Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kvietimas bendrai nuoširdžiai Pirmadieninei maldai II. Temos tęsinys

Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros pirmadienio (2007 03 30 - 22 val.) maldos už mūsų, KIEKVIENO IR VISŲ, didesnę išmintį.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų visų mylimą Tėvą. Tiems, kuriems dar sunku garbinti Tėvą ir melstis savais žodžiais, galite pasinaudoti mano siūlomomis maldomis, tik svarbu, kad prieš tai jas perskaitytumėte ir suvoktumėte visų žodžių GILUMINĘ, dvasinę, prasmę, o per mūsų bendrą maldą jas skaitytų jūsų nuoširdžiai atsivėrusi siela.
------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad iš Tavosios meilės išauga žolė ir prasiskleidžia gėlės žiedas.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė suvirpina ir mano sielą iš vidaus.
Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavosios meilės dėka galiu mylėti ir aš, ir mylėti vis labiau taip, kaip mokai Tu – visus vienodai.
Tėve, aš garbinu Tave, kad vien tik Tavoji meilė sužadina tokius nuostabius virpesius pačioje mano sieloje, kad ji pajunta Tave esantį gyvą, nes būtent Tu esi gyvybės Šaltinis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, atsiverdamas Tau, net ir taip, kaip Tu atsiveri kiekvienam asmeniui ir visiems asmenims vienu metu.
Tėve, aš garbinu Tave, kad galiu patirti Tavąją meilę, ir kad trokštu jos vis daugiau ir daugiau, nes šis troškimas yra iš manosios sielos, kuri ir jaučia Tavosios dalelės, Tavosios dvasios, esnačios manyje, perteikiamus meilės virpesius iš Tavęs, ir dėl to trokšta jų vis daugiau ir daugiau.
Tėve, aš garbinu Tave, kad bet kokiomis sąlygomis, net pačiomis kritiškiausiomis, Tu man dovanoji ramybę ir palaimą, kurią aš ir galiu patirti tik būdamas gyvame ir giluminiame ryšyje su Tavimi.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, kuri vis labiau tampa ir mūsų kūrinija, kai me vis labiau atsiveriame Tau.
Tėve, aš garbinu Tave laisva valia, kurią Tu dovanoji kiekvienai kūrinijos šeimos asmenybei, ir kurią aš pašvenčiau Tavosios valios vykdymui.
Manoji valia, kad būtų Tavoji vallia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos dar šiek tiek patylėkite, tegu siela dar labiau panyra į Tėvo meilės virpesius, tegu ji džiaugiasi palaima, patiriama savyje. O tada pereikite prie prašymų maldos už mūsų išmintį.
----------------
Sūnau Kūrėjau, kurį dauguma žino tik kaip Jėzų iš Nazareto, Motina Dvasia, kurią dauguma žino tik kaip Šventąją Dvasią, Visuotini Tėve,
ačiū Tau, kad pakvietei mūsų vis labiau atsiveriančias sielas ir trokštančias dvasinės komunijos su Tavimi ir tarpusavyje į šitą kolektyvinę mūsų maldą už didesnę mūsų išmintį.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, jog ten, kur du ir daugiau įtikėjusių į tave ar į Tėvą yra drauge, tarp jų esi ir tu, per savo Tiesos Dvasią.
Aš prašau tavęs, tegu dabar Tiesos Dvasia įeiną į kiekvieną iš mūsų, nuoširdžiai atvertą sielą, kad ji imtų jausti tave esantį realų, tikrą, ir gyvą, net ir taip, koks realus, tikras, ir gyvas kiekvieno iš mūsų viduje yra Tėvo fragmentas, Jo dalelė, dvasia, Minties Derintojas, ir bendrauja su mumis visą laiką iš vidaus, o ypač, kada miegame ir jam nebegalime priešintis.
Aš, drauge su savo sielos sesėm ir broliais, kurie dalyvauja mūsų bendroje maldoje, nors yra toli vienas nuo kito fiziniu pavidalu, net įvairiose pasaulio šalyse, net ir įvairios dvasios, kurios mūsų žvilgsniui yra nematomos net ir būdamos visai šalia mūsų, meldžiu didesnės išminties kiekvienam iš mūsų, kad galėtume patys pajausti, kaip didesnis mūsų išmintingumas palengvina mūsų gyvenimą kasdienybėje.
Tėve, Tu esi išminties Šaltinis. Tavoji dvasia yra mūsų viduje, kiekvieno iš mūsų viduje. Tu mums liete lieji išmintį, tik mūsų nežinojimas, kad Tu kas akimirką, nenutrūkstamai lieji dieviškąją išmintį, ir neleidžia mums, nors trumpam, nurimti dienos metu, nors šiek tiek pabendrauti su Tavimi, suradus ramų kambelį, kad po tokio pabendravimo mūsų protas pajaustų, kaip jis prisipildė Tavosios išminties, padedančios spręsti kasdienius uždavinius savo asmeniniais laisvos valios sprendimais.
Aš meldžiu Tave, kaip ir mano sielos broliai ir sesės, kad mes daugiau paskirtume laiko nugyventos dienos prasmės apmąstymams, kad įvertintume, kaip ją nugyvenome, ar daug jautėme įtampos, nerimo, skubėjimo, ar suteikėme kam nors paguodą ir nuraminimą, ar ką nors įskaudinome ir dėl to patys patyrėme nerimo pojūtį.
Aš meldžiu, kad mes, kiekvienas, po truputį vis labiau priprastume vertinti savo nugyventos dienos prasmingumą, kuris kyla iš Tavosios valios vykdymo, mylimas Tėve. Aš meldžio savo sielos broliams ir sesėms palaimos patyrimo savyje, kuri ir padeda atsiverti daug labiau Tau, mylimas Tėve, ir iš Tavęs semtis didesnės išminties, dieviškosios išminties, kuri toli pranoksta žmogiškojo proto diktuojamus sprendimus savojo ego labui.
Mylimas Tėve, aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, meldžiu Tave, kad mes vis labiau ir labiau įprastume prašyti iš Tavęs didesnės išminties, kad šitas mūsų prašymas pavirstų į kasdienį prašymą, gilinant ir plečiant mūsų dabartinį požiūrį į aplinką ir į save patį.
Aš meldžiu Tave, kad Tavoji išmintis vis labiau ir labiau įsigalėtų mūsų, kiekvieno, viduje, per mūsų dvasinį ryšį su Tavimi, ir kad mes vis labiau įprastume vadovautis iš Tavęs gaunama išmintimi savo tarpusavio santykiuose su visais savo sielos broliais ir sesėm, Tavo vaikais, kuriuos Tu visus myli vienodai. Tik toks kelias suras sprendimus iš dabartinio gyvenimo akligatvių politikoje, ekonomikoje, šeimoje, visuomenėje. Nesvarbu, kokios būtų sudėtingos problemos, bet Tavoji išmintis visada suteiks didesnę šviesą ir pasitikėkjimą likti šitoje šviesoje su Tavimi.
Aš meldžiu Tave, kad mano sielos broliai ir sesės ryšį su Tavimi, gyvą ryšį su gyvuoju Tavimi, paverstų kasdieniu dvasiniu bendravimu, ir kad šitame bendravime visada būtų ir jų kasdienis troškimas semtis iš Tavęs dieviškosios išminties, laisva valia.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos vėl likite ramybės būsenoje, tegu siela jau dabar ir semiasi iš Tėvo didesnės išminties. Nesvarbu, kad Tėvo perduodamos didesnės išminties nepajausite akimirksniu. Tegu ji nusėda į jūsų pasąmonę. Ateis laikas, kada vis labiau ir labiau bendraudami su Tėvu pasiimsite ir tai, kas Tėvo buvo jau patalpinta į jūsų pasmonę.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-04-30 15:49:08

Komentarai

Mielieji, šįkart aš kviečiu jus į mūsų bendrą pirmadienio maldą (2008 05 05; 22val.) tikrai neilinę.
Ką tik Tėvo paklausiau: “Mylimas Tėve, o už ką TU melstumeisi mūsų kolektyvinėje maldoje šį pirmadienį?”
Jo atsakymas mane ir sujaudino ir sužavėjo. Jis patarė melstis už BENDRUOMENĘ, ir paiškino, kad tik nuoširdžioje ir dvasingoje bendruomenėje mes galime jaustis neįsitempę ir saugūs, kai bendruomenės nariai gyvai bendrauja su Juo, mūsų mylimu Tėvu. Jis mus pagyrė, kad mes meldžiamės net už Jo visos kūrinijos šeimą ir paprašė ir šitoje maldoje taip pat išplėsti bendruomenės sampratą nuo visos žmonijos iki visos kūrinijos.
Pagarbinkime iš pradžių mūsų mylimą Tėvą.
Kam dar sunku garbinti Tėvą ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, pasinaudokite mano jums rašomomis maldomis. Tik jas skaitykite nuoširdžiai atsivėrę, suvokdami maldos žodžių DVASINĮ TURINĮ.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi, kad sukūrei gyvybę ir jos patyrimų augimui nuostabią areną – visatas, galaktikas, ir planetas.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu, būdamas Pirmasis Šaltinis ir Centras, Didysis Šaltinis ir Centras, esi prieinamas KIEKVIENAM TAU NUOŠIRDŽIAI ATSIVĖRUSIAM.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad iš Tavęs pasklinda tik meilė ir šviesa, kuri neturi nė šešėlio baimės ir apgaulės, bausmės ir prievartos.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad su Tavimi mes galime net kalbėtis, kalbėtis, kaip su nuostabiausiu ir patikimiausiu draugu, kuris niekada neapleis, bet visada padės ir patars, ir darys visa tai iš meilės.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus visus tiek drauge, tiek asmeniškai po vieną, vedi pas save ir prie mūsų asmeninio augimo žingsnio prisiderini PATS, bet visada ragini žengti be baimės dar vieną, naują žingsnį į priekį link Tavęs per Tavosios meilės dalinimą visiems, ir vienodai, net ir taip, kaip ir Tu savo meilę skleidi visiems vienodai.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji kūrinija niekada, nė akimirkai nėra sustabarėjusi, bet visą laiką auganti savo meile ir šviesą, kurią gauna iš Tavęs.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi mūsų visų Visuotinis Tėvas, dėl to mes visi tarpusavyje esame sielos broliai ir sesės, net ir visos Tavo kūrinijos nariai mums yra broliai ir sesės dvasioje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau ir visai kūrinijos šeimai. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
-----------------------------
Po mylimo Tėvo pagarbinimo, pasėdėkite tyloje kelias minutes, tegu jūsų siela geria Tėvo meilės nektarą. O tada pereikite prie prašymų maldos.
-----------------------------------------------------------------------
Sūnua Kūrėjau, daugumai žinomas tik žmogiškuoju vardu kaip Jėzus iš Nazareto, Visatos Motina Dvasia, daugumai girdėta tik savojo pasireiškimo vardu kaip Šventoji Dvasia, Tėve, ačiū tau, kad mes vis daugiau sukaupiame savo asmeninio patyrimo dvasinio žengimo kelyje, ačiū, kad ir dabar mes susijungiame šioje mūsų kolektyvinėje maldoje, nors vienas nuo kito fiziniu pavidalų galime būti už tūkstančių kilometrų, bet Tavo, mylimas Tėve, dvasios, mūsų Minties Derintojų dėka, mes susijungiame dvasiniu ryšiu. Sūnau Kūrėjau, aš prašau, kad ir tavoji Tiesos Dvasia dabar įteitų į mūsų vidų, kad ir tu mus sujungtumei į vieną dvasinę bendruomenę.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, šįkart mes savo kolektyvinėje maldoje meldžiamės už bendruomenę, nes būtent Tu, mylimas Tėve, patarei mums pasimelsti už bendruomenę, kai aš Tavęs paklausiau, o už ką melstumeisi TU?
Pirmą kartą mūsų Urantijos istorijoje mirtingieji meldžiasi TAVO, MYLIMAS TĖVE, PATARIMU.
Mylimas Tėve, kokia yra nuostabi akimirka, kada išgirstu Tave patariantį, mokantį, apšviečiantį. Ir dabar Tu man paaiškinai, kad tik MYLINČIOJE IR DVASINGOJE BENDRUOMENĖJE MES GALIME NEBEJAUSTI ĮTAMPOS, STRESO, GALIME ATSIPALAIDUOTI, O TUO PAČIU PAJAUSTI RAMYBĘ IR SAUGUMĄ KAIP GERUOSE NAMUOSE.
Iš tiesų, Tu esi visiškai teisus, mylimas Tėve, ir aš su didžiausiu džiaugsmu meldžiuosi drauge su savo sielos broliais ir sesėmis, ne tik mirtingaisiais, bet ir drauge su dvasiomis, kurios dalyvauja mūsų kolektyvinėje maldoje, mūsų nuolatiniais pagalbininkais angelais sargais serafimais, už mūsų VISŲ BENDRUOMENĘ, PRADEDANT MŪSŲ KIEKVIENAIS NAMAIS, ŠEIMA, KAIMU, MIESTELIU, MIESTU, ŠALIMI, IR VISA ŽMONIJA, IR BAIGIANT VISATOMIS IR GALAKTIKOMIS, VISA KŪRINIJOS ŠEIMA.
Aš meldžiu drauge su savo sielos broliais ir sesėmis visai bendruomenei DVASINĖS VIENOVĖS, KURI GIMSTA TAVYJE, MYLIMAS TĖVE IR PASIEKIA MUS, KADA IR MES ATSIVERIAME TAU IR PATIRIAME GYVĄ RYŠĮ SU TAVIMI DVASIOJE.
Aš meldžiu meilės ir šviesos visai mūsų bendruomenei, kuri, kiekvienam jos nariui patiriant gyvą ryšį su Tavimi, mylimas Tėve, taip pat patiria Tavo meilę ir šviesą kaip Tavoji šeima.
Aš meldžiu tarnavimo dvasios mūsų visai bendruomenei, ypač mums mirtingiesiems Urantijoje, Lietuvoje, kad mūsų savanaudiškus grupinius išskaičiavimus pakeistų BENDRUOMENĖS DVASINĖS VIENOVĖS TARNAVIMAS VISŲ LABUI.
Aš meldžiu, kad Lietuva imtų busti iš dvasinio letargo miego ir praregėtų, kad jos žmonės yra visi sielos broliai ir sesės, ir yra tikri TĖVO ŠEIMOS ir BENDRUOMENĖS nariai, kaip ir VISA žmonija. Aš meldžiu šitokio pabudimo visiems savo sielos broliams ir sesėms, kurie dar nesuvokia, kad nors kūnas jų ir pabudęs, ir labai aktyvus, bet jų tikrasis aš giliai miega, kaip žiemą meška, tik meška pabunda pavasarį, o mūsų tokie sielos broliai ir sesės net ir vidurvasarį miega meškos giliu žiemos dvasiniu miegu. Aš meldžiu jiems dvasinio praregėjimo ir savo tikrojo aš pažadinimo.
Aš meldžiu, kad mūsų visų, kurie jau yra atsibudę iš dvasinio miego ir patys patiria, kokia yra nuostabi BENDRUOMENĖS DVASIA BENDRAVIME IR VEIKLOJE, kad tokią bendruomenės dvasią išlaikytų ir stiprintų, kad pati veikla imtų vis daugiau pritraukti net ir tebemiegančių dvasiniu miegu mūsų sielos brolių ir sesių, kada jie pamatys, jog bendruomenės veikla yra nesavanaudiška, o skirta VISŲ LABUI, taip pat ir JŲ labui.
Aš meldžiu, kad bendruomenės dvasinis ryšys ir žingsnis dirbant materialius darbus stiprintų BROLYSTĖS PATYRIMĄ TARPUSAVYJE.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos dar pesėdėkite kelias minutes tyloje, tegu jūsų siela klausosi Tėvo jai perduodamų mokymų, jie visi nusės į pasąmonę, o reikiamu metu iškils ir į sąmonės lygį.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2008-05-04 16:46:44Mielieji, kviečiu į mūsų kiekvieno pirmadieno vakaro maldą (2008 04 28 -22val.) už taupumą.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų mylimą Tėvą.
Jeigu jums sunku Tėvą garbinti savais žodžiais ir melstis, tuomet skaitykite mano jums parašomas maldas. Tik skaitykite jas nuoširdžiai, suprasdami tų žodžių ne tik reikšmes, bet ir jų giluminę dvasinę prasmę ir jausdami juose mano meilės jums virpesius.
-----------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi, kad esi Meilės virpesiai ir energija, ir net esi Meilės Šaltinis ir Centras, Amžinas ir Bagalinis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavieji meilės virpesiai yra skleidžiami visai kūrinijai, ir nėra nė vieno, kuris jų negautų.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tu sumanei evoliuciją ir jos dėka tobulini visą kūriniją, visą jos gyvybę, ir visus apjungi į savo dvasinę kūrinijos šeimą- mirtinguosius, materialius žmones, prisikėlusias sielas, ir amžinas dvasias – meilės galios pasireiškimu ir laisva valia, nes nėra didesnių ir aukštesnių galių už Tavąją meilę ir Tavo padovanotą laisvą valią.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė vis labiau jaudina ir veda link Tavęs mano sielą, kuri yra atsivėrusi Tau, ir trokšta dar daugiau atsiverti, kad dar daugiau galėtų mėgautis Tavo meilės vandenyno malonumais ir tarnauti Tau, tarnaudama savo sielos broliams iš meilės Tau ir visai Tavo kūrinijos šeimai.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilės banga, užlieja ir pripildo atsivėrusią mano sielą ir ji mato ir jaučia kuriniją daug daugiau negu materialios žmogiškosios akys, dėl to ji džiaugiasi tokia palaima, kurią ji patiria susiliedama su Tavimi, mano mylimas Tėve, ir per šitą gyvą susiliejimą ji pati tvirtėja ir trokšta dar daugiau garbinti Tave laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po mylimo Tėvo pagarbinimo, pasėdėkite tyloje kelias minutes, Dabar jūsų siela yra atsivėrusi Tėvui, ji jaučia Tėvo jai siunčiamą palaimą, ramybę, tegu ji mėgaujasi tokiomis gyvo ryšio su Tėvu akimirkomis. O tada pereikite prie prašymų maldos.
--------------------------------------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai girdėtas tik savo žmiškuoju Jėzaus Kristaus vardu, Visatos Motina Dvasia, daugumai girdėta tik savojo pasireiškimo vardu kaip Šventoji Dvasia, Tėve, ačiū tau už visus mūsų patyrimus, praeiteis, šitos akimirkos, ir ateities, ačiū, kad tu vis labiau atveri mūsų sielas, ir jos trokšta tokios gyvos maldos ir dvasinio ryšio su tavimi ir tarpusavyje.
Sūnau Kūrėjau, aš prašau tavęs, kad tavoji Tiesos Dvasia dabar įeitų į kiekvieną dalyvaujantį mūsų koletyvinėje maldoje. Nors savo fiziniu pavidalu mes esame toli vieni nuo kitų, bet per Tėvo dvasią – Minties Derintojus – mes esame sujungiami, kai tik mūsų sielos atsiveria Tėvui, kaip dabar ir per tavo Tiesos Dvasią taip pat būsime sujungti į bendrą tavosios visatos-kūrinijos šeimą. Tėvas mus visus sujungia VISOJE KŪRINIJOJE, o tavoji, Sūnau Kūrėjau, TIESOS DVASIA, kaip ir Visatos Motinos Dvasios ŠVENTOJI DVASIA mus apjungia Vietinės Visatos mažesnėje Tėvo šeimos dalyje.
Šįkart aš savo sielos brolius ir seses pakviečiau pasimelsti už taupumą. Taupumas yra dieviškumo pasireiškimas, nes mylimas Tėve, Tu esi visų taupiausias, nes viską darai TOBULAI, NIEKUR NEŠVAISTYDAMAS NEI ENERGIJOS, NEI MINČIŲ, kad mus apsaugotum nuo žūties ir teršalų. Visos Tavo mintys yra MEILĖ IR ŠVIESA, KURI VEDA Į PRIEKĮ BE JOKIO ŠEŠĖLIO.
Aš drauge su savo sielos broliais ir sesėmis meldžiu, kad mes praregėtume DVASIŠKAI, KAD PABUSTŲ MŪSŲ SIELA, IR PAMATYTUME, KOKIOJE TAMSOJE GYVENAME KASDIEN NET IR LIETUVOJE. Kiek yra mūsų sielos brolių ir sesių, kurie neturi pakankamai maisto, tuo tarpu kalnai maisto parduotuvėse, ir jis genda, o tada kažkur dingsta, nes viskas pakeičiama vėl nauju maistu. Bet tie vargšai mūsų sielos broliai ir sesės, kaip neturėjo ko valgyti, taip ir neturi.
Aš meldžiu, kad visi iš mūsų, kurie perka vis daugiau maisto ir jo nesuvalgo viso, o tada tiesiog išmeta į šiukšlių dėžę, kad šitaip nustotų darę, o kad pasidalintų šituo maistu su tais, kuriems jo trūksta, ir kurio jie negali nusipirkti, nes neturi už ką.
Aš meldžiu, kad mūsų siela pastebėtų toklius žmones, o tada jiems NUOLAT IŠTIESTŲ TĖVO MYLINČIĄ IR PAMAITINANČIĄ RANKĄ.
Aš meldžiu, kad mes pajaustume, jog milijardas žmonių mūsų nuostabioje, bet savanaudiškų sielos brolių vergijoje esančioje planetoje, neturi ne tik ko valgyti, bet iš BADO MIRŠTA, kada greta yra tokia gausa, kurios negali kiti sielos broliai suvartoti, kad ir kiek šito norėtų. O tada tiesiog sunaikina, kad tik nekristų kainos kitiems, kurie perka. Ir dabar maisto kainos ima tiek kilti, kad žmonija pati pateko į spąstus, kada net ir Amerikoje ima nerimauti dėl maisto kainų.
Aš meldžiu, kad mes taupytume kiekvieną grūdą, kiekvieną kruopą, kad išvalgytume viską, nepalikdami nieko lėkštėje ar puode, ne vieno kruopos. Mano mylimieji, trūksta maisto ir kainos kyla dėl godumo, del to aš ir meldžiu dvasinio atsivėrimo visiems, kad tik atsivėrusi siela pradeda TAUPYTI viską.
Aš meldžiu, kad taupytume kiekvieną vandens lašą, nes jų stinga kitiems, o juk mūsų planeta turi gyvą ir tarpusavyje sujungta požeminę vandens sistemą. Jūs taip pat prisidedate prie vandens išteklių mažinimo, jeigu vandenį vartojate netaupiai. Meldžiu, drauge su savo sielos broliais ir sesėmės, kad pajaustumėte kiekvieno vandens lašo vertę ir prasmę.
Aš meldžiu, kad taupiai vartotumėte polietileninius maišelius, kad neimtumėte jų vis naujų parduotuvėje, o atsineštumėte jau ir anksčiau panaudotus. Šitie maišeliai ne tik teršia gamtą, nes jie nesuyra, bet juos, išmestus iš jūrose plaukiojančių laivų, paukščiai palaiko maistu ir praryja. Bet tai nėra maistas, tik šito jie nežino. Planetos gyvybė taip pat yra susijusi, išnykus vienoms paukščių rūšims, ima keistis VISOS GYVYBĖS GRANDINĖ, KURIOJE ESAME IR MES.
Aš meldžiu, kad mes taupumą laikytume pagrindiniu savo gyvenimo principu. Ir jo įgyvendinimas priklauso nuo mūsų gyvo ryšio su Tėvu, kuris ir padeda gyventi taip, kad siela mato daug plačiau ir giliau, bet tuo pačiu ji gyvena jai visiškai natūraliai daug taupiau negu iki atsivėrimo Tėvui ir jo atradimo savyyje.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po prašymų maldos, pasėdėkite vėl kelias minutes tyloje, tegu jūsų siela klausosi jai suteikiamų Tėvo mokymų, kaip gi jai gyventi taupiau.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2008-04-27 17:23:33Mielieji, kviečiu jus šįkart pasimelsti mūsų bendroje pirmadienio (2008 04 21) 22 val. maldoje už pasaulio vyriausybes ir religinius vadovus.
Pagarbinkime iš pradžių Tėvą. Jeigu jums sunku Tėvą garbinti savais žodžiais, savomis mintimis, tuomet skaitykite, tik nuoširdžiai, mano jums nuolat rašomas maldas.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi Šviesų Šviesa ir Šviesos Šaltinis ir Centras, bet nė vieno neakindmas, o kiekvienam šviesdamas tiek, kiek Tavo vaikas pats atsiveria Tau.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu, būdamas pati nuostabiausia ir gyvybingiausia Šviesa išorėje, esi patiriamas tvarinio VIDUJE PATIES TVARINIO NUŠVITIMU IŠ VIDAUS.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi pati nuostabiausia gyvoji kūrinijos energija, net jos Šaltinis, kuri skatina Tvarinį gyventi ir mylėti amžinai, nesiekiant sau jokios naudos, savo žvilgsnį kreipiant tik į VISŲ GĖROVĘ, NET VISOS KŪRINIJOS GĖROVĘ, nes būtent Tu taip vedi šitos gyvos ir viduje tekančios energijos dėka kiekvieną tvarinį iš vidaus, kad jis rūpintųsi savo gyvenimą nukreipti visumos labui ir visų gėrovei.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi Visuma ir tos Visumos dalelę, savo dvasią, Minties Derintoją, padovanoji mums, kiekvienam, ir šituo Tu mums leidi patirti tą palaimą, kurią ir teikia kiekvieno asmeninis ryšys su Tavimi kaip VISUMOS ŠALTINIU, MYLINČIU TĖVU, IR BESIRŪPINANČIU VISUMOS KLESTĖJIMU PER KIEKVIENO PASTANGAS VISUMOS LABUI, KURIOS SUTEIKIA KLESTĖJIMĄ IR KIEKVIENAM ASMENIŠKAI AUGANT IR PANAŠĖJANT Į TAVE.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus MOKAI ŽVELGTI Į APLINKĄ TAVUOJU MEILĖS ŽVILGSNIU IR SKLEISTI MEILĘ VISIEMS VIENODAI, NET IR TAIP, KAIP JĄ SKLEIDI TU.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės tau ir savo laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po mylimo Tėvo pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, kad jūsų atsivėrusi siela kuo daugiau patirtų Tėvo meilės jai liejamo nektaro. O tada pereikite prie maldos už pasaulio politinius ir religinius vedlius.
-----------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik Jėzaus žemiškuoju vardu, Visatos Motina Dvasia, daugumai girdėta tik savojo pasireiškimo kaip Šventoji Dvasia vardu, Tėve, ačiū tau už mūsų vis labiau atsiveriančias sielas, kad jos trokšta giluminio dvasinio ir kolektyvinio bendravimo su tavimi ir tarpusavyje.
Tegu dabar mūsų atsivėrusios sielos savo meilės virpesius siunčia visiems, kad mes pajaustume tarpusavio brolystę, net visos kūrinijos brolystę.
Tegu mūsų meilės virpesiai pasiekia visų valstybių politinius vadovus, prezidentus, premjerus, karalius, karalienes, vyriausybės ir parlamento narius, religijų vadovus, kad jie pajaustų mūsų sielų jiems siunčiamus ramybės virpesius, kad jų aplinka, nors mūsų ir nedidelio indėlio dėka, šiek tiek nuskaidrėtų ir prašviesėtų, kad mūsų meilės virpesiai jiems padėtų priimti sprendimus, kokių trokšta jų siela, o ne savanaudiškas jų žmogiškasis protas, paskendęs baimėje ir intrigose, politiniuose išsikaičiavimuose ir rietenose, net kariniuose ir prievartiniuose veiksmuose.
Tegu mūsų Minties Derintojai, kurie tobulai veikia mus, net ir taip, kaip pats Tėvas veikia VISĄ KŪRINIJĄ KAIP VISUMĄ, IR MŪSŲ SIELĄ JIS JAU PASIEKĖ JĄ PAŽADINĘS IR ATVĖRĘS, KAD DABR NET IR MES PATYS TROKŠTAME PANAŠIŲ TAVO, TĖVE, MEILĖS IR ŠVIESOS PATYRIMŲ IR ATSIVERTIMŲ MŪSŲ SIELOS BROLIAMS, kurie šiandien iš baimės, kad savanaudiškas ir gyvulinis jų ego nebūtų sumažintas, nustumtas, bijodami, kad jie praras savo tuščiavidurį įvaizdį tarp kitų į juos panašių sielos brolių ir sesių, jie priima klaidingus sprendimus, kurie pažeidžia mylimas Tėve, Tavo valia, kuri nukreipta visų labui, kuri tarnauja visiems vienodai, nė vieno nenuskriausdama, net paties silpniausio, jau nekalbant, kad ji galėtų apgaudinėti ar net naikinti silpnesnį, kad tik patenkintų savo ambicijas.
Mes meldžiame, kad pasaulio valstybių politiniai vadovai, nesvarbu, kaip save jie bevadintų: karaliais, prezidentais, premjerais, parlamentarais, popiežiais, imamais, metropolitias, lamomis, kunigais, ministrais, kad jie visi imtų patirti mūsų šią akimirką siunčiamų meilės virpesių švelnų poveikį jų sielai, ir kad nuo to jie sustiprėtų iš vidaus meilės, tiesos, ir gėrio sprendimams ir veiksmams
Tegu mūsų bendros pastangos nukreiptos, mylimas Tėve, į Tavosios valios vykdymą visų labui, lygiai taip sustiprina ir kiekvieną dalyvaujantį mūsų bendroje maldoje, net ir tas dvasias, mūsų angelus serafimus, tarpines būtybes, kad ir jie dar ryžtingiau tarnautų Tau savo asmeninio atsivėrimo Tau, mylimas Tėve, dėka tarnaudami mūsų sielos broliams, kurie šiandien yra dabartiniai Urantijos politiniai ir religiniai lyderiai, kad jie praregėtų ir patys pamatytų į kokią aklavietę atvedė visą Urantiją.
Mylimas Tėve, manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite kelias minutes tyloje. Tėvas perteikia savo mokymus atsivėrusiai sielai. Tegu jie nusėda į pasąmonę. Jie niekur nepradings. O kuriuo nors laiku ateityje išplauks ir į sąmonės paviršių, kad jus apšviestų, o jūs kitus.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2008-04-20 23:51:58Mielieji, kviečiu jus į mūsų kas savaitinę pirmadienio maldą (2008 04 14) 22val. Šįkart pasimelskime už tai, kad kuo daugiau mūsų sielos brolių ne tik pradėtų bendrauti su Tėvu, bet ir tie, kurie jau pradėjo, kad bendrautų kuo daugiau ir nuoširdžiau.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą.
Jeigu jums sunku melstis savais žodžiais ar mintimis, pasinaudokite mano jums rašomomis maldomis. Tik skaitykite jas labai nuoširdžiai, atsivėrusia siela, kada suprantate kiekvieną ne tik žodį, bet ir to žodžio virpesius imate pajausti savo viduje.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi, ir kad sukūrei visą kūriniją ir joje esančią gyvybę, ir visa tai sukūrėi iš savosios Meilės, nes Tu esi Meilės Šaltinis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė pripildo kiekvieną Tau atsivėrusią sielą, net ir pačią silpniausią, ir tada ji patira savo viduje Tavo meilę ir pati ima stiprėti ir nustoti Tavęs bijoti, bet Tave pamilsta pati.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Meile, ir vien tik ja, Tu valdai visą kūrinijos šeimą, ir valdai laisvos valios dėka, kad net ir mums ją suteikei, kaip ir savo dvasią, Minties Derintoją, kad kuo labiau savo laisvą valią sulietume su Tavąja ir iš meilės Tau.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavasis žaidimas, skirtas mūsų augimui, atsiskleidžia vis naujų ir nepakartojamu PATYRIMU su GYVUOJU Tavimi, atrastu SAVYJE, ir tik patyrimų dėka siela ir ima labiau PASITIKĖTI TAVO GYVU BUVIMU JOS VIDUJE.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu vesdamas, kiekvieną pas SAVE į REALŲ Rojų, visos kūrinijos branduolį, iš kurio ir prasideda visas kosmosas, nė vieno iš mūsų nespartini, bet visada drąsini, kad nebijotume žengti dar vieną žingsnį link Tavęs, ir į ten, kur dar nebuvome patyrę savojo aš, savo sielos naujo bruožo atsiskleidimo Tau.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau ir visai kūrinijos šeimai, kurioje esame ir mes, ir garbinu Tave laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po mylimo Tėvo pagarbinimo pasėdėkite tyloje keletą minučių, tegu siela, kuri dabar ypač Jam yra atsivėrusi, savo meilės virpesiais bendrauja su Tėvu, tegu geria Jo meilės nektarą, kuris teka į jos vidų ir ji jaučia palaimos būseną.
O tada pereikite prie prašymų maldos.
---------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik žmogiškuoju vardu kaip Jėzus iš Nazareto, Visatos Motina Dvasia, daugumai girdėta tik savojo pasireiškimo, bet ne tikrojo asmens vardu, kaip Šventoji Dvasia, Tėve, aš šįkar pakviečiau savo sielos brolius ir seses pasimelsti, kad kuo daugiua mūsų sielos brolių, Lietuvoje ir visame pasaulyje, ir net visoje kūrinijoje, daugiau atsivertų Tau, mylimas Tėve ir daugiau bendrautų su Tavimi.
Sūnau Kūrėjau, aš prašau Tavęs, kad tavoji Tiesos Dvasia įeitų į kiekvieno iš mūsų, dayvaujančio šioje maldoje, vidų, nes dabar mūsų sielos durys yra plačiai tau atvertos, kad mes pradėtume ir tave jausti GYVĄ ir TIKRĄ, SAVO VIDUJE, KOKS GYVAS IR TIKRAS MŪSŲ VIDUJE VISADA YRA TĖVAS, PER SAVO DVASIĄ, MŪSŲ MINTIES DERINTOJĄ.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, mūsų atsivėrimas šioje maldoje tau yra giluminis, ne mechaninis, dėl to siela ir ima pajausti tokį nuostabų ryšį, kuris taip pat yra GYVAS, nes vyksta per mūsų atsiveriančią Tau, mylimas Tėve, gyvą ir stiprėjančią mūsų sielą. Tačiau kaip mažai mūsų sielos brolių ir sesių šitaip bendrauja su Tavimi, mylimas Tėve. Absoliuti dauguma pasitenkina vien tik ritualų, kurie yra negyvi, atlikimu, o siela taip ir neatsigeria Tavo GYVO VANDNES, nesimaitina ir Tavo GYVA DUONA, nes išpažįsta tik negyvas dogmas, kurios ir trukdo šitaip atsiverti Tau, mylimas Tėve, net ir taip, kaip tau atsiverdavo Jėzus, kada jis buvo tarp mūsų, kai jis bendravo su Tavimi, mylimas Tėve, ir kitus mokė šitokios laisvos sielos maldos, šitokio nuoširdaus bendravimo su Tavimi, mylimas Tėve. Bet ir tada žmogus buvo pilnas ritualų, negyvų ritualų ir negyvų dogmų, pilnas baimės. Ir Jėzui neliko nieko kito, kaip tik parašyti maldą Mūsų Tėve, kurią vis tiek žmonės iškraipė ir dabar jie turi nebe tokią, kokią užrašė Jėzus. Ir dar liūdniau, kad ją mūsų sielos broliai ir sesės tik mechaniškai kartoja lpomis ir ližuviu, o siela taip ir nepajunta tų sakomų maldos žodžių prasmės, giluminės prasmės. DVASINĖS preasmės
Būtent dėl tokios apverktinos tamsos ir Lietuvoje, ir Urantijoje, mes ir meldžiame, kad daugiau sielų pajaustų troškimą atsiverti Tau, mylimas Tėve, ir nuoširdžiai bendrauti SAVAIS ŽODŽIAIS, SAVOMIS MINTIMIS, ir tada nebebus reikalinga nei Mūsų Tėve, nei bet kokia kita užrašyta malda, nes kaskart siela kalbėsis su Tavimi, mylimas Tėve, vis naujais ir naujais virpesiais, dalinsis suTavimi naujais savo patyrimais, bendraus su Tavimi kaip su MYLIMU ir MYLINČIU TĖVU, o ne negyvomis ir išmoktomis mintimis ir žodžiais, kurie nuo nuolatinio kartojimo, apsivėlė inercija ir monotonija.
Mes meldžiame, kad mūsų atsivėrusios sielos, kurios dabar skleidžia meilės virpesius visiems, nesvarbu, kur mūsų kiti sielos broliai būtų, Lietuvoje, Urantijoje, ar bet kurioje kitoje kūrinijos vietoje, vis stipriau jaustų potraukį bendrauti su Tavimi, mylimas Tėve, ir šito bendravimo siektų kasdien, nors po kelias minutes, bet kad paskirtų tam atskirą laiką. Mes meldžiame, kad mūsų sielos neapsitrauktų voratinkliais nuo reto mūsų ryšio su Tavimi, mylimas Tėve, o dėl to meldžiame, kad giliau ir stipriau pajustume Tavo meilės virpesius, kuriuos Tu be perstojo lieji į mūsų vidų, ir tik nuo mūsų priklauso, kiek mes jų prisigersime, o kuo daugiau jų prisigersime, tuo labiau stiprės mūsų atsiveriančios Tau sielos, ir tuo labiau jos trokš gyvo ryšio su Tavimi.
Mes meldžiame, kad šitas nuostabus dvasinis ryšys su Tavimi, kada mūsų siela atsiveria Tau savais ir paprastais, bet nuoširdžiais žodžiais, visą laiką gilėtų, plėstųsi, ir dažnėtų. Tik tada mūsų siela bus gyvybinga meilės ir gėrio darbams mūsų sielos broliams ir sesėms iš meilės Tau, mylimas Tėve, ir visai kūrinijos šeimai, kurioje esame ir mes pilnateisiai nariai.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje keletą minučių. Tagu siela geria Tėvo meilės nektarą ir klausosi mokymų, skirtų būtent jai, ir mėgaujasi palaima.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2008-04-13 16:17:03Mielieji, kviečiu jus šįkart (2008 04 07) pirmadienio vakare 22 val. pasimelsti už mūsų sielos brolius ir seses, kurie net ir šiuo metu fiziškai silpsta ir praranda viltį.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą, kuris myli visus ir yra kiekvieno viduje, per savo dvasią, Minties Derintoją.
Kas dar nedrįsta garbinti mylimą Tėvą ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano jums rašomas maldas, kurios eina iš sielos ir yra skirtos jūsų pagalbai, kad palaipsniui pereitumėte prie maldos SAVAIS SIELOS žodžiais. O dabar šias maldas skaitykite iš širdies.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi visų šivesų Šviesa, ir net Šviesos Šaltinis, ir ją skleidi visai kūrinijai, ir mums, kiekvienam.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilės vandenymo banga pasiekia kiekvieną, atsivėrusią Tau sielą, ir ji pajunta šitą dvasinio troškulio numalšinimą per gyvą ryšį su Tavimi.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tavoji ramybė kelia kiekvieną fizinio kūno ląstelę gyvybingai veiklai, ir nuplauna bet kokį stresą ir nerimą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavo nuostabi grožio ir gėrio harmonija pripildo sielą, kada tik ji nuoširdžiai bendrauja su Tavimi, bendrauja iš visos širdies, nieko nunuslėpdama, nieko nevengdama, bet vis daugiau ir daugiau pajusdama Tavo grožį ir gėrį savo viduje meilės virpesiais.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi meilė, tiesa, gailestingumas, gėris , ir grožis, ir mus, kiekvieną, mokai visa tai pajusti per atsivėrimą Tau nuoširdžiu posikalbėjimu su Tavimi.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi GYVAS, ir net esi mūsų viduje, kiekvieno viduje, per savo dvasią, Minties Derintoją, ir kiekvieną vedi iš vidaus pas save į Rojų, ir vedi tik meilės jėga, o ne prievartos, niekada nepažeisdamas laisvos valios, kurios Šaltinis ir esi TU.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po mylimo Tėvo pagarbinimo, pasėdėkite keletą minučių tyloje, tegu jūsų siela prisigeria kuo daugiau Tėvo meilės virpesių, nes būtent dabar ji yra jiems atsivėrusi.
O tada pereikite prie prašymų maldos.
---------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik savo trumpo gyvenimo Urantijoje Jėzaus iš Nazareto vardu, Visatos Motina Dvasia, Nebadonija, daugumai žinoma tik savo pasireiškimo Šventosios Dvasios vardu, Tėve,
aš savo sielos brolius ir seses pakviečiau į maldą už tuos, kurie net ir dabar fiziškai silpsta ir nebegali džiaugtis Tavo mums suteiktu gyvybingu fiziniu kūnu, kad darytų gerus darbus ir su meile tarnautų Tau, tarnaudami vieni kitiems.
Tokių mano sielos brolių ir sesių yra milijonai. Vieną iš jų sutikau turguje ir kalbėjau jai apie Tave, apie Tavo buvimą ir jos viduje, kada jos fizinis kūnas visas yra susuktas ir vis daugiau suriečiamas. Ir jokie daktarai jie nebepadeda, o kūnas linksta jau ne metais, bet dienomis. Bet net tokiomis sąlygomis ji nežino, kad pats geriausias daktaras esi Tu, mylimas Tėve, ir esi ir jos, kaip ir kiekvieo viduje.
Tu, mylimas Tėve, mane atvedai prie šitos mano sielos sesės, kaip ir ją atvedei prie manęs, ir aš meldžiausi Tau, paemęs jos ranką, kad ir ji pajustų Tavąją ramybę ir energiją savyje. Ir ji jautė tikrą energiją srūvančią iš Tavęs per mane ir jautė nuraminimą, kokio reikia jos, kaip ir kiekvieno taip fiziškai suriesto, mūsų sielos brolio ar sesės kūno ląstelei, kad ji pajaustų palengvėjimą, kada siela, atsivėrusi Tau, pajunta nuraminimą. Tik tada ir gyva ląstelė stiebiasi iš sulenktos į atsitiesusios padėtį, kad pradėtų veikti taip, kaip, mylimas Tėve, Tu ir esi numatęs – sveikame kūne.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, aš drauge su savo sielos broliais ir sesėm, meldžiu, kad ir šita mūsų sesė, kaip ir milijonai kitų, atsidūrusių, dėl savo tamsumo ir baimės, tokioje sunkioje fiziam kūnui padėtyje, atsigręžtų į Tave, esančio kiekvieno viduje, ir šitokiu būdu palaipsniui pradėtų gyvai ir nuoširdžiai bendrauti su Tavimi, kad ir kūnas palaipsniui vaduotųsi iš vis stipriau suveržiančios kančios kilpos, kad fizinis kūnas stiprėtų be jokių materialių vaistų ir be jokių žmogiškųjų daktarų, išskyrus Tave, mylimas Tėve.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite ramybės būsenoje, tegu jūsų siela klausosi, kaip mylimas Tėvas jai kalba sustiprinimo, nuraminimo, ir gydymo žodžius savo meilės virpesiais.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2008-04-06 15:56:52Mielieji, kviečiu jus šįkart pasimelsti mūsų kolektyvine malda už pasimetusį ir tamsų jaunimą.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų mylimą Tėvą.
Jeigu savais žodžiais melstis dar nemokate, skaitykite mano jums rašomas maldas. Tik skaitykite NUOŠIRDŽIAI, nes mechaninė malda NEREIKALINGA NIEKAM, nei Tėvui, nei jums, nei kūrinijai.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu sukūrei kūriniją, o joje gyvybę, ir visą kosmosą pavertei patirties kaupimo žaidimu aikštele.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu šitoje kosmoso-kūrnijos žaidimų aikštelėje sukūrei daugybę pasaulių, kuriuose mes ir kaupsime savo asmeninį patyrimą, bendraudami su vis didesniu skaičiumi gyvybės formų – ir morontinėmis sielomis, ir dvasiomis – iš skirtingų dvasinio išsivystymo lygių, iš skirtingų pasaulių-planetų, iš skirtingo savosios kilmės pradinio taško, vieni jau bus sukurti dvasiomis, kiti, tokie, kaip mes, bus jomis tapę evoliuciniu būdu.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad šitaip kaupdami patyrimą, kiekvienas tobulėja ir panšėja į Tave tuo, kad pamilsta VISUS.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus mokai meilės, tiesos, gailestingumo, gėrio ir grožio.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus visus ir kiekvieną vedi link savęs, ir vedi iš vidaus be jokios prievartos, tik meilės galia, kuri jau dabar yra mumyse per Tavo dvasią, mūsų Minties Derintojus.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Po Tėvo pagarbinimo pasėdėkite tyloje keletą minučių. Sielai šitos palaimos būsenos labai reikia.
O tada pereikite prie prašymų maldos už tamsų dabarties jaunimą.
Mylimas Tėve, Sūnau Kūrėjau, Mykolai, Visatos Motina Dvasia, Nebadonija, aš kreipiuosi į tave, kad šioje mūsų kolektyvinėje maldoje, mes galėtume labiau atsiverti tau ir patirti dvasinės brolystės pojūtį.
Mūsų šitoji kolektyvinė malda, šitoji dvasinė komunija su tavimi ir tarpusavyje, yra nukreipta į mūsų dabartinį tamsų jaunimą, kuris visas auga DVASINIŲ, ir BIOLOGINIŲ, našlaičių sąlygomis, kada jam niekas nesuteikia Tavo, mylimas Tėve, meilės ir šviesos, kada niekas nepaaiškina, kad TIK TU ESI ŠVIESA, IR BE TAVĘS NĖRA JOKIOS KITOS ŠVIESOS IR MEILĖS VISOJE KŪRINIJOJE.
Net ir tie dvasiškai akli jaunuoliai, kurie lanko bažnyčią, ir jie gauna šviesą tik iš Tavęs, mylimas Tėve, ir tik Tave jie turi garbinti ir kitus mokyti, kaip Tave reikėtų garbinti atsivėrusia siela.
Tačiau jų širdys yra prislėgtos sunkiu akmeniu, o sielos klaidžioja tarp negyvų ritualų nakties tamsos, nes jie nesulaukė, ir nesulaukia iki šios akimirkos, meilės ir šviesos mokymo, kurį jiems suteiktų jų tėvai, namuose, mokytojai, mokykloje, kunigai, bažnyčioje, dėstytojai, paskaitose, draugai, tarpusavio bendravime, bendradarbiai, darbe. Ir vien tik dėl savo gilios kaip naktis tamsos, jie yra pasimetę ir nežino savojo aš gyvenimo prasmės, nežino, kad yra gyvenimo kiekybė – sukaupti turtai, karjeros viršūnės, šeimos gausa ir meilė jiems – bet taip pat dar yra ir gyvenimo kokybė, gauta iš Tavęs, mylimas Tėve – sukauptų turtų panaudojimas VISUMOS LABUI, su meile ir atsidavimu, Tau, mylimas Tėve; karjera, pašvęsta Tau, mylimas Tėve, kad tik būtų šviesiau ir geriau VISIEMS; SPINDULIUOJAMA MEILĖ VISIEMS VIENODAI, NET IR TAIP, KAIP JĄ SPINDULIUOJI TU, MYLIMAS TĖVE, PO VISĄ KŪRINIJĄ.
Tik tada mūsų jaunimas atsibus iš slogios ir savanaudiškos nakties miego, kuriame dabar jis giliai miega letargo miegu.
Mes meldžiame savo jaunimui dvasinio pabudimo, nes rytas jau seniai pavirto diena, ir pakanka miegoti bažnytinio ritualo naktyje ir manyti, kad šitaip galima sulaukti šviesos visuomenėje, meilės tarpusavyje, tokios visuomenės, kurioje nebebūtų tamsaus jaunimo, kurioje nebebūtų baimės ir siekio nuskriausti kitą, kurioje nebebūtų nusikalstamumo, nebebūtų kyšininkavimo, nebebūtų prievartos ir savanaudiškumo. Visa tai bus tol, kol jaunimas miegos dvasinės nakties tamsoje, nors kasdien ir demonstruos savo madingus drabužius saulės materialios šviesos spinduliuose, kaobės grubia kalba, kuri suteršia ne tik širdį, bet ir burną, elgsis grubiai su aplinka, ignoruodamas kitų interesus, sieks tik asmeniškos naudos sau kitų sąskaita, darys viską, kad tik uždirbtų daugiau pinigų, kad žengtų karjeros laiptais, kad tik atitiktų tamsios visuomenės keliamus pseudostrandartus. Šitaip jaunimas švaisto ir toliau švaistys savo brangų laiką, kol nesusimąstys, kad kiekvieno viduje gyvneini TU, MYLIMAS TĖVE.
Mes meldžiame nušvitimo vis daugiau jaunų tamsių ir pasimetusių jaunų žmonių, kad jie šviesoje galėtų spinduliuoti savo mielės virpesius, gautus, iš Tavęs, mylimas Tėve, savo vaikams, kurie jau gimė, ir dar kurie gims. Mes meldžiame mūsų dabartiniam, pasimetusiam meterijos tamsioje ir putojančioje bangomis jūroje jaunimui DVASINĖS RAMYBĖS ir TAVĘS, MANO MYLIMAS TĖVE, ATRADIMO SAVYJE.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia, Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos pasėdėkite kelias minutes tyloje, tegu siela klausosi Tėvo balso.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,Algimantas
2008-03-30 15:20:17Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros kiekvieno pirmadienio ( 2008 03 24 ) 22 val. maldos. Šįkart pasimelkime už GYVĄ Jėzų ir mūsų GYVĄ RYŠĮ SU JUO.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą savais žodžiais. Jeigu kam sunku Tėvą garbinti savais žodžiais, kaip ir melstis, tai galite pasinaudoti mano siūlomomis maldomis. Tik jas gerai persiskaitytkite, kad suvoktumėte jų dvasinę prasmę, o tada skaitykite ramiai ATSIVĖRUSIA SIELA per mūsų maldą.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad sukūrei šitą nuostabų grožį, kurį gali matyti mano akys ir pajausti širdis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad visą mūsų nuostabią planetą taip puoselėji ir globoji, tarsi ji būtų viena vienintelė visoje kūrinijoje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad visus mus ugdai panašiais į save, net savo dalelę, Minties Derintoją, padovanojai kiekvienam, kad ji iš vidaus mūsų mąstymą plėstų link visos kūrinijos šeimos sampratos.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu atsiuntei į mūsų planetą vieną iš daugybės savo sūnų – visos mūsų vietinės visatos Sutvėrėją ir Valdovą, kuris tarp mūsų gyveno Jėzaus iš Nazareto pavidalu.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad su tokia meile Tu mus vedi vis arčiau savęs, o tuo pačiu ir arčiau Sūnaus Kūrėjo, Jėzaus, kuris veikia drauge su Tavimi mus kiekvieną. Tik per JI mes pasieksime TAVE, MYLIMAS TĖVE.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad šitoje nuostabioje planetoje, kuri patyrė tiek daug skausmo ir kančios dėl savo dvasinių vadovų išdavystės ir maišto prieš Tave, Tu vis tiek kantriai ir be perstojo lieji savo meilę ir šviesą kiekvienam šios planetos, kaip ir visos kūrinijos, tvariniui.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu leidi mums, jau dabar TAVO MEILĘ PATIRTI, kada tik mes atsiveriame Tau savo siela.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau, ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Pasėdėkite dar minutę kitą po Tėvo pagarbinimo atsivėrusia siela, nes dabar ji ypač imli Tėvo dvasios mokymui, pateikiamam iš vidaus.
--------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik kaip Jėzus iš Nazareto, Visatos Motina Dvasia, daugumai žinoma tik kaip Šventoji Dvasia, Tėve, ačiū TAU, kad pakvieti mūsų vis labiau atsiveriančias sielas susiburti į bendrą mūsų maldą, kurios metu mes užmezgame dvasinę KOMUNIJĄ su TAVIMI ir TARPUSAVYJE.
Šio pirmadienio mūsų bendra malda yra skirta TAU, mūsų mylimas Sūnau Kūrėjau, mylimas Jėzau.
Aš drauge su savo sielos broliais ir sesėm meldžiu tave, kad tavoji Tiesos Dvasia dabar įeitų į kiekvieną iš mūsų, kaip kiekviename iš mūsų yra ir Tėvo dvasia, Minties Derintojas, kaip kiekviename iš mūsų yra ir Motinos Dvasios dvasia, Šventoji Dvasia, ir kad mes REALIAI patirtume TAVE GYVĄ.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, mūsų nuostabūs sielų virpesiai sujungia su jumis kiekvieną, sujungia mus visus tarpusavyje, nesvarbu, kur mes bebūtume fiziniu pavidalu per šitą maldą – šalia vienas kito ar pačiame tolimausiame planetos kampelyje, ar net jau po prisikėlimo žengiantys tolyn kitose planetose, sujungia ir visas dvasias, kurios dabar dalyvauja mūsų maldoje. Ir sujungia taip, kaip TAVO, MYLIMAS TĖVE, KŪRINIJOS ŠEIMOS VIENAS KITĄ MYLINČIUS NARIUS, PILNATEISIUS NARIUS.
Mes meldžiamės už tuos savo sielos brolius ir seses, kurie kasmet Sūnau Kūrėjau, tave pakabina ant kryžiaus, kad tu vėl ir vėl prisimintum savo skausmą, ir šitame skausme jie gyvena. Ir patys visą savo gyvenimą niekaip nepajėgdami iš jo išsivaduoti, todėl mes meldžiamės už juos, kad jie UŽMIRŠTŲ NEGYVĄ KRYŽIŲ, ATSIVĖRĘ TAU, MYLIMAS JĖZAU, PRISIKĖLUSIAM IR GYVAM.
Sūnau Kūrėjau, TU ESI GYVAS IR TOKS BŪSI PER AMŽIUS,
TU, NET BŪDAMAS VISATOS VIENAS IŠ SUTVĖRĖJŲ IR VALDOVŲ, NEMINI ŠITOS SAVO SKAUSMO ANT KRYŽIAUS VALANDOS KASMET, IR MUS ŠITO PATIES PRAŠAI, KAD MES GYVENTUME SU TAVIMI GYVUOJU, ir gyventume su tavuoju džiaugsmu ir Tėvo palaima, kaip ir tu gyvenai, dėl to ir meldžiame šitokio dvasinio ryšio su TAVIMI GYVUOJU tiems savo sielos broliams ir sesėms, kurie taip kasmet panyra į tavąjį skausmą, o GYVO tavęs taip ir NEPATIRIA, net ir nepastebi.
Mes meldžiame jiems VISIEMS DVASINIO PABUDIMO IR PAJAUTIMO, KAIP TU JIEMS BELDI Į JŲ ŠIRDIS, KAD TIK JIE TAVE GYVĄ ĮSILEISTŲ Į SAVO ŠIRDIS JAS ATVĖRĘ TAU, O TADA IR TĖVUI, NET IR TAIP, KAIP IR TU BUVAI SAVO ŠIRDĮ ATVĖRĘS TĖVUI BŪDAMAS TARP MŪSŲ TIK LABAI TRUMPĄ LAIKĄ KAIP JĖZUS IŠ NAZARETO.
Aš meldžiu, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, kad pajaustų, Jėzau, tave GYVĄ SAVO ŠIRDYJE visi kunigai, pastoriai, teologai, vienuoliai, ir bet kokie kiti dvasiniai lyderiai, kurie dabar kasmet tiek daug dėmesio paskiria tavajai mirčiai ant kryžiaus, ir visiškai nieko nemoko apie TAVO ir MŪSŲ TĖVO atradimą savyje, kaip šito mokai TU, GYVASIS Jėzau, tu, kuris pats buvai atradęs Tėvą savo viduje, gyvendamas žmogiškuoju pavidalu kaip vienas iš mūsų ir tarp mūsų ir kaip tu pats TIK JO DĖKA ATĖJAI PAS MUS, KAD APREIŠKTUM NE SAVE, BET PATĮ TĖVĄ MUMS VISIEMS IR KIEKVIENAM.
Aš meldžiu tave, kad mūsų akli dvasiniai vedliai praregėtų ir įsileistų tave į savo širdis, o tada ir kitus pradėtų mokyti TAVOSIOS, MYLIMAS SŪNAU KŪRĖJAU, MŪSŲ JĖZAU, evangelijos – Dievo Tėvystės, žmonių brolystės – ir net VISOS KŪRINIJOS BROLYSTĖS, o ne negyvo kryžiaus įsiviešaptavusio simbolio. Tu sakei ir sakai, nes TĄ tu PATYREI IR PATS ASMENIŠKAI – GEROJI NAUJIENA YRA TAVOJI EVANGELIJA, IR ĮTIKĖJIMAS Į JĄ GARANTUOJA PRISIKĖLIMĄ KIEKVIENAM BE JOKIŲ KITŲ SĄLYGŲ. Nėra nei kryžiaus, nei TAVOSIOS MIRTIES tavo evangelijoje, kuri suteikia išgelbėjimą kiekvienam, dėl to ir meldžiu KIEKVIENAM DABAR GYVENANČIAM SU TAVIMI RITUALINIU GYVO BENDRAVIMO, GYVO RYŠIO SU TAVIMI PRISIKĖLUSIU IR GYVU, KURIS IŠ PATIES TĖVO YRA GAVĘS PAČIĄ AUKŠČIAUSIĄJĄ VALDŽIĄ IR GALIĄ SAVO VISATOJE SUSIGRĄŽINTI SAU GYVYBĘ IR GYVENTI SU TĖVU PER VISĄ AMŽINYBĘ. Ir šito GYVOJO RYŠIO TU MOKAI DABAR MUS VISUS, KAD IR MES BŪTUME GYVI SU TĖVU, ATRASTU SAVYJE, IR SU GYVUOJU TAVIMI.
Aš meldžiu jiems šito gyvo ryšio su gyvuoju TAVIMI, JĖZAU, IŠ MEILĖS Tėvui, tau, Visatos Motinai Dvasiai, visiems savo sielos broliams ir sesėms, ir VISAI TĖVO DVASINEI ŠEIMAI, IR LAISVA VALIA, GAUTA IŠ TAVĘS, MYLIMAS TĖVE.
MANOJI valia, kad būtų TAVOJI valia. Amen.
---------------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite ramybės būsenoje, tegu siela klausosi, ką jai kalba TĖVAS viduje.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2008-03-21 13:40:19Mielieji, kviečiu jus šįkart pasimelsti pirmadienį (2008 03 17) 22 val. už beglobius ir apleistus bejėgius vaikus, kurie šitame audringame pasaulyje yra pripildomi pasaulio ydų ir agresijos.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą.
Skaitykite mano jums, kurie dar negalite melstis savais žodžiais, rašomas maldas LABAI NUOŠIRDŽIAI, O NE MECHANIŠKAI.
Mechaninis maldos skaitymas yra beprasmis.
------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi Kūrinijos ir joje paskleistos, ir toliau skleidžiamos, meilės Šaltinis ir Centras.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavo dėka mano siela vis labiau ir labiau atsiveria Tavo meilei ir gėriui, grožiui ir gailestingumui, tarnavimui ir pagalbai visų labui.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi Šviesa kiekvieno sieloje, kad tik ji atsiveria Tau ir jos prisipildo iš vidaus.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tavo dėka manoji siela ir pradeda patirti aplinkos grožį ir gėrį, kuris jaudina atsivėrusią sielą, lygiai taip, kaip ir kančia ir skausmas pripildo sielą troškimu dar daugiau atsiverti Tau, mylimas Tėve, kad daugiau nušvistų aplinka ir joje mažiau liktų baimės šešėlių ir kančios, o tuo pačiu ir sklriaudos.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad siela, atsivėrusi Tau, vis daugiau pastebi, kur ji gali pasireikšti meilės ir gėrio tarnavimu, net jeigu tamsi aplinka ir trukdo jai šitą daryti.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, garbinu iš meilės Tau ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
-----------------------------------------------------
Po mylimo Tėvo pagarbinimo, dar pasėdėkite kelias minutes tyloje, tegu jūsų siela, kuri dabar yra atsivėrusi Tėvui, prisipildo Tėvo meilės virpesių ir pajunta palaimą savo viduje. O tada pereikite prie prašymų maldos.
---------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, kuris daugumai esi girdėtas tik savo žemiškuoju Jėzaus iš Nazareto vardu, Visatos Motina Dvasia, Nebadonija, daugumai girdėta tik savojo pasireiškimo – Šventosios Dvasios – vardu, Tėve, ačiū tau už mūsų vis daugiau atsiveriančias sielas Tau, kad jos trokšta dalyvauti kolektyvinėje maldoje ir patirti dvasinę komuniją su Tavimi ir tarpusavyje, per Tavo, mylimas Tėve, dvasią, mūsų Minties Derintojus, mus apjungiančius, kada mes atsiveriame tau.
Tagu dabar į mūsų atsivėrusias sielas įeina tavoji, Sūnau Kūrėjau, Tiesos Dvasia, kad mes tave pajaustume gyvą ir realų, mūsų viduje, kaip visą laiką mūsų viduje esi Tu, mylimas Tėve, per savo dvasią, mūsų Minties Derintojus, ir kad mūsų alkis TIESAI būtų numalšintas šituo gyvuoju ryšiu ir bendravimu su tavimi.
Šįkart aš savo sielos brolius ir seses pakviečiau į mūsų kolektyvinę maldą už mūsų mažylius vaikučius, ir net už paauglius, kurie yra palikti be globos, kurie yra apleisti, kurie nemato tavosios meilės ir šviesos, ir dėl to juos visus pripildo šito pasaulio dabar agresyvėjanti tamsa, kuri sklinda iš gatvės, ir televizijos programų, iš menkaverčių koncertų, iš žemų virpesių knygų ir iš mokytojų ir auklėtojų tarpusavio bendravimo globos namuose, iš visos aplinkos, kuri yra nusigręžusi nuo Tavęs, mylimas Tėve, kuris skeidi jiems nepatirtą iki šiol meilės ir šviesos potvynio bangą.
Aš meldžiu, drauge su savo sielos broliais ir sesėmis, kad milijonai vaikų, kurie yra palikti savo pačių, kaip mažų žvėriukų, tarpusavio bendravimui, kurio vairuojanti ranka yra didesni gatvės vaikai, o ypač jau suaugę, siekiantys savo savanaudiškų ir nusikalstamų interesų įgyvendinimo mūsų sielos broliai ir sesės, ir dėl to šiuos vakelius pajungiantys taip pat nusikalstamai veiklai – narkotikų platinimui, vergavimui kenksmingomis darbo sąlygomis, kad tik didesnį pelną gautų suaugę.
Ir tokių vaikų yra šitai milijonų įvairiose Urantijos šalyse, vienose daugiau, kitose mažiau, bet apleistų vaikų yra visur, yra jų ir Lietuvoje. Ir tai mūsų naujoji karta, kuri atneš naujas savosios kartos problemas visam pasauliui, nes jie gyvena ne šviesa ir tiesa, kurios niekas jų nemoko, gyvena jie ne jausdami meilę, kurios jiems niekas neskleidžia, bet nuolat jausdami nerimą ir baimę dėl savojo kūno išgyvenimo. Ir jie daro viską, ir bet ką, kad tik išgyventų dar dieną, net ir žiauresnėmis sąlygomis negu gyvena žvėrys savo aplinkoje, kur šie elgiasi vadovaudamiesi savo instinktais, o šie vaikai tampa net žiauresni už žvėris, nes savo paskirties, žmogiškosios ir net dieviškosios savo gyvneimo prasmės nežino nieko, nežino nieko apie iškilusį pavojų jų sielai, nes niekas jų šito nemoko niekur.
Aš meldžiu, kad Tavo, mūsų mylimas Tėve, meilės virpesiai, nuspalvinti mūsų atsivėrusių Tau sielų šiluma ir patyrimu, mūsų troškimu būtų siunčiami visiems tokiems vaikams Afrikoje, Amerikoje, Australijoje, Europoje, Azijoje, Lietuvoje, kad mūsų meilės virpesiai pasiektų šituos mažylius ir paaugusius vaikus, ir tuo pačiu juos nuramintų, kad jie savo viduje pajaustų, jog yra Tavoji, mylimas Tėve, pati galingiausia jėga – meilė, ir kuri jau yra jų viduje, ir kuri jų nepalieka niekada.
Tesiunčia mūsų atsivėrusios sielos Tavo, mylimas Tėve, meilės ir šviesos virpesius Lietuvai, kad joje tamsa ir agresija tirptų, kad ji nyktų Rusijoje ir Ukrainoje, Baltarusijoje ir Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje, Afganistane ir Irane, Irake ir Pakistane, Indijoje ir Kinijoje, Japonijoje ir Tailande, Korėjoje ir Sudane, Filipinuose ir Indinezijoje, Kenijoje ir Anglijoje, visur, kur tik gali pasireikšti savanaudiška žemų virpesių, baimės virpesių, provokuojama veikla, nuskriaudžianti mažylius, kurie turi augti Tavo, mylimas Tėve, kupinais meilės sūnumis ir dukromis, šviesos vaikais, kad visi jie patirtų Tave ir nusigręžtų nuo bet kokios veiklos, prieštaraujančios Tavo, mylimas Tėve, valiai.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos pasėdėkite ramybės būsenoje keletą minučių.
Tegu jūsų siela klausosi Tėvo meilės mokymų, skirtų kiekvienai sielai asmeniškai.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2008-03-16 19:53:35Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio maldas (2008 03 10) 22val. Šįkart pasimelskime drauge, kad eitume į KOJĄ su MYLIMU TĖVU.
Pagarbinkime mylimą Tėvą.
Kurie dar negalite patys savarankiškai atsiverti Tėvui, skaitykite, tik nuoširdžiai, mano jums rašomas maldas.
--------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi, ir kad esi Meilės Šaltinis, spinduliuojantis savo meilę amžinai ir vis stipriau, bet kiekvienam jos išlieji tiek, kiek kiekvienas sugeba, savo atsivėrimu Tau, jos pasiimti į savo vidų ir ją patirti
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus visus, savo vaikus, TOBULINI ir net mums suteiki tokį nurodymą – Būkite tobuli, net tokie tobuli, koks tobulas esu aš – kad mes patys prisidėtume, savo asmeniniu augimu, prie savojo tobulėjimo, vykstančio pagal Tavo numatytą planą visai kūrinijai.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus vedi iš vidaus, bet vedi taip nuostabiai subtiliai, kad tik atsivėrusi Tau siela ima jausti Tavo GYVĄ vedimą ir TAVE PATĮ, kuris ir esi kiekviename iš mūsų per savo dvasią, Minties Derintoją, tik dėl to mes ir galime Tave patirti atrasdami Tave savyje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tavo dėka siela, atsivėrusi Tau, ima matyti aplinką ne plokštumos pavidalu, bet GYVĄ IR GILUMINĘ, TARPUSAVYJE SUSIETĄ Į SISTEMĄ, IR VISĄ LAIKĄ AUGANČIĄ.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik atsivėrimo Tau dėka, siela pradeda palengva, bet vis daugiau, patirti, jog Tu mus suvieniji savojoje šeimoje, kaip pačius mylimiausius vaikus, ir mus lygiai taip pat mokai mylėti vieni kitus taip, kaip myli Tu.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes siela, atsivėrusi Tau, trokšte trokšta Tave GARBINTI iš meilės Tau ir kūrinijai, ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po mylimo Tėvo pagarbinimo, pasėdėkite tyloje, tegu jūsų siela, dabar taip atsivėrusi Tėvui, geria Jo meilės virpesius, o tada pereikite prie prašymų maldos.
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik savo žemiškuoju Jėzaus iš Nazareto vardu, Visatos Motina Dvasia, daugumai žinoma tik savojo pasireiškimo Šventosios Dvasios vardu, Tėve, ačiū tau už mūsų vis labiau atsiveriančias sielas, kad jos trokšta ne tik asmeniškai palaikyti komuniją su tavimi, bet ir kolektyviai atsiverti tau, kaip milžiniškos tavo šeimos mažytė dalelė.
Sūnau Kūrėjau, aš prašau taves, kad dabar tavoji Tiesos Dvasia, kuri nuolat beldžiasi į mūsų širdį, kad ją atvertume ir tu įeitum į vidų, kaip tik šiuo metu ir įeitų į kiekvieną iš mūsų, dalyvaujantį mūsų kolektyvinėje komunijoje su tavimi ir tarpusavyje, kad ir kur bebūtų mūsų materialūs kūnai. Ir tavoji Tiesos Dvasia, įėjusi į mūsų vidų, yra lygiai taip mūsų viduje, kaip mūsų viduje visada yra gyvas ir tikras mylintis Tėvas per savo dvasią, Minties Derintojus.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, šį vakarą, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, aš meldžiuosi, kad mes visi žengtume į koją su Tavimi, mūsų mylimas Tėve, kada aplinka nori diktuoti priešingos krypties žingsnį.
Aš meldžiu, kad mes visada laikytumėmės meilės, gėrio, tiesos, gailestingumo, tarnavimo, grožio krypties, bet nenukryptume į ten, kuris visos šitos Tavo, mūsų mylimas Tėve, savybės gali būti iškreiptos ar suterštos savanaudiškumu, išskaičiavimu, apgaule, gražbyliavimu. Tegu mūsų malda būna prisigėrusi vien tik Tavo, mūsų mylimas Tėve, meilės ir šviesos virpesių, kad šitoje šviesoje ir tokiame meilės pojūtyje mes visada jaustume ir matytume Tavąją kryptį, ir demonstruotume ją kitiems, visada, kasdien, ir visur.
Aš meldžiu, kad mes nuolat krieptumėmės sustiprinimo ir didesnės šviesos į Tave, mylias Tėve, kad atsivertume Tau dar daugaiu, negu buvome atsivėrę iki šitos akimirkos, tik tada ir pradėsime pajausti Tavo meilės virpesių tekėjimą ir pamatysime, kaip mums suderinti savo žingsnio kryptį su Tavuoju, mylimas Tėve, vedimu iš vidaus.
Aš meldžiu, kad mes visi ir nuolat siektume vien tik TAVO, mūsų visų mylimo Tėvo meilės ir šviesos, per GYVĄ ryšį su Tavimi, mylimas Tėve, ir visą meilę ir šviesą, gautą iš Tavęs, atiduotume, be jokio atlygio, kitiems, ir visiems, ir darytume tai iš meilės Tau ir visiems. Šitaip mes žengsime į koją su Tavimi, mylimas Tėve.
Aš meldžiu, kad mūsų vidinis nerimas būtų ištirpintas šitoje gyvoje komunijoje, o tada mes ir patys pajusime, kad Tavo, mylimas Tėve, žingsnio kryptis yra skirta VISUMOS MEILEI IR ŠVIESAI, todėl ir mes pradėsime visus laikyti savo sielos broliais ir sesėmis ir patirsime, kad esami neatskiriama visos Tavo šeimos dalis, o šitą patyrę, savo asmeniniu patyrimu drąsiai dalinsimės darbe, gatvėje, šeimoje; kur tik bus nors mažiausia galimybė šviesti, ir šviesime iš meilės Tau, mylimas Tėve, ir visiems.
Aš meldžiu, kad šitokiu žingsniu mes žengtume atsidavę Tau, mylimas Tėve, ir pasitikėdami Tavimi, nes be pasitikėjimo Tavimi, nedrįsime žengti nė vieno žingsnio mūsų tamsioje ir sumaterialėjusioje aplinkoje, netgi pasiklydusioje aplinkoje, ir į Tave, mylimas Tėve, net nepažvelgiančioje, bet į mažas ir silpnas religijas ir mokymus susiskaldžiusoje aplinkoje, kuri būtent ir susideda iš mūsų sielos brolių ir sesių, Tavęs, mylimas Tėve, DAR neatradusių savyje ir dėl to nejaučiančių kaip gi eiti koja kojon su TAVIMI.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos pasėdėkite ramybėje kelias minutes, jums dabar kalba Tėvo dvasia taip, kad jūs galite net ją išgirsti.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2008-03-09 11:37:08Mano myliemieji, kviečiu jus į mūsų kas savaitinę pirmadienio maldą (2008 03 03) 22val. Šįkart kviečiu melstis už klaidžiojančius dvasiniuose mokymuose, o į Tėvą net nežiūrinčius, nors Jis yra per savo dvasią, Minties Derintoją, kiekvieno iš mūsų viduje..
Iš pradžių pagarbinkime mylimą Tėvą savais žodžiais, savomis mintimis, savo visa atsivėrusia siela. Tiems, kuriems tą daryti dar sunku,, skaitykite mano jums rašomas maldas. Tik skaitykite ne mechaniškai, o iš širdies, pajusdami DVASINĘ skaitomų žodžių PRASMĘ.
---------------------
Mylimas Tėve, aš garbiu Tave, kad Tu esi, kad sukūrei kūriniją, o joje savo dvasinę milžinišką šeimą, kurioje taip pat yra ir morontinės sielos ir mes, mirtingieji materialiu pavidalu, taip pat esame.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik mūsų, kiekvieno, atsivėrusios sielos dėka, mes galime su Tavimi kuo nuoširdžiausiai bendrauti, kalbėtis, gauti Tavo pamokymus, Tave pasiklausti įvairiausių kylančių klausimų.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu būdamas Visumos Šaltinis ir Centras savo dalelę, dvasią, mūsų Minties Derintojus, patalpini net mūsų prote, ir būtent tuo mus įgalini su Tavimi realiai bendrauti, ir skatini šito siekti kiekvieną, ir mūsų pačių labui.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi meilė, tiesa, gėris ir grožis, visas persmelktas gailestingumu, ir mus kiekivieną mokai meilės, tiesos, gėrio, grožio, ir mokai viską nuspalvinti taip pat gailestingumu.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavo meilės vuirpesių banga paskandina kiekvieną jai atsivėrusią sielą, bet tuo pačiu suteikdama amžinąjį gyvenimą Tavyje ir su Tavimi, jaučiant Tave savyje, ir visą amžinybę Tu padovanoji be jokių turtų, be jokių rangų, vien tik per sielos nuoširdų atsivėrimą Tau, būtent dėl to siela ir trokšta Tave garbinti pati.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, ir garbinu iš meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
-----------------------------------------------------
Po Tėvo pagarbinimo pasėdėkite keletą minučių tyloje, tegu jūsų atsivėrusi siela geria Tėvo meilės virpesius, gyvus virpesius. O tada pereikite prie prašymų maldos.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik Jėzaus vardu, Visatos Motina Dvasia, daugumai žinoma tik savojo pasireiškimo – Šventosios Dvasios – vardu, Tėve, ačiū tau už mūsų vis labiau atsiveriančias sielas, kad jos trokšta ne tik individuliai, bet kolektyviai Tave, mylimas Tėve, garbinti ir melstis. Tai tik patvirtina Sūnaus Kūrėjo žodžius, kad per sielos atsivėrimą mirtingasis Tėvo sūnus ar dukra panašėja į Tėvą, nori patirti VISUMOS MEILĘ, NE TIK ATSKIRO SŪNAUS.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, ten, kur yra du ir daugiau įtikėjusiųjų į tave ar į Tėvą, tarp jų esi tu, per savo Tiesos Dvasią, kuri beldžia į mūsų širdies duris, kad įeitų į vidų. Aš dabar prašau tavęs, kad tu įeitum į mūsų vidų, kad mes patirtume tave esantį GYVĄ IR TIKRĄ, KOKS GYVAS IR TIKRAS VISADA YRA MŪSŲ VIDUJE TĖVAS PER SAVO DVASIĄ, MINTIES DERINTOJĄ.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, šįkart aš pakviečiau savo sielos brolius ir seses pasimelsti už tuos mūsų sielos brolius, kurie eina dvasiniu keliu, bet klaidžiodami tarp daugybės dvasiniu mokymų, net nesistengdami atsigręžti į Tave, kuris esi ir jų viduje.
Aš meldžiuosi už šiuos mūsų sielos brolius ir seses, kurie yra pasimetė tarp šiuo metu Urantiją užplūdusių dvasinių mokymų, o TIKROJO ir GYVOJO kelio – GYVOJO TAVO, MYLIMAS TĖVE, KELIO TAIP IR NEIEŠKO, NORS JIS YRA PATS ARČIAUSIAS, NET JŲ PAČIŲ VIDUJE.
Mylimas Tėve, Motina Dvasia, Nebadonija, Šeimininke Sūnau Kūrėjau, jūs esate visatos Sutvėrėjai ir Valdovai, jūs sukūrėte gyvybę ir suteikiate visas priemones ir galimybes mums, mirtingiesiems, žengti MEILĖS IR ŠVIESOS keliu, dėl to aš meldžiu, kad kuo daugiau dabar klajojančių po dvasinius labirintus mūsų sielos brolių atrastų Tave, mylimas Tėve, tik tada jie patirs Tavo meilę ir tik tada jie irgi pradės skleisti Tavo meilę ir šviesą aplinkai, ir tada imsis Urantijos Knygos apreiškimo šviesos studijų su Tavimi, atrastu jų pačių savyje, tik tada jie ims su meile skaityti tavo, Sūnau Kūrėjau-Jėzau apreiškimą KALBU JUMS VĖL, ir tik tada jie pradės pajausti, kokia yra nuostabi Tavo, mylimas Tėve, kūrinijos šeima, kurioje visur vyrauja tvarka ir sistema, kur net ir mažiausi tvariniai siekia pažinti TAVE, mylimas Tėve, visos Kūrinijos MEILĘ IR NET JOS ŠALTINĮ. Ir tada šitie meilės virpesiai ima transformuoti net ir mažiausio miringojo sielą, kad ši pajunta meilę visiems, o tuo pačiu Tau, ir imasi tarnystės, realios tarnystės, KŪRINIJOS LABUI, o ne savo asmeninių interesų tenkinimo labui.
Aš meldžiu, kad mūsų sielos broliai ir sesės, kurie studijuoja įvairius dvasinius mokymus, visoje Urantijoje, ne tik Lietuvoje, pabustų iš dvasinio letargo miego, išbirstų iš tų dvasinių klaidžiojimų, ir atsigręžtų į visaapimantį ir patį šviesiausią šaltinį – į Tave, mylimas Tėve. Tik tada jie pamatys tokią gelmę, kokios šiandien net neįsivaizduoja, kad ji iš viso gali būti, nes tie dvasiniai mokymai užgožia TAVE, mylimas Tėve, kuris esi ir jų viduje.
Aš meldžiuosi už tų klaidžiojančiųjų dvasinį augimą ir brandą atrandant Tave, mylimas Tėve, kad jų sielos, patirdamos Tavo meilę kiekvieną akimirką, pradėtų trokšti garbinti TAVE, Tave, mylimas Tėve, ir padėtų kitiems išmokti Tave garbinti, o tuo pačiu patirti ir visų TAVOSIOS MEILĖS VAIKŲ BROLYSTĘ DVASIOJE IR TIESOJE visos kūrinijos šeimoje, nes VISI ESAME TAVO VAIKAI, TIK VIENI TAVE ATRADĘ, O KITI DAR NAŠLAIČIAI. Aš meldžiu, kad vis mažiau liktų DVASINIU NAŠLAIČIU, KADA TU MYLIMAS TĖVE, ESI TIKRAS IR GYVAS JŲ PAČIŲ VIDUJE.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos pasėdėkite keletą minučių tyloje, tegu jūsų atsivėrusi siela klausosi, ką jai kalba mylintis ir mylimas Tėvas.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,Algimantas
2008-03-02 12:26:48
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal