Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kvietimas bendrai nuoširdžiai Pirmadieninei maldai II. Temos tęsinys

Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros pirmadienio (2007 03 30 - 22 val.) maldos už mūsų, KIEKVIENO IR VISŲ, didesnę išmintį.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų visų mylimą Tėvą. Tiems, kuriems dar sunku garbinti Tėvą ir melstis savais žodžiais, galite pasinaudoti mano siūlomomis maldomis, tik svarbu, kad prieš tai jas perskaitytumėte ir suvoktumėte visų žodžių GILUMINĘ, dvasinę, prasmę, o per mūsų bendrą maldą jas skaitytų jūsų nuoširdžiai atsivėrusi siela.
------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad iš Tavosios meilės išauga žolė ir prasiskleidžia gėlės žiedas.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė suvirpina ir mano sielą iš vidaus.
Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavosios meilės dėka galiu mylėti ir aš, ir mylėti vis labiau taip, kaip mokai Tu – visus vienodai.
Tėve, aš garbinu Tave, kad vien tik Tavoji meilė sužadina tokius nuostabius virpesius pačioje mano sieloje, kad ji pajunta Tave esantį gyvą, nes būtent Tu esi gyvybės Šaltinis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, atsiverdamas Tau, net ir taip, kaip Tu atsiveri kiekvienam asmeniui ir visiems asmenims vienu metu.
Tėve, aš garbinu Tave, kad galiu patirti Tavąją meilę, ir kad trokštu jos vis daugiau ir daugiau, nes šis troškimas yra iš manosios sielos, kuri ir jaučia Tavosios dalelės, Tavosios dvasios, esnačios manyje, perteikiamus meilės virpesius iš Tavęs, ir dėl to trokšta jų vis daugiau ir daugiau.
Tėve, aš garbinu Tave, kad bet kokiomis sąlygomis, net pačiomis kritiškiausiomis, Tu man dovanoji ramybę ir palaimą, kurią aš ir galiu patirti tik būdamas gyvame ir giluminiame ryšyje su Tavimi.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, kuri vis labiau tampa ir mūsų kūrinija, kai me vis labiau atsiveriame Tau.
Tėve, aš garbinu Tave laisva valia, kurią Tu dovanoji kiekvienai kūrinijos šeimos asmenybei, ir kurią aš pašvenčiau Tavosios valios vykdymui.
Manoji valia, kad būtų Tavoji vallia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos dar šiek tiek patylėkite, tegu siela dar labiau panyra į Tėvo meilės virpesius, tegu ji džiaugiasi palaima, patiriama savyje. O tada pereikite prie prašymų maldos už mūsų išmintį.
----------------
Sūnau Kūrėjau, kurį dauguma žino tik kaip Jėzų iš Nazareto, Motina Dvasia, kurią dauguma žino tik kaip Šventąją Dvasią, Visuotini Tėve,
ačiū Tau, kad pakvietei mūsų vis labiau atsiveriančias sielas ir trokštančias dvasinės komunijos su Tavimi ir tarpusavyje į šitą kolektyvinę mūsų maldą už didesnę mūsų išmintį.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, jog ten, kur du ir daugiau įtikėjusių į tave ar į Tėvą yra drauge, tarp jų esi ir tu, per savo Tiesos Dvasią.
Aš prašau tavęs, tegu dabar Tiesos Dvasia įeiną į kiekvieną iš mūsų, nuoširdžiai atvertą sielą, kad ji imtų jausti tave esantį realų, tikrą, ir gyvą, net ir taip, koks realus, tikras, ir gyvas kiekvieno iš mūsų viduje yra Tėvo fragmentas, Jo dalelė, dvasia, Minties Derintojas, ir bendrauja su mumis visą laiką iš vidaus, o ypač, kada miegame ir jam nebegalime priešintis.
Aš, drauge su savo sielos sesėm ir broliais, kurie dalyvauja mūsų bendroje maldoje, nors yra toli vienas nuo kito fiziniu pavidalu, net įvairiose pasaulio šalyse, net ir įvairios dvasios, kurios mūsų žvilgsniui yra nematomos net ir būdamos visai šalia mūsų, meldžiu didesnės išminties kiekvienam iš mūsų, kad galėtume patys pajausti, kaip didesnis mūsų išmintingumas palengvina mūsų gyvenimą kasdienybėje.
Tėve, Tu esi išminties Šaltinis. Tavoji dvasia yra mūsų viduje, kiekvieno iš mūsų viduje. Tu mums liete lieji išmintį, tik mūsų nežinojimas, kad Tu kas akimirką, nenutrūkstamai lieji dieviškąją išmintį, ir neleidžia mums, nors trumpam, nurimti dienos metu, nors šiek tiek pabendrauti su Tavimi, suradus ramų kambelį, kad po tokio pabendravimo mūsų protas pajaustų, kaip jis prisipildė Tavosios išminties, padedančios spręsti kasdienius uždavinius savo asmeniniais laisvos valios sprendimais.
Aš meldžiu Tave, kaip ir mano sielos broliai ir sesės, kad mes daugiau paskirtume laiko nugyventos dienos prasmės apmąstymams, kad įvertintume, kaip ją nugyvenome, ar daug jautėme įtampos, nerimo, skubėjimo, ar suteikėme kam nors paguodą ir nuraminimą, ar ką nors įskaudinome ir dėl to patys patyrėme nerimo pojūtį.
Aš meldžiu, kad mes, kiekvienas, po truputį vis labiau priprastume vertinti savo nugyventos dienos prasmingumą, kuris kyla iš Tavosios valios vykdymo, mylimas Tėve. Aš meldžio savo sielos broliams ir sesėms palaimos patyrimo savyje, kuri ir padeda atsiverti daug labiau Tau, mylimas Tėve, ir iš Tavęs semtis didesnės išminties, dieviškosios išminties, kuri toli pranoksta žmogiškojo proto diktuojamus sprendimus savojo ego labui.
Mylimas Tėve, aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, meldžiu Tave, kad mes vis labiau ir labiau įprastume prašyti iš Tavęs didesnės išminties, kad šitas mūsų prašymas pavirstų į kasdienį prašymą, gilinant ir plečiant mūsų dabartinį požiūrį į aplinką ir į save patį.
Aš meldžiu Tave, kad Tavoji išmintis vis labiau ir labiau įsigalėtų mūsų, kiekvieno, viduje, per mūsų dvasinį ryšį su Tavimi, ir kad mes vis labiau įprastume vadovautis iš Tavęs gaunama išmintimi savo tarpusavio santykiuose su visais savo sielos broliais ir sesėm, Tavo vaikais, kuriuos Tu visus myli vienodai. Tik toks kelias suras sprendimus iš dabartinio gyvenimo akligatvių politikoje, ekonomikoje, šeimoje, visuomenėje. Nesvarbu, kokios būtų sudėtingos problemos, bet Tavoji išmintis visada suteiks didesnę šviesą ir pasitikėkjimą likti šitoje šviesoje su Tavimi.
Aš meldžiu Tave, kad mano sielos broliai ir sesės ryšį su Tavimi, gyvą ryšį su gyvuoju Tavimi, paverstų kasdieniu dvasiniu bendravimu, ir kad šitame bendravime visada būtų ir jų kasdienis troškimas semtis iš Tavęs dieviškosios išminties, laisva valia.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos vėl likite ramybės būsenoje, tegu siela jau dabar ir semiasi iš Tėvo didesnės išminties. Nesvarbu, kad Tėvo perduodamos didesnės išminties nepajausite akimirksniu. Tegu ji nusėda į jūsų pasąmonę. Ateis laikas, kada vis labiau ir labiau bendraudami su Tėvu pasiimsite ir tai, kas Tėvo buvo jau patalpinta į jūsų pasmonę.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-04-30 15:49:08

Komentarai

Mielieji, kviečiu jus į mūsų dvasinę kolektyvinę pirmadienio (2010 03 01 – 22 val.) komuniją su Rojaus Trejybe ir tarpusavyje.
Nesvarbu, kur jūs šią akimirką būtumėte fiziniu kūnu, jūs vis tiek galite prie koletyvinės komunijos prisijungti dvasiškai.
Šįkart pasimelskime, kaip buvo pasiūlyta mūsų Forume, už aklus fanatikus, kurie nemato tikrovės Rojaus Trejybės žvilgsniu.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę.
Tie, kurie dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano jums nuolat rašomas maldas.
--------------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave visa savo atsivėrusia siela, nes tik ji trokšta gyvo ryšio su tavimi.
Aš garbinu tave, kad tu mus, kiekvieną, vedi gyvu vedimu ir vedi iš vidaus, kad mums būtų lengviau žengti išorėjė meilės, tiesos, ir šviesos gyvuoju keliu.
Aš garbinu tave, kad tavoji meilė ir šviesa tiek pripildo atsivėrusią tau sielą, jog ji ima per kraštus lietis kitiems, ir visiems, ir tik tada siela pati patiria, jog visa žmonija yra tik mažytė tavosios milžiniškos šeimos dalelė, tik saujelė tavo vaikų, kurie gyvena taip pat ir kituose pasauliuose, miriaduose pasaulių ir kurie turi lygiai taip pat, kaip ir mes, tavo dvasią ir tavo nutiestą dvasinį ryšį, kad būtų lengviau ženmgti šituo gyvuoju keliu, jaučiant tavo vedimą iš vidaus.
Aš garbinu tave už visą patyrimą, koks tik buvo patirtas iki šiol, ir ką patiria siela šitą pačią akimirką, nes tik patyrimas sielą stiprina ir ugdo asmenybės charakterį taip, kaip esi sumanęs tu.
Aš garbinu tave, kad tu mus, kiekvieną, vesdamas iš vidaus nevartoji prievartos ir jokio spaudimo, tačiau visą laiką skatini ir akini žengti dar drąsiau, dar ryžtingiau, be jokios baimės, atsirėmus tik į tave, ir žengti ten, kur dar nebuvo patirta, žengti naują žingsnį, kuris kiekvienam yra nepaprastai svarbus ir reikalingas savajam augimui.
Aš garbinu tave, kad tu sumanei tokį nuostabų evoliucijos planą ir jį įgyvendini, ir įgyvendini mūsų dėka: kada mes vis daugiau nušvintame, tada daugiau ir kitiems pašviečiame, o šita ryškesnė šviesa ir paliudija, kad evoliucija jau pažengė į aukštesnę pakopą, kiekvieno asmeniškai nušvitusio mastu, o kuo daugiau nušvitusių, tuo šviesesnė aplinka, visuomenė, žmonija, visata, visa kūrinija.
Aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
--------------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje, tegu jūsų siela, dabar taip atsivėrusi Rojaus Trejybei, mėgaujasi iš jos gaunama palaima, gyvu patyrimu, o tada pereikite prie prašymų maldos.
---------------------------------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už visus patyrimus, ačiū tau už mano sielos vis didesnį atsivėrimą, kad ji jau trokšta šito gyvo dvasinio ryšio, šitos gyvos komunijos su tavimi, ir tarpusavyje su kitais sielos broliais ir sesėmis.
Šiąnakt mes meldžiamės už mūsų sielos brolius ir seses, kurie yra akli religiniai fanatikai ir dogmatikai, kuriems nėra svarbu gyvas ryšys su tavimi, nėra svarbu sielos atsivėrimas tau, todėl jie savosios pasąmonės viešpatijoje kuria sektas ir manipuliuoja kitų sielos brolių ir sesių protu ir laisva valia, gauta iš tavęs.
Mes meldžiame tokiems akliems religiniams fanatikams ir dogmatikams pabudimo, jų sielos atsivėrimo tau, kad jie pamatytų, kad jų religinis aklumas ir dogmatiškumas yra jų pačių sustojimas savo sielos augimo kelyje, kad negyvi ritualai užkerta kelia gyvam sielos atsivėrimui ir gyvam ryšiui su tavimi per viršsąmonę, kurią tu ir panaudoji, kad mus pasiektum per gyvą garbinimą ir gyvą maldą, kad stiprintum mūsų sielas, patiriančias tavo gyvą buvimą kiekvieno iš mūsų, jau tau atsivėrusio, viduje.
Mes meldžiame, kad akli religiniai fanatikai ir dogmatikai išsivaduodų iš savosios tamsos, į kurią juos atvedė praėjusių kartų, ir dabartinės kartos, kai kurių religinių vedlių aklas aršumas ir užsispyrimas iškelti parašytus religinius šaltinius aukščiau tavo gyvosios tiesos ir šviesos ir šitokiu būdu per kartų kartas gąsdinti savo sielos brolius ir seses neegzistuojančio Dievo baudėjo dogmomis ir jas sustiprinančiais negyvais ritualais.
Mes meldžiame, kad tokie religiniai akli fanatikai ir dogmatai atvertų savo sielą tau savo nuoširdžiame pasikalbėjime, nuoširdžioje komunijoje su tavimi, būdami vieni, kad patys patirtų, kokia galinga yra tavoji meilės banga, kada siela patiria tavo gyvą buvimą savyje, ir tik tada ji išsivaduoja iš aklo fanatizmo ir negyvo dogmatiškumo.
Mes meldžiame tokiems mūsų sielos broliams ir sesėms, akliems religiniams fanatikams ir negyvų ritualų dogmatikams, nušvitimo ir mūsų gyvųjų urantų gyvojo kelio, tavo nutiesto mums visiems, pasirinkimo ir žengimo juo vis drąsiau, atsirėmus tik į tave, kad nušvistusi dar viena siela paliudytų – TU ESI GYVAS, TU ESI KIEKVIENO VIDUJE, TU VEDI IŠ VIDAUS GYVAI IR VEDI Į VIS DIDESNĘ IR RYŠKESNĘ ŠVIESĄ. Su tavimi dingsta aklas religinis fanatiškumas ir negyvas dogmatiškumas, nes tu atveri vis labiau besiplečiančios tikrovės duris, per kurias atsivėrusi tau siela patenka į gyvą savojo augimo ir visos kūrinijos vystymosi procesą, kaip tu ir esi tai sujmanęs. O tai, ką sumanei tu, visada bus įgyvendinta, ir tik taip, kaip sumanei tu, o su tavimi įmanoma tampa viskas ir mums, kiekvienam.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
------------------
Po maldos dar likite ramybės būsenoje, tegu jūsų siela klausosi jai suteikiamo mokymo, kaip gi akliems religiniams fanatikams ir dogmatikams išsivaduoti iš savojo aklumo ir dogmatiškumo.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,Algimantas
2010-02-28 10:43:40Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio (2009 11 23 – 22val) komuniją su Rojaus Trejybe ir tarpusavyje, kurioje taip pat dalyvauja ir daugybė įvairių dvasių ir Tarpinių Būtybių, kad mūsų komuniją dar labiau sustiprintų.
Šįkart pasimelskime už IŠMINTĮ TŲ mūsų sielos brolių ir sesių, kurie priima politinius ir ekonominius sprendimus, būdami materialioje valdžioje valstybėje ar valdydami pasaulines korporacijas, ir kurių sprendimų vykdymas turi poveiokio visai žmonijai.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas labai nuoširdžiai.
-------------------
.Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima BegalineDvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, visa savo atsivėrusios tau sielos gelme, nes manoji siela trokšta šito gyvo ryšio su tavimi, šitos gyvos KOMUNIJOS, kuri leidžia pajausti tavo gyvą buvimą mano viduje, nes tu ir esi kiekviename iš mūsų per savo dvasią – Minties Derintoją, ir mus suvieniji net ir dabar šitoje dvasinėje komunijoje.
Aš garbinu tave, nes tavoji meilės vandenyno banga tiek užlieja mano atsivėrusią TAU sielą, kad ji pati trokšta suptis ant tavosios meilės bangų, ir skęsti kuo gliau tavajame meilės vandenyne GARBINDAMA tave.
Aš garbiu tave,.nes tik tu esi nesibaigiančios ir gyvos meilės Šaltinis ir Centras visai kūrinijai ir visą kūrinijos šeimą maitini gyvais meilės virpesiais, kurie leidžia patirti tavo saldumą ir dar didesnį troškimą gerti tavo gyvąjį meilės vandenį.
Aš garbinu tave, kad tu visą kūriniją be perstojo girdydamas savo gyvuoju meilės vandeniu suteiki jos kiekvienam vaikui tiek gyvybinės energijos, kad jis visą savo energiją trokšte trokšta pašvęsti TAU, ir DRAUGE SU TAVIMI KURTI GĖRĮ VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS ŠVIESOS, IR DAR RYŠKESNIO SAVO NUŠVITIMO LABUI.
Aš garbinu tave, kad tu mus, kiekvieną, vedi gyvuoju keliu kasdien, ir į vis ryškesnę šviesą, ir tik mūsų atsitolinimas nuo tavęs ir sukelia daugumai, absolučiai daugumai mūsų sielos brolių ir sesių NENORĄ SIEKTI DAR RYŠKESNĖS TAVOSIOS ŠVIESOS NEGU JĄ JAU PASIEKĖ ŠIANDIEN, NES BET KOKS NENORAS IR VISOS ABEJONĖS IŠKYLA TIK TADA, KADA SUSILPNĖJA GYVAS ASMENINIS RYŠYS SU TAVIMI ARBA JIS NET VISAI NUTRŪKSTA dėl polinkių siekti malonumų tik sau, o apie visumą net negalvoti.
Aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
----------------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo dar pasėdėkite keletą minučių tyloje ir pajuskite gyvąjį Rojaus Trejybės meilės nektaro tekėjimą savo sielos, taip dabar atsivėrusios, viduje. O tada pereikite prie prašymų maldos.
-----------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už visus patyrimus, ką patyriau iki šios akimirkos, nes jie visi buvo labai vertingi, kad pasiekčiau šitos akimirkos giluminį atsivėrimą tau ir dabar dalyvaučiau šitoje kolektyvinėje gyvoje komunijoje su tavimi.
Aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėmis žmiogiškuoju pavidalu, o taip pat drauge su savo sielos broliais ir sesėmis dvasiomis, ir Tarpinėmis Būtybėmis, kurios taip pat dalyvauja mūsų šioje kolektyvinėje maldoje, kad mus stiprintų ir padėtų eiti šituo gyvuoju šviesos ir meilės Rojaus Trejybės keliu, meldžiu TAVOSIOS GYVOSIOS IŠMINTIES visiems mūsų sielos broliams ir sesėms, kurie priima politinius ir ekonominius sprendimus, turinčius poveikio visos planetos tolimesniam vystymuisi. Nesvarbu, ar jie būtų prezidentai, ministrai, bankinnkai, verslininkai, mes jiems visiems meldžiame tikrosios jų sielos išminties, kuri ateina tiesiai iš tavęs, nes tik tu esi neišmatuojamas Išminties Šaltinis visai kūrinijai.
Aš meldžiu, kad šitos mūsų dvasinės kolektyvinės komunijos metu, mūsų atsivėrusių sielų gyvi meilės virpesiai, per mūsų viršsąmonę pasklindantys po visą kūriniją, pasiektų kiekvieną mūsų planetos prezidentą, premjierą, ministrą, bankininką, verslininką, ir kad šiems mūsų sielos broliams ir sesėms nors kiek jie padėtų pajausti jų pasąmonėje, o tada šitoji mintis prasiskverbtų ir į jų sąmonę – kokia gi yra jų TIKROJI rolė šitame gyvenime – toliau būti savanaidžių ir tk grupuotes tenkinančių sprendimų priėmėjais ir vykdytojais, ar PADĖTI VISIEMS savo darbais siekti išmintingų ir šviesių sprendimų įgyvendinimo visų labui, ir visos kūrinijos labui, tiek politikos, tiek ekonomikos sferose.
Aš meldžiu, kad mūsų gyvi meilės ir šviesos virpesiai kuo stipriai lietųsi iš mūsų nušvitusių sielų, kurios jau pačios patiria nušvitimą ir trokšta dar didesnės šviesos ir gėrio kūrimo drauge su TAVIMI, ką jos daro ir DABAR, PAČIOS SUSILIEDAMOS SU TAVIMI ŠITOJE DVASINĖJE KOLEKTYVINĖJE KOMUNIJOJE IR SIŲSDAMOS SAVO ŠVIESĄ, KURIĄ JOS SIUNČIA IŠ MEILĖS, KAD NUŠVISTŲ IR VISI KITI MŪSŲ SIELOS BROLIAI IR SESĖS, DABAR DAR TEBESKENDINTYS TAMSOJE IR SAVANAUDIŠKUME IR TEBEPRIIMANTYS TOKIUS SPRENDIMUS, KURIE ŠVIESAI DAR LABIAU APSUNKINA KELIĄ, KAD JI PASIEKTŲ IŠSIGANDUSIAS IR ĮKALINTAS SAVANAUDIŠKUMO NARVE SIELAS.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
------------------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, tegu jūsų sielos klausosi Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų, kaip joms pačioms ryžtingai ir drąsiai siekti dar ryškesnės šviesos ir ją skleisti kitiems.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2009-11-22 13:57:08
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal