Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kvietimas bendrai nuoširdžiai Pirmadieninei maldai II. Temos tęsinys

Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros pirmadienio (2007 03 30 - 22 val.) maldos už mūsų, KIEKVIENO IR VISŲ, didesnę išmintį.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų visų mylimą Tėvą. Tiems, kuriems dar sunku garbinti Tėvą ir melstis savais žodžiais, galite pasinaudoti mano siūlomomis maldomis, tik svarbu, kad prieš tai jas perskaitytumėte ir suvoktumėte visų žodžių GILUMINĘ, dvasinę, prasmę, o per mūsų bendrą maldą jas skaitytų jūsų nuoširdžiai atsivėrusi siela.
------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad iš Tavosios meilės išauga žolė ir prasiskleidžia gėlės žiedas.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė suvirpina ir mano sielą iš vidaus.
Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavosios meilės dėka galiu mylėti ir aš, ir mylėti vis labiau taip, kaip mokai Tu – visus vienodai.
Tėve, aš garbinu Tave, kad vien tik Tavoji meilė sužadina tokius nuostabius virpesius pačioje mano sieloje, kad ji pajunta Tave esantį gyvą, nes būtent Tu esi gyvybės Šaltinis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, atsiverdamas Tau, net ir taip, kaip Tu atsiveri kiekvienam asmeniui ir visiems asmenims vienu metu.
Tėve, aš garbinu Tave, kad galiu patirti Tavąją meilę, ir kad trokštu jos vis daugiau ir daugiau, nes šis troškimas yra iš manosios sielos, kuri ir jaučia Tavosios dalelės, Tavosios dvasios, esnačios manyje, perteikiamus meilės virpesius iš Tavęs, ir dėl to trokšta jų vis daugiau ir daugiau.
Tėve, aš garbinu Tave, kad bet kokiomis sąlygomis, net pačiomis kritiškiausiomis, Tu man dovanoji ramybę ir palaimą, kurią aš ir galiu patirti tik būdamas gyvame ir giluminiame ryšyje su Tavimi.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, kuri vis labiau tampa ir mūsų kūrinija, kai me vis labiau atsiveriame Tau.
Tėve, aš garbinu Tave laisva valia, kurią Tu dovanoji kiekvienai kūrinijos šeimos asmenybei, ir kurią aš pašvenčiau Tavosios valios vykdymui.
Manoji valia, kad būtų Tavoji vallia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos dar šiek tiek patylėkite, tegu siela dar labiau panyra į Tėvo meilės virpesius, tegu ji džiaugiasi palaima, patiriama savyje. O tada pereikite prie prašymų maldos už mūsų išmintį.
----------------
Sūnau Kūrėjau, kurį dauguma žino tik kaip Jėzų iš Nazareto, Motina Dvasia, kurią dauguma žino tik kaip Šventąją Dvasią, Visuotini Tėve,
ačiū Tau, kad pakvietei mūsų vis labiau atsiveriančias sielas ir trokštančias dvasinės komunijos su Tavimi ir tarpusavyje į šitą kolektyvinę mūsų maldą už didesnę mūsų išmintį.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, jog ten, kur du ir daugiau įtikėjusių į tave ar į Tėvą yra drauge, tarp jų esi ir tu, per savo Tiesos Dvasią.
Aš prašau tavęs, tegu dabar Tiesos Dvasia įeiną į kiekvieną iš mūsų, nuoširdžiai atvertą sielą, kad ji imtų jausti tave esantį realų, tikrą, ir gyvą, net ir taip, koks realus, tikras, ir gyvas kiekvieno iš mūsų viduje yra Tėvo fragmentas, Jo dalelė, dvasia, Minties Derintojas, ir bendrauja su mumis visą laiką iš vidaus, o ypač, kada miegame ir jam nebegalime priešintis.
Aš, drauge su savo sielos sesėm ir broliais, kurie dalyvauja mūsų bendroje maldoje, nors yra toli vienas nuo kito fiziniu pavidalu, net įvairiose pasaulio šalyse, net ir įvairios dvasios, kurios mūsų žvilgsniui yra nematomos net ir būdamos visai šalia mūsų, meldžiu didesnės išminties kiekvienam iš mūsų, kad galėtume patys pajausti, kaip didesnis mūsų išmintingumas palengvina mūsų gyvenimą kasdienybėje.
Tėve, Tu esi išminties Šaltinis. Tavoji dvasia yra mūsų viduje, kiekvieno iš mūsų viduje. Tu mums liete lieji išmintį, tik mūsų nežinojimas, kad Tu kas akimirką, nenutrūkstamai lieji dieviškąją išmintį, ir neleidžia mums, nors trumpam, nurimti dienos metu, nors šiek tiek pabendrauti su Tavimi, suradus ramų kambelį, kad po tokio pabendravimo mūsų protas pajaustų, kaip jis prisipildė Tavosios išminties, padedančios spręsti kasdienius uždavinius savo asmeniniais laisvos valios sprendimais.
Aš meldžiu Tave, kaip ir mano sielos broliai ir sesės, kad mes daugiau paskirtume laiko nugyventos dienos prasmės apmąstymams, kad įvertintume, kaip ją nugyvenome, ar daug jautėme įtampos, nerimo, skubėjimo, ar suteikėme kam nors paguodą ir nuraminimą, ar ką nors įskaudinome ir dėl to patys patyrėme nerimo pojūtį.
Aš meldžiu, kad mes, kiekvienas, po truputį vis labiau priprastume vertinti savo nugyventos dienos prasmingumą, kuris kyla iš Tavosios valios vykdymo, mylimas Tėve. Aš meldžio savo sielos broliams ir sesėms palaimos patyrimo savyje, kuri ir padeda atsiverti daug labiau Tau, mylimas Tėve, ir iš Tavęs semtis didesnės išminties, dieviškosios išminties, kuri toli pranoksta žmogiškojo proto diktuojamus sprendimus savojo ego labui.
Mylimas Tėve, aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, meldžiu Tave, kad mes vis labiau ir labiau įprastume prašyti iš Tavęs didesnės išminties, kad šitas mūsų prašymas pavirstų į kasdienį prašymą, gilinant ir plečiant mūsų dabartinį požiūrį į aplinką ir į save patį.
Aš meldžiu Tave, kad Tavoji išmintis vis labiau ir labiau įsigalėtų mūsų, kiekvieno, viduje, per mūsų dvasinį ryšį su Tavimi, ir kad mes vis labiau įprastume vadovautis iš Tavęs gaunama išmintimi savo tarpusavio santykiuose su visais savo sielos broliais ir sesėm, Tavo vaikais, kuriuos Tu visus myli vienodai. Tik toks kelias suras sprendimus iš dabartinio gyvenimo akligatvių politikoje, ekonomikoje, šeimoje, visuomenėje. Nesvarbu, kokios būtų sudėtingos problemos, bet Tavoji išmintis visada suteiks didesnę šviesą ir pasitikėkjimą likti šitoje šviesoje su Tavimi.
Aš meldžiu Tave, kad mano sielos broliai ir sesės ryšį su Tavimi, gyvą ryšį su gyvuoju Tavimi, paverstų kasdieniu dvasiniu bendravimu, ir kad šitame bendravime visada būtų ir jų kasdienis troškimas semtis iš Tavęs dieviškosios išminties, laisva valia.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos vėl likite ramybės būsenoje, tegu siela jau dabar ir semiasi iš Tėvo didesnės išminties. Nesvarbu, kad Tėvo perduodamos didesnės išminties nepajausite akimirksniu. Tegu ji nusėda į jūsų pasąmonę. Ateis laikas, kada vis labiau ir labiau bendraudami su Tėvu pasiimsite ir tai, kas Tėvo buvo jau patalpinta į jūsų pasmonę.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-04-30 15:49:08

Komentarai

Mielieji, šio pirmadienio (2008 02 25) 22 val. mūsų malda bus už teigiamą požiūrį į žmoniją, nes joje yra tiek daug visko neigiamo, kad visa tai reikia VALYTI MALDOMIS NUOŠIRDŽIAI ATSIVERIANT TĖVUI.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi ir kad sukūrėi GYVYBĘ, kuri gali iš neigiamo požiūrio susiformuoti TEIGIAJMĄ, ATSIVĖRUSI TAU, KURIS ESI MEILĖS ŠALTINIS.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu vedi, meilės virpesiais ir laisva valia, kiekvieną į Meilę ir Šviesą SAVYJE, nes būtent Tu ir suteiki ir meilę, ir šviesą kiekvienam iš vidaus.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus visus, ir kiekvieną, nė vieno neatstumdamas, net ir paties žiauriausio žmogžudžio, apjungi į mylimų, vienodai, vaikų šeimą, gyvą kūrinijos sielų ir dvasių šeimą, kurios patį žemiausią laiptelį ir sudarome mes, materialūs žmonės.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu tik meilės vandenyne skandini savo visą kūriniją ir joje skleidi tik meilę, ir nieko daugiau be meilės.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus visus mokai MYLĖTI IRGI VISUS VIENODAI, net ir taip, kaip myli TU.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tavoji meilė ir suteikia palaimą ir ramybę, kada žmonija pulsuoja nuogu savanaudiškumu ir aklumu, kada ji nemato net savo susinaikinimo pavojaus, o Tu vis tiek myli visus mus ir tokius, ir myli nė kiek ne mažiau, ir ne daugiau, kaip ir tuos savo vaikus, kurie jau su Tavimi yra daug metų ir kurie taip pat padeda mums visiems žengti Meilės ir Šviesos keliu, nepaisant visų iškylančių kliūčių ir pavojų šitame kelyje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu vienintelis esi visos kūrinijos mylintis Tėvas – PIRMASIS ŠALTINIS IR CENTRAS, be kurio negali egzistuoti nė vienas kūrinijos atomas, nes Tu esi KŪRĖJAS, IR KURI IŠ MEILĖS, IR VISADA TIESOJE.
Aš garbinu Tave, kad ir mus Tu VISADA MOKAI GYVENTI MEILĖJE IR TIESOJE DRAUGE SU TAVIMI, ATRASTU SAVYJE.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po Tėvo pagarbinimo pasėdėkite tyloje, ir gerkite Tėvo meilę, o tada pereikite prie maldos už teigiamą požiūrį į žmoniją ir aplinką.
--------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, aš meldžiuosi dabar su savo sielos broliais už teigiamą požiūrį į kūriniją; meldžiuosi ir už mūsų aplinką, kuri yra persisunkusi neigiamu ir savanaudišku gyvenimu savo asmeniniam labui.
Aš meldžiu, kad mes savo meilės virpesiais, kurie yra iš Tavęs, mylimas Tėve, nušviestume žmonijos žemų ir sunkių virpesių lauką savo lengvais ir skaisčiais tyrų sielų virpesiais, Tavosios meilės, mylimas Tėve, virpesiais, kad mes ištirpdytume sunkius ir tamsius savanaudiškus planus mūsų meilės virpesiuose, kurie tarnauja visumos labui, Tavo, mylimas Tėve, labui, o tuo pačiu ir kiekvieno labui, nes tik jie gali išvaduoti pasaulį iš savanaudiškumo ir pražūties.
Aš meldžiuosi, kad teigiamu požiūriu į visą aplinką žvelgčiau ne ta prasme, jog tapčiau abejingas skriaudai ir savanaudiškumui, bet priešingai, kad visur ir visada suteikčiau pagalbą, kur tik jos reikia, kad niekada neatsakyčiau tamsos virpesiais, net jeigu jie yra aplinkui kasdien, kad apšviesčiau tamsą Tavosios meilės ir šviesos, mylimas Tėve, virpesiais, sklindančiais iš mano sielos, kuri yra atsivėrusi Tau. Ir kada tik šitas atsivėrimas sumažėja, aš meldžiu, kad nedelsiant kreipčiausi į Tave sustiprinimo ir paramos, šitų meilės ir šviesos virpesių papildymo, kad jais galėčiau šviesti visiems, ir visiems vienodai, nė vieno neišskiriant, net ir taip, kaip švieti Tu, mylimas Tėve.
Aš meldžiu, kad mes visi, atsivėrę Tau, mylimas Tėve, šitų šviesos ir meilės virpesių nelaikytume savo viduje, o dalintume visiems ir tuo pačiu sumažintume savanaudiškumo žemus ir sunkius virpesius, kurie dabar yra supančioję visą žmoniją, ir Lietuvą.
Aš meldžiu, kad mes šitaip teigiamu požiūriu veiktume tuos, kurie šiandien negali būti paveikti niekaip kitaip. Tik su Tavimi, mylimas Tėve, yra įmanoma viskas, net ir savanaudiškos pelkės nusausinimas meilės virpesių galia, kuri yra pati galingiausia, nes šitoji galia yra iš Tavęs, mylimas Tėve, iš Pirmojo ir Galingiausiojo Šaltinio ir Centro visoje kūrinijoje, o meilės ir gėrio neatsisako nė vienas gyvas tvarinys, jeigu tik jis yra normalus.
Tegu mūsų šitoji malda formuoja mūsų visų teigiamą požiūrį į žmoniją, bet jokiu būdu nepaverčia mūsų abejingais ir aklais tam blogiui kuris vis labiau apraizgo ir mūsų visuomenę, bet priešingai, kad mes dar geriau pastebėtume šito blogio apraiškas ir politikoje, ir versle, ir mene, ir šeimoje, ir visuomenėje, ir gatvėje, ir niekada nedalyvautume blogio stiprinime ir platinime,o meile ir gėriu, drauge su Tavimi, mylimas Tėve, veiktume visų labui, iš meilės Tau ir visiems, ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
-----------------------------------------------------
Po maldos pasėdėkite tyloje ir pasiklausykite Tėvo meilės mokymų.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2008-02-24 15:29:06Mielieji, kviečiu jus į mūsų kas savaitinę pirmadienio (2008 02 18) 22 val. maldą. Kur bebūtumėte, jūs galite dvasioje būti vieni šalia kitų, susijungdami per Tėvo dvasią, savo Minties Derintoją.
Melskitės ir garbinkite Tėvą TIK NUOŠIRDŽIAI, nes tik tokia malda turi jums poveikio.
Mechaninės maldos yra TUŠČIOS IR BEPRASMĖS.
Kam dar sunku melstis savais žodžiais, NUOŠIRDŽIAI skaitykite mano jums nuolat rašomas maldas.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą. Visoje kūrinijoje garbinamas tik TĖVAS, NIEKO JO NEPRAŠANT, TIK JAM IŠLIEJANT SAVO MEILĖS VIRPESIUS.
-------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu TAVE, kad Tu esi, ir kad sukūrei kūriniją, o joje gyvybę, ir ją visą laiką maitini savo meilės virpesiais, kurie pereina, kaip pati nuostabiausia energija, per gausybę transformacijų ir kūną pasiekia maisto, fizinio maisto pavidalu, o atsivėrusią sielą pasiekia TIESIAI PER TAVO DVASIĄ, MINTIES DERINTOJĄ, ESANTĮ KIEKVIENO IŠ MŪSŲ PROTE.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tu esi Meilės Šaltinis, Amžinas Meilės Šaltinis, ir be perstojo lieji meilę visiems, geriems ir blogiems, piktiems ir mylintiems, ir lieji ją visiems VIENODAI, nė vieno NEUŽMIRŠDAMAS, NEATSTUMDAMAS.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu ir mus mokai MYLĖTI VISUS, ir mylėti visus VIENODAI. Nė vieno neatstumiant ir neišskiriant.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, ir garbinsiu per visą amžinybę, kada po prisikėlimo žengsių sieos pavidalu, o dar vėlaiu, ir dvasios pavidalu, ir lygiai taip su meile garbinsiu Tave ir stovėdamas Tavo asmens akivaizdoje Rojuje, visos kūrinijos materialiame centre.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu suteiki toki pasitikėjimą ir tikėjimą Tavimi ir savimi, kad siela ir nori dainuoti, laisvame skrydyje pas TAVE, darydama gėrį visiems iš meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po Tėvo pagarbinimo pasėdėkite tyloje keletą minučių. Tegu jūsų siela geria Tėvo meilės virpesius nuostabiai atsivėrusios sielos būsenoje. O tada pereikite prie prašymų maldos už TYLĄ.
----------

Sūnau Kūrėjau, daugumai girdėtas tik tavo žemiškuoju vardu kaip Jėzus iš Nazareto, Visatos Motina Dvasia, Nebadonija, daugumai girdėta tik tavojo PASIREIŠKIMO vardu kaip Šventoji Dvasia Tėve, ačiū tau, kad tu vis giliau ir plačiau atveri mūsų sielas, kad jos trokšta komunijos, šito intymiausio ryšio su tavimi bendroje maldoje, kaip ir asmeninėje maldoje.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei kaip Jėzus, ir dabar tą kartoji, kaip Šeimininkas Sūnus Kūrėjas, jog ten, kur du ir daugiau įtikėjusiųjų į tave ar į Tėvą susirenka draugėn, tarp jų esi ir tu, per savo Tiesos Dvasią, ir beldi į kiekvieno širdį, kad atidarytų širdies duris ir tu įeitum į vidų, ir būtum viduje, kaip VISĄ LAIKĄ VIDUJE yra TĖVO DVASIA, Minties Derintojas. Aš prašau Tavęs, Sūnau Kūrėjau, tegu dabar tavoji Tiesos Dvasia įeina į mūsų, kiekvieno, dalyvaujančio šitoje kolektyvinėje maldoje, vidų ir kad mes pajustume tave esantį realų ir gyvą, koks realus ir gyvas yra Tėvas, visą laiką veikiantis mus, kiekvieną iš vidaus, per savo dvasią, Minties Derintoją.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, šįkart aš savo sielos brolius ir seses pakviečiau į mūsų bendrą maldą už TYLĄ. Atėjo mūsų kartoje toks metas, kada reikia melstis ir už TYLĄ, nes skambantis triukšmas, kuris veržiasi aplinkui, pradendant įvairiausiais renginais, tokiais, kaip alaus šventės, gražuolių konkursai, sporto varžybos, koncertai jaunimui, televizijos pramogos, ir baigiant įvairiausiais pobūviais, draugų kompanijomis, šeimos kivirčais, karais, politinėmis rietenomis, ir daugybe gyvenimiškų situacijų gatvėje, autobuse, santykiuose su bendraklasiais, bendradarbiais, visur prasiveržia triukšmingos ir nieko bendro su tyla ir ramybe neturinčios gaidos, kurios vargina kiekvieno pasąmonę ir veda į ankstyvą ligą ir mirtį visą visuomenę.
Aš meldžiuosi, drauge su savo sielos broliais ir sesėmis, kad mes visus savo meilės virpesius siųstume tiems, kurie net ir šitą pačią akimirką, per mūsų visą Urantija, kažkur siautėja ir kelia triukšmą savo namiškiams, kaimynams, praeiviams, ir tuo pačiu kaip peiliu raižo, tavo mylimas Tėve MEILĖS TYLOS RAŠTĄ.
Dabar žmonės yra visiškai nusigręžę nuo Tavęs, mano mylimas Tėve, dėl to jie dėl savo neišmanymo ir darkosi taip, kad kitiems kelia didžiulę grėsmę ir daugybę nepatogumų, net trikdydami bendrauti su Tavimi TYLOJE TIEMS, KURIE ŠITO BENDRAVIMO TROKŠTA.
Tegu mūsų atsivėrusių sielų siunčiami meilės virpesiai, mus pasiekę iš Tavęs, mylimas Tėve, kaip paties nuostabiausio ir gaiviausio lietaus lašeliai suvirpina ir tokių triukšmadarių širdis, kad jie pajustų savo viduje jiems nesuvokiamą virptelėjimą ir kad jie patys paklaustų, “kas tai? O juk tai malonus pojūtis. Aš dar noriu jį prailginti.” O šitas pojūtis prailginamas tik TYLOJE ir gyvame ryšyje su TAVIMI, MYLIMAS TĖVE.
Aš meldžiuosi, kad šitokio pojūčio imtų trokšti triukšmadarių širdys, ir jie patys pradėtų jausti, kad triukšmas vargina ir juos, ir vargina daugiau negu tą gali svokti jų menkas dabartinis protas, kuriam triukšmo atrodo, jog reikia kaip narkomanui narkotiko. Aš meldžiu jiems, su meile ir iš meilės – TYLOS.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
--------------------------------------------------
Po maldos pasėdėkite TYLOJE keletą minučių. Tegu jūsų siela klausosi Tėvo meilės mokymų, kurie perduodami ir girdimi tik TYLOJE. Net NURIMUSIO proto TYLOJE.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2008-02-17 10:29:04Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu esi meilės Šaltinis, kuris vienintelis keiti visus savo tvarinius be prievartos, vien tik meilės jėga, kad jie visi irgi pamiltų vieni kitus ir taptų geresni negu yra dabar, kad ir kokie būtų geri.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes Tavoji kūrinija yra skirta mums, kad mes kauptume patyrimą, ir šitaip vis labiau tobulėdami, eitume pas Tave į Rojų, visos kūrinijos centrą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik mano atsivėrusi Tau siela ima vis labiau trokšti giluminio ryšio su Tavimi per tokį garbinimą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu esi tas traukos centras, nes esi GYVAS ir net GYVYBĖS ŠALTINIS, o siela pati būdama GYVA, ir junta šitą gyvą traukimą į savo ŠALTINĮ.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu esi meilės Šaltinis, kuris vienintelis keiti visus savo tvarinius be prievartos, vien tik meilės jėga, kad jie visi irgi pamiltų vieni kitus ir taptų geresni negu yra dabar, kad ir kokie būtų geri.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes Tavoji kūrinija yra skirta mums, kad mes kauptume patyrimą, ir šitaip vis labiau tobulėdami, eitume pas Tave į Rojų, visos kūrinijos centrą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik mano atsivėrusi Tau siela ima vis labiau trokšti giluminio ryšio su Tavimi per tokį garbinimą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu esi tas traukos centras, nes esi GYVAS ir net GYVYBĖS ŠALTINIS, o siela pati būdama GYVA, ir junta šitą gyvą traukimą į savo ŠALTINĮ.Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu esi meilės Šaltinis, kuris vienintelis keiti visus savo tvarinius be prievartos, vien tik meilės jėga, kad jie visi irgi pamiltų vieni kitus ir taptų geresni negu yra dabar, kad ir kokie būtų geri.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes Tavoji kūrinija yra skirta mums, kad mes kauptume patyrimą, ir šitaip vis labiau tobulėdami, eitume pas Tave į Rojų, visos kūrinijos centrą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik mano atsivėrusi Tau siela ima vis labiau trokšti giluminio ryšio su Tavimi per tokį garbinimą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu esi tas traukos centras, nes esi GYVAS ir net GYVYBĖS ŠALTINIS, o siela pati būdama GYVA, ir junta šitą gyvą traukimą į savo ŠALTINĮ.Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu esi meilės Šaltinis, kuris vienintelis keiti visus savo tvarinius be prievartos, vien tik meilės jėga, kad jie visi irgi pamiltų vieni kitus ir taptų geresni negu yra dabar, kad ir kokie būtų geri.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes Tavoji kūrinija yra skirta mums, kad mes kauptume patyrimą, ir šitaip vis labiau tobulėdami, eitume pas Tave į Rojų, visos kūrinijos centrą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik mano atsivėrusi Tau siela ima vis labiau trokšti giluminio ryšio su Tavimi per tokį garbinimą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu esi tas traukos centras, nes esi GYVAS ir net GYVYBĖS ŠALTINIS, o siela pati būdama GYVA, ir junta šitą gyvą traukimą į savo ŠALTINĮ.Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu esi meilės Šaltinis, kuris vienintelis keiti visus savo tvarinius be prievartos, vien tik meilės jėga, kad jie visi irgi pamiltų vieni kitus ir taptų geresni negu yra dabar, kad ir kokie būtų geri.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes Tavoji kūrinija yra skirta mums, kad mes kauptume patyrimą, ir šitaip vis labiau tobulėdami, eitume pas Tave į Rojų, visos kūrinijos centrą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik mano atsivėrusi Tau siela ima vis labiau trokšti giluminio ryšio su Tavimi per tokį garbinimą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu esi tas traukos centras, nes esi GYVAS ir net GYVYBĖS ŠALTINIS, o siela pati būdama GYVA, ir junta šitą gyvą traukimą į savo ŠALTINĮ.Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu esi meilės Šaltinis, kuris vienintelis keiti visus savo tvarinius be prievartos, vien tik meilės jėga, kad jie visi irgi pamiltų vieni kitus ir taptų geresni negu yra dabar, kad ir kokie būtų geri.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes Tavoji kūrinija yra skirta mums, kad mes kauptume patyrimą, ir šitaip vis labiau tobulėdami, eitume pas Tave į Rojų, visos kūrinijos centrą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik mano atsivėrusi Tau siela ima vis labiau trokšti giluminio ryšio su Tavimi per tokį garbinimą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu esi tas traukos centras, nes esi GYVAS ir net GYVYBĖS ŠALTINIS, o siela pati būdama GYVA, ir junta šitą gyvą traukimą į savo ŠALTINĮ.Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu esi meilės Šaltinis, kuris vienintelis keiti visus savo tvarinius be prievartos, vien tik meilės jėga, kad jie visi irgi pamiltų vieni kitus ir taptų geresni negu yra dabar, kad ir kokie būtų geri.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes Tavoji kūrinija yra skirta mums, kad mes kauptume patyrimą, ir šitaip vis labiau tobulėdami, eitume pas Tave į Rojų, visos kūrinijos centrą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik mano atsivėrusi Tau siela ima vis labiau trokšti giluminio ryšio su Tavimi per tokį garbinimą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu esi tas traukos centras, nes esi GYVAS ir net GYVYBĖS ŠALTINIS, o siela pati būdama GYVA, ir junta šitą gyvą traukimą į savo ŠALTINĮ.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2008-02-10 18:39:57Kviečiu jus į mūsų bendrą pirmadienio (2008 02 11) 22val. maldą. Šįkart pasimelskime už silpnaregius ir akluosius. Būtent už juos pasimelsti paprašė Dalia, paskambinusi man iš Vokietijos, kur ji gyvena.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų mylimą Tėvą. Kam dar sunku garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, tuomet NUOŠIRDŽIAI skaitykite mano jums rašomas maldas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu sukūrei tokią nuostabią kūriniją, kurią maudai savo amžinybėje, o mus visus užlieji meilės bangomis, kad mes trokšte trokštume irgi žengti į šitą pačią amžinybę su Tavimi ir Tavyje, ir net Tave jausdami savyje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu esi meilės Šaltinis, kuris vienintelis keiti visus savo tvarinius be prievartos, vien tik meilės jėga, kad jie visi irgi pamiltų vieni kitus ir taptų geresni negu yra dabar, kad ir kokie būtų geri.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes Tavoji kūrinija yra skirta mums, kad mes kauptume patyrimą, ir šitaip vis labiau tobulėdami, eitume pas Tave į Rojų, visos kūrinijos centrą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik mano atsivėrusi Tau siela ima vis labiau trokšti giluminio ryšio su Tavimi per tokį garbinimą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu esi tas traukos centras, nes esi GYVAS ir net GYVYBĖS ŠALTINIS, o siela pati būdama GYVA, ir junta šitą gyvą traukimą į savo ŠALTINĮ.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau ir Tavo kūrinijos šeimai, kuri vis labiau tampa ir mano šeima. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
------------------------------------------------------------------------------
Po mylimo Tėvo pagarbinimo pasėdėkite keletą minučių tyloje, tegu jūsų atsivėrusi Tėvui siela geria Jo meilės virpesius ir pajunta gyvąją ramybę, o tada pereikite prie prašymų maldos..
--------------------------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik Jėzaus iš Nazareto žemiškuoju vardu, Visatos Motina Dvasia, daugumai žinoma tik Šventosios Dvasios vardu, Tėve, ačiū tau, kad tu sukvieti mus į bendrą maldą, kada atsiveria mūsų sielos.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, kad ten, kur du ir daugiau įtikėjusiųjų susirenka draugėn, tarp jų esi ir tu, per savo Tiesos Dvasią, ir beldi į kiekvieno iš mūsų širdies duris, kad atvertume tau, o tu įeitum į vidų, kaip mūsų viduje yra visada Tėvas, per savo dvasią, Minties Derintoją.
Sūnau Kūrėjau, Motina Dvasia, Tėve, šį vakarą aš drauge su savo sielos broliais, kurie fiziniu pavidalu dabar yra net skirtingose šalyse, už kelių tūkstančių kilometrų, bet per savo atsivėrusias sielas Tau, Tavosios dvasios, Minties Derintojo, dėka, vis tiek yra apjungti į vieną DVASINĘ ŠEIMĄ, meldžiamės už tokius savo sielos brolius ir seses, kurie turi didžiulę fizinę kliūtį dabartiniam savo pavidalui, žmogiškajam pavidalui – didžiulę silpnaregystę ir net aklumą. Mes meldžiamės už juos, kad jie net ir nematydami visų fizinio grožio mūsų planetoje atspalvių, savo siela vis tiek pajaustų iš Tavęs, mylimas Tėve, sklindančią meilę ir ramybę, palaimą ir tvirtumą, kad jie net ir tokiomis sąlygomis taptų tokiais Tavo sūnumis ir dukromis, kurie demonstruotų net ir fizinį gerą regėjimą turintiems sielos broliams ir sesėms pavyzdį, kaip reikia gyventi su Tavimi, mylimas Tėve, kaip su Tavimi kasdienis gyvenimas tampa nuostabiu savojo charakterio vystymu ir grūdinimu, kaip su Tavimi, mylimas Tėve, net ir fiziniai apribojimai žmogiškajam kūnui, visiškai nesumažina sielos meilės pojūčio ir jos gausaus dalinimo net ir visiškai sveikiems.
Aš meldžiu, kad mūsų atsivėrusios sielos savo meilės virpesius siųstų visiems tiems, kurie gali pažeisti tokį trapų silpnaregio ir aklojo gyvenimo ryšį su aplinka, kada jam reikia pereiti per gatvę, kada jam reikia įeiti į parduotuvę, kada jam reikia pagalbos namuose; meldžiu, kad visada atsirastų šitą pagalbą suteikianti ranka, ir tuo pačiu suteikianti didesnį pasitikėjimą ir aplinka, ir Tavimi, mylimas Tėve, nes būtent Tu ir suteiki tą pagalbą per savo siela atsivėrusius Tavo sūnus ir dukras.
Aš meldžiu, kad silpnaregio ir aklojo gyvenimo aplinka, mūsų dėka, taptų jiems, visiems, visada vis draugiškesnė ir juos nuraminanti.
Aš meldžiu, kad mano sielos broliai ir sesės, kurie mato gatvėje tokius pagalbos reikalingus mūsų sielos brolius ir seses, nepraeitų pro juos abejingai, o patys pasiūlytų pagalbą, prieš tai pasiklausę, ar jie tam neprieštarautų.
Aš meldžiu drauge su savo sielos broliais ir sesėmis, kad kuo daugiau patys atsivertume Tau, mylimas Tėve, o tada mūsų fizinis žvilgsnis geriau ir greičiau pamatys, atsivėrusios sielos dėka, kur reikalinga mūsų padedanti ranka tokiems mūsų sielos broliams ir sesėms, kuriems saulės šviesa yra nematoma, bet kuriuos Tėvas juos myli lygiai tiek pat, kiek ir visus kitus savo vaikus; ir mus, kiekvieną, moko šitaip mylėti ir tarnauti savo sielos broliams ir sesėms iš meilės jiems.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, kad jūsų siela klausytųsi Tėvo meilės mokymų, suteikiamų būtent jai. Ir nesvarbu, kad jie nusės į pasąmonę, tačiau jie vis tiek niekur neprapuls. Atėjus reikiamai akimirkai, šviesi mintis iškils į sąmonę ir nustebins jus pačius – kokia šviesi ir pilna meilės mintis.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,Algimantas
2008-02-10 10:44:21Ačiū tau, miela Vita, už žinutę dėl mūsų pirmadienio maldos. Tikrai man atrodė, kad mūsų pirmadienio maldą buvau įdėjęs, nes savo sielos sesei, Daliai, sekmadienį, kada paskambino iš Vokietijos ir klausė, kokia bus pirmadienio malda, nes ji kol kas neturi interneto ir negali skaityti mūsų Forume esančių maldų, pasakiau,jog mūsų malda bus už meilę, gėrį, tiesą.
Maldas parašau skirtingu metu. Kada parašau anksčiau, tai nenoriu iš karto patalpinti į Forumą, nes naujų temų aptarimas temą, Kvietimas pirmadienio maldai, nustumia labai jau žemai, kad jos kiti gali jau ir nebematyti ekrane iš viso. dėl to ją įdedu sekmadienį.
Tad dabar įdedu mūsų maldą, kurią buvau numatęs vakar dienai. Ji bus mūsų kito pirmadienio malda. Tačiau, jeigu Forume nėra maldos paskelbtos net pirmadienį,tai duokit žinią.
------
Dabar ateinančio pirmadienio (2008 02 04) 22val. mūsų maldą, kad vėl nemanyčiau, jog įdėjau į Foruma, patalpinu labai iš anksto. Pasimelskime už meilę, gėrį, ir tiesą.
Iš pradžių pagarbinkime mylimą Tėvą, savais žodžiais, arba nuoširdžiai skaitykite mano jums rašomas maldas.
--------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi Mielė, Gėris, Tiesa, Gailestingumas, ir Grožis; aš garbinu Tave, kad esi Meilės, Gėrio, Tiesos, Gailestingumo, ir Gėrio Šaltinis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu, dovanodamas pats SAVE, mus visus apjungi į savo dieviškąją kūrinijos ŠEIMĄ.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu visus myli ir šviesini savo Tiesos arenoje ir mus visus mokai daryti TĄ PATĮ savojoje aplinkoje, kur bebūtume.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus VISUS, IR KIEKVIENĄ, apgaubi globos skraiste ir tiesa, o į vidų pripildai meilės virpesių į kiekvieną atsivėrusią sielą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi TOKS Tėvas, kad niekada nerodai nė menkiausio pykčio ir susierzinimo virptelėjimo, ir visą kūriniją maudai vien tik savo MEILĖS VANDENYNE.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu esi garbinamas visoje kūrinijos šeimoje, nes Tavoji meilė ir skatina atsivėrusį Tau tvarinį visa savo širdimi, GARBINTI Tave.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------
Po mylimo Tėvo pagarbinimo pasėdėkite keletą minučių tyloje, tegu jūsų atsivėrusi siela geria Tėvo meilės nektaro virpesius, o tada pareikite prie prašymų maldos.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, kuris daugumai esi girdėtas tik žmogiškuoju tavo vardu kaip Jėzus iš Nazareto, Vietinės Visatos Motina Dvasia, dauguma girdėta tik savo Šventosios Dvasios vardu, Tėve, šį vakarą aš savo sielos brolius pakviečiau į mūsų bendrą, kolektyvinę maldą už meilę, gėrį, ir tiesą. Tai patys nuostabiausi Tavojo, mylimas Tėve, pasireiškimo aspektai visoje kūrinijoje, tačiau jie sklinda tiktai tada, kada šiuos Tavo aspektus skleidžia vieni kitiems Tavo mylimi tvariniai, įskaitant ir mus, žmones. Dėl to ir mano siela trokšta, kad mes savo meilės virpesiais, skleidžiamais ir šitos kolektyvinės maldos metu, stiprintume savo sielos brolius, kad ir jie skleistų ir meilę, ir gėrį, ir tiesą.
Aš meldžiu, kad mūsų maldoje tavoji, Sūnau Kūrėjau, Tiesos Dvasia, beldžianti į mūsų širdies duris iš išorės, įeitų į vidų, nes mes esame plačiai atvėrę jas ir meilei, ir gėriui, ir tiesai, sklindančiai iš Tėvo.
Aš meldžiu, kad mūsų sielos broliai ir sesės, kurie šiandien maudosi tirštoje tamsoje, kur vyrauja jų materialūs interesai, savanaudiški jų interesai, mūsų virpesiai šviesintų ir jų aplinką.
Drauge su savo sielos broliais ir sesėmis, aš meldžiu, kad mes atsivėrę Tau, mylimas Tėve, pajaustume Tavo vedimą iš vidaus, ir nustotume siekę savanaudiškų interesų tenkinimo kitų sąskaita, pasinaudodami apgaule ir melu.
Aš meldžiu, kad visi mūsų jauni žmonės, kurie taip trokšta materialaus turto, ir vien tik dėl to, kad nemato GYVŲ MOKYTOJŲ PAVYZDŽIO nei šeimoje, nei mokykloje, nei darbe, nei knygose, nei televizijoje, dėl to nežino savo gyvenimo PRASMĖS, taip pat pajaustų mūsų meilės jiems siunčiamus virpesius, kad ir kokie jie būtų silpni ir jiems nejuntami, bet net ir tokie jie vis tik silpnina, SKAIDRINA tamsą – melą, savanaudiškumą, STIPRINA meilę, gėrį, ir tiesą.
Aš meldžiu, kad jaunimas suvoktų, kad pasidavęs pražūtingos reklamos iliuzijai jis pats save žudo ir klampina į saviapgaulės liūną, tikėdamasis iš jo išsilaisvinti, kada tik panorės, bet jis šito niekada nepajėgs padaryti, jeigu asmeniškai kiekvienas neieškos GYVO RYŠIO SU TĖVU. Be šito ryšio, visa dabartinio pasaulio informacijos KREIVA LAVINA, kuri įžiuliai ir brutualiai brukte brukama – GYVENK TAIP, KAD BŪTUM TURTINGAS, POPULIARUS, KAD BŪTUM PIRMAS – sunaikins jauno žmogaus ateitį ir sielą.
Ir kokia gi nauda iš visų pasaulio turtų ir karjerų, jeigu viso šito siekiama pražudant SIELĄ, nustumiant kitus, sunaikinant šeimos vertybes, išniekinant meilę, išjuokiant gėrį, ir atstumiant Tėvą, kaip pagrindinę kliūtį šitame kelyje.
Aš meldžiu, kad mūsų meilės virpesiai stiprintų mus, kiekvieną, dalyvaujantį mūsų maldoje, kad mes visada gyventume su atrastu Tėvu savyje, jeigu Jo dar neatradome, kad nuoširdžiai siektume Jo atradimo savyje, nes tik Tėvas mums suteikia meilės virpesius, kuriuos ir galime pasiųsti mes patys visiems ir kiekvienam vienodai. Ir tik Tėvo gyvo ryšio su mumis dėka, mes kuriame GĖRĮ TIESOJE iš Meilės Tėvui.
Aš meldžiu, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, glaudesnio gyvo ryšio su Tėvu, kad mes patys taptume Tėvo meilės ŠAUKLIAIS IR ŠVYRTURIAIS, Tėvo MEILĖS VANDENYNE.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos dar keletą minučių pasėdėkite tyloje ir tegu jūsų atsivėrusi siela klausosi jai suteikiamų Tėvo mokymų. Tegu jie nusėda į pasąmonę. Jie niekur nedings.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2008-01-29 21:10:13Mielieji, kveičiu jus šįkart į mūsų kolektyvinę pirmadienio (2008 01 21) 22val. maldą už mažylius vaikus, kuire kaip atviri ir švarūs indai gali būti pripildomi meilės ir šviesos arba pykčio ir tamsos.
Ir nesvarbu kur būtumėte šiuo metu savo fiziniu pavidalu, Lietuvoje – mieste, kaime, kelionėje – ar net toli nuo Lietuvos, kur nors už tūkstančių kilometrų, jūs atsivėrę dvasioje, per šitą mūsų kolektyvinę maldą, Tėvo dvasios, Minties Derintojo, dėka esate suvienijami į vieną dvasinę šeimą.
Lygiai taip pat į mūsų dvasinę komuniją su Tėvu įsijungia ir mūsų angelai serafimai.
Iš pradžių pagarbinkime mylimą Tėvą. Pagarbinkime savais žodžiais, savomis mintimis. O tiems, kuriems dar sunku tą padaryti savais žodžiais, skaitykite mano jums kas savaitę rašomas maldas, tik skaitykite jas NUOŠIRDŽIAI, O NE MECHANIŠKAI.
Tėvui reikalingas jūsų sielos-širdies ATSIVĖRIMAS, o ne gražūs žodžiai, kada siela ir toliau miega.
----------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, garbinu, kad atveri mano sielą vis giliau, ir aš pats imu vis daugiau ir daugiau patirti, savo viduje, Tavo suteikiamus meilės virpesius.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes Tu esi Gyvasis Meilės Šaltinis, kuris sielą ir pažadinai tokiai KOMUNIJAI, bendravimui su Tavimi, kad siela pati pradeda vis labiau trokšti tokio atsivėrusio ir nuoširdaus bendravimo.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes Tu esi viso Grožio Šaltinis; tik Tavo dėka gali egzistuoti tokia neapsakoma grožybė visiškai šalia – kupinas meilės ir gėrio poelgis, nuostabūs gėlių nepakartojami žiedai, snaigių unikalūs raštai, ir kosmoso neaprėpiama erdvė; ir visa tai yra TAVOSIOS MEILĖS KŪRYBOS PASEKMĖ.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu kiekvienam suteiki sustiprinimą ir vedimą iš vidaus, kad tik mes nesustotume augę, vis geriau pažindami ir Tave, ir Tavo pasireiškimus per aplinkui veikiančius Tavo kitus vaikus.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes Tu esi Tas Amžinasis, kuris visus ir visada, per visą amžinybę, TOBULINI, kad tik jie panašėtų į TAVE, ir šitaip visa Tavoji kūrinija dar labiau nušvistų.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes Tavoji Meilė suteikia ramybę ir sustiprinimą be jokių sąlygų, ji tiesiog liejasi į vidų ir stiprina kiekvieną ATSIVĖRUSĮ TAU iš vidaus, ir atsivėrimas prieinamas kiekvienam ir visur.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus visus myli VIENODAI, ir mus mokai mylėti lygiai taip, kaip myli TU, o tai yra pati tikriausia ir realiausia Tavoji meilė atsivėrusioje TAU sieloje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, kuri vis labiau tampa ir mano kūrinija. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------------------------
Po mylimo Tėvo pagarbinimo pasėdėkite keletą minučių ramybės būsenoje tyliai, tegu jūsų atsivėrusi siela geria Tėvo meilės nektarą, o tada pereikite prie prašymų maldos už mažylius.
-----------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tiktai tavo žmogiškojo įsikūnijimo Jėzaus iš Nazareto vardu, Visatos Motina Dvasia, daugumai girdėta tiktai tavojo PASIREIŠKIMO kaip Šventoji Dvasia vardu, Tėve, ačiū Tau, kad Tu vis labiau atveri mūsų sielas, ir jos nori susiburti kolektyvinei maldai, kad pajaustų vidinę ramybę iš Tavęs.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, ten, kur du ir daugiau įtikėjusiųjų į tave ar Tėvą susiburia drauge, tarp jų esi tu, per savo Tiesos Dvasią, ir beldi į širdies duris, kad atvertų, o tu galėtum įeiti į vidų, kur visą laiką yra Tėvas, per savo dvasią, Minties Deritoją. Aš dabar kreipiuosi į tave, Sūnau Kūrėjau, įeik į kiekvieno, dalyvaujančio šioje maldoje vidų, nes mūsų durys yra tau atvertos plačiai, kad mes pajustume tave esantį realų ir gyvą mūsų viduje, koks realus ir gyvas mūsų viduje yra TĖVAS.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, aš pakviečiau visus savo sielos brolius šį vakarą pasimelsti už visus vaikus, ypač už pačius mažiausius, už tuos mažylius, kurie yra kaip skaidrūs ir tušti indai, kurie yra visiškai nesuteršti blogio patyrimo, kurie dar nežino, kas yra apgaulė ir kas yra pats blogis.
Aš drauge su savo sielos broliais ir sesėmis meldžiuosi už visu tokius mažylius, kad iš mūsų dabar atvertų sielų meilės virpesiai kuo stipriau pasklistų tokiems mažyliams, kad jie pajaustų jų poveikį, jeigu tokių meilės virpesių jiems stinga iš jų tėvų.
Aš meldžiu, kad šitie mažyliai, kuo daugiau patirtų meilės raminančių ir sustiprinančių virpesių, kad jie šituose virpesiuose maudytųsi kaip pačiame švariausiame ir skaidriausiame vandenyje, nes jis yra Tavo, mylimas Tėve, Gyvasis Vanduo, kuris ir stiprina, ir GYDO, net ir fizinę negalią.
Aš meldžiu, kad tokie tyri ir be nuodėmės mažyliai, net šitą pačią akimirką, pajaustų sustiprinimą iš išorės, iš mūsų, ir jeigu tik iki tol, nors menka dalele, jie buvo pajautę pasimetimą ir nerimą, nes nesulaukė tokių meilės virpesių iš savo tėvų ir aplinkos, kad jie nusiramintų, kad jie augtų tiesūs ir dori, nes ir mūsų meilės virpesiai juos pasiekia lygiai taip, kaip ir šalia jų esančių žmonių skleidžiami geri ar blogi virpesiai.
Aš meldžiu, kad mes savo meilės virpesiais tiesintume jų dvasinį stuburą, jeigu jis jau buvo pradėjęs iškrypti dėl blogo su jais elgesio, nesvarbu ar tas blogas elgesys buvo iš jų tėvų pusės, ar iš auklėtojų pusės, jeigu jie yra tikrųjų savo gimdytojų apleisti; mes jiems visiems siunčiame savo mielės virpesius, kad tik jiems būtų ramiau savo viduje, kad tik mes galėtume jų tuščią indą pildyti vien tik tyrais, mylimas Tėve, Tavosios meilės virpesiais.
Aš meldžiu, kad mes ir patys daugiau atsivertume Tau, mylimas Tėve, ir patys prisipildytume Tavosios meilės virpesių, o tada juos skleistume visiems, ir tiems mažyliams, ir skleistume juos NUOLAT.
Ir kuo daugiau bus mūsų sielos brolių ir sesių NUOLAT skleidžiančių tokius meilės virpesius visiems, ir šitiems mažyliams, tuo labiau valysis aplinka, tamsi blogio ir baimės aplinka, nes vis labiau prisipildys meilės virpesių KIEKVIENAS IŠ MŪSŲ ASMENIŠKAI IR KIEKVIENAS ASMENIŠKAI PASIŲS JUOS Į APLINKĄ; ir tai priartės ir prie mūsų kolektyvinės maldos poveikio, kada mes tik sutartu laiku susibūrę skleidžiame meilės virpesius, kaip tą darome ir dabar mažyliams vaikams, siekdami iš visos sielos juos apsaugoti nuo blogio virpesių pripildydami juos mūsų meilės virpesiais.
Aš meldžiu, kad mes vis daugiau ir dažniau šitaip pripildytume aplinką meilės virpesiais nelaukdami vien tik mūsų pirmadienio kolektyvinės maldos, bet NUOLAT BŪDAMI MEILĖS RADIACIJOS GYVAIS SKLEIDĖJAIS, ir tuo pačiu šviesintume ir save, ir aplinką iš meilės Tėvui ir visai Jo aplinkai, kuri vis labiau tampa ir mūsų aplinka.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, tegu jūsų atsivėrusi siela klausosi, ką jai kalba Tėvas. Ir nesvarbu, kad Tėvo mokymo galite neišgirsti dar ilgai, tačiau jis nusės į pasąmonę, ir sielai atsivėrus, iškils ir į sąmonės lygį.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,Algimantas
2008-01-20 11:24:00Mielieji, kviečiu jus į mūsų bendrą pirmadienio maldą (2008 01 14) 22val. už nuoširdžiai ieškančius Tėvo ir Jį jau atradusius, nes būtent JIE yra pasaulio ŠVIESA.
Iš pradžių pagarbinkime mylimą Tėvą.
Jeigu savais žodžiais jums dar sunku garbinti ir melstis, pasinaudokite mano jums rašomomis maldomis, tik skaitykite jas nuoširdžiai.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi mūsų visų Tėvas, visos kūrinijos šeimos mylintis Tėvas, kurį ATRADUS SAVYJE, pasikeičia gyvenimo PRASMĖ.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus visus, ir kiekvieną, vesdamas į savo meilės centrą, pas save į Rojų, nevartoji jokių laisvos valios, kurią Tu pats ir padovanoji, suvaržymų, o tik lieji meilę, ir nieko daugiau, ir šitoji meilė ir nukreipia laisvą valią vien tik į GĖRĮ.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus visus, ir kiekvieną, TOBULINI, ir visą laiką sieki, kad mes taptume geresni ir labiau mylintys vienas kitą, ir visumą, ir per šitos meilės dalinimą vienų kitiems panašėtume į Tave.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė ne tik ramina sielą iš vidaus, bet taip pat ir UŽDEGA skleisti ją kitiems ir kurti gėrį aplinkui, kur bebūtum ir su kuo bebūtum.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tavo dėka aš vis labiau pajuntu Tavųjų meilės virpesių galią, kurie iš vidaus suteikia tokios vidinės stiprybės, kokios negali suteikti vien tik skaitomi ar klausomi mokymai, kad ir kokie jie būtų pakylėjantys, ir tik Tavo meilės GYVI virpesiai sielai suteikia nuostabų gyvybingumą, kurio jai kaip tik ir reikia.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus visus, ir kiekvieną, MOKAI, kad visi vienas į kitą žvelgtume, kaip į sielos brolį ir sesę, ir mylėtume juos net ir taip, kaip juos myli TU – TĖVIŠKA MEILE, KURI NEREIKALAUJA JOKIO JOS SUGRĄŽINIMO, O MYLI IR TIEK, IR VISĄ LAIKĄ, IR VISUS, TAIP, KAIP TU.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po mylimo Tėvo pagarbinimo dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, tegu jūsų siela geria TĖVO MEILĖS virpesius. O tada pereikite prie prašymų maldos.
------------------------------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik žmogiškuoju vardu kaip Jėzus iš Nazareto, Visatos Motina Dvasia, daugumai girdėta tik tavo pačios pasireiškimo visatoje vardu kaip Šventoji Dvasia, Tėve, šįkart aš savo sielos brolius ir seses pakviečiau į mūsų kolektyvinę pirmadienio maldą už visus mūsų sielos brolius ir seses, bet ypač už tuos, kurie NUOŠIRDŽIAI ieško Tavęs, mylimas Tėve, arba kurie jau yra Tave atradę SAVO VIDUJE, kad mes juos visus SUSTIPRINTUME jų kelyje.
Nesvarbu, kur bebūtų mūsų sielos broliai ir sesės dabar savo fiziniu pavidalu, bet per tavo mylimas Tėve, dvasią, mūsų Minties Derintojus, mes visi esame apjungti į vienumą DVASIOJE, į dvasinę šeimą, ir net tos mūsų angelai serafimai, dalyvaujantys mūsų kolektyvinėje maldoje, taip pat yra susijungę su mumis dvasioje.
Mes daug kartų meldėmės už nuskriaustuosius, už tuos savo sielos brolius ir seses, kurie yra pasimetę, kurie jaučia kančią, kurie bijo, kurie yra persekiojami ir skriaudžiami, už visus tuos, kurie yra net nusigręžę nuo Tavęs, mylimas Tėve, ir net nenori Tavęs ieškoti. Dabar mes meldžiamės už visus savo sielos brolius ir seses, bet ypač už tuos, kurie NUOŠIRDŽIAI TAVĘS IEŠKO, AR JAU NET YRA IR ATRADĘ SAVYJE.
Mes meldžiamės ypač už juos, nes jiems reikia mūsų meilės virpesių sustiprinimo, kad jie šituo keliu eitų drąsiau ir ryžtingiau, nes būtent jie neša TAVO MEILĘ IR ŠVIESĄ, mylimas Tėve, nes būtent jie eina tuo audringu ieškojimų ir naujų patyrimų keliu, kuriame reikia įveikti daugybę kliūčių – negyvų ritualų ir dogmų – stabdančių kitų mūsų sielos brolių ir sesių Tavęs ieškojimą SAVYJE.
Būtent dėl to mes meldžiamės už jau nuoširdžiai einančius šituo keliu, kad tik jie neatsisakytų šito kelio, nes tuomet net ir tokia dar blausi dvasinė šviesa aplinkui dar labiau sumažės.
Mūsų visų, žengiančių šituo GYVUOJU TAVO, mylimas Tėve, keliu, pastangos yra labai panašios į tai, kada mes visomis išgalėmis bandome vėjyje apsaugoti uždegtos žvakutės liepsnelę, o ji taip palinksta, ir tiek sumažėja, kad atrodo dar akimirka ir užges, bet kaip tik tą akimirką ji ima degti dar stipriau, ir būtent toks liepsnelės padidėjimas ir suteikia mums jėgų ir toliau ją saugoti nuo vėjo, matome, kad mūsų pastangos nėra beprasmės.
O dabar mūsų dvasinės liepsnelės irgi silpsta, kada NEGYVI ritualai ir dogmos, PERŠAMOS įvairių pakraipų BAŽNYČIŲ, taip, kaip ir stiprus vėjas, gesina mūsų GYVĄ DVASINĘ LIEPSNELĘ, ir ją apsaugoti nuo tokių beprasmių ir negyvų ritualų ir dogmų mes tegalime tik NUOŠIRDŽIU IR GYVU RYŠIU SU TAVIMI, MYLIMAS TĖVE.
TIK TU SUTEIKI MŪSŲ DVASINEI LIEPSNELEI STIPRESNĮ DEGIMĄ, ĮPUTI KAIP KALVĖJE DUMPLĖS Į ŽAIZDRĄ ĮPUČIA DAUGIAU ORO, TU ĮPUTI DAUGIAU GYVASTIES IŠ VIDAUS Į MŪSŲ DVASINĘ LEIPSNELĘ, KAD JI STIPRĖTŲ IR ŠVIESĖTŲ, IR KAD KITI JĄ PAMATYTŲ.
Kaip tik dėl to, mes meldžiame šįvakar tokios nuostabios dvasinės liepsnelės didesnio švytėjimo visiems, bet ypač NUOŠIRDŽIAI Tavęs, mylimas Tėve, ieškantiems SAVYJE ir jau Tave atradusiems SAVYJE, nes būtent jie yra BŪSIMIEJI TAVOJO DVASINĖS LIEPSNOS DEGLO NEŠĖJAI VISOJE PLANETOJE.
Manoji valia, kad būtų Tavoji vala. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos dar keletą minučių pasėdėkite tyloje, tegu jūsų siela klausosi Tėvo jai perteikiamų mokymų, tegu ji ŠVIESĖJA IŠ VIDAUS.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2008-01-13 15:05:18Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio 22 val. madą. Šįkart (2008 01 07) pasimelskime mūsų kolektyvinėje maldoje už mūsų sielos brolius benamius. Juk tiek daug šiandien yra tokių mūsų sielos brolių ir sesių. Kiekvienas iš jų turi savo motyvą, kodėl yra tokioje padėtyje. Tačiau kiekvienam iš jų reikalingas ir mūsų meilės virpesys, o ne priekaištavimas, kad jie PATYS DĖL TO KALTI, KAD JIE ŠITO PATYS NORI.
Šį vakarą tapkime atlaidesni ir pakantesni savo maldoje, pilnoje mūsų nuoširdaus atsivėrimo ir Tėvo meilės.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą. Kuriems dar sunku garbinti ir melstis savais žodžiais, pasinaudokite mano jums rašomomis maldomis.
Tik skaitykite jas iš širdies, o ne machaniškai.
---------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, garbinu Tave, kad Tavoji meilė perskrodžia visą kūriniją, pasklinda iš Tavęs ir pasiekia patį tolimiausią viso gyvo kosmoso kampelį, net ir mūsų, kiekvieno sielą, net ir tokio mūsų sielos brolio ar sesės sielą, kuri dar nėra atsivėrusi ir dar giliai miega.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tu, ir niekas kitas, negali meilės virpesių sukurti, nes tik TU esi Meilės Šaltinis ir Centras, ir tik iš Tavęs visa kūrinijos šeima maitinasi Tavaisiais meilės virpesiais ir juos siunčia vieni kitiems, kada tik siela ar dvasia atsiveria TAU.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu kiekvieną iš mūsų priglaudi ir paguodi, kada tik kas kreipiasi į Tave NUOŠIRDŽIAI, TAIP NUOŠIRDŽIAI, KAD UŽMIRŠTA VISA KITA APLINKUI, ir tada pajunta TAVĄJĄ paramą ir sustiprinimą, kurio ir prašė.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus visus, ir kiekvieną, vedi SAVUOJU keliu, numatytu kiekvienam, jeigu tik mes nesipriešiname šitam Tavo vedimui iš vidaus, ir patys pajuntame, kad Tu esi GYVAS MŪSŲ, KIEKVIENO, VIDUJE, ir tada ir į kitus pradedame žvelgti, kaip į savo sielos brolius ir seses, kuriuos Tu lygiai taip vedi iš vidaus, kaip ir mus, nes ir juose Tu esi patalpinęs savo dvasią, savo dalelę, kuri ir veda mus iš vidaus, kuri ir perteikia TAVĄJĄ meilę į mūsų vidų, kad ją mes galėtume PATIRTI, KADA TIK ATSIVERIAME TAU.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu, tik Tu mus TOBULINI jau net ir šitame, pačiame žemiausiame, materialiame lygyje, ir vis ragini ir toliau žengti į TOBULĖJIMO ŠALTINĮ, Į TAVE, esantį Rojuje, visos Kūrinijos centre, viduryje, ir žengti be baimės ir nerimo, nes VISA KŪRINIJA YRA DRAUGIŠKA IR MYLINTI, KAI TIK KIEKVIENAS IŠ JOS TVARINIŲ ATSIVERIA TAU.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi GYVAS MANYJE ir aš galiu, kaip ir kiekvienas kitas, Tave PATIRTI PER TAVUOSIUS MEILĖS VIRPESIUS, TEKANČIUS PER MANO GYVĄ IR ATSIVĖRUSIĄ SIELĄ, KONUNIJOJE SU TAVIMI NET IR DABAR.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
-----------------------------------
Po mylimo Tėvo pagarbinimo, pasėdėkite kelias minutes tyloje, tegu jūsų atsivėrusi siela geria Tėvo meilės nektaro virpesius joje, o tada pereikite prie maldos už benamius.
-------------------------------------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik Jėzaus iš Nazareto žemiškuoju vardu, Visatos Motina Dvasia, daugumai girdėta tik tavojo pasireiškimo, kaip Šventoji Dvasia vardu, Tėve, ačiū tau, kad tu vis labiau padedi atsiverti mūsų sieloms ir jos trokšta dvasinės komunijos ne tik atskirai po vieną, bet ir kolektyviai.
Ir dabar, nesvarbu, kur bebūtų mūsų materialūs pavidalai, toli, už dešimčių, šimtų, ar tūkstančių kilometrų, tačiau atsivėrus sielai, Tavoji, mylimas Tėve, dvasia, Tavo fragmentai, mūsų visų Minties Derintojai, mus apjungia į dvasinę brolystę, net ir su mūsų regėjimui nematomomis dvasiomis, mūsų serafimais angelais, kurie taip pat dalyvauja šitoje mūsų komunijoje.
Sūnau Kūrėjau-Jėzau, tu sakei ir sakai, ten, kur du ir daugiau įtikėjusiųjų į Tave ar į Tėvą, sueina draugėn, o mes ir esame draugėje šitoje pačioje kolektyvinėje maldoje, tada tarp jų esi tu, per savo Tiesos Dvasią, kuri beldžia į kiekvieno iš mūsų širdį, kad ją atvertume, ir tu galėtum įeiti į mūsų vidų. Todėl kaip tik dabar aš tavęs prašau, įeik į mūsų, kiekvieno vidų, kad mes pradėtume ir tave jausti savo viduje realų, tikrą, ir gyvą, koks realus, tikras, ir gyvas VISADA yra mylimas Tėvas, per savo dvasią, Minties Derintoją, ir kurio dėka mes ir palaikome dvasinę KOMUNIJĄ SU TAVIMI, MYLIMAS TĖVE.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, šįkart mes meldžiamės už mūsų sielos brolius ir seses, neturinčius ne tik namų, bet ir jokio kampo, kuriame galėtų sušilti, nusiprausti, ir net pailsėti, kad pamiegotų.
Aš meldžiu, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, Tavosios, mylimas Tėve, meilės pajautimo jų viduje, kad jie, neturėdami jokios pastogės per šaltį ir lietų, vėją ir karštį, vis tik pajaustų Tavo globą ir meilę savo viduje, kad jie susimąstytų, jog be Tavosios pagalbos tokių gyvenimo sąlygų neištvertų.
Sūnau Kūrėjau, juk ir tu, būdamas vienas iš mūsų ir tarp mūsų kaip Jėzus iš Nazareto patyrei tokią benamio dalią, kada neturėjai kur ir galvos priglausti, ir net buvai persekiojamas už Tėvo meilės skleidimą ir šviesos nešimą. Tu kaip niekas kitas patyrei, kokia yra benamio ir persekiojamo Tėvo vaiko dalia, kada visuomenė tokį Tėvo vaiką atstumia. Ir tik Tėvo meilės, patiriamos savo paties viduje, dėka tu ištvėrei visus tau tekusius išmėginimus ir visas kančias. Ir visiems mums, ir visai visatai, pademonstravai, kad net ir benamis gali šviesti ir mylėti Tėvo meile visus savo sielos brolius ir seses, net ir tuos, kurie jį persekioja ir žudo, jeigu tik jis VISIŠKAI ATSIDUODA TĖVO VALIAI, IR TĄ DARO IŠ MEILĖS, O NE IŠ PAREIGOS.
Aš meldžiu sustiprinimo savo sielos broliui benamiui VITUI, kuris visas naktis – šaltas ir šiltas, sausas ir lietingas, sniegingas ir vėjuotas – praleidžia ant suolo. Ir kada mes susitinkame, mes pasikalbame apie Tave, mylimas Tėve, ir jis man sako, kad jis pats jaučia, kad jam padedi TU, nes be TAVO pagalbos, jis negalėtų taip išgyventi.
Aš meldžiu, kad mes kiekvienas, atrastume Tave, mylimas Tėve, savyje, ir tada išnyktų visi benamiai, visi dabartiniai vadinamieji atstumtieji, išmiestieji iš visuomenės, visuomenės, kuri domisi VIEN TIK MATERIALIOMIS VERTYBĖMIS, o dvasinėmis domisi tik tiek, kiek jos NEMAIŠO DOMĖTIS MATERIALIOMIS. Dėl to tokia susvetimėjusi aplinka nevisiems yra ištveriama, ir daug mūsų sielos brolių pasirenka atsiskyrimą nuo jos, daug sielos brolių būna tos pačios visuomenės išmetami apgaulės ir savanaudiškumo būdu, ir silpnesni mūsų sielos broliai arba nusižudo patys, arba atsiduria tiesiog be namų, be šeimos gatvėje, niekam nebereikalingi ir apleisti, ir, palaipsniui, ima degraduoti vis daugiau ir daugiau. Bet ir jų viduje, esi TU, mylimas Tėve, ir jie taip pat gali ATSITIESTI DVASIOJE, jeigu tik atras TAVE, SAVO PAČIŲ VIDUJE.
Aš meldžiuosi ir už tuos savo sielos brolius ir seses, benamius, kurie dar skriaudžia ir saviškius, silpnesnius benamius, iš jų pavagia net ir tą menką materialų turtą, kurį jie gali neštis su savimi kasdien, meldžiuosi, kad jie, fizine prasme, nekeltų rankos prieš savo silpnesnius sielos brolius ir nerimo savo silpnesniems sielos broliams.
Aš meldžiuosi už mūsų visų dvasinį pabudimą, kad mūsų visuomenė iš susvetimėjusios ir sumaterialėjusios, taptų, kai tik kiekvienas iš mūsų atrasime savyje TAVE, MYLIMAS TĖVE, tokia, kada ji nustos atstumti nuo savęs silpnesnius, kurie jai trukdo gyventi taip, kaip jai norisi gyventi naudojantis savo trumpalaikiais materialiais turtais ir materialia galia, kuri yra tokia silpna ir taip pat trumpalaikė.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos dar kelias minutes pasėdėkite tyloje, kad jūsų siela, dabar ypač atsivėrusi Tėvui ir nurimusi, klausytųsi jai perduodamų Jo mokymų.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2008-01-06 14:50:38Mielieji, kviečiu jus į mūsų bendrą pirmadienio (2007 12 31) 22 val maldą. Šįkart pasimelskime už tuos mūsų sielos brolius, kurie savomis jėgomis nebepajėgia atsisakyti alkoholio.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą.
Tiems, kurie dar nedrįsta savais žodžiais garbinti Tėvo ir melstis, pasinaudokite mano jums rašomomis maldomis. Tik skaitykite jas atsivėrusia širdimi, ne tik protu.
-------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, garbinu, nes būtent Tu padovanojai gyvybę visai kūrinijai iš Meilės; ir ją vystai ir ugdai lygiai taip pat iš meilės; ir mus mokai daryti tą patį iš Meilės – kurti šeimas, auklėti vaikus, ir tarpusavyje bendrauti kaip sielos broliams iš meilės.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė sušildo bet kokią šaltą kaip ledas ir kietą kaip akmuo širdį, kada tik siela atsigręžia į Tave savo pačios viduje ir pradeda jausti Tavuosius meilės virpesius, kurie kaip neišsenkantis ir amžinas šaltinis ją girdo ir maitina, kad ir ji pati taptų kupina meilės virpesių ir jais dalintųsi su visais, ir su visais vienodai, be jokio išskaičiavimo, vien tik iš meilės.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad manoji siela tiek džiaugiasi atsivėrimu Tau, kad ji pati junta GYVĄ RYŠĮ su Tavimi kaip su asmeniu, ir junta tokią neapsakomą žodžiais vidinę palaimą, palaikydama šitą vis gilėjantį ir augantį ryšį.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tu, visos kūrinijos šeimos Visuotinis Tėvas, taip su meile ir gėriu, ir laisva valia, ugdai ir šviesini VISĄ KŪRINIJĄ, viskas, kas tik atsiveria TAU, taip pat NUŠVINTA TAVĄJA ŠVIESA ir PATIRIA TAVO MEILĘ SAVYJE.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tavo dėka net ir užkietėjęs piktavalis gali tapti skaisčiausiu geradariu, ir šitokiu pasikeitimu nustebinti savo sielos brolius, nes kas tik atsiveria TAU, VISADA įgauna ir Tavųjų savybių, kurios visiškai pranoksta ankstesnes gyvulines ir savanaudiškas charakterio savybes.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu visus mus, nė vieno neatstumdamas ir nė vieno neišskirdamas apjungi į SAVO MYLIMĄ ŠĖIMĄ ir mus, visus ir kiekvieną, mokai žvelgti vieniems į kitus kaip į šitos pačios šeimos narius, Tavo vaikus, savo sielos brolius ir seses.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, kuri tapo ir mano kūrinija per atsivėrimą Tau ir susiliejimą su Tavimi.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
-----------------------------------------------------
Po Tėve pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, tegu jūsų siela geria Tėvo meilės virpesius, nes dabar ji yra visiškai atsivėrusi, kad patirtų Tėvo meilės nektaro tekėjimą jos pačios viduje. O tada pereikite prie prašymų maldos.
------------------------------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai girdėtas tik Jėzaus iš Nazareto vardu, Vietinės Visatos Motina Dvasia, daugumai girdėta tik Šventosios Dvasios vardu, Tėve, ačiū tau už mūsų sielų vis didesnį atsivėrimą tau, kad jos vis labiau ima trokšti atsiverti ir susibūrti į mūsų kolektyvinę maldą. Ir nesvarbu, kur bebūtų mūsų fizinis kūnas, dvasioje mes esame VIENA šioje maldoje, nes mus sujungia Tavo, mylimas Tėve, dvasia, esanti kiekviename iš mūsų, kada tik mes NUOŠIRDŽIAI atsiveriame Tau iš visos širdies.
Šįkart aš jus pakviečiau į bendrą mūsų pirmadienio maldą už tuos mūsų sielos brolius ir seses, kurie patys nebepajėgia išsilaisvinti nuo alkoholio.
Jiems jau reikalinga didesnė parama, negu jų pačių valios pastangos, kad ir nuoširdžios. Būtent mūsų bendra malda ir nukreips mūsų visų atsivėrusių sielų meilės virpesius, kad jie stiprintų tų mūsų sielos brolių ir sesių sielų troškimą net ir alkoholizmo kankinančiame kelyje pasitikėti Tėvo meilės galia ir atsiduoti jai, kad būtent ji pradėtų juos laisvinti iš priklausomybės nuo alkoholio.
Kiek daug yra nuostabių jaunų ir gražių mūsų sielos brolių ir sesių, kurių laukia puikūs darbai, bet kurie jau nebegali ne tik bendrauti be alkoholio tarpusavyje, bet net ir vieni būdami savo vienišumą malšina alkoholiu. Tai toks išorinis povceikis, kuris jiems patiems yra labai skausmingas tiek fiziškai, tiek psicholigiškai, tiek dvasiškai, tiek materialiai.
Būtent dėl to, kad suteiktume jiems paramą, ir meldžiu drauge su savo sielos broliais ir sesėm šįvakar šitiems savo sielos broliams ir sesėms dvasinio nusiraminimo, kad jie net ir šitą pačią akimirką pradėtų jausti jiems nesuprantamą palengvėjimo jausmą, kada mūsų visų atsivėrusių sielų meilės virpesiai pasiekia juos, kur jie bebūtų ir ką beveiktų, kad jie patys patirtų iki tol nepažintą malonų palengvėjimo jausmą, jausmą, kuris juos keltų atsitiesti, o ne gniuždytų dar daugiau smukti žemyn.
Aš meldžiu šiems savo sielos broliams ir sesėms vidinio susimąstymo ir prasmės pajūčio, kuris ateina tik apraminus protą, o alkoholis protą ne apramina, bet nuslopina normalią smegenų veiklą ir protas nebetenka realaus suvokimo ir orientacijos, ir tik dėl to žmogui atrodo, kad jam palengvėjo, kada jis nebegali atitinkamai įvertinti aplinkos.
Aš meldžiu šiems savo sielos broliams ir sesėms mūsų visų jiems siunčiamų meilės virpesių iš Tėvo pojūčio iš išorės taip, kaip jie jaučia nuostabaus nuraminančio gaivaus vėjelio dvelktelėjimą karštą vasaros dieną, o taip pat ir iš vidaus Tėvo dvasios jiems nuolat siunčiamų meilės virpesių pojūčio.
Aš meldžiu šiems savo sielos broliams ir sesėms žmogiškojo orumo atgavimo, kurį jie prarado atsiduodami išoriniam stresui ir klaidžiojimui vienatvėje, kada jų, kiekvieno, orumo atstatymo gyvoji versmė yra jų viduje – tai TĖVAS. Aš meldžiu jiems šitokio gyvo pojūčio, kad jie patirtų, jog su Tėvu viskas yra ĮMANOMA, ir tada ir pati jų siela savo laisva valia pradetų pasirinkti meilės ir šviesos patyrimą, daugiau niekada nebesugrįždama į iškreiptų veidrodžių karalystė, kurioje orientuotis ne tik neįmanoma, bet ir pavojinga, nes siela ima balansuoti ant savojo išnykimo slenksčio per nusigręžimą nuo Tėvo ir Jo galutinio atstūmimo.
Aš meldžiu savo sielos broliams, kurie taip kankinasi ir ieško būdų, kaip pabėgti iš alkoholio nelaisvės, nuoširdaus atsigręžimo į savo vidų ir atsidavimo TO vedimui, KURIS yra jų pačių VIDUJE, atsidavimo Tėvo dvasios, Minties Derintojo, vedimui. Ir tai yra vienintelis ir vedlys, ir kelias iš tokios, žudančios sielą, alkoholio nelaisvės. Kito kelio tiesiog nėra. Tegu jų atsiveriančios Tėvui sielos juo žengia drąsiai ir ryžtingai, pasitikėdamos Tėvu, esančiu jų viduje. Tai vienintelis Vedlys, kuris žino visus geriausius kelius, ir kiekvienam.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos keletą minučių pasėdėkite tyloje. Tegul jūsų siela klausosi Tėvo jai suteikiamų mokymų. Jeigu jų neišgirsite, nepergyvenkite, jie vis tiek nusės į jūsų pasąmonę, o reikalui esant netikėtai išplauks ir į sąmonės lygį.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-12-30 11:00:43Mielieji, šiandien nors ir yra nedarbo diena, bet pirmadienis - mūsų pirmadienio kolektyvinės maldos diena. O maldos yra parašytos po šiuo mano priminimu.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas
2007-12-24 10:17:22
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal