Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kvietimas bendrai nuoširdžiai Pirmadieninei maldai II. Temos tęsinys

Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros pirmadienio (2007 03 30 - 22 val.) maldos už mūsų, KIEKVIENO IR VISŲ, didesnę išmintį.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų visų mylimą Tėvą. Tiems, kuriems dar sunku garbinti Tėvą ir melstis savais žodžiais, galite pasinaudoti mano siūlomomis maldomis, tik svarbu, kad prieš tai jas perskaitytumėte ir suvoktumėte visų žodžių GILUMINĘ, dvasinę, prasmę, o per mūsų bendrą maldą jas skaitytų jūsų nuoširdžiai atsivėrusi siela.
------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad iš Tavosios meilės išauga žolė ir prasiskleidžia gėlės žiedas.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė suvirpina ir mano sielą iš vidaus.
Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavosios meilės dėka galiu mylėti ir aš, ir mylėti vis labiau taip, kaip mokai Tu – visus vienodai.
Tėve, aš garbinu Tave, kad vien tik Tavoji meilė sužadina tokius nuostabius virpesius pačioje mano sieloje, kad ji pajunta Tave esantį gyvą, nes būtent Tu esi gyvybės Šaltinis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, atsiverdamas Tau, net ir taip, kaip Tu atsiveri kiekvienam asmeniui ir visiems asmenims vienu metu.
Tėve, aš garbinu Tave, kad galiu patirti Tavąją meilę, ir kad trokštu jos vis daugiau ir daugiau, nes šis troškimas yra iš manosios sielos, kuri ir jaučia Tavosios dalelės, Tavosios dvasios, esnačios manyje, perteikiamus meilės virpesius iš Tavęs, ir dėl to trokšta jų vis daugiau ir daugiau.
Tėve, aš garbinu Tave, kad bet kokiomis sąlygomis, net pačiomis kritiškiausiomis, Tu man dovanoji ramybę ir palaimą, kurią aš ir galiu patirti tik būdamas gyvame ir giluminiame ryšyje su Tavimi.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, kuri vis labiau tampa ir mūsų kūrinija, kai me vis labiau atsiveriame Tau.
Tėve, aš garbinu Tave laisva valia, kurią Tu dovanoji kiekvienai kūrinijos šeimos asmenybei, ir kurią aš pašvenčiau Tavosios valios vykdymui.
Manoji valia, kad būtų Tavoji vallia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos dar šiek tiek patylėkite, tegu siela dar labiau panyra į Tėvo meilės virpesius, tegu ji džiaugiasi palaima, patiriama savyje. O tada pereikite prie prašymų maldos už mūsų išmintį.
----------------
Sūnau Kūrėjau, kurį dauguma žino tik kaip Jėzų iš Nazareto, Motina Dvasia, kurią dauguma žino tik kaip Šventąją Dvasią, Visuotini Tėve,
ačiū Tau, kad pakvietei mūsų vis labiau atsiveriančias sielas ir trokštančias dvasinės komunijos su Tavimi ir tarpusavyje į šitą kolektyvinę mūsų maldą už didesnę mūsų išmintį.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, jog ten, kur du ir daugiau įtikėjusių į tave ar į Tėvą yra drauge, tarp jų esi ir tu, per savo Tiesos Dvasią.
Aš prašau tavęs, tegu dabar Tiesos Dvasia įeiną į kiekvieną iš mūsų, nuoširdžiai atvertą sielą, kad ji imtų jausti tave esantį realų, tikrą, ir gyvą, net ir taip, koks realus, tikras, ir gyvas kiekvieno iš mūsų viduje yra Tėvo fragmentas, Jo dalelė, dvasia, Minties Derintojas, ir bendrauja su mumis visą laiką iš vidaus, o ypač, kada miegame ir jam nebegalime priešintis.
Aš, drauge su savo sielos sesėm ir broliais, kurie dalyvauja mūsų bendroje maldoje, nors yra toli vienas nuo kito fiziniu pavidalu, net įvairiose pasaulio šalyse, net ir įvairios dvasios, kurios mūsų žvilgsniui yra nematomos net ir būdamos visai šalia mūsų, meldžiu didesnės išminties kiekvienam iš mūsų, kad galėtume patys pajausti, kaip didesnis mūsų išmintingumas palengvina mūsų gyvenimą kasdienybėje.
Tėve, Tu esi išminties Šaltinis. Tavoji dvasia yra mūsų viduje, kiekvieno iš mūsų viduje. Tu mums liete lieji išmintį, tik mūsų nežinojimas, kad Tu kas akimirką, nenutrūkstamai lieji dieviškąją išmintį, ir neleidžia mums, nors trumpam, nurimti dienos metu, nors šiek tiek pabendrauti su Tavimi, suradus ramų kambelį, kad po tokio pabendravimo mūsų protas pajaustų, kaip jis prisipildė Tavosios išminties, padedančios spręsti kasdienius uždavinius savo asmeniniais laisvos valios sprendimais.
Aš meldžiu Tave, kaip ir mano sielos broliai ir sesės, kad mes daugiau paskirtume laiko nugyventos dienos prasmės apmąstymams, kad įvertintume, kaip ją nugyvenome, ar daug jautėme įtampos, nerimo, skubėjimo, ar suteikėme kam nors paguodą ir nuraminimą, ar ką nors įskaudinome ir dėl to patys patyrėme nerimo pojūtį.
Aš meldžiu, kad mes, kiekvienas, po truputį vis labiau priprastume vertinti savo nugyventos dienos prasmingumą, kuris kyla iš Tavosios valios vykdymo, mylimas Tėve. Aš meldžio savo sielos broliams ir sesėms palaimos patyrimo savyje, kuri ir padeda atsiverti daug labiau Tau, mylimas Tėve, ir iš Tavęs semtis didesnės išminties, dieviškosios išminties, kuri toli pranoksta žmogiškojo proto diktuojamus sprendimus savojo ego labui.
Mylimas Tėve, aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, meldžiu Tave, kad mes vis labiau ir labiau įprastume prašyti iš Tavęs didesnės išminties, kad šitas mūsų prašymas pavirstų į kasdienį prašymą, gilinant ir plečiant mūsų dabartinį požiūrį į aplinką ir į save patį.
Aš meldžiu Tave, kad Tavoji išmintis vis labiau ir labiau įsigalėtų mūsų, kiekvieno, viduje, per mūsų dvasinį ryšį su Tavimi, ir kad mes vis labiau įprastume vadovautis iš Tavęs gaunama išmintimi savo tarpusavio santykiuose su visais savo sielos broliais ir sesėm, Tavo vaikais, kuriuos Tu visus myli vienodai. Tik toks kelias suras sprendimus iš dabartinio gyvenimo akligatvių politikoje, ekonomikoje, šeimoje, visuomenėje. Nesvarbu, kokios būtų sudėtingos problemos, bet Tavoji išmintis visada suteiks didesnę šviesą ir pasitikėkjimą likti šitoje šviesoje su Tavimi.
Aš meldžiu Tave, kad mano sielos broliai ir sesės ryšį su Tavimi, gyvą ryšį su gyvuoju Tavimi, paverstų kasdieniu dvasiniu bendravimu, ir kad šitame bendravime visada būtų ir jų kasdienis troškimas semtis iš Tavęs dieviškosios išminties, laisva valia.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos vėl likite ramybės būsenoje, tegu siela jau dabar ir semiasi iš Tėvo didesnės išminties. Nesvarbu, kad Tėvo perduodamos didesnės išminties nepajausite akimirksniu. Tegu ji nusėda į jūsų pasąmonę. Ateis laikas, kada vis labiau ir labiau bendraudami su Tėvu pasiimsite ir tai, kas Tėvo buvo jau patalpinta į jūsų pasmonę.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-04-30 15:49:08

Komentarai

Mielieji, kviečiu jus į mūsų kassavaitinę pirmadienio maldą (2007 08 13) 22val. už didesnę mūsų kantrybę visur.
Pirmiausia pagarbinkime mylimą Tėvą.
Jeigu jums sunku garbinti Jį savais žodžiais, tai galite pasinaudoti mano maldomis, tik jas skaitykite, suvokdami visų žodžių ne tik tiesioginę reikšmę, bet ir jų giluminę dvasinę prasmę.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mums suteikei kūriniją ir joje mūsų kelią nužymėjai savo meilės virpesiais.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad mus visus vedi, kaip mažylius veda žemiškasis tėvas,.su meile ir kantrybe, kada mes ir klystame, ir klaidžiojame, o Tu vis tiek visus, ir kiekvieną, myli vienodai, ir taip, tarsi tas vaikas būtų vienas vienintelis visoje kūrinijoje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu ugdai mūsų charakterį, vis glūdindamas jį, kaip juvelyras glūdina deimantą, kad suspindėtų pačiomis ryškiausiomis ir gražiausiomis spalvomis visų labui.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu parenki kiekvienam savo vaikui pačią geriausią kelio atkarpą, bet šitos atkarpos neprimeti per prievartą, bet visada leidi būtent Tavo vaikui apsispręsti laisvai, net ir prieš Tavo valią.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tavo dėka atradau Tave - ir aplinkui ir savo viduje - ir patiriu Tavo meilę kaskart stipriau ir tikriau, kad niekas manęs nebeprivers atsisakyti Tavo gyvojo kelio ne tik Urantijoje, bet ir per visą amžinybę, nes tas kelias yra TAVOJI MEILĖ.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau ir kūrinijai, kuri vis labiau ir labiau tampa man artima ir sava.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po mylimo Tėvo pagarbinimo, pasėdėkite tyloje porą minučių, tegu jūsų siela geria Tėvo meilės nektarą, nes dabar ji kaip tik yra atsivėrusi. O tada pereikite prie maldos už kantrybę.
-----------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik kaip Jėzus iš Nazareto, Vietinės Visatos Motina Dvasia, daugumai žinoma tik kaip Šventoji Dvasia, Tėve, ačiū tau, kad tu mums padedi, kiekvienam iš mūsų, vis labiau atsiverti savo siela, kad mes susiburiame į tokią kolektyvinę mūsų maldą, net būdami toli vienas nuo kito fiziniu pavidalu, bet susiliedami dvasiniu ryšiu per Tavo, mylimas Tėve, fragmentus, Minties Derintojus.
Ir šįkart mes savo kolektyvinėje maldoje kreipiamės į tave, kad taptume kantresni. Kantresni visur - eilėje parduotuvėje, automobilių spūstyje, laukdami autobuso, padėdami vieni kitiems, laukdami geresnio rytojaus, patys kurdami geresnį rytojų su didesne kantrybe.
Drauge su savo sielos broliais ir sesėm aš meldžiu kantrybės tiems, kurie šiuo metu susiduria su pačiomis jiems atrodančiomis sudėtingiausiomis problemomis, kad jiems atrodo, jog nebeturi jėgų daugiau su jomis tvarkytis, ir pradeda pasiduoti, po truputį ristis žemyn savo kasdieniame gyvenime, praradę darbą, netekę tėvų ar vaikų, susirgę net ir labai sunkiomis ligomis, meldžiu tave, kad kantrybė neapleistų jų pačių ir jų mylimų artimųjų.
Drauge su savo sielos broliais ir sesėmis aš meldžiu kantrybės tiems, kurie šiandien yra paimti įkaitais, nelaisvėje, kurie yra pasodinti į kalėjimą, tiems, kurie yra apleisti ir neturi nė duonos kąsnio, kad net ir tokiomis apinkybėmis jie neprarastų kantrybės ir visą laiką išliktų, mylimas Tėve, Tavaisiais vaikais, mylinčiais Tave.
Aš meldžiu kantrybės visiems savo sieos broliams ir sesėms, kure daro gerus darbus, kad jie ir toliau kantriai juos darytų kasdien dar daugiau, net ir tada, kada jų darbai ir šviesa, meilė ir tarnavimas yra juodinamas ir puolamas, kad jie neatsitrauktų nuo tokio gyvo kelio į šalikelę ir nesislėptų, bet kantriai eitų pačiu kelio viduriu, pridengtų nuo vėjo net ir kitus, einančius jiems iš paskos.
Aš meldžiu su savo sielos broliais ir sesėm kantrybės visiems tiems, kurie šiandien yra karuose, kurie nežino kaip iš ten ištrūkti, kad jie būtų kantrūs net jeigu aplinkui juos vyktų patys žvėriškiausi veiksmai, kad jie nepasektų tokių savo bičiuliu pavyzdžiu, be kantriai jiems šviestų Tėvo meile.
Aš meldžiu drauige su savo sielos broliais ir sesėm, kantrybės mums visiems, einantiems dvasiniu Urantijos Knygos šviesos skleidimo keliu, kada aplinkui tokia šviesa dar akina absoliučią daugumą mūsų sielos brolių ir sesių, kad mes būtume kantrūs su tais, kurie šitokios akinančios švieos bijo kaip maži vaikai bijo to, kas jiems nežinoma.
Aš meldžiu kantrybės visiems urantams, nes būtent jie šiandien pasirinko patį sunkiausią kelią, kuriame dar nėra ankstesnių kartų praminto tako ir dėl to tik Tėvo vedimas iš vidaus ir pasitikėjimas šitu vedimu ir stiprina mūsų kantrybę eiti šituo keliu iki galo, ir ryžtingai, atsidavus vien itk Tėvui, esančiam kiekvieno iš mūsų viduje, ir mylinčiam kiekvieną iš mūsų, ir vienodai, taip, kaip vienintelį savo vaiką.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite kelias minutes tyliai, tegu jūsų atsivėrusi siela klausosi Tėvo jai perduodamų mokymų. Dabar ji yraypač imli juos išgirsti. Tik būkite KANTRŪS.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2007-08-12 10:32:22Mielieji, kviečiu jus į kassavaitinę pirmadienio (2007 08 06 ) 22 val.maldą už Lietuvos, kaip ir visos Urantijos, pasiklydusį ir aklą jaunimą.
Jeigu jus sunku garbinti mylimą Tėvą ir melstis savai žodžiais ar mintimis, tuomet skaitykite mano maldas, parašytas jums.
TIK SKAITYKITE JAS LABAI NUOŠIRDŽIAI, pajausdami žodžių ne tik tiesioginę reikšmę, bet ir jų DVASINĘ GILUMINĘ prasmę..
Iš pradžių pagarbinkime mylimą, ir mylintį, Tėvą.
-------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi ir kad sukūrei visą kūriniją mūsų augimui ir patyrimui.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji kūrinija vis labiau atsiskleidžia ir mano atsivėrusiai sielai kaip Tavoji mylima ir mylinti ŠEIMA.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji kūrinijos šeima ypač puoselėja ir myli savo pačius mažiausius narius, pilnateisius narius, mirtinguosius, net ir taip, kaip mes mylime savo žemiškosios šeimos jauniausius ir mažiausius broliukus ir sesutes.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tarp mūsų yra ir tokių jaunų žmonių, kurie savo dvasine šviesa ima pranokti ir pačius vyriausius žmonijos mirtinguosius, nes tą šviesą jie gauna iš Tavęs, per sielos atsivėrimą Tau.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus vedi ten, kad Tavąją meilę ir šviesą mes galėtume paskleisti kur jos stinga labiausiai – absoliučiai didžiajai daliai jaunimo.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu, vesdamas kiekvieną iš mūsų iš vidaus, apjungi mus visus į dvasinę šeimą – ir jaunus, ir pusamžius, ir senus, žmogiškuoju matu matuojant, be jokios pirmenybės kuriai nors iš šitų savo sūnų ir dukrų amžiaus grupei, nes Tu visus myli VIENODAI ir mums duodi šitą gyvenimą tik pačiam pradiniam atsispyrimui į amžinybės šuolį su Tavimi ir Tavyje, o Tave patiriant savyje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus SUVINIEJI DVASIOJE, KADA MES ATRANDAME TAVE SAVYJE, IR TADA TAMPAME VIENINGI IR STIPRŪS TAVĄJA DVASIA.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po mylimo Tėvo pagarbinimo, pasėdėkite tyloje, kad jūsų siela prisigertų Tėvo meilės virpesių, o tada pereikite prie maldos už jaunimą, klaidžiojantį tamsoje ir pasiklydusį savo troškimuose.
----------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik Jėzau iš Nazareto vardu, Vietinės Visatos Motina Dvasia, daugumai žinoma tik Šventosios Dvasios vardu, Tėve, šį vakarą aš drauge su savo sielos broliais ir sesėmis, net ir tokiais, kaip mūsų angelai sargai serafimai, kreipiuosi į tave mūsų dvasinės šeimos bendra kolektyvine malda už tamsoje klaidžiojantį jaunimą.
Sūnau Kūrėjau, būdamas Jėzaus iš Nazareto pavidsalu tu sakei, o taip pat ir dabar tą nuolat pakartoji kaip Sūnus Kūrėjas, visatos Bendrasukūrėjas ir Bendravaldovas su Motina Dvasia, jog ten, kur du ir daugiau įtikėjusiųjų į tave ar Tėvą susirenka draugėn, tarp jų esi ir tu, per savo Tiesos Dvasią. Dėl to aš dabar prašau tavęs, kad tavoji Tiesos Dvasia įeitų į kiekvieną iš mūsų, dalyvaujančiųjų šitoje mūsų kolektyvinėje maldoje, nors fiziniu kūnu mes esame toli vienas nuo kito, gal net ir skirtingose šalyse.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, šįkart mes, atsivėrę tau visa savo sielos gelme, meldžiamės už šitos kartos jaunimą, kuris negavo iš savo tėvų, ankstesnės kartos jaunimo, šviesos ir meilės idealų, ir dėl to dabar klaidžioja pasimetęs tamsoje, net nesuvokdamas, kad Tu jau ir šiandien juos esi pripildęs ir meilės, ir šviesos, tereikia tik pastangų, kasdienių pastangų, atsigręžti į savo vidų ir atrasti Tave, mylimas Tėve, esantį kiekveno iš mūsų viduje per Tavo dvasią, Minties Derintoją.
Aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, meldžiu dabartiniam Lietuvos, ir visos Urantijos, jaunimui, dvasinio pabudimo, kad jie nuo išorinių kūno ir proto troškimų ir geidulių, panirtų į savo vidaus dvasinį ryšį su Tavimi, mylimas Tėve, ir pradėtų patirti, kaip tie fiziniai ir nepažaboti troškimai yra nepalyginamai menkesni ir griaunantys patį jų charakterį, palyginus su kilniais ir šviesiais meilės ir tiesos idealais, kurie YRA TIKRI IR AMŽINI, ir kuriuos esame JAU ATRADĘ MES, DĖL TO IR GALIME ŠIOS KARTOS JAUNIMUI PALIUDYTI TAVĄJĄ TIKROVĘ, KURI TOLI PRANOKSTA DABARTINĖS KARTOS JAUNIMO MATERIALIUS TROŠKIMUS IR GEIDULIUS. Mes meldžiame, kad savuoju kasdieniu gyvenimu su Tavimi galėtume demonstruoti jaunimui Tavąją meuilę ir šviesą, kad ir jie pradėtų trokšti Tavosios meilės ir šviesos ir kreiptųsi į mus pagalbos ir pamokymo, kaig gi Tavąją meilę ir šviesą atrasti savyje ir kaip gi ją patirti, kad tai yra ne iliuzija, o TIKROVĖ.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, mes savąjį gyvenimą, atradę jo prasmę tarnavime Tau, meldžiame Tave, kad Tu panaudotum mus visus kaip savo instrumentus, kad mes galėtume drąsiai ir išmintingai žadinti dabartinės kartos jaunimą dvasiniam atgimimui, ko nepadarė jų tėvai ir mokytojai, kad šitą užduotį atliktume mes, tavo sūnūs ir dukros matomu pavidalu ir dabartiniam viską, kas dvasiška neigiančiam jaunimui ir savo visas mintis ir siekius nukreipiančiam į trumpalaikius ir netikrus blizgučius, nesvarbu at tai būtų jų mokymasis universitete, darbas, tarpusavio santykiai, ryšiai su tėvais, jauna šeima, jų kasdienis gyvenimas, visur jie mato vien tik iškreiptą tikrovės vaizdą, kuris juos pavergia ir sekina. Panaudok mus kaip Tavosios meilės laidininkus ir Tavosios šviesos švyturius, kad galėtume tarnauti tokiam tamsiam ir suklaidintam jaunimui, kad nei jie patys, nei jų vaikai daugiau nebebūtų našlaičiai, kai net jų viduje gyveni TU – GYVAS IR MYLINTIS TĖVAS.
Mes meldžiame šitokios meilės ir šviesos užduoties puikiai suvokdami, kad būtent Tu veiki ir veiksi per savo šviesos sūnus ir dukras ir laisva valia juos jau pažadinęs savąja meile.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos pasėdėkite tyloje apie penketą minučių. Tegu jūsų siela, būdama atsivėrusi ir panardinta į Tėvo meilės virpesius, klausosi Tėvo jai perteikiamo mokymo, kaip gi ji turi padėti dabartiniam jaunimui.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
AlgimantasAlgimantas
2007-08-03 17:40:55Mielieji, kviečiu jus į kassavaitinę pirmadienio (2007 07 30) 22 val. maldą.
Šįkart visi pasimelskime už dvasinius mokytojus, kurie visoje Urantijoje skleidžia, nuoširdžiai, šviesą jums.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą.
Tiems, kuriems Jį garbinti ir melstis savais žodžiais, mintimis per sunku, pasinaudokite mano maldomis, tik jas skaitykite NUOŠIRDŽIAI, suvokdami visų žodžių ir dvasinę prasmę.
---------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mums suteiki šviesą, o savosios meilės galia taip švelniai, bet galingai vedi mus visus ir pačius žengti Tavuoju meilės ir šviesos keliu, kad aplinkui visa aplinka pasaulyje nušvistų.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus mokai, kaip nuo Tavosios šviesos neapakti, bet visada atsivėrusia savo siela jos prisigerti vis daugiau ir daugiau.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad be Tavosios šviesos atsivėrusi siela nuvystų taip, kaip nuvysta gelė be saulės šviesos.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji šviesa yra GYVA, ir ji AUGINA MŪSŲ SIELAS, kad jos vis labiau stiebtųsi į Tave.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu mums šviesdamas ir MUS mokai nelaikyti iš Tavęs gautos šviesos po gaubtu, bet ją paskleisti aplinkai su meile.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji šviesa žadina net ir tuos, kurie iki tol buvo dvasiškai akli ir net nepagalvojo, jog tokia šviesa iš viso yra tikrovėje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes Tu esi Šviesų Šviesa, o Tavoji dvasinė šeima, kurios nariais esame ir mes, kiekvienas, yra ŠVIESOS Šeima.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po Tėvo pagarbinimo pasėdėkite tyloje keletą minučių, tegu jūsų atsivėrusi siela prisigeria Tėvo meilės ir šviesos, o tada pereikite prie prašymų maldos už dvasinius mokytojus.
-------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik Jėzaus iš Nazareto vardu,. Visatos Motina Dvasisa, daugumai žinoma tik Šventosios Dvasios vardu, Tėve, šį vakarą aš savo sielos brolius ir seses sukviečiau maldai už dvasinius mokytojus, tokius tavo vaikus žmogiškuoju pavidalu, kurie visą savo energiją ir gyvenimą pašventė Tavosios šviesos skleidimui savo sielos broliams.
Jie eina apaštalystės keliu. Ir jie visi visiškai priklauso nuo savo sielos brolių ir sesių supratimo ir paramos.
Aš dabar, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, meldžiuosi už mūsų sielos brolį Augustino iš Meksikos, kuris skleidžia Tavo, mylimas Tėve, Šviesą Pietų Amerikoje, skleidžia Tavo tiesos žodį, bet toliau jo skleisti nebeturi lėšų, nes ankstesnis jo rėmimas nutrūko, ir jis nori šitos tarnystės atsisakyti
Ir tokių, kaip Augustino, yra ne vienas. Ir visi jie atsiduoda Tau, mylimas Tėve ir savo sielos broliams ir sesėms nešdami Tavąją šviesą su meile. Dėl to visų apaštalystę pasirinkusių kelias yra glaudžiai susietas su mūsų sielos brolių ir sesių atsivėrimu Tau, ir nušvitimu gilumine samprata – dvasinis mokytojas yra būtinas absoliučiai daugumai mūsų sielos brolių ir sesių.. Jo tarnystė yra nemokama, tačiau jam finansinė parama yra lygiai taip pat reikalinga, kaip ir bet kuriam dirbančiajam reikalingas finansinis atlyginimas už kasdienį darbą.
Apaštalystė, tai nėra pramoga. Apaštalystė – tai Tavosios meilės ir šviesos susmulkinimas, sukramtymas mažesniais kąsneliais, kad juos galėtų nuryti kiti mūsų sielos broliai ir sesės, kuriems patiems tiesiogiai dar sunku Tavąja šviesa maitintis, gerti Tavo gyvąjį vandenį, valgyti Tavo gyvąją duoną, mylimas Tėve, be šitų sielos brolių apaštaliskojo tarnavimo.
Dėl to aš meldžiu, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, kad visi praregėtų, jog vienoje šeimoje yra labai svarbu pasidalinti, pasidalinti, kad ir dvasiniai mokytojai neatsidurtų tokioje padėtyje, kad jie turi pasitraukti iš savo apaštališkojo kelio dėl to, kad nebegali fizine prasme išgyventi dėl lėšų stokos.
Aš meldžiu, kad mano sielos broliai praregėtų visuose kraštuose, ir suvoktų, jeigu tik jie susiduria su tokiais dvasiniais mokytojais ir šiuolaikiniais apaštalaios, kad nuo jų paramos nenusisuktų, bet atvira širdimi juos paremtų ir finansiškai, nes toji šviesa, kurią skleidžia apaštalai nėra dar taip smarkiai pastebima daugumos iš mūsų sielos brolių ir sesių, tačiau jų psitraukimą labai greitai pajaus, kai toji jau besiskleidžianti aušra vėl užgęs ir vėl tiršta tamsa be jokio gyvo šviesos žodžio, kuris šiandien stiprina, kelia, ir ragina pabusti ir nebebijoti su Tavimi, mylimas Tėve, bendrauti taip, kaip vaikas bendrauja su savo mylinčiu žemiškuoju tėvu, bendrauti meilėje ir gyvai, ir vis labiau nušvintant iš vidaus, tai šitoks mokymas bus labai greitai tamsos, tirštos tamsos, vėl paslėptas.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos pasėdėkite tyloje, tegu jūsų atsivėrusi siela klausosi Tėvo balso. Tegu ji pačioje savo atsivėrimo Tėvui būsenoje bendrauja su Juo.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2007-07-29 10:26:15Mielieji, kviečiu jus į mūsų kassavaitnę pirmadienio (2007 07 23) 22 val. kolektyvinę maldą. Šį pirmadienį raginu visus pasimelsti, labai nuoširdžiai, už BROLYSTĘ mūsų planetoje,URANTIJOJE, IRVISOJE KŪRINIJOJE.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą savais, nuoširdžiais žodžiais ar mintimis. Jeigu dar jums sunku savais žodžiais garbinti Tėvą ir melstis, pasinaudokite mano siūlomomis maldomis. Tik jas skaitykite visa širdimi, NUOŠIRDŽIAI, įsisąmonindami maldos žodžių DVASINĘ PRASMĘ.
---------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tu, visoje kūrinijoje, sukuri MEILĘ, kurios virpesiai pasiekia ir mano atsivėrusią sielą per Tavo dvasią, mano Minties Derintoją, gyvenantį mano prote ir bendraujantį su mano vis labiau tvirtėjančia siela.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad manoji siela ima vis daugiau ir daugiau trokšti GYVO ryšio su Tavimi ir negali be jo išgyventi nė kelių valandų, kad nesikreiptų į Tave, ir už tokį jos troškulio numalšinimą šituo gyvuoju meilės ryšiu aš Tave garbinu iš visos širdies.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu suteiki sielai ramybę, kada ji Tau atsiveria visa savo gelme, nes būtent Tu ją ir pripildai tos gyvos ramybės, kurios taip šiandien stinga Urantijos žmonijai.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu vedi mane vis tvirtesniu žingsniu į ten, kur dar iki šiol nėjau, bet siela vis laliau ir labiau jaučia pasitikėjimą Tavuoju vedimu ir jam vis labiau atsiduoda, jausdama Tau MEILĘ, kurią ir pati gaune iš Tavęs.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad mano atsivėrusi siela myli VISUS savo sielos brolius ir seses be jokio išskaičiavimo, nes šitaip myli kiekvieną Tu, ir savo dalelės, savo dvasios, Minties Derintojo, gyvenančio mano prote, dėka mokai šitaip dalinti meilę ir kiekvieną Urantijos mirtingąjį.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė man suteikia sparnus, kurie sielą iškelia daug aukščiau negu paukščio materialūs sparnai, ir nuneša ją daug toliau už paukštį, kad ji galėtų spinduliuoti Tavosios meilės virpesius visai aplinkai, kokia ji bebūtų tamsi, nes Tavoji MEILĖS šviesa pranoksta VISKĄ.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, kuri vis labiau ir labiau man tampa ir manąja. Ir garbinu Tave laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
.Po Tėvo pagarbinimo, pasėdėkite tyliai keletą minučių, tegu jūsų siela ima jausti savo viduje Tėvo meilės virpesius. Jie yra GYVI, IR JUOS PAJUNTA TIK VISIŠKAI JIEMS ATSIVĖRUSI SIELA.
O tada pareite prie prašymų maldos.
------------------------------------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žiomas tik Jėzaus iš Nazareto vardu, Vietinės Visatos Motina Dvasia, daugumai žinoma tik tavojo pasireiškimo Šventosios Dvasios vardu, Tėve, ačiū tau, kad mus pakvietei į šitą nuostabią dvasinę komuniją su tavimi ir tarpusavuje, ir su visa kūrinijos dvasine šeima.
Tegu šitoji mūsų bendra malda už Urantijos, visos kūrinijos dvasinę brolystę pasklinda iš mūsų atsivėrusių širdžių po visą kosmosą, po visas galaktikas, po visas visatas, po visus pasaulius, tegu ji pasiekia visus, atsivėrusius mūsų meilės, gautos iš Tavęs, mylimas Tėve, persiunčiamiems virpesiams ir sušildo juos lygiai taip, kaip ir Tu juos šildai nuolat.
Mūsų šitoji malda yra skirta stiprinti taip pat tarpusavio brolystę Urantijos planeoje, kad mūsų planeta taip pat pajaustų, kokia yra nuostabi ir kilni Tavoji, mylimas Tėve, meilė, kurią Tu dalini visiems, ir pajutę šitoką gyvą meilę, mūsų sielos broliai taip pat patirtų Tave savo viduje, o prote šviesą ir išmintį, kuri yra verta tokio nušvitusio žmogaus.
Mes meldžiame iš visos sielos, kad šitoji besiskleidžianti žmonių brolystė, dar taip nedrąsiai, tik tarp atskirų grupių, tik atskirose planetos salelėse, įgautų sparnus ir polėkį ir taptų regima ir gyva energija gerais darbais kasdieniame gyvenime.
Mes meldžiame mūsų tarpusavio dvasinio suartėjimo, kad savo gilesne išmintimi, gauta iš gyvo ryšio su Tavimi, mylimas Tėve, Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, mes patirtume, kad mūsų brolystė prasideda tik nuo mūsų pačių nuoširdaus atsivėrimo Tau ir nuo šitokio atsivėrimo gilinimo kasdien, kad mūsų nerangus ir kupinas baimės protas pajaustų, jog sielos broliai ir sesės yra VISI ŽMONĖS, VISI IKI VIENO, net jeigu jie nėra tos pačios rasės ar religijos ir neturi to paties supratimo apie tave, Tėve, ar visą dvasinė kūrinijos šeimą. Jie visi yra kiekvieno iš mūsų sielos broliai ir sesės, nes atsivėrusi siela pati ima patirti tokį davsinį ryšį ne tik su Tavimi, bet ir su kitais žmonėmis, kurių iki tol ji niekada nebuvo sutikusi savame kelyje. Tačiau dabar ji džiaugiasi kiekvienu susitikimu, ir su kiekvienu savo sielos broliu ar sese. Net ir skaudžiu susitikimu, nes toks susitikimas suteikia naują patyrimą sielos augimui.
Mes meldžiame, kad mūsų skaudūs susitikimai su sielos broliais ir sesėm taip pat šviesintų ir mus pačius, o ne baugintų ar erzintų. Juk ir Tu bendrauji iš savo pusės su visais visiškai vienodai, net ir su tais, kurie Tave įžeidinėja ir nusisuka nuo Tavęs iš viso. Mes meldžiame Tave, kad mūsų atsivėrusios sielos siųstų savo virpesius po visą kūriniją ir šitaip nors mažyte dalele, vos vieno tvarinio sugebėjimu ir troškimu, šviesintų VISĄ KŪRINIJOS ŠEIMĄ ir tuo pačiu ARTINTŲ AKIMIRKĄ URATNIJOJE, kada VISUOTINĖS BROLYSTĖ SAMPRATA BUS SUPRANTAMA NUO PAT VAIKYSTĖS KIEKVIENAM MŪSŲ SIELOS BROLIUI AR SESIAI.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
--------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite kaletą minučių tyloje, proto ramybės būsenoje, nes dabar jūsų siela yra pati imliausia Tėvo mokymams.
Galite net Jo paklausti kokį klausimą, ir laukite atsakymo TYLOJE.
Ir nesvarbu, kad atsakymo dar neišgirsite.
Jūsų protas dar nėra tiek nuramintas ir ATSIDAVĘS TĖVUI, kad Jį taip greitai išgirstų. Tačiau tai bus jums NAUJAS LAIPTELIS Į GYVĄ RYŠĮ SU TĖVU, KURIS JUS ATVES NUO JŪSŲ MONOLOGO Į DIALOGĄ.
Kartokite po savo ASMENINĖS maldos TOKIĄ TYLOS PRAKTIKĄ KASDIEN.
Taip jūs po kurio laiko tikrai išgirsite jums kalbantį Tėvą.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2007-07-22 10:49:54Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros kolektyvinės pirmadienio (2007 07 16) 22 val. maldos už Tėvo atradimą savyje.
Mielieji, iš pradžių pagarbinkime mūsų mylimą Tėvą. Jeigu jums dar sunku garbinti Jį savais žodžiais ar mintimis, pasinaudokite mano maldomis, tik jas skaitykite atvira širdimi.
-----------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi pats galingiausias Pirmasis Šaltinis ir Centras, bet vis vien pasieki kiekvieno iš mūsų sielą, kada tik mes Tau atveriame savo širdį.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes be Tavęs, niekas nepajaustų ir nepamatytų jokio grožio ir gėrio, nejaustų meilės. Net ir Jėzus. Ir jis gauna meilę iš Tavęs, kaip ir visi mes.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi meilės Šaltinis ir Centras ir ją lieji visai kūrinijai, ir vien tik Tavosios meilės dėka kūrinija yra gyva.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tavo dėka mes visi pajuntame Tave, esantį gyvą ir realų mūsų pačių viduje, per Tavosios dvasios vedimą ir veikimą mūsų viduje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tu esi visus virpesius sugeriantis ir amortizuojantis,jeigu tie virpesiai prasilenkia su Tavo meile, ir mums vis tiek lieji tą pačią savo begalinę meilę.
Mylimas Tėve, aš garbiu Tave, savo laisva valia, gauta iš Tavęs ir iš meilės Tau ir visai kūrinijai, kuri vis labiau tampa ir mūsų kūrinija.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po Tėvo pagarbinimo, pasėdėkite tyliai, kad jūsų siela prisigertų Tėvo meilės virpesių ir pati imtų jausti juos dar labiau. O tada pereikite prie prašymų maldos, kad vis daugiau mūsų sielos brolių atsivertų Tėvui, ir Jį atrastų savyje.
Sūnau Kūrėjau, kuris daugumai esi žinomas tik žmogiškuoju vardu – Jėzus iš Nazareto, Visatos Motina Dvasia, kuri esi žinoma tik savo pasireiškimo varu – Šventoji Dvasia - Tėve, aš nuoširdžiai dėkoju, kad mūsų sielos vis labiau atsiveria, kad mes susivienytume dvasioje šitoje pirmadienio naktinėje maldoje, nors savo fiziniais pavidalais, materialiu kūnu, esame ir toli vienas nuo kito. Aš meldžiu Tave, kad mes patys, visi, ir kiekvienas, pajustume mūsų pačių viduje Tavo veikimą, mylimas Tėve, Tavo veikimą per Tavo dvasią – Minties Derintoją – ir per šitą pojūtį mūsų siela patirtų tokią nuostabią palaimą viduje, kad ji vis labiau ir labiau trokštų šitą palaimą patirti savyje. Tik toks patyrimas mūsų sielai suteikia pasitikėjimo tavo pasiūlytu keliu – atsiverti Tau ir atrasti Tave SAVYJE, kad ji gyventų palaimoje su Tavimi ir jausdama Tavo veikimą savo vidujje.
Aš meldžiu savo visiems sielos broliams ir sesėms nuolatinio ryšio su Tavimi, mylimas Tėve, nes šitą ryšį, GYVĄ ryšį, užmegzti skatina ir Sūnaus Kūrėjo dvasios – Tiesos Dvasios – veikimas, ir Visatos Motinos Dvasios dvasios – Šventosios Dvasios – veikimas, kuris nukreiptas į tai, kad tik mums palengvintų Tavęs, mylimas Tėve, atradimą savyje, kad mes siektume užmegzti šitą gyvą ryšį su Tavimi ir galiausiai, kad GIMTUME IŠ DVASIOS nebeturėdami jokios baimės, tik Tavo meilę savyje. Dabar aš meldžiu, kad mano sielos broliai ir sesės, kurie yra kupini nerimo ir baimės, atsivertų ir atrastų Tave, Mylimas Tėve, savyje, ir patys patirtų kokybinius pasikeitimus savo sieloje. Aš meldžiu tokios nuostabios tikrovės patyrimo visiems, kurie dar jo nepatyrė, o tiems, kurie jau patyrė, kad ją patirtų dar giliau.
Aš meldžiu tave, Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, kad mano sielos broliai ir sesės net ir šitos maldos atsivėrimo metu pradėtų jausti Tavo veikimą jų viduje, kad jie patikėtų tokiu patyrimu, kaip realiu, o ne savo susigalvotu ir neegzistuojančiu realybėje. Tegu šitoji malda juos sustiprina Tavęs ieškojimuose savyje ir tegu ji suteikia jiems didesnio ryžto siekti šitokio nuoširdaus atsivėrimo kasdien, kuris juos ir atves į Tavęs atradimą jų pačių viduje.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po prašymų maldos pasėdėkite tyloje keletą minučių, kad jūsų siela klausytųsi Tėvo mokymo, suteikiamo sielai be perstojo.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2007-07-15 09:59:13Mielieji, kviečiu jus į kassavaitinę pirmadienio maldą (2007 07 09) 22val. Šįkart už mūsų visų ir kiekvieno gilesnę kosminę įžvalgą.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą. Jeigu jums dar sunku Tėvą garbinti savais žodžiais ar mintimis, pasinaudokite mano pateikiamomis maldomis. Svarbu, kad jas skaitytumėte atsivėrusia širdimi, jausdami visų žodžių dvasinę prasmę.
---------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu suteiki kūrinijai vystomosi ir augimo meilėje perspektyvą, kuri niekada neturi pabaigos.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tavo dėka visi kūrinijos šeimos vaikai, ir kiekvienas asmeniškai, gali šitame augime dalyvauti tik laisva valia, be jokio, net menkiausi,o šešėlio prievartos ir gąsdinimo.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė liejasi be perstojo visoje kūrinijoje ir ji yra vienintelė, kuri vysto visą kūriniją, ir kiekvieną iš mūsų.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji amžinoji ir begalinė kosminė įžvalga yra prieinama kiekvienam Tavo vaikui; kuo labiau jis atsiveria Tau, tuo gilėja ir jo kosminė įžvalga, perteikiama Tavosios dvasios, esančios mūsų, kiekvieno, viduje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavojo kūrinijos gilesnio pažinimo ir Tavojo asmens patyrimo kelią vis labiau apšviečia mūsų, kiekvieno, didėjanti kosminė įžvalgą ir ryšys su Tavimi.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi meilės vandenyno neišsenkantis Šaltinis ir Centras ir Kosminės Įžvalgos Begalinis Pasireiškimas kiekvienam vaikui Tavo milžiniškoje kosminėje šeimoje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad vis labiau ir labiau jaučiu mūsų visų, ir kiekvieno, narystę kosminėje Tavo šeimoje, o ne tik šitos planetos žmonių šeimoje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, iš meilės Tau ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po Tėvo pagarbinimo, pasėdėkite keletą minučių tyloje, tegu jūsų siela prisigeria Tėvo meilės nektraro, o tada pereikite prie prašymų maldos už didesnę mūsų kosminę įžvalgą.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik Jėzaus iš Nazareto vardu, Visatos Motina Dvasia, daugumai žinoma tik tavo pasireiškimo Šventosios Dvasios vardu, Tėve, aš dėkoju Tau už mūsų sielų atsivėrimą ir pakvietimą į šitą bendrą maldą už didesnė mūsų kosminę įžvalgą.
Tam, kad mes pajustume mūsų dar didesnį dvasinį ryšį, aš prašau tave, Sūnau Kūrėjau, tegu tavoji Tiesos Dvasia įeina į kieklvieną iš mūsų, kad mes imtume tave jausti gyvą, net ir koks gyvas yra Tėvas, per savo dvasią, Minties Derintoją, kiekvieno iš mūų viduje.
Mylimas Tėve, Sūnau Kūrėjau, Visatos Moitna Dvasia, mūsų dabartinis supratimas, kas yra kosmosas, kas yra kosminė mūsų šeima yra labai ribotas, labai siauras. Dėl to, mano siela trokšte trokšta, kad mano sielos broliai ir sesės ryžtingai ir drąsiai imtų plėsti savo kosminę įžvalgą, net ir taip, kaip šito nori Tu, mylimas Tėve, kad jie pradėtų patirti, kad Tavoji Tiesa ir Šviesa visame kosmose vis labiau ir labiau atsiskleidžia per gyvą ryšį su Tavimi ir to ryšio puoselėjimą nuolat.
Drauge su savo sielos broliais ir sesėm aš meldžiu jiems visiems, ir kiekvienam, tokios kosminės įžvalgos, kad mes įtikėtume į Tave, mylimas Tėve, ir imtume vis realiau suvokti, kad mūsų dabartinis statusas materialiu pavidalu, tai tik amžinosios ir begalinės kelionės Tavo kosminėje kūrinijoje tik pati pradžia, ir tokia pradžia, kurią ir suteikiai mums Tu, ir tik Tu, mylimas Tėve. Aš meldžiu tokio kosminės įžvalgos pojūčio kiekvienam savo sielos broliui, kad jis imtų pats patirti savuoju atsivėrimu Tau, kokia jo laukia nuostabi ir nesibaigianti kelionė po visą kosmosą, kad vis giliau pažintų kosminę Tavo šeimą, ir tarnautų jai, iš meilės Tau ir visai kūrinijos šeimai, kurioje ir jis yra pilnateisis narys jau šiandien.
Aš meldžiu tokios kosminės įžvalgos visiems savo sielos broliams ir sesėms, kad jie išskleistų savosios sielos sparnus ir jau dabar pajaustų, koks mažytis yra aguonos grūdelis visa žmonijos mažytė šeema, kad nebėra jiems kito kelio, kaip tik suartėti su Tavimi ir patirti, kokia vis tik yra giliamintė Tavoji evoliucija, kurios dėka mes vystomės ir persikeliame iš pasaulio į pasaulį per milijardų milijardus metų, ir vis giliau ir gilaiu mylėdami Tave, ir atsiduodami Tavajam vedimui iš vidaus, kad galų gale mes stovėsime Tavo paties, mylimas Tėve, akivaizdoje Rojuje, savo kosminę įžvalgą išplėtę tiek, kad dabar to negalėtų suvokti net visi žmonių protai, sutelkti draugėn.
Tik šitos kosminės įžvalgos dėka, mes pajuntame, kokia yra įspūdinga Tavo mums suteikiama laisva valia, kuri vienitelė yra augimo priemonė kiekvienam, patiriančiam Tavo meilę savo paties viduje.
Nėra Tavojoje kūrinijoje, visame kosmose, PRIEVARTOS IR BAIMĖS, TAMSOS IR DEGRADACIJOS. Yra tik Tavoji MEILĖ IR TIESA, KURI ir GIMDO KOSMINĘ ĮŽVALGĄ.
Tegu mūsų šitoji malda, jau dabar, skatina kiekvieną mirtingojo sielą atsigręžti giliau ir aukščiau negu mato materialus žvilgsnis ir suvokia materialus protas. Tegu mūsų siela suauga su Tavo mums siūloma kosmine įžvalga iš meilės Tau ir visai kosminei Tavo šeimai.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
--------------------------------------------------
Po maldos pasėdėkite tyloje keletą minučių, tegu jūsų siela klausosi Tėvo dvasios jai perduodamo mokymo. Tegu ji semiasi kosminės įžvalgos, kurios ir meldė visiems.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-07-07 09:05:04Mielieji, kviečiu jus į mūsų kassavaitinę pirmadienio maldą (2007 07 02) 22val. Šįkart siūlau pasimelsti už RYŽTINGUMĄ, kurio taip stinga visiems.
Pirmiausia pagarbinkime Tėvą. Savais sielos žodžiais. Jeigu kam sunku dar Tėvą garbinti savais žodžiais, galite pasinaudoti mano siūlomomis maldomis.
----------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu man suteiki vis naują ir naują kūrinijos pojūtį, nuspalvintą Tavosios meilės virpesiais.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė, pasiekia net patį labiausiai susigūžusį ir visko bijantį Tavo vaiką.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu visus trokšti atverti Tavosios meilės virpesiams, kad juos galėtų jie PATIRTI savyje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi Meilės Šaltinis ir visus žadini ir keli tik savosios Meilės dėka, be jokios prievartos ir bauginimo.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu savojoje šeimoje visus myli vienodai, nors kiekvienas Tavo meilės pajunta tik tiek, kad atsiveria Tau pats. Tai Tavo tobuliausiai sugalvotas būdas prisigerti Tavosios meilės KIEKVIENAM.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tu esi visos kūrinijos Šviesa, kuria šviečia visi tvariniai, Tave patiriantys savyje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tau vis daugiau atsiverdamas kiekvienas tvarinys ima vis labiau patirti save, kaip Tavo MYLIMĄ vaiką – sūnų ar dukrą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė šildo ir stiprina iš vidaus net ir pačią sunkiausią kūnui akimirką.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po Tėvo pagarbinimo, pasėdėkite tyloje keletą minučių, tegu siela geria Tėvo meilę. Ir kuo daugiau. O tada pereikite prie maldos už ryžtingumą, kiekvieno iš mūsų.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik kaip Jėzus iš Nazareto, Visatos Motina Dvasia, daugumai žinoma tik kaip Šventoji Dvasia, Tėve, ačiū Tau už mūsų sielų atsivėrimą ir norą susiburti į kolektyvinę maldą, nors mes savo fiziniais pavidalais esame toli vienas nuo kito, bet sielos atsivėrimu mes sudarome nuoširdžią visos kūrinijos šeimos dalelę. Šį vakarą mes atveriame savo sielas maldoje už mūsų, kiekvieno didesnį ryžtą, už ryžtą darant gerus darbus.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, šios dienos aplinkoje reikalinga mums tavoji parama, kad mes pajaustume ryžtą nepasiduoti visaip mums peršamiems blogiems darbams, kad atsispirtume karjeros darymui kitus pažemindami ir nustumdami, pamindami Tiesą ir Meilę, žalodami savo kūną, Tavo mylimas Tėve, šventovę materialiu pavidalu, nes jame yra Tavoji dvasia, Minties Derintojas, vartodami alkoholį, rūkydami, pykdami, kerštaudami, susierzindami, savo ego iškeldami virš kitų blogomis mintimis. Būtent dėl to mes visi šįvakar meldžiame kiekvienam didesnio asmeninio ryžto atsiverti Tau, mylimas Tėve, patirti Tave savo atsivėrusia siela ir savo sielos broliams ir sesėms prabilti apie tave, esantį realų ir gyvą, kiekviename iš mūsų. Mes meldžiame didesnio ryžto, kiekvienam iš mūsų, gyventi Tavo meile ir šviesa ir nebijoti šitą liudyti kitiems savo sielos broliams ir sesėms. Mes meldžiame didesnio ryžto mūsų augimui, dvasiniam vystymuisi, kuris vyksta tik tada, kada mes atliekame gėrio darbus. Tegu mūsų siela pajunta Tavo, mylimas Tėve vedimą iš vidaus taip stipriai, kad ji imtų jausti ryžtingą norą veikti savo sielos broliams ir sesėms aiškinant didesnę šviesą Tavosios meilės virpesiais.
Mes meldžiame dar didesnio gyvo ryšio su Tavimi, mylimas Tėve, kad pasipildytume dar didesniu noru, troškimu, ir energija ryžtingai tarnauti kasdieniame gyvenime, siekdami daugiau šviesinti visą žmoniją šviesindami pirmiausia asmeniškai kiekvienas save, bet jokiu būdu neužsisklęsdami tik savyje, bet nešdami, ryžtingai, šitą šviesą visur, kur tik beeitume ir su kuo bebendrautume, pagal kiekvieno iš mūsų jėgas ir pasirengimą, kad visada norėtume daryti gerus darbus, o ne atidėliotume juos kitai dienai ar nedrįstume jų daryti iš viso, arba nusiramintume, kad galbūt kažkas kitas juos padarys. Mes meldžiame didesnio ryžto kiekvieno iš mūsų tarnystėje.
Sūnau Kūrėjau, tu būdamas žmogiškuoju pavidalu tarp mūsų prieš du tūkstančius metų mums demonstravai ryžtingumo pavyzdį ir mokei, ir dabar mokai, kaip reikia daryti gerus darbus neskirstant žmonių pagal naudingumą savam ego. Net ir būdamas visų nesuprastas, net ir persekiojamas, tu vis tiek ryžtingai visiems vienodai dalinai gėrį ir šviesą, kad mes galėtume lygiai taip ryžtingai dalintis gėriu ir šviesa vieni su kitais be jokio išskaičiavimo. Ir nebijotume, kaip bijome dabar, daryti gėri vieni kitiems ryžtingai, kad ateitų gilesnė samprata kiekvienam iš mūsų, kokia gi turėtų būti žmogaus gyvenimo prasmė. Tu atnešei pasauliui gyvą pavyzdį, koks gi turi būti žmogus, ryžtingai vykdantis Tėvo valią, kada savo gyvenimą pašvenčia tarnauti Tėvui. Ir visada tu sėmeisi ryžto per ryšį su Tėvu, gyvu Tėvu. Ir mes meldžiame tokio ryžtingo savo kasdienio gyvenimo, kokį nugyvenai tarp mūsų tu.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos pasėdėkite keletą minučių tyliai, tegu siela klausosi Tėvo balso, kuris kalba visiems ir visada. Bet tik nuraminta siela, kuri ryžtingai siekia Jį išgirsti, ir galės Jį išgirsti.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2007-06-30 09:03:38Mielieji, kviečiu jus į mūsų kassavaitinę pirmadienio (2007 06 25) 22val. bendrą komuniją su Tėvu, Sūnumi Kūrėju, Visatos Motina už dvasinį nušvitimą ir išsivadavimą iš negyvų dogmų tamsos.
Pirmiausia pagarbinkime Tėvą savais žodžiais. Jeigu jums sunku tą dar daryti savarankiškai, tai pasinaudokite mano maldomis, tik skaitykite jas NUOŠIRDŽIAI, visa širdimi įsismelkdami į maldos žodžių prasmę. Dvasinę prasmę.
---------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi vienintelis, kuriam atsivėrus visa savo siela, joje griūna negyvų dogmų tamsa ir vergavimas joms.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad per Tavo dvasią, savo Minites Derintoją, jaučia siela Tavo šviesą savyje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu vedi savo dvasios dėka į dvasinę šviesą, net didesnę už tą, kurią jaučia atsivėrusi siela kiekvieną akimirką.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tavosios dvasios dėka Tavoji meilė pripildo kiekvieną atsivėrusią sielą, ir joje nebelieka nė mažiausios vietos negyvų dogmų tamsiems šešėliams, jie dingsta, kaip dingsta naktis po nuostabių auksinių saulės nušviestų spindulių aušros.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes susiliedama su Tavąja dvasia, siela patiria Tavo ramybę ir palaimą, ir šitoje palaimoji ji nori maudytis nuolat.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavosios dvasios vedama, atsivėrusi siela ima patirti žmonių brolystę ir ima jausti gailestingumą net ir taip, kaip jauti tai Tu.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu, vesdamas kiekvieną savo sūnų ir dukrą, mūsų sielos brolį ir sesę, Tu ugdai sielą, tobulini ją iš vidaus ir nuolat ragini žengti link Tavojo tobulumo kasdieniais meilės ir gėrio darbais visų labui, kaip nuolat meilę ir gėrį skleidi visiems Tu.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi, kad esi manyje, o aš esu Tavyje, kad Tu esi mumyse, o mes esame Tavyje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad mes, atsiverdami savo siela, panašėjame į Tave ir vis labiau trokštame gyvos KOMUNIJOS SI TAVIMI NUOLAT, net ir taip, kaip šito gyvo bendravimo su kiekvienu iš mūsų trokšti Tu, kad net savo dalelę, savo dvasią, padovanojai mums kiekvienam.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Taui ir laisva valia.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po mylimo Tėvo pagarbinimo, pasėdėkite keletą minučių tyliai. Tegu siela geria Tėvo meilės nektarą. O tada pereikite prie prašymų maldos.
----------------------------------------------------------------

Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik Jėzaus iš Nazareto vardu, Visatos Motina Dvasuia, daugumai žinoma tik Šventosios Dvasios vardu, Tėve, ačiū tau už mūsų vis labiau ir drąsiau atsiveriančias sielas ir norą susijungti šitoje dvasinėje komunijoje, nesvarbu, kur mes būtume savo materialiu pavidalu.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei dar būdamas tarp mūsų ir kaip vienas iš mūsų, ir dabar tą sakai, kad ten, kur du ir daugiau ĮTIKĖJUSIŲJŲ Į TAVE AR TĖVĄ, TARP JŲ ESI IR TU PER SAVO TIESOS DVASIĄ. Aš prašau tavęs, tegu dabar tavoji Tiesos Dvasia įeina į kiekvieno iš mūsų vidų, kad mes imtume patirti tave realų ir gyvą, koks realus ir gyvas yra Tėvas per savo dvasią, Minties Derintoją, kiekviename iš mūsų.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, aš meldžiu dvasinės šviesos, kuri pripildo mūsų sielas net ir šitos maldos metu, kad ji lygiai taip būtų įsileista į vidų tų mūsų sielos brolių ir sesių, kurie šiandien jaučia nerimą ir baimę savo viduje ir nedrįsta atsiremti į GYVĄ TAVE, ne dogmatinį, bet REALŲ.
Aš meldžiu tokio dvasinio nušvitimo, dabar vien tik savo materialiu protu besivadovaujantiems sielos broliams ir sesėms, kad jų sielos daug aukštesnis protas pradėtų patirti tave gyvą ir tikrą, net ir tokį, koks tikras ir gyvas jų materialiam protui dabar yra jų ikišiolinis asmeninis patyrimas.
Aš meldžiu vidinės DRĄSOS savo sielos broliams ir sesėms, kurie dabar tiki vien tik raštų teiginiais, nedrįsdami ir dėl to net NEMĖGINDAMI atrasti Tave, mylimas Tėve, savo pačių viduje, ir dėl to jie jaučia savo našlaitiškumą, kuris neleidžia jų sielai patirti Tavosios meilės visiems be išskaičiavimų, ir visiems vienodai, net ir taip, kaip myli Tu visus vienodai, dėl to siunti tą pačią meilę ir jiems, Tavęs bijantiems, ir Tave mylintiems..
Aš meldžiu savo sielos broliams ir sesėms, kuriems negyvos dogmos ir ritualai atstoja GYVĄ dvasinę komuniją su Tavimi, mylimas Tėve, ir Tavosios meilės poveikį jų sieloms, kad jie nepatyrę Tavęs GYVO, net nedrįsta ir pagalvoti, kad Tave gali jie atrasti savyje ir Tave patirti, patirti Tavo meilę ir palaimą, kas akimirką ir visur.
Aš meldžiu, kad mano miegančių ir pilnų nerimo sielos brolių ir sesių ilga ir tamsi negyvų dogmų ir ritualų naktis be atrasto Tavęs, mylimas Tėve, jų pačių viduje, pasibaigtų, kad jie pabustų iš šitokio dvasinio letargo miego ir pradėtų patirti, kokia nuostabi Tavoji meilės ir laisvės aušra kiekvienai atsivėrusiai sielai.
Aš meldžiu savo sielos broliams ie sesėms, dabar tokiems neryžtingimes ir lūkuriuojantiems ant negyvų dogmų ir prietarų seklumos užplaukusiame laive, kad jie atsivertų savo siela ir pajustų savo pačių vidumi, savo tikruoju dvasiniu aš, kad tik nuoširdus atsivėrimas Tau, mylimas Tėve, leis išplaukti į gyvus ir tyrus vandenis, kuriuose tik gyvas ryšys su Tavimi, mylimas Tėve, garantuoja patikimą ir saugų sielos plaukimą net ir audringose ir atvirose jūrose.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, aš meldžiu, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, jiems ramybės ir meilės, meldžiu jiems šito iš meilės Tau ir jiems visiems, kaip ir visai kūrinijos šeimai. Ir laisva valia.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos pasėdėkite tyloje keletą minučių, kad jūsų siela klausytųsi, kaip jai kalba Tėvas.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2007-06-23 12:25:22Mielieji, kviečiu jus į mūsų kassavaitinę pirmadienio 22 val. maldą. Šįkart pasimelskime už meilę, kad ji šildytų ir jaunus ir senus, ir vienytų mus visus.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą savais žodžiais. Jeigu sunku mylimą Tėvą garbinti savais žodžiais, pasinaudokite mano siūlomomis maldomis. Svarbu, kad jas skaitytumėte LABAI NUOŠIRDŽIAI.
-----------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu kiekvienam atsivėrusiam Tau leidi patirti Tavo Meilę savo viduje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tavo dėka aš matau kitus žmones savo broliais ir sesėmis dvasioje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad žvelgdamas į savo sielos brolius ir seses, visada žvelgiu kaip į Tavo atvaizdą, nes Tu esi ir juose, kiekviename.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tavo dėka patiru Tavo meilę savyje ir vis labiau trokštu ją atiduoti visiems kitiems, be jokio išskaičiavimo.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tu, vienintelis Tu, esi Meilės Šaltinis ir lieji ją visai kūrinijai.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes tik Tavo dėka aš įgijau Tavo charakterio savybių – meilės skleidimo visiems, gailestingumo visiems, tarnavimo visiems.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu visus vedi vien tik meilės jėga, ir vedi kiekvieną pagal sugebėjimą tą žingsnį žengti, pagal savo pasirengimą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi Kantrybė ir net Kantrybės Šaltinis, ir kantrybės mokai ir mus, kiekvieną. Mokai kantrybės kiekvieną akimirką, nes tai viena nuostabiausių dovanų, kurią gauna kiekvienos sielos charakteris, kada tik ji atsigręžia į Tave. Mylimas Tėve, tik kantri siela ima patirti Tavo meilę savo viduje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po Tėvo pagarbinimo keletą minučių pasėdėkite tyloje, tegu jūsų atsivėrusi siela geria Tėvo meilės virpesius. Ji pradės juos realiai pajausti, kuo nuoširdžiau atsivers Tėvui. O tada pereikite prie maldos už meilę.
------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik kaip Jėzus iš Nazareto, Visatos Motina Dvasia, daugumai žinoma tik kaip Šventoji Dvasia, Tėve, ačiū Tau, kad mus pakvieti atsiverti tau visa savo siela. O atsivėrusi siela trokšte trokšta kolektyvinės maldos drauge su savo sielos broliais ir sesėm. Ir nesvarbu, kur šią akimirką yra mūsų sielos broliai ir sesės, net ir kitame planetos krašte, bet per atsivėrusias sielas ir kiekvieno iš mūsų Tėvo dvasią, Minties Derintoją, mes esame kaip vienas dvasinis organizmas, kaip vienas dvasinis kūnas. Net ir tos dvasios, kurios lygiai taip dalyvauja mūsų maldoje šį vakarą.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, ten, kur du ir daugiau įtikėjusiųjų į tave ar į Tėvą susirenka draugėn, tarp jų esi tu per savo Tieos Dvasią. Aš prašau tavęs, kad tavoji Tiesos Dvasia šitą pačią akimirką įeitų į mūsų, kiekvieno, vidų, ir mes pradėtume tave jausti gyvą ir tikrą, koks gyvas ir tikras yra nuolat Tėvas mūsų viduje per savo dvasią, Minties Derintoją.
Sūnau Kūrėjau, Visato Motina Dvasia, Tėve, aš drauge su savo sielos broliais ir sesėm trokštu visa savo atsivėrusia siela melstis už mūsų vis labiau atsiveriančių sielų Tavosios meilės, mylimas Tėve, atradimą ir patyrimą savo viduje. Aš meldžiu, kad šitas nuostabus patyrimas suteiktų kiekvienai sielai tokius sparnus, kad ji galėtų pakilti aukštai Tavo, mylimas Tėve, meilės oro srovėse, kad šitos meilės oro srovės ją iškeltų aukštai, kad siela pamatytų, kur reikalinga jos kupina meilės pagalba kitiems sielos broliams ir sesėms, šitos meilės dar nejaučiantiems ir dėl to pasimetusiems ir kenčiantiems.
Aš meldžiu tave, kad mes galėtume savo meilės virpesius pasiųsti visiems jauniems žmonėms, kurie jau ima į meilę žvelgti kaip į pasenusį dalyką ir viską stengdamiesi pakeisti vien tik materialaus kūno malonumais ir aistromis. Aš meldžiu jauniems žmonėms meilės kelio, kuris yra iš Tavęs, mylimas Tėve, kad jie patirų, kas yra GYVOJI MEILĖ, kuri toli pranoksta vien tik kūniškus troškimus. Tavoji meilė tiek pripildo kiekvieną kūno ląstelę, kad ji pati savaime pajunta, kiek ji sustiprėjo ir prisipildė meilės, kuri ir skirta tam, kad būtų skleidžiama visiems, kad jiems būtų ramiau, lengviau, ir geriau. Tik siela patyrusi Tavo, mylimas Tėve, meilę savo viduje, pati pajunta, kaip daug išaugo jos įžvalga į meilę, kaip ji pajuto, kad ji dar daugiau pamilo ir savo žmoną, vyrą, savo mylimą vaikiną ar merginą, savo vaikus, ir visus kitus žmones. Ji pamilo ir Tave, mylimas Tėve visa savo sielos gelme.
Mylimas Tėve, aš meldžiu Tavosios meilės, nes tik ji ugdo santarvę ir ištikimybę, tik ji sunaikina pavydą ir nepasitikėjimą, baimę ir nerimą, nes ji skirta visiems, tuo pačiu ir savo žemiškosios esamos ar būsimos šeimos nariams. Tik su Tavo meile atsivėrusioje sieloje kiekvienas ir galės sužydėti tikrosiomis savo spalvomis – gėriu, tiesa, teisingumu, pakantumu, gailestingumu, kantrybe, tarnavimu, ir visomis kitomis, mylimas Tėve, Tavo charakterio savybėmis, nes jas siela ir įgyja atsivėrusi Tavo meilei savo pačios viduje.
Sūnau Kūrėjau, kada tu buvai vienas iš mūsų ir tarp mūsų kaip Jėzus iš Nazareto prieš du tūkstančius metų, tu pats ir pajautei Tėvo meilę savyje ir dalinai ją visiems, ką tik sutikai savajame žemiškajame kelyje. Ir šito mokei savo apaštalus, ir visus mokinius, kad jie vienas kitą mylėtų net ir taip, kaip juos mylėjai tu. Niekas kitas, tik Tėvo meilė, yra pajėgi dabar vyraujantį pasimetimą šeimose, ypač nepatyrusiose, jaunose, ištirpdyti, kad jauni tėvai tikrai pajaustų, kokia yra galinga Tavosios meilės jėga, ir jie patys pradėtų gyventi Tavąja meile savosios šeimos kasdienaime gyvenime. Tik meilė ir laisva valia, Tavo, mylimas Tėve, padovanota kiekvienam, yra varomoji jėga visose veiklos sferose.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite ramybės būsenoje, tegu jūsų siela klausosi Tėvo meilės virpesių.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2007-06-16 19:13:14Mielieji, kviečiu jus į kassavaitinę pirmadienio bendrą maldą ( 2007 06 11 ) 22 val. Šįkart pasimelskime už mūsų, VISŲ, tarnystę.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą savais žodžiais. Kam savais žodžiais melstis dar sunku, pasinaudokite mano maldomis, svarbu, kad maldas skaitytumėte atvira širdimi.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tavo dėka vis labiau pradedu pajausti gėrį ir grožį visoje kasdienėje aplinkoje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad mano siela vis labiau pradeda jausti gailestingumą visiems sielos broliams, kurie gailestingumo trokšta, ir tiems, kurie jį atstumia.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu kiekvieną vedi iš vidaus, kaip savo patį mylimiausią vaiką.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu leidi pajausti Tave savo viduje per sielos atsivėrimą, ir šituo pojūčiu dar labiau atsiduoti Tavajam vedimui.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė šildo mane iš vidaus ir ramina sielą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad tik Tavo dėka juntu savo sielos brolio ar sesės vidų, ir šituo vidiniu jutimu dalinuosi su kitais savo sielos broliais.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi arčiausiai manęs, net mano viduje, kaip ir kiekvieno kito viduje, nors kaip asmenybės Šaltinis Tu esi vien tik Rojuje, visos kūrinijos centre.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu išvadavai mane iš baimės, kada siela atsivėrė Tau savo pačios viduje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po Tėvo pagarbinimo, pasėdėkite tyloje keletą minučių, tegu siela geria Tėvo meilės nektarą. O tada pereikite prie maldos už tarnavimą.
------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik kaip Jėzus iš Nazareto, Visatos Motina Dvasia, daugumai žinoma tik kaip Šventoji Dvasia, Tėve, ačiū Tau už mūsų sielų atsivėrimą ir norą susiburti į kolektyvinę maldą, nors mes savo fiziniais pavidalais esame toli vienas nuo kito, bet sielos atsivėrimu mes sudarome nuoširdžią visos kūrinijos šeimos dalelę. Šį vakarą mes atveriame savo sielas maldoje už mūsų tarnavimą, tarnavimą vienų kitiems darant gerus darbus.
Mes meldžiame dar didesnio gyvo ryšio su Tavimi, mylimas Tėve, kad pasipildytume dar didesniu noru, troškimu, ir energija tarnauti kasdeniame gyvenime, siekdami daugiau šviesinti visą žmoniją šviesindami pirmiausia asmeniškai kiekvienas save.
Mes meldžiame kiekvienam iš mūsų didesnio tarnavimo pagal kiekvieno iš mūsų jėgas ir pasirengimą, kad visada norėtume daryti gerus darbus, o ne atidėliotume juos kitai dienai arba nusiramintume, kad galbūt kažkas kitas juos padarys. Mes meldžiame didesnio ryžto kiekvieno iš mūsų tarnystėje.
Sūnau Kūrėjau, tu būdamas žmogiškuoju pavidalu tarp mūsų prieš du tūkstančius metų mums parodei tarnavimo pavyzdį ir mokei, ir dabar mokai, kaip reikia daryti gerus darbus neskirstant žmonių pagal naudingumą savam ego. Tu visiems vienodai dalinai gėrį ir šviesą, kad mes galėtume lygiai taip dalintis gėriu ir šviesa vieni su kitais be jokio išskaičiavimo. Ir vien tik tavasis gyvenimas ir tavo mokymai apie Dievo Tėvystę ir žmonių brolystę suteikia kiekvienam iš mūsų gilesnį supratimą, kokia gi turėtų būti žmogaus gyvenimo prasmė. Tu atnešei pasauliui gyvą pavyzdį, koks gi turi būti žmogus, vykdantis Tėvo valią, kada savo gyvenimą pašvenčia tarnauti Tėvui. Tačiau tu mokei tarnavimo paxyzdžio ne tokia prasme, kad mes turėtume tave kopijuoti, atkartoti tavo gyvenimą, bet kad visą laiką tarnautume gerais darbais atvėrę savo širdį Tėvui, kaip ją atvėręs buvai tu, mylimas Sūnau Kūrėjau. Ir tada kiekvienas iš mūsų gali tarnauti Tėvui bet kada ir bet kur net pačiais paprasčiausiais darbais, paskirtais Tėvo labui, net ir padėdami pereiti gatvę invalidui ar senam žmogui, panešdami sunkų nešulį senam žmogui iki namų ar autobuso sustojimo.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, Tėve, mūsų atsivėrusios sielos vis labiau ima jausti gilėjantį troškimą dalinti gėrį visiems, daryti gerus darbus visiems, o tai ir yra tarnavimas, kuris ir šviesina žmoniją ir kiekvieną šitaip tarnaujantį iš meilės Tau, mylimas Tėve, ir visai kūrinjos šeimai, ir laisva valia, gauta iš acęs, Tėve..
Manijo valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos pasėdėkitre tyloje kelias minutes, kad siela klausytųsi tėvo balso, kuris jai kalba visada, tik siela Jo negali išgirsti, nes niekaip negali nurimti savo visa savastimi, kad ją visą užlietų Tėvo mokymai.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,Algimantas
2007-06-08 22:24:24
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal