejybės-AŠ ESU.
Aš meldžiu, kad vis daugiau mūsų dvasios brolių ir sesių sužinotų – išgirstų ar perskaitytų – apie šitą Gyvąją Religiją ir Šventovę, ir patirtų tokį dvasinį impulsą, kad jiems kiltų noras patirti tai, ką patiriame mes, ir jie ateitų, nuoširdžiai pajutę Tavo vedimą iš vidaus, į Gyvąsias pamaldas dalyvauti kolektyvinėje dvasinėje komunijoje.
Aš meldžiu, kad ir katalikai ATSIVERTŲ IR ĮTIKĖTŲ, KAD JŲ BAŽNYČIA IŠTIRPTŲ ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU GYVAJAME MEILĖS VANDENYNE IR GYVOJOJE ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU RELIGIJOJE IR ŠVENTOVĖJE, IR TADA IŠNYKTŲ RITUALINĖ IR NEGYVA KATALIKŲ SEKTA. KIEKVIENAM JOS NARIUI GYVAI ATRADUS ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU SAVYJE IR ŠITAIP REALIAI TAPUS URANTU. IR TAIP BUS ATEITYJE.
ŠITOKIU BŪDU Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvoji Religija ir Gyvoji šventovė ir išplis po VISĄ pasaulį.
Tegu dabar mūsų atsivėrusios dvasios-asmenybės savo meilės virpesius siunčia visiems TIEMS, KURIE DAR NEĮTIKĖJĘ, IR KURIE NĖRA ĮTIKĖJĘ Į AMŽINĄJĮ GYVENIMĄ DVASIOJE SU TAVIMI.
Žmogaus fizinio kūno trumpalaikiškumas šitoje planetoje niekaip nepaneigia to fakto, kad šitame kūne gyvena tikrasis – ir TAVO PADOVANOTAS – DVASINIS AŠ-ASMENYBĖ – TIKRASIS gyventojas – KURIAM EGZISTUOJA būtent TAVOSIOS AMŽINOSIOS DVASINĖS VERTYBĖS, O NE MATERIALŪS IŠORINIAI RITUALAI, KURIE PILNI KLAIDINIMŲ IR NETIKRŲ IR TRUMPALAIKIŲ POMĖGIŲ IR INTERESŲ, TODĖL NIEKAS TAIP IR NESUSIMĄSTO, KAD DVASINĖ GYVOJI RELIGIJA NEGALI TURĖTI KOKIŲ NORS VALSTYBĖS APRIBOJIMŲ, SIENŲ, RIBŲ, O VIEN TIK ASMENYBĖS TAPATYBĖS TOS AKIMIRKOS APRIBOJIMĄ SAU PAČIAI, KIEK JI NORI ATSIDUOTI TAU - ROJAUS TREJYBEI-AŠ ESU.
Tegu mūsų bendros pastangos, nukreiptos, į Tavosios valios vykdymą visų labui, lygiai taip sustiprina ir kiekvieną dalyvaujantį mūsų bendroje maldoje, net ir tas dvasias, mūsų angelus serafimus, Tarpines Būtybes, kad ir jie dar ryžtingiau kurtų gėrį drauge su Tavimi, savo asmeninio atsivėrimo dėka padėdami ir mūsų broliams, kurie šiandien yra dabartiniai Urantijos politiniai ir religiniai lyderiai, kad jie praregėtų ir patys pamatytų, į kokią aklavietę atvedė, o sveikų žmonių visuotiniu izoliavimu jie net paralyžiavo visus, ir nurodė visiems privalomai gelbėti savo kūną, bet ne sielą, avys liko be piemens, kurios Gerojo piemens ir nebuvo mačiusios ir iki tol - tik vilkus ėriuko kailyje, kurių apgaulės nepajėgė atpažinti. Aš meldžiu, kad visa Urantiją trokštų susiburti į Kūrėjo - Rojaus Trejeybės-AŠ ESU - GYVĄJĄ BANDĄ, nes tai ir yra GYVASIS KELIAS TIKROVĖJE.
IŠEITIS YRA TIK ATSIGRĘŽUS Į TAVE VISU SAVO DVASINIU AŠ, IR VEIKIANT TIK DRAUGE SU TAVIMI, IR TAIP, KAIP VEDI IŠ VIDAUS TU, KAD TAVOJI GYVOJI RELIGIJA IR ŠVENTOVĖ BŪTŲ AMŽINA, IR VISOJE PLANETOJE VIENA IR VIENINITELĖ - TAVOJI -- KAIP IR VISOJE KŪRINIJOJE -- NES BE GYVOSIOS RELIGIJOS IR GYVOSIOS ŠVENTOVĖS KŪRINIJA IR EVOLIUCIJA NEĮMANOMA - TOKS TAVO SUMANYMAS - GYVOJI RELIGIJA IR GYVOJI ŠVENTOVĖ YRA IR BUS GYVA AMŽINAI.
Ir gyvoji pasaulio politika ir ekonomika tegali būti amžina tik mums bendradarbiaujant brolystėje ir vien tik su Tavimi. Tik tokia aplinka bus Palaimos ir Ramybės Tavo mums teikiama aplinka - be ligų, be virusų, vien tik Meilėje ir Darnoje kiekvienam pasireiškiant visų labui ir Gerovei Meilės Galia ir Tavo suteikta laisva valia, ir būtent taip, kaip vedi Tu iš vidaus.
Manoji valia yra sulieta su Tavąja per amžius ir amžinybėje. Amen.
---------------------
Po maldos dar pasėdėkite kelias minutes tyloje. Rojaus Trejybė-AŠ ESU perteikia savo mokymus, tegu jie nusėda į pasąmonę. Jie niekur nepradings. Jie tikrai kuriuo nors laiku ateityje išplauks ir į sąmonės paviršių, kad jus apšviestų, o jūs – kitus.
Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2020-12-31 13:56:18Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2020 12 28 – 20 val.) kolektyvinę dvasinę komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir tarpusavyje. Šįkart pasimelskime už Naujuosius Metus.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.

Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais ar mintimis, skaitykite mano jums rašomas maldas. Tik jas skaitykite labai nuoširdžiai.
-----------
Mano - ir mūsų visų - Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi ir be perstojo lieji savo gyvosios Meilės vandenyną visai kūrinijai, visiems ir visa kam, be jokio išskyrimo, be jokių privilegijų - gyvam ir negyvam - turinčiam laisvą valią ir jos neturinčiam - ir mus mokai daryti šitą patį – mylėti visus vienodai TAVĄJA MEILE, KURI YRA GYVA IR PATIRIAMA ATSIVĖRUSIO TAU VIDUJE IR ATRADUSIO TAVE SAVYJE.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tik tavo dėka AŠ BUVAU PAŽADINTAS tavo gyvos Meilės patyrimui, o dabar ir aš dalinu būtent tą pačią TAVO MEILĘ MEILĘ VISIEMS IR VISA KAM, IR DALINU NUOLAT, IR BE JOKIO IŠSKYRIMO, BE JOKIŲ PRIVILEGIJŲ, ir nuo tokio dalinimo aš tik stiprėju iš vidaus ir džiaugiuosi, kad turiu tokį patyrimą.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tik TU vedi kiekvieną atsivėrusią tau asmenybę į vis ryškesnę šviesą, ir vedi taip, kad tau vis giliau atsiverianti asmenybė tavosios tikrovės gyvuoju kelių eina vis tvirtesniu žingsniu, ir pati džiaugiasi šiuo ėjimo procesu su tavimi.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mokai vis giliau ir plačiau žvelgti tavuoju žvilgsniu per susiliejimą su Tavimi garbinant ir šlovinant tave.
Aš garbinu ir šlovinu tave, nes atsivėręs tau savaime trokštu tave garbinti ir šlovinti ir dar giliau patirti susiliejimą su tavimi dvasioje, kad net kvėpuočiau tavuoju ritmu, kad kvėpuočiau tavimi - kaskart vis giliau ir stipriau, ir šlovinčiau tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs.
Manoj valia per amžių amžius, ir amžinybėje, yra sulieta su tavąja. Amen.
-------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite ramiai, tegu jūsų atsivėrusi ASMENYBĖ geria Rojaus Trejybės-AŠ ESU meilės nektarą, GYVĄ NEKTARĄ. O tada pereikite prie prašymų maldos.
--------
Mano Tėve, Amžioji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū tau už visus patyrimus, kokius tik patyriau praeityje, ir už šios akimirkos patyrimą, nes tik tu žinai, kokie patyrimai yra vertingiausi man, KAIP IR KIEKVIENAM, kad ASMENYBĖ vis labiau panašėtų į tą, kokį tikrąjį aš tu sumanei ir padovanojai kaip unikalią asmenybės amžinąją dovaną, kuri atsiskleidžia tik veikdama SUSILIEJUSI SU TAVIMI IR VISADA TIK IŠ MEILĖS IR VISADA TIK VISŲ LABUI.
Ir aš dabar pakviečiau savo dvasinius brolius ir seses į mūsų Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvosios šventovės gyvąją komuniją su TAVIMI už tuos mūsų brolius ir seses dvasioje, kurie dar gyvena materialių švenčių išoriniu šurmuliu ir blizgesiu, nes jie taip laukė Naujųjų Metų šventės kaip savo svarbiausios, arba vienos iš svarbiausių švenčių, nes tikisi, kad būtent ji ir atneš jiems laimę, geresnį gyvenimą būtent PERŽENGUS GRUODŽIO 31-OSIOS 24 VALANDOS TĄ MISITNĘ RIBĄ Į NAUJUOSIUS METUS - ir taip kasmet TAIP VAIKIŠKAI vis tikėdamiesi kažkokio stebuklingo virsmo. Todėl jie ir imasi įvairiausių savęs apgaudinėjimo gudrybių, skaito horoskopus, astrologinius kalendorius, tam yra pajungta visa televizija, visa spauda. Ir šie mūsų dvasiniai broliai ir sesės noriai jų rekomendacijomis vadovaujasi, net savo drabužius, tegu ir nežymiai, bet vis tiek derina prie tokių spalvų, kokias jiems aiškina jų pačių kiti nieko neišmanantys broliai ir sesės dvasioje, ir vis tikėdamiesi didesnės laimės Naujaisiais Metais, JEIGU JIE APSIRENGS BŪTENT TOKIOS SPALVOS DRABUŽIAIS, KOKIĄ IR REKOMENDUOJA TOKIO SPEKTAKLIO HOROSKOPŲ SUDARYTOJAI.
Jie šaudo nelaimes, fizines kančias nešančius fejerverkus, gąsdindami kitus, kurie NORI TYLOS, KURIE NENORI TOKIO PAMIŠIMO, BET JIE BEJĖGIAI KĄ NORS PAKEISTI – JUK NAUJIEJI METAI – PAMIŠUSIŲJŲ IR APSĖSTŲJŲ ĮTEISINTA PSEUDOŠVENTĖ, gąsdinanti visus miestų gyvūnus. Ir taip visoje planetoje, kuri iš aukščiau žvelgiant, atrodo kaip tamsių laukinių planeta, kurioje nėra ne tik išminties, bet ir logikos.
Aš meldžiu, kad tokie save apgavę, ir toliau apgaudinėjantys mūsų broliai ir sesės dvasioje vis tik praregėtų ir susimąstytų, kada ateina pirmasis Naujųjų Metų rytas, o NIEKAS VIDUJE NEPASIKEITĖ, laimė neapsigyveno jų viduje, o yra dar liūdniau - nėra jiems nei energijos, nei noro, nei sveikatos po tokio naktinio gėrimo ir šėlimo iš viso pajudėti.
Tai beprasmybės ir dvasinio nuopuolio pseudošventė, kuri vis giliau ir giliau ėda kaip rūdys mūsų dvasios brolius ir seses iš vidaus; ir tada jie tomis pačiomis rūdimis užkrečia savo vaikus, kurie tavęs, mylima Rojaus Trejybe-AŠ ESU, nepažįsta, nes niekas jų nemoko tave atrasti savyje, tuo tarpu Naujuosius Metus sutikti su karnavalinėmis kaukėmis ir šurmuliu jie yra mokomi visur – namie, vaikų darželiuose, mokykloje. Ir tada bet kokia prasminga RAMYBĖS akimirka turi trauktis į šalį, nes bujoja ŠĖLSMAS, NEGYVI RITUALAI, NORS IR TARIAMAI LINKSMI, viešpatauja alkoholio sujaukto, ir labai dažnai net ir aptemdyto, proto ILIUZIJA. Ir tai yra PAVYZDYS VAIKAMS, KAIP JIE GYVENS.
Aš meldžiu, kad mano dvasios broliai ir sesės pradėtų klausti PATYS SAVĘS – KODĖL TAIP LAIMĖ PRAĖJO IR NEUŽSUKO Į JŲ VIDŲ PER ŠIĄ NAKTĮ? GAL NE TEN JOS LAUKĖ? GAL JI YRA VIDUJE IR TYLOJE, RAMYBĖJE IR ATSIDAVIMĖ VISŲ MEILĖS IR ŠVIESOS LABUI?
Aš meldžiu, kad jie nustotų šurmuliuoti savo ILIUZINĖJE BEPRASMYBĖJE IR PIRKINIŲ KARŠTINĖS PAMIŠIME, O ATSIVERTŲ TAU, IR PAJAUSTŲ – PATIRTŲ – PALAIMĄ, KURI YRA TIKRA, REALI KIEKVIENAI TAU ATSIVĖRUSIAI ASMENYBEI. Ir tada jai NEBEREIKIA JOKIO NAUJŲJŲ METŲ ŠVENTIMO - TADA DVASINĖ ASMENYBĖ TROKŠTĄ GYVO GYVENIMO SU TAVIMI, ATRASTU SAVO VIDUJE. IR TIK TADA ĮSIVIEŠPATAUS PALAIMA VIDUJE IR IŠORĖJE, IR BUS PATIRIAMA LAIMĖ VISŲ TAVO VAIKŲ – MŪSŲ BROLIŲ IR SESIŲ DVASIOJE - IR TIK TADA VYRAUS TAVOJI MEILĖ KIEKVIENO VIDUJE, IR PASIREIKŠ JI IŠORĖJE GĖRIO DARBAIS VIENŲ KITIEMS VISOJE APLINKOJE.
Manoj valia yra sulieta su tavąja. Amen.
------------
Po maldos dar pasėdėkite ramybėje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymo, kaip Naujuosius Metus – jeigu vis tik sutinkate – sutikti PRASMINGAI.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2020-12-25 13:27:35Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2020 12 21 – 20 val. ) maldą – kolektyvinę komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje.

Šįkart siūlau pasimelsti už tuos, kurie apimti nerimo ir baimės, ir nežino, kaip gyventi toliau šitomis aplinkybėmis, kada pasaulis yra parklupdytas pasaulinės pandemijos, kurią sugalvojo irgi pilni blogio - baimės - politikai ir medikai.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Kam dar sunku garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano maldas, tik nuoširdžiai, ne mechaniškai.
--------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi, kad sukūrei kosminę erdvę iš savosios Meilės Energijos, o joje visą kūriniją ir jos gyvastį. Tu sumanei Evoliuciją mūsų visų labui, kad mes taip pat, atradę Tave savyje, taptume Tavuoju Atvaizdu savo aplinkoje, veikdami drauge su Tavimi, ir taip, kaip vedi Tu iš vidaus kiekvieną, ir veiktume Tavosios Meilės Galia. Tik šitokiu būdu žmogus - miritngasis - gali tapti geru, ir vis geresniu, nes tik iš Tavęs galima ir semtis Gėrio, nes tu ir esi Tas Vienintelis Gėrio Šaltinis visai kūrinijai.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi tas begalinis ir neišsenkantis Meilės ir Gėrio Šaltinis, kuris iš vidaus savo gyvais virpesiais vedi mus - kiekvieną - į dar ryškesnę Šviesą, į dar didesnę Meilę, į dar galingesnį Gėrį, kai tik mes asmeniškai atsiveriame Tau ir atrandame Tave savyje. Ir šitas patyrimas nustelbia daugybę iki tol viešpatavusių abejonių ir nepasitikėjimo apraiškų, nes su Tavimi gyvenimas tampa gyvas Tikrovėje, o ne egzistavimas iliuzijoje. Ir tik tokiu būdu Tavojoje Meilėje ištirpsta nerimas ir baimė keikvieno Tavo vaiko viduje.
Aš garbinu Tave, kad Tu mums, kiekvienam, esi parengęs visą amžinybę patyrimų, kurie niekada nesikartos, niekada nebus nė vieno vienodo antro veiksmo, nors jis ir bus panašus į ankstesnį, bet jis bus kitoks - jis bus irgi originalus ir nepakartojamas, kaip ir mes, kiekvienas, esame ir būsime visada vien tik originalai be jokių kopijų, nes Tu esi tas Tėvas ir Motina, suteikiantis mums asmenybes – unikalias ir nesikartojančias, todėl ir mes niekada nepatirsime dviejų vienodų patyrimų. Būtent dėl to mums ir nėra reikalo lenktyniauti vienam su kitu, mes turime tik patys su savimi lenktyniauti, kad šiandien dar daugiau būtume gyvame ryšyje visa savo gelme su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, o rytojo - labiau negu šiandien.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu atvėrei mane Tau, kada aš atradau Tave savyje, ir patyriau Tavo gyvą buvimą savyje.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad dabar esu toks, koks esu – pilnas Tavosios Meilės ir Gėrio, ir trokštu tą patyrimą dalinti ir kitiems, norintiems taip pat gyvo ryšio su Tavimi ir Tavo gyvo buvimo patyrimo savyje.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, iš Meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs;. Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
-----------------------------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar likite tyloje ir ramybėje, tegu jūsų dvasinė asmenybė kuo daugiau prisigeria jai suteikiamos palaimos, gyvos, patiriamos palaimos; tada pereikite prie prašymų maldos.
---------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū Tau už visus patyrimus iki šios dienos, ačiū Tau už visus ateities patyrimus per visą amžinybę, nes Tu esi Tas Vienintleis, kuris žainai kiekivneo Meilės ir Gėrio patyrimo Prasmę, dėl to ir suteiki kiekvienam savo vaikui Patyrimų Iššūkius, kad juos įsisavindamas Tavasis sūnus ar dukra būtų savimi, kokį sumanei Tu kaip savąjį atvaizdą, kad jis vis tvirčiau įtikėtų į Tave ir atspindėtų Tavojo charakterios savybes - Meilę, Gėrį, Grožį, Gailestingumą, Teisingumą, Tiesą, Išmintį, Įžvalgą, Tikrovę.Tik šitaip gali vykti Tavo sumanyta Evolliucija visai Kūrinijai - per individualų kiekvieno atsivėrimą Tau, ir Tavęs atradimą savo viduje.
Aš su savo dvasiniais broliais ir sesėmis, taip pat ir su mums kol kas dar nematomomis Tarpinėmis Būtybėmis ir dvasiomis, meldžiu Išminties, kuri ateina iš Tavęs, tiems mūsų dvasiniams broliams ir sesėms, kurie yra apimti nerimo ir baimės, nes jų gyvneimo aplinka yra visiškai sujaukta, jie nebegauna net ir elementarios pagalbos nei ligoninėse, nei poliklinikose, nei namuose, nes aplinkui yra taip brutuliai sujaukta visa iki tol evoliuciškai kurta tam tikro stabilumo aplinka, todėl dabar yra sutrikdyta visa ekonomika, visi ryšiai tarp šalių nutraukti, santykiai tarp šalies viduje gyvenančių visiškai pažeisti, net tarp savosios biologine prasme šeimos narių, kada grupelė turtuolių Jungtinėse Valstijose sumanė ir pradėjo realizuoti mirtingųjų nešvarų net šėtonišką ir liuciferišką žaidimą, ir prisidengdami žmonių sveikatos problemomis, kaip figos lapeliu, įvedė pasaulinę pandemijos statusą, ir privertė visus politikus šokti pagal jų dūdelę savo šalyse, kad šie savo ruožtų šokdintų savo šalių gyventojus.
Virusai atsiranda ypač gausaus žemų virpesių energinio lauko terpėje, o tokį lauką ir sudaro žmogaus baimė. Nori sunaikinti virusą, kelk žemo dažnio virpesius į aukštesnį, ir virusams ši terpė bus nepriimtina. Tas pats ir su kitomis ligomis - kuo daugiau žmogus bijo, tuo didesnis ligonis jis jau yra arba neužilgo bus.
Aš meldžiu, kad ir urantai labiau atsivertų Kūrėjui, gilaiu įtikėtų, ir tuomet iš jų sklis aukštesnio dažnio virpesiai, ir jie taip pat ramins visu tuos, kurie pilni nerimo ir baimės, nes virpsiai skilnda aplinkui per bet kokias kliūtis, ir jie nustelbs tų piktavalių mirtingųjų žemus virpsius ir virusai išnyks, ir baimė ištirps. O šiandien baimę būtent ir kursto tie Liuciferio, Šėtono, ir Kaligastijos maišto prieš Kūrėją dalyvių Urantijoje išlikusių palikuonių tolimų ataugų blogio vaikai. Šitaip jie jaučiasi Pasaulio viešpačiais, kada mato, kad jų bijo visi - net prezidentai, premjerai, ir jiems paklūsta. Toks žaidimas yra labai pavojingas - jis yra Liuciferio-Šėtono-Kaligastijos maišto prieš Kūrėją atidundėjęs aidas, kuris vis labiau pasėja baimę visoje planetoje ir toliau padėtį tik blogina. Šitokiu būdu grianama visa miritngojo centirnė nervų sistemą ir paažidžeima psichika, kuri pradeda iškreipti proto mąstymą, ypač jaunų ir nesubrendusių mirtingųjų.
Ir dėl tokios neteisingos ir pragaištingos politikos yra ir dabartinė karūnos viruso pandemija - dėl iškrypusio mąstymo, kurį demonstruoja pseudopolitikai visame pasaulyje, ir dėl tokių jų klaidingų sprendimų, yra visa iškreipta Evoliucija, todėl mes matome paniką ir pasimetimą, nes jie nieko net nesuvokia, o kas laukia toliau. O be Rojaus Trejybės-AŠ ESU ir apvaizods rasti išeitį iš tokios aklavieties - iš besaikio valdžios troškimo, savanaudiškų interesų siekio, dabartinio materialaus turto kulto, vartotojiškumo ir godumo siekio - tiesiog neįmanoma, dėl to pasaulio padėtis vis blogės ir blogės.
Liūdna matyti paprastus žmones, einančius gatve, perkančius parduotuvėje - ne žmonės, o gyvi šešėliai, ir juos iki tokios būsenos atvedė ne virusas, ne pseudopandemija, bet toji grupėlė turčių, valdančių visą vinansinę sistemą visame pasaulyje, ir jiems paklusę pseudo politikai savo nesupratingu, ir bailiu protu. Jiems tenka kaltė dėl tokių miritngųjų padėties daabr ir ateities kartų biologinio dar didesnio sunykimo, kuriam dirvą ir paruošė šios dienos pseudopolitikai.
Aš meldžiu, kad žmonės, tapę tokių blogio mirtingųjų žmonių aukomis, atsigręžtų į tave, visu savo nuoširdumu, ir atrastų šią svetainę, pamatytų, kokia yra nuostabi Šviesa mūsų svetainėje, kokios jie net nežinojo, kad iš viso gali egzistuoti, ir šitaip jie kabintųsi į Gyvojo Kelio pirmojo metro Kūrėjo pagrindą, kuris yra ir jų viduje.
Meldžiu, būdamas kupinas Tavosios Meilės ir Šviesos ir Tavo suteikta laisva valia.
Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
-----
Po maldos dar pasėdėkite kelias minutes tyloje, pasimėgaukite Palaima ir Ramybe iš Kūrėjo.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2020-12-17 12:44:48Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2020 12 14 – 20val.) kolektyvinę gyvą komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir tarpusavyje.
Šįkart drauge pasimelskime ir savo meilės virpesius siųskime jaunimui, kuris yra mūsų visų ateitis Lietuvoje, ir Urantijoje, kad jis atsivertų Rojaus Trejybei-AŠ ESU.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.

Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, skaitykite parašytas maldas, tik skaitykite jas nuoširdžiai.
------
Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi ir kad iš Meilės sukūrei gyvybę, kuri gali augti, vystytis, ir šviesėti taip, kaip ir numato Tavo sumanytas Evoliucijos Planas visai kūrinijos šeimai, tuo pačiu ir mūsų planetos - Urantijos - jaunimui, kad jis atsivertų Tau ir siektų vis ryškesnės ir didesnės mokslo ir mokymosi Šviesos iš Meilės Tau, ir visiems.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu savo gyvos energijos galia, pavertei mane į REALŲ ASMENĮ BE ILIUZIJOS, ir vis labiau ir labiau trokštantį susilieti su Tavimi, garbinant Tave visa savo atsivėrusia šios akimirkos gelme. Aš taip pat vis labiau trokštu patirti ir Tavo gyvą buvimą savo viduje ir tokio nuoširdaus atsivėrimo akimirką garbinimo metu, kad šituo patyrimu dar labiau sustiprinčiau savo gyvą ryšį su Tavimi ir Pasitikejima Tavimi, ir savimi.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tik Tavo dėka mes – įskaitant ir jaunimą – ir galime šviesėti, kada savo laisvą valią suliejame su Tavąja.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu esi toji nuostabi ir nesustabdoma gyvoji energijos realių virpesių upė, kurioje kiekviena atsivėrusi Tau asmenybe pajunta Tavosios Tikrovės Upės tekėjimo kryptį ir atsiduoda tavosios upės tekėjimo srovei jausdama tave, savyje.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus visus – ir jaunimą – kiekvieną asmeniškai, vedi iš vidaus, žinodamas visus mums reikalingus augimo veiksmus, ir visą laiką mus skatini tuos veiksmus atlikti – SAVO LYGIU – visumos labui, visų šviesos labui, nes Tu ir esi toji šviesa – IR NET JOS ŠALTINIS IR CENTRAS – į kurią mes žengiame pažindami Tavo kūriniją ir Tavo veikimą joje vis labiau ir giliau.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tavoji gyvoji ENERGIJOS VIRPESIŲ TIKROVĖ kiekvieną TAU ATSIVĖRUSĮ paverčia – Tavo varomąja gyvosios energijos virpesių banga, ir jos vis augančia galia – tokiu, kuris trokšte trokšta skvarbesnės įžvalgos ir gilesnio patyrimo kūrinijos šeimoje ir tavojo veikimo joje, ir jos labui.
Aš garbinu ir šlovinu Tave laisva valia. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su Tavąja. Amen.
------------
Po pagarbinimo dar likite ramybės būsenoje, ir gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvą energijos nektarą, o tada pereikite prie prašymų maldos.
------------
Mano Tėve, Amžinoji Asmenybe-Motina, Begaline Asmenybe-Motina, AŠ ESU, ačiū Tau už mūsų visų patyrimus, ir už mano patyrimą ir vis didėjantį troškimą susilieti su Tavimi, ačiū Tau ir už šios pačios akimirkos patyrimą.
Šįkart savo kolektyvinėje gyvojoje komunijoje su Tavimi ir tarpusavyje mes meldžiamės už jaunimą – Lietuvos ir Urantijos ateitį.Tačiau šios dienos akimirka, kada pseudopolitikų sukelta psichozė dėl tariamo karūnos viruso siautėjimo tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje visiškai paralyžiavo savarankišką mąstymą tiek pseudopolitikų, kurie jo niekada ir neturėjo, nes jiems niekada neteko savarankiškai vadovauti Lietuvai ir sukaupti tokio vadovavimo patyrimą, tiek mokytojų, tiek filosofų, tiek gydytojų, tad jie ir negali nieko patarti jaunimui, išskyrus savo gyvuliniu ir nemąstančiu protu juos gąsdinti, ir net įvesti nebūtiną mokyklos lankymą, o egzaminus paversti egazaminų parodija. Dar daugiau, jie griauna kolektyvinį jaunimo ugdymą ir uždraudžia mokykos lankymą, mat tegu mokosi namuose. Tokio mokymosi nėra ir būtii negali - tai palaida bala, ir neišmanymas. Šitaip griaunama Lietuvos visa ateitis. Tai vis labiau kvailėjantis gyvulinio proto pasireiškimas, kuris nepaprastai neigiamai veikia ir dar labiau veiks visų žmonių pasichiką, bet ypač jaunimo, kuriam būdinga kolektyvinė veikla, nes jie dar neturi tiek baimės savyje, kiek jos turi suaugę. Būtent dėl to ugdomas ir patiriamas visuomeninimas, mokant jaunimą prasmingo bendravimo ir bendradarbiavimo - ypač mokykloje - yra viena iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU Evoliucinio Plano įgyvendinimo krypčių mūsų planetoje visiems urantams - Urantijos gyventojams. O dabar jis yra dirbtinai stingdomas. Tai iš kur atsiras tarpusavio bendrumo pojūtis ir mokėjimas bendrauti visuomenėje? Būtent dėl to išaugs savanaudiškumas, nusikalstamumas, ir šeimų tragedijos, skyrybos, depresijos, savižudybės, ir nužudymai, narkomanija, alkoholizmas, patyčios. Tai - Lietuvos laidojimas. Taip jaunimas mėgins nuimti sresą. Tik ne tokiu būdu turėtų jį nuimti. O tai jau yra pasekmė to nevykusio jaunimo (NE)ugdymo tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Dabartinis jaunimo ugdymas yra ne ugdymas, bet jaunimo naikinimas - žmonijos ateities naikinimas. O tai irgi turi poveikio virusų atsiradimui, kada jaunimas keikiasi, geria, rūko, ir tuščiai pramogauna be jokio siekio atrasti Kūrėją, patirti Kūrėją, ir Gyventi Kūrėju visų Gerovei. Kas šiandien mokykloje moko mandagumo, pagarbos, ypač vyresniajam amžiumi? - Niekas! Juk ir pseudopolitikai vykdo instrukcijas iš pseudopasaulinės (NE)sveikatos orgnizacijos - suskirstė žmones į rizikos grupes fizinio amžiaus pagrindu, o ne jų jau turimų ligų pagrindu. Šiandien toks beprasmis žmonių segregavimas ir diskriminacija jaunus ir nemąstančius žmones priešiškai nuteikė prieš vyresnius žmones.
Lietuvos miestuose vis stipriau pasireiškia iš Vakarų atklydusi yda, jaunimą žalojanti ir degraduojanti - vartoti narkotikus, alkoholį, keiktis, pašiepti meilę, gėrį, grožį. Apgailėtina yra tokia padėtis, kada jaunimas laisvalaikiu teplioja sienas dažais, ir tokios teplionės tik plečiasi kaip epidemija, o Vilniaus valdžia tą net paskatina – išskiria teplionėms atskiras vietas mieste, kad tokie nusikaltimai tik plistų ir plėstųsi dar daugiau. Vietoje švietimo neišmanančių suaugusiųjų valdžioje esančiųjų kyla patiakavimas jaunimo ydoms. Taip pat tarp jaunimo išplito praeities Urantijos laukinių mirtingųjų papročiai - tatuiruoti savo kūną ir vertis žiedus į savo kūną. Ir mokytojai tyli, gydytojai tyli, pseudopolitikai tyli, psichologai tyli, psichiatrai tyli. Kas tai? O gi proto degradavimo akivaizdi pandemija. Ir ji daugybę kartų pavojingesnė už karūnos virusą - tai iškreiptos ir užterštos sąmonės būsena kas akimirką siunčianti žemo energinio dažnio virpesius ir jų poveikis trunka viaą gyvenimą. O juk tai agresyvių tolimų praeityje laukinių baimės pamatu tikėjimo aidas dabartyje - ištatuiruoti genties totemų žvenklai juos saugo nuo priešiškų genčių, o savo kūno žalojimas veriant įvairius žiedus į įvairias kūno vietas juos saugo, jų supratimu, nuo mirusiųjų vėlių, kad jos jų nepasigriebtų į mirusiųjų pasaulį, jausdamos pavydą, kad čia mirtingieji turi gražius kūnus ir jiems sekasi, todėl šitaip jie dirbtinai darkydavo save ir net žalodavo ant savo kūno padarydami daug randų. Tačiau toks mąstymas tiko LAUKINIAM. Dabartinis jaunimo kūno tatuiravimas ir žiedų vėrimas tolygus PROTO DEGRADAVIMUI IKI LAUKINIO LYGIO. Prie tokios jaunimo akivaizdžios protinės degradacijos prisideda narkotikų, alkoholio, ir tabako vartojimo manija, keiksmai, vien tik savanaudiškų interesų vaikymasis, tarp jaunų žmonių susiformavusių įtakos grupių veikimas, bendraujant su draugais, visiškai ignoruojant Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Kūrėjo – veikimą jų prote, ir jų protui, iš vidaus, nes ignoruojant Kūrėją, veikiantį iš vidaus, jaunimą apima gyvenimo beprasmybės pojūtis, nusivylimo nuotaikos, depresija, ir mintys apie savižudybę, kada žemo dažnio virpesių realus pasireiškimas nesubrendusio proto viduje pasiekia kulminaciją būseną, kai jauno žmogaus smegenys patiria milžinišką stresą ir įtampa. O dažnai ir patyčias iš SAVO BENDRAAMŽIŲ, kurie iš to pasidaro savo degraduojančiam protui PRAMOGĄ pažeminant kitą - SILPNESNĮ, O STIPRESNIO - BIJANT.
Ir tai kaip tik ir nužemina bendrą energinių virpesių dažnį tiek žemai, kad be virusų tiesiog aplinka būti ir negali. Šrai jums ir šios dienos pasekmės. Rytoj jos bus dar skaudesnės ir daug ilgalaikiškesnės - ir ramybė jau nebesugrįš niekada, nors jos niekada iš tiesų ir nebuvo, nes buvo tik iliuzinė tamsa.
Meldžiu, kad jaunimas nevažiuotų gyventi į užsienio šalis, bet visomis jėgomis kabintųsi į tegu ir sunkų gyvenimą savo gimtojoje Lietuvoje, nes būtent nuo jų buvimo ir priklauso Lietuvos ir Tautos ateitis, ir jaunimas betarpiškai atsakingas už būsimųjų kartų gyvenimą Lietuvoje, o išvykus svetur nusilpsta gyvas ryšys su gimtine, ir interesai krypsta į ten, kur gyveni.
Tačiau Lietuvos ateitis yra tik toks jaunimas, kuris nuoširdžiai ieško Kūrėjo, ir dvasinių mokymų ir Mokytojų dėka atrada Kūrėją savyje.
Manoji valia yra per amžius ir amžinybėje sulieta su Tavaja. Amen.
---------------
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, klausykitės suteikiamų Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymų.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Rramybė, ir mano Broliškas-Teviskas apkabinimas.

Algimantas
2020-12-10 23:07:53Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2020 12 07 – 20 val. ) maldą – kolektyvinę komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje.

Šįkart siūlau pasimelsti už tuos, kurie apimti nerimo ir baimės, ir nežino, kaip gyventi toliau šitomis aplinkybėmis, kada pasaulis yra parklupdytas pasaulinės pandemijos, kurią sugalvojo irgi pilni blogio - baimės - politikai ir medikai.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Kam dar sunku garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano maldas, tik nuoširdžiai, ne mechaniškai.
--------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi, kad sukūrei kosminę erdvę iš savosios Meilės Energijos, o joje visą kūriniją ir jos gyvastį. Tu sumanei Evoliuciją mūsų visų labui, kad mes taip pat, atradę Tave savyje, taptume Tavuoju Atvaizdu savo aplinkoje, veikdami drauge su Tavimi, ir taip, kaip vedi Tu iš vidaus kiekvieną, ir veiktume Tavosios Meilės Galia. Tik šitokiu būdu žmogus - miritngasis - gali tapti geru, ir vis geresniu, nes tik iš Tavęs galima ir semtis Gėrio, nes tu ir esi Tas Vienintelis Gėrio Šaltinis visai kūrinijai.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi tas begalinis ir neišsenkantis Meilės ir Gėrio Šaltinis, kuris iš vidaus savo gyvais virpesiais vedi mus - kiekvieną - į dar ryškesnę Šviesą, į dar didesnę Meilę, į dar galingesnį Gėrį, kai tik mes asmeniškai atsiveriame Tau ir atrandame Tave savyje. Ir šitas patyrimas nustelbia daugybę iki tol viešpatavusių abejonių ir nepasitikėjimo apraiškų, nes su Tavimi gyvenimas tampa gyvas Tikrovėje, o ne egzistavimas iliuzijoje. Ir tik tokiu būdu Tavojoje Meilėje ištirpsta nerimas ir baimė keikvieno Tavo vaiko viduje.
Aš garbinu Tave, kad Tu mums, kiekvienam, esi parengęs visą amžinybę patyrimų, kurie niekada nesikartos, niekada nebus nė vieno vienodo antro veiksmo, nors jis ir bus panašus į ankstesnį, bet jis bus kitoks - jis bus irgi originalus ir nepakartojamas, kaip ir mes, kiekvienas, esame ir būsime visada vien tik originalai be jokių kopijų, nes Tu esi tas Tėvas ir Motina, suteikiantis mums asmenybes – unikalias ir nesikartojančias, todėl ir mes niekada nepatirsime dviejų vienodų patyrimų. Būtent dėl to mums ir nėra reikalo lenktyniauti vienam su kitu, mes turime tik patys su savimi lenktyniauti, kad šiandien dar daugiau būtume gyvame ryšyje visa savo gelme su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, o rytojo - labiau negu šiandien.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu atvėrei mane Tau, kada aš atradau Tave savyje, ir patyriau Tavo gyvą buvimą savyje.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad dabar esu toks, koks esu – pilnas Tavosios Meilės ir Gėrio, ir trokštu tą patyrimą dalinti ir kitiems, norintiems taip pat gyvo ryšio su Tavimi ir Tavo gyvo buvimo patyrimo savyje.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, iš Meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs;. Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
-----------------------------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar likite tyloje ir ramybėje, tegu jūsų dvasinė asmenybė kuo daugiau prisigeria jai suteikiamos palaimos, gyvos, patiriamos palaimos; tada pereikite prie prašymų maldos.
---------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū Tau už visus patyrimus iki šios dienos, ačiū Tau už visus ateities patyrimus per visą amžinybę, nes Tu esi Tas Vienintleis, kuris žainai kiekivneo Meilės ir Gėrio patyrimo Prasmę, dėl to ir suteiki kiekvienam savo vaikui Patyrimų Iššūkius, kad juos įsisavindamas Tavasis sūnus ar dukra būtų savimi, kokį sumanei Tu kaip savąjį atvaizdą, kad jis vis tvirčiau įtikėtų į Tave ir atspindėtų Tavojo charakterios savybes - Meilę, Gėrį, Grožį, Gailestingumą, Teisingumą, Tiesą, Išmintį, Įžvalgą, Tikrovę.Tik šitaip gali vykti Tavo sumanyta Evolliucija visai Kūrinijai - per individualų kiekvieno atsivėrimą Tau, ir Tavęs atradimą savo viduje.
Aš su savo dvasiniais broliais ir sesėmis, taip pat ir su mums kol kas dar nematomomis Tarpinėmis Būtybėmis ir dvasiomis, meldžiu Išminties, kuri ateina iš Tavęs, tiems mūsų dvasiniams broliams ir sesėms, kurie yra apimti nerimo ir baimės, nes jų gyvneimo aplinka yra visiškai sujaukta, jie nebegauna net ir elementarios pagalbos nei ligoninėse, nei poliklinikose, nei namuose, nes aplinkui yra taip brutuliai sujaukta visa iki tol evoliuciškai kurta tam tikro stabilumo aplinka, todėl dabar yra sutrikdyta visa ekonomika, visi ryšiai tarp šalių nutraukti, santykiai tarp šalies viduje gyvenančių visiškai pažeisti, net tarp savosios biologine prasme šeimos narių, kada grupelė turtuolių Jungtinėse Valstijose sumanė ir pradėjo realizuoti mirtingųjų nešvarų net šėtonišką ir liuciferišką žaidimą, ir prisidengdami žmonių sveikatos problemomis, kaip figos lapeliu, įvedė pasaulinę pandemijos statusą, ir privertė visus politikus šokti pagal jų dūdelę savo šalyse, kad šie savo ruožtų šokdintų savo šalių gyventojus.
Virusai atsiranda ypač gausaus žemų virpesių energinio lauko terpėje, o tokį lauką ir sudaro žmogaus baimė. Nori sunaikinti virusą, kelk žemo dažnio virpesius į aukštesnį, ir virusams ši terpė bus nepriimtina. Tas pats ir su kitomis ligomis - kuo daugiau žmogus bijo, tuo didesnis ligonis jis jau yra arba neužilgo bus.
Aš meldžiu, kad ir urantai labiau atsivertų Kūrėjui, gilaiu įtikėtų, ir tuomet iš jų sklis aukštesnio dažnio virpesiai, ir jie taip pat ramins visu tuos, kurie pilni nerimo ir baimės, nes virpsiai skilnda aplinkui per bet kokias kliūtis, ir jie nustelbs tų piktavalių mirtingųjų žemus virpsius ir virusai išnyks, ir baimė ištirps. O šiandien baimę būtent ir kursto tie Liuciferio, Šėtono, ir Kaligastijos maišto prieš Kūrėją dalyvių Urantijoje išlikusių palikuonių tolimų ataugų blogio vaikai. Šitaip jie jaučiasi Pasaulio viešpačiais, kada mato, kad jų bijo visi - net prezidentai, premjerai, ir jiems paklūsta. Toks žaidimas yra labai pavojingas - jis yra Liuciferio-Šėtono-Kaligastijos maišto prieš Kūrėją atidundėjęs aidas, kuris vis labiau pasėja baimę visoje planetoje ir toliau padėtį tik blogina. Šitokiu būdu grianama visa miritngojo centirnė nervų sistemą ir paažidžeima psichika, kuri pradeda iškreipti proto mąstymą, ypač jaunų ir nesubrendusių mirtingųjų.
Ir dėl tokios neteisingos ir pragaištingos politikos yra ir dabartinė karūnos viruso pandemija - dėl iškrypusio mąstymo, kurį demonstruoja pseudopolitikai visame pasaulyje, ir dėl tokių jų klaidingų sprendimų, yra visa iškreipta Evoliucija, todėl mes matome paniką ir pasimetimą, nes jie nieko net nesuvokia, o kas laukia toliau. O be Rojaus Trejybės-AŠ ESU ir apvaizods rasti išeitį iš tokios aklavieties - iš besaikio valdžios troškimo, savanaudiškų interesų siekio, dabartinio materialaus turto kulto, vartotojiškumo ir godumo siekio - tiesiog neįmanoma, dėl to pasaulio padėtis vis blogės ir blogės.
Liūdna matyti paprastus žmones, einančius gatve, perkančius parduotuvėje - ne žmonės, o gyvi šešėliai, ir juos iki tokios būsenos atvedė ne virusas, ne pseudopandemija, bet toji grupėlė turčių, valdančių visą vinansinę sistemą visame pasaulyje, ir jiems paklusę pseudo politikai savo nesupratingu, ir bailiu protu. Jiems tenka kaltė dėl tokių miritngųjų padėties daabr ir ateities kartų biologinio dar didesnio sunykimo, kuriam dirvą ir paruošė šios dienos pseudopolitikai.
Aš meldžiu, kad žmonės, tapę tokių blogio mirtingųjų žmonių aukomis, atsigręžtų į tave, visu savo nuoširdumu, ir atrastų šią svetainę, pamatytų, kokia yra nuostabi Šviesa mūsų svetainėje, kokios jie net nežinojo, kad iš viso gali egzistuoti, ir šitaip jie kabintųsi į Gyvojo Kelio pirmojo metro Kūrėjo pagrindą, kuris yra ir jų viduje.
Meldžiu, būdamas kupinas Tavosios Meilės ir Šviesos ir Tavo suteikta laisva valia.
Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
-----
Po maldos dar pasėdėkite kelias minutes tyloje, pasimėgaukite Palaima ir Ramybe iš Kūrėjo.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2020-12-03 09:09:38Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2020 11 30; 20val.) kolektyvinę komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje.
Šįkart pasimelskime už Tėvo idėjos, perteiktos viename iš Jo mokymų, įgyvendinimą. Tėvo idėja numato, kad Lietuvoje dabar, tokiomis sunkiomis ekonominėmis sąlygomis, kurias dar labiau apsunkino sukelta psichozė dėl karūnos viruso pandemijos, tad statybos labai nukentėjo, ir toliau nukenčia, pagrindinis dėmesys būtų skirtas statyboms, bet ne tokioms, kokios dabar vykdomos stambių statybos kompanijų dėl grobuoniškų pelnų, bet visiems žmonėms reikalingoms statyboms, ir žemės ūkiui, bet ne grobikiškų stambių žemgrobių ir žemvaldžių, bet nedidelių save išlaikančių ūkininkų.
Mes už šitą idėją meldžiamės kartas nuo karto, tačiau pasimelskime ir vėl, ir vėl, kad ši idėja užvaldytų kuo daugiau žmonių, kad iš jų lūpų pasklistų tiek, jog pasiektų ir POLITIKUS – per įvairius susitikimus, per draugus ir pažįstamus.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Tie iš jūsų, kurie dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano maldas, kurias jums rašau iš visos sielos. Todėl ir jūs skaitykite jas atsivėrusia ŠIRDIMI.
----------------------------------
Mano Tėve, Amžinoji Kūrinijos Motina, Begaline Kūrinijos Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu pripildai KIEKVIENĄ TAU atsivėrusią dvasią savo gyvais virpesiais, pripildai savimi, gyvuoju savo buvimu, kurį tu suteiki kiekvienam mums per savo dvasią, Minties Derintoją, mūsų viduje esantį – realų ir gyvą.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mano dvasinis tikrasis aš trokšte trokšta tokio gyvo ryšio su tavimi, nes tavoji dvasia, Minties Derintojas, jį nuolat žadina ir ragina bendrauti su tavimi, patirti tave, ir daryti gėrį drauge su tavimi be jokios baimės.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tavo gyvoji komunija, gyvas ir labai artimas bendravimas, kiekvieną asmenybę skaistina, skaidrina, ir stiprina, kad ji vis daugiau trokšta būti panaši į tave, trokšta atspindėti tave savo materialiais veiksmais ir mintimis išorėje VISŲ LABUI, VISŲ APŠVIETIMO IR SUSTIPRINIMO LABUI, NES TIK TAIP BUS IŠGYDYTOS VISOS LIGOS TIEK VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ, TIEK VISUOMENĖS, TIEK INDIVIDŲ.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kada manoji asmenybė iš vidaus atsiveria tau, ir trokšta su tavimi susilieti ir šituo susiliejimu gyventi, net ir taip, kaip su tavimi susiliejo ir gyveno Jėzus prieš du tūkstančius metų.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mano dvasinis aš – tikrasis aš – tavo padovanotas kaip asmenybės dovana – vis labiau žvelgia tavuoju žvilgsniu, GYVOS TIKROVĖS žvilgsniu, nes tik tu mokai šitokiu žvilgsniu žvelgti į visus, ir net į visą kūriniją, kuri yra draugiška, ir kupina tavo gyvų virpesių, nes tik šie gyvi virpesiai ir yra gyvybinė ir kūrybinė energija, ir ji KURIA kiekvieną iš mūsų PER MŪSŲ ATSIVĖRIMĄ TAU IR DRAUGE SU TAVIMI VEIKIMĄ VISŲ LABUI.
Aš garbinu ir šlovinu tave laisva valia, gauta iš tavęs. Manoj valia yra sulieta su tavąja. Amen.

----------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar likite ramybės būsenoje, tegu jūsų dabar taip atsivėrusi dvasinė asmenybė, jūsų tikrasis aš, mėgaujasi šito palaimingo ryšio gyvybingu patyrimu su Rojaus Trejybe-AŠ ESU. O tada pereikite prie prašymų maldos.
----------------------
Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū tau už visus patyrimus iki šios akimirkos, ir už šitos akimirkos patyrimą. Ačiū tau už vis labiau mano pajuntamą tavo vedimą iš vidaus, kuris yra gyvas ir tikras, realus, ir pranoksta bet kokią iliuziją, ją išsklaidydamas, ir atremdamas į tave, patį tvirčiausią pagrindą, esantį kiekviename iš mūsų, per tavo dvasią – Minties Derintoją.
Šįkart aš pakviečiau savo dvasinius brolius ir seses į mūsų koletyvinę komuniją, kad pasimelstume už Tėvo idėją, man perteiktą viename iš Jo mokymų, ką daryti Lietuvai sunkiomis ekonominėmis sąlygomis - o jas dar labiau pablogino dėl karūnos viruso paskelbtos pandemijos valdžios ir toliau keliama psichozė – valstybės pagrindinį dėmesį nukreipti į statybą ir žemės ūkį, nes statybos vysto papildomai mažiausiai dar penkias kitas šakas – transportą, komunikacijas, kelių tiesimą ir priežiūrą, statinių priežiūrą, ir statybinių medžiagų gamybą, ir prekybą. Tuo tarpu kaimas ir darbas žemės ūkyje visa šeima yra pagrindinis visuomenės moralės aruodas ir darbo aprūpintojas visai šeimai kaime.
Aš šitą idėją patalpinau mūsų svetainėje, o dabar kviečiu mūsų visų bendromis pastangomis melsti, kad kuo daugiau žmonių susipažintų su pačia idėja, kad ji pasiektų tuos žmones, kurie priima sprendimus, ir ypač kad ji pasiektų jų širdis, ne tik protą.
Mes meldžiame, kad ši Tėvo idėja būtų įgyvendinama kuo sklandžiau, ir kuo daugiau visų labui, kad kuo mažiau jos įgyvendinime būtų iškraipymų ir savanaudiškumo, nes dabartinė tamsa sieks ir ją palenkti savo naudai, o ne visų labui, kad išliktų Lietuvos šalis ir jos visuomenė.
Mes meldžiame, kad tai ir būtų TOJI idėja, kurią vyriausybės nariai, parlamento nariai, prezidentas sužinotų iš įvairių EILINIŲ žmonių, ir skirtingose vietose, o ne iš TARIAMŲ ekonomikos ekspertų, kurių nėra DABAR ne tik LIETUVOJE, BET IR VISAME PASAULYJE, nes jie viską daro tik TEORIŠKAI samprotaudami, ir BE KŪRĖJO, todėl jų rekomendacijos ir teorijos žlugo, o pasaulio ekonomika ir finansai prarado Tėvo-Rojaus Trejybės numatytą evoliucinį vystymąsi VISŲ ŠVIESOS LABUI, O NE ATSKIRŲ FINANSINIŲ-EKONOMINIŲ GRUPUOČIŲ LABUI, MŪSŲ VISŲ KITŲ SĄSKAITA. Todėl būtent ir yra tokia nenuosekli, o vis trūkinėjanti ekonomika visame pasaulyje, ir tik įgyvendinus šią Tėvo idėją būtų galima sustabdyti Lietuvos moralinį ir fizinį nykimą, tuo labiau, kad ir Lieruvoje gyvenantiems labai stinga namų, butų, o finansinių išteklių, esant dabartinėms neadekvačioms namų ir butų kainoms, kada juos stato savanaudžiai, valdantys didelius turtus ir didžiules statybos kompanijas, ir nužmogėję bankinininkai, lupantys devynis kailius palūkanomis ir visokiomis prigalvotomis ir tik bankui naudingomis grobikiškomis sąlygomis iš neturtingų Lietuvos žmonių, gaunančių kreditą iš banko, nėra iš viso nei jauniems, nei pagyvenusiems, tuo labiau, kad šios idėjos įgyvendinimas iš vietos resursų nieko papildomai nekainuotų - tereikia politinio sprendimo - sudaryti sąlygas žmogui veikti laisvai. Dar daugiau, bet kokia visuomenė, jeigu joje kaimo gyventojai nesudaro 20 procentų gyventojų, yra savaime pasmerkiama išnykimui. Štai kokia yra kaimo galia, palyginus su miesto - penkis kartus galingesnė, nes tik ji saugo tautos gyvybingumą, todėl ir ji turi būti saugoma, o ne naikinama, kaip yra dabar Lietuvoje - vykdant Eurpos pseudosąjungos kvailas biurokratų direktyvas - palikti žemės ūkyje ne daugiau kaip 5 procentus žmonių. Tai pragaištis bet kuriai tautai.
Mes meldžiame, kad ir patys galėtume prisidėti prie šitos idėjos skleidimo kitiems savo broliams ir sesėms DVASIOJE, kad ji taptų konkrečia kryptimi, kur turi žvelgti Lietuvos valdžia ir verslininkai, jeigu jie nori Lietuvos savarankiškumo ir visuomenės RAMYBĖS, PALAIKYMO, IR IŠLIKIMO.
Mes meldžiame, kad šitoji Tėvo idėja skintųsi kelią kaip pagalbinė priemonė dideliai daliai žmonių nušvisti dvasiškai, nes ją įgyvendinant įvyktų daug dalykų, kurie net ir netikinčius žmones verstų susimąstyti, kaip gi taip galėjo atsitikti, kad jie tokioje padėtyje išsprendė savo reikalus, kada savo žvilgsnį pasuko jau ne vien tik savo naudos, bet visuomenės labui.
Mes meldžiame, kad Tėvo idėja leistų ir mums taip pat tapti ryžtingesniems ir prisidėti prie jos įgyvendinimo savo dvasine šviesa ir vis stipresniu atsidavimu Rojaus Trejybės-AŠ ESU vedimui iš vidaus, ir visų labui.
Mes meldžiame, kad Tėvo idėja skintųsi kelią dabartinėje tamsoje ir ją taip pat veiktų savo DVASINE šviesa, net ir pačios materialios idėjos įgyvendinimo procese.
Aš meldžiu,kad Lietuvos valdžia spręstų realias problemas, o ne BUTAFORINES UKRAINOS, GRAIKIJOS, EUROPOS PSEUDOSĄJUNGOS, KURIOS LIETUVAI YRA TIKRAS AKMUO PO KAKLU, KURIS SUKELS VIS NAUJAS IR NAUJAS IR VIS DIDESNES PROBLEMAS, O TUO PAČIU IR VISAS KAINAS.
Manoj valia yra amžinai ir amžinybėje sulieta su tavąja. Amen.
----------
Po maldos likite ramybės būsenoje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU suteikiamo mokymo, kaip būtų galima labiau skleisti Tėvo šią idėją, kad ji pasiektų kuo daugiau mūsų dvasios brolių ir sesių.

Telydi jus Kūrėjo Ramybė ir Palaima, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2020-11-29 18:01:27Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2020 11 23 20val.) kolektyvinę komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje. Šįkart pasimelskime už neturtingus, sunkiai materialiai gyvenančius pensininkus ir bedarbi, kurių tiek pagausėjo dėl karūnos viruso karantino ir savavalško ir priverstinio politikų gamybos sujaukimo visame pasaulyje.
Taip pat pasimelsime uz JAV Prezidenta Donalda Trumpa, kuris atskleide pasaulinio masto prezidento rinkimu apgavyste ir balsu klastojima.
-------------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kada aš atsiveriu tau visa savo dvasine gelme, tada ir trokštu išlieti save šlovės himnais TAU.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu suteikei man asmenybės kategorijos Gyvybę, ir Sparnus, skrieti laisvame Meilės skrydyje savo kasdieniais darbais visų labui.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu vedi visą savo kūrinijos šeimą į vis ryškesnę Šviesą, ir tokioje Šviesoje Tau atsivėrusi asmenybė pati trokšte trokšta jos ir savo aplinkai.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu tobulini mus kiekvieną, pagal Savo numatytą Evoliucinį Planą, kad mes įgyvendinę savo Likimą, kurį Tu taip pat mums numatei, ir pasiekę Rojų, visos kūrinijos geografnį centrą, ir stovėdami TAVO AKIVAIZDOJE, galėtume KIEKVIENAS pasakyti tau: MYLIMAS TĖVE, MYLIMA AMŽINOJI MOTINA, MYLIMA BEGALINE MOTINA, MYLIMA VISUMINE DIEVYBE - AŠ ESU, Tavo užduotis sėkmingai įvykdyta - aš, atsidavęs Tavajam vedimui dar būdamas materialiu pavidalu miritingasis jau šlovinau tave, ir ėjau pas Tave į gimtuosius namus Rojuje, ir štai šiuo metu stoviu Tavo akivaizdoje ir esu kupinas Meilės ir Pasitenkinimo dėl gyvo ryšio su Tavimi ir net susiliejimo su Tavimi per visą kelionę, o dabar sėkmingai esu įvykdęs Tavo priesaką – BŪKITE TOBULI, NET TOKIE TOBULI, KOKS TOBULAS ESU AŠ – ir esu NAMUOSE PAS MYLINČIUS IR MYLIMUS TĖVUS, KAD GALĖČIAU SU JUMIS KURTI GĖRĮ VISOS KŪRINIJOS LABUI JAU PO TAVOJO APKABINIMO ROJUJE.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, ir tą darau iš Meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
-------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite ramybės būsenoje keletą minučių, gerkite gyvą Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meilės nektarą, o tada pereikite prie prašymų maldos.
---------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū Tau už mano vis gilėjantį ryšį su Tavimi, ir pasitikėjimą Tavimi ir savimi, už kiekvieną patyrimą iki šios akimirkos, ir už šitą pačią akimirką, nes šie patyrmai mane sutvirtina ir ugdo.
Šį vakarą aš, drauge su savo broliais ir sesėmis, meldžiuosi už neturtingus, už sunkai materialiai besiverčiančius pensininkus, ir bedarbius, nesvarbu kokiame pasaulio krašte jie gyventų, meldžiu jiems dvasinio ryšio su Tavimi ir atramos suradimo savo viduje - atradus Tave.
Kada visų šalių vadovai, politikai, vyriausybių nariai, ir verslo dalyviai yra visiškai akli ir pasimetę, yapč tai matosi dabar, kada vieną po kito priiminėja klaidingus ir kenksmingus sprendimus ir pasaulis uždaromas į karantino kalėjimą, kai tokia politinės valdžios jėga primesta nenormali žmonių izoliacija ir susvetimėjimas traumuoja žmonių psichiką, ypač jaunimo, kada valdžia iš viso net ir nesuvokia, kaip sutvarkyti ekonomiką ir finansus, atsirėmus į TAVE, tada ir neturtingųjų pensininkų ir bedarbių padėtis tampa ne tik sunki, bet beviltiška, nes resursai senka, tada telieka tik spausdinti millijardus dolerių ir eurų ir išleisti juos į apyvartą, sumenkinant jų ir taip menką vertę, kad infliacija tuoj pat prarytų visas pašalpų-išmaldų injekcijas žmonėms, o dabar niekas jau net nebeužsimins apie kokių nors naujų darbo vietų ir pajamų šaltinių sukūrima, kai - JŲ NUOMONE - karūnos virusas siaučia, šitai tokiu būdu valdžia sau ir suskūrė dirbtinai ir gudriai tokias sąlygas, kada iš jos nebegalima nieko reikalauti - kaip drįstate kažko reikalauti iš valdžios, valdžia tiek dirba, tiek rizikuoja mirtino pavojaus jos gyvybei akivaizdoje, kai virusas žudo visą pasaulį, tai apie kokias darbo naujas vietas gali kalbėti, džiaukitės kad iš valdžios ir tiek dar gaunate. O vis labiau auga NEPASITIKĖJIMIAS TARPUSAVYJE. Ir labiausiai nukenčia silpniausi materialia prasme. Ir tai atves į vis stipresnį susipriešinimą su turčiais ir valdžia ir platesnius agresyvius protestus visame pasaulyje.
Aš meldžiu su savo broliais ir sesėmis visiems pensininkams ir bedarbiams gyvo ryšio su Tavimi ir tik šito gyvo ryšio dėka jie iš Tavęs pasisems ryžto reikalauti ir išminties, kap tą daryti, kaip pasielgti tokioje jiems sunkioje situacijoje ir aplinkoje, kad jie net ir tokiomis sunkiomis sąlygomis būtų atkaklumo ir ryžto pavyzdžiai kitiems jų broliams ir sesėms, kurie jų padėtyje atsidurs dar tik ateityje.
Aš meldžiu šioje gyvojoje kolektyvinėje komunijoje su savo broliais ir sesėmis visiems sunkumus patiriantiems pensininkams ir bedarbiams pasitikėjimo Tavo vedimu iš vidaus, kad jie tikrai patikėtų, ir Tavimi pasitikėtų, jog su Tavimi viskas yra įmanoma, nes tai, ko trokšta sūnus ir nori Rojaus Trejybė-AŠ ESU, tas YRA.
Aš meldžių savo broliams ir sesėms stiprybės ir gyvo ryšio su Tavimi, kad jų valia susilietų su Tavo valia, nes tik toks kelias išves juos iš tamsos ir ekonominės duobės ir valdžios - viso pasaulio - dirbtinai išpūsto karūnos viruso burbulo.
Manoj valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje, tegu jūsų atsivėrusi siela klausosi Tėvų mokymo, kaip sunkumus patiriantys neturtingi, pensininkai, ir bedarbiai, bet kuriame pasaulio kampelyje turi pasiimti pagalbą jiems jau suteikiamą Rojaus Trejybės-AŠ ESU.
Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2020-11-19 14:54:33
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal