Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kvietimas bendrai nuoširdžiai Pirmadieninei maldai II. Temos tęsinys

Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros pirmadienio (2007 03 30 - 22 val.) maldos už mūsų, KIEKVIENO IR VISŲ, didesnę išmintį.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų visų mylimą Tėvą. Tiems, kuriems dar sunku garbinti Tėvą ir melstis savais žodžiais, galite pasinaudoti mano siūlomomis maldomis, tik svarbu, kad prieš tai jas perskaitytumėte ir suvoktumėte visų žodžių GILUMINĘ, dvasinę, prasmę, o per mūsų bendrą maldą jas skaitytų jūsų nuoširdžiai atsivėrusi siela.
------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad iš Tavosios meilės išauga žolė ir prasiskleidžia gėlės žiedas.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė suvirpina ir mano sielą iš vidaus.
Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavosios meilės dėka galiu mylėti ir aš, ir mylėti vis labiau taip, kaip mokai Tu – visus vienodai.
Tėve, aš garbinu Tave, kad vien tik Tavoji meilė sužadina tokius nuostabius virpesius pačioje mano sieloje, kad ji pajunta Tave esantį gyvą, nes būtent Tu esi gyvybės Šaltinis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, atsiverdamas Tau, net ir taip, kaip Tu atsiveri kiekvienam asmeniui ir visiems asmenims vienu metu.
Tėve, aš garbinu Tave, kad galiu patirti Tavąją meilę, ir kad trokštu jos vis daugiau ir daugiau, nes šis troškimas yra iš manosios sielos, kuri ir jaučia Tavosios dalelės, Tavosios dvasios, esnačios manyje, perteikiamus meilės virpesius iš Tavęs, ir dėl to trokšta jų vis daugiau ir daugiau.
Tėve, aš garbinu Tave, kad bet kokiomis sąlygomis, net pačiomis kritiškiausiomis, Tu man dovanoji ramybę ir palaimą, kurią aš ir galiu patirti tik būdamas gyvame ir giluminiame ryšyje su Tavimi.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, kuri vis labiau tampa ir mūsų kūrinija, kai me vis labiau atsiveriame Tau.
Tėve, aš garbinu Tave laisva valia, kurią Tu dovanoji kiekvienai kūrinijos šeimos asmenybei, ir kurią aš pašvenčiau Tavosios valios vykdymui.
Manoji valia, kad būtų Tavoji vallia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos dar šiek tiek patylėkite, tegu siela dar labiau panyra į Tėvo meilės virpesius, tegu ji džiaugiasi palaima, patiriama savyje. O tada pereikite prie prašymų maldos už mūsų išmintį.
----------------
Sūnau Kūrėjau, kurį dauguma žino tik kaip Jėzų iš Nazareto, Motina Dvasia, kurią dauguma žino tik kaip Šventąją Dvasią, Visuotini Tėve,
ačiū Tau, kad pakvietei mūsų vis labiau atsiveriančias sielas ir trokštančias dvasinės komunijos su Tavimi ir tarpusavyje į šitą kolektyvinę mūsų maldą už didesnę mūsų išmintį.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, jog ten, kur du ir daugiau įtikėjusių į tave ar į Tėvą yra drauge, tarp jų esi ir tu, per savo Tiesos Dvasią.
Aš prašau tavęs, tegu dabar Tiesos Dvasia įeiną į kiekvieną iš mūsų, nuoširdžiai atvertą sielą, kad ji imtų jausti tave esantį realų, tikrą, ir gyvą, net ir taip, koks realus, tikras, ir gyvas kiekvieno iš mūsų viduje yra Tėvo fragmentas, Jo dalelė, dvasia, Minties Derintojas, ir bendrauja su mumis visą laiką iš vidaus, o ypač, kada miegame ir jam nebegalime priešintis.
Aš, drauge su savo sielos sesėm ir broliais, kurie dalyvauja mūsų bendroje maldoje, nors yra toli vienas nuo kito fiziniu pavidalu, net įvairiose pasaulio šalyse, net ir įvairios dvasios, kurios mūsų žvilgsniui yra nematomos net ir būdamos visai šalia mūsų, meldžiu didesnės išminties kiekvienam iš mūsų, kad galėtume patys pajausti, kaip didesnis mūsų išmintingumas palengvina mūsų gyvenimą kasdienybėje.
Tėve, Tu esi išminties Šaltinis. Tavoji dvasia yra mūsų viduje, kiekvieno iš mūsų viduje. Tu mums liete lieji išmintį, tik mūsų nežinojimas, kad Tu kas akimirką, nenutrūkstamai lieji dieviškąją išmintį, ir neleidžia mums, nors trumpam, nurimti dienos metu, nors šiek tiek pabendrauti su Tavimi, suradus ramų kambelį, kad po tokio pabendravimo mūsų protas pajaustų, kaip jis prisipildė Tavosios išminties, padedančios spręsti kasdienius uždavinius savo asmeniniais laisvos valios sprendimais.
Aš meldžiu Tave, kaip ir mano sielos broliai ir sesės, kad mes daugiau paskirtume laiko nugyventos dienos prasmės apmąstymams, kad įvertintume, kaip ją nugyvenome, ar daug jautėme įtampos, nerimo, skubėjimo, ar suteikėme kam nors paguodą ir nuraminimą, ar ką nors įskaudinome ir dėl to patys patyrėme nerimo pojūtį.
Aš meldžiu, kad mes, kiekvienas, po truputį vis labiau priprastume vertinti savo nugyventos dienos prasmingumą, kuris kyla iš Tavosios valios vykdymo, mylimas Tėve. Aš meldžio savo sielos broliams ir sesėms palaimos patyrimo savyje, kuri ir padeda atsiverti daug labiau Tau, mylimas Tėve, ir iš Tavęs semtis didesnės išminties, dieviškosios išminties, kuri toli pranoksta žmogiškojo proto diktuojamus sprendimus savojo ego labui.
Mylimas Tėve, aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, meldžiu Tave, kad mes vis labiau ir labiau įprastume prašyti iš Tavęs didesnės išminties, kad šitas mūsų prašymas pavirstų į kasdienį prašymą, gilinant ir plečiant mūsų dabartinį požiūrį į aplinką ir į save patį.
Aš meldžiu Tave, kad Tavoji išmintis vis labiau ir labiau įsigalėtų mūsų, kiekvieno, viduje, per mūsų dvasinį ryšį su Tavimi, ir kad mes vis labiau įprastume vadovautis iš Tavęs gaunama išmintimi savo tarpusavio santykiuose su visais savo sielos broliais ir sesėm, Tavo vaikais, kuriuos Tu visus myli vienodai. Tik toks kelias suras sprendimus iš dabartinio gyvenimo akligatvių politikoje, ekonomikoje, šeimoje, visuomenėje. Nesvarbu, kokios būtų sudėtingos problemos, bet Tavoji išmintis visada suteiks didesnę šviesą ir pasitikėkjimą likti šitoje šviesoje su Tavimi.
Aš meldžiu Tave, kad mano sielos broliai ir sesės ryšį su Tavimi, gyvą ryšį su gyvuoju Tavimi, paverstų kasdieniu dvasiniu bendravimu, ir kad šitame bendravime visada būtų ir jų kasdienis troškimas semtis iš Tavęs dieviškosios išminties, laisva valia.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos vėl likite ramybės būsenoje, tegu siela jau dabar ir semiasi iš Tėvo didesnės išminties. Nesvarbu, kad Tėvo perduodamos didesnės išminties nepajausite akimirksniu. Tegu ji nusėda į jūsų pasąmonę. Ateis laikas, kada vis labiau ir labiau bendraudami su Tėvu pasiimsite ir tai, kas Tėvo buvo jau patalpinta į jūsų pasmonę.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-04-30 15:49:08

Komentarai

Mielieji, šįkart kviečiu jus į mūsų pirmadienio kolektyvinę komuniją (2021 09 27 – 20val.) su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje už tuos mūsų dvasinius brolius ir seses, kurie neina vakcinuotis, kai nuo rugsėjo 13-osios jie tapo diskriminuojami ir neverti Duonos Riekės, kurią turėtų Teisę nusipirkti prekybos centre - jie tapo PRIEVARTAUJAMI GRUPELĖS MAIŠTININKŲ PRIEŠ KŪRĖJĄ - ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU, neteisėtai veikiančių prieš Kūrėją ir Lietuvą, įvedus skiepų pasą, kuris nėra įtvirtintas jokiame įstatyme kaip legalus pasas. Tad toks reikalavimas yra nelegalus.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite parašytas jums mano maldas, tik skaitykite nuoširdžiai.
----------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi Šviesų Šviesa ir Šviesos Šaltinis ir Centras, bet nė vieno neakindamas, o kiekvienam šviesdamas tiek, kiek Tavasis vaikas pats atsiveria Tau iš vidaus.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi pati nuostabiausia gyvoji kūrinijos Energija, net jos Šaltinis, kuris skatina tvarinį gyventi ir mylėti amžinai, nesiekiant sau jokios naudos, savo žvilgsnį kreipiant tik į VISŲ GĖROVĘ, NET VISOS KŪRINIJOS GĖROVĘ, nes būtent Tu taip vedi šitos gyvos ir viduje tekančios energijos dėka kiekvieną tvarinį iš vidaus, kad jis rūpintųsi savo gyvenimą nukreipti visumos labui ir visų gerovei, NET KAIP TĄ NUOLAT DARAI TU.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi VISUMOS ASMENYBĖ ir pati Visuma, ir tos Visumos dalelę, savo dvasią, Minties Derintoją, padovanoji mums, kiekvienam, ir šituo mums leidi patirti tą Palaimą, kurią aš patiriu ir garbinimo metu; ir TĄ patiriu ypač galingai, kada atsiveriu Tau visa savo dvasine gelme ir su Tavimi SUSILIEJU.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu, būdamas pačia nuostabiausia ir gyvybingiausia Šviesa išorėje, esi patiriamas VIDUJE PATIES TVARINIO NUŠVITIMU, ir tik tada dvasinė pažadinta asmenybė Širdimi pajunta asmeninį Gyvą ryšį su Tavimi, kaip su VISUMOS ŠALTINIU, MYLINČIU IR BESIRŪPINANČIU VISUMOS KLESTĖJIMU, PER KIEKVIENO ASMENINES PASTANGAS VISUMOS LABUI, SUTEIKIA KLESTĖJIMĄ IR KIEKVIENAM ASMENIŠKAI, JAM TAIP PAT AUGANT IR PANAŠĖJANT Į TAVE.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus MOKAI ŽVELGTI Į APLINKĄ TAVUOJU MEILĖS ŽVILGSNIU IR SKLEISTI MEILĘ VISIEMS VIENODAI, NET IR TAIP, KAIP JĄ SKLEIDI TU.
Aš garbinu iš šlovinu Tave iš Meilės Tau, ir savo laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
---------------------------------------------------
Po Kūrėjo - Rojaus Trejybės-AŠ ESU - pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, kad jūsų atsivėrusi dvasinė asmenybė kuo daugiau patirtų liejamo Kūrėjo Meilės gyvo nektaro. O tada pereikite prie maldos už nesivakcinuojančius mūsų dvasinius brolius ir seses ir neturinčius skiepų paso.
-----------------------------------
Mylimas Tėve, mylima Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, mylimas AŠ ESU, ačiū Tau už mūsų visus patyrimus iki šios akimirkos, ačiū už mūsų kolektyvinę šio vakaro Gyvąją komuniją su Tavimi ir tarpusavyje.
Šįkart aš pakviečiau savo dvasinius brolius ir seses pasimelsti už nesivakcinuojančius, kurių teises dar labiau varžo nuo rugsėjo 13-osios pseudopolitikai savo antikonstituciniais sprendimais - nebeleisti nusipirkti duonos prekybos centre, uždrausti jiems įeiti į bet kokią drabužių, avalynės parduotuvę, į kirpyklą, ir visur, kur tik jie susigalvoja, kad šiems eiti negalima. Tai Liuciferio-Šėtono-Kaligastijos maišto prieš Tave aidai, biologine-genetine-protine degradacija atsiritę per du šimtus tūkstsnčių metų leikmetį iki mūsų panetos šios dienos Lietuvoje, ir visoje planetpje.
Aš meldžiu, kad nesivakcinuojantys, nes jų toks sprendimas priimtas dėl jų gilesnės Įžvalgos ir dėl laisvesnio darbo režimo, kurį varžo dabar vis stipriau visomis išgalėmis ir antikonstituciniais ir antidieviškais sprendimais ir veiksmais grupelė banksterių iš Vašingtono, savo piniginiais čiuptuvais kaip vorai apraizgę visą pasaulį ir goduoliams numetę milijardinius auksinius trupinius verčia juos lesti ir politikus ir transnacionalinių korporacijų savininkus, ypač farmacininkus.
Aš meldžiu, kad dar labiau spaudžiami vakcinuotis, ištvertų tokias sunkėjančias aplinkybes, kad jų dvasia neišblėstų, nes jiems ją ir suteiki būtent Tu, mylimas Tėve, mylima Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, mylimas AŠ ESU, kad jie dar labiau šviesėtų ir ryžtingėtų.
Aš meldžiu, kad nesutinakantys skiepytis, ir nesiskiepijantys ir dėl to diskriminuojami, nes Kneturi nelegalaus skiepų paso, kuri nenumatytas jokiame įstatyme, ir dėl grupelės valdžioje nelegaliai veikiančiųjų, tapę atstumtaisias ir antrarūšiais - tarsi raupsuotaisiais, kai tikrieji tokie tariami raupsuotieji yra būtent tie, kurie užgrobę valdžią tyčiojasi iš žmonių teisės į orų gyvenimą Laisvėje, ir nesiskiepijant nuo kvailystės ir kvailių, kai jie ir taip mąsto logiškai ir blaiviai savo pačių protu.
Aš meldžiu, kad Laisvė mąstyti ir veikti visumos Gerovei, pirkti ten, kur širdis geidžia - visose parduotuvėse ir prekybos centruose - be diskriminacijos, nebūtų reguliuojama draudimais, kuriuos primeta prievarta daugumai Tautos neteisėtai tie pseudovadai, patys praradę nuovoką ir loginį mąstymą, leidžiantys vis naujus įsakymus - suk kairėn, dešinėn, aplink, gulkis, stokis, pirmyn, atgal, stovėk, bėk, krisk, rėk, tylėk..! Šitokia tvarka Lietuvoje - tai netvarka, tai tarša DVASIOJE maištaujant prieš Kūrėją - Rojaus Trejybę-AŠ ESU, vėl kalant Jėzų ant politinio Kryžiaus Liuciferio-Šėtono-Kaligastijos mašto prieš Kūrėją aidų Gyvais Vinimis, ir kalant ir kiekvieno uranto Šridyje!
Aš meldžiu, kad mes dar labiau atsivertume Rojaus Trejybei-AŠ ESU, ir dar labiau pajaustume didesnį atsidavimą Kūrėjui, ir Meilę savyje visiems, Meilę Kūrėjui - Kūrėjo Meilę savo viduje - kad iš mūsų dar aukštesnio dažnio virpesiai apgautų visus.
Meldžiu Tavąja Meilės Galia ir savąja Išmintimi, kurią kas akimirką geriu iš Tavęs. Manoji valia sulieta su Tavąja. Amen.
----------
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymo apie Kūrėjo Meilę, Išmintį, ir Šviesą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2021-09-22 11:36:54Mielieji, šįkart kviečiu jus į mūsų pirmadienio kolektyvinę komuniją (2021 09 20 – 20val.) su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje už tuos mūsų dvasinius brolius ir seses, kurie neina vakcinuotis, kai nuo rugsėjo 13-osios jie tapo diskriminuojami ir neverti Duonos Riekės, kurią turėtų Teisę nusipirkti prekybos centre - jie tapo PRIEVARTAUJAMI GRUPELĖS MAIŠTININKŲ PRIEŠ KŪRĖJĄ - ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite parašytas jums mano maldas, tik skaitykite nuoširdžiai.
----------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi Šviesų Šviesa ir Šviesos Šaltinis ir Centras, bet nė vieno neakindamas, o kiekvienam šviesdamas tiek, kiek Tavasis vaikas pats atsiveria Tau iš vidaus.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi pati nuostabiausia gyvoji kūrinijos Energija, net jos Šaltinis, kuris skatina tvarinį gyventi ir mylėti amžinai, nesiekiant sau jokios naudos, savo žvilgsnį kreipiant tik į VISŲ GĖROVĘ, NET VISOS KŪRINIJOS GĖROVĘ, nes būtent Tu taip vedi šitos gyvos ir viduje tekančios energijos dėka kiekvieną tvarinį iš vidaus, kad jis rūpintųsi savo gyvenimą nukreipti visumos labui ir visų gerovei, NET KAIP TĄ NUOLAT DARAI TU.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi VISUMOS ASMENYBĖ ir pati Visuma, ir tos Visumos dalelę, savo dvasią, Minties Derintoją, padovanoji mums, kiekvienam, ir šituo mums leidi patirti tą Palaimą, kurią aš patiriu ir garbinimo metu; ir TĄ patiriu ypač galingai, kada atsiveriu Tau visa savo dvasine gelme ir su Tavimi SUSILIEJU.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu, būdamas pačia nuostabiausia ir gyvybingiausia Šviesa išorėje, esi patiriamas VIDUJE PATIES TVARINIO NUŠVITIMU, ir tik tada dvasinė pažadinta asmenybė Širdimi pajunta asmeninį Gyvą ryšį su Tavimi, kaip su VISUMOS ŠALTINIU, MYLINČIU IR BESIRŪPINANČIU VISUMOS KLESTĖJIMU, PER KIEKVIENO ASMENINES PASTANGAS VISUMOS LABUI, SUTEIKIA KLESTĖJIMĄ IR KIEKVIENAM ASMENIŠKAI, JAM TAIP PAT AUGANT IR PANAŠĖJANT Į TAVE.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus MOKAI ŽVELGTI Į APLINKĄ TAVUOJU MEILĖS ŽVILGSNIU IR SKLEISTI MEILĘ VISIEMS VIENODAI, NET IR TAIP, KAIP JĄ SKLEIDI TU.
Aš garbinu iš šlovinu Tave iš Meilės Tau, ir savo laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
---------------------------------------------------
Po Kūrėjo - Rojaus Trejybės-AŠ ESU - pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, kad jūsų atsivėrusi dvasinė asmenybė kuo daugiau patirtų liejamo Kūrėjo Meilės gyvo nektaro. O tada pereikite prie maldos už nesivakcinuojančius mūsų dvasinius brolius ir seses.
-----------------------------------
Mylimas Tėve, mylima Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, mylimas AŠ ESU, ačiū Tau už mūsų visus patyrimus iki šios akimirkos, ačiū už mūsų kolektyvinę šio vakaro Gyvąją komuniją su Tavimi ir tarpusavyje.
Šįkart aš pakviečiau savo dvasinius brolius ir seses pasimelsti už nesivakcinuojančius, kurių teises dar labiau varžo nuo rugsėjo 13-osios pseudopolitikai savo antikonstituciniais sprendimais - nebeleisti nusipirkti duonos prekybos centre, uždrausti jiems įeiti į bet kokią drabužių, avalynės parduotuvę, į kirpyklą, ir visur, kur tik jie susigalvoja, kad šiems eiti negalima. Tai Liuciferio-Šėtono-Kaligastijos maišto prieš Tave aidai, biologine-genetine-protine degradacija atsiritę per du šimtus tūkstsnčių metų leikmetį iki mūsų panetos šios dienos Lietuvoje, ir visoje planetpje.
Aš meldžiu, kad nesivakcinuojantys, nes jų toks sprendimas priimtas dėl jų gilesnės Įžvalgos ir dėl laisvesnio darbo režimo, kurį varžo dabar vis stipriau visomis išgalėmis ir antikonstituciniais ir antidieviškais sprendimais ir veiksmais grupelė banksterių iš Vašingtono, savo piniginiais čiuptyvais kaip vaorai apraizgę visą pasaulį ir goduoliams numetę milijardinius trupinius verčia juos lesti ir politikus ir transnacionalinių korporacijų savininkus, ypač farmacininkus.
Aš meldžiu, kad dar labiau spaudžiami vakcinuotis, ištvertų tokias sunkėjančias aplinkybes, kad jų dvasia neišblėstų, nes jiems ją ir suteiki būtent Tu, mylimas Tėve, mylima Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, mylimas AŠ ESU, kad jie dar labiau šviesėtų ir ryžtingėtų.
Aš meldžiu, kad nesikiepijantys ir diskriminuojami, tapę raupsuotaisiais, kai tikrieji raupsuotieji yra būtent tie, kurie užgrobę valdžią tyčiojasi iš žmonių teisės į orų gyvenimą Laisvėje, ir nesiskiepijant nuo kvailystės ir kvailių, kai jie ir taip mąsto logiškai ir blaiviai savo pačių protu.
Aš meldžiu, kad Laisvė mąstyti ir veikti visumos Gerovei nebūtų reguliuojama draudimais iš praradusių nuovoką ir loginį mąstymą pseudopolitikų grupelės be perstojo laidžiamų vis naujų įsakymų - suk kairėn, dešinėn, aplink, gulkis, stokis, pirmyn, atgal, stovėk, bėk, krisk, rėk, tylėk..! Šitokia tvarka Lietuvoje - tai netvarka, tai tarša DVASIOJE maištaujant prieš Kūrėją - Rojaus Trejybę-AŠ ESU, vėl kalant Jėzų ant politinio Kryžiaus Liuciferio-Šėtono-Kaligastijos mašto prieš Kūrėją aidų Gyvais Vinimis, ir kalant ir kiekvieno uranto Šridyje!
Aš meldžiu, kad mes dar labiau atsivertume Rojaus Trejybei-AŠ ESU, ir dar labiau pajaustume didesnį atsidavimą Kūrėjui, ir Meilę savyje visiems, Meilę Kūrėjui - Kūrėjo Meilę savo viduje - kad iš mūsų dar aukštesnio dažnio virpesiai apgautų visus.
Meldžiu Tavąja Meilės Galia ir savąja Išmintimi, kurią kas akimirką geriu iš Tavęs. Manoji valia sulieta su Tavąja. Amen.
----------
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymo apie Kūrėjo Meilę, Išmintį, ir Šviesą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2021-09-15 09:55:39Mielieji, kviečiu jus šįkart pasimelsti mūsų bendroje pirmadienio (2021 09 13 - 20 val.) maldoje už neįtikėjusiųjų atsivėrimą Kūrėjui.

Pagarbinkime iš pradžių Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Jeigu jums sunku garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, tuomet skaitykite – tik nuoširdžiai – mano jums parašytas maldas.
------------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi Meilės iš Gėrio Šaltinis ir Centras visai kūrinijos dvasinei Šeimai,
Aš šlovinu ir garbinu Tave, kad Tu esi Šviesų Šviesa ir Šviesos Šaltinis ir Centras, ir kiekvienas Tavo vaikas šią Šviesą gali pajausti savo viduje tiek, kiek pats atsiveria Tau iš vidaus. Ir net dabar dar neįtikėjęs, gali ją patirti, jeigu tik pradės nuoširdžiai – ne mechaniškai – kreiptis į Tave savo žodžiais.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi Energija, net jos Šaltinis, kuris skatina tvarinį gyventi ir mylėti amžinai, nesiekiant sau jokios naudos, savo žvilgsnį kreipiant tik į visų Gerovę, net ir visos kūrinijos Gerovę, o tuo pačiu tai bus ir asmeninė Tavojo nušvitusio sūnaus ar dukros Gerovė, nes būtent Tu taip vedi šitos gyvos ir viduje tekančios Meilės Energijos dėka kiekvieną tvarinį iš vidaus, kad jis rūpintųsi savo gyvenimą nukreipti visumos labui, net ir taip, kaip tą be perstojo darai Tu.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mums padovanojai savo dvasią, Minties Derintoją, padovanojai kiekvienam, ir šituo mums leidi patirti gyvąją palaimą garbinimo metu.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu sumanei Evoliuciją savo vaikams, kad jie visą laiką šviesėtų Tavimi, nes tik tada Tavieji vaikai gali pajusti, jog ir kiekvieno asmeninis gyvas ryšys su Tavimi suteikia atlygį kiekvienam asmeniškai patiriant ir vidine būsena paliudijant panašumą į Tave, ir kasdienos aplinkoje pasireiškiant Tavojo charakterio savybėmis visų Gerovei. Ir tok sir tik toks gyvneimas yra prasmingas.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus mokai žvelgti į aplinką Tavuoju Meilės žvilgsniu, ir skleisti Meilę visimes, be jokio išskaičiavimo, net ir taip, kaip Meilę skleidi visai kūrinijai Tu.
Aš garbinu iš šlovinu Tave iš Meilės Tau, ir savo laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoj valia yra sulieta su Tavąja per amžių amžius, ir amžinybėje. Amen.
---------------------------------------------------
Po mylimo Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, kad jūsų atsivėrusi Kūrėjui asmenybė kuo daugiau patirtų Meilės gyvo nektaro. O tada pereikite prie maldos už neįtikėjusiųjų atsivėrimą ir įtikėjimą.
-----------------------------------
Mylimas Tėve, mylima Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū tau už mūsų visus patyrimus iki šios akimirkos, ačiū už šios akimirkos patyrimą, už ateities patyrimus, net amžinybėje būsiančius. Šįvakar aš pakviečiau savo dvasios brolius ir seses pasimelsti už netikinčiųjų, ir tikinčiųjų, bet neįtikėjusiųjų atsivėrimą Kūrėjui. Netikintieji gyvena beprasmį gyvenimą kasdien, ji visiškai paskendę materijoje ir faktų chaose, o bažnytiniai tikintieji, be Gyvojo įtikėjimo vergauja bažnyčios sugalvotiems negyviems ritualams ir dogmoms. Tą liudija katalikų sektos tikinčiųjų veržimaisis pamatyti popiežių, šių laikų irgi ritualinį stabą, ar musulmonų dogmatinis-ritualinis chadžo atlikimas – kiekvienas musulmonas – jeigu nėra per senas, sergantis ar invalidas – privalo per Ramadano mėnesį nors vieną kartą gyvenime nukeliauti į Meką prie Kaabos mečetės – ir skrenda jie iš viso pasaulio milijonais, nors sugrįžę namo vėl kariauja ir žudo vieni kitus – kaip tas vyksta Sirjoje, Afganistane, Irake, Libijoje, Sudane, Nigerijoje. Lygiai tas pats vyksta tarp krikščioniškųjų sektų – Šiaurės Airijoje ir dabar mūro siena skiria katalikus nuo protestantų, įvairuose miestuose, daugiausia Belfaste. Nors tai buvo sumanyti kaip laikini statiniai – šešiems mėnesiams –bet jos ne tik stovi iki šiol, bet jų net ir daugėja – nuo 1990 metų jų padaugėjo nuo 18 iki 59. Šitos sienos iš metalo ar plytų, kai kur siekia net iki 8metrų aukščio, jose yra varteliai pėstiesiems, naktį jie užrakinami. Ir toks gyvenimas yra tarp dvasbių borlių ir sesių, kurie tiki į Jėzų ir studijuoja Bibliją. Ir būtent toks gyvneimas ir paliudija, koks yra milžiniškas kontratas tarp gyvojo urantų Įtikėjimo ir tikėjimo bažnytinių ritualų beprasmybe, kurių tamsoje skendi visa katalikų sekta, protestantų sektos, ir visos kitos negyvos-ritualinės bažnyčios. Katalikai veržiasi pamatyti popiežių kaip stabą, lekia į Romą, net ir įvairų šalių prezidentai, Lietuvos ne išimtis, siekia pabučiuoti šios sektos vado ranką, ir būtent toks jų požiūris tik paliudija dabartinį žmonių nesugebėjimą atsiverti Širdimi, kad nebeliktų jokio noro fanatiškai važiuoti į Romą pamatyti žmogaus, kuris saujelės kardinolų buvo išrinktas katalikų popiežiumi, nes tada viduje viešpatautų Tėvo-Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji Meilė, jos milžiniškos virpesių bangos tekėjimu ir asmenybės gyvu prisipildymu šiais virpesiai tiesiai iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU, ir net būnant bet kurioje pasaulio vietoje.
Aš meldžiu drauge su savo dvasios broliais ir sesėmis, kad ir katalikai atvertų Tau savo Širdį – įtikėtų visa Širdimi, tada nebeliktų jokių ritualų ir dogmų, tada gyvąsis Įtikįjimas paliudytų Tavęs atradimą savo viduje.
Aš meldžiu, kad ir tie msūų dvasios broliai ir sesės, kurie netiki iš viso, ir šitaip beprasmiškai švaisto savo gyvenimą, nors akimirkai pabūtų be savojo materialaus šurmulio, pamąstytų apie aukštesnius dalykus – vertybes – ir ne lėktų kaip lenktynėse vien tik paskui materijos teikiamus malonumus ir skausmus, kad pajustų nors trumpam atokvėpio akimirką ir nurimstantį savo protą, kuris tada ir galėtų kreiptis visu nuoširdumu į Kūrėją – Aukščiausiąjį Protą ir Energiją. Visa Kūrinija yra Kūrėjo saujoje, ir nuostabiai su Meile organizuota ir prižiūrima.
Žmogaus fizinio kūno trumpalaikiškumas šitoje planetoje niekaip nepaneigia to fakto, kad šitame kūne gyvena tikrasis – dvasinis aš – amžinoji asmenybė. Ir šitam amžinajam tavo padovanotam gyventojui ir egzistuoja amžinosios vertybės – Meilė, Tiesa, Teisingumas, Gailestingumas, Gėris, Grožis, kurios taip pat yra Tavo suteiktos mūsų patyrimams įprasminti.
Tegu Mūsų Meilės virpesiai pasiekia valstybių politinius vadovus – prezidentus, premjerus, karalius, karalienes, vyriausybės ir parlamento narius, religijų vadovus, kad jie pajaustų mūsų jiems siunčiamus Meilės ir Ramybės gyvus virpesius, kad jų aplinka, nors mūsų ir nedidelio indėlio dėka, šiek tiek nuskaidrėtų ir prašviesėtų, kad jie nustotų meluoti pasauliui apie pseudopandemiją ir gąsdinti nebūtais dalykais žmoniją, kad jie nustotų pataikauti pinigingiems ir galingiems broliams ir sesėms, o patys pradėtų bręsti dvasioje ir remtis į Kūrėją - Rojaus Trejybę-Aš ESU - atrastą savo viduje.

Manoj valia sulieta su Tavąja valia per amžių amžius, ir amžinybėje. Amen.
------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite kelias minutes tyloje. Rojaus Trejybė-AŠ ESU perteikia savo mokymus, tegu jie nusėda į pasąmonę. Jie niekur nepradings. Jie tikrai kuriuo nors laiku ateityje išplauks ir į sąmonės paviršių, kad jus apšviestų, o jūs – kitus.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Ttėviškas apkabinimas.

Algimantas
2021-09-08 08:03:56Mielieji, šįkart kviečiu jus į mūsų pirmadienio kolektyvinę komuniją (2021 09 06 – 20val.) su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje už politikų išmintį ir šviesą, kad Lietuvoje galų gale panaikintųvisus dirbtinius ir nesąmoningus - antilogiškus - apribojimus, o tuo labiau neįvedinėtų jokios nepaprastosios padėties, kuri iš viso nereikalinga. Tai tik bailių pseudopolitikų mąstysena.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite parašytas jums mano maldas, tik skaitykite nuoširdžiai.
----------
Mylimas Tėve, mylima Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi Rojaus Trejybė ir Visuminė Dievybė AŠ ESU esi DVASIOJE VIEna, nors ir esi KETURIUOSE ASMENYSE, ir tokio dvasios vienovės požiūrio mokai ir mus.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tik Tavo dėka aš pradėjau žvelgti KOSMINE ĮŽVALGA Į VISĄ KŪRINIJĄ, NE TIK Į APLINKĄ, kuri yra betarpiškai aplink mane; aš pradėjau žvelgti TAVUOJU ŽVILGSNIU – IŠ KŪRINIJOS VIDAUS Į JOS IŠORĘ.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes tik Tu, savo gyvais meilės virpesiais pažadini mane tokiam skrydžiui, kad dabar atsidžiaugti negaliu jausdamas save pilnateisiu Tavosios kūrinijos Šeimos nariu, Tavuoju vaiku, Tavo sūnumi, kuris trokšte trokšta dar didesnio susiliejimo su Tavimi ir gėrio skleidimo visiems iš Meilės ir laisva valia. Ir tai yra TAVO DĖKA.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tavoji gyva Meilė atvėrė giluminį ir nuoseklų suvokimą, kokia yra mano vieta kūrinijoje ir koks skirtas vaidmuo šviesinant visą kūrinija, kada ji tą Šviesą atiduoda kitiems, kad ir jiems būtų šviesiau.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu vis stipriau ir tvirčiau vedi mane iš vidaus, jog vis labiau ir tvirčiau pasitikiu šituo GYVUOJU vedimu ir GYVUOJU ryšiu su Tavimi, nes savo patyrimu patvirtinu visų Tavo pastangų teisingumą, stiprinant mane ir raginant nieko nebijoti šitame Gyvajame Kelyje, nes TU esi mano VIDUJE, IR ESI VISADA.
Aš garbinu iš šlovinu Tave, nes kas yra atsivėręs Tau, tas geria Tave, ir trokšta Tave garbinti ir šlovinti, ir jam kyla vis didesnis troškimas šitą gyvą komuniją pratęsti ir palaikyti vis dažniau ir dažniau, net ir tą pačią dieną, net ir ne vieną kartą pagarbinus, vėl trokšta garbinti.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes nebegaliu negarbinti ir nešlovinti. Manoji valia yra sulieta su Tavąja valia. Amen.
------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje kurį laiką, gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meilės nektarą, o tada pereikite prie prašymų maldos.
-------
Mylimas Tėve, mylima Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, mylimas AŠ ESU, kaip nuostabu patirti Tavo Meilę, ir vis stiprėjantį gyvą dvasinį ryšį su Tavimi. Visi mano patyrimai, kokie skausmingi bebūtų FIZINIAM KŪNUI AR PROTUI, yra puikūs MANO MOKYTOJAI IR MANO GYVO RYŠIO SU TAVIMI STIPRINTOJAI.
Šįkart aš pakviečiau savo dvasinius brolius ir seses pasimelsti už dabartinių niekam tikusių visose šalyse prie valdžios prilindusių pseudopolitikų IŠMINTĮ IR ŠVIESĄ, kad ji taip pat pasklistų ir iš tų mūsų dvasinių brolių ir sesių, kurie dabar – KOL KAS – valdo politines šalių vyriausybes, ir ypač už tuos, kurie kuria, gamina, ir pardavinėja ginklus, ir kurie ir kuria naujas rinkas karų dėka, nes būtent politikai ir sukursto konfliktus įvairiose šalyse įvairiais pretekstais - Afrikoje vienokiais būdais, Artimuosiuose Rytuose - kitokiais, Ukrainoje - dar kitokiais - iš jų IŠTAKOSE STOVI JUNGTINĖS VALSTIJOS, EUROPOS PSEUDOSĄJUNGA, IR RUSIJA, IR NET NYKŠTUKĖ LIETUVA SAVO DEMAGOGŲ POLITIKŲ NEIŠMANYMO VEDAMA, TAIP PAT SIEKIA SAVO PARTIJĄ SUGROTI, NORS IR GROJA BE KLAUSOS, VIEN TIK PADLAIŽIAVIMO JUNGTINEMS VALSTIJOMS IR EUROPOS PSEUDOSĄJUNGAI MOTYVAIS VISŲ ŽMONIŲ SAUGUMO IR GERBŪVIO KAINA.
Aš meldžiu, kad šie politikai nustotų manipuliuoti žmonių gyvenimu ir gyvybe o dabar dar panaudodami ir karūnos viruso kortą, kad žmones laikytų nuolatinėje baimėje.
Tokia valdžia yra PRIEŠ ROJAUS TREJYBĖS MEILĘ IR ŠVIESĄ, TARP JŲ IR LIETUVOS POLITIKAI. O JUK UŽ ŠIUOS VEIKSMUS REIKES ATSAKYTI PO PRISIKĖLIMO, YPAČ LIETUVOS PSEUDOPOLITIKAMS, KURIE GALI LAISVAI SUSIPAŽINTI SU MANO MOKYMAIS – ATSIGRĘŽKITE Į ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU, ATRASKITE ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU SAVYJE, IR ATSIDUOKITE ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU VEDIMUI IŠ VIDAUS, IR NUSTOKITE ŽMONES GĄSDINTI KAŽKOKIA EMIGRANTŲ BANGA, AKI LAISVAI JUOS GALIMA IŠSIŲSTI ATGAL, IŠ KUR ATKELIAVO, TIK REIKIA PILIETINĖS DRĄSOS IR RYŽTO PASISTENGTI DĖL TAUTOS IR LEITUVOS, O NE DREBĖTI DĖL SSAVO KĖDĖS - KĄ PASAKYS EUROPOS PSEUDOSĄJUNGOS KELI BIUROKRATAI, PRADĖKTIE DIRBTI KAIP VENGRIJOS POLITIKAI IR ŠALIES PREMJERAS URBANAS - SAVO ŠALIES NAUDAI - IR SAVO ŠALIES ĮSTATYMUS LAIKO SVARBIAU UŽ EUROPOS PSEUDOSĄJUNGOS KAŽKOKIAS DIREKTYVAS, KAD IŠ TIESŲ PRADĖTUMĖTE DIRBTI, O NE IMITUOTI KAIP TINGINIAI SAVO DARBĄ, KAD SAVO VEIKLĄ, SAVO GYVENIMĄ, IR SAVO TIKRĄJĄ POLITINĘ VEIKLĄ MOTYVUOTUMĖTE ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU MEILE IR ŠVIESA, TIESA IR TEISINGUMU – IR JAIS VADOVAUTUMĖTĖS PATYS, KAIP IR JĖZAUS PALIKTU NAUJUOJU ĮSAKYMU – MYLĖKITE VIENAS KITĄ NET IR TAIP, KAIP JUS MYLĖJAU AŠ.
Aš meldžiu, kad visi tokie šios dienos PSEUDOpolitikai nustotų klaidinti pasaulio žmones, šaukdami, kad tik jie užtikrina demokratiją visuomenei, kai iš tikrųjų būtent tamsa yra užvaldžiusi jų protą, o tada savo KVAILAIS sprendimais tamsoje laiko ir visuomenę, ir naikina Tautą– pamina Kūrėjo amžinąsias Vertybes ir Evolicijos Tikrovę, mėgindami primesti savo dirbtines ir kvailystes dėl vienalytininkų pseudošeimų kūrimo, dėl vaikų atiminėjimo, ir atidavimo net vienalytininkams, kurie apskritai yra nesveiki, nes jų hormonų gamyba yra visiškai sutrikusi, nes jie gyvena vien streso ir baimės žemų virpesių būsena, ir dėl to spinduliuoja ypač žemo dažnio energinius virpesius, ir būtent tokioje nesveikoje ir nepaprastai kenksmingoje aplinkoje vaiko psichikai - dar nesusiformavusiai ir nebrandžiai - negalima laikyti NĖ VIENO vaiko NĖ VIENOS DIENOS - tai NUSIKALTIMAS prieš žmoniją ir NUODĖMĖ prieš Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Ir būtent TOKIEMS PSEUDOPOLITIKAMS, kurie šiems liguistiems iš JAV ir Europseudosąjungos svaičiojimams pritaria, turi būti panaikintas Seimo nario statusas, nes jie yra be moralės.
Būtent tokia amorali ir nieko nesuvokianti minia šaukė paleisti BARABĄ IR NUKRYŽIUOTI JĖZŲ – MINIA, NETURĖDAMA ŠVIESOS IR MORALĖS KIEKVIENO JOJE ESANČIO ASMENS VIDUJE, YRA BAISUS GAIVALAS, NAIKINANTIS TUOS, KURIE JAI PRIEŠINASI. IR BŪTENT IŠ TOKIOS TAMSIOS IR BE KŪRĖJO AMŽINŲJŲ VERTYBIŲ MINIOS ATĖJĘ PSEUDOPOLITIKAI SIEKIA SUKELTI CHAOSĄ APLINK SAVE, KAD TIK SUJAUKTŲ VISKĄ KUO LABIAU. TOKS GAIVALAS KELIA CHAOSĄ IR KITOSE VIETOSE - SIRIJOJE NIEKAS NEGALI SUPRASTI, KAS TEN SU KUO IR PRIEŠ KĄ IR VARDAN KO ŠAUDO, SPROGDINA. TAS PATS BUVO, IR LIKO, IRAKE, AFGANISTANE, LIBIJOJE, SOMALYJE, SUDANE, NIGERIJOJE.
Aš meldžiu, kad politikai Tavosios Meilės ir Šviesos Gyva Galia vadovautų valstybėms, o ne ginklų sėjama fizine mirtimi, kada baimė, nepasitikėjimas, ir fizinių namų ir šeimų praradimai leistų jiems diktuoti savo sąlygas, prieštaraujančias TAVO MEILĖS ĮSTATYMUI.
Aš drauge su savo dvasiniais broliais meldžiu, kad tokie Šviesos ir Gėrio siekiantys mūsų broliai dvasioje būtų Tavosios Apvaizdos SAUGOMI, kad jie šviestų Tavąja Meile ir Šviesa savo gyvenimo aplinkoje, ir tuo pačiu liudytų visiems Gyvojo Kelio VIENINTELĘ kryptį – GYVENIMĄ TAVIMI KASDIEN, KAS AKIMIRKĄ.
Šiandien prezidentai yra patys savo ŽEMAŽIŪRIO proto ĮKAITAI, todėl jie visais savo sprendimais ir jų įgyvendinimu pažeidžia TAVO MEILĖS IR ŠVIESOS ĮSTATYMĄ IR PRIEŠTARAUJA TAVO VALIAI. Todėl ir ši mūsų malda yra skirta JIEMS, kad ATSIKVOŠĖTŲ, KĄ JIE DARO, PRIIMDAMI VIS KLAIDINGESNIUS SPRENDIMUS, IR STUMDAMI ŽMONES Į DAR DIDESNĮ JŲ PAVERGIMĄ IR SUPRIEŠINIMĄ, IR TUO PAČIU PRIEVARTOS SPROGIMĄ – NET KARO KELIU.
Aš meldžiu, kad tie PSEUDOPOLITIKAI, kurie šitaip NENORI GYVENTI MEILĖJE, TIESOJE, IR ŠVIESOJE, netrukdytų tiems, kurie šitaip augti ne tik trokšta, bet ir auga, ir RODO PAVYZDĮ KITIEMS JAU REALIAI PATYS EIDAMI GYVUOJU KELIU, TAVO NUTIESTU VISAI KŪRINIJAI. IR BŪTENT JIE TURĖTŲ UŽIMTI ŠIANDIENINIŲ SAVANAUDŽIŲ IR ŽEMAŽIŪRIŲ PSEUDOPOLITIKŲ VIETĄ, KAD ŠALĮ VESTŲ TAVUOJU GYVUOJU KELIU VISŲ LABUI - LIETUVOS, ŽMONIJOS, IR KŪRINJOS.
O Lietuvos pseudopolitikai iš viso yra bailūs ir be jokio patyrimo, kaip tvarkytis Leituvoje savarankiškai ir visos Tautos labui, nes iškart parsidavė Europseudosąjungos jungui, paaukodami Tautą, kuri dėl to jau baigia išsilakstyti po pasaulį. Iš gero krašto niekas nebėga į blogą kraštą, bėga iš blogo krašto į gerą kraštą. Leituva šiandien blogas kraštas, kuriame žmonės įvaryti į baimės gniaužtus ir patyčias iš pseudopolitikų pusės, kurus kopijuoja ir valdininkai. Dėl to jau pseudopolitikai zoduoja žmoniųn rakciją - kaip čia įvesti nepaprastąją padėtį, o tam dirbtinę priedangą panaudos tuos kelis nelegalius imigrantus, kuriuos gali jau pirmuoju Reisig išsiųsti į ten, iš kur jie pateko į Lietuvos kraštą - tik tam reikia ryžto ir nors kokos išminties lašelio.
Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
----------
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymo apie Meilę, Išmintį, ir Šviesą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano
Broliškas-Tėviškas apkabinimas

Algimantas
2021-09-05 20:47:52Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2021 08 30 – 20val.) kolektyvinę gyvą komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir tarpusavyje.
Šįkart drauge pasimelskime ir savo meilės virpesius siųskime jaunimui, kuris yra mūsų visų ateitis Lietuvoje, ir Urantijoje, kad jis atsivertų Rojaus Trejybei-AŠ ESU. O besimokantis jaunimas jau rugsėjo 1-ąją sugrįžta į mokyklas - jiems teikėsi leisti sugrįžti į mokyklą pseudopolitikai, kai praėjusiais mokslo metais dėl šitų pačių neišmanėlių ir nusikaltėlių pseudopolitikų sugalvotos ir paskelbtos pseudopandemijos buvo nutrauktas normalus mokymosi procesas ir sujaukta visa mokyklos veikla, kaip ir vaikų psichika, kuri savo ruožtų jau turės pasekmių visų jų visam tolimesniam gyvenimui, neigiamai veikiant juos baime ir nepasitikėijimu tiek kitais žmonėmis, tiek savimi, tiek silpnėjančia sveikata - net šeimos sukūrimui ir silpnesnių vaikų gimimui.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.

Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, skaitykite parašytas maldas, tik skaitykite jas nuoširdžiai.
------
Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi ir kad iš Meilės sukūrei gyvybę, kuri gali augti, vystytis, ir šviesėti taip, kaip ir numato Tavo sumanytas Evoliucijos Planas visai kūrinijos šeimai, tuo pačiu ir mūsų planetos - Urantijos - jaunimui, kad jis atsivertų Tau ir siektų vis ryškesnės ir didesnės mokslo ir mokymosi Šviesos iš Meilės Tau, ir visiems.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu savo gyvos energijos galia, pavertei mane į REALŲ ASMENĮ BE ILIUZIJOS, ir vis labiau ir labiau trokštantį susilieti su Tavimi, garbinant Tave visa savo atsivėrusia šios akimirkos gelme. Aš taip pat vis labiau trokštu patirti ir Tavo gyvą buvimą savo viduje ir tokio nuoširdaus atsivėrimo akimirką garbinimo metu, kad šituo patyrimu dar labiau sustiprinčiau savo gyvą ryšį su Tavimi ir Pasitikejima Tavimi, ir savimi.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tik Tavo dėka mes – įskaitant ir jaunimą – ir galime šviesėti, kada savo laisvą valią suliejame su Tavąja.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu esi toji nuostabi ir nesustabdoma gyvoji energijos realių virpesių upė, kurioje kiekviena atsivėrusi Tau asmenybe pajunta Tavosios Tikrovės Upės tekėjimo kryptį ir atsiduoda tavosios upės tekėjimo srovei jausdama tave, savyje.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus visus – ir jaunimą – kiekvieną asmeniškai, vedi iš vidaus, žinodamas visus mums reikalingus augimo veiksmus, ir visą laiką mus skatini tuos veiksmus atlikti – SAVO LYGIU – visumos labui, visų Šviesos labui, nes Tu ir esi toji Šviesa – IR NET JOS ŠALTINIS IR CENTRAS – į kurią mes žengiame pažindami Tavo kūriniją ir Tavo veikimą joje vis labiau ir giliau.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tavoji gyvoji ENERGIJOS VIRPESIŲ TIKROVĖ kiekvieną TAU ATSIVĖRUSĮ paverčia – Tavo varomąja gyvosios energijos virpesių banga, ir jos vis augančia galia – tokiu, kuris trokšte trokšta skvarbesnės įžvalgos ir gilesnio patyrimo kūrinijos šeimoje ir tavojo veikimo joje, ir jos labui.
Aš garbinu ir šlovinu Tave laisva valia. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su Tavąja. Amen.
------------
Po pagarbinimo dar likite ramybės būsenoje, ir gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvą energijos nektarą, o tada pereikite prie prašymų maldos.
------------
Mano Tėve, Amžinoji Asmenybe-Motina, Begaline Asmenybe-Motina, AŠ ESU, ačiū Tau už mūsų visų patyrimus, ir už mano patyrimą ir vis didėjantį troškimą susilieti su Tavimi, ačiū Tau ir už šios pačios akimirkos patyrimą.
Šįkart savo kolektyvinėje gyvojoje komunijoje su Tavimi ir tarpusavyje mes meldžiamės už jaunimą – Lietuvos ir Urantijos ateitį.Tačiau šios dienos akimirka, kada pseudopolitikų sukelta psichozė dėl tariamo karūnos viruso siautėjimo tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje visiškai paralyžiavo savarankišką mąstymą tiek pseudopolitikų, kurie jo niekada ir neturėjo, nes jiems niekada neteko savarankiškai vadovauti Lietuvai ir sukaupti tokio vadovavimo patyrimą, tiek mokytojų, tiek filosofų, tiek gydytojų, tad jie ir negali nieko patarti jaunimui, išskyrus savo gyvuliniu ir nemąstančiu protu juos gąsdinti, ir net įvesti nebūtiną mokyklos lankymą, o egzaminus paversti egazaminų parodija. Dar daugiau, jie griauna kolektyvinį jaunimo ugdymą ir uždraudžia mokykos lankymą, mat tegu mokosi namuose. Tokio mokymosi nėra ir būtii negali - tai palaida bala, ir neišmanymas. Šitaip griaunama Lietuvos visa ateitis. Tai vis labiau kvailėjantis gyvulinio proto pasireiškimas, kuris nepaprastai neigiamai veikia ir dar labiau veiks visų žmonių pasichiką, bet ypač jaunimo, kuriam būdinga kolektyvinė veikla, nes jie dar neturi tiek baimės savyje, kiek jos turi suaugę. Būtent dėl to ugdomas ir patiriamas visuomeninimas, mokant jaunimą prasmingo bendravimo ir bendradarbiavimo - ypač mokykloje - yra viena iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU Evoliucinio Plano įgyvendinimo krypčių mūsų planetoje visiems urantams - Urantijos gyventojams. O dabar jis yra dirbtinai stingdomas. Tai iš kur atsiras tarpusavio bendrumo pojūtis ir mokėjimas bendrauti visuomenėje? Būtent dėl to išaugs savanaudiškumas, nusikalstamumas, ir šeimų tragedijos, skyrybos, depresijos, savižudybės, ir nužudymai, narkomanija, alkoholizmas, patyčios. Tai - Lietuvos laidojimas. Taip jaunimas mėgins nuimti sresą. Tik ne tokiu būdu turėtų jį nuimti. O tai jau yra pasekmė to nevykusio jaunimo (NE)ugdymo tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Dabartinis jaunimo ugdymas yra ne ugdymas, bet jaunimo naikinimas - žmonijos ateities naikinimas. O tai irgi turi poveikio virusų atsiradimui, kada jaunimas keikiasi, geria, rūko, ir tuščiai švaisto laiką vien tik pramogavimui be jokio siekio atrasti Kūrėją, patirti Kūrėją, ir Gyventi Kūrėju visų Gerovei. Kas šiandien mokykloje moko mandagumo, pagarbos, ypač vyresniajam amžiumi? - Niekas! Juk ir pseudopolitikai vykdo instrukcijas iš pseudopasaulinės (NE)sveikatos orgnizacijos - suskirstė žmones į rizikos grupes fizinio amžiaus pagrindu, o ne jų jau turimų ligų pagrindu. Šiandien toks beprasmis žmonių segregavimas ir diskriminacija jaunus ir nemąstančius žmones priešiškai nuteikė prieš vyresnius žmones, o dabar dar nauji koncentracijos stovyklos apribojimai - kas pasiskiepijo, tam duoną parduos ir drabužį parduos visur, o kas nepasiskiepijo tam teks begioti ir ieškoti negras skritos krautuvėlės, iš kurios tapp pat irgi gali išvaryti, jeigu nesidedi skuduro ant teido, kaip tą man mėgino padaryti ką tik IKEA parduotuvėje. Kūrėjo vaikai - visi - nusikaltėlių politikų dabar yra suskirstyti į elgesio gardus - kaip gyvuliai - vieniems galima tik tamp elits, kitiems negalima tamp, bet jiems būtina elits tik dar kitaip - tie nusikaltėliai nurodo kaip kvėpuoti ir kaip gyventi kiekvienam ir tave seka ir stebi, ar taip elgiesi, jeigu ne - še tau baud, še tau kalėjimas, kad neklausai mūsų, žinosi kaip neklausyti, išvysim visiškai iš Lietuvos, o kiti irgi neįsileis, nes tu ir gimes toks nereikalingas, ir žemej nėra tau vietos. Ir kaip gyventi tokiam nuoširdžiam ir taikingam jaunimui toliau, kaip visiems Lietuvos žmonėms, pilniems nerimo ir baimės dėl tokių veiksmų iš nusikaltėlių pseudopolitikų pusės? Įtampa, stresas auga, nusikaltimai plinta, virusas nesitraukia - o kaip jis trauksis, kai jis yra planetoje nuo pat evoliucijos pradžios, niekada nebuvo tos akimirkos, kada buvo impantuota gyvybės plazma Urantijoje ir ėmė vystytis savąja eiga, tai būtent tos energinės evoliucinės išraiškos, kurios kaip šešėlis lydėjo vystymąsi pažangos kryptimi tarsi grūdindamos primityviąją gyvybę planetoje. Ir tik mirtingasis savo dvasingėjimu galį Jims užkirsti kelią, bet ne kokios nors vakcinos, kurios yra nešvarus biznis, antihumaniškas biznis, pridengus šių nusikaltėlių biznierių kėslus gražiais teiginiais ape rūpestį žmonių sveikata. Būtent farmacinių korporacijų savininkų gobšumas ir negailestingumas narkotizavo visą planetą. Ir Lietuvos miestuose vis stipriau pasireiškia iš Vakarų atklydusi yda, jaunimą žalojanti ir degraduojanti - tik kas nors suskaudo, tuoj griebti cheminę piliulę ar tabletę. Palaipsniui, jau nuo jaunystės ir net nuo vaikystės metų, vaistai tapo nuolatiniu palydovu. O daugeliui jau to maža, tada ima vartoti narkotikus, alkoholį. Keičiiasi jaunimo elgesys, kalba, dos ima reikštzis vis stipriau, pradeda vis atviriau keiktis, pašiepti meilę, gėrį, grožį. Tokia yra Jungtinių Valstijų įtaka Lietuvai. Apgailėtina yra tokia padėtis, kuri tik blogėja ir dar labiau blogės.
Vietoje švietimo neišmanančių suaugusiųjų valdžioje esančiųjų kyla pataikavimas jaunimo ydoms. Taip tarp jaunimo išplito praeities Urantijos laukinių mirtingųjų papročiai - tatuiruoti savo kūną ir vertis žiedus į savo kūną. Ir mokytojai tyli, gydytojai tyli, pseudopolitikai tyli, psichologai tyli, psichiatrai tyli. Kas tai? O gi proto degradavimo akivaizdi pandemija. Ir ji daugybę kartų pavojingesnė už karūnos virusą - tai iškreiptos ir užterštos sąmonės būsena kas akimirką siunčianti žemo energinio dažnio virpesius ir jų poveikis trunka viaą gyvenimą. O juk tai agresyvių tolimų praeityje laukinių baimės pamatu tikėjimo aidas dabartyje - ištatuiruoti genties totemų žvenklai juos saugo nuo priešiškų genčių, o savo kūno žalojimas veriant įvairius žiedus į įvairias kūno vietas juos saugo, jų supratimu, nuo mirusiųjų vėlių, kad jos jų nepasigriebtų į mirusiųjų pasaulį, jausdamos pavydą, kad čia mirtingieji turi gražius kūnus ir jiems sekasi, todėl šitaip jie dirbtinai darkydavo save ir net žalodavo ant savo kūno padarydami daug randų. Tačiau toks mąstymas tiko LAUKINIAM. Dabartinis jaunimo kūno tatuiravimas ir žiedų vėrimas tolygus PROTO DEGRADAVIMUI IKI LAUKINIO LYGIO. Prie tokios jaunimo akivaizdžios protinės degradacijos prisideda narkotikų, alkoholio, ir tabako vartojimo manija, keiksmai, vien tik savanaudiškų interesų vaikymasis, tarp jaunų žmonių susiformavusių įtakos grupių veikimas, bendraujant su draugais, visiškai ignoruojant Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Kūrėjo – veikimą jų prote, ir jų protui, iš vidaus, nes ignoruojant Kūrėją, veikiantį iš vidaus, jaunimą apima gyvenimo beprasmybės pojūtis, nusivylimo nuotaikos, depresija, ir mintys apie savižudybę, kada žemo dažnio virpesių realus pasireiškimas nesubrendusio proto viduje pasiekia kulminacijos būseną, kai jauno žmogaus smegenys patiria milžinišką stresą ir įtampa. O dažnai ir patyčias iš SAVO BENDRAAMŽIŲ, kurie iš to pasidaro savo degraduojančiam protui PRAMOGĄ pažeminant kitą - SILPNESNĮ, O STIPRESNIO - BIJANT.
Ir tai kaip tik ir nužemina bendrą energinių virpesių dažnį tiek žemai, kad be virusų tiesiog aplinka būti ir negali. Šrai jums ir šios dienos pasekmės. Rytoj jos bus dar skaudesnės ir daug ilgalaikiškesnės - ir ramybė jau nebesugrįš niekada, nors jos niekada iš tiesų ir nebuvo, nes buvo tik iliuzinė tamsa.
Meldžiu, kad jaunimas nevažiuotų gyventi į užsienio šalis, bet visomis jėgomis kabintųsi į gyvenimą savo gimtojoje Lietuvoje, nes būtent nuo jų buvimo ir priklauso Lietuvos ir Tautos ateitis, ir jaunimas betarpiškai atsakingas už būsimųjų kartų gyvenimą Lietuvoje, o išvykus svetur nusilpsta gyvas ryšys su gimtine, ir interesai krypsta į ten, kur gyveni.
Tačiau Lietuvos ateitis yra tik toks jaunimas, kuris nuoširdžiai ieško Kūrėjo, ir dvasinių mokymų ir Mokytojų dėka atrada Kūrėją savyje.
Manoji valia yra per amžius ir amžinybėje sulieta su Tavaja. Amen.
---------------
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, klausykitės suteikiamų Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymų.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Rramybė, ir mano Broliškas-Teviskas apkabinimas.

Algimantas
2021-08-25 09:40:40Mylimieji, šįkart kviečiu jus į pirmadienio gyvąją kolektyvinę dvasinę komuniją (2021 08 23 ( - 20 val.) su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje už išėjusius iš Urantijos planetos mūsų dvasinius brolius ir seses URANTUS.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.

Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi Šviesų Šviesa ir Šviesos Šaltinis ir Centras, bet nė vieno neakindamas, o kiekvienam šviesdamas tiek, kiek tavo vaikas pats atsiveria Tau iš vidaus, kad Tavąją Šviesą patirtų.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi pati nuostabiausia gyvoji kūrinijos Energija, net jos Šaltinis, kuris skatina tvarinį gyventi ir mylėti amžinai, nesiekiant sau jokios naudos, savo žvilgsnį kreipiant tik į visų Gerovę, net visos kūrinijos Gerovę, nes būtent tu taip vedi šitos gyvos ir viduje tekančios Energijos dėka kiekvieną tvarinį iš vidaus, kad jis rūpintųsi savo gyvenimą nukreipti visumos labui ir visų Gerovei, net ir taip, kaip Tu tą darai nuolat - nė akimirkai nesustodamas.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi Visuminė Asmenybė ir pati Visuma, ir tos Visumos dalelę, savo dvasią, Minties Derintoją, padovanoji mums, kiekvienam, ir šituo mums leidi patirti tą Palaimą, kurią aš ir patiriu garbinimo metu; ir tą patiriu ypač galingai, kada atsiveriu Tau visa savo dvasine gelme ir su Tavimi susilieju.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu - Kūrėjas - Rojaus Trejybė-AŠ ESU - būdamas pati nuostabiausia ir gyvybingiausia Šviesa išorėje, esi patiriamas viduje paties tvarinio nušvitimu, ir tik tada dvasinė asmenybė pajunta, jog ir kiekvieno asmeninis ryšys su tavimi, kaip su Visumos Šaltiniu, mylinčiu ir besirūpinančiu visumos klestėjimu, per kiekvieno asmenines pastangas visumos labui, suteikia klestėjimą ir kiekvienam asmeniškai, jam taip pat augant savo tapatybe, ir vis labiau panašėjant į Tave.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus mokai žvelgti į aplinką Tavuoju Meilės žvilgsniu ir skleisti Meilę visiems vienodai, net ir taip, kaip Meilę skleidi Tu.
Aš garbinu iš šlovinu Tave iš Meilės Tau, ir savo laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia yra sulieta su Tavąja, ir Partnerės. Amen.
---------------------------------------------------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, kad jūsų atsivėręs dvasinis asmuo kuo daugiau patirtų jam liejamo Meilės gyvo nektaro virpesių. O tada pereikite prie maldos už iškeliavusius iš mūsų pasaulio urantus.
--------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begalinė Motina, AŠ ESU, šįkart mūsų kolektyvinėje gyvojoje komunijoje aš pakviečiau savo dvasinius brolius ir seses pasimelsti už iškeliavusius į morontinį sielos tapatybės lygį urantus.
Aš meldžiu drauge su savo broliais ir sesėmis dvasioje gyvybingo žengimo morontiniu lygiu mūsų dvasiniams broliams ir sesės urantams, kurie jau paliko šį pasaulį. Ką tik iškeliavo mūsų dvasinis brolis Antanas, o iki jo jau nemažai urantų buvo prikelti tolimesniam žengimui pirmyn Gyvuoju Keliu, atsidavus Tavo vedimui iš vidaus, sielos tapatybės morontiniu lygiu. Aš meldžiu,, kad jų žengimas vis tvirtėtų, o jų pasitikėjimas Tavimi ir savimi vis augtų, tuo tarpu jų atsidavimas Tau paliudytų, jog pamatai, kuriuos jie įgijo pradiniame pasaulyje -Urantijoje - yra tie vieninteliai tikri, gyvi, ir teisingi. Aš meldžiu, kad patyrę prisikėlimą urantai savo pavyzdžiu parodytų kitiems, ką reiškia Gyvasis Įtikėjimas, įgytas maištą prieš Tave patyrusioje planetoje, kad jie tvirtai stovi ant Tavosios Meilės Asmenybės Gyvųjų Pamatų, atradus Tave savyje, ir šitokiu savo patyrimu noriai dalintųsi su kitais, ir suteiktų jiems daugybę paaiškinimų-mokymų, susijusių su Tavęs garbinimu Keturiuose Asmenyse. Aš meldžiu, kad žengiantys Gyvuoju Keliu urantai patirtų didžiulį savo gretų sustiprinimą Antano prisijungimu prie jų, kai jis perteiks jiems dabartinio laikmečio patyrimus su milžiniško masto maišto prieš Tave pasekmių subujojimu visame pasaulyje, kai sveiki žmonės kaip kalėjimuose sėdi savo namuose, neleidžiant jiems panaudoti Tavo suteiktą laisvą valią visumos Gerovei, net uždraudus pamaldas bažnyčiose, ko anksčiau iškeliavę urantai ir pagalvoti negalėjo, kad tokio masto beprotybė ir baimė galėtų apimti viso pasaulio pseudopolitikus, pseudogydytojus, ir daugumą mirtingųjų. Aš meldžiu, kad tokios naujienos iš Urantijos suteiktų urantams didesnį akstiną dar giliau atsiverti Tau ir dar stipriau įtikėti, o savo maldomis prisidėti prie Urantijos mirtingųjų apraminimo, o urantų sustiprinimo virpesiais iš išorės.
Meldžiu Gerovės visiems urantams ir visiems, esantiems morontijoje, o taip pat visai kūrinijos Šeimai, ir Kūrėjui - Rojaus Trejybei-AŠ ESU. Meldžiu kupinas Tavosios Meilės ir Šviesos, ir Tavo suteikta laisva valia.
Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
---------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite ramybėje, dabar jūsų viduje yra Rojaus Trejybės-AŠ ESU virpesių Banga, supkitės ant jos Gyvojoje Tyloje.

Algimantas
2021-08-18 16:51:08Mielieji, šįkart kviečiu jus į mūsų pirmadienio kolektyvinę komuniją (2021 08 16 – 20val.) su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje už politikų išmintį ir šviesą, kad Lietuvoje galų gale panaikintųvisus dirbtinius ir nesąmoningus - antilogiškus - apribojimus, o dabar jie tuos apribojimus dar labiau išplėtė, tad nepasiskiepiję oficilailiai yra paversti geto gyventojais - į prekybos centrus jiems durys nuo rugsėjo 13-osios bus užtrenktos - kaip Amerikoje buvo dar neseniai negrams atskiri įėjimai nuo baltųjų net metro ar autobuse - šiandien vyriausybės - beje, NETEISĖTOS - sprendimu - negrais tapome mes.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite parašytas jums mano maldas, tik skaitykite nuoširdžiai.
----------
Mylimas Tėve, mylima Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi Rojaus Trejybė ir Visuminė Dievybė AŠ ESU esi DVASIOJE VIEna, nors ir esi KETURIUOSE ASMENYSE, ir tokio dvasios vienovės požiūrio mokai ir mus.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tik Tavo dėka aš pradėjau žvelgti KOSMINE ĮŽVALGA Į VISĄ KŪRINIJĄ, NE TIK Į APLINKĄ, kuri yra betarpiškai aplink mane; aš pradėjau žvelgti TAVUOJU ŽVILGSNIU – IŠ KŪRINIJOS VIDAUS Į JOS IŠORĘ.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes tik Tu, savo gyvais meilės virpesiais pažadini mane tokiam skrydžiui, kad dabar atsidžiaugti negaliu jausdamas save pilnateisiu Tavosios kūrinijos Šeimos nariu, Tavuoju vaiku, Tavo sūnumi, kuris trokšte trokšta dar didesnio susiliejimo su Tavimi ir gėrio skleidimo visiems iš Meilės ir laisva valia. Ir tai yra TAVO DĖKA.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tavoji gyva Meilė atvėrė giluminį ir nuoseklų suvokimą, kokia yra mano vieta kūrinijoje ir koks skirtas vaidmuo šviesinant visą kūrinija, kada ji tą Šviesą atiduoda kitiems, kad ir jiems būtų šviesiau.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu vis stipriau ir tvirčiau vedi mane iš vidaus, jog vis labiau ir tvirčiau pasitikiu šituo GYVUOJU vedimu ir GYVUOJU ryšiu su Tavimi, nes savo patyrimu patvirtinu visų Tavo pastangų teisingumą, stiprinant mane ir raginant nieko nebijoti šitame Gyvajame Kelyje, nes TU esi mano VIDUJE, IR ESI VISADA.
Aš garbinu iš šlovinu Tave, nes kas yra atsivėręs Tau, tas geria Tave, ir trokšta Tave garbinti ir šlovinti, ir jam kyla vis didesnis troškimas šitą gyvą komuniją pratęsti ir palaikyti vis dažniau ir dažniau, net ir tą pačią dieną, net ir ne vieną kartą pagarbinus, vėl trokšta garbinti.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes nebegaliu negarbinti ir nešlovinti. Manoji valia yra sulieta su Tavąja valia. Amen.
------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje kurį laiką, gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meilės nektarą, o tada pereikite prie prašymų maldos.
-------
Mylimas Tėve, mylima Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, mylimas AŠ ESU, kaip nuostabu patirti Tavo Meilę, ir vis stiprėjantį gyvą dvasinį ryšį su Tavimi. Visi mano patyrimai, kokie skausmingi bebūtų FIZINIAM KŪNUI AR PROTUI, yra puikūs MANO MOKYTOJAI IR MANO GYVO RYŠIO SU TAVIMI STIPRINTOJAI.
Šįkart aš pakviečiau savo dvasinius brolius ir seses pasimelsti už dabartinių niekam tikusių visose šalyse prie valdžios prilindusių pseudopolitikų IŠMINTĮ IR ŠVIESĄ, kad ji taip pat pasklistų ir iš tų mūsų dvasinių brolių ir sesių, kurie dabar – KOL KAS – valdo politines šalių vyriausybes, ir ypač už tuos, kurie kuria, gamina, ir pardavinėja ginklus, ir kurie ir kuria naujas rinkas karų dėka, nes būtent politikai ir sukursto konfliktus įvairiose šalyse įvairiais pretekstais - Afrikoje vienokiais būdais, Artimuosiuose Rytuose - kitokiais, Ukrainoje - dar kitokiais - iš jų IŠTAKOSE STOVI JUNGTINĖS VALSTIJOS, EUROPOS PSEUDOSĄJUNGA, IR RUSIJA, IR NET NYKŠTUKĖ LIETUVA SAVO DEMAGOGŲ POLITIKŲ NEIŠMANYMO VEDAMA, TAIP PAT SIEKIA SAVO PARTIJĄ SUGROTI, NORS IR GROJA BE KLAUSOS, VIEN TIK PADLAIŽIAVIMO JUNGTINEMS VALSTIJOMS IR EUROPOS PSEUDOSĄJUNGAI MOTYVAIS VISŲ ŽMONIŲ SAUGUMO IR GERBŪVIO KAINA. Dabar atėjo naujas etapas - pseudopolitikams visose šalyse, iš baimės vykdant farmacijos milžiniškų koncernų nurodymus, pasiekiamus per Pasaulinę Pseudosveikatos Instituciją ir priimant vienodus sprendimus dėl gyvenimo kasdienoje suvaržymų visose šalyse, prisidengiant sugalvota pseudopandemija, ir žmones gąsdinant atvirai, net su patyčiiomis, jau dvejus metus.
Aš meldžiu, kad šie politikai nustotų manipuliuoti žmonių gyvenimu ir gyvybe o dabar dar panaudodami ir karūnos viruso kortą, kad žmones laikytų nuolatinėje baimėje.
Tokia valdžia yra PRIEŠ ROJAUS TREJYBĖS MEILĘ IR ŠVIESĄ, TARP JŲ IR LIETUVOS POLITIKAI. O JUK UŽ ŠIUOS VEIKSMUS REIKES ATSAKYTI PO PRISIKĖLIMO, YPAČ LIETUVOS PSEUDOPOLITIKAMS, KURIE GALI LAISVAI SUSIPAŽINTI SU MANO MOKYMAIS – ATSIGRĘŽKITE Į ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU, ATRASKITE ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU SAVYJE, IR ATSIDUOKITE ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU VEDIMUI IŠ VIDAUS, IR NUSTOKITE ŽMONES GĄSDINTI - TIK REIKIA PILIETINĖS DRĄSOS IR RYŽTO PASISTENGTI DĖL TAUTOS, IR LIETUVOS, O NE DREBĖTI DĖL SAVO KĖDĖS - KĄ PASAKYS EUROPOS PSEUDOSĄJUNGOS KELI BIUROKRATAI, PRADĖKTIE DIRBTI KAIP VENGRIJOS POLITIKAI IR ŠALIES PREMJERAS URBANAS - SAVO ŠALIES NAUDAI - IR SAVO ŠALIES ĮSTATYMUS LAIKO SVARBIAU UŽ EUROPOS PSEUDOSĄJUNGOS KAŽKOKIAS DIREKTYVAS, KAD IŠ TIESŲ PRADĖTUMĖTE DIRBTI, O NE IMITUOTI KAIP TINGINIAI SAVO DARBĄ, KAD SAVO VEIKLĄ, SAVO GYVENIMĄ, IR SAVO TIKRĄJĄ POLITINĘ VEIKLĄ MOTYVUOTUMĖTE ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU MEILE IR ŠVIESA, TIESA IR TEISINGUMU – IR JAIS VADOVAUTUMĖTĖS PATYS, KAIP IR JĖZAUS PALIKTU NAUJUOJU ĮSAKYMU – MYLĖKITE VIENAS KITĄ NET IR TAIP, KAIP JUS MYLĖJAU AŠ.
Politikas turi su Tauta bendrauti, o ne slėptis nuo jos, ypač nuo kitokią nuomonę išsakančių.
Aš meldžiu, kad visi tokie šios dienos PSEUDOpolitikai nustotų klaidinti pasaulio žmones, šaukdami, kad tik jie užtikrina demokratiją visuomenei, kai iš tikrųjų būtent tamsa yra užvaldžiusi jų protą, o tada savo KVAILAIS sprendimais tamsoje laiko ir visuomenę, ir naikina Tautą– pamina Kūrėjo amžinąsias Vertybes ir Evolicijos Tikrovę, mėgindami primesti savo dirbtines ir kvailystes dėl vienalytininkų pseudošeimų kūrimo, dėl vaikų atiminėjimo, ir atidavimo net vienalytininkams, kurie apskritai yra nesveiki, nes jų hormonų gamyba yra visiškai sutrikusi, nes jie gyvena vien streso ir baimės žemų virpesių būsena, ir dėl to spinduliuoja ypač žemo dažnio energinius virpesius, ir būtent tokioje nesveikoje ir nepaprastai kenksmingoje aplinkoje vaiko psichikai - dar nesusiformavusiai ir nebrandžiai - negalima laikyti NĖ VIENO vaiko NĖ VIENOS DIENOS - tai NUSIKALTIMAS prieš žmoniją ir NUODĖMĖ prieš Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Ir būtent TOKIEMS PSEUDOPOLITIKAMS, kurie šiems liguistiems iš JAV ir Europseudosąjungos svaičiojimams pritaria, turi būti panaikintas Seimo nario statusas, nes jie yra be moralės.
Būtent tokia amorali ir nieko nesuvokianti minia šaukė paleisti BARABĄ IR NUKRYŽIUOTI JĖZŲ – MINIA, NETURĖDAMA ŠVIESOS IR MORALĖS KIEKVIENO JOJE ESANČIO ASMENS VIDUJE, YRA BAISUS GAIVALAS, NAIKINANTIS TUOS, KURIE JAI PRIEŠINASI. IR BŪTENT IŠ TOKIOS TAMSIOS IR BE KŪRĖJO AMŽINŲJŲ VERTYBIŲ MINIOS ATĖJĘ PSEUDOPOLITIKAI SIEKIA SUKELTI CHAOSĄ APLINK SAVE, KAD TIK SUJAUKTŲ VISKĄ KUO LABIAU. TOKS GAIVALAS KELIA CHAOSĄ IR KITOSE VIETOSE - SIRIJOJE NIEKAS NEGALI SUPRASTI, KAS TEN SU KUO IR PRIEŠ KĄ IR VARDAN KO ŠAUDO, SPROGDINA. TAS PATS BUVO, IR LIKO, IRAKE, AFGANISTANE, LIBIJOJE, SOMALYJE, SUDANE, NIGERIJOJE.
Aš meldžiu, kad politikai Tavosios Meilės ir Šviesos Gyva Galia vadovautų valstybėms, o ne ginklų sėjama fizine mirtimi, kada baimė, nepasitikėjimas, ir fizinių namų ir šeimų praradimai leistų jiems diktuoti savo sąlygas, prieštaraujančias TAVO MEILĖS ĮSTATYMUI.
Aš drauge su savo dvasiniais broliais meldžiu, kad tokie Šviesos ir Gėrio siekiantys mūsų broliai dvasioje būtų Tavosios Apvaizdos SAUGOMI, kad jie šviestų Tavąja Meile ir Šviesa savo gyvenimo aplinkoje, ir tuo pačiu liudytų visiems Gyvojo Kelio VIENINTELĘ kryptį – GYVENIMĄ TAVIMI KASDIEN, KAS AKIMIRKĄ.
Šiandien prezidentai yra patys savo ŽEMAŽIŪRIO proto ĮKAITAI, todėl jie visais savo sprendimais ir jų įgyvendinimu pažeidžia TAVO MEILĖS IR ŠVIESOS ĮSTATYMĄ IR PRIEŠTARAUJA TAVO VALIAI. Todėl ir ši mūsų malda yra skirta JIEMS, kad ATSIKVOŠĖTŲ, KĄ JIE DARO, PRIIMDAMI VIS KLAIDINGESNIUS SPRENDIMUS, IR STUMDAMI ŽMONES Į DAR DIDESNĮ JŲ PAVERGIMĄ IR SUPRIEŠINIMĄ, IR TUO PAČIU PRIEVARTOS SPROGIMĄ – NET KARO KELIU.
Aš meldžiu, kad tie PSEUDOPOLITIKAI, kurie šitaip NENORI GYVENTI MEILĖJE, TIESOJE, IR ŠVIESOJE, netrukdytų tiems, kurie šitaip augti ne tik trokšta, bet ir auga, ir RODO PAVYZDĮ KITIEMS JAU REALIAI PATYS EIDAMI GYVUOJU KELIU, TAVO NUTIESTU VISAI KŪRINIJAI. IR BŪTENT JIE TURĖTŲ UŽIMTI ŠIANDIENINIŲ SAVANAUDŽIŲ IR ŽEMAŽIŪRIŲ PSEUDOPOLITIKŲ VIETĄ, KAD ŠALĮ VESTŲ TAVUOJU GYVUOJU KELIU VISŲ LABUI - LIETUVOS, ŽMONIJOS, IR KŪRINJOS.
O Lietuvos pseudopolitikai iš viso yra bailūs ir be jokio patyrimo, kaip tvarkytis Lietuvoje savarankiškai ir visos Tautos labui, nes iškart parsidavė Europseudosąjungos jungui, paaukodami Tautą, kuri dėl to jau baigia išsilakstyti po pasaulį. Iš gero krašto niekas nebėga į blogą kraštą, bėga iš blogo krašto į gerą kraštą. Leituva šiandien blogas kraštas, kuriame žmonės įvaryti į baimės gniaužtus ir patyčias iš pseudopolitikų pusės, kurus kopijuoja ir valdininkai. Dėl to jau pseudopolitikai zonduoja žmonių reakciją - kaip čia įvesti nepaprastąją padėtį.
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, išeitis yra viena - Tavęs atradimas savyje ir gyvenimas Tavuoju vedimu iš vidas. Bet gi vakar būdamas mitinge prie Seimo, tai pat ir naktį prieš pusiaunaktį prie policininkų gyvos sienos aplink Seimą pamačiau, ką ir taip žinojau, jog minia yra agresyvi, net ir atėjusi su gerais ketinimais, bet gyvulinis protas negali egzistuoti be agresijos, ir jai tereikia mažytės kibirkštėlės iš vedlių ar provokatorių pusės, ir ji praradusi protą griebsis prievartos. Tai ne toji minia, kuri net tik neišgirstų Tavo Gyvojo Žodžio, bet labai greitai net nustotų jo klausytis apskritai. Tai - minia, kuriai reikia materijos kuo didesnio kąsnio. Meldžiu, kad visi įvykiai vyktų natūralia eiga, kaip jie ir tegali vykti tokioje aplinkoje tam, kad būtų prasmingas patyrimas apmąstymams kiekvieno viduje.
Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
----------
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymo apie Meilę, Išmintį, ir Šviesą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano
Broliškas-Tėviškas apkabinimas

Algimantas
2021-08-11 16:23:08Mylimieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio komuniją (2021 08 09 - 20val.) garbinant ir šlovinant Kūrėją - Rojaus Trejybę-AŠ ESU - ir pasimeldžiant šį kartą už JAV išplitusią Juodųjų Gyvybė Svarbi potvynio bangą, įgijusią klaidingą kryptį ir pavirtusią į prievartos ir agresijos laviną kai kuriuose didžiuosiuose miestuose, valdomuose demokratų.

----------------------------
Aš garbinu ir šlovinu Tave, mano mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, ir AŠ ESU, garbinu ir šlovinu Tave už Tavo liejamą nuolat Meilės virpesių antplūdį.
Aš garbinun ir šlovinu Tave už Tavo Amžinąsias Vertybes, kurias Tu ir suteikėi kiekvienai asmenybei, kaip Savojo Charakterio Savybes Tavojo vaiko asmenybės charakteriui. Ir būtent Tavosios dvasios - Minties Derintojo - veikimo dėka mes - kiekvienas - galime atrasti Tave savyje, ir patirti šitų Amžinųjų Vertybių pasireiškimą, kaip Meilę, Gėrį, Grožį, Tiesą, Teisingumą, Gailestingumą, Išmintį, Kosminę Įžvalgą, ir daug kitų savybių.
Aš garbinu ir šlovinu Tave Tavosos Meilės virpesių Galia, vis stipriau trokšdamas gyvosios ir gilesnės komunijos su Tavimi, ir tą patiriu Tave garbindammas ir šlovindamas kaip Tėvą ir Motiną - Energijos Šaltinį ir Centrą visai kūrinijai - ir Asmenybės, Dvasingumo, ir Proto Šaltinį ir Centrą.
Aš garbinu ir šlovinu Tave už šitą tokią nuostabią planetą, pirminę planetą į mūsų tikruosius namus Rojuje pas Tave, Amžinybėje, ir būtent Tu mums užtikrini ir suteiki lygias galimybes pasiekti Tave, atsidavus Tavajam vedimui iš vidaus Minties Derintojo veikimu.
Aš garbinu ir šlovinu Tave iš Meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
--------------------
Po pagarbinimo likite kurį laiką tyloje, tepajunta jūsų dvasinė asmenybė giluminę palaimą savyje , dovanojamą Rojaus Trejybės-AŠ ESU. O tada periekite prie prašymų maldos.
--------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, ir AŠ ESU, ačiū Tau už visus patyrimus - praeityje, dabartyje, ateityje, amžinybėje - Tu geriau žinai, kokie patyrimai bus mums naudingiausi brandinant mūsų charakterį Tavosiomis Savybėmis, ir ruošiant mus naujam iššūkiui.
Šį vakarą aš meldžiu Tavosios Gerovės ir Išninties Jungtinėse Amerikos valstijose sukėlusiems agresijos ir prievartos epidemiją didžiuosiuose miestuoe judėjimo - juodųjų gyvybė svarbi - dalyviams, ir ypač vadams, kaip ir politikams tam prtitariantiems, ir net pataikaujantiems tos beprotybės kurstytojams.
Tu numatei Evoliuciją, kad kiekviena karta paliktų geresnį gyvenimą ateinančiai kartai negu pati gavo iš ankstesnės kartos, o tai yra augimas, dedant asmenines nuoširdžias, nuoseklias, ir atkaklias pastangas, tai - pažanga ir žengimas pirmyn visų Gerovei, be prievartos ir baimės, bet vietoje šito Tavosios Meilės ir Šviesos Galia. Tai evolilucinė Kūryba. Aš meldžiu, kad iš griovėjų visi taptų kūrėjais, ir net Bendrakūrėjais su Tavimi, atradus Tave savo paties viduje.
Aš meldžiu Gerovės ir gatvėje sutiktam jaunam juodaodžiui vyrui. Tai buvo ne šiaip atsitiktinis susitikimas, tai buvo Tavo organizuotas susitikimas, ir aš meldžiu, kad šitas jaunas vyras taptų ne tik urantu, bet ir galingu savosios rasės Dvasiniu Motytoju, atitinkančiu ir jo vardą - Gabrielis. Meldžiu, kad jis pasuktų Gyvuoju Keliu, pajausdamas Tavo vedimą. O jam aš pateikiau visą būtiną žinoti informaciją, ir kur rasti daugiau Tavosios Šviesos knygų-apreiškimų, kur išgirsti youtube mano mokymus ir anglų kalba, kaip ir mūsų svetainėje. Aš meldžiu, kad jis taip pat pajaustų, kad šis susitikimas, tai buvo Tavo sumanytas, kaip ir Jėzaus, kuriuo Jis tiki. Ir būtent Tavieji impulsai pasiekė jo Širdį, nes jis papaašė mano telefono numerio ir kito susitikimo dėl kurio laiko jis ir paskambins.
Meldžiu, kad Juodųjų Gyvybė Svarbi vadai būtų apraminti ir patirtų taikingumą net ir Tavosios apvaizdos veikimo dėka, kad Jungtinėse Valstijose neprasidėtų chaosas ir nepataisoma masinė prievarta gatvėse ir ginkluotas susipriešinimas, kuris netruktų persimesti ir į Europą. Meldžiu, kad Tavo energinius virpesius jie pajaustų savo viduje nors ir silpnu impulsu, kuris vėliau įsipliekstų vis stipriau, kad jie atsisakytų keršto baltiesiems, nes visa tai atvestų į juodųjų fizinį tiesioginį sunaikinimą su didžiulėmis aukomis ir tarp baltųjų.
Aš meldžiu Tave jausdamas Tavo Meilę savyje ir Tavo Gailestingumą, meldžiu Tavo suteikta laisva valia, kurią suliejau su Tavąja. Amen.
-----------------------
Po malldos pasėdėkite tyloje ir ramybėje kurį laiką, ir tegu palaima užlieja jus dvasioje ir gyvai.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2021-08-04 10:07:33Mielieji, šįkart kviečiu jus į mūsų pirmadienio kolektyvinę komuniją (2021 08 02 – 20val.) su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje už politikų išmintį ir šviesą, kad Lietuvoje galų gale panaikintųvisus dirbtinius ir nesąmoningus - antilogiškus - apribojimus, o tuo labiau neįvedinėtų jokios nepaprastosios padėties, kuri iš viso nereikalinga. Tai tik bailių pseudopolitikų mąstysena.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite parašytas jums mano maldas, tik skaitykite nuoširdžiai.
----------
Mylimas Tėve, mylima Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi Rojaus Trejybė ir Visuminė Dievybė AŠ ESU esi DVASIOJE VIEna, nors ir esi KETURIUOSE ASMENYSE, ir tokio dvasios vienovės požiūrio mokai ir mus.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tik Tavo dėka aš pradėjau žvelgti KOSMINE ĮŽVALGA Į VISĄ KŪRINIJĄ, NE TIK Į APLINKĄ, kuri yra betarpiškai aplink mane; aš pradėjau žvelgti TAVUOJU ŽVILGSNIU – IŠ KŪRINIJOS VIDAUS Į JOS IŠORĘ.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes tik Tu, savo gyvais meilės virpesiais pažadini mane tokiam skrydžiui, kad dabar atsidžiaugti negaliu jausdamas save pilnateisiu Tavosios kūrinijos Šeimos nariu, Tavuoju vaiku, Tavo sūnumi, kuris trokšte trokšta dar didesnio susiliejimo su Tavimi ir gėrio skleidimo visiems iš Meilės ir laisva valia. Ir tai yra TAVO DĖKA.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tavoji gyva Meilė atvėrė giluminį ir nuoseklų suvokimą, kokia yra mano vieta kūrinijoje ir koks skirtas vaidmuo šviesinant visą kūrinija, kada ji tą Šviesą atiduoda kitiems, kad ir jiems būtų šviesiau.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu vis stipriau ir tvirčiau vedi mane iš vidaus, jog vis labiau ir tvirčiau pasitikiu šituo GYVUOJU vedimu ir GYVUOJU ryšiu su Tavimi, nes savo patyrimu patvirtinu visų Tavo pastangų teisingumą, stiprinant mane ir raginant nieko nebijoti šitame Gyvajame Kelyje, nes TU esi mano VIDUJE, IR ESI VISADA.
Aš garbinu iš šlovinu Tave, nes kas yra atsivėręs Tau, tas geria Tave, ir trokšta Tave garbinti ir šlovinti, ir jam kyla vis didesnis troškimas šitą gyvą komuniją pratęsti ir palaikyti vis dažniau ir dažniau, net ir tą pačią dieną, net ir ne vieną kartą pagarbinus, vėl trokšta garbinti.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes nebegaliu negarbinti ir nešlovinti. Manoji valia yra sulieta su Tavąja valia. Amen.
------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje kurį laiką, gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meilės nektarą, o tada pereikite prie prašymų maldos.
-------
Mylimas Tėve, mylima Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, mylimas AŠ ESU, kaip nuostabu patirti Tavo Meilę, ir vis stiprėjantį gyvą dvasinį ryšį su Tavimi. Visi mano patyrimai, kokie skausmingi bebūtų FIZINIAM KŪNUI AR PROTUI, yra puikūs MANO MOKYTOJAI IR MANO GYVO RYŠIO SU TAVIMI STIPRINTOJAI.
Šįkart aš pakviečiau savo dvasinius brolius ir seses pasimelsti už dabartinių niekam tikusių visose šalyse prie valdžios prilindusių pseudopolitikų IŠMINTĮ IR ŠVIESĄ, kad ji taip pat pasklistų ir iš tų mūsų dvasinių brolių ir sesių, kurie dabar – KOL KAS – valdo politines šalių vyriausybes, ir ypač už tuos, kurie kuria, gamina, ir pardavinėja ginklus, ir kurie ir kuria naujas rinkas karų dėka, nes būtent politikai ir sukursto konfliktus įvairiose šalyse įvairiais pretekstais - Afrikoje vienokiais būdais, Artimuosiuose Rytuose - kitokiais, Ukrainoje - dar kitokiais - iš jų IŠTAKOSE STOVI JUNGTINĖS VALSTIJOS, EUROPOS PSEUDOSĄJUNGA, IR RUSIJA, IR NET NYKŠTUKĖ LIETUVA SAVO DEMAGOGŲ POLITIKŲ NEIŠMANYMO VEDAMA, TAIP PAT SIEKIA SAVO PARTIJĄ SUGROTI, NORS IR GROJA BE KLAUSOS, VIEN TIK PADLAIŽIAVIMO JUNGTINEMS VALSTIJOMS IR EUROPOS PSEUDOSĄJUNGAI MOTYVAIS VISŲ ŽMONIŲ SAUGUMO IR GERBŪVIO KAINA.
Aš meldžiu, kad šie politikai nustotų manipuliuoti žmonių gyvenimu ir gyvybe o dabar dar panaudodami ir karūnos viruso kortą, kad žmones laikytų nuolatinėje baimėje.
Tokia valdžia yra PRIEŠ ROJAUS TREJYBĖS MEILĘ IR ŠVIESĄ, TARP JŲ IR LIETUVOS POLITIKAI. O JUK UŽ ŠIUOS VEIKSMUS REIKES ATSAKYTI PO PRISIKĖLIMO, YPAČ LIETUVOS PSEUDOPOLITIKAMS, KURIE GALI LAISVAI SUSIPAŽINTI SU MANO MOKYMAIS – ATSIGRĘŽKITE Į ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU, ATRASKITE ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU SAVYJE, IR ATSIDUOKITE ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU VEDIMUI IŠ VIDAUS, IR NUSTOKITE ŽMONES GĄSDINTI KAŽKOKIA EMIGRANTŲ BANGA, AKI LAISVAI JUOS GALIMA IŠSIŲSTI ATGAL, IŠ KUR ATKELIAVO, TIK REIKIA PILIETINĖS DRĄSOS IR RYŽTO PASISTENGTI DĖL TAUTOS IR LEITUVOS, O NE DREBĖTI DĖL SSAVO KĖDĖS - KĄ PASAKYS EUROPOS PSEUDOSĄJUNGOS KELI BIUROKRATAI, PRADĖKTIE DIRBTI KAIP VENGRIJOS POLITIKAI IR ŠALIES PREMJERAS URBANAS - SAVO ŠALIES NAUDAI - IR SAVO ŠALIES ĮSTATYMUS LAIKO SVARBIAU UŽ EUROPOS PSEUDOSĄJUNGOS KAŽKOKIAS DIREKTYVAS, KAD IŠ TIESŲ PRADĖTUMĖTE DIRBTI, O NE IMITUOTI KAIP TINGINIAI SAVO DARBĄ, KAD SAVO VEIKLĄ, SAVO GYVENIMĄ, IR SAVO TIKRĄJĄ POLITINĘ VEIKLĄ MOTYVUOTUMĖTE ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU MEILE IR ŠVIESA, TIESA IR TEISINGUMU – IR JAIS VADOVAUTUMĖTĖS PATYS, KAIP IR JĖZAUS PALIKTU NAUJUOJU ĮSAKYMU – MYLĖKITE VIENAS KITĄ NET IR TAIP, KAIP JUS MYLĖJAU AŠ.
Aš meldžiu, kad visi tokie šios dienos PSEUDOpolitikai nustotų klaidinti pasaulio žmones, šaukdami, kad tik jie užtikrina demokratiją visuomenei, kai iš tikrųjų būtent tamsa yra užvaldžiusi jų protą, o tada savo KVAILAIS sprendimais tamsoje laiko ir visuomenę, ir naikina Tautą– pamina Kūrėjo amžinąsias Vertybes ir Evolicijos Tikrovę, mėgindami primesti savo dirbtines ir kvailystes dėl vienalytininkų pseudošeimų kūrimo, dėl vaikų atiminėjimo, ir atidavimo net vienalytininkams, kurie apskritai yra nesveiki, nes jų hormonų gamyba yra visiškai sutrikusi, nes jie gyvena vien streso ir baimės žemų virpesių būsena, ir dėl to spinduliuoja ypač žemo dažnio energinius virpesius, ir būtent tokioje nesveikoje ir nepaprastai kenksmingoje aplinkoje vaiko psichikai - dar nesusiformavusiai ir nebrandžiai - negalima laikyti NĖ VIENO vaiko NĖ VIENOS DIENOS - tai NUSIKALTIMAS prieš žmoniją ir NUODĖMĖ prieš Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Ir būtent TOKIEMS PSEUDOPOLITIKAMS, kurie šiems liguistiems iš JAV ir Europseudosąjungos svaičiojimams pritaria, turi būti panaikintas Seimo nario statusas, nes jie yra be moralės.
Būtent tokia amorali ir nieko nesuvokianti minia šaukė paleisti BARABĄ IR NUKRYŽIUOTI JĖZŲ – MINIA, NETURĖDAMA ŠVIESOS IR MORALĖS KIEKVIENO JOJE ESANČIO ASMENS VIDUJE, YRA BAISUS GAIVALAS, NAIKINANTIS TUOS, KURIE JAI PRIEŠINASI. IR BŪTENT IŠ TOKIOS TAMSIOS IR BE KŪRĖJO AMŽINŲJŲ VERTYBIŲ MINIOS ATĖJĘ PSEUDOPOLITIKAI SIEKIA SUKELTI CHAOSĄ APLINK SAVE, KAD TIK SUJAUKTŲ VISKĄ KUO LABIAU. TOKS GAIVALAS KELIA CHAOSĄ IR KITOSE VIETOSE - SIRIJOJE NIEKAS NEGALI SUPRASTI, KAS TEN SU KUO IR PRIEŠ KĄ IR VARDAN KO ŠAUDO, SPROGDINA. TAS PATS BUVO, IR LIKO, IRAKE, AFGANISTANE, LIBIJOJE, SOMALYJE, SUDANE, NIGERIJOJE.
Aš meldžiu, kad politikai Tavosios Meilės ir Šviesos Gyva Galia vadovautų valstybėms, o ne ginklų sėjama fizine mirtimi, kada baimė, nepasitikėjimas, ir fizinių namų ir šeimų praradimai leistų jiems diktuoti savo sąlygas, prieštaraujančias TAVO MEILĖS ĮSTATYMUI.
Aš drauge su savo dvasiniais broliais meldžiu, kad tokie Šviesos ir Gėrio siekiantys mūsų broliai dvasioje būtų Tavosios Apvaizdos SAUGOMI, kad jie šviestų Tavąja Meile ir Šviesa savo gyvenimo aplinkoje, ir tuo pačiu liudytų visiems Gyvojo Kelio VIENINTELĘ kryptį – GYVENIMĄ TAVIMI KASDIEN, KAS AKIMIRKĄ.
Šiandien prezidentai yra patys savo ŽEMAŽIŪRIO proto ĮKAITAI, todėl jie visais savo sprendimais ir jų įgyvendinimu pažeidžia TAVO MEILĖS IR ŠVIESOS ĮSTATYMĄ IR PRIEŠTARAUJA TAVO VALIAI. Todėl ir ši mūsų malda yra skirta JIEMS, kad ATSIKVOŠĖTŲ, KĄ JIE DARO, PRIIMDAMI VIS KLAIDINGESNIUS SPRENDIMUS, IR STUMDAMI ŽMONES Į DAR DIDESNĮ JŲ PAVERGIMĄ IR SUPRIEŠINIMĄ, IR TUO PAČIU PRIEVARTOS SPROGIMĄ – NET KARO KELIU.
Aš meldžiu, kad tie PSEUDOPOLITIKAI, kurie šitaip NENORI GYVENTI MEILĖJE, TIESOJE, IR ŠVIESOJE, netrukdytų tiems, kurie šitaip augti ne tik trokšta, bet ir auga, ir RODO PAVYZDĮ KITIEMS JAU REALIAI PATYS EIDAMI GYVUOJU KELIU, TAVO NUTIESTU VISAI KŪRINIJAI. IR BŪTENT JIE TURĖTŲ UŽIMTI ŠIANDIENINIŲ SAVANAUDŽIŲ IR ŽEMAŽIŪRIŲ PSEUDOPOLITIKŲ VIETĄ, KAD ŠALĮ VESTŲ TAVUOJU GYVUOJU KELIU VISŲ LABUI - LIETUVOS, ŽMONIJOS, IR KŪRINJOS.
O Lietuvos pseudopolitikai iš viso yra bailūs ir be jokio patyrimo, kaip tvarkytis Leituvoje savarankiškai ir visos Tautos labui, nes iškart parsidavė Europseudosąjungos jungui, paaukodami Tautą, kuri dėl to jau baigia išsilakstyti po pasaulį. Iš gero krašto niekas nebėga į blogą kraštą, bėga iš blogo krašto į gerą kraštą. Leituva šiandien blogas kraštas, kuriame žmonės įvaryti į baimės gniaužtus ir patyčias iš pseudopolitikų pusės, kurus kopijuoja ir valdininkai. Dėl to jau pseudopolitikai zoduoja žmoniųn rakciją - kaip čia įvesti nepaprastąją padėtį, o tam dirbtinę priedangą panaudos tuos kelis nelegalius imigrantus, kuriuos gali jau pirmuoju Reisig išsiųsti į ten, iš kur jie pateko į Lietuvos kraštą - tik tam reikia ryžto ir nors kokos išminties lašelio.
Manoji valia yra sulieta su Tavąja. Amen.
----------
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymo apie Meilę, Išmintį, ir Šviesą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano
Broliškas-Tėviškas apkabinimas

Algimantas
2021-07-29 14:22:56Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2021 07 26 – 20val.) kolektyvinę gyvą komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir tarpusavyje.
Šįkart drauge pasimelskime ir savo Meilės virpesius siųskime jaunimui, kuris yra mūsų visų ateitis Lietuvoje, ir Urantijoje, kad jis atsivertų Rojaus Trejybei-AŠ ESU.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.

Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, skaitykite parašytas maldas, tik skaitykite jas nuoširdžiai.
------
Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi ir kad iš Meilės sukūrei gyvybę, kuri gali augti, vystytis, ir šviesėti taip, kaip ir numato Tavo sumanytas Evoliucijos Planas visai kūrinijos šeimai, tuo pačiu ir mūsų planetos - Urantijos - jaunimui, kad jis atsivertų Tau ir siektų vis ryškesnės ir didesnės mokslo ir mokymosi Šviesos iš Meilės Tau, ir visiems.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu savo gyvos energijos galia, pavertei mane į REALŲ ASMENĮ BE ILIUZIJOS, ir vis labiau ir labiau trokštantį susilieti su Tavimi, garbinant Tave visa savo atsivėrusia šios akimirkos gelme. Aš taip pat vis labiau trokštu patirti ir Tavo gyvą buvimą savo viduje ir tokio nuoširdaus atsivėrimo akimirką garbinimo metu, kad šituo patyrimu dar labiau sustiprinčiau savo gyvą ryšį su Tavimi ir Pasitikejimą Tavimi, ir savimi.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tik Tavo dėka mes – įskaitant ir jaunimą – ir galime šviesėti, kada savo laisvą valią suliejame su Tavąja.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu esi toji nuostabi ir nesustabdoma gyvoji energijos realių virpesių upė, kurioje kiekviena atsivėrusi Tau asmenybė pajunta Tavosios Tikrovės Upės tekėjimo kryptį ir atsiduoda Tavosios Upės tekėjimo srovei jausdama Tave, savyje.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus visus – ir jaunimą – kiekvieną asmeniškai, vedi iš vidaus, žinodamas visus mums reikalingus augimo veiksmus, ir visą laiką mus skatini tuos veiksmus atlikti – SAVO LYGIU – visumos labui, visų Šviesos labui, nes Tu ir esi toji Šviesa – IR NET JOS ŠALTINIS IR CENTRAS – į kurią mes žengiame pažindami Tavo kūriniją ir Tavo veikimą joje vis labiau ir giliau.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tavoji gyvoji ENERGIJOS VIRPESIŲ TIKROVĖ kiekvieną TAU ATSIVĖRUSĮ paverčia – Tavo varomąja gyvosios energijos virpesių banga, ir jos vis augančia galia – tokiu, kuris trokšte trokšta skvarbesnės įžvalgos ir gilesnio patyrimo kūrinijos šeimoje ir Tavojo veikimo joje, ir jos labui.
Aš garbinu ir šlovinu Tave laisva valia. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su Tavąja. Amen.
------------
Po pagarbinimo dar likite ramybės būsenoje, ir gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvą energijos nektarą, o tada pereikite prie prašymų maldos.
------------
Mano Tėve, Amžinoji Asmenybe-Motina, Begaline Asmenybe-Motina, AŠ ESU, ačiū Tau už mūsų visų patyrimus, ir už mano patyrimą ir vis didėjantį troškimą susilieti su Tavimi, ačiū Tau ir už šios pačios akimirkos patyrimą.
Šįkart savo kolektyvinėje gyvojoje komunijoje su Tavimi ir tarpusavyje mes meldžiamės dėl jaunimo – Lietuvos ir Urantijos ateitį.Tačiau šios dienos akimirka, kada pseudopolitikų sukelta psichozė dėl tariamo karūnos viruso siautėjimo tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje visiškai paralyžiavo savarankišką mąstymą tiek pseudopolitikų, kurie jo niekada ir neturėjo, nes jiems niekada neteko savarankiškai vadovauti Lietuvai ir sukaupti tokio vadovavimo patyrimo, tiek mokytojų, tiek filosofų, tiek gydytojų, tad jie ir negali nieko patarti jaunimui, išskyrus savo gyvuliniu ir nemąstančiu protu juos gąsdinti, ir net įvesti nebūtiną mokyklos lankymą, ir visą mokymosi mokykloje procesą sulaužė ir pavertė NUSIKALSTAMA PARODIJA, kurios pasekmės bus vaikų visiškas neraštingumas, ir naujos visai neraštingų pseudopolitikų kartos, ir nauji karantinai visą gyvenimą. Toks požiūris panaikina kolektyvinį jaunimo ugdymą ir tokio mokymosi nėra ir būti negali - tai palaida bala, ir neišmanymas. Šitaip griaunama Lietuvos visa ateitis. Tai vis labiau baimės spaudžiamo gyvulinio proto pasireiškimas, kuris nepaprastai neigiamai veikia ir dar labiau veiks visų žmonių pasichiką, bet ypač jaunimo, kuriam būdinga kolektyvinė veikla, nes jie dar neturi tiek baimės savyje, kiek jos turi suaugę. Būtent dėl to ugdomas ir patiriamas visuomeninimas, mokant jaunimą prasmingo bendravimo ir bendradarbiavimo - ypač mokykloje - yra viena iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU Evoliucinio Plano įgyvendinimo krypčių mūsų planetoje visiems urantams - Urantijos gyventojams. O dabar jis yra dirbtinai stingdomas. Tai iš kur atsiras tarpusavio bendrumo pojūtis ir mokėjimas bendrauti visuomenėje? Būtent dėl to išaugs savanaudiškumas, nusikalstamumas, ir šeimų tragedijos, skyrybos, depresijos, savižudybės, ir nužudymai, narkomanija, alkoholizmas, patyčios. Tai - Lietuvos laidojimas. Taip jaunimas mėgins nuimti stresą. Tik ne tokiu būdu turėtų jį nuimti. O tai jau yra pasekmė to nevykusio jaunimo (NE)ugdymo tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Dabartinis jaunimo ugdymas yra ne ugdymas, bet jaunimo naikinimas - žmonijos ateities naikinimas. O tai irgi turi poveikio virusų atsiradimui, kada jaunimas keikiasi, geria, rūko, ir tuščiai pramogauja be jokio siekio atrasti Kūrėją, patirti Kūrėją, ir Gyventi Kūrėju visų Gerovei. Kas šiandien moko mandagumo, pagarbos, ypač vyresniajam amžiumi? - Niekas! Juk ir pseudopolitikai vykdo instrukcijas iš pseudopasaulinės (NE)sveikatos organizacijos - suskirstė žmones į rizikos grupes fizinio amžiaus pagrindu, o ne jų jau turimų ligų pagrindu. Šiandien toks beprasmis žmonių segregavimas ir diskriminacija jaunus ir nemąstančius žmones priešiškai nuteikė prieš vyresnius žmones.
Lietuvos miestuose vis stipriau pasireiškia iš Vakarų atklydusi yda, jaunimą žalojanti ir degraduojanti - vartoti narkotikus, alkoholį, keiktis, pašiepti Meilę, Gėrį, Grožį. Apgailėtina yra tokia padėtis, kada jaunimas laisvalaikiu teplioja sienas dažais, ir tokios teplionės tik plečiasi kaip epidemija, o Vilniaus valdžia tą net paskatina – išskiria teplionėms atskiras vietas mieste, kad tokie nusikaltimai tik plistų ir plėstųsi dar daugiau. Vietoje švietimo neišmanančių suaugusiųjų valdžioje esančiųjų kyla pataikavimas jaunimo ydoms. Taip pat tarp jaunimo išplito praeities Urantijos laukinių mirtingųjų papročiai - tatuiruoti savo kūną ir vertis žiedus į savo kūną. Ir mokytojai tyli, gydytojai tyli, pseudopolitikai tyli, psichologai tyli, psichiatrai tyli. Kas tai? O gi proto degradavimo akivaizdi pandemija. Ir ji daugybę kartų pavojingesnė už karūnos virusą - tai iškreiptos ir užterštos sąmonės būsena kas akimirką siunčianti žemo energinio dažnio virpesius ir jų poveikis trunka visą gyvenimą. O juk tai agresyvių tolimų praeityje laukinių baimės pamatu tikėjimo aidas dabartyje - ištatuiruoti genties totemų ženklai juos saugo nuo priešiškų genčių, o savo kūno žalojimas veriant įvairius žiedus į įvairias kūno vietas juos saugo, jų supratimu, nuo mirusiųjų vėlių, kad jos jų nepasigriebtų į mirusiųjų pasaulį, jausdamos pavydą, kad čia mirtingieji turi gražius kūnus ir jiems sekasi, todėl šitaip jie dirbtinai darkydavo save ir net žalodavo ant savo kūno padarydami daug randų. Tačiau toks mąstymas tiko LAUKINIAM. Dabartinis jaunimo kūno tatuiravimas ir žiedų vėrimas tolygus PROTO DEGRADAVIMUI IKI LAUKINIO LYGIO. Prie tokios jaunimo akivaizdžios protinės degradacijos prisideda narkotikų, alkoholio, ir tabako vartojimo manija, keiksmai, vien tik savanaudiškų interesų vaikymasis, tarp jaunų žmonių susiformavusių įtakos grupių veikimas, bendraujant su draugais, visiškai ignoruojant Rojaus Trejybės-AŠ ESU – Kūrėjo – veikimą jų prote, ir jų protui, iš vidaus, nes ignoruojant Kūrėją, veikiantį iš vidaus, jaunimą apima gyvenimo beprasmybės pojūtis, nusivylimo nuotaikos, depresija, ir mintys apie savižudybę, kada žemo dažnio virpesių realus pasireiškimas nesubrendusio proto viduje pasiekia kulminacinę būseną, kai jauno žmogaus smegenys patiria milžinišką stresą ir įtampą. O dažnai ir patyčias iš SAVO BENDRAAMŽIŲ, kurie iš to pasidaro savo degraduojančiam protui PRAMOGĄ pažeminant kitą - SILPNESNĮ, O STIPRESNIO - BIJANT.
Ir tai kaip tik ir nužemina bendrą energinių virpesių dažnį tiek žemai, kad be virusų tiesiog aplinka būti ir negali. Štai jums ir šios dienos pasekmės. Rytoj jos bus dar skaudesnės ir daug ilgalaikiškesnės - ir ramybė jau nebesugrįš niekada, nors jos niekada iš tiesų ir nebuvo, nes buvo tik iliuzinė tamsa.
Meldžiu, kad jaunimas nevažiuotų gyventi į užsienio šalis, bet visomis jėgomis kabintųsi į tegu ir sunkų gyvenimą savo gimtojoje Lietuvoje, nes būtent nuo jų buvimo ir priklauso Lietuvos ir Tautos ateitis, ir jaunimas betarpiškai atsakingas už būsimųjų kartų gyvenimą Lietuvoje, o išvykus svetur nusilpsta gyvas ryšys su gimtine, ir interesai krypsta į ten, kur gyveni.
Tačiau Lietuvos ateitis yra tik toks jaunimas, kuris nuoširdžiai ieško Kūrėjo, ir dvasinių mokymų ir Mokytojų dėka atrada Kūrėją savyje.
Manoji valia yra per amžius ir amžinybėje sulieta su Tavaja. Amen.
---------------
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, klausykitės suteikiamų Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymų.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2021-07-21 10:21:11
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal