Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kvietimas bendrai nuoširdžiai Pirmadieninei maldai II. Temos tęsinys

Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros pirmadienio (2007 03 30 - 22 val.) maldos už mūsų, KIEKVIENO IR VISŲ, didesnę išmintį.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų visų mylimą Tėvą. Tiems, kuriems dar sunku garbinti Tėvą ir melstis savais žodžiais, galite pasinaudoti mano siūlomomis maldomis, tik svarbu, kad prieš tai jas perskaitytumėte ir suvoktumėte visų žodžių GILUMINĘ, dvasinę, prasmę, o per mūsų bendrą maldą jas skaitytų jūsų nuoširdžiai atsivėrusi siela.
------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad iš Tavosios meilės išauga žolė ir prasiskleidžia gėlės žiedas.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė suvirpina ir mano sielą iš vidaus.
Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavosios meilės dėka galiu mylėti ir aš, ir mylėti vis labiau taip, kaip mokai Tu – visus vienodai.
Tėve, aš garbinu Tave, kad vien tik Tavoji meilė sužadina tokius nuostabius virpesius pačioje mano sieloje, kad ji pajunta Tave esantį gyvą, nes būtent Tu esi gyvybės Šaltinis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, atsiverdamas Tau, net ir taip, kaip Tu atsiveri kiekvienam asmeniui ir visiems asmenims vienu metu.
Tėve, aš garbinu Tave, kad galiu patirti Tavąją meilę, ir kad trokštu jos vis daugiau ir daugiau, nes šis troškimas yra iš manosios sielos, kuri ir jaučia Tavosios dalelės, Tavosios dvasios, esnačios manyje, perteikiamus meilės virpesius iš Tavęs, ir dėl to trokšta jų vis daugiau ir daugiau.
Tėve, aš garbinu Tave, kad bet kokiomis sąlygomis, net pačiomis kritiškiausiomis, Tu man dovanoji ramybę ir palaimą, kurią aš ir galiu patirti tik būdamas gyvame ir giluminiame ryšyje su Tavimi.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, kuri vis labiau tampa ir mūsų kūrinija, kai me vis labiau atsiveriame Tau.
Tėve, aš garbinu Tave laisva valia, kurią Tu dovanoji kiekvienai kūrinijos šeimos asmenybei, ir kurią aš pašvenčiau Tavosios valios vykdymui.
Manoji valia, kad būtų Tavoji vallia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos dar šiek tiek patylėkite, tegu siela dar labiau panyra į Tėvo meilės virpesius, tegu ji džiaugiasi palaima, patiriama savyje. O tada pereikite prie prašymų maldos už mūsų išmintį.
----------------
Sūnau Kūrėjau, kurį dauguma žino tik kaip Jėzų iš Nazareto, Motina Dvasia, kurią dauguma žino tik kaip Šventąją Dvasią, Visuotini Tėve,
ačiū Tau, kad pakvietei mūsų vis labiau atsiveriančias sielas ir trokštančias dvasinės komunijos su Tavimi ir tarpusavyje į šitą kolektyvinę mūsų maldą už didesnę mūsų išmintį.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, jog ten, kur du ir daugiau įtikėjusių į tave ar į Tėvą yra drauge, tarp jų esi ir tu, per savo Tiesos Dvasią.
Aš prašau tavęs, tegu dabar Tiesos Dvasia įeiną į kiekvieną iš mūsų, nuoširdžiai atvertą sielą, kad ji imtų jausti tave esantį realų, tikrą, ir gyvą, net ir taip, koks realus, tikras, ir gyvas kiekvieno iš mūsų viduje yra Tėvo fragmentas, Jo dalelė, dvasia, Minties Derintojas, ir bendrauja su mumis visą laiką iš vidaus, o ypač, kada miegame ir jam nebegalime priešintis.
Aš, drauge su savo sielos sesėm ir broliais, kurie dalyvauja mūsų bendroje maldoje, nors yra toli vienas nuo kito fiziniu pavidalu, net įvairiose pasaulio šalyse, net ir įvairios dvasios, kurios mūsų žvilgsniui yra nematomos net ir būdamos visai šalia mūsų, meldžiu didesnės išminties kiekvienam iš mūsų, kad galėtume patys pajausti, kaip didesnis mūsų išmintingumas palengvina mūsų gyvenimą kasdienybėje.
Tėve, Tu esi išminties Šaltinis. Tavoji dvasia yra mūsų viduje, kiekvieno iš mūsų viduje. Tu mums liete lieji išmintį, tik mūsų nežinojimas, kad Tu kas akimirką, nenutrūkstamai lieji dieviškąją išmintį, ir neleidžia mums, nors trumpam, nurimti dienos metu, nors šiek tiek pabendrauti su Tavimi, suradus ramų kambelį, kad po tokio pabendravimo mūsų protas pajaustų, kaip jis prisipildė Tavosios išminties, padedančios spręsti kasdienius uždavinius savo asmeniniais laisvos valios sprendimais.
Aš meldžiu Tave, kaip ir mano sielos broliai ir sesės, kad mes daugiau paskirtume laiko nugyventos dienos prasmės apmąstymams, kad įvertintume, kaip ją nugyvenome, ar daug jautėme įtampos, nerimo, skubėjimo, ar suteikėme kam nors paguodą ir nuraminimą, ar ką nors įskaudinome ir dėl to patys patyrėme nerimo pojūtį.
Aš meldžiu, kad mes, kiekvienas, po truputį vis labiau priprastume vertinti savo nugyventos dienos prasmingumą, kuris kyla iš Tavosios valios vykdymo, mylimas Tėve. Aš meldžio savo sielos broliams ir sesėms palaimos patyrimo savyje, kuri ir padeda atsiverti daug labiau Tau, mylimas Tėve, ir iš Tavęs semtis didesnės išminties, dieviškosios išminties, kuri toli pranoksta žmogiškojo proto diktuojamus sprendimus savojo ego labui.
Mylimas Tėve, aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, meldžiu Tave, kad mes vis labiau ir labiau įprastume prašyti iš Tavęs didesnės išminties, kad šitas mūsų prašymas pavirstų į kasdienį prašymą, gilinant ir plečiant mūsų dabartinį požiūrį į aplinką ir į save patį.
Aš meldžiu Tave, kad Tavoji išmintis vis labiau ir labiau įsigalėtų mūsų, kiekvieno, viduje, per mūsų dvasinį ryšį su Tavimi, ir kad mes vis labiau įprastume vadovautis iš Tavęs gaunama išmintimi savo tarpusavio santykiuose su visais savo sielos broliais ir sesėm, Tavo vaikais, kuriuos Tu visus myli vienodai. Tik toks kelias suras sprendimus iš dabartinio gyvenimo akligatvių politikoje, ekonomikoje, šeimoje, visuomenėje. Nesvarbu, kokios būtų sudėtingos problemos, bet Tavoji išmintis visada suteiks didesnę šviesą ir pasitikėkjimą likti šitoje šviesoje su Tavimi.
Aš meldžiu Tave, kad mano sielos broliai ir sesės ryšį su Tavimi, gyvą ryšį su gyvuoju Tavimi, paverstų kasdieniu dvasiniu bendravimu, ir kad šitame bendravime visada būtų ir jų kasdienis troškimas semtis iš Tavęs dieviškosios išminties, laisva valia.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos vėl likite ramybės būsenoje, tegu siela jau dabar ir semiasi iš Tėvo didesnės išminties. Nesvarbu, kad Tėvo perduodamos didesnės išminties nepajausite akimirksniu. Tegu ji nusėda į jūsų pasąmonę. Ateis laikas, kada vis labiau ir labiau bendraudami su Tėvu pasiimsite ir tai, kas Tėvo buvo jau patalpinta į jūsų pasmonę.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-04-30 15:49:08

Komentarai

Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2010 01 04 – 22val.) kolektyvinę dvasinę komuniją su Rojaus Trejybe ir tarpusavyje.
Šįkart drauge pasimelskime ir savo meilės virpesius siųskime visiems vaikams, kuriuos tėvai, dėl įvarių aplinkybių, paliko likimo valiai.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas nuoširdžiai.
------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu esi ir kad iš meilės sukūrei gyvybę, kuri gali augti, vystytis, ir šviesėti taip, kaip ir numato tavo sumanytas evoliucijos planas visai kūrinijos šeimai, tuo pačiu ir mums – siekti vis ryškesnės ir didesnės šviesos iš meilės tau, ir visiems.
Aš garbinu tave, kad tavoji meilė, savo gyvos meilės galia, pavertė mano sielą vis labiau ir labiau trokštančia susiliejimo su tavimi per garbinimą. Mano siela taip pat vis labiau trokšta patirti ir tavo gyvą buvimą ir tokiame nuoširdžiame garbinimo atsivėrime.
Aš garbinu tave, kad tik tavo dėka mes tegalime šviesėti, kada savo laisvą valią suliejame su tavąja.
Aš garbinu tave, nes tu esi toji nuostabi ir nesustabdoma gyvoji upė, kurioje kiekviena atsivėrusi tau siela pajunta tavosios tikrovės upės tekėjimo kryptį ir atsiduoda tavosios upės tekėjimo srovei jausdama tavąją meilę ir pati mylėdama ir tave, ir kitus sielos brolius ir seses.
Aš garbinu tave, kad tu mus visus, kiekvieną asmeniškai, vedi iš vidaus, žinodamas visus mums reikalingus augimo veiksmus, ir visą laiką mus skatindamas tuos veiksmus atlikti visumos labui, visų šviesos labui, nes tu ir esi toji šviesa, į kurią mes žengiame pažindami tavo kūriniją ir tavo veikimą joje vis labiau ir giliau.
Aš garbinu tave, kad tavoji gyvoji meilė kiekvieną sielą priverčia – varomąja meilės galia – trokšte trokšti skvarbesnės įžvalgos ir gilesnio patyrimo kūrinijos šeimoje ir tavojo veikimo joje, ir jos labui.
Aš garbinu tave, iš meilės ir laisva valia. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
------------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo dar likite ramybės būsenoje, tegu jūsų atsivėrusi dabar siela geria Rojaus Trejybės meilės gyvą nektarą, o tada pereiite prie prašymų maldos.
------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už mūsų visų patyrimus, ir už manosios sielos patyrimą ir jos vis didėjantį troškimą susilieti su tavimi, ačiū tau ir už šios pačios akimirkos patyrimą.
Šįkart savo kolektyvinėje dvasinėje komunijoje su tavimi ir tarpusavyje mes meldžiamės už vaikus, kuriuos dėl įvairių priežasčių paliko jų tėvai, paliko, nes jiems buvo per sunki tėvų užduotis išauklėti savo vaikus TAVO SŪNUMMIS AR DUKROMIS.
Mes meldžiame, kad mūsų atsivėrusių sielų meilės gyvi virpesiai pasiektų visus tokius vaikus, nepriklausomai nuo jų amžiaus, kad jie pajaustų iš išorės kažkokį jiems nesuprantamą, bet nuraminantį švelnų energijos dvelktelėjimą, net kaip tu visada juo ramini iš vidaus, kad jie pajaustų savo viduje sustiprinimą ir neapsakomą palaimą.
Mes meldžiame, kad tie vaikeliai, kurie dabar, gal net šitą pačią akimirką, yra skriaudžiami fiziškai, bauginami psichiškai, ar net išnaudojami seksualiai, patirtų gyvą sustiprinimą ir realų nuraminimą iš vidaus.
Mes meldžiame, kad ir jų skriaudėjų sielos pajustų mūsų meilės virpesius, nukreiptus ir į juos, ir tuo pačiu, kad jie savo blogio veiksmus nutrauktų, net ir nesigilindami, kodėl jie taip padarė, ir dar taip netikėtai net jiems patiems.
Mes meldžiame, kad likę vieniši vaikai, neturintys atramos nei šeimoje, nei aplinkoje, ir dėl to pilni baimės, o labai dažnai dar ir pykčio, ir net agresijos, pajustų mūsų meilės virpesių tekėjimą ir patys pradėtų stiprėti, nes pajaustų ir tavo paramą iš vidaus, net ir tokiomis sunkiomis aplinkybėmis, kokiose jie yra šiuo metu.
Mes meldžiame visiems vaikams, neturintiems kur galvos priglausti, kad pailsėtų, alkaniems, kaip ir visiems negalintiems dėl savo vaikiško silpnumo apsiginti nuo taip negailestingai su jais besielgiančių suaugusiųjų, meldžiame jiems gyvo ryšio su tavimi, kad jie pajustų, net ir dabar, jog yra kažkokia galingesnė jėga, ir net jų pačių viduje, kuri juos apramina, kad jie netaptų agresyvūs, kad nesužvėrėtų.
Mes meldžiame šiems vaikams šilumos, meilės, ir ramybės, kurią jie gauna iš tavęs be perstojo, tik kad jie atsivertų tau ir pradėtų patys patirti realiai, jog tu ESI GYVAS IR ESI IR JŲ VIDUJE, KAIP IR VISŲ MŪSŲ.
Mes meldžiame gerovės tokiems vaikeliams, kad jie nušvistų, ir net taip, kad savo nušvitimu nustebintų ir savo skriaudikus.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
---------------
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, tegu jūsų siela klausosi Tėvo jai suteikiamų mokymų, kaip gi dar daugiau galima padėti tokiems vaikučiams.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,Algimantas
2010-01-03 11:56:06Mielieji, kviečiu jus šįkart pasimelsti mūsų bendroje pirmadienio (2010 04 19 - 22 val.) maldoje už MŪSŲ GILESNĮ ĮTIKĖJIMĄ, kad jis ištirpdytų bet kokius gedulo ugnikalnio graužiančius vidų dūmus.
Pagarbinkime iš pradžių Rojaus Trejybę. Jeigu jums sunku garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, tuomet skaitykite, tik nuoširdžiai, mano jums nuolat rašomas maldas.
---------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Bropli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu esi Šviesų Šviesa ir Šviesos Šaltinis ir Centras, bet nė vieno neakindamas, o kiekvienam šviesdamas tiek, kiek tavo vaikas pats atsiveria tau IŠ. VIDAUS.
Aš garbinu tave, kad tu esi pati nuostabiausia gyvoji kūrinijos energija, net jos Šaltinis, kuri skatina tvarinį gyventi ir mylėti amžinai, nesiekiant sau jokios naudos, savo žvilgsnį kreipiant tik į VISŲ GĖROVĘ, NET VISOS KŪRINIJOS GĖROVĘ, nes būtent tu taip vedi šitos gyvos ir viduje tekančios energijos dėka kiekvieną tvarinį iš vidaus, kad jis rūpintųsi savo gyvenimą nukreipti visumos labui ir visų gėrovei.
Aš garbinu tave, kad tu esi Visuma ir tos Visumos dalelę, savo dvasią, Minties Derintoją, padovanoji mums, kiekvienam, ir šituo mums leidi patirti tą palaimą, kurią aš patiriu ir garbinimoo metu, ir ypač galingai.
Aš garbinu tave, kad tu, būdamas pati nuostabiausia ir gyvybingiausia Šviesa išorėje, esi patiriamas VIDUJE PATIES TVARINIO NUŠVITIMU, ir tik tada siela pajunta, jog ir kiekvieno asmeninis ryšys su tavimi, kaip su VISUMOS ŠALTINIU, MYLINČIU IR BESIRŪPINANČIU VISUMOS KLESTĖJIMU, PER KIEKVIENO PASTANGAS VISUMOS LABUI SUTEIKIA KLESTĖJIMĄ IR KIEKVIENAM ASMENIŠKAI, JAM TAIP PAT AUGANT IR PANAŠĖJANT Į TAVE.
Aš garbinu tave, kad tu mus MOKAI ŽVELGTI Į APLINKĄ TAVUOJU MEILĖS ŽVILGSNIU IR SKLEISTI MEILĘ VISIEMS VIENODAI, NET IR TAIP, KAIP JĄ SKLEIDI TU.
Aš garbinu tave iš meilės tau ir savo laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po mylimos Rojaus Trejybės pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, kad jūsų atsivėrusi siela kuo daugiau patirtų jai liejamo meilės gyvo nektaro. O tada pereikite prie maldos už gilesnį ĮTIKĖJIMĄ.
-----------------------------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už mūųs visus patyrimus iki šios akimirkos, ačiū iš šitos pačios akimirkos patyrimą, kad mes benraujame kolektyviai šitame gyvame komunijos ryšyje su taivmi ir tarpusavyje.
Šįvakar aš pakivečiau savo sielos brolius irs eses pasimelsti už ĮITKĖJIMĄ, MŪ9ŲS GILESNĮ ĮTIKĖJIMĄ, nes dėl aviakatatrofos, kurioje žuvo Lenkjios prezidentas ir aukšto rango politinė delegacija, ką tik baigėsi kai kuriose valstybėse, įskaitant Lenkiją, Lietuvą, Rusiją, paskelbtas gedulas. Tai rodo, kad šitų šlių politniai vadobvaži nėra įtikėję ir netiki į Tėvą, į Roajsu Trejybę, į Jėzaus evangeliją, į prisikėlimą, kuris ir yra nemokamai suteikiamas kiekivenam tavo sūnui ir dukrai, turinčiai ĮTIKĖJIMĄ Į TAVE.
Tu suteiki AMŽINYBĘ, IR GYVYBĘ AMŽINYBĖJE, KKURIE TURI ĮTIKĖJIMĄ Į TAVE, IR KURIEMS NĖRA GEDUSLO, NES TAVOJI KŪRINIJA YRA GYVA IR JOJE NĖRA MIRTIES, TUO PAČIU NĖRA IR MIRUSIŲJŲ, KAIP NĖRA IR GEDULO. Geduals yra tik NEĮTIKĖJUSIOJO Į TAVE TAMASO IR TERŠALŲ PILNOJE PASĄMONĖJE, KURIE JAU VIEŠAPTAUJA IR SĄMONĖS LYGIU.
Tegu dabar mūsų atsivėrusios sielos savo meilės virpesius siunčia visiems TIEMS, KURIE DAR NEĮTIKĖJĘ IR KURIE NETIKI Į PRISIKĖLIMĄ, TAVO SUTEIKIAMĄ UŽ ŠĮ ĮTIKĖJIMĄ KIEKVIENAM, KAD MIRUSIŲJŲ NEBŪTŲ NĖ VIENO. O fizinio kūno trumpalaikiškumas šitoje planetoje niekaip nepaneigia to fakto, kad šitame kūne gyveantis tikrasis gyvenbtojas yra PAŽADINAMS VĖL SU SAVO TIKRUOJUŪ AŠ, KURIAM JOKS GEDULAS EGZISTUOTI TIESIOG NEGALI, NES JIS TURI TAVE ATRADĘS SAVYJE IR PUIKIAI ŽINO, KAD NĖRA IR MIRTIES NĖ VIENAM ĮTIKĖJUSIAM, nes būtent tokią žinią gauna keikvuiena atsivėrusi tau ir atve atrausis siela, dėl to ji ir žino KODĖL NĖRA MIRTIES IR KODĖL NEGALI BŪTI IR JOKIO GEDULO DĖL GYVŲJŲ. Kol siela miega, tol tokių žinių ji NEŽINO.
Tegu mūsų meilės virpesiai pasiekia valstybių politinius vadovus, prezidentus, premjerus, karalius, karalienes, vyriausybės ir parlamento narius, religijų vadovus, kad jie pajaustų mūsų sielų jiems siunčiamus ramybės virpesius, kad jų aplinka, nors mūsų ir nedidelio indėlio dėka, šiek tiek nuskaidrėtų ir prašviesėtų, kad mūsų meilės virpesiai jiems padėtų priimti sprendimus, tik niekada tarp jų nebūtų GEDULO, nes šitokie jų sprendimai yra VISI TAMSOS IR MIRTIES JŲ PROTO SPRENDIMAI, BET NE ATSIVĖRUSIOS, GYVOS, IR MYLINČIOS SIELOS SPRENDIMAI, tegu jie priima tokius sprendimus, kokių trokšta jų siela, o ne savanaudiškas jų žmogiškasis protas, paskendęs baimėje ir intrigose, politiniuose išskaičiavimuose ir rietenose, net kariniuose ir prievartiniuose veiksmuose.
Tegu mūsų Minties Derintojai, kurie tobulai veikia mus, IR MŪSŲ SIELĄ JAU PASIEKĖ ir PAŽADINO, KAD DABAR NET IR MES PATYS TROKŠTAME PANAŠIŲ MEILĖS IR ŠVIESOS PATYRIMŲ IR ATSIVERTIMŲ MŪSŲ SIELOS BROLIAMS, kurie šiandien GEDI iš baimės, kurie gyvena ir veikia savanaudiškai tik savo pačių ar vien tik savo biologinės šeimos labui, ir vis bijodami, kad savanaudiškas ir gyvulinis jų ego nebūtų sumažintas, nustumtas, bijodami, kad jie praras savo tuščiavidurį įvaizdį tarp kitų į juos panašių sielos brolių ir sesių, todėl jie nuolat, kasdien, ir priima klaidingus sprendimus, kurie pažeidžia TAVO valią, kuri visada yra nukreipta visų labui, kuri tarnauja visiems vienodai.
Mes meldžiame, kad pasaulio valstybių politiniai vadovai, nesvarbu, kaip save jie bevadintų – karaliais, prezidentais, premjerais, parlamentarais, popiežiais, imamais, metropolitais, lamomis, kunigais, ministrais – pradėtų patirti mūsų šią akimirką siunčiamų meilės virpesių švelnų poveikį jų sielai, ir kad nuo to jie sustiprėtų iš vidaus meilės, tiesos, ir GYVOS ŠVIESOS sprendimams ir veiksmams VISŲ LABUI.
Tegu mūsų bendros pastangos, nukreiptos, į tavosios valios vykdymą visų labui, lygiai taip sustiprina ir kiekvieną dalyvaujantį mūsų bendroje maldoje, net ir tas dvasias, mūsų angelus serafimus, tarpines būtybes, kad ir jie dar ryžtingiau kurtų gėrį drauge su tavimi savo asmeninio atsivėrimo dėka pasitarnaudami ir mūsų sielos broliams, kurie šiandien yra dabartiniai Urantijos politiniai ir religiniai lyderiai, kad jie praregėtų ir patys pamatytų į kokią aklavietę atvedė visą Urantiją.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite kelias minutes tyloje. Tėvas perteikia savo mokymus atsivėrusiai sielai. Tegu jie nusėda į pasąmonę. Jie niekur nepradings. O kuriuo nors laiku ateityje išplauks ir į sąmonės paviršių, kad jus apšviestų, o jūs – kitus.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2010-04-18 10:45:00Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2010 03 08 – 22val.) kolektyvinę komuniją su Rojaus Trejybe ir tarpusavyje.
Šįkart pasimelskime už Tėvo idėjos, perteiktos viename iš Jo mokymų, įgyvendinimą. Tėvo idėja numato, kad Lietuvoje dabar, tokiomis sunkiomis ekonominėmis sąlygomis, pagrindinis dėmesys būtų skirtas statyboms ir žemės ūkiui.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę.
Tie iš jūsų, kurie dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano maldas, kurias jums rašau iš visos sielos. Todėl ir jūs skaitykite jas atsivėrusia ŠIRDIMI.
----------------------------------
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Kūrinijos Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Kūrinijos Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu pripildai atsivėrusią sielą savo gyvais meilės virpesiais, pripildai savimi, gyvuoju savo buvimi, kurį tu suteiki kiekvienam mums per savo dvasią, Minties Derintoją, mūsų viduje esantį realų ir gyvą.
Aš garbinu tave, kad mano siela trokšte trokšta tokio gyvo ryšio su tavimi, nes tavoji dvasia, Minties Derintojas, ją nuolat žadina ir ragina bendrauti su tavimi, patirti tave, ir daryti gėrį drauge su tavimi be jokios baimės.
Aš garbinu tave, kad tavo gyvoji komunija, gyvas ir labai artimas bendravimas, sielą skaistina, skaidrina, ir stiprina, kad ji vis daugiau trokšta būti panaši į tave, trokšta atspindėti tave savo materialiais veiksmais ir mintimis išorėje VISŲ LABUI, VISŲ APŠVIETIMO IR SUSTIPRINIMO LABUI, NES TIK TAIP BUS IŠGYDYTOS VISOS LIFGOS TIEK VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ, TIEK VISUOMENĖS, TIEK INDIVIDŲ.
Aš garbinu tave, kada siela atsiveria tau, ir trokšta su tavimi susilieti ir šituo susiliejimu gyventi, net ir taip, kaip su tavimi susiliejo ir gyveno Jėzus prieš du tūkstančius metų.
Aš garbinu tave, kad mano siela vis labiau mato tavuoju žvilgsniu, meilės žvilgsniu, ir vienodos visiems meilės žvilgsniu, nes tik tu mokai šitokiu žvilgsniu žvelgti į visus, ir net į visą kūriniją, kuri yra draugiška, ir kupina tavo meilės gyvų virpesių, nes tik jie KURIA.
Aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
----------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo dar likite ramybės būsenoje, tegu jūsų dabr taip atsivėrusi siela mėgaujasi šito palaimingo ryšio gyvybingu patyrimu su Rojaus Trejybe. O tada pereikite prie prašymų maldos.
----------------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už visus patyrimus iki šios akimirkos, ir už šitos akimirkos patyrimą. Ačiū tau už vis labiau mano sielos pajuntamą tavo vedimą iš vidaus, kuris yra gyvas ir tikras, realus, ir pranoksta bet kokią iliuziją, ją isklaidydamas, ir atremdamas į tave, patį tvirčiausią pagrindą, esantį kiekviename iš mūsų, per tavo dvasią – Minties Derintoją.
Šįkart aš pakviečiau savo sielos brolius ir seses į mūsų koletyvinę komuniją, kad pasimelstume už Tėvo idėją, man perteiktą viename iš Jo mokymų, ką daryti Lietuvai tokiomis sunkiomis ekonominėmis sąlygomis – valstybės pagrindinį dėmesį nukreipti į statybą ir žemės ūkį, nes statybos vysto mažiausiai dar penkias kitas šakas – transportą, komunikacijas, kelių tiesimą ir priežiūrą, statinių priežiūrą, ir statybinių medžiagų gamybą. Žemės ūkis yra pagrindinis visuomenės moralės aruodas ir darbo aprūpintojas visai šeimai.
Aš šitą idėją patalpinau mūsų svetainėje, o dabar kviečiu mūsų visų bendromis pastangomis melsti, kad kuo daugiau žmonių susipažintų su pačia idėja, kad ji pasiektų tuos žmones, kurie priima sprendimus, ir ypač kad ji pasiektų jų širdis, ne tik protą.
Mes meldžiame, kad ši Tėvo idėja būtų įgyvendinama kuo sklandžiau, ir kuo daugiau visų labui, kad kuo mažiau jos įgyvendinime būtų iškraipymų ir savanaudiškumo, nes dabartinė tamsa sieks ir ją palenkti savo naudai, o ne visų labui, kad išliktų Lietuvos valstybė ir jos visuomenė.
Mes meldžiame, kad ir patys galėtume prisidėti prie šitos idėjos skleidimo kitiems savo sielos broliams ir sesėms, kad ji taptų konkrečia kryptimi, kur turi žvelgti Lietuvos valdžia ir verslininkai, jeigu jie nori Lietuvos savarankiškumo ir visuomenės išlikimo.
Mes meldžiame, kad šitoji Tėvo idėja skintųsi kelią kaip pagalbinė priemonė dideliai daliai žmonių nušvisti dvasiškai, nes ją įgyvendinant įvyks daug dalykų, kurie net ir netikintiems žmonėms vers susimąstyti, kaip taip galėjo atsitikti, kad jie tokioje padėtyje išsprendė savo reikalus, kada savo žvilgsnį pasuko jau ne vien tik savo naudos, bet visuomenės labui.
Mes meldžiame, kad Tėvo idėja leistų ir mums taip pat tapti ryžtingesniems ir prisidėti prie jos įgyvendinimo savo dvasine šviesa ir vis stipresniu atsidavimu Tėvo-Rojaus Trejybės vedimui iš vidaus, ir visų labui.
Mes meldžiame, kad Tėvo idėja skintųsi kelią dabartinėje tamsoje ir ją taip pat veiktų savo DVASINE šviesa, net ir pačios materialios idėjos įgyvendinimo procese.
Mes meldžiame iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
----------
Po maldos likite ramybės būsenoje, tegu jūsų siela klausosi jai suteikiamo mokymo, kaip daugiau paskleisti Tėvo idėją, kad ji pasiektų kuo daugiau mūsų sielos brolių ir sesių.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2010-03-07 11:18:59Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio (2010 01 25 – 22val.) komuniją su Rojaus Trejybe, ir tarpusavyje. Šįkart pasimelskime už mūsų sielos brolius ir seses, kurie jau iškeliavo iš mūsų pasaulio ir toliau žengia sielos tapatybės pavidalu į Rojų. Jie niekur neišnyko, ir yra GYVI.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę. Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas labai nuoširdžiai.
------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, nes tik tu atveri sielą, kad ji ima vis giliau ir tvirčiau trokšti šito gyvo bendravimo su tavimi, šitos gyvos komunijos, pačios artimiausios, kuri ir tegali būti tik tave garbinant.
Aš garbinu tave, kad mano siela vis daugiau mato tavo akimis gamtą ir žmoniją, mato save ir kitus vis daugiau ir giliau patirdama, kad tik tavo dėka tegali egzistuoti palaima ir meilė, gėris ir grožis, nes tik tokia gyva ir laisva siela trokšte trokšta dar didesnės šviesos, dar geriau pažinti tave ir kūriniją, dar giliau suprasti tavo gyvą veikimą ir pasireiškimą aplinkoje ir visoje kūrinijoje, kad ir kitiems savo siedos broliams ir sesėms galėtų šitokią ryškią šviesą nešti, kad ir jie įgytų giluminių šviesos ir tiesos ŽINIŲ, KOKIŲ DABAR TAIP STINGA TARP MŪSŲ, TODĖL ŠVIESOS VIETĄ DABAR UŽIMA TAMSA.
Aš garbinu tave, nes tu atveri save kiekvienam ir visiems, ir tik mūsų pačių nepakankamas atsivėrimas stabdo ir kiekvieną sielą GYVENTI TAVO ŠVIESA, SUTEIKTA PER URANTIJOS KNYGĄ, per Jėzaus Kristaus KALBU JUMS VĖL, ir per Tavo apreiškimus, kad mes galėtume daugiau šviesti kitiems, o ne vien tik pasiskaitinėti savo malonumui, ir nestudijuoti, kad šitą šviesą ĮSISAVINTUME.
Aš garbinu tave, kad tavojoje kūrinijoje veikia nuostabus evoliucijos planas, kuris vienintelis ir numato augimą, kiekvieno iš mūsų augimą per didesnės šviesos įsisavinimą ją skaitant, girdint, ir kitiems dalinant, šitaip šitą naują, ir vis ryškesnę, šviesą pritaikant kasdienėje aplinkoje.
Aš garbinu tave, kad tik tu sugalvojai evoliuciją, kurios tik maža dalelė yra mūsų pradinis sielos atsivėrimas, mums būnant dar materialiu pavidalu, tačiau tu jau dabar mums leidi pajusti, kokia yra nuostabi tavoji kūrinijos šviesa, skirta MUMS, kad mūsų siela jos prisigėrusi, nebegali jos laikyti savye, kad kiti mūsų sielos broliai ir seės ir toliau skendėtų TAMSOJE.
Aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
--------------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje, tegu jūsų atsivėrusi siela mėgaujasi gyva meilės palaima, o tada pereikite prie prašymų maldos.
---------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už mūsų patyrimus iki šios akimirkos, ir už šios akimirkos patyrimą. Mūsų kolektyvinėje komunijoje taip pat dayvauija daug dvasių ir Tarpinių Būtybių, kad stiprintų mūsų maldos virpesius.
Šįkart mes meldžiamės už savo sielos brolius ir seses, kada – jau po prisikėlimo – jie eina pas Tėvą-Rojaus Trejybę į Rojų savosios sielos TAPATYBĖS pavidalu.
Tu sumanei nuostabiausią planą – evoliuciją – vystytis ir tobulėti net ir tiems, kurie nėra tobuli, ir tą įgyvendini per mūsų įtikėjimą į tave ir mūsų asmeninį prisikėlimą sielos tapatybės pavidalu morontiniu lygiu. Tu sujungei du krantus – dvasinį ir materialų – sielos tapatybės prisikėlimu; ir visą sielos vystymosi etapą po prisikėlimo pavadinai morontine sielos karjera pakeliui pas tave į Rojų.
Mes meldžiame, kad tie mūsų sielos broliai ir sesės, kurie dar visai neseniai buvo kartu su mumis, tačiau kurie jau iškeliavo į kitą – aukštesnį lygį – taip pat materialiuose ir realiuose pasauliuose, drąsiai ir ryžtingai žengtų šituo savosios sielos tapatybės vystymosi keliu, gyvuoju keliu, atsiduodami tik tavo vedimui, jį vis stipriau pajausdami, kada šitame kelyje jų nauji patyrimai jiems dar kartą patvirtiną šito kelio teisingumą ir prasmę visos kūrinijos šviesėjimo labui.
Mes meldžiame, kad šitame sielos kelyje, mes ir patys dar daugiau pasitikėtume tavuoju vedimu iš vidaus, kad šitame kelyje vis giliau ir tikriau suvoktume, kad jokios mirties NĖRA, IR BŪTI NEGALI, KAS TIK EINA ATSIDAVĘS TAVO VEDIMUI IR JUO VIS LABIAU PASITIKI. Todėl mes meldžiame ir mūsų sielos broliams ir sėsėms, žengiantiems morontiniu lygiu po prisikėlimo, dar didesnio pasitikėjimo tavimi, kad savo kelyje jie būtų tavo atvaizdai jų aplinkai, net ir taip, kaip savo aplinkai tavo atspindžiais mes siekiame būti čia, Urantijoje, iš meilės ir laisva valia skleisdami tavo šviesą visų labui.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
------------------
Po maldos dar likite ramybės būsenoje, tegu jūsų atsivėrusi siela klausosi Tėvo mokymo, kaip stiprinti sielas savojo augimo kelyje.
Teloydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2010-01-24 22:25:37Mielieji, kviečiu jus į pirmadienio mūsų kolektyvinę dvasinę komuniją su Rojaus Trejybe ir tarpusavyje. Šįkart (2010 02 01 – 22val.) pasimelskime už benamius, kurie taip sunkiai gyvena šios žiemos sąlygomis.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savo žodžiais, mintimis, tuomet skaitykite, tik labai nuoširdžiai, mano jums rašomas maldas.
---------------
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu esi ir kad savo gyvą buvimą išlieji savo gyvais meilės virpesiais kurdama visą kūriniją ir joje vystydama gyvybę ir nuolat visą laiką kreipdama ją link savęs ir visų labui.
Aš garbinu tave, nes tik tu, savo tobulumu, ir galėjai sumanyti tokį nuostabų evoliucinį planą, kada visa kūrinija yra judėjime ir augime, šviesėjime ir panašėjime į tave.
Aš garbinu tave, kad tu vedi mus, kiekvieną asmeniškai, savosios dvasios – Minties Derintojo – dėka, patalpintos mūsų prote, ir vedi ten, ir taip, kur, ir kaip, mes galėtume vis daugiau atspindėti tave savo sielos broliams ir sesėms savo kasdieniais darbais.
Aš garbinu tave, nes tau atsivėrusi siela trokšte trokšta gyvo ir gilesnio, kuo giliausio, ryšio su tavimi, ir ji pati pajunta gyvybingą tavo meilę savyje, ir šis pojūtis patvirtina tavo gyvą buvimą viduje.
Aš garbinu tave, nes tavoji gyvojo vedimo ranka laiko kiekvieno tavo vaiko ranką savojoje taip tvirtai, kad jis, atsivėręs tau, ir pasitiki šituo vedimu, ir tik tokio pasitikėjimo ir įtikėjimo į tave dėka jis ir tegali išdrįsti žengti dar nepatirtą žingsnį link tavęs, gyvą žingsnį link gyvo tavęs, kuris esi patiriamas sielos viduje, kada ji tau atsiveria visa, net ir taip, kaip dabar yra atsivėrusi garbindama tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
----------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo dar kurį laiką likite ramybės būsenoje, tegu jūsų siela, dabar taip atsivėrusi, mėgaujasi gyva palaima ir ryšiu su Rojaus Trejybe, o tada pereikite prie prašymų maldos.
----------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už mūsų vis giliau atsiveriančias sielas, kad jos nori šitokios kolektyvinės komunijos su tavimi, ir tarpusavyje.
Šįkart aš pakviečiau savo sielos brolius ir seses pasimelsti už tuos mūsų sielos brolius ir seses, kurie yra benamiai, nesvarbu kokioje valstybėje jie gyventų, ir tokią šaltą žiemą neturi kur prisiglausti, kad nors kiek sušiltų. Aš pats pažįstu vieną tokį benamį vyra, Vitą, su kuriuo susitikęs pasikalbu ir apie TAVE. Ir jis pats pripažįsta, kad be tavojo sustiprinimo jis neišgyventų tokiomis sąlygimis. Ir dabar jį buvau sutikęs ir klausiau, kaip jis išgyvena tokiomis sąlygomis, tai jis tik paaiškino, kad miega ant suolo Lukiškių aikštėje pasitiesęs polietileną ir kol kas laikosi. Jis laikosi tik TAVO DĖKA.
Aš meldžiu, kad šalių vyriausybės suvoktų, kad tokie žmonės yra GYVI žmonės, kad jiems būtina šiluma, kaip ir turintiems namus, ir bent žiemos sąlygomis aprūpintų visus pastoge.
Aš meldžiu, kad tokie mūsų sielos broliai ir sesės, kurie jaučiasi visuomenės atstumti ir išmesti už borto, atsivertų tau ir pajaustų tavo vedimą iš vidaus, ir surastų išeitį iš tokios sunkios ir apverktinos padėties, kokioje jie yra jau ne pirmi metai, ir daugybėje valstybių.
Aš meldžiu, kad daugybė pinigų, kurie išmėtomi tuščiai ginkluotei pirkti ir visiškai nereikalingoms šventėms būtų geriau panaudoti namų statybai, kuriuose butus galėtų gauti visi, ir visiems prieinamomis salygomis, nes tokios valstybės vyriausybė, kuri nesirūpina savo silpniausiais piliečiais pati, anksčiau ar vėliau, prieis aklavietę visose sferose.
Aš meldžiu, kad mūsų sielos broliai ir sesės, dabar neturintys jokių namų, atsivertų tau, ir patys pradėtų pajausti, kaip tavo gyvoji energija šildo ir jų materialius kūnus, kad jie net ir tokiomis sąlygomis gali išlikti gyvu fiziniu pavidalu, kaip ne vienas sušąla net savo bute.
Aš meldžiu mano sielos broliams ir sesėms dvasinės šilumios, kuri pavirstų ir į fizinę energiją, sušildančią jų fiznius kūnus gyvąją meilės srove.
Aš meldžiu iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
--------
Po maldos dar pasėdėkite ramiai, tegu jūsų atsivėrusi siela klausosi Tėvo mokymo, kaip padėti benamiams, kurie neturi jokios pastogės ir tokią šaltą žiemą gyvena lauke.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2010-01-31 17:00:18Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (20010 01 18 – 22val.) kolektyvinę komuniją su Rojaus Trejybe ir tarpusavyje. Šįkart pasimelskime už pensininkus ir bedarbius visose šalyse.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite, tik labai nuoširdžiai, mano jums rašomas maldas.
-------------------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kada mano siela, atsivėrusi tau, trokšta išlieti save šlovės himnais TAU.
Aš garbinu tave, nes tu suteikei mano sielai gyvybę ir sparnus skrieti laisvame meilės skrydyje savo kasdieniais darbais visų labui.
Aš garbinu tave, kad tu vedi visą savo kūrinijos šeimą į vis ryškesnę šviesą, ir tokioje šviesoje tau atsivėrusi siela pati trokšte trokšta jos ir savo aplinkoje.
Aš garbinu tave, nes tu tobulini mus kiekvieną, pagal savo numatytą evoliucinį planą, kad mes įgyvendinę savo likimą, kurį tu taip pat mums numatei, ir pasiekę Rojų, visos kūrinijos geografnį centrą, ir stovėdami TAVO AKIVAIZDOJE, galėtume – KIEKVIENAS – pasakyti tau: MYLIMAS TĖVE, MYLIMAS AMŽINASIS SŪNAU-MOTINA-BROLI, MYLIMA BEGALINE DVASIA-MOTINA-SESE, tavo užduotis sėkmingai įvykdyta, aš, atsidavęs tavajam vedimui dar būdamas materialiu pavidalu miritingasis jau šlovinau tave, ir ėjau pas tave į gimtuosius namus Rojuje, ir štai šiuo metu stoviu tavo akivaizdoje ir esu kupinas meilės ir pasitenkinimo dėl gyvo ryšio su tavimi ir net susiliejimo su tavimi per visą kelionę, o dabar sėkmingai esu įvykdęs tavo priesaką – BŪKITE TOBULI, NET TOKIE TOBULI, KOKS TOBULAS ESU AŠ – ir esu NAMUOSE PAS MYLINČIUS IR MYLIMUS TĖVUS, KAD GALĖČIAU SU JUMIS KURTI GĖRĮ VISOS KŪRINIJOS LABUI JAU PO TAVOJO APKABINIMO ROJUJE.
Aš garbinu tave, ir tą darau iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
-------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo dar pasėdėkite ramybės būsenoje keletą minučių, tegu jūsų siela geria gyvą Rojaus Trejybės meilės nektarą, o tada pereikite prie prašymų maldos.
---------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už mano sielos vis gilėjantį ryšį su tavimi, ačiū už kiekvieną patyrimą iki šios akimirkos ir už šitą pačią akimirką, nes šie patyrmai sielą tvirtina ir ugdo.
Šį vakarą aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėmis, meldžiuosi už pensininkus ir bedarbius, nesvarbu kokioje pasaulio valstybėje jie gyventų, meldžiu jimes dvasinio ryšio su tavimi ir atramos suradimo savo viduje atradus tave.
Kada valstybių vadovai, politikai, vyriausybių nariai, ir verslo dalyviai yra visiškai akli ir pasimetę, kada jie nesuvokia, kaip sutvarkyti ekonomiką ir finansus, atsirėmus į TAVE, tada pensininkų ir bedarbių padėtis tampa ne tik sunki, bet beviltiška, nes resursai senka, o naujų darbo vietų ir pajamų šaltinių niekas nekuria, nes nežino, kaip juos sukurti, kada tik vis labiau auga NEPASITIKĖJIMIAS. Ir labiausiai nukenčia silpniausi materialia prasme.
Aš meldžiu su savo sielos broliais ir sesėmis visiems pensininkams ir bedarbiams gyvo ryšio su tavimi ir tik šito gyvo ryšio dėka jie pasisems kantrybės ir išminties iš tavęs, kaip pasielgti tokioje jiems sunkioje situacijoje ir aplinkoje, kad jie net ir tokiomis sunkiomis ekonominėmis sąlygomis bus atkaklumo ir ryžto pavyzdžiai kitiems jų sielos broliams ir sesėms, kurie jų padėtyje atsidurs dar tik ateityje.
Aš meldžiu su savo sielos broliais ir sesėmis visiems sunkumus patiriantiems pensininkams ir bedarbiams pasitikėjimo tavo vedimu iš vidaus, kad jie tikrai patikėtų, ir tavimi pasitikėtų, jog su tavimi viskas yra įmanoma, nes ko trokšta sūnus ir nori Tėvas, TAS YRA.
Aš meldžių savo sielos broliams ir sesėms stiprybės ir gyvo ryšio su tavimi, kad jų valia susilietų su tavo valia, nes tik toks kelias išves juos iš tamsos ir ekonominės duobės.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje, tegu jūsų atsivėrusi siela klausosi Tėvo mokymo, kaip sunkumus patiriantys pensininkai ir bedarbiai, bet kuriame pasaulio kampelyje turi pasiimti pagalbą jiems jau suteikiamą Tėvo-Rojaus Trejybės.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2010-01-17 17:10:16Mielieji, kviečiu jus šįkart pasimelsti mūsų bendroje pirmadienio (2010 04 19 - 22 val.) maldoje už MŪSŲ GILESNĮ ĮTIKĖJIMĄ, kad jis ištirpdytų bet kokius gedulo ugnikalnio graužiančius vidų dūmus.
Pagarbinkime iš pradžių Rojaus Trejybę. Jeigu jums sunku garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, tuomet skaitykite, tik nuoširdžiai, mano jums nuolat rašomas maldas.
---------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Bropli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu esi Šviesų Šviesa ir Šviesos Šaltinis ir Centras, bet nė vieno neakindamas, o kiekvienam šviesdamas tiek, kiek tavo vaikas pats atsiveria tau IŠ. VIDAUS.
Aš garbinu tave, kad tu esi pati nuostabiausia gyvoji kūrinijos energija, net jos Šaltinis, kuri skatina tvarinį gyventi ir mylėti amžinai, nesiekiant sau jokios naudos, savo žvilgsnį kreipiant tik į VISŲ GĖROVĘ, NET VISOS KŪRINIJOS GĖROVĘ, nes būtent tu taip vedi šitos gyvos ir viduje tekančios energijos dėka kiekvieną tvarinį iš vidaus, kad jis rūpintųsi savo gyvenimą nukreipti visumos labui ir visų gėrovei.
Aš garbinu tave, kad tu esi Visuma ir tos Visumos dalelę, savo dvasią, Minties Derintoją, padovanoji mums, kiekvienam, ir šituo mums leidi patirti tą palaimą, kurią aš patiriu ir garbinimoo metu, ir ypač galingai.
Aš garbinu tave, kad tu, būdamas pati nuostabiausia ir gyvybingiausia Šviesa išorėje, esi patiriamas VIDUJE PATIES TVARINIO NUŠVITIMU, ir tik tada siela pajunta, jog ir kiekvieno asmeninis ryšys su tavimi, kaip su VISUMOS ŠALTINIU, MYLINČIU IR BESIRŪPINANČIU VISUMOS KLESTĖJIMU, PER KIEKVIENO PASTANGAS VISUMOS LABUI SUTEIKIA KLESTĖJIMĄ IR KIEKVIENAM ASMENIŠKAI, JAM TAIP PAT AUGANT IR PANAŠĖJANT Į TAVE.
Aš garbinu tave, kad tu mus MOKAI ŽVELGTI Į APLINKĄ TAVUOJU MEILĖS ŽVILGSNIU IR SKLEISTI MEILĘ VISIEMS VIENODAI, NET IR TAIP, KAIP JĄ SKLEIDI TU.
Aš garbinu tave iš meilės tau ir savo laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po mylimos Rojaus Trejybės pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, kad jūsų atsivėrusi siela kuo daugiau patirtų jai liejamo meilės gyvo nektaro. O tada pereikite prie maldos už gilesnį ĮTIKĖJIMĄ.
-----------------------------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už mūųs visus patyrimus iki šios akimirkos, ačiū iš šitos pačios akimirkos patyrimą, kad mes benraujame kolektyviai šitame gyvame komunijos ryšyje su taivmi ir tarpusavyje.
Šįvakar aš pakivečiau savo sielos brolius irs eses pasimelsti už ĮITKĖJIMĄ, MŪ9ŲS GILESNĮ ĮTIKĖJIMĄ, nes dėl aviakatatrofos, kurioje žuvo Lenkjios prezidentas ir aukšto rango politinė delegacija, ką tik baigėsi kai kuriose valstybėse, įskaitant Lenkiją, Lietuvą, Rusiją, paskelbtas gedulas. Tai rodo, kad šitų šlių politniai vadobvaži nėra įtikėję ir netiki į Tėvą, į Roajsu Trejybę, į Jėzaus evangeliją, į prisikėlimą, kuris ir yra nemokamai suteikiamas kiekivenam tavo sūnui ir dukrai, turinčiai ĮTIKĖJIMĄ Į TAVE.
Tu suteiki AMŽINYBĘ, IR GYVYBĘ AMŽINYBĖJE, KKURIE TURI ĮTIKĖJIMĄ Į TAVE, IR KURIEMS NĖRA GEDUSLO, NES TAVOJI KŪRINIJA YRA GYVA IR JOJE NĖRA MIRTIES, TUO PAČIU NĖRA IR MIRUSIŲJŲ, KAIP NĖRA IR GEDULO. Geduals yra tik NEĮTIKĖJUSIOJO Į TAVE TAMASO IR TERŠALŲ PILNOJE PASĄMONĖJE, KURIE JAU VIEŠAPTAUJA IR SĄMONĖS LYGIU.
Tegu dabar mūsų atsivėrusios sielos savo meilės virpesius siunčia visiems TIEMS, KURIE DAR NEĮTIKĖJĘ IR KURIE NETIKI Į PRISIKĖLIMĄ, TAVO SUTEIKIAMĄ UŽ ŠĮ ĮTIKĖJIMĄ KIEKVIENAM, KAD MIRUSIŲJŲ NEBŪTŲ NĖ VIENO. O fizinio kūno trumpalaikiškumas šitoje planetoje niekaip nepaneigia to fakto, kad šitame kūne gyveantis tikrasis gyvenbtojas yra PAŽADINAMS VĖL SU SAVO TIKRUOJUŪ AŠ, KURIAM JOKS GEDULAS EGZISTUOTI TIESIOG NEGALI, NES JIS TURI TAVE ATRADĘS SAVYJE IR PUIKIAI ŽINO, KAD NĖRA IR MIRTIES NĖ VIENAM ĮTIKĖJUSIAM, nes būtent tokią žinią gauna keikvuiena atsivėrusi tau ir atve atrausis siela, dėl to ji ir žino KODĖL NĖRA MIRTIES IR KODĖL NEGALI BŪTI IR JOKIO GEDULO DĖL GYVŲJŲ. Kol siela miega, tol tokių žinių ji NEŽINO.
Tegu mūsų meilės virpesiai pasiekia valstybių politinius vadovus, prezidentus, premjerus, karalius, karalienes, vyriausybės ir parlamento narius, religijų vadovus, kad jie pajaustų mūsų sielų jiems siunčiamus ramybės virpesius, kad jų aplinka, nors mūsų ir nedidelio indėlio dėka, šiek tiek nuskaidrėtų ir prašviesėtų, kad mūsų meilės virpesiai jiems padėtų priimti sprendimus, tik niekada tarp jų nebūtų GEDULO, nes šitokie jų sprendimai yra VISI TAMSOS IR MIRTIES JŲ PROTO SPRENDIMAI, BET NE ATSIVĖRUSIOS, GYVOS, IR MYLINČIOS SIELOS SPRENDIMAI, tegu jie priima tokius sprendimus, kokių trokšta jų siela, o ne savanaudiškas jų žmogiškasis protas, paskendęs baimėje ir intrigose, politiniuose išskaičiavimuose ir rietenose, net kariniuose ir prievartiniuose veiksmuose.
Tegu mūsų Minties Derintojai, kurie tobulai veikia mus, IR MŪSŲ SIELĄ JAU PASIEKĖ ir PAŽADINO, KAD DABAR NET IR MES PATYS TROKŠTAME PANAŠIŲ MEILĖS IR ŠVIESOS PATYRIMŲ IR ATSIVERTIMŲ MŪSŲ SIELOS BROLIAMS, kurie šiandien GEDI iš baimės, kurie gyvena ir veikia savanaudiškai tik savo pačių ar vien tik savo biologinės šeimos labui, ir vis bijodami, kad savanaudiškas ir gyvulinis jų ego nebūtų sumažintas, nustumtas, bijodami, kad jie praras savo tuščiavidurį įvaizdį tarp kitų į juos panašių sielos brolių ir sesių, todėl jie nuolat, kasdien, ir priima klaidingus sprendimus, kurie pažeidžia TAVO valią, kuri visada yra nukreipta visų labui, kuri tarnauja visiems vienodai.
Mes meldžiame, kad pasaulio valstybių politiniai vadovai, nesvarbu, kaip save jie bevadintų – karaliais, prezidentais, premjerais, parlamentarais, popiežiais, imamais, metropolitais, lamomis, kunigais, ministrais – pradėtų patirti mūsų šią akimirką siunčiamų meilės virpesių švelnų poveikį jų sielai, ir kad nuo to jie sustiprėtų iš vidaus meilės, tiesos, ir GYVOS ŠVIESOS sprendimams ir veiksmams VISŲ LABUI.
Tegu mūsų bendros pastangos, nukreiptos, į tavosios valios vykdymą visų labui, lygiai taip sustiprina ir kiekvieną dalyvaujantį mūsų bendroje maldoje, net ir tas dvasias, mūsų angelus serafimus, tarpines būtybes, kad ir jie dar ryžtingiau kurtų gėrį drauge su tavimi savo asmeninio atsivėrimo dėka pasitarnaudami ir mūsų sielos broliams, kurie šiandien yra dabartiniai Urantijos politiniai ir religiniai lyderiai, kad jie praregėtų ir patys pamatytų į kokią aklavietę atvedė visą Urantiją.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite kelias minutes tyloje. Tėvas perteikia savo mokymus atsivėrusiai sielai. Tegu jie nusėda į pasąmonę. Jie niekur nepradings. O kuriuo nors laiku ateityje išplauks ir į sąmonės paviršių, kad jus apšviestų, o jūs – kitus.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2010-04-18 10:45:05Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2009 12 28 – 22 val.) kolektyvinę dvasinę komuniją su Rojaus Trejybe ir tarpusavyje. Šįkart pasimelskime už tuos mūsų sielos brolius ir seses, kurie švenčia Naujuosius Metus tik išoriniu beprasmiu blizgėjimu ir džiugesiu.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais ar mintimis, skaitykite mano jums rašomas maldas. Tik jas skaitykite labai nuoširdžiai.
-----------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu esi ir lieji savo gyvosios meilės nenutrūkstamą šaltinį visai kūrinijai, visiems ir visa kam, be jokio išskyrimo, gyvam ir negyvam, turinčiam laisvą valią ir jos neturinčiam, ir mus mokai daryti šitą patį – mylėti visus vienodai TAVĄJA MEILE, KURI YRA GYVA IR PATIRIAMA ATSIVĖRUSIOS TAU SIELOS VIDUJE.
Aš garbinu tave, kad tik tavo dėka mano siela buvo pažadinta tavo gyvos meilės patyrimui, ir dabar ji pati dalina lygiai tą pačią tavo meilę VISIEMS IR VISA KAM, IR DALINA NUOLAT IR BE JOKIO IŠSKYRIMO, ir nuo tokio dalinimo ji tik stiprėja ir džiaugiasi tokiais patyrimais.
Aš garbinu tave, kad TIK TU vedi kiekvieną atsivėrusią tau sielą į vis ryškesnę šviesą, ir vedi taip, kad tau atsivėrusi siela eina vis didesniu ir tvirtesniu žingsniu, ir pati džiaugiasi šiuo ėjimo procesu su tavimi.
Aš garbinu tave, kad tu mokai vis giliAu ir plačiau žvelgti tavuoju žvilgsniu per susiliejimą su Tavimi garbinant.
Aš garbinu tave, nes mano atsivėrusi siela tau gieda meilės ir šlovės himnus ir trokšte trokšta dar gilesnio patyrimo ir susiliejimo su tavimi, kvėpavimo tavuoju ritmu, ir ji kvėpuoja tavimi, kaskart vis giliau ir stipriau, ir šlovina tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
-------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo dar pasėdėkite ramiai, tegu jūsų atsivėrusi siela geria Rojaus Trejybės meilės nektarą, GYVĄ NEKTARĄ. O tada pereikite prie prašymų maldos.
--------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už visus patyrimus, kokius tik aš patyriau praeityje ir už šios akimirkos patyrimą, nes tik tu žinai, kokie patyrimai yra vertingiausi mano sielai, kad ji vis labiau panašėtų į tą, kokį tikrąjį aš tu sumanei ir padovanojai kaip unikalią asmenybės amžinąją dovaną, kuri atsiskleidžia tik veikdama SUSILIEJUSI SU TAVIMI IR VISADA TIK IŠ MEILĖS IR VISADA TIK VISŲ LABUI.
Ir aš dabar pakviečiau savo sielos brolius ir seses į mūsų Rojaus Trejybės gyvosios šventovės gyvąją komuniją su TAVIMI už tuos mūsų sielos brolius ir seses, kurie dar gyvena materialių švenčių išoriniu šurmuliu ir blizgesiu, ir laukia Naujųjų Metų šventės kaip savo svarbiausios, arba vienos iš svarbiausių švenčių, nes tikisi, kad būtent ji ir atneš jiems laimę, geresnį gyvenimą būtent Naujaisiais Metais. Todėl jie ir imasi įvairiausių savęs apgaudinėjimo gudrybių, skaito horoskopus, astrologinius kalendorius, tam yra pajungta visa televizija, visa spauda. Ir šie mūsų sielos broliai ir sesės noriai jų rekomendacijomis vadovaujais, net savo drabužius, tegu ir nežymiai, bet vis tiek derina prie tokių spalvų, kokias jiems aiškina jų pačių neišmanantys kiti sielos broliai ir sesės, ir vis tikėdamiesi didesnės laimės Naujaisiais Metais.
Jie šaudo nelaimes, fizines kančias, nešančius fejerverkus, gąsdindami kitus sielos brolius ir seses, kurie NORI TYLOS, KURIE NENORI TOKIO PAMIŠIMO, BET JIE BEJĖGIAI KĄ NORS PAKEISTI – JUK NAUJIEJI METAI – PAMIŠUSIŲJŲ IR APSĖSTŲJŲ ĮTEISINTA PSEUDOŠVENTĖ gąsdinanti visus miestų gyvūnus.
Aš meldžiu, kad tokie save apgavę, ir toliau apgaudinėjantys mano sielos broliai ir sesės vis tik praregėtų ir susimąstytų, kada ateina pirmasis Naujųjų Metų rytas, o NIEKAS VIDUJE NEPASIKEITĖ, laimė neapsigyveno jų viduje, o yra dar baisiau, kad nėra jiems nei energijos, nei noro, nei sveikatos po tokio naktinio gėrimo ir šėlimo iš viso pajudėti.
Tai beprasmybės ir dvasinio nuopolio pseudošventė, kuri vis giliau ir giliau ėda kaip rūdys mūsų sielos brolius ir seses iš vidaus; ir tada jie tomis pačiomis rūdimis užkrečia savo vaikus, kurie tavęs, mylimas Tėve, nepažįsta, nes niekas jų nemoko tave atrasti savyje, tuo tarpu Naujuosius Metus sutikti su karnavalinėmis kaukėmis ir šurmuliu jie yra mokomi visur – namie, vaikų darželiuose, mokykloje. Ir tada bet kokia prasminga akimirka turi traukstis į šalį, nes bujoja alkoholio sujaukto, ir labai dažnai net ir aptemdyto, proto šėlsmas. Ir tai yra PAVYZDYS VAIKAMS, KAIP JIE GYVENS.
Aš meldžiu, kad mano sielos broliai ir sesės pradėtų klausti PATYS SAVĘS – KODĖL TAIP LAIMĖ PRAĖJO IR NEUŽSUKO Į JŲ VIDŲ PER ŠIĄ NAKTĮ? GAL NE TEN JOS LAUKĖ? GAL JI YRA VIDUJE IR TYLOJE, RAMYBĖJE IR ATSIDAVIMĖ VISŲ MEILĖS IR ŠVIESOS LABUI?
Aš meldžiu, kad jie nustotų šurmuliuti savo ILIUZINĖJE BEPRASMYBĖJE IR PAMIŠIME, O ATSIVERTŲ TAU, MYLIMAS TĖVE, IR PAJAUSTŲ, PATIRTŲ PALAIMĄ, KURI YRA TIKRA, REALI KIEKVIENAI TAU ATSIVĖRUSIAI SIELAI. Ir tada jai nebereikia jokių NAUJŲJŲ METŲ ŠVENTIMO. TIK TADA. IR TIK TADA BUS PALAIMA VIDUJE IR IŠORĖJE VISIEMS KAIP TAVO VAIKAMS – MŪSŲ SIELOS BROLIAMS IR SESĖMS. Ir VYRAUS MEILĖ aplinkui TIK TADA.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
------------
Po maldos dar pasėdėkite ramybėje, tegu jūsų siela, klausosi Tėvo mokymo, kaip gi prasmingai švęsti Naujuosius Metus.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2009-12-28 11:47:11Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio komuniją (2010 01 11 – 22val.) su Rojaus Trejybe ir tarpusavyje.
Šįkart pasimelskime už MUS – KAD MES NEBIJOTUME BŪTI TIRUOJU SAVIMI, NET IR TOKIU, KOKĮ MUS SUKŪRĖ TĖVAS-ROJAUS TREJYBĖ.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę. Kas dar garbinti ir melstis savais žodžiais ar mintimis negalite, skaitykite mano jums rašomas maldas. Tik jas skaitykite labai nuoširdžiai.
--------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu savo gyva meile sukūrei kūriniją iš savosios energijos, ir ją skleidi visai kūrinijai pagal poreikius.
Aš garbinu tave, kad tu mus mokai vis labiau atsiduoti tavo vedimui iš vidaus ir vis labiau pasitikėti tavimi, kad mes galėtume tapti tikruoju savimi, tavo atvaizdu, net ir tokiu, kokį galėtų pamatyti kiti mūsų sielos broliai ir sesės, kurie tavęs dar neieško ir net nenori ieškoti.
Aš garbinu tave, nes mano siela jaučia tavo gyvos meilės tekėjimą, kada ji tau vis giliau ir giliau atsiveria, pakeldama savo vidinius vožtuvus, kad prisipildytų tavo gyvojo vandens, ir ji trokšta šitos gyvos komunijos su tavimi vis daugiau, ir vis gilesnės.
Aš garbinu tave, nes tavoji kosmoso kūrinija ir tavoji šeima, mano sielą traukte traukia naujiems patyrimams ir kelionei pas tave į Rojų, tavo mums visiems suteiktą likimą visoje Urantijos planetoje, ir tada siela prisipildo tokio nuostabaus ir gyvybingo troškimo dar daugiau gerti iš tavęs šviesą ir meilę ir visa tai skleisti ir kitems mano sielos broliams ir sesėms, kurie dar nejaučia tavosios meilės ir dar nemato tavo tokios ryškios, ir vis ryškėjančios, šviesos.
Aš garbinu tave, kad tu - Rojaus Trejybė – esi Dievas VIENAS TRIJUOSE ASMENYSE, Pirmasis Šaltinis ir Centras kaip Tėvas, MYLINTIS Tėvas, Antrasis Šaltinis ir Centras, kaip mylintis Amžinasis Sūnus-Kūrinijos Motina-Brolis, ir Trečiasis Šaltinis ir Centras, kaip Begalinė Dvasia-Kūrinijos Motina-Sesė, ir tu mums iš paties kūrinijos geografinio centro, savo gyvenamosios buveinės, suteiki energiją tam, kad turėtume iš tavęs atsiradusius pasaulius, kad juose vis daugiau pajaustume tavo kūrinijos ryškesnę šviesą ir visą šeimą, o tiesiai iš savęs tu mums, net ir patiems mažiausiems, materialiems mirtingiesiems suteiki ir meilę, ir dvasingumą, ir išmintį, tereikia tik mums atsiverti tau, ir visa tai gauname kaip brangiausias dovanas NEMOKAMAI, vien tik tam, kad taptume savo tikraisiais aš, kokius tu mus ir sumanei padovanodamas kiekvienam unikalią ir nepakartojamą ASMENYBĘ.
Aš garbinu tave, kad tik tavo dėka siela nori šlovinti ir garbinti tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
----------
Po Rojaus Trejybės garbinimo dar likite keletą minučių tyloje, tegu jūsų siela, dabar taip atsivėrusi, patiria giluminius meilės virpesius, palaimos virpesius, pasiekiančius ją tiesiai iš Rojaus Trejybės Asmenybių, o tada pereikite prie prašymų maldos.
----------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina Sese, ačiū tau už visus mano sielos patyrimus, kaip ir už visų mano sielos brolių ir sesių patyrimus, kurie visi buvo, yra, ir bus reikalingi mūsų dvasiniam augimui.
Ačiū už šitą pačią gyvą dvasinę ir kolektyvinę bendrą komuniją su Tavimi ir tarpusavyje, nors mes esame fiziškai toli vienas nuo kito, ir net nesame daug ko sutikę akivaizdžiai, bet savo sielos atsivėrime ji jaučia, patiria DVASINĮ RYŠĮ ir kolektyvinę komuniją, visų; kaip šeimos dalies komuniją; net ir dvasinių būtybių ir Tarpinių Būtybių dalyvavimą šitoje komunijoje.
Šitą jausmą ir pajunta atsivėrusi tau mūsų siela, kuri ir atspindi mūsų tikrą, savąjį aš, kuris toli pranoksta matarialaus kūno ir proto patyrimus savo kasdienėje aplinkoje ir kasdieniame savojo asmens veikime.
Mes melžiame šįvakar, kad nebijotume savo, ir tikrojo, aš, kad tikrai būtume savimi, net ir tokie, kokius esi tu mus numatęs, kaip tavo mums suteiktos amžinosios asmenybės dovanos pasireiškimą kuo ryškesniu spindėjimu, kuo ryžtingesniu veiksmu, pripldytu tavosios meilės ir šviesos. Tik šitaip mes ir galime atskleisti, kiekvienas iš mūsų, savo tikrąjį save, kaip tavo atvaizdą materialiu pasireiškimu, net kaip jį atskleidė Jėzus mums visiems prieš du tūkstančius metų, ir kokį jį mes pažįstame iš Urantijos Knygos apreiškimo, iš Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, iš mūsų sielų asmeninių patyrimų su tavimi garbinimo komunijos metu ir savo kasdienio pasireiškimo savo tikruoju aš metu.
Mes meldžiame šįvakar, kad šitame gyvajame kelyje mes nebjotume būti tikruoju savimi su draugais, su pažįstamais ir nepažįstamais, su giminaičiais ir žemiškos šeimos nariais, kad mūsų tikrasis aš leistų ir jiems pažinti TAVE, jeigu ne tiesiogiai, tai bent per jų vidinius pamąstymus, analizuojant mūsų materialius žodžius, veiksmus, mūsų elgesį.
Mes meldžiame, kad vis daugiau ir giliau bendrautume su tavimi, garbindami tave ir prisipildydami iš tavęs vis daugiau gyvojo meilės vandens, ir jį taip pat dalintume ir kitiems, kurie dar yra sausringoje dykumoje, ir yra ištroškę, bet neranda gyvojo vandens, nes nežino kaip ir kur jį surasti, nes jų ŠITO nemoko nei bažnyčios kunigai, nei tėvai, nei mokyklos mokytojai, nei gyvenimo kasdienė aplinka darbe ir gatvėje. Jie yra ištroškę, pilni baimės, pasimetę, sunerimę, ir net nesuvokia, kad jie NĖRA TIE, KOKIUS SUKŪREI TU KAIP SAVO ATVAIZDĄ.
Aš meldžiu, kad mes taptume tais tavo gyvais ir vaikščiojančiais švyturiais, degančiais gyvąja tavo meilės ir kūrinijos šeimos šviesa, ir tuo pačiu mes patys pajustume vis tvirčiau ir gyvą ryšį su tavimi, ir pasitikėjimą tavimi, ir savo tikrojo aš buvimą šitame materialiame kūne, kuris neturi nieko bendro su mūsų tikruoju aš, išskyrus tik tai, kad jame tu ir patalpinai mūsų tikrąjį aš, kad jis galėtų bendrauti su kitais, taip pat tavo patalpintais tikraisiais aš, ir šį bendravimą skirti tavo labui, šlovinant tave ir garbinant tave; ir šitaip keičiant planetos sąlygas ir TIKRAIAI ekonomikai, ir TIKRAJAI politikai, ir TIKRAJAI šeimai, ir TIKRAJAM mokslui, ir TIKRAJAM tarpusavio bendravimui kaip su tikraisiais savo aš, kaip su tavo sūnumis ir dukromis, kaip su mūsų sielos broliais ir sesėmis.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia.Amen.
---------------------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje, tegu jūsų siela klausosi Tėvo jai suteikiamo mokymo, kaip jai likti savimi ir stiprėti tikruoju savo aš.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile.
Algimantas
2010-01-10 16:09:15Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio (2009 11 30 – 22val.) komuniją su Rojaus Trejybe ir tarpusavyje, ir raginu pasimelsti už tuos mūsų sielos brolius ir seses, kurie guli psichiatrinėse ligoninėse ar yra namuose, ir kurie taip pat yra Tėvo-Rojaus Trejybės vaikai.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę. Kas dar negalite garbinti savo žodžiais ar mintimis, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas labai nuoširdžiai.
-------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tik TU vis giliau ir giliau atveri mano sielą, kuri ir junta, vis stipriau ir stipriau, tavo gyvą buvimą viduje.
Aš garbinu tave, kad tu esi toji meilės šviesa, kuri degi tau atsivėrusios sielos gyvoje ugnyje, kuri ir prasiveržia gėrio ir meilės darbais kasdieniame gyvenime.
Aš garbinu tave, kad tik tavoji meilės galia, kuri vis auga ir stiprėja, mano sielą taip pat vis ryžtingiau veda gyvuoju keliu, nes ji, tau atsivėrus,i savo patyrimu patvirtina, kad tavasis vedimas yra vienintelis tikras.
Aš garbinu tave, kad tu mus visus suvieniji meilės jėga, kuri vienintelė yra nenugalima, nes ji laiko visą kūriniją TAVYJE, nes būtent tu ir esi jos ŠALTINIS IR CENTRAS, ir leidi kiekvienai, tau atsivėrusiai, sielai ir dvasiai taip pat patirti tavo gyvojo kelio prasmę ir šviesą kasdienybės aplinkoje.
Aš garbinu tave, kad žadini kiekvieną iš vidaus, kad pabustų DVASIA IR KELTŲSI ŠVIESOS IR MEILĖS DARBAMS DRAUGE SU TAVIMI IR IŠ TAVĘS PASISĖMĘ IŠMINTIES.
Aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
-------------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo, dar pasėdėkite tyloje kelias minutes, tegu jūsų dabar tokia atsivėrusi Tėvui-Rojaus Trejybei siela, geria meilės gyvą nektarą, kurį ir paskleidžia, iš pačios Rojaus Trejybės, Tėvo dvasia, esanti jūsų viduje. O tada pereikite prie prašymų maldos.
---------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina_broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už mano vis labiau atsiveriančią tau sielą, ačiū už visus patyrimus iki šios akimirikos, ir už mūsų šios kolektyvinės maldos patyrmą.
Mes esame kolektyvinėje dvasinėje komunijje, drauge su savo sielos broliais ir sesėmis, net ir jau dvasios pavidalu, kurios taip pat prisijungia prie mūsų komunijos, kaip ir Tarpinės Būtybės, kad mus sustiprintų, kaip kūrunijos šeimos PILNATEISIUS NARIUS, IR NET KAIP ROJAUS PILIEČIUS, JAU DABAR ESANČIUS ROJAUS PILIEČIAIS, GARBINANČIAIS JUS TRIS - ROJAUS TREJYBĖS TRIS LYGIAVERČIUS ASMENIS NĖ VIENO NEIŠSKIRIANT AUKŠČIAU UŽ KITĄ, KAIP VIENA DVASIOJE.
Šįkart aš pakviečiau savo sielos brolius ir seses pasimelsti už tuos mūsų sielos brolius ir seses, kurie yra laikomi psichiatrinėse ligoninėse, kurie tiek daug nerimo ir net baimės sukelia savo artimiesiems, nes jų ryšys su jais yra nutrūkęs, jie gyvena kitokiu sąmonės lygiu.
Aš meldžiu, kad šitas pažeistas tavo vaikų ryšys su TAVIMI, atsistatytų, kad šitoji normalios sąmonės virpesių būsena sugrįžtų tavo gyvosios meilės virpesių galios dėka, o ne slopinančių ir didelėmis dozėmis leidžiamų ir valgomų ar geriamų psichotropinių medžiagų dėka būtų slopinamos jų smegenys.
Aš meldžiu, kad ir psichiatrai pradėtų, palaipsniui susimąstydami, suvokti, kad fizinės ir cheminės priemonės tik slopina smegenis, o juk gyvas ryšys su tavimi ir padeda likti smegenims net ir tokiomis, kokias esi sumanęs TU, kad jie suvoktų ir savo darbe pradėtų ryžtingai taikyti MALDOS IR MEILĖS TERAPIJĄ, o ne chemijos ir materijos apgaulingą ir klaidingą gydymą, kuris nėra gydymas, kokį suteiki TU kiekvienai tau atsivėrusiai sielai, kad pagytų ir fizinis kūnas.
Aš meldžiu, drauge su savo sielos borliais ir sesėmis, kad mūsų sielos broliai ir sesės, dabar nelabai suvokiantys, kas su jais yra daroma ir kaip, net ir mūsų maldos dėka daugiau nurimtų, ir kad cheminių priemonių neigiamas poveikis jiems sumažėtų, o dvasinis tavo poveikis išaugtų, ir jie prašviesėtų ir susivoktų savyje, kad GYDAI TU IŠ VIDAUS, IR NUSTOTŲ GERTI CHEMIKALUS JIEMS KENKIANČIUS. IR ŠITAIP JIE SUGRĮŽTŲ Į MŪŲ ŠEIMĄ, O SAVO PATYRIMU PALIUDYTŲ, KAD TIKRAI PAGIJO TAVO MEILĖS DĖKA, PAJAUSTA VIDUJE.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
--------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite ramiai, tegu jūsų siela klausosi Tėvo mokymo apie sutrikusio proto gydymą meilės vidine galia, kurią siunčia JIS.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas
2009-11-29 12:52:38
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal