Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kvietimas bendrai nuoširdžiai Pirmadieninei maldai II. Temos tęsinys

Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros pirmadienio (2007 03 30 - 22 val.) maldos už mūsų, KIEKVIENO IR VISŲ, didesnę išmintį.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų visų mylimą Tėvą. Tiems, kuriems dar sunku garbinti Tėvą ir melstis savais žodžiais, galite pasinaudoti mano siūlomomis maldomis, tik svarbu, kad prieš tai jas perskaitytumėte ir suvoktumėte visų žodžių GILUMINĘ, dvasinę, prasmę, o per mūsų bendrą maldą jas skaitytų jūsų nuoširdžiai atsivėrusi siela.
------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad iš Tavosios meilės išauga žolė ir prasiskleidžia gėlės žiedas.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė suvirpina ir mano sielą iš vidaus.
Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavosios meilės dėka galiu mylėti ir aš, ir mylėti vis labiau taip, kaip mokai Tu – visus vienodai.
Tėve, aš garbinu Tave, kad vien tik Tavoji meilė sužadina tokius nuostabius virpesius pačioje mano sieloje, kad ji pajunta Tave esantį gyvą, nes būtent Tu esi gyvybės Šaltinis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, atsiverdamas Tau, net ir taip, kaip Tu atsiveri kiekvienam asmeniui ir visiems asmenims vienu metu.
Tėve, aš garbinu Tave, kad galiu patirti Tavąją meilę, ir kad trokštu jos vis daugiau ir daugiau, nes šis troškimas yra iš manosios sielos, kuri ir jaučia Tavosios dalelės, Tavosios dvasios, esnačios manyje, perteikiamus meilės virpesius iš Tavęs, ir dėl to trokšta jų vis daugiau ir daugiau.
Tėve, aš garbinu Tave, kad bet kokiomis sąlygomis, net pačiomis kritiškiausiomis, Tu man dovanoji ramybę ir palaimą, kurią aš ir galiu patirti tik būdamas gyvame ir giluminiame ryšyje su Tavimi.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, kuri vis labiau tampa ir mūsų kūrinija, kai me vis labiau atsiveriame Tau.
Tėve, aš garbinu Tave laisva valia, kurią Tu dovanoji kiekvienai kūrinijos šeimos asmenybei, ir kurią aš pašvenčiau Tavosios valios vykdymui.
Manoji valia, kad būtų Tavoji vallia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos dar šiek tiek patylėkite, tegu siela dar labiau panyra į Tėvo meilės virpesius, tegu ji džiaugiasi palaima, patiriama savyje. O tada pereikite prie prašymų maldos už mūsų išmintį.
----------------
Sūnau Kūrėjau, kurį dauguma žino tik kaip Jėzų iš Nazareto, Motina Dvasia, kurią dauguma žino tik kaip Šventąją Dvasią, Visuotini Tėve,
ačiū Tau, kad pakvietei mūsų vis labiau atsiveriančias sielas ir trokštančias dvasinės komunijos su Tavimi ir tarpusavyje į šitą kolektyvinę mūsų maldą už didesnę mūsų išmintį.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, jog ten, kur du ir daugiau įtikėjusių į tave ar į Tėvą yra drauge, tarp jų esi ir tu, per savo Tiesos Dvasią.
Aš prašau tavęs, tegu dabar Tiesos Dvasia įeiną į kiekvieną iš mūsų, nuoširdžiai atvertą sielą, kad ji imtų jausti tave esantį realų, tikrą, ir gyvą, net ir taip, koks realus, tikras, ir gyvas kiekvieno iš mūsų viduje yra Tėvo fragmentas, Jo dalelė, dvasia, Minties Derintojas, ir bendrauja su mumis visą laiką iš vidaus, o ypač, kada miegame ir jam nebegalime priešintis.
Aš, drauge su savo sielos sesėm ir broliais, kurie dalyvauja mūsų bendroje maldoje, nors yra toli vienas nuo kito fiziniu pavidalu, net įvairiose pasaulio šalyse, net ir įvairios dvasios, kurios mūsų žvilgsniui yra nematomos net ir būdamos visai šalia mūsų, meldžiu didesnės išminties kiekvienam iš mūsų, kad galėtume patys pajausti, kaip didesnis mūsų išmintingumas palengvina mūsų gyvenimą kasdienybėje.
Tėve, Tu esi išminties Šaltinis. Tavoji dvasia yra mūsų viduje, kiekvieno iš mūsų viduje. Tu mums liete lieji išmintį, tik mūsų nežinojimas, kad Tu kas akimirką, nenutrūkstamai lieji dieviškąją išmintį, ir neleidžia mums, nors trumpam, nurimti dienos metu, nors šiek tiek pabendrauti su Tavimi, suradus ramų kambelį, kad po tokio pabendravimo mūsų protas pajaustų, kaip jis prisipildė Tavosios išminties, padedančios spręsti kasdienius uždavinius savo asmeniniais laisvos valios sprendimais.
Aš meldžiu Tave, kaip ir mano sielos broliai ir sesės, kad mes daugiau paskirtume laiko nugyventos dienos prasmės apmąstymams, kad įvertintume, kaip ją nugyvenome, ar daug jautėme įtampos, nerimo, skubėjimo, ar suteikėme kam nors paguodą ir nuraminimą, ar ką nors įskaudinome ir dėl to patys patyrėme nerimo pojūtį.
Aš meldžiu, kad mes, kiekvienas, po truputį vis labiau priprastume vertinti savo nugyventos dienos prasmingumą, kuris kyla iš Tavosios valios vykdymo, mylimas Tėve. Aš meldžio savo sielos broliams ir sesėms palaimos patyrimo savyje, kuri ir padeda atsiverti daug labiau Tau, mylimas Tėve, ir iš Tavęs semtis didesnės išminties, dieviškosios išminties, kuri toli pranoksta žmogiškojo proto diktuojamus sprendimus savojo ego labui.
Mylimas Tėve, aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, meldžiu Tave, kad mes vis labiau ir labiau įprastume prašyti iš Tavęs didesnės išminties, kad šitas mūsų prašymas pavirstų į kasdienį prašymą, gilinant ir plečiant mūsų dabartinį požiūrį į aplinką ir į save patį.
Aš meldžiu Tave, kad Tavoji išmintis vis labiau ir labiau įsigalėtų mūsų, kiekvieno, viduje, per mūsų dvasinį ryšį su Tavimi, ir kad mes vis labiau įprastume vadovautis iš Tavęs gaunama išmintimi savo tarpusavio santykiuose su visais savo sielos broliais ir sesėm, Tavo vaikais, kuriuos Tu visus myli vienodai. Tik toks kelias suras sprendimus iš dabartinio gyvenimo akligatvių politikoje, ekonomikoje, šeimoje, visuomenėje. Nesvarbu, kokios būtų sudėtingos problemos, bet Tavoji išmintis visada suteiks didesnę šviesą ir pasitikėkjimą likti šitoje šviesoje su Tavimi.
Aš meldžiu Tave, kad mano sielos broliai ir sesės ryšį su Tavimi, gyvą ryšį su gyvuoju Tavimi, paverstų kasdieniu dvasiniu bendravimu, ir kad šitame bendravime visada būtų ir jų kasdienis troškimas semtis iš Tavęs dieviškosios išminties, laisva valia.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos vėl likite ramybės būsenoje, tegu siela jau dabar ir semiasi iš Tėvo didesnės išminties. Nesvarbu, kad Tėvo perduodamos didesnės išminties nepajausite akimirksniu. Tegu ji nusėda į jūsų pasąmonę. Ateis laikas, kada vis labiau ir labiau bendraudami su Tėvu pasiimsite ir tai, kas Tėvo buvo jau patalpinta į jūsų pasmonę.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-04-30 15:49:08

Komentarai

Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2023 02 06 – 20 val. ) maldą – kolektyvinę komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje.

Šįkart siūlau pasimelsti už tuos, kurie kovoja prieš DABARTINĮ antidievišką, ir antižmogišką,
transnacionalinių korporacijų ir politikų jėga primetamą visam pasauliui, besaikio vartotojiškumo ir
besaikės gamybos GLOBALIZMĄ, ir už tuos kurie pradeda kovoti prieš skiepus, kurie yra pragaištingi
tiek vaikams, tiek suaugusiems, bet korporacijoms atneša milijardus dolerių pelno.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Kam dar sunku garbinti ir melstis savais žodžiais,
skaitykite mano maldas, tik nuoširdžiai, ne mechaniškai.
--------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi, kad
sukūrei kosminę erdvę iš savosios Meilės energijos, ir planetas, ir gyvybę jose, kur ir vyksta mūsų
veikimas visų labui.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi tas begalinis ir neišsenkantis Meilės ir Gėrio Šaltinis, kuris iš
vidaus Savo gyvais virpesiais vedi mus kiekvieną į dar ryškesnę Šviesą, į dar didesnę Meilę, į dar
galingesnį Gėrį, kai tik mes asmeniškai atsiveriame Tau ir atrandame Tave savyje. Ir šitas patyrimas
nustelbia daugybę iki tol viešpatavusių abejonių ir nepasitikėjimo apraiškų, nes su Tavimi gyvenimas
tampa gyvas Tikrovėje, o ne egzistavimas iliuzijoje.
Aš garbinu Tave, kad Tu mums, kiekvienam, esi parengęs visą amžinybę patyrimų, kurie niekada
nesikartos, niekada nebus nė vieno dublio, visada bus vien tik originalai be jokių kopijų, nes Tu esi tas Tėvas ir Motina, suteikiantis mums asmenybes – unikalias ir nesikartojančias, todėl ir mes niekada nepatirsime dviejų vienodų patyrimų.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu atvėrei mane Tau, kada aš atradau Tave savyje, ir patyriau Tavo
gyvą buvimą savyje.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad dabar esu toks, koks esu – pilnas Tavosios Meilės ir Gėrio, ir trokštu tą patyrimą dalinti ir kitiems, norintiems taip pat gyvo ryšio su Tavimi ir Tavo gyvo buvimo patyrimo
savyje.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, iš Meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia yra sulieta su Tavąja.
Amen.
-----------------------------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar likite tyloje ir ramybėje, tegu jūsų dvasinė asmenybė kuo daugiau prisigeria jai suteikiamos palaimos, gyvos, patiriamos palaimos. Tada pereikite prie prašymų maldos.
---------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū Tau už visus patyrimus iki šios dienos, ačiū Tau už visus ateities patyrimus per visą amžinybę, nes Tu geriau žinai, kokie patyrimai reikalingi kiekvienam, kad jis atsivertų visu savo spindesiu, kokį Tu ir esi sumanęs kiekvienam, kaip asmenybės amžiną dovaną, kad ji šviestų iš Meilės visų labui.
Aš dabar, drauge su savo dvasiniais broliais ir sesėmis, taip pat ir su mums kol kas dar nematomomis
Tarpinėmis Būtybėmis ir dvasiomis, meldžiu išminties, kuri ateina iš Tavęs, tiems mūsų dvasiniams
broliams ir sesėms, kurie kovoja prieš dabartinį tamsos globalizmą, kada saujelė monopolistinių
kompanijų ir politikų pradeda vis labiau diktuoti savo principus ir veiklos būdą, tuo pačiu ir gyvenseną
net valstybėms, kada bankininkai yra užkulisių žaidėjai ir demonstruoja savo pinigų valdžią, pavergdami tiek bet kokį mažą verslą, tiek ir asmeninius indėlius laikančius žmones, nes būtent dėl jų
transnacionalinių interesų tenkinimo ėmė kurtis ir kitos gamybos kompanijos, jau nebeišsitenkančios
savo šalyje. Šita saujelė mūsų dvasinių brolių ir sesių, visiškai aklų ir kurčių dvasioje – pavergė ir engia visą žmoniją, ir tą jų – bankininkų – vergovę jie pridengia kaip figos lapeliu globalizavimo reiškiniu.
Būtent tokia yra TRANSNACIONALINIŲ KORPORACIJŲ VIEN SAVO GODUMU BESIVADOVAUJANČIŲ IR DEMAGOGIJĄ IR MELĄ PASKLEIDUSIŲ JŲ LIOKAJŲ SUFABRIKUOTA IR SUFALSIFIKUOTA Europos pseudosąjunga, kur tokie liliputai, kaip Lietuva mindomi iš visų pusių, ir jiems numetamas apgraužtas kaulas, kurio kaip išganymo laukia ir Lietuvos pseudoprezidentas ir pseudopolitikai - duos pinigų Europa, padės Europa - o žmonės net jau nebesuvokia, kad tik savarankiška ir nepriklausoma šalies politinė valdžia gali tvarkytis savame krašte remdamasi Kūrėju, o ne Briuselio vienalytininkų direktyvomis.
Meldžiu, kad kiekviena šalis galėtų gyventi jai savitą gyvą ir įvairų gyvenimą kaip ir numatė tą Rojaus
Trejybė-AŠ ESU.
O kada JIE - tamsos BANKSTERIAI - sugalvojo SAU PRAMOGAI uždaryti pasaulį pseudopandemijos sugalvoto karantino sąlygomis dėl karūnos viruso ir matau, JIE - tamsos BANKSTERIAI - sustabdė visą pasaulio gamybą, sutraukė visus ryšius tarp šeimų ir ŠALIŲ ir niekas nepajėgė tam pasipriešinti - taip lengva paklupdyti ŽMONIJĄ PLANETOJE - URANTIJA. Dabar JIE - TAMSOS BANKSTERIAI - SUKURSTĖ KONFKLIKTĄ UKRAINOJE, IR LENGVAIO MULKINA ŽMONES ŠITA TRAGEDIJA, PATYS LIKDAMI NEMATOMI. Ir dėl tokios neteisingos, KORUMPUOTOS IR PRAGAIŠTINGOS ekonomikos ir politikos yra ir dabartinė PADĖTIS PLANETOJE - dėl iškrypusio mąstymo, kurį demonstruoja pseudopolitikai visame pasaulyje, ir dėl tokių jų kvailų sprendimų, yra visa iškreipta Evoliucija, todėl mes matome paniką ir pasimetimą, nes jie nieko net nesuvokia, kas laukia toliau. O be Rojaus Trejybės-AŠ ESU-Jėzaus ir apvaizdos rasti išeitį iš tokios aklavieties - besaikio vartotojiškumo ir godumo, savanaudiškumo ir agresyvumo, tiesiog neįmanoma, dėl to pasaulio padėtis vis blogės DAR LABIAU IR GREIČIAU.
Dar liūdniau matyti farmacijos koncernų toli siekančius tikslus - narkotizuoti visą pasaulį skiepais, kurių poveikis silpnina imunitetą, nes pats organizmas nustoja jį stiprinti, nes nebemoka, vis laukia
NAUJŲ DOZIŲ narkotikų-skiepų tai nuo gripo, tai nuo tuberkuliozės, tai nuo tymų, ir taip be galo. Ir
farmacijos korporacijos susižeria už kiekvieną vakciną pinigus sau, nekreipdamos jokio dėmesio į
šalutinius poveikius, kad kiekviena karta tampa vis labiau biologiškai silpnesnė ir ligos vis labiau kerta ir jauniems. Aš dar vaikas būdamas taip džiaugiausi, kada užaugsiu, jau bus sukurti vaistai nuo vėžio, ir nereikės bijoti, kad numirsiu. Praėjo daugybė metų, o niekas tų stebuklingų vaistų taip ir nesukūrė, o priešingai, dabar pilna vaikų su vėžiniais įvairiais susirgimais, kai mano vaikystėje tokių nebuvo iš viso.
Vėžys ne tik neišnyko, bet dar tapo jaunas ir stiprus!
O iš viso to pelnosi korporacijpos, ligoninės, nes palaikomos masinės baimės sąlygomis galima siūlyti ir siūloma daugybė naujų tariamų vaistų. Visam tam tarnauja kaip TAMSOS INSTRUMENTAI Pasaulinė pseudosveikatos organizacija ir masinės informacijos priemonės sukeldamos BAIMĖS BŪSENĄ VISUOMENĖJE SAVO INFORMACIJA, KURI NEATITINKA TIKRIOVĖS IR GĄSDINA ŽMONES. Taip sėjama masinė baimės psichozė BE JOKIO Šviesos ir Tiesos Žodžio, jos kaip robotai klusniai vykdo tik savo TAMSOS KOMANDAS.
Aš meldžiu, kad visi tie, kurie vis tik išdrįsta protestuoti prieš tokią antidievišką ir antižmogišką globalizmo politiką ir ekonomiką, ir kuriuos suiminėja ir baudžia tie skurdžiai dvasioje tamsuoliai turtuoliai ir piniguočiai, primetantys politikams savo sprendimus ir nuostatas, kad jie vis tik atsivertų Tau ir pamatytų, jog tokia jų protesto veikla jokiu būdu nesprendžia ne tik pačios problemos, bet dar
labiau įsiutina piniguočius vargšus-tamsuolius.
Aš meldžiu, kad jie atrastų Tave savyje, ir tik tada jie suvoks, kad Tavoji Globalizacija bus tada ir tokia, kada bus VIENA VALSTYBĖ, VIENA KALBA, VIENA VYRIAUSYBĖ, BET daug tautų ir kultūrų. Pasaulyje į valdžią ateis Dvasinė Aristokratija, ir Tavo įgaliojimu ves visą pasaulį Tavojo Evoliucinio Plano numatyta kryptimi ir Tavuoju Meilės Įstatymu, ir Gėrio bendro kūrimo su Tavimi visų labui principu Brolystėje.
Tavoji Globalizacija yra toji pati Jėzaus evangelija - Tavoji Tėvystė ir žmonių Brolystė - o aš šią Jėzaus evangeliją išplėčiau iki Tavosios Tėvystės-Motinystės ir visos kūrinijos Šeimos Brolystės - ir tik įsisavinus mano evangeliją - Kūrėjas yra gyvas, ir Jį galima atrasti savo viduje - ir atradus Tave - Kūrėją - būtent savyje, globalizacija visoje planetoje ir taps Tikrove be TAMSOS BANKSTERIŲ ir be dabartinių siaubūnų-monopolijų viešpatavimo, kad nebūtų visi engiami, niekinami, ir beteisiai, turtus kraunantys tik pavieniams ir nenusipelniusiems jų mūsų dvasios broliams ir sesėms, kaip ir be valdžioje neteisėtai išsilaikančių tik jėgos ir melo dėka.
Aš meldžiu, kad mūsų - urantų - gyvas pavyzdys būtų mūsų asmeninis Gyvenimas, ir veikla drauge su Tavimi visų labui, kad daugelis paklaustų - kaip gi jie šitaip gali gyventi, kai aplinkui tiek daug MELO, PRIEVARTOS, IR KORUPCIJOS, SUKELIANČIOS BAIMĖS ATMOSFERĄ VISUR.
Ir tik tada, kada urantų daugės, kada jie steigs savo įmones, kada ateis į politinę valdžią, iš pradžių
Lietuvoje, o vėliau ir kitose valstybėse, tada ir Apvaizda suteiks pagalbą tokią, kad Globalizacija iš tiesų apimtų visą planetą, tačiau ji bus sukurta ant Tavųjų dvasinių pamatų ir patiriant Tavo Meilę savo
viduje.
Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
-----
Po maldos dar pasėdėkite kelias minutes tyloje, pasiklausykite jums asmeniškai perteikiamų Rojaus
Trejybės-AŠ ESU mokymų per jūsų Minties Derintoją - Rojaus Trejybės-AŠ ESU fragmentą-dvasią jūsų dabartiniame prote.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2023-02-01 16:09:59Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros kiekvieno pirmadienio ( 2023 01 30 - 20 val.) maldos.
Šįkart pasimelskime už mūsų gyvojo ryšio ir būsenos su Kūrėju - Rojaus Trejybe-AŠ ESU - gilinimą ir stiprinimą.
Iš pradžių pagarbinkime savais žodžiais ar mintimis Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Jeigu kam dar sunku garbinti ir melstis savais žodžiais, tuomet pasinaudokite mano jums parašytomis maldomis. Tik jas gerai persiskaitykite, kad suvoktumėte jų dvasinę prasmę.
------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tu sukūrei šitą nuostabų grožį, kurį gali matyti mano akys ir pajausti širdis.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad visą mūsų nuostabią planetą tu taip puoselėji ir globoji, tarsi ji būtų viena vienintelė visoje kūrinijoje, kai joje DABAR yra septyni trilijonai planetų su žmonėmis, TOKIAIS KAIP MES, ir DAR gausybė planetų, kur PO PRISIKĖLIMO mes mokysimės DVASINGĖDAMI morontiniu lygiu ir PASIEKĘ DVASIOS LYGĮ ir jau tapę amžinomis dvasiomis, SAVO TIKRUOJU DVASINIU AŠ, KOKĮ TU MUMS IR PADOVANOJAI KAIP ASMENYBĖS DOVANĄ, ŽENGDAMI PAS TAVE Į SAVO TIKRUOSIUS NAMUS ROJUJE, visos kūrinijos geografiniame centre.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad visus mus ugdai panašiais į Save, net savo dalelę, Minties Derintoją, padovanojai kiekvienam, kad ji iš vidaus mūsų mąstymą plėstų link visos kūrinijos šeimos sampratos, kaip šito siekė ir Jėzus, tik jo šviesa buvo perdaug akinanti tos kartos aplinkai, todėl jis TAVOSIOS ŠEIMOS SAMPRATĄ PAKEITĖ Į TAVOSIOS KARALYSTĖS ŠIRDYJE sampratą.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu atsiuntei į mūsų planetą vieną iš daugybės savo sūnų – visos mūsų vietinės visatos Sutvėrėją ir Valdovą, kuris tarp mūsų gyveno Jėzaus iš Nazareto pavidalu, ir mums parodė kelią pas tave, ir rodo jį dabar taip pat, jau savo Tiesos Dvasios, kurią jis išliejo visiems, dėka.
Aš garbinu Tave, kad su tokia meile Tu mus vedi vis arčiau Savęs, o tuo pačiu ir arčiau Sūnaus Kūrėjo, Jėzaus, kuris veikia drauge su Tavimi mus kiekvieną. Tik per JĮ – JAU PO MŪSŲ ASMENINIO PRISIKĖLIMO MORONTINIU PAVIDALU IR MŪSŲ ASMENINIO TAPIMO AMŽINĄJA DVASIA – mes pasieksime savuosius namus ir Jus, savo tikruosius Tėvus – ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU – ROJUJE. Mes susitiksime su Jėzumi ir kalbėsimės su juo apie savo nueitą kelią ir apie tai, kas dar mūsų laukia, nes jis mums papasakos daug to, ko dar nebūsime iki tol patyrę, bet ką patirsime tolimesniame kelyje.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad šitoje nuostabioje planetoje, kuri patyrė, ir toliau tebepatiria, tiek daug skausmo ir kančios dėl savo dvasinių vadovų išdavystės ir maišto prieš Tave, Tu vis tiek kantriai ir be perstojo lieji savo meilę ir šviesą kiekvienam šios planetos, kaip ir visos kūrinijos, tvariniui.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu ne tik leidi mums jau dabar TAVO MEILĘ PATIRTI, kada tik mes atsiveriame Tau, bet nuolat ir be perstojo vis skatini iš vidaus, kad tik mes daugiau Tau atsivertume ir daugiau mylėtume VISUS, IR VIENODAI VISUS, TAVĄJA MEILE.
Aš garbinu ir šlovinu Tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoj valia sulieta su Tavąja valia per amžių amžius, ir amžinybėje. Amen.

-------------------------------
Pasėdėkite dar kurį laiką po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo tyloje, nes dabar jūs ypač imlūs gyvų meilės virpesių poveikiui. O tada pereikite prie prašymų maldos.
-------------------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū TAU, kad kvieti mus iš vidaus be perstojo vis gliau Tau atsiverti ir susiburti į mūsų KOLEKTYVINĘ KOMUNIJĄ-maldą, kurios metu mes užmezgame DVASINĘ KOMUNIJĄ SU TAVIMI IR TARPUSAVYJE Tavojo vardo Šventovėje - Rojaus Trejybės-AŠ ESU - gyvojoje šventovėje - vienintelėje tokioje Gyvojoje Šventovėje ir vienintelėje Tavojo Vardo Šventovėje. Mūsų Šventovėje nėra nė vieno ritualo, nes yra mūsų Širdies atvėrimas Tau, dėl to ji ir yra Gyvoji, o atsivėrimą paliudija būsena mūsų - kiekvieno - viduje. Yra cerkvių tarp stačiatikių, yra katalikų bažnyčių, kurios turi vardą Švenčiausiosios Trejybės, tačiau tokios Trejybės nėra iš viso, nes jie mano, kad tokią Trejybę sudarai Tu, mylimas Tėve - drauge su Savo Sūnumi Jėzumi ir Šventąja Dvasia. O Tu gi turi Savo Lygiaverčius Rojaus Trejybės Kitus Du Narius - mes - urantai - Juos vadiname Amžinąja Motina ir Begaline Motina, o Urarantijos Knygoje Jie vadinami Amžinuoju Sūnumi ir Begaline Dvasia. Tačiau tiek Urantijos Knygos, tiek mūsų Tau teikiami vardai yra tik simboliniai, nes Jūs esate Egzistencialūs Rojaus Trejybės Šaltiniai ir Centrai, be pradžios ir pabaigos, tuo tarpu Jėzus pats yra kilęs iš Tavęs ir Amžinosios Motinos, o Šventoji Dvasia iš viso nėra Asmuo, nes ji yra Vietinės Visatos Motinos Dvasios, kaip šitokiu vardu ją vadina Urantijos Kyga - o mes ją vadiname Dukra Kūrėja - tad Šventoji Dvasia ir yra Dukros Kūrėjos pasireiškimas, o pasireiškimas niekada negali tapti asmeniu, jis atstovauja tam asmeniui, kurį ir apreiškia visai Visatai, ir veikia atstovaujamo asmens vardu.
Mūsų malda - Gyvoji Komunija - yra skirta mūsų giluminiam nušvitimui ir Gyvojo Kelio vis ryžtingesniam pasirinkimui, ir drąsesniam žengimui Gyvuoju Keiu, kad mes taptume Tavaisiais Sūnumis ir Dukromis - tikraisiais asmenimis, kokius tu mus ir sukūrei - amžinus Tavuosius vaikus. Ir tą mes galime pasiekti tik gilindami mūsų atsivėrimą Tau ir tapimą tavuoju atvaizdu, pasireikšdami Tavo darbais. Ir kada mūsų vidus prisipildo Tavųjų Gyvų Energijos Virpesių, tada mes ir patiriame tokią nenumaldomą Tavo trauką, kad rtrokštame save sulieti su Tavimi ir veikti drauge su Tavimi kaip Bendrakūrėjai, ir visų Gerovei. Ir tik tokia būsena ir patiria būtent Tavo siunčiamą Impulsą, kad mūsų viduje sustiprėja noras ateiti į gyvąsias pamaldas Gyvojoje Tavo vardo Šventovėje. Tą mums paliudija mūsų Širdis, kuri tampa visa pripildyta Tavosios Meilės būseną formuojančių Virpesių Pilnatvės. Mūsų būsena yra kaip vidinis navigatorius, jaučiantis jam teikiamą Tavosios dvasios - Minties Derintojo - programą - kur ir kada pasukti, kad atsdurtume ten, kur nori Tu, kad mes - kiekvienas - atsidurtume ten būtent Tavosios Valios vykdymo dėka. O Tu rūpiniesi visumos Gerove, ir Tu visada vedi pirmiausia į Gyvąją Šventovę, nes tik joje mes prisipildome Gyvąja Tavo Energija tiek, kiek negalime ją tokioje milžiniškoje Galioje ir tokia milžiniška Galia prisipildyti niekur kitur, nes ten sustiprėja mūsų visų virpesiai kvadratu nuo dalyvaujančiųjų Gyvojoje Komunijoje - Gyvame Bendravime - su Tavimi. Štai dėl to mes ir galime tada veikti ir ryžtingai, ir drąsiai visumos Gerovei daug sipriau ir aktyviau, nes mes juntame tą būseną. Ir aš meldžiiu, kad mes visomis išgalėmis tą būseną gilintume ir stiprintume, kad ji plėstųsi dar labiau, kad ji mus užlietų kaip didžiausias Potvynis, kuris vienintelis yra mums ne pavojingas, o priešingai - labai svarbus ir naudingas, nes suartina, net ir sulieja, su Tavimi. Aš meldžiu, kad mes šitai būsenai atsiduotume, ir jos nenustelbtume kitais interesais - o tą padaryti mes esame pajėgūs, nes turime Tavo suteiktą Laisvą valią, ir galime įvykdyti savo valia ir kitokius veiksmus, net ir tokius, kurie prieštarautų Tavajai valiai, ir net Tu mūsų laisvos valios nelaužai, ir leidi mums suklysti net ir taip, kad patys dėl tokių skaudžių pasekmių nukentėtume. Aš meldžiu, kad mes brangintume šį būsenos Potvynį viduje. Meldžiu būtent šio Potvynio dar didesnio pakilimo ir augimo mūsų atsivėrimo Tau pastangų dėka - meldžiu Tavosios Meilės galia ir savo laisva vallia, gauta iš Tavęs, o ją aš suliejau su Tavąja valia. Amen.
.
-------------------
Po maldos dar pasėdėkite ramybės būsenoje, klausykitės, ka sako ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU, viduje.

Telydi jus Kūrejo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas

Algimantas
2023-01-25 15:28:57Mielieji, kviečiu jus šįkart pasimelsti mūsų bendroje pirmadienio (2023 01 23 - 20 val.) maldoje už neįtikėjusiųjų atsivėrimą Kūrėjui.

Pagarbinkime iš pradžių Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Jeigu jums sunku garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, tuomet skaitykite – tik nuoširdžiai – mano jums parašytas maldas.
------------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi Meilės iš Gėrio Šaltinis ir Centras visai kūrinijos dvasinei Šeimai,
Aš šlovinu ir garbinu Tave, kad Tu esi Šviesų Šviesa ir Šviesos Šaltinis ir Centras, ir kiekvienas Tavo vaikas šią Šviesą gali pajausti savo viduje tiek, kiek pats atsiveria Tau iš vidaus. Ir net dabar dar neįtikėjęs, gali ją patirti, jeigu tik pradės nuoširdžiai – ne mechaniškai – kreiptis į Tave savo žodžiais.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi Energija, net jos Šaltinis, kuris skatina tvarinį gyventi ir mylėti amžinai, nesiekiant sau jokios naudos, savo žvilgsnį kreipiant tik į visų Gerovę, net ir visos kūrinijos Gerovę, o tuo pačiu tai bus ir asmeninė Tavojo nušvitusio sūnaus ar dukros Gerovė, nes būtent Tu taip vedi šitos gyvos ir viduje tekančios Meilės Energijos dėka kiekvieną tvarinį iš vidaus, kad jis rūpintųsi savo gyvenimą nukreipti visumos labui, net ir taip, kaip tą be perstojo darai Tu.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mums padovanojai savo dvasią, Minties Derintoją, padovanojai kiekvienam, ir šituo mums leidi patirti gyvąją palaimą garbinimo metu.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu sumanei Evoliuciją savo vaikams, kad jie visą laiką šviesėtų Tavimi, nes tik tada Tavieji vaikai gali pajusti, jog ir kiekvieno asmeninis gyvas ryšys su Tavimi suteikia atlygį kiekvienam asmeniškai patiriant ir vidine būsena paliudijant panašumą į Tave, ir kasdienos aplinkoje pasireiškiant Tavojo charakterio savybėmis visų Gerovei. Ir tok sir tik toks gyvneimas yra prasmingas.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus mokai žvelgti į aplinką Tavuoju Meilės žvilgsniu, ir skleisti Meilę visimes, be jokio išskaičiavimo, net ir taip, kaip Meilę skleidi visai kūrinijai Tu.
Aš garbinu iš šlovinu Tave iš Meilės Tau, ir savo laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
---------------------------------------------------
Po mylimo Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, kad jūsų atsivėrusi Kūrėjui asmenybė kuo daugiau patirtų Meilės gyvo nektaro. O tada pereikite prie maldos už neįtikėjusiųjų atsivėrimą ir įtikėjimą.
-----------------------------------
Mylimas Tėve, mylima Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū tau už mūsų visus patyrimus iki šios akimirkos, ačiū už šios akimirkos patyrimą, už ateities patyrimus, net amžinybėje būsiančius. Šįvakar aš pakviečiau savo dvasios brolius ir seses pasimelsti už netikinčiųjų, ir tikinčiųjų, bet neįtikėjusiųjų atsivėrimą Kūrėjui. Netikintieji gyvena beprasmį gyvenimą kasdien, ji visiškai paskendę materijoje ir faktų chaose, o bažnytiniai tikintieji, be Gyvojo įtikėjimo vergauja bažnyčios sugalvotiems negyviems ritualams ir dogmoms. Tą liudija katalikų sektos tikinčiųjų veržimaisis pamatyti popiežių, šių laikų irgi ritualinį stabą, ar musulmonų dogmatinis-ritualinis chadžo atlikimas – kiekvienas musulmonas – jeigu nėra per senas, sergantis ar invalidas – privalo per Ramadano mėnesį nors vieną kartą gyvenime nukeliauti į Meką prie Kaabos mečetės – ir skrenda jie iš viso pasaulio milijonais, nors sugrįžę namo vėl kariauja ir žudo vieni kitus – kaip tas vyksta šiuo metu Sirijoje, Afganistane, Irake, Libijoje, Sudane, Nigerijoje. Lygiai tas pats vyksta tarp krikščioniškųjų sektų – Šiaurės Airijoje ir dabar mūro siena skiria katalikus nuo protestantų, įvairuose miestuose, daugiausia Belfaste. Nors tai buvo sumanyti kaip laikini statiniai – šešiems mėnesiams –bet jos ne tik stovi iki šiol, bet jų net ir daugėja – nuo 1990 metų jų padaugėjo nuo 18 iki 59. Šitos sienos iš metalo ar plytų, kai kur siekia net iki 8metrų aukštį, jose yra varteliai pėstiesiems, naktį jie užrakinami. Ir taip gyvena sesės ir broliai dvasioje, tikintys į tą patį Jėzų, ir tą pačią Bibliją laikantys Šventuoju Raštu. Ir būtent toks gyvenimas ir paliudija, koks yra milžiniškas kontrastas tarp gyvojo urantų Įtikėjimo ir tikėjimo bažnytinių ritualų, kurių tamsoje skendi visa katalikų sekta, protestantų sektos, ir visos kitos negyvos-ritualinės bažnyčios. Šiandien Ukrainoje stačiatikiai kariauja tarpusavyje - žudo vieni kitus, kai Jėzus mokė vien tik Meilės vienų kitiems - visiems. Katalikai veržiasi pamatyti popiežių kaip stabą, lekia į Romą, net ir įvairių šalių prezidentai, Lietuvos irgi ne išimtis, siekia pabučiuoti šios sektos vado ranką, ir būtent toks jų požiūris tik paliudija dabartinį žmonių nesugebėjimą atsiverti Širdimi, kad nebeliktų jokio noro fanatiškai važiuoti į Romą pamatyti žmogaus, kuris saujelės kardinolų buvo išrinktas katalikų popiežiumi, nes tada viduje viešpatautų Tėvo-Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji Meilė, jos milžiniškos virpesių bangos tekėjimu ir asmenybės gyvu prisipildymu šiais virpesiai tiesiai iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU, ir net būnant bet kurioje pasaulio vietoje. O tada nebūtų jokios pseudopandemijos, sugalvotos pasislėpusių nuo žmogaus akių banksterių, nebūtų Ukrainoje tų pačių banksterių pasimėgavimui sukelto žaidimo-karo, nebūtų nei Putino, suklastojusio prezidento net ne vienerius rinkimus Rusijoje, nei pavogusio paskutiniuosius rinkimus Baideno ir neteisėtai užimančio Amerikos prezidento vietą, nebūtų jokių pseudovakcinų ir žmonių diskriminacijos, nebūtų žmonių gąsdinimo nebūtais mirštančių nuo viruso skaičiais ir sveikų žmonių teisių pamynimo net pažeidžiant Konstituciją, o įstatymus lankstant į kairę ir dešinę, kaip jiems, ir tik jiems viršuje liepiama banksterių lankstyti ir sveikus žmones paverčiant sergančiais-raupsuotaisiais, dėl to jiems uždarant galimybę užeiti net į parduotuves, koncertų sales ir bet kur kitur, kur tik vyksta renginiai ir reginiai, net pavalgyti negali užeiti į kavines, nes visus įkalino nusikaltėliai Vašingtono banksteriasi ir jų parankiniai iš kažkokios sektantiškos mistinės Pasaulinės pseudosveikatos organizacijos direktyvos valstybių prezidentams ir vyriausybėms. Tai tiesiogine prasme maištas prieš Tavąją Evoliuciją planetoje, ir tokia visa valdžia tampa NETEISĖTA, nes parklupdo visą TAUTĄ - SUVERENĄ - ŠEIMININKĄ MAITOJA TARNAI, einantys prieš Tavąją valią, tapę MAIŠTININKAIS-ŠĖTONININKAIS.
Aš meldžiu, kad ir tie msūų dvasios broliai ir sesės, kurie netiki iš viso, ir šitaip beprasmiškai švaisto savo gyvenimą, nors akimirkai pabūtų be savojo materialaus šurmulio, pamąstytų apie aukštesnius dalykus – vertybes – ir ne lėktų kaip lenktynėse vien tik paskui materijos teikiamus malonumus ir skausmus, kad pajustų nors trumpam atokvėpio akimirką ir nurimstantį savo protą, kuris tada ir galėtų kreiptis visu nuoširdumu į Kūrėją – Aukščiausiąjį Protą ir Energiją. Visa Kūrinija yra Kūrėjo saujoje, ir nuostabiai su Meile organizuota ir prižiūrima.
Žmogaus fizinio kūno trumpalaikiškumas šitoje planetoje niekaip nepaneigia to fakto, kad šitame kūne gyvena tikrasis – dvasinis aš – amžinoji asmenybė. Ir šitam amžinajam tavo padovanotam gyventojui ir egzistuoja amžinosios vertybės – Meilė, Tiesa, Teisingumas, Gailestingumas, Gėris, Grožis, kurios taip pat yra Tavo suteiktos mūsų patyrimams įprasminti.
Tegu Mūsų Meilės virpesiai pasiekia valstybių politinius vadovus – prezidentus, premjerus, karalius, karalienes, vyriausybės ir parlamento narius, religijų vadovus, kad jie pajaustų mūsų jiems siunčiamus Meilės ir Ramybės gyvus virpesius, kad jų aplinka, nors mūsų ir nedidelio indėlio dėka, šiek tiek nuskaidrėtų ir prašviesėtų ir nustotų žudyti tiesiogine prasme Žmogų-SUVERENĄ_ŠEIMININKĄ. patys būdami tik menki ir niekam verti be pagarbos net padoraus ir garbingo TARNO statuso neturintys, dėl einantys prieš TAVE, mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, ir AŠ ESU.
Meldžiu net ir jiems atsivėrimo Tau, ir Brolystės pajautinmo su Žmogumi, ir savosios sūnystės ar dukterystės pajūčio su Tavimi - Tavosios Tėvystės ir Motinystės impulso patyrimo.
Manoji valia sulieta su Tavąja. Amen.
------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite kelias minutes tyloje. Rojaus Trejybė-AŠ ESU perteikia savo mokymus, tegu jie nusėda į pasąmonę. Jie niekur nepradings. Jie tikrai kuriuo nors laiku ateityje išplauks ir į sąmonės paviršių, kad jus apšviestų, o jūs – kitus.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas

Algimantas
2023-01-18 09:34:08Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2023 01 16 – 20val.) kolektyvinę gyvą komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir tarpusavyje.
Šįkart drauge pasimelskime ir savo Meilės virpesius siųskime jaunimui, kuris yra mūsų visų ateitis Lietuvoje, ir Urantijoje, kad jis atsivertų Rojaus Trejybei-AŠ ESU.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.

Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, skaitykite parašytas maldas, tik skaitykite jas nuoširdžiai.
------
Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi ir kad iš Meilės sukūrei gyvybę, kuri gali augti, vystytis, ir šviesėti taip, kaip ir numato Tavo sumanytas Evoliucijos Planas visai kūrinijos šeimai, tuo pačiu ir mūsų planetos - Urantijos - jaunimui, kad jis atsivertų Tau ir siektų vis ryškesnės ir didesnės mokslo ir mokymosi Šviesos iš Meilės Tau, ir visiems.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu savo gyvos energijos galia, pavertei mane į REALŲ ASMENĮ BE ILIUZIJOS, ir vis labiau ir labiau trokštantį susilieti su Tavimi, garbinant Tave visa savo atsivėrusia šios akimirkos gelme. Aš taip pat vis labiau trokštu patirti ir Tavo gyvą buvimą savo viduje ir tokio nuoširdaus atsivėrimo akimirką garbinimo metu, kad šituo patyrimu dar labiau sustiprinčiau savo gyvą ryšį su Tavimi ir Pasitikejimą Tavimi, ir savimi.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tik Tavo dėka mes – įskaitant ir jaunimą – ir galime šviesėti, kada savo laisvą valią suliejame su Tavąja.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu esi toji nuostabi ir nesustabdoma gyvoji energijos realių virpesių upė, kurioje kiekviena atsivėrusi Tau asmenybė pajunta Tavosios Tikrovės Upės tekėjimo kryptį ir atsiduoda Tavosios Upės tekėjimo srovei jausdama Tave, savyje.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus visus – ir jaunimą – kiekvieną asmeniškai, vedi iš vidaus, žinodamas visus mums reikalingus augimo veiksmus, ir visą laiką mus skatini tuos veiksmus atlikti – SAVO LYGIU – visumos labui, visų Šviesos labui, nes Tu ir esi toji Šviesa – IR NET JOS ŠALTINIS IR CENTRAS – į kurią mes žengiame pažindami Tavo kūriniją ir Tavo veikimą joje vis labiau ir giliau.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tavoji gyvoji ENERGIJOS VIRPESIŲ TIKROVĖ kiekvieną TAU ATSIVĖRUSĮ paverčia – Tavo varomąja gyvosios energijos virpesių banga, ir jos vis augančia galia – tokiu, kuris trokšte trokšta skvarbesnės įžvalgos ir gilesnio patyrimo kūrinijos šeimoje ir Tavojo veikimo joje, ir jos labui.
Aš garbinu ir šlovinu Tave laisva valia. Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
------------
Po pagarbinimo dar likite ramybės būsenoje, ir gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvą energijos nektarą, o tada pereikite prie prašymų maldos.
------------
Mano Tėve, Amžinoji Asmenybe-Motina, Begaline Asmenybe-Motina, AŠ ESU, ačiū Tau už mūsų visų patyrimus, ir už mano patyrimą ir vis didėjantį troškimą susilieti su Tavimi, kai aš ačiū Tau ir už šios pačios akimirkos patyrimą.
Šįkart savo kolektyvinėje gyvojoje komunijoje su Tavimi ir tarpusavyje mes meldžiamės dėl jaunimo – Lietuvos, ir Urantijos ateities. Lietuvoje paralyžiuotas savarankiškas mąstymas tiek pseudopolitikų, kurie jo niekada ir neturėjo, nes jiems niekada neteko savarankiškai vadovauti Lietuvai ir sukaupti tokio vadovavimo patyrimo, tiek mokytojų, tiek filosofų, tiek gydytojų, tad jie tiesiog negali nieko prasmingo ir šviesaus patarti jaunimui.
Aš meldžiu, kad dabartinis mokymosi mokykloje procesas būtų nukreiptas į asmenybės charakterio formavimą visumos labui, o ne savojo asmens labui, dėl to plinta vaikų neraštingumas, o toliau jis dar labiau gilės, ir iš jų išaugs ir kitos kartos, deja, neraštingos, dėl to jos vis mažiau patirs darnos šeimoje, kolektyve, ir visuomenėje, tuo tarpu konfliktai tik augs.
Šitokiu būdu visa aplinka labai paveikia imliausius juos poveikiui jaunus protus, o tai griauna Lietuvos ateitį. Tokio gyvenimo aplinkoje yra vis stipriau baimės spaudžiamas materialus mąstymas, kuris nepaprastai neigiamai veikia ir dar labiau veiks visų žmonių pasichiką, bet ypač veiks jaunimo mąstymą, kuriam būdinga kolektyvinė veikla, nes jie dar neturi tiek baimės savyje, kiek jos turi suaugę.
Aš meldžiu, kad būtų ugdomas ir patiriamas visuomeninimas, mokant jaunimą prasmingo bendravimo ir bendradarbiavimo - ypač mokykloje - yra viena iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU Evoliucinio Plano įgyvendinimo krypčių mūsų planetoje visiems urantams - Urantijos gyventojams. O dabar jis yra dirbtinai stingdomas. Tai iš kur atsiras tarpusavio bendrumo pojūtis ir mokėjimas bendrauti visuomenėje? Būtent dėl to dar daugiau išaugs savanaudiškumas, nusikalstamumas, ir šeimų tragedijos, skyrybos, depresijos, savižudybės, ir nužudymai, narkomanija, alkoholizmas, patyčios. Tai - Lietuvos laidojimas. Taip jaunimas mėgins nuimti stresą. Tik ne tokiu būdu turėtų jį nuimti. O tai jau yra pasekmė to nevykusio jaunimo (NE)ugdymo tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje.
Aš meldžiu, kad ir mūsų malda sklilndanti iš mūsų Širdeis, virpesiais pasiektų ir mokytojus, ir šviesintų ir mokytojų mąstymą, kuris savo ruožtu atsispindėtų ir jų bendravime ir bendradarbiavime su mokiniais.
Aš meldžiu, kad mūsų kolektyvinė malda skaidrintų ir jaunimo vidinę būseną, kad ji lengvėtų, ir jiems silptų noras keiktis, gerti alkoholinius gėrimus, rūkyti bet kokias cigaretes ar narkotines žoles, ir tuščiai pramogauti ir toliau gyventi be jokio siekio atrasti Kūrėją, patirti Kūrėją, ir Gyventi Kūrėju visų Gerovei.
Aš meldžiu, kad tarp jaunimo pasklistų mūsų maldos virpesiai, ir pasiektų visus Lietuvos miestus ir miestelius, kur vis stipriau pasireiškia jaunimą žalojanti ir degraduojanti mada iš tolimųjų amžių Urantijos laukinių papročiai - tatuiruoti savo kūną ir vertis žiedus į savo kūną. Tai iškreiptos ir užterštos sąmonės būsena kas akimirką siunčianti žemo energinio dažnio virpesius, ir jų poveikis trunka visą gyvenimą. O juk tai agresyvių tolimų praeityje laukinių baimės pamatu tikėjimo aidas dabartyje - ištatuiruoti genties totemų ženklai juos saugojo nuo priešiškų genčių, o savo kūno žalojimas veriant įvairius žiedus į įvairias kūno vietas juos saugojo, jų supratimu, nuo mirusiųjų vėlių, kad jos jų nepasigriebtų į mirusiųjų pasaulį, jausdamos pavydą, kad čia mirtingieji turi gražius kūnus ir jiems sekasi, todėl šitaip jie dirbtinai darkydavo save ir net žalodavo ant savo kūno padarydami daug randų. Tačiau toks mąstymas tiko LAUKINIAM. Dabartinis jaunimo kūno tatuiravimas ir žiedų vėrimas tolygus PROTO DEGRADAVIMUI IKI LAUKINIO LYGIO.
Aš meldžiu, kad jaunimas nors kiek sulėtintų beprasmį savo lėkimą per gyvenimą, kurio pavyti nie vis tiek nepajėgia, o nieko nesuprasdami ir nejausdami, kaip Kūrėjas, veikia iš vidaus, pradeda jausti vis dažnaiu nusivilimo akimirkų, kada žlunga planai, svajonės, siekiai, kada apima gyvenimo beprasmybės pojūtis, depresija, ir mintys apie savižudybę, kada žemo dažnio virpesių realus pasireiškimas nesubrendusio proto viduje pasiekia kulminacinę būseną, kai jauno žmogaus smegenys patiria milžinišką stresą ir įtampą - o dažnai ir patyčias iš SAVO BENDRAAMŽIŲ, kurie iš to pasidaro savo degraduojančiam protui PRAMOGĄ pažeminant kitą - SILPNESNĮ, O STIPRESNIO - BIJANT.
Meldžiu, kad jaunimas nevažiuotų gyventi į užsienio šalis, bet visomis jėgomis kabintųsi į tegu ir sunkų gyvenimą savo gimtojoje Lietuvoje, nes būtent nuo jų buvimo ir priklauso Lietuvos ir Tautos ateitis, ir jaunimas betarpiškai atsakingas už būsimųjų kartų gyvenimą Lietuvoje, o išvykus svetur nusilpsta gyvas ryšys su gimtine, ir interesai krypsta į ten, kur gyveni.
Tačiau Lietuvos ateitis yra tik toks jaunimas, kuris nuoširdžiai ieško Kūrėjo, ir dvasinių mokymų ir Mokytojų dėka atrada Kūrėją savyje.
Manoji valia yra sulieta su Tavaja. Amen.
---------------
Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2023-01-11 16:00:02Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2023 01 09 - 20val.) kolektyvinę komuniją su Rojas Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje.
Šįkart pasimelskime už Tėvo idėjos, perteiktos viename iš Jo mokymų, įgyvendinimą. Tėvo idėja numato, kad Lietuvoje dabar, tokiomis sunkiomis ekonominėmis sąlygomis, kurias dar labiau apsunkino sukelta psichozė dėl karūnos viruso pseudopandemijos, tada Rusijos karas prieš Ukrainą, elektros, dujų kainų dirbtinis iškėlimas kelis kartus, dėl to milžiniškai irgi išaugusios statybos medžiagų kainos, ir dar jomis aprūpinimo sutrikimai, o tuo pačiu ir statybos kompanijų bankrotai, tad tokiomis chaoso sąlygomis statybos labai nukentėjo, ir toliau nukenčia, štai kodėl ypač svarbu pagrindinį dėmesį skirti statyboms, bet ne tokioms, kokios dabar vykdomos stambių statybos kompanijų dėl grobuoniškų pelnų, bet visiems žmonėms reikalingoms statyboms, ir žemės ūkiui, bet ne grobikiškų stambių žemgrobių ir žemvaldžių, bet nedidelių save išlaikančių ūkininkų.
Mes už šitą idėją meldžiamės kartas nuo karto, tačiau pasimelskime ir vėl, ir vėl, kad ši idėja užvaldytų kuo daugiau žmonių, kad iš jų lūpų pasklistų tiek, jog pasiektų ir POLITIKUS per įvairius susitikimus, per draugus ir pažįstamus.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Tie iš jūsų, kurie dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano maldas, parašytas jums iš visos Širdies. Todėl ir jūs skaitykite jas atsivėrusia ŠIRDIMI.
----------------------------------
Mano Tėve, Amžinoji Kūrinijos Motina, Begaline Kūrinijos Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tu pripildai KIEKVIENĄ TAU atsivėrusią dvasią savo gyvais virpesiais, pripildai savimi, gyvuoju savo buvimu, kurį Tu suteiki kiekvienam mums per savo dvasią, Minties Derintoją, mūsų viduje esantį – realų ir gyvą.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, ir aš trokšte trokštu dar gilesnio tokio gyvo ryšio su Tavimi, nes Tavoji dvasia, Minties Derintojas, jį nuolat skatina ir ragina bendrauti su Tavimi, patirti Tave, ir daryti gėrį drauge su Tavimi be jokios baimės.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tavo gyvoji komunija, gyvas ir labai artimas bendravimas, kiekvieną asmenybę skaistina, skaidrina, ir stiprina, kad ji vis daugiau trokšta būti panaši į Tave, trokšta atspindėti Tave savo materialiais veiksmais ir mintimis išorėje VISŲ LABUI, VISŲ APŠVIETIMO IR SUSTIPRINIMO LABUI, NES TIK TAIP BUS IŠGYDYTOS VISOS LIGOS, VISOS YDOS TIEK VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ, TIEK VISUOMENĖS, TIEK INDIVIDŲ.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, ir trokštu su Tavimi susilieti ir šituo susiliejimu gyventi, net ir taip, kaip su Tavimi susiliejo ir gyveno Jėzus prieš du tūkstančius metų.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, ne aš - Tavo sūnus - gavęs iš Tavęs asmenybės dovaną - vis labiau žvelgiu į aplinką Tavuoju žvilgsniu, GYVOS TIKROVĖS žvilgsniu, nes tik Tu mokai šitokiu žvilgsniu žvelgti į visus, ir net į visą kūriniją, kuri yra draugiška, ir kupina Tavo gyvų virpesių, nes tik šie gyvi virpesiai ir yra gyvybinė ir kūrybinė energija, ir ji KURIA kiekvieną iš mūsų PER MŪSŲ ATSIVĖRIMĄ TAU IR DRAUGE SU TAVIMI VEIKIMĄ VISŲ LABUI.
Aš garbinu ir šlovinu Tave laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoj valia yra sulieta su Tavąja. Amen.

----------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar likite ramybės būsenoje, tegu jūsų dabar taip atsivėrusi dvasinė asmenybė, jūsų tikrasis aš, mėgaujasi šito palaimingo ryšio gyvybingu patyrimu su Rojaus Trejybe-AŠ ESU. O tada pereikite prie prašymų maldos.
----------------------
Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū tau už visus patyrimus iki šios akimirkos, ir už šitos akimirkos patyrimą. Ačiū Tau už vis labiau mano pajuntamą Tavo vedimą iš vidaus, kuris yra gyvas ir tikras, realus, ir pranoksta bet kokią iliuziją, ją išsklaidydamas, ir atremdamas į Tave, patį tvirčiausią pagrindą, esantį kiekviename iš mūsų, per Tavo dvasią -Minties Derintoją.
Šįkart aš pakviečiau savo dvasinius brolius ir seses į mūsų koletyvinę komuniją, kad pasimelstume už Tėvo idėją, man perteiktą viename iš Jo mokymų, ką daryti Lietuvai sunkiomis ekonominėmis sąlygomis, kurias daugybę kartų apsunkino ir tebesunkina tiek pseudopandemija, tiek Rusijos karas prieš Ukrainą, tiek kainų neproporcingas pakėlimas dujoms, elektrai, ir visiems produktams, tiek statybos medžiagoms, ir vis tik nepaisant šito, šalies vadovai ir vedliai turėtų valstybės pagrindinį dėmesį nukreipti į statybą ir žemės ūkį, nes statybos vysto papildomai mažiausiai dar penkias kitas šakas - transportą, komunikacijas, kelių tiesimą ir priežiūrą, statinių priežiūrą, ir statybinių medžiagų gamybą, ir prekybą. Tuo tarpu kaimas ir darbas žemės ūkyje visa šeima yra pagrindinis visuomenės moralės aruodas ir darbo aprūpintojas visai šeimai kaime.
Aš šitą Kūrėjo idėją prieš daug jau metų patalpinau ir mūsų svetainėje, o tapia pat kviečiu mūsų visų bendromis pastangomis melsti, kad kuo daugiau žmonių susipažintų su pačia idėja, kad ji pasiektų tuos žmones, kurie priima sprendimus, ir ypač kad ji pasiektų jų širdis, ne tik protą.
Mes meldžiame, kad ši Tėvo idėja būtų įgyvendinama kuo sklandžiau, ir kuo daugiau visų labui, kad kuo mažiau jos įgyvendinime būtų iškraipymų ir savanaudiškumo, nes dabartinė tamsa sieks ir ją palenkti savo naudai, o ne visų labui, kad išliktų Lietuvos šalis ir jos visuomenė.
Mes meldžiame, kad tai ir būtų TOJI idėja, kurią vyriausybės nariai, parlamento nariai, prezidentas sužinotų iš įvairių EILINIŲ žmonių, ir skirtingose vietose, o ne iš TARIAMŲ ekonomikos ekspertų, kurių nėra DABAR ne tik LIETUVOJE, BET IR VISAME PASAULYJE, nes jie viską daro tik TEORIŠKAI samprotaudami, ir BE KŪRĖJO, todėl jų rekomendacijos ir teorijos žlugo, o pasaulio ekonomika ir finansai prarado Tėvo-Rojaus Trejybės numatytą evoliucinį vystymąsi VISŲ ŠVIESOS LABUI, O NE ATSKIRŲ FINANSINIŲ-EKONOMINIŲ GRUPUOČIŲ LABUI, MŪSŲ VISŲ KITŲ SĄSKAITA. Todėl būtent ir yra tokia nenuosekli, o vis trūkinėjanti ekonomika visame pasaulyje, ir tik įgyvendinus šią Tėvo idėją būtų galima sustabdyti Lietuvos moralinį ir fizinį nykimą, tuo labiau, kad ir Lieruvoje gyvenantiems labai stinga namų, butų, o finansinių išteklių nėra, esant dabartinėms neadekvačioms namų ir butų kainoms, kada juos stato savanaudžiai, valdantys didelius turtus ir didžiules statybos kompanijas, ir nužmogėję bankinininkai, lupantys devynis kailius palūkanomis ir visokiomis prigalvotomis ir tik bankui naudingomis grobikiškomis sąlygomis iš neturtingų Lietuvos žmonių. Šios idėjos įgyvendinimas iš vietos resursų nieko papildomai nekainuotų - tereikia politinio sprendimo - sudaryti sąlygas žmogui veikti laisvai. Dar daugiau, bet kokia visuomenė, jeigu joje kaimo gyventojai nesudaro 20 procentų gyventojų, yra savaime pasmerkiama išnykimui. Štai kokia yra kaimo galia, palyginus su miesto - penkis kartus galingesnė, nes tik ji saugo tautos gyvybingumą, todėl ir ji turi būti saugoma, o ne naikinama, kaip yra dabar Lietuvoje - vykdant Eurpos pseudosąjungos kvailas biurokratų direktyvas - palikti žemės ūkyje ne daugiau kaip 5 procentus žmonių. Tai pragaištis bet kuriai tautai. Šitaip ltietuvių tautą visai paras moalę, o tada ir pačią tautą, o ją pakeis visokie atvykėliai - ukrainiečiai, balatarusiai, ir kitokie slavai, nes jau Dakar baltarusiai pasiglemė Lietuvos istoriją išskirtinai tik sau, ir visai neigea, kad dabartiniai lietuviai kada nors turėjo valstybę kaip Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę, kuri buvo tik baltarusių.
Mes meldžiame, kad ir patys galėtume prisidėti prie šitos idėjos skleidimo kitiems savo broliams ir sesėms DVASIOJE, kad ji taptų konkrečia kryptimi, kur turi žvelgti Lietuvos valdžia ir verslininkai, jeigu jie nori Lietuvos savarankiškumo ir visuomenės RAMYBĖS, PALAIKYMO, IR IŠLIKIMO.
Mes meldžiame, kad šitoji Tėvo idėja skintųsi kelią kaip pagalbinė priemonė dideliai daliai žmonių nušvisti dvasiškai, nes ją įgyvendinant įvyktų daug dalykų, kurie net ir netikinčius žmones verstų susimąstyti, kaip gi taip galėjo atsitikti, kad jie tokioje padėtyje išsprendė savo reikalus, kada savo žvilgsnį pasuko jau ne vien tik savo naudos, bet visuomenės labui.
Mes meldžiame, kad Tėvo idėja leistų ir mums taip pat tapti ryžtingesniems ir prisidėti prie jos įgyvendinimo savo dvasine šviesa ir vis stipresniu atsidavimu Rojaus Trejybės-AŠ ESU vedimui iš vidaus, ir visų labui.
Mes meldžiame, kad Tėvo idėja skintųsi kelią dabartinėje tamsoje ir ją taip pat veiktų savo DVASINE šviesa, net ir pačios materialios idėjos įgyvendinimo procese.
Aš meldžiu, kad Lietuvos valdžia spręstų realias problemas, o ne BUTAFORINES UKRAINOS, EUROPOS PSEUDOSĄJUNGOS, KURIOS LIETUVAI YRA TIKRAS AKMUO PO KAKLU, KURIS SUKELS VIS NAUJAS IR NAUJAS IR VIS DIDESNES PROBLEMAS, O TUO PAČIU IR VISAS KAINAS.
Manoj valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
----------
Po maldos likite ramybės būsenoje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU suteikiamo mokymo, kaip būtų galima labiau skleisti Tėvo šią idėją, kad ji pasiektų kuo daugiau mūsų dvasios brolių ir sesių.

Telydi jus Kūrėjo Ramybė ir Palaima, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2023-01-05 12:34:09Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio (2023-01-02 - 20val) komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje, kurioje taip pat dalyvauja ir daugybė įvairių dvasių ir Tarpinių Būtybių, kad mūsų komuniją dar labiau sustiprintų iš išorės, kaip ją iš vidaus stiprina Rojaus Trejybė-AŠ ESU.

Pasimelskime už IŠMINTĮ TŲ mūsų brolių ir sesių dvasioje, kurie TARIAMAI yra religiniai vedliai – už kunigus.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas labai nuoširdžiai.
-------------------
Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, visa savo atsivėrusia Tau gelme, nes trokštu šito gyvo ryšio su Tavimi, šitos gyvos KOMUNIJOS, kuri leidžia pajausti Tavo gyvą buvimą mano viduje, nes Tu esi kiekviename iš mūsų per savo dvasią – Minties Derintoją - ir mus suvieniji net ir dabar šitoje dvasinėje komunijoje.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tavoji gyvųjų virpesių vandenyno banga tiek užlieja mane, kad aš ir noriu suptis ant Tavųjų bangų, ir skęsti kuo giliau Tavajame TIKROVĖS vandenyne GARBINDAMAS Tave.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes tik Tu esi nesibaigiančios ir gyvos TIKROVĖS ENERGIJOS Šaltinis ir Centras visai kūrinijai ir visą kūrinijos šeimą maitini gyvais virpesiais, kurie leidžia patirti Tavo saldumą ir dar didesnį troškimą gerti Tavo Gyvąjį Vandenį.
Aš garbinu Tave, kad Tu visą kūriniją be perstojo girdydamas Gyvuoju Vandeniu suteiki kiekvienam vaikui tiek gyvybinės energijos, kad jis visą savo energiją trokšte trokšta pašvęsti TAU, ir DRAUGE SU TAVIMI KURTI GĖRĮ VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS ŠVIESOS, IR DAR RYŠKESNIO SAVO NUŠVITIMO LABUI.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus, kiekvieną, vedi Gyvuoju Keliu kasdien, ir į vis ryškesnę šviesą, ir tik mūsų atsitolinimas nuo Tavęs ir sukelia daugumai mūsų brolių ir sesių dvasioje NENORĄ SIEKTI DAR RYŠKESNĖS TAVOSIOS ŠVIESOS NEGU JĄ JAU PASIEKĖ ŠIANDIEN, NES BET KOKS NENORAS IR VISOS ABEJONĖS IŠKYLA TIK TADA, KADA SUSILPNĖJA GYVAS ASMENINIS RYŠYS SU TAVIMI ARBA JIS NET VISAI NUTRŪKSTA DĖL VIS DAUGIAU ĮSIVIEŠPATAUJANČIŲ KITOKIŲ POLINKIŲ, KURIE TUO METU ATRODO YRA SVARBESNI IR VERTINGESNI, IR TADA APIE VISUMĄ, KURIOS ŠVIESA IR PRIKLAUSO NUO KIEKVIENO IŠ MŪSŲ ASMENINIO DAR RYŠKESNIO NUŠVITIMO, NEBEGALVOJAMA IŠ VISO.
Aš garbinu ir šlovinu Tave laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su Tavąja. Amen.
----------------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite keletą minučių tyloje ir pajuskite gyvąjį Rojaus Trejybės-AŠ ESU nektaro tekėjimą savo viduje. O tada pereikite prie prašymų maldos.
-----------------
Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū Tau už visus patyrimus, ką patyriau iki šios akimirkos, nes jie visi buvo labai vertingi, kad pasiekčiau šitos akimirkos giluminį atsivėrimą Tau ir dabar dalyvaučiau šitoje kolektyvinėje gyvoje komunijoje su Tavimi.
Aš, drauge su savo broliais ir sesėmis DVASIOJE žmogiškuoju pavidalu, o taip pat drauge su savo broliais ir sesėmis dvasiomis, ir Tarpinėmis Būtybėmis, kurios taip pat dalyvauja mūsų kolektyvinėje KOMUNIJOJE, kad mus stiprintų ir padėtų eiti šituo Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvuoju Keliu, meldžiu TAVOSIOS GYVOSIOS IŠMINTIES visiems mūsų broliams ir sesėms dvasioje, kurie save laiko religiniais lyderiais, ir net dar daugiau – tarpininkais tarp Tavęs ir mūsų eilinių mirtingųjų. Tokios nuostatos yra NETIESA, NES TARP TAVĘS IR MŪSŲ – KIEKVIENO MIRTINGOJO – NĖRA – IR BŪTI NEGALI – JOKIO TARPININKO, NES TU KIEKVIENAM IŠ MŪSŲ PADOVANOJAI SAVE – SAVO DVASIĄ IR APGYVENDINAI MŪSŲ VIDUJE – MŪSŲ PROTE – KAD ŠIS GYVAS TILTAS SUJUNGTŲ MUS BE TARPININKŲ, O TIESIOGIAI TAM, KAD MES – KIEKVIENAS – NUŠVISTUME TAVIMI IR GYVENTUME TAVO TIKROVE BE JOKIOS ILIUZIJOS, KAD ŠITOKIU SAVO GYVENIMU KURTUME GĖRĮ DRAUGE SU TAVIMI VISŲ ŠVIESOS LABUI – MŪSŲ VISŲ TOLIMESNIO VYSTYMOSI LABUI IR GERESNIO GYVENIMO ATEINANČIOMS KARTOMS LABUI – KAIP TU IR SUMANEI SAVO EVOLIUCINIAME PLANE VISAI KŪRINIJAI, KAD JI NUŠVISTŲ DAR LABIAU, NUŠVINTANT KIEKVIENAM INDIVIDUI ASMENIŠKAI.
Aš meldžiu, kad mūsų gyvi Šviesos virpesiai kuo stipriau lietųsi iš mūsų dvasinių asmenybių, kurios jau pačios patiria nušvitimą ir trokšta dar didesnės Šviesos ir Gėrio kūrimo drauge su TAVIMI, ką jos daro ir DABAR, PAČIOS SUSILIEDAMOS SU TAVIMI ŠITOJE DVASINĖJE KOLEKTYVINĖJE KOMUNIJOJE IR SIŲSDAMOS SAVO ŠVIESĄ, KURIĄ JOS SIUNČIA IŠ MEILĖS, KAD NUŠVISTŲ IR KUNIGAI – MŪSŲ BROLIAI IR SESĖS DVASIOJE – DABAR DAR TEBESKENDINTYS TAMSOJE IR SAVANAUDIŠKUME IR KLAIDINANTYS ŽMONES BAŽNYČIOJE APRAIZGYDAMI ŽMONES NEGYVAIS RITUALAIS, O JŲ DVASIĄ PAVERGDAMI NEGYVOMIS DOGMOMIS, IR ŠITUO VEDA TOLYN NUO TAVĘS Į DAR DIDESNĘ BAIMĘ IR TAMSĄ, kuri ypač patiriama per ritualines ir dėl to negyvas religines šventes, ir ypač per tokias dienas, kaip Kalėdos, Velykos, kaip Vėlinės ir Visų Šventųjų dienos.
Kunigai per religines šventes turi ypač gerą galimybę paskleisti Tavo, mylima Rojaus Trejybe-AŠ ESU, gyvą Šviesą, jeigu tik jie būtų atsivėrę Tau ir atradę Tave SAVYJE, tada jie ir kitus -- ir visus – pamokytų, kad Tave reikia atrasti savo viduje, ir būtent toks vidinis patyrimas pakeltų atradusio Tave energinius virpesius į aukštesnį dažnį, ir joks virusas negalėtų atsirasti viduje. Ir tokia žinia iš kunigo lūpų tikinčiuosius apramintų, kad jie ir siektų Gyvojo Tavęs atradimo savyje, nes jiems BŪTINAS GYVAS RYŠYS SU SAVO TIKRAISIAIS TĖVAIS, SU TAVIMI, MYLIMA ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU. O visi negyvi ritualai bažnyčioje tik nutolina kiekvieną nuo Tavęs, o ne priartina, nes čia viešpatauja būtent negyvas ritualas ir tamsa, ir nieko daugiau - jokios Šviesos, jokios Tiesos, jokios Meilės - tik tamsa, ir net dviems tūkstančiams metų praėjus po Jėzaus gyvenimo, kuris tiek iškraipytas, kad net ir jo pats gimtadienis - RUGPJŪČIO 21-ĄJĄ - PERKELTAS Į NAUJŲJŲ METŲ PRIEANGĮ.

Ir NUOSTABU BŪTŲ, jog nušvitę kunigai mokytų gyvo atsivėrimo TAU, IR TAVĘS ATRADIMO SAVYJE. TAČIAU TAM jie patys iš pradžių turi patirti TAVĘS ATRADIMĄ SAVYJE, kad šito galėtų mokyti kitus – savo brolius ir seses dvasioje – tikrus Tavo vaikus.
Aš meldžiu, kad jų BŪSIMASIS ATSIVĖRIMO PATYRIMAS – jiems toks netikėtas ir nesuprantamas – padėtų nurimti VIDUJE, ir tuo pačiu pajausti Tavo vedimą IŠ VIDAUS, kad savo nuostatas jie pakeistų iš DABARTINIŲ IR KLAIDINGŲ INTELEKTUALIŲ Į GYVAS DVASINES, TAVO SUTEIKIAMAS PER TAVO DVASIOS GYVĄ VEIKIMĄ IŠ VIDAUS, IR TADA JIE ŠITO RYŠIO PRADĖTŲ MOKYTI IŠ SAKYKLŲ IR KITUS, IEŠKANČIUS TAVĘS – DAR NEĮVARDINTO TĖVU-ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU.
Manoji valia yra sulieta su Tavąja valia. Amen.
------------------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, tegu jūsų dvasinė asmenybė klausosi Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymų, kaip ryžtingai ir drąsiai siekti dar ryškesnės šviesos ir ją skleisti kitiems.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2022-12-28 18:32:39Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2022 12 26 – 20 val.) kolektyvinę dvasinę komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir tarpusavyje. Šįkart pasimelskime už Naujuosius Metus.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.

Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais ar mintimis, skaitykite mano jums rašomas maldas. Tik jas skaitykite labai nuoširdžiai.
-----------
Mano - ir mūsų visų - Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi, ir be perstojo lieji savo Gyvosios Meilės Vandenyną visai kūrinijai, visiems ir visa kam, be jokio išskyrimo, be jokių privilegijų - gyvam ir negyvam - turinčiam laisvą valią ir jos neturinčiam - ir mus mokai daryti šitą patį – mylėti visus vienodai TAVĄJA MEILE, KURI YRA GYVA IR PATIRIAMA ATSIVĖRUSIO TAU VIDUJE IR ATRADUSIO TAVE SAVYJE.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tik Tavo dėka AŠ BUVAU PAŽADINTAS Tavo Gyvosios Meilės patyrimui, o dabar ir aš dalinu būtent tą pačią TAVO MEILĘ MEILĘ VISIEMS IR VISA KAM, IR DALINU NUOLAT, IR BE JOKIO IŠSKYRIMO, BE JOKIŲ PRIVILEGIJŲ, ir nuo tokio dalinimo aš tik stiprėju iš vidaus ir džiaugiuosi, kad turiu tokį patyrimą.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tik TU vedi kiekvieną atsivėrusią Tau asmenybę į vis ryškesnę šviesą, ir vedi taip, kad Tau vis giliau atsiverianti asmenybė Tavosios Tikrovės
Gyvuoju Kelių eina vis tvirtesniu žingsniu, ir pati džiaugiasi šiuo ėjimo procesu su Tavimi.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mokai vis giliau ir plačiau žvelgti Tavuoju žvilgsniu per susiliejimą su Tavimi garbinant ir šlovinant Tave.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes atsivėręs Tau savaime trokštu Tave garbinti ir šlovinti ir dar giliau patirti susiliejimą su Tavimi dvasioje, kad net kvėpuočiau Tavuoju Ritmu, kad kvėpuočiau Tavimi - kaskart vis giliau ir stipriau, ir šlovinčiau Tave iš Meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia sulieta su Tavąja. Amen.
-------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite ramiai, tegu jūsų atsivėrusi ASMENYBĖ geria Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meilės nektarą, GYVĄ NEKTARĄ. O tada pereikite prie prašymų maldos.
--------
Mano Tėve, Amžioji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū Tau už visus patyrimus, kokius tik patyriau praeityje, ir už šios akimirkos patyrimą, nes tik Tu žinai, kokie patyrimai yra vertingiausi man, KAIP IR KIEKVIENAM, kad ASMENYBĖ vis labiau panašėtų į tą, kokį tikrąjį MANE Tu sumanei ir padovanojai kaip unikalią asmenybės amžinąją dovaną, kuri atsiskleidžia tik veikdama SUSILIEJUSI SU TAVIMI IR VISADA TIK IŠ MEILĖS IR VISADA TIK VISŲ LABUI.
Ir aš dabar pakviečiau savo dvasinius brolius ir seses į mūsų Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvosios šventovės gyvąją komuniją su TAVIMI už tuos mūsų brolius ir seses dvasioje, kurie dar gyvena materialių švenčių išoriniu šurmuliu ir blizgesiu, nes jie taip laukė Naujųjų Metų šventės kaip savo svarbiausios, arba vienos iš svarbiausių švenčių, nes tikisi, kad būtent ji ir atneš jiems laimę, geresnį gyvenimą būtent PERŽENGUS GRUODŽIO 31-OSIOS 24 VALANDOS TĄ MISITNĘ RIBĄ Į NAUJUOSIUS METUS - ir taip kasmet TAIP VAIKIŠKAI vis tikėdamiesi kažkokio stebuklingo virsmo. Todėl jie ir imasi įvairiausių savęs apgaudinėjimo gudrybių, skaito horoskopus, astrologinius kalendorius, tam yra pajungta istisa sritis. Ir šie mūsų dvasiniai broliai ir sesės noriai jų rekomendacijomis vadovaujasi, net savo drabužius, tegu ir nežymiai, bet vis tiek derina prie tokių spalvų, kokias jiems aiškina jų pačių kiti nieko neišmanantys broliai ir sesės dvasioje, ir vis tikėdamiesi didesnės laimės Naujaisiais Metais, JEIGU JIE APSIRENGS BŪTENT TOKIOS SPALVOS DRABUŽIAIS, KOKIĄ IR REKOMENDUOJA TOKIO SPEKTAKLIO HOROSKOPŲ SUDARYTOJAI.
Jie šaudo nelaimes, fizines kančias nešančius fejerverkus, gąsdindami kitus, kurie NORI TYLOS, KURIE NENORI TOKIO PAMIŠIMO, BET JIE BEJĖGIAI KĄ NORS PAKEISTI – JUK NAUJIEJI METAI TARSI TURI BŪTI VISOS NAKTIES ŠĖLSMAS, gąsdinantis visus miestų gyvūnus. Ir taip visoje planetoje, kuri iš aukščiau žvelgiant, atrodo kaip tamsių laukinių planeta, kurioje nėra ne tik išminties, bet ir logikos. Tas dabar jau vis labiau matyti net ir kasdienybėje.
Aš meldžiu, kad tokie save apgavę, ir toliau apgaudinėjantys mūsų broliai ir sesės dvasioje vis tik praregėtų ir susimąstytų, kada ateina pirmasis Naujųjų Metų rytas, o NIEKAS VIDUJE NEPASIKEITĖ, laimė neapsigyveno jų viduje, o yra dar liūdniau - nėra jiems nei energijos, nei noro, nei sveikatos po tokio naktinio gėrimo ir šėlimo iš viso pajudėti.
Tai beprasmybės ir dvasinio nuopuolio pseudošventė, kuri vis giliau ir giliau ėda kaip rūdys mūsų dvasios brolius ir seses iš vidaus; ir tada jie tomis pačiomis rūdimis užkrečia savo vaikus, kurie tavęs, mylima Rojaus Trejybe-AŠ ESU, nepažįsta, nes niekas jų nemoko tave atrasti savyje, tuo tarpu Naujuosius Metus sutikti su karnavalinėmis kaukėmis ir šurmuliu jie yra mokomi visur – namie, vaikų darželiuose, mokykloje. Ir tada bet kokia prasminga RAMYBĖS akimirka turi trauktis į šalį, nes bujoja ŠĖLSMAS, NEGYVI RITUALAI, NORS IR TARIAMAI LINKSMI, viešpatauja alkoholio sujaukto, ir labai dažnai net ir aptemdyto, proto ILIUZIJA, kuria dabar ima vis stipriau naudotis valdzia, įsikišdama į gyvenimą savais apribojimais, ir tokiu būdu paverčia normalų gyvenimą jau iškreiptu - ir net iškrypėlišku - ir neatsako prieš Tautą Tauta yra beteisė. KOL KAS! Meldziu, kad broliai ir sesės pradėtų klausti PATYS SAVĘS – KODĖL TAIP LAIMĖ PRAĖJO IR NEUŽSUKO Į JŲ VIDŲ PER ŠIĄ NAKTĮ? GAL NE TEN JOS LAUKĖ? GAL JI YRA VIDUJE IR TYLOJE, RAMYBĖJE IR ATSIDAVIMĖ VISŲ MEILĖS IR ŠVIESOS LABUI?
Aš meldžiu, kad jie nustotų šurmuliuoti savo ILIUZINĖJE BEPRASMYBĖJE IR PIRKINIŲ KARŠTINĖS PAMIŠIME, O ATSIVERTŲ TAU, IR PAJAUSTŲ – PATIRTŲ – PALAIMĄ, KURI YRA TIKRA, REALI KIEKVIENAI TAU ATSIVĖRUSIAI ASMENYBEI. Ir tada jai NEBEREIKIA JOKIO NAUJŲJŲ METŲ ŠVENTIMO - TADA DVASINĖ ASMENYBĖ TROKŠTĄ GYVO GYVENIMO SU TAVIMI, ATRASTU SAVO VIDUJE, VISŲ GEROVEI! IR TIK TADA ĮSIVIEŠPATAUS PALAIMA VIDUJE IR IŠORĖJE, IR BUS PATIRIAMA LAIMĖ VISŲ TAVO VAIKŲ – MŪSŲ BROLIŲ IR SESIŲ DVASIOJE - IR TIK TADA VYRAUS TAVOJI MEILĖ KIEKVIENO VIDUJE, IR PASIREIKŠ JI IŠORĖJE GĖRIO DARBAIS VIENŲ KITIEMS VISOJE APLINKOJE. Tik TADA BUS AMŽINIEJI Nujieji metai su Rojaus Trejybe-AŠ ESU kasdien.
Manoj valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
------------
Po maldos dar pasėdėkite ramybėje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymo, kaip Naujuosius Metus – jeigu vis tik sutinkate – sutikti PRASMINGAI.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2022-12-22 17:10:51Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros kiekvieno pirmadienio ( 2022 12 19 - 20 val.) maldos.
Šįkart, kada daugybė laukia KASMETINIO simbolinio-ritualinio-bažnytinio Kristaus tariamo gimimo per Kalėdas, pasimelskime už MŪSŲ PAČIŲ TAPIMĄ KRISTUMI, koks jis buvo tarp mūsų prieš du tūkstančius metų, ir už mūsų Kūčių-Kalėdų šventimą drauge su GYVUOJU Jėzumi ir gyvą ryšį su juo per jo išlietą visiems mums Tiesos Dvasią, o tuo pačiu ir tiesioginio ryšio su Rojaus Trejybe-AŠ ESU stiprinimo.

Iš pradžių pagarbinkime savais žodžiais ar mintimis Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Jeigu kam dar sunku garbinti ir melstis savais žodžiais, tuomet pasinaudokite mano jums rašomomis maldomis. Tik jas gerai persiskaitykite, kad suvoktumėte jų dvasinę prasmę.
------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu sukūrei šitą nuostabų grožį, kurį gali matyti mano akys ir pajausti širdis.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad visą mūsų nuostabią planetą tu taip puoselėji ir globoji, tarsi ji būtų viena vienintelė visoje kūrinijoje, kai joje DABAR yra septyni trilijonai planetų su žmonėmis, TOKIAIS KAIP MES, ir DAR gausybe planetų, kur PO PRISIKĖLIMO mes mokysimės DVASINGĖDAMI morontiniu lygiu ir PASIEKĘ DVASIOS LYGĮ ir jau tapę amžinomis dvasiomis, SAVO TIKRUOJU DVASINIU AŠ, KOKĮ TU MUMS IR PADOVANOJAI KAIP ASMENYBĖS DOVANĄ, ŽENGDAMI PAS TAVE Į SAVO TIKRUOSIUS NAMUS ROJUJE, visos kūrinijos geografiniame centre.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad visus mus ugdai panašiais į Save, net savo dalelę, Minties Derintoją, padovanojai kiekvienam, kad ji iš vidaus mūsų mąstymą plėstų link visos kūrinijos šeimos sampratos, kaip šito siekė ir Jėzus, tik jo šviesa buvo perdaug akinanti tos kartos aplinkai, todėl jis TAVOSIOS ŠEIMOS SAMPRATĄ PAKEITĖ Į TAVOSIOS KARALYSTĖS ŠIRDYJE sampratą.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu atsiuntei į mūsų planetą vieną iš daugybės savo sūnų – visos mūsų vietinės visatos Sutvėrėją ir Valdovą, kuris tarp mūsų gyveno Jėzaus iš Nazareto pavidalu, ir mums parodė kelią pas tave, ir rodo jį dabar taip pat, jau savo Tiesos Dvasios, kurią jis išliejo visiems, dėka.
Aš garbinu tave, kad su tokia meile tu mus vedi vis arčiau savęs, o tuo pačiu ir arčiau Sūnaus Kūrėjo, Jėzaus, kuris veikia drauge su tavimi mus kiekvieną. Tik per JĮ – JAU PO MŪSŲ ASMENINIO PRISIKĖLIMO MORONTINIU PAVIDALU IR MŪSŲ ASMENINIO TAPIMO AMŽINĄJA DVASIA – mes pasieksime savuosius namus ir jus, savo tikruosius Tėvus – ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU – ROJUJE. Mes susitiksime su Jėzumi ir kalbėsimės su juo apie savo nueitą kelią ir apie tai, kas dar mūsų laukia, nes jis mums papasakos daug to, ko dar nebūsime iki tol patyrę, bet ką patirsime tolimesniame kelyje.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad šitoje nuostabioje planetoje, kuri patyrė, ir toliau tebepatiria, tiek daug skausmo ir kančios dėl savo dvasinių vadovų išdavystės ir maišto prieš tave, tu vis tiek kantriai ir be perstojo lieji savo meilę ir šviesą kiekvienam šios planetos, kaip ir visos kūrinijos, tvariniui.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu ne tik leidi mums jau dabar TAVO MEILĘ PATIRTI, kada tik mes atsiveriame tau, bet nuolat ir be perstojo vis skatini iš vidaus, kad tik mes daugiau tau atsivertume ir daugiau mylėtume VISUS, IR VIENODAI VISUS, TAVĄJA MEILE.
Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoj valia sulieta su Tavąja valia per amžių amžius, ir amžinybėje. Amen.

-------------------------------
Pasėdėkite dar kurį laiką po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo tyloje, nes dabar jūs ypač imlūs gyvų meilės virpesių poveikiui. O tada pereikite prie prašymų maldos.
-------------------------------
Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū TAU, kad kvieti mus iš vidaus be perstojo vis gliau tau atsiverti ir susiburti į mūsų KOLEKTYVINĘ KOMUNIJĄ-maldą, kurios metu mes užmezgame DVASINĘ KOMUNIJĄ SU TAVIMI IR TARPUSAVYJE.

Šio pirmadienio mūsų bendra malda yra kaip tik prieš tradicinę kasmetinę šventę – Kalėdas - kada daugybė mūsų dvasios brolių ir sesių laukia – kaip ir kasmet – Kristaus gimimo, skirta mūsų giluminiam nušvitimui ir gyvojo kelio vis ryžtingesniam pasirinkimui, ir drąsesniam žengimui juo, kad mes taptume Jėzumi Kristumi patys, koks jis buvo prieš du tūkstančius metų, kada buvo vienas iš mūsų ir tarp mūsų.
Aš, drauge su savo dvasios broliais ir sesėmis, meldžiu, kad tavoji dvasia – Minties Derintojas – kaip ir Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Mykolo, arba kaip absoliuti dauguma žino jį tik žemiškuoju Jėzaus Kristaus vardu, Tiesos Dvasia – dabar – mūsų giluminio atsivėrimo tau akimirką šitos dvasinės komunijos metu – suteiktų tuos galingus impulsus mūsų dvasiniam aš, kuris jų ir trokšta, kad mes patys pajustume savyje troškimą tapti tokiu Jėzumi Kristumi, koks jis buvo prieš du tūkstančius metų, tačiau JO NEKOPIJUODAMI, BET EIDAMI GYVUOJU KELIU KAIP MOKĖ JIS – ATVERTA ŠIRDIMI TĖVUI, O DABAR MES JAU ESAME ATVĖRĘ SAVO ŠIRDĮ JUMS – ROJAUS TREJYBEI-AŠ ESU – kasdien gyventume Meile ir Tiesa, Teisingumu ir Šviesa, IR VISŲ LABUI.I, NES TIK TAIP GYVENO IR SAVUOJU GYVENIMU MOKĖ, IR MOKO, TIK ŠITAIP GYVENTI JĖZUS IR MUS.
Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, mūsų nuostabūs virpesiai sujungia su jumis kiekvieną, sujungia mus visus tarpusavyje, nesvarbu, kur mes bebūtume fiziniu pavidalu per šitą maldą – šalia vienas kito ar pačiame tolimiausiame planetos kampelyje, ar net jau po prisikėlimo žengiantys tolyn kitose planetose, sujungia ir visas dvasias, kurios dabar dalyvauja mūsų maldoje. Ir sujungia kaip TAVO KŪRINIJOS ŠEIMOS VIENAS KITĄ MYLINČIUS NARIUS, PILNATEISIUS NARIUS.
Aš meldžiuosi ir už tuos savo dvasios brolius ir seses, daugiausia katalikų sektos atstovus, kurie per Kūčias ir Kalėdas rampa tokie uolūs bažnyčios lankytojai, ir suplūsta iš visų pakraščių, bet iš tikrųjų NET IR ŠIANDIEN gyvena TAMSOJE IR BAIMĖJE, todėl laikosi tik negyvų ritualų ir dogmų, net ir per Kūčių ir Kalėdų pamaldas. Ir nors jie ir kalba apie TAVO Sūnų Kūrėją-Jėzų iš Nazareto gražiais žodžiais, bet jo PATIES – GYVO – vis tiek neįsileidžia į savo ŠIRDĮ, nes jų širdis yra užverta proto vartais. TODĖL MES MELDŽIAMĖS UŽ JUOS, KAD JIE ATVERTŲ SAVO ŠIRDĮ TAU, GYVAM, O TUO PAČIU IR JĖZUI – IRGI GYVAM – IR KAD PATYS IMTŲ IŠ MEILĖS GARBINTI TAVE – MYLIMAS TĖVE, AMŽINOJI MOTINA, MYLIMA BEGALINE MOTINA, MYLIMAS AŠ ESU – KAIP TAVE GARBINA IR JĖZUS NET IR DABAR JAU BŪDAMAS ŠEIMININKAS SŪNUS KŪRĖJAS, VISOS VISATOS VADOVAS, KAIP IR JO PARTNERĖ, VIETINĖS VISATOS DUKRA KŪRĖJA, NEBADONIJA..
Sūnus Kūrėjas-JĖZUS mus ir dabar – per savo Tiesos Dvasią – stiprina ir ragina nebijoti eiti Meilės ir Tiesos keliu. Jėzus yra GYVAS, ir aš liudiju jo gyvą buvimą, nes su juo ne tik buvau susitikęs vidurnaktį miške prie Kretingos per savo pirmąją kelionę su Urantijos Knyga po Lietuva ir su juo bendravau dvi valandas, ir jo man pasakyti žodžiai ir išsipildė, ir pildosi toliau.
Jėzus, kaip ir VISI TRYS ROJAUS TREJYBĖS ASMENYS, kaip ir Visuminė Dievybė-AŠ ESU, VEIKIA MŪSŲ LABUI URANTIJOJE, IR MUS NUOLAT RAGINA NEBIJOTI ATSIVERTI ROJAUS TREJYBEI-AŠ ESU, IR TAPTI JĖZUMI KRISTUMI SAVO ORIGINALIA IR NEPAKARTOJAMA IŠRAIŠKA BENDRAUJANT SU SAVO DVASIOS BROLIAIS IR SESĖMIS KASDIENIAME GYVENIME IŠ MEILĖS, TAIP, KAIP BENDRAVO IR JĖZUS.
Mes meldžiame VISIEMS DVASINIO PABUDIMO IR PAJAUTIMO, KAIP MŪSŲ MYLIMAS JĖZUS BELDŽIA Į ŠIRDIS, NUOLAT BELDŽIA, KAD TIK JĮ GYVĄ ĮSILEISTŲ Į SAVO ŠIRDIS, JAS ATVĖRĘ IR JAM, IR TAU, NET IR TAIP, KAIP IR JĖZUS BUVO SAVO ŠIRDĮ ATVĖRĘS TĖVUI BŪDAMAS TARP MŪSŲ TIK LABAI TRUMPĄ LAIKĄ IR GARBINO IR ŠLOVINO TAVE IŠ MEILĖS IR LAISVA VALIA.
Mes meldžiame, kad nebijotume ir nevengtume trokšti tapti Jėzumi Kristumi, klaidingai manydami, kad jis yra nepasiekiamas idealas, todėl jo ir nereikia siekti, nes jo gyvenimas ir buvo skirtas mūsų dvasiniam pabudimui ir ĖJIMUI DRAUGE SU JUO PABUDUS DVASIOJE, IR TADA NEBEREIKĖTŲ JOKIŲ RITUALINIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ.
Manoji valia yra sulieta su Tavąja valia per amžius, ir amžinybėje. Amen.
-------------------
Po maldos dar pasėdėkite ramybės būsenoje, klausykitės, ka sako ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU, viduje.

Telydi jus Kūrejo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas apkabinimas

Algimantas
2022-12-14 13:05:18Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2022 12 12 – 20val.) kolektyvinę gyvą komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir tarpusavyje.
Šįkart drauge pasimelskime ir savo Meilės virpesius siųskime vaikams, gyvenantiems globos namuose, kur jie negali sukaupti patyrimo, ką reiškia gyventi mylinčioje šeimoje.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.

Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, skaitykite parašytas maldas, tik skaitykite jas nuoširdžiai.
------
Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi ir kad iš Meilės sukūrei gyvybę, kuri gali augti, vystytis, ir šviesėti taip, kaip ir numato Tavo sumanytas Evoliucijos Planas visai kūrinijos Šeimai.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu savo gyvos energijos galia, pavertei mane į REALŲ ASMENĮ BE ILIUZIJOS, ir vis labiau ir labiau trokštantį susilieti su Tavimi, garbinant Tave visa savo atsivėrusia šios akimirkos gelme. Aš taip pat vis labiau trokštu patirti ir Tavo gyvą buvimą savo viduje nuoširdaus atsivėrimo akimirką, kad dar labiau sustiprinčiau savo gyvą ryšį su Tavimi ir Pasitikejimą tiek Tavimi, tiek ir savimi.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tik Tavo dėka mes ir galime šviesėti, nes būtent Tu ir esi Šviesos Šaltinis.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu esi toji nuostabi ir nesustabdoma gyvoji energija, pasklindanti ir mus pasiekianti energiniais virpesiais per Tavąją dvasią, Minties Derintoją, esantį mūsų viduje.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus visus – kiekvieną asmeniškai - vedi iš vidaus Minties Derintojo veikimu mūsų prote, žinodamas visus mums reikalingus augimo veiksmus, ir visą laiką mus skatini tuos veiksmus atlikti – SAVO LYGIU – visumos labui, visų Šviesos labui, kūrinijos labui.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tavoji gyvoji ENERGIJOS VIRPESIŲ TIKROVĖ yra patiriama vidine būsena.
Aš garbinu ir šlovinu Tave laisva valia. Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
------------
Po pagarbinimo dar likite ramybės būsenoje, ir gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvą energijos nektarą, o tada pereikite prie prašymų maldos.
------------
Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, ir AŠ ESU, ačiū Tau už visus patyrimus, ir už vis stiprėjantį troškimą susilieti su Tavimi ir būtent taip, kaip Tu vedi į susiliejimą iš vidaus..
Šįkart mes meldžiamės dėl vaikų, gyvenančių globos namuose. Tie vaikai turi savo patyrimą, kiekvienas savo asmeninį, ir būtent tie patyrimai juos ir atvedė į globos namus. Priežastys yra įvairios, o paseikmė kiekvienam yra labai panaši - reikia jiems augti be tėvų meilės - bendruomenėje - augti kolektyviai.
Lietuvoje tokių namų skaičius yra sumažėjęs, nes siekiama vaikus perkelti į šeimas ar bendruomeninius namus, kur vaikai gyvena jau atskiruose namuose ar butuose, kaip ir šeimoje, tik be tėvų, bet drauge su mokytojais-auklėtojais, kurie keičiasi karbo pmainomis, nes jiems tai darbas. Todėl tėvų meliės jie nepatiria, nors tai geriau negu bendruomenės globos namuose, kuriuose niekas jokios šeimos neįmituoja.
Aš meldžiu, kad dabartinis būtent vaikų iš bendruomenės globos namų gyvenimas būtų pripildomas, kiek įmanoma daugiau Kūrėjo Meilės, pasklindančios iš globos namų auklėtojų širdies, kad vaikų gyvenimo ir vystymosi tokiuose namuose procesas būtų nukreiptas į asmenybės charakterio formavimą visumos labui, o ne savanaudiškai vien tik savojo asmens labui. Kuo daugiau Kūrėjo Meilės patirs vaikas net ir augdamas be tėvų, be šeimos, jis augs daug ramesnis, ir jaus mažesnę skriaudą, kad jis auga būtent tokiomis sąlygomis. Ir suaugęs galės lengviau įsilieti į visuomenę, bus pajėgesnis atsispirti blogiui, labiau sieks Gėrio, Grožio, ir Darnos kolektyve, ir visuomenėje.
Aš meldžiu, kad būtų ugdomas globos namuose vaikų giluminis požiūris į save, į savo aplinką, kad jie būtų mokomi bendravimo ir bendradarbiavimo visos aplinkos labui, ne tik savo.
Aš meldžiu, kad ir iš mūsų Širdies sklindantys virpesiai pasiektų ir globos namų auklėtojus, ir šviesintų ir jų mąstymą, kuris savo ruožtu atsispindėtų ir jų bendravime ir bendradarbiavime su globos namų vaikais.
Aš meldžiu, kad mūsų kolektyvinė malda skaidrintų jų vidinę būseną, kad ji lengvėtų, ir jiems kiltų noras siekti Šviesos.

Manoji valia yra sulieta su Tavaja. Amen.
---------------
Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2022-12-07 22:53:31Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2022 12 05 – 20val.) kolektyvinę gyvą komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir tarpusavyje.
Šįkart drauge pasimelskime ir savo Meilės virpesius siųskime jaunimui, kuris yra mūsų visų ateitis Lietuvoje, ir Urantijoje, kad jis atsivertų Rojaus Trejybei-AŠ ESU.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.

Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, skaitykite parašytas maldas, tik skaitykite jas nuoširdžiai.
------
Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi ir kad iš Meilės sukūrei gyvybę, kuri gali augti, vystytis, ir šviesėti taip, kaip ir numato Tavo sumanytas Evoliucijos Planas visai kūrinijos šeimai, tuo pačiu ir mūsų planetos - Urantijos - jaunimui, kad jis atsivertų Tau ir siektų vis ryškesnės ir didesnės mokslo ir mokymosi Šviesos iš Meilės Tau, ir visiems.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu savo gyvos energijos galia, pavertei mane į REALŲ ASMENĮ BE ILIUZIJOS, ir vis labiau ir labiau trokštantį susilieti su Tavimi, garbinant Tave visa savo atsivėrusia šios akimirkos gelme. Aš taip pat vis labiau trokštu patirti ir Tavo gyvą buvimą savo viduje ir tokio nuoširdaus atsivėrimo akimirką garbinimo metu, kad šituo patyrimu dar labiau sustiprinčiau savo gyvą ryšį su Tavimi ir Pasitikejimą Tavimi, ir savimi.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tik Tavo dėka mes – įskaitant ir jaunimą – ir galime šviesėti, kada savo laisvą valią suliejame su Tavąja.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu esi toji nuostabi ir nesustabdoma gyvoji energijos realių virpesių upė, kurioje kiekviena atsivėrusi Tau asmenybė pajunta Tavosios Tikrovės Upės tekėjimo kryptį ir atsiduoda Tavosios Upės tekėjimo srovei jausdama Tave, savyje.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus visus – ir jaunimą – kiekvieną asmeniškai, vedi iš vidaus, žinodamas visus mums reikalingus augimo veiksmus, ir visą laiką mus skatini tuos veiksmus atlikti – SAVO LYGIU – visumos labui, visų Šviesos labui, nes Tu ir esi toji Šviesa – IR NET JOS ŠALTINIS IR CENTRAS – į kurią mes žengiame pažindami Tavo kūriniją ir Tavo veikimą joje vis labiau ir giliau.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tavoji gyvoji ENERGIJOS VIRPESIŲ TIKROVĖ kiekvieną TAU ATSIVĖRUSĮ paverčia – Tavo varomąja gyvosios energijos virpesių banga, ir jos vis augančia galia – tokiu, kuris trokšte trokšta skvarbesnės įžvalgos ir gilesnio patyrimo kūrinijos šeimoje ir Tavojo veikimo joje, ir jos labui.
Aš garbinu ir šlovinu Tave laisva valia. Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
------------
Po pagarbinimo dar likite ramybės būsenoje, ir gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvą energijos nektarą, o tada pereikite prie prašymų maldos.
------------
Mano Tėve, Amžinoji Asmenybe-Motina, Begaline Asmenybe-Motina, AŠ ESU, ačiū Tau už mūsų visų patyrimus, ir už mano patyrimą ir vis didėjantį troškimą susilieti su Tavimi, kai aš ačiū Tau ir už šios pačios akimirkos patyrimą.
Šįkart savo kolektyvinėje gyvojoje komunijoje su Tavimi ir tarpusavyje mes meldžiamės dėl jaunimo – Lietuvos, ir Urantijos ateities. Lietuvoje paralyžiuotas savarankiškas mąstymas tiek pseudopolitikų, kurie jo niekada ir neturėjo, nes jiems niekada neteko savarankiškai vadovauti Lietuvai ir sukaupti tokio vadovavimo patyrimo, tiek mokytojų, tiek filosofų, tiek gydytojų, tad jie tiesiog negali nieko prasmingo ir šviesaus patarti jaunimui.
Aš meldžiu, kad dabartinis mokymosi mokykloje procesas būtų nukreiptas į asmenybės charakterio formavimą visumos labui, o ne savojo asmens labui, dėl to plinta vaikų neraštingumas, o toliau jis dar labiau gilės, ir iš jų išaugs ir kitos kartos, deja, neraštingos, dėl to jos vis mažiau patirs darnos šeimoje, kolektyve, ir visuomenėje, tuo tarpu konfliktai tik augs.
Šitokiu būdu visa aplinka labai paveikia imliausius juos poveikiui jaunus protus, o tai griauna Lietuvos ateitį. Tokio gyvenimo aplinkoje yra vis stipriau baimės spaudžiamas materialus mąstymas, kuris nepaprastai neigiamai veikia ir dar labiau veiks visų žmonių pasichiką, bet ypač veiks jaunimo mąstymą, kuriam būdinga kolektyvinė veikla, nes jie dar neturi tiek baimės savyje, kiek jos turi suaugę.
Aš meldžiu, kad būtų ugdomas ir patiriamas visuomeninimas, mokant jaunimą prasmingo bendravimo ir bendradarbiavimo - ypač mokykloje - yra viena iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU Evoliucinio Plano įgyvendinimo krypčių mūsų planetoje visiems urantams - Urantijos gyventojams. O dabar jis yra dirbtinai stingdomas. Tai iš kur atsiras tarpusavio bendrumo pojūtis ir mokėjimas bendrauti visuomenėje? Būtent dėl to dar daugiau išaugs savanaudiškumas, nusikalstamumas, ir šeimų tragedijos, skyrybos, depresijos, savižudybės, ir nužudymai, narkomanija, alkoholizmas, patyčios. Tai - Lietuvos laidojimas. Taip jaunimas mėgins nuimti stresą. Tik ne tokiu būdu turėtų jį nuimti. O tai jau yra pasekmė to nevykusio jaunimo (NE)ugdymo tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje.
Aš meldžiu, kad ir mūsų malda sklilndanti iš mūsų Širdeis, virpesiais pasiektų ir mokytojus, ir šviesintų ir mokytojų mąstymą, kuris savo ruožtu atsispindėtų ir jų bendravime ir bendradarbiavime su mokiniais.
Aš meldžiu, kad mūsų kolektyvinė malda skaidrintų ir jaunimo vidinę būseną, kad ji lengvėtų, ir jiems silptų noras keiktis, gerti alkoholinius gėrimus, rūkyti bet kokias cigaretes ar narkotines žoles, ir tuščiai pramogauti ir toliau gyventi be jokio siekio atrasti Kūrėją, patirti Kūrėją, ir Gyventi Kūrėju visų Gerovei.
Aš meldžiu, kad tarp jaunimo pasklistų mūsų maldos virpesiai, ir pasiektų visus Lietuvos miestus ir miestelius, kur vis stipriau pasireiškia jaunimą žalojanti ir degraduojanti mada iš tolimųjų amžių Urantijos laukinių papročiai - tatuiruoti savo kūną ir vertis žiedus į savo kūną. Tai iškreiptos ir užterštos sąmonės būsena kas akimirką siunčianti žemo energinio dažnio virpesius, ir jų poveikis trunka visą gyvenimą. O juk tai agresyvių tolimų praeityje laukinių baimės pamatu tikėjimo aidas dabartyje - ištatuiruoti genties totemų ženklai juos saugojo nuo priešiškų genčių, o savo kūno žalojimas veriant įvairius žiedus į įvairias kūno vietas juos saugojo, jų supratimu, nuo mirusiųjų vėlių, kad jos jų nepasigriebtų į mirusiųjų pasaulį, jausdamos pavydą, kad čia mirtingieji turi gražius kūnus ir jiems sekasi, todėl šitaip jie dirbtinai darkydavo save ir net žalodavo ant savo kūno padarydami daug randų. Tačiau toks mąstymas tiko LAUKINIAM. Dabartinis jaunimo kūno tatuiravimas ir žiedų vėrimas tolygus PROTO DEGRADAVIMUI IKI LAUKINIO LYGIO.
Aš meldžiu, kad jaunimas nors kiek sulėtintų beprasmį savo lėkimą per gyvenimą, kurio pavyti nie vis tiek nepajėgia, o nieko nesuprasdami ir nejausdami, kaip Kūrėjas, veikia iš vidaus, pradeda jausti vis dažnaiu nusivilimo akimirkų, kada žlunga planai, svajonės, siekiai, kada apima gyvenimo beprasmybės pojūtis, depresija, ir mintys apie savižudybę, kada žemo dažnio virpesių realus pasireiškimas nesubrendusio proto viduje pasiekia kulminacinę būseną, kai jauno žmogaus smegenys patiria milžinišką stresą ir įtampą - o dažnai ir patyčias iš SAVO BENDRAAMŽIŲ, kurie iš to pasidaro savo degraduojančiam protui PRAMOGĄ pažeminant kitą - SILPNESNĮ, O STIPRESNIO - BIJANT.
Meldžiu, kad jaunimas nevažiuotų gyventi į užsienio šalis, bet visomis jėgomis kabintųsi į tegu ir sunkų gyvenimą savo gimtojoje Lietuvoje, nes būtent nuo jų buvimo ir priklauso Lietuvos ir Tautos ateitis, ir jaunimas betarpiškai atsakingas už būsimųjų kartų gyvenimą Lietuvoje, o išvykus svetur nusilpsta gyvas ryšys su gimtine, ir interesai krypsta į ten, kur gyveni.
Tačiau Lietuvos ateitis yra tik toks jaunimas, kuris nuoširdžiai ieško Kūrėjo, ir dvasinių mokymų ir Mokytojų dėka atrada Kūrėją savyje.
Manoji valia yra sulieta su Tavaja. Amen.
---------------
Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2022-11-30 21:56:34
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal