Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kvietimas bendrai nuoširdžiai Pirmadieninei maldai II. Temos tęsinys

Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros pirmadienio (2007 03 30 - 22 val.) maldos už mūsų, KIEKVIENO IR VISŲ, didesnę išmintį.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų visų mylimą Tėvą. Tiems, kuriems dar sunku garbinti Tėvą ir melstis savais žodžiais, galite pasinaudoti mano siūlomomis maldomis, tik svarbu, kad prieš tai jas perskaitytumėte ir suvoktumėte visų žodžių GILUMINĘ, dvasinę, prasmę, o per mūsų bendrą maldą jas skaitytų jūsų nuoširdžiai atsivėrusi siela.
------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad iš Tavosios meilės išauga žolė ir prasiskleidžia gėlės žiedas.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė suvirpina ir mano sielą iš vidaus.
Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavosios meilės dėka galiu mylėti ir aš, ir mylėti vis labiau taip, kaip mokai Tu – visus vienodai.
Tėve, aš garbinu Tave, kad vien tik Tavoji meilė sužadina tokius nuostabius virpesius pačioje mano sieloje, kad ji pajunta Tave esantį gyvą, nes būtent Tu esi gyvybės Šaltinis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, atsiverdamas Tau, net ir taip, kaip Tu atsiveri kiekvienam asmeniui ir visiems asmenims vienu metu.
Tėve, aš garbinu Tave, kad galiu patirti Tavąją meilę, ir kad trokštu jos vis daugiau ir daugiau, nes šis troškimas yra iš manosios sielos, kuri ir jaučia Tavosios dalelės, Tavosios dvasios, esnačios manyje, perteikiamus meilės virpesius iš Tavęs, ir dėl to trokšta jų vis daugiau ir daugiau.
Tėve, aš garbinu Tave, kad bet kokiomis sąlygomis, net pačiomis kritiškiausiomis, Tu man dovanoji ramybę ir palaimą, kurią aš ir galiu patirti tik būdamas gyvame ir giluminiame ryšyje su Tavimi.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, kuri vis labiau tampa ir mūsų kūrinija, kai me vis labiau atsiveriame Tau.
Tėve, aš garbinu Tave laisva valia, kurią Tu dovanoji kiekvienai kūrinijos šeimos asmenybei, ir kurią aš pašvenčiau Tavosios valios vykdymui.
Manoji valia, kad būtų Tavoji vallia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos dar šiek tiek patylėkite, tegu siela dar labiau panyra į Tėvo meilės virpesius, tegu ji džiaugiasi palaima, patiriama savyje. O tada pereikite prie prašymų maldos už mūsų išmintį.
----------------
Sūnau Kūrėjau, kurį dauguma žino tik kaip Jėzų iš Nazareto, Motina Dvasia, kurią dauguma žino tik kaip Šventąją Dvasią, Visuotini Tėve,
ačiū Tau, kad pakvietei mūsų vis labiau atsiveriančias sielas ir trokštančias dvasinės komunijos su Tavimi ir tarpusavyje į šitą kolektyvinę mūsų maldą už didesnę mūsų išmintį.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, jog ten, kur du ir daugiau įtikėjusių į tave ar į Tėvą yra drauge, tarp jų esi ir tu, per savo Tiesos Dvasią.
Aš prašau tavęs, tegu dabar Tiesos Dvasia įeiną į kiekvieną iš mūsų, nuoširdžiai atvertą sielą, kad ji imtų jausti tave esantį realų, tikrą, ir gyvą, net ir taip, koks realus, tikras, ir gyvas kiekvieno iš mūsų viduje yra Tėvo fragmentas, Jo dalelė, dvasia, Minties Derintojas, ir bendrauja su mumis visą laiką iš vidaus, o ypač, kada miegame ir jam nebegalime priešintis.
Aš, drauge su savo sielos sesėm ir broliais, kurie dalyvauja mūsų bendroje maldoje, nors yra toli vienas nuo kito fiziniu pavidalu, net įvairiose pasaulio šalyse, net ir įvairios dvasios, kurios mūsų žvilgsniui yra nematomos net ir būdamos visai šalia mūsų, meldžiu didesnės išminties kiekvienam iš mūsų, kad galėtume patys pajausti, kaip didesnis mūsų išmintingumas palengvina mūsų gyvenimą kasdienybėje.
Tėve, Tu esi išminties Šaltinis. Tavoji dvasia yra mūsų viduje, kiekvieno iš mūsų viduje. Tu mums liete lieji išmintį, tik mūsų nežinojimas, kad Tu kas akimirką, nenutrūkstamai lieji dieviškąją išmintį, ir neleidžia mums, nors trumpam, nurimti dienos metu, nors šiek tiek pabendrauti su Tavimi, suradus ramų kambelį, kad po tokio pabendravimo mūsų protas pajaustų, kaip jis prisipildė Tavosios išminties, padedančios spręsti kasdienius uždavinius savo asmeniniais laisvos valios sprendimais.
Aš meldžiu Tave, kaip ir mano sielos broliai ir sesės, kad mes daugiau paskirtume laiko nugyventos dienos prasmės apmąstymams, kad įvertintume, kaip ją nugyvenome, ar daug jautėme įtampos, nerimo, skubėjimo, ar suteikėme kam nors paguodą ir nuraminimą, ar ką nors įskaudinome ir dėl to patys patyrėme nerimo pojūtį.
Aš meldžiu, kad mes, kiekvienas, po truputį vis labiau priprastume vertinti savo nugyventos dienos prasmingumą, kuris kyla iš Tavosios valios vykdymo, mylimas Tėve. Aš meldžio savo sielos broliams ir sesėms palaimos patyrimo savyje, kuri ir padeda atsiverti daug labiau Tau, mylimas Tėve, ir iš Tavęs semtis didesnės išminties, dieviškosios išminties, kuri toli pranoksta žmogiškojo proto diktuojamus sprendimus savojo ego labui.
Mylimas Tėve, aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, meldžiu Tave, kad mes vis labiau ir labiau įprastume prašyti iš Tavęs didesnės išminties, kad šitas mūsų prašymas pavirstų į kasdienį prašymą, gilinant ir plečiant mūsų dabartinį požiūrį į aplinką ir į save patį.
Aš meldžiu Tave, kad Tavoji išmintis vis labiau ir labiau įsigalėtų mūsų, kiekvieno, viduje, per mūsų dvasinį ryšį su Tavimi, ir kad mes vis labiau įprastume vadovautis iš Tavęs gaunama išmintimi savo tarpusavio santykiuose su visais savo sielos broliais ir sesėm, Tavo vaikais, kuriuos Tu visus myli vienodai. Tik toks kelias suras sprendimus iš dabartinio gyvenimo akligatvių politikoje, ekonomikoje, šeimoje, visuomenėje. Nesvarbu, kokios būtų sudėtingos problemos, bet Tavoji išmintis visada suteiks didesnę šviesą ir pasitikėkjimą likti šitoje šviesoje su Tavimi.
Aš meldžiu Tave, kad mano sielos broliai ir sesės ryšį su Tavimi, gyvą ryšį su gyvuoju Tavimi, paverstų kasdieniu dvasiniu bendravimu, ir kad šitame bendravime visada būtų ir jų kasdienis troškimas semtis iš Tavęs dieviškosios išminties, laisva valia.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos vėl likite ramybės būsenoje, tegu siela jau dabar ir semiasi iš Tėvo didesnės išminties. Nesvarbu, kad Tėvo perduodamos didesnės išminties nepajausite akimirksniu. Tegu ji nusėda į jūsų pasąmonę. Ateis laikas, kada vis labiau ir labiau bendraudami su Tėvu pasiimsite ir tai, kas Tėvo buvo jau patalpinta į jūsų pasmonę.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-04-30 15:49:08

Komentarai

Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2007 06 04) 22val. bendrą maldą. Šįkart už pakantumą.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų visų mylimą Tėvą.
Jeigu kam dar sunku Jį garbinti savais žodžiais, tuomet galite pasinaudoti mano siūlomomis maldomis. Svarbu, kad jas skaitytumėte atsivėrusia siela, labai nuoširdžiai, suvokdami kiekvieno žodžio giluminę, dvasinę prasmę, o ne tik ištardamii juos mechaniškai.
-----------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, garbinu Tave, kad tik Tavo dėka siela patiria tokį jausmą, kuris yra vadinamas meile.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes siela patirdama Tavo meilę, pati nori garbinti Tave, be jokios pareigos, be jokių priesaikų, tiesiog tokiai sielai natūralus troškimas bendrauti su Tavimi garbinant Tave.
Mylimas Tėve, Tu esi visa ko Šaltinis ir Centras – grožio,.meilės, tarnavimo, tiesos, gailestingumo, pakantumo, kantrybės, ištvermės, tik iš Tavęs kiekviena siela, atsivėrusi Tau, ir prisipildo šitokių Tavo savybių pati. Ir pati atsiveria Tau laisvanorišku Tavęs garbinimu.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes visa kūrinija yra po Tavo kojomis, bet ne kaip karaliaus ir negailestingo valdovo, bet kaip visus, ir kiekvieną, mylinčio Tėvo. Ir tik Tu paskeidi visų matomų, ir nematomų, žvaigždžių takus kosmose iš meilės visai kūrinijai ir kiekvienam jos tvariniui. Ir Tavoji meilė niekuo nesiskiria nė vienoje iš kūrinojos dalių, nes ją Tu dalini visiems vienodai, ir vienodą, be jokių išankstinių nuostatų. Ir tik Tavieji tvariniai patys nusprendžia nori ar ne patirti Tavo meilės virpėjimą savo pačių viduje. Ir kiekvienas jos norintis ją ir patiria gyvą. Ir vien tik už tokią meilę siela trokšta Tave garbinti.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi Šviesa, kuri ir šviečia, ir šildo, bet nedegina ir neakina, jeigu tik tvarinys jos nori.
Mylmias Tėve, aš garbinu Tave laisva valia, gauta iš Tavęs ir iš meilės Tau ir kūrinijai.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po Tėvo pagarbinimo dar pasėdėkite ramybės būsenoje, tegu siela prisigeria Tėvo meilės savo viduje, o tada pareikite prie maldos už pakantumą.
--------------------------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik Jėzaus iš Nazareto vardu, Visatos Motina Dvasia, daugumai žinoma tik Šventosios Dvasios vardu, Tėve, ačiū Tau, už mūsų vis labiau ir labiau atsiveriančias sielas ir augantį troškimą susijungti kolektyvinėje maldoje. Šįvakar už pakantumą.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, ten , kur du ir daugiau įtikėjusių į tave ar Tėvą, tarp jų esi ir tu, per savo Tiesos Dvasią. Aš prašau tave, tegu tavoji Tiesos Dvasia dabar įeina į kiekvieną iš mūsų, dalyvaujantį mūsų kolektyvinėje maldoje, nors mes fiziniu pavidalu esame toli vienas nuo kito, bet dvasioje esame susieti per Tėvo dvasią, Minties Derintojus, visiškai nepriklausomai nuo atstumo, dėl to tarp mūsų ir esi tu, Sūnau Kūrėjau. Ir kada tavoji Tiesos Dvasia vis stipriau ims veikti per mūsų maldą, mes vis stipriau pajausime ir tave, esantį gyvą ir tikrą, koks gyvas ir tikras yra Tėvas, irgi mūsų viduje per savo dvasią.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, kuri aprepi visus ir iš vidaus, ir iš išorės savo Šventosios Dvasios grandine, Tėve, mes dabar susibūrėme į šitą kolektyvinę maldą už mūsų visų ir kiekvieno atskirai pakantumą vieni kitiems, pakantumą kito skirtingai nuomonei, skirtingai religijai, skirtingai odos spalvai, skirtingiems papročiams ir tradicijoms, skirtingai gyvensenai, už pakantumą kito mūsų sielos brolio ar sesės laisvos valios apraiškai, jeigu tik toji apraiška nepažeidžia kito laisvos valios.
Sūnau Kūrėjau, niekas kitas nepatyrė tokio kartaus ir skaudaus patyrimo, kaip tu, kada pats vaikščiojai vienas tarp mūsų ir vienas iš mūsų Jėxaus iš Nazareto žmogiškuoju pavidalu, ir tavo mokymams ir tavo asmeniui nerodė pakantumo tavo, ir mūsų, sielos broliai ir sesės, kad net būdami tvariniai išdrįso nužudyti tave, visatos vieną iš dviejų Sutvėrėjų ir Valdovų.
Ir šiandien, absoliuti dauguma mūsų sielos brolių ir sesių skendi nepakantumo ir agresyvumo tamsos liūne. Dėl to mes meldžiame jiems šviesos, meldžiame jų sielų atsibudimo ir, mylimas Tėve, Tavęs atradimo savyje, kad jų nepakantumas, išsiliejantis kitataučiams agresyviais fiziniais veiksmais, o tarp atskirų grupuočių net karo veiksmais tarp valstybių, taptų išnykusiu ir nebeegzistuojančiu tikrovės faktu. Mes meldžiame, jog atskirų asmenų nesantaika šeimoje, dėl kurios iškreipiama vaikų auklėjimo samprata, ir vaikai ugdomi nepakantumo atmosferoje, pavirstų Tavo meile, mylimas Tėve, kurią taip akivaizdžiai demonstravai tu, mylimas Sūnau Kūrėjau, kada buvai įsikūnijęs Jėzaus iš Nazareto asmenyje, ir Tėvo meilę nešei tiek savo Marijos ir Juozapo gausioje šeimoje, kada žuvo tavo žemiškasis tėvas, Juozapas, kada tu prisiėmei jo pareigas tapęs tėvu-broliu savo jaunesniems septyniems broliams ir sesėms, tiek ir pradėjęs savo viešą tarnavimą tarp mūsų visai savo visatai. Ir mes meldžiame tokio paties atsidavimo Tėvui, kokį rodei ir tu, Jėzau, kad ir mūsų viduje esanti Tėvo dvasia mus vestų į Tėvo meilę, o atradę ir pajautę ją savo viduje, mes irgi taptume tokie pakantūs vieni kitiems, koks pakantus yra Tėvas, koks pakantus buvai ir esi tu, Jėzau.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina, Dvasia, Tėve, mūsų malda, nukreipta į jūsų asmenis, kurie esate viena dvasioje, turi vieną vienintelį tikslą, kad toji tikrovė, kurios siekiate jūs mūsų pasaulyje per mūsų atsidavimą jums, taptų tokia tikrove, prie kurios sukūrimo prisidėtume ir mes, kiekvienas iš mūsų, kad mes taptume šitos tikrovės bendrakūrėjai drauge sui jumis per Tavo, mylimas Tėve, meilės dalinimą visai aplinkai.
Ir tik šitoji meilė ir suteikia mūsų sielai pakantumo daigus, o iš jų išauga galingas Tavosios meilės medis, kuriame mes tampame pakantumo saldžiais vaisiais tarnaudami Tau, mylimas Tėve, per tarnavimą savo sielos broliams, iš meilės Tau ir jiems, ir visai kūrinijai, ir laisva valia.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos pasėdėkite ramiai keletą minučių. Klausykitės, ką sielai kalba Tėvas. O jis kalba be perstojo visą laiką. Tik išigrsti Jį galima klausantis TYLOJE.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-06-01 16:02:09Mielieji, kviečiu jus į pirmadienio mūsų kolektyvinę maldą ( 2007 05 28 ) 22val. Pasimelskime už mūsų visų dvasinę vienybę. Ne vienodumą, bet vienybę.
Jeigu jums sunku dar melstis savais žodžiais, savomis mintimis, tai pasinaudokite mano maldomis. Tik atsiverkite visa savo siela, jas skaitydami, kad ne tik tartumėte žodžius, bet visa širdimi pajaustumėte maldos vidinę dvainę prasmę.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave. Žvelgiu savo siela ir širdmi į aplinką, jaučiu Tave savo visa atsivėrusia siela lapelio šnarėjime, ežero raibuliuojnačiose saulėje vilnelėse, gamtos visame atbudime, žmogaus atsivėrime, grožio kūrime, gėrio skleidime, kad ir kur jis būtų, nesvarbu kokia išraiška patrauktų mano žvilgsnį, Tėve, mylimas Tėve, aš garbinu Tave už visą tokį sielos matymą ir troškimą Tave matyti visur ir visada.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, tardamas ir girdėdamas gražius žodžius, matydamas gėrio pasireiškimą tarp savo sielos brolių, ir net tarp žvėrių, kada šitas gėris ima jaudinti sielą, kad ji pravirksta.
Mylimas Tėve, būtent Tu ir sukuri šituos nuostabius sielą jaudinančius virpesius, kad ji trokšte trokšta matyti tik gėrio pasireiškimą aplinkui, jausti gėrį visa siela visur, atsimokėti tik gėriu, net ir už blogį. Mylimas Tėve, tai ir yra Tavo požiūris į visą kūriniją – Tavosios meilės žvilgsniu. Ir siela, atsivėrusi visa savo gelme, garbina Tave už tokius pojūčius savo viduje ir už Tavo meilės viešpatavimą visoje kūrinijojoje, nes nėra jokios kitos galingės jėgos kūrinijoje, kaip Tavoji meilė. Tavoji GYVA meilė.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave ir trokšta manoji siela kuo ilgiau likti tokioje garbinimo Tave būsenoje, nes ji jaučia palaimą, kuri ir atiteka iš Tavęs, mylimas Tėve, į atsivėrusią sielą.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave iš meilės Tau ir laisva valia, gauta iš Tavęs.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Po Tėvo pagarbinimo pasėdėkite dar kiek laiko ramiai, tegu jūsų siela kuo giliau pajunta Tėvo meilės virpėjimą jos viduje. O tada pereikite prie maldos už mūsų dvasinė vienybę.
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik kaip Jėzus iš Nazareto, Visatos Motina Dvasia, daugumai žinoma tik kaip Šventoji Dvasia, Tėve, mes šį vakarą susibūrėme į dvasinę komuniją, nors mūsų fiziniai pavidalai yra toli pasklidę net visame pasaulyje, bet mūsų sielos per Tavo dvasią, mylimas Tėve, Minties Derintoją, per tavo dvasią, Sūnau Kūrėjau, Tiesos Dvasią, per tavo dvasią, Visatos Motina Dvasia, Šventąją Dvasią, esame visi sujungti į dvasinę vienovę, nesvarbu kur bebūtume šitos dvasinės komunijos metu.
Ir šito vakaro bendros maldos metu mes meldžiame dvasinės vienybės, kad ją imtume jausti, kad imtume realiai patirti tarp mūsų visų sielos brolių ir sesių. Dvasinė vienybė yra gyvoji grandis, kuri sujungia mus kiekvieną per Tave, mylimas Tėve, per Tavęs atradimą savo viduje, ir realaus ir gyvo dvasinio ryšio patyrimą tarp visų kitų sielos brolių ir sesių, kurie irgi ima patirti tokį gyvą dvasinį ryšį.
Mes meldžiame šįvakar tokio dvasinio ryšio su Tavimi, o per Tave ir tarpusavyje, kad realiai pajaustume, kaip esame vienas kito arti, visiškai šalia dvasiniu artumu, kai fizine prasme mūsų kūnai gali būti už šimtų ir tūkstančioų kilometrų.
Mes meldžiame tokios dvasinės vienovės, kada kiekvienas, turėdams savo asmeninį ir unikalų, nepakartojamą ir visada nuostabų patyrimą ir savo laisvą valią, bet vis tik visa savo siela trokšta dvasinės vienybės tarpusavyje.
Mes meldžiame Tave tokios mums dvasinės vienybės, kuri leistų mums, kiekvienam, patirti dvasinę vienovę net ir su visos kūrinijos šeimos miriadais narių, kurie yra tokie įvairūs ir tokie geranoriški ir trokšta padėti mums, ir realai padeda, bet visada išsaugantys savo asmeninę nuomonę ir nuostatas per visą amžinybę. Tačiau šitos nuostatos, nors tokios įvairios, neardo dvasinės vienybės ir vienovės, nes dvasios remiasi į visumos Šaltinį – į Tave, mylimas Tėve.
Aš meldžiu su savo sielos broliais ir sesėm, kad ir mes, patys žemiausi laisvą valią turintys tvariniai – mirtingieji – išsaugodami savo asmenines nuostatas, patirtume dvasinę vienybę tarp savęs, nes tada būtume atsivėrę Tau, mylimas Tėve. Ir tik esant dvasinei vienybei įmanoma pakeisti Lietuvą, ir visą planetą, iš kenčiančios ir savanaudiškos į besimaudančią Tavo, mylimas Tėve, dvasinės meilės ir šlovės spinduliuose.
Ir tik tada, kada nutiesime tiltą į Tave, mylimas Tėve, kuris esi manyje, kaip esi ir visuose kituose mano sielos broliuose ir sesėse, mes pradėsime dalinti Tavo meilę visiems savo sielos broliams ir sesėms, tik tada mes patirsime dvasinę vienovę tarpusavyje. Lygiai taip ir kiti sielos broliai ir sesės, patiriantys dvasinę vienovę ir su Tavimi, ir tarpusavyje lygiai taip dalins Tavo meilę, mylimas Tėve, ir mums, kiekvienam, ir sugrąžins ją Tau, kaip ir mes ją Tau sugrąžiname. Tik tokia dvasinė vienybė mūsų Lietuvą pavers Tavo, mylimas Tėve, dvasinės šeimos pilnateise dalimi, kurioje dvasinę vienybę mes spinduliuosime visoms kitoms pasaulio valstybėms.
Aš meldžiu, su savo sielos broliais ir sesėm, mums tokios dvasinės vienybės, kokios trokšta manoji siela, kuri ir prisipildo tokio troškimo iš Tavęs, mano mylimas Tėve, per bendravimą su Tavimi. Tegu plečiasi šitoji dvasinė vienybė, ištakas gaudama iš mūsų šios bendros maldos, tegu ji apjungia visą Lietuvą, visą pasaulį, tegu ji susilieja su Tavosios dvasinės šeimos visumine dvasine vienybe.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, tegu siela klausosi Tėvo balso ramybės ir palaimos būsenoje.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-05-25 16:03:58(Pastaba - mano interneto rysys neveikia sia savaite, del to rasau interneto kavineje, o cia man nepasikeite sriftas is lotynisko i lietuviska. Del to skaitydami maldas, turekite kantrybes atsekti linksnius be lietuvisku raidziu)

Mielieji, kvieciu jus i musu pirmadienio (2007 05 21) 22 val. bendra malda uz tai, kad is musu, net is musu pasamones, dingtu baime, kuri zalaja ir sveikata, ir trukdo sielai uzmegzti gyva rysi su Tevu, kad jos viena uzimtu Tevo meile.
-----------
Mylimas Teve,as garbinu Tave. Garbinu Tave atsiverdamas Tau ir atverdamas visa savo siela, nes butent situo atsiverimu manoji siela pajunta ir palaima, ir Tavaji realuma, ir meile.
Mylimas Teve, as garbinu Tave, nes tik sitokio gyvo atsiverimo metu siela troksta Tau islieti visa meile, kurios gyvoji upe atiteka per Tavaja dvasia i kiekviena is musu.
Mylimas Teve, as garbinu Tave, ir trokstu, kad sitokia busena manoji siela patirtu kuo dazniau, kada visa iliuzine materiali aplinka nublanksta pries Tavo gyva meile, manosios sielos patiriama sita pacia atsiverimo Tau akimirka.
Mylimas Teve, as garbinu Tave, nes butent Tu, ir tiktai Tu, pazadini visa kurinijos gyvybe savaja Meile, ja dalindamas be sustojimo absoliuciai visiems, ir sito mokydamas ir mus -dalinti meile visiems.
Mylimas Teve, as garbinu Tave uz Tave meiles kurinijos milziniska dvasine seima, kuri visa remiasi tik i Tave, ir prisigerusi Tavo gyvojo ir dvasinio vandens, tarnauja jos vieni nariai kitiems be maziausio seselio siekti naudos sau.
Mylimas Teve, as garbinu Tave, kad Tu mus visus, ir kiekviena, ragini is vidaus vis labiau ir labiau atsiduoti Tavajam vedimui is vidaus ir pasitiketi Tavimi.
Mylimas Teve, as garbinu Tave, nes tik Tu isaukstini ir paverti dievisku kiekviena, kuris atsiveria visa savo siela Tau.
Mylimas Teve, as garbinu Tave is meiles Tau ir laisva valia, gauta is Taves.
Manoji valia, kad butu Tavoji valia. Amen.
------------------------------------------
Pasedekite ramiai po Tevo garbinimo maldos, kad jusu siela gertu Tevo meile i savo vidu.
------------------------------
Sunau Kurejau, daugumai zinomas kaip Jezus is Nazareto, Visatos Motina Dvasia, daugumai zinoma tik kaip Sventoji Dvasia, Teve, aciu uz musu visus patyrimus iki sios akimirkos, ir uz sios akimirkos patyrima. Aciu uz vis gilesni rysi su Tavimi, mylimas Teve, uz vis didesni sielos atsiverima Tau.
Sunau Kurejau, tu visada esi tarp musu ir beldi i musu sirdi, kad ja atvertume ir tau ir TEVUI. Tegu tavoji Tiesos Dvasia sia akimirka ieina i kiekviena is musu dalyvaujanti sioje musu kolektyvineje maldoje. Maldoje uz Tevo meile, kuri salina baime.
Tik Tavoji, mylimas Teve, meile, gali istirpdyti bet kokia baime.
As si vakara, drauge su savo sielos broliais ir sesem meldziu tokio meiles rysio su Tavimi, mylimas Teve, kiekvienam, kad jis pradetu realiai patirti, kaip ji pripildo Tavo meiles virpesiai, kaip is jo vidaus traukiasi baime, ivairiapuse baime - mirties, ligos, negalios, del vaiku ateities, turto praradimo, draugu praradimo, tevu praradimo, vaiku praradimo, bet kokia imanoma baime pries kelione, keliones metu.
Ir tik TAVOJI MEILE, MYLIMAS TEVE, galinga meiles banga nusluoja nerimo ir baimes tamsa bet kurio zmogaus viduje.
As meldziu sitokios sviesos ir gyvenimo su Tavimi, mylimas Teve, visiems Urantijos zmonems, kad patyre Tavaja meile savyje, jie nustotu ne tik bijoti, bet pamiltu ir vieni kitus.
Ir tik Tavoji Meile, Gyva Meile kiekvieno atsiverusioje sieloje, uzbaigtu visus karus, visokios rusies prievarta ir nusikalstamuma visose pasaulio valstybese. Patirdami Tavaja meile, Mylimas Teve, visi Tavo vaikai, mano sielos broliai ir seses, patys pajaustu savo viduje, kokie visi yra artimi.
Ir tada, jie noretu sita meile dalinti ir kitiems. Ir situo dalinimusi jie suartetu net su tais, kuriu iki tol bijojo kaip savo priesu ir kenkeju.
Tegu Tavoji Meile stipreja kiekvienoje atsiverusioje sieloje, kad baimes nepatirtu ju palikuonys, kad jie is viso nezinotu, ka reiskia zmogu is vidaus naikinanti baime. Tegu is vidaus kiekviena zmogu valdo Tavoji Meile, kad jis laisva valia trokstu ja dalintis su visais kitais savo sielos broliais ir sesem.
Manoji valia, kad butu Tavoji valia. Amen.
------------------------------------------
Po maldos pasedekite dar siek tiek tyloje, tegu siela klausosi Tevo balso, kalbancio jai tyliai jos viduje.
Telydi jus ramybe.
Su broliska meile,
Algimantas

Algimantas
2007-05-18 21:06:31Mielieji, kviečiu jus į mūsų bendrą pirmadienio (2007 05 14) 22val. maldą už šeimų darną Lietuvoje ir visame pasaulyje.
Nesvarbu, kur tokiu metu jūs būtumėte: lauke, namie, miške, toli nuo namų Lietuvoje, ar dar kelyje, vis tiek galite dalyvauti mūsų bendroje pirmadienio maldoje per dvasinį Tėvo ryšį, kuris yra nutiesiamas per mūsų, kiekvieno ir visų, Tėvo fragmentų, Minties Derintojų, realų ir gyvą ryšį.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą savais žodžiais, savomis mintimis, savo sielos atsivėrimu.
Kuriems dar sunku garbinti Tėvą ir melstis savo žodžiais, pasinaudokite mano siūlomomis maldomis. Tik skaitykite jas visa atsivėrusia širdimi, arba sakydami sielai artimus žodžius iš šių maldų, kiek juos prisiminsite kelyje.
---------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave.
Aš garbinu Tave, kad tik Tavo dėka kūrinija gali kvėpuoti ir augti, nes tik iš meilės Tu ir padalinai save į gausybę gyvų tvarinių ir įvairios materijos pasireiškimų, kad kiekvienas sau preinamu būdu pamatytų Tavąjį pasireiškimą, o atsivėrusi siela dar ir patirtų Tave savyje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus visus, ir visus asmeniškai atskirai, ugdai kaip savo sūnus ir dukras savosios šeimos mylimus vaikus, ir šita meile žadini kiekvieną iš vidaus, kad jis atsibustų ir Tavo meilę imtų jausti savo viduje.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė uždega sielą, kiekvieną atsivėrusią Tau sielą, iš vidaus ir šitoji nuostabi ir gyva meilės liepsna visada tik ramina ir šildo, bet ne žeidžia iki skausmo ir nekankina.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi tas Amžinas Meilės Šaltinis ir Centras, ir ja visus užlieji kaip gyvas meilės virpesių vandenynas, ir skandini jame visą kūrinijos šeimą, ir kiekvieną jos narį, tiek giliai, kiek tas Tavo sūnus ar dukra nori nuskęsti.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavo meilės vandenynas sujungia visus į amžinąją ir gyvą kūrinijos šeimą, kurioje visiems Tavosios meilės yra pakankamai, net daugiau, negu visa kūrinoja jos galės prisigerti per visą amžinybę.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes Tavoji meilė yra GYVA ir ji visą laiką auga kiekvieno Tavo sūnaus ar dukros viduje, kai tik jis pajunta jos gyvybingumą savyje, ir pradeda ją atiduoti ir kitiems.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė ir mus, pačius mažiausius iš laisvą valią turinčių tvarinių, mirtinguosius, apjungia į žemiškąsias šeimas, kad Tavojoje Meilėje ir Šviesoje mes dalintume ir meilę, ir šviesą savo būsimiesiems kūdikiams, būsimiesiems Tavo naujiems sūnums ir dukroms, kurie galėtų Tave patirti per Tavosios meilės virpesius, sklindančius jiems iš mūsų, nuo pat lopšio iki pat išėjimo iš šio pasaulio į sielos prisikėlimo pasaulį, kur siela toliau su dabartiniu mūsų aš keliaus pas Tave, mylimas Tėve.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, laisva valia, gauta iš Tavęs, ir iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, vis labiau tampančiai ir mūsų kūrinija.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po Tėvo pagarbinimo, pasėdėkite ramiai tylėdami užsimerkę, tegu siela geria Tėvo meilės nektarą savyje. O tada pereikite prie maldos už šeimų darną.
----------------------------------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik Jėzaus iš Nazareto vardu, Visatos Motina Dvasia, Nebadonija, daugumai žinoma tik Šventosios Dvasios vardu, Tėve, aš drauge su savo sielos broliais ir sesėm šįkart noriu pasimelsti už šeimų darną – Lietuvoje, pasaulyje, ir net kituose pasauliuose, kurie kaip ir Urantija, prisijungė prie Liuciferio maišto ir buvo izoliuoti, dėl to jų dvasinis vystymasis buvo iškreiptas, ir kuriuose lygiai taip pat gyvena žmonės, ir lygiai taip pat turi darnos šeimoje sutrikimo problemų.
Sūnau Kūrėjau, tu sakai, kad ten, kur du ir daugiau įtikėjusių į Tėvą ar tave sueina draugėn, tarp jų esi ir tu per savo Tiesos Dvasią, kuir beldžia į kiekvieno širdį. Dėl to, aš Tavęs prašau, kad šitą patį akimirksnį, tavoji Tiesos Dvasia įeitų į mūsų vidų, kad mes imtume pradėti tave jausti tikrą ir gyvą, realų, ne išgavotą, koks realus ir gyvas nuolat mūsų viduje yra ir Tėvas per savo dvasią – Minties Derintoją.
Sūnau Kūrėjau, Visatos Motina Dvasia, jūs abu esate Partneriai, Visatos sutuoktiniai, nes būtent nuo jūsų prasidėjo visa visata ir gyvybė joje.
Jūs abu esate VIENA DVASIOJE, TAIP KAIP VIENA DVASIOJE JŪS ESATE IR SU TĖVU, SU AMŽINUOJU SŪNUMI, IR SU BEGALINE DVASIA, SU ŠIAIS TRIMIS ROJAUS TREJYBĖS LYGIAVERČIAIS IR AMŽINAIS ASMENIMIS, JŪSŲ ABIEJŲ TIESIOGINIAIS TĖVAIS.
Ir būtent jūs abu ir demonstruojate visai savosios visatos gyvybei, labai įvairiai gyvybei, DARNĄ IR IŠTIKIMYBĘ ROJAUS TREJYBEI, NES TIK PER TOKIĄ IŠTIKIMYBĘ JŪS IR PASIEKIATE TARPUSAVIO DARNĄ, KADA VIENAS KITĄ PAPILDOTE IR VIENAS KITĄ MYLITE NET IR TAIP, KAIP MYLI JUS IR VISUS KITUS PATS TĖVAS.
Aš meldžiu drauge su savo sielos broliais ir sesėm, kad ir mes, patys mažiausi iš Kūrinjos tvarinių, turinčių laisvą Tėvo suteiktą valią, materialūs mirtingieji, galėtume patirit šitokį atsivėrimą ir jums abiems, ir Tėvui, ir Rojaus Trejybei, ir patirdami tą giluminį dvasinį vienovės ryšį su Tėvu, patirtume ir mūsų visų darną. Ir tada darna taptų neatkiriamu mūsų žemiškųjų šeimų palydovu, padovanotu paties Tėvo meilės virpesių.
Sūnau Kūrėjau, Motina Dvasia, Tėve, aš drauge su savo sielos broliais ir sesėm, meldžiu mums visiems didesnio ryžto atsigręžti į Tėvą ir neatidėlioti šitokio sprendimo ir žingsnio ateičiai, bet jau dabar jį žengti. Ir pajausti, kokia tai yra palaima, patirti Tėvo meilę savyje, kuri visa yra tokia lengva ir įvairiaspalvė, ir būtent ji paskandina kiekvieną šiemos narį, atsivėrusį Tėvui, savo virpesių vandenyne. Ir tik toks mirtingasis, patyręs vis gilesnį ir gilesnį atsidavimą Tėvui, ir atneša savo atsivėrusia siela darną į šeimą. O jeigu šia darna gyvena abu sutuoktiniai, tada jų neišskirs jokios negandos, jokios problemos, jie abu jaus galingą ir tvirtą dvasinę vienovę, tiek tarpusavyje, tiek su Tėvu, tiek su tavimi Sūnaus Kūrėjau ir su Tavimi, Visatos Motina Dvasia.
Aš meldžiu tokio atsvėrimo ir dvasimio ryšio visiems savo sielos broliams, kad jie patirtų tokios nuostabios ir tikros dvasinės jungties veikimą, ir tada jie visada bus ištikimi vienas kitam per ištikimybę TĖVUI. IR TADA ŠEIMA, VISI JOS NARIAI MĖGAUSIS DARNA.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje kelias minutes, tegu siela klausosi, ką jai kalba Tėvas. Ir ateis akimirka, kada jis IŠGIRS JĮ SAVYJE.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-05-12 08:03:26Mielieji, kviečiu jus į mūsų bendrą pirmadienio (2007 05 07) maldą 22 val. už mūsų didesnę sūnystę ir dukteryste su Tėvu savyje.
Iš pradžių pagarbinkime Tėvą savais žodžiais, atsivėrusiu siela. Kam dar sunku garbinti Tėvą ir melstis savais žodžiais, galite pasinaudoti mano siūlomis maldomis, tik svarbu, kad jas skaitytumėte visa atsivėrusia siela, iš visos širdies, suvokdami kiekvieno žodžio dvasinę, giluminę prasmę.
---------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu esi ir kad sukūrei kūriniją, kurioje mes irgi pradedame savo realų pirmąjį žingsnį per Tavęs ieškojimą savyje, net ir šito paties nuoširdaus garbinimo akimirką.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, nes manoji siela trokšta tokio GYVO ryšio su Tavimi, kada ji galėtų atsigerti Tavo gyvojo vandens ir šituo numalšinti savo dvasinį troškulį.
Tėve, aš garbinu Tave, atverdamas savo sielą Tau, nors Tu ir taip mane geriau pažįsti už mane patį, nes būtent Tu esi mano, ir kitų, viduje per savo dvasią Minties Derintoją.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad galiu visa savo širdimi ir siela pajausti Tavosios kūrinijos grožį, kurio tik mažytę dalelę mato materialios akys, ir jaučia vis labiau atsiverianti siela.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu dalini savo meilę visiems ir ją dalini be sustojimo, o už tai nereikalauji nieko, tik siūlai atsigręžti į Tave mūsų pačių labui.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu suteiki pasirinkimo galimybes ir laisvą valią priimti kiekvieną sprendimą, koks jis nežymus būtų, vis tiek jis yra laisva valia, gauta iš Tavęs.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu visus, ir kiekvieną , vedi pas save, Rojuje, per Tavęs atradimą mūsų kiekvieno SAVYJE.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tu mus vis labiau ir labiau ugdai, kad taptume vis geresni ir geresni, ir vis labiau pasitikintys Tavimi, ir savimi, nes šitas pasitikėjimas ateina iš Tavęs per vis gilėjantį gyvą ryšį su Tavimi, kada atsiveria mūsų, kiekvieno, siela.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave laisva valia, gauta iš Tavęs, ir manoji valia, kad būtų TAVOJI valia. Amen.
Po Tėvo pagarbinimo pasėdėkite ramiai, tegu jūsų atsivėrusi siela geria Tėvo meilės virpesius ir ramybę. O tada pereikite prie maldos už vis didesnę sūnystę ir dukterystę.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sūnau Kūrėjau, daugumai žinomas tik Jėzaus iš Nazareto vardu, Motina Dvasia, daugumai žinoma tik Šventosios Dvasios vardu, Tėve, ačiū Tau už mūsų patyrimus iki šios akimirkos ir už šios akimirkos patyrimą. Mūsų maldoje dalyavuja daug sielos brolių ir sesių įvariose vietovėse, net už Lietuvos ribų, net dvasinės būtybės, todėl aš prašau tavęs, Sūnau Kūrėjau, tegu tavoji Tiesos Dvasia įeiną į kiekvieną iš mūsų, kad galėtume tave pajausti realų, tikrą, ir gyvą, net ir tokį, koks atsivėrusiai sielai realus, tikras, ir gyvas esi Tu, mylimas Tėve, per Tavąją dvasią, Minties Derintoją, ir esi mūsų, kiekvieno, viduje.
Tegu šitas mūsų dvasinis ryšys šios maldos metu stiprina mūsų atsivėrimą Tau, tegu stiprina mūsų ryšį su Tavimi ir tarpusavyje.
Mylimas Tėve, Tavasis Sūnus Kūrėjas, Jėzus, prieš du tūkstančius metų atnešė gerąją naujieną, evangeliją, į mūsų planetą – Dievo Tėvystę, žmonių brolystę – ją aš išplėčiau net ir iki visos kūrinijos brolystės, ir Tu, mano mylimas Tėve, esi visos kūrinojos Tėvas ir visi mes esame Tavo sūnūs ir sesės. Dėl to aš meldžiu, su savo sesėm ir broliais dvasioje, drauge su mūsų angelais sargais, serafimais, kad vis daugiau mūsų sielos brolių atsivertų Tau ir realiai patirtų dvasinę transformaciją savo viduje – sūnystę ar dukterystę, atradus Tave savyje ir gimus iš dvasios, kada jie galėtų patys realiai patirti šitokį ryšį su Tavimi, mylimas Tėve, ir galėtų jį paliudyti vieni kitiems, net jeigu iš jų ir šaipytųsi kiti jų sielos broliai, tokios dvasinės transformacijos savyje dar nepatyrę. Aš meldžiu Tave, kad toks sūnystės ar dukterystės ryšio ir būsenos patyrimas apimtų kuo daugiau nuoširdžių mano sielos sesių ir brolių, nes tada jie įgaus tikrąjį kvėpavimą geriems meilės darbams visų labui, tada jie patys trokš daryti gerus darbus vieni kitiems be jokio atpildo, nes šito trokš jų atsivėrusios sielos, net ir taip, kaip šito troško prieš du tūkstančius metų mūsų vyresnysis sielos brolis žmogiškuoju pavidalu Jėzus iš Nazareto, ir šituo pačiu mums rodė pavyzdį, kaip gi reikia gyventi meile ir tiesa.
Aš meldžiu, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, visiems tokio sūnystės ar dukterystės patyrimo atsivėrusioje sieloje, kad jie galėtų pirmiausia patys savyje pajausti, kad tikrai yra Tavo, mylimas Tėve, sūnus ar dukra, o tik vėliau žemiškojo tėvo ar motinos sūnus ar dukra, nes Tu esi Tėvas ir jų, ir jie, žemiškieji tėvai, yra ne daugiau kaip mūsų materialaus kūno gimdytojai, ir mūsų SIELOS BROLIAI IR SESĖS TURINTYS TĄ PATĮ IR VIENĄ VIENINTELĮ TĖVĄ – TAVE MYLIMAS TĖVE.
Aš meldžiu tokios dvasinės sūnystės ar dukterystės patyrimo palaimos, kad mes visi vienas kitą drąsiai ir su didžiausia meile pavadintume sielos sese ar broliu, nors jis ar ji būtų benamis, skurdžius, ar turtuolis, prezidentas, aš meldžiu tokio sielos atsivėrmo kiekvienam, kada ištirpsta bet kokių išorinių sienų kliūtys, mus atskiriančios, o ne suartinančios.
Aš meldžiu visiems savo sielos broliams ir sesėms tokio dvasinio ryšio su Tėvu, kad visi pajustumėte TĖVĄ – VISŲ TĖVĄ SAVYJE ESANTĮ ŠITĄ PAČIĄ AKIMIRKĄ, IR VISĄ LAIKĄ.
Tegu šitoji palaiminga sielos ramybės būsena pasklinda iš jūsų sielos po visą Lietuvą, po visą planetą, po visą kūriniją, tegu ji mus apjungia į dvasinę Tavo, Tėve, sūnų ir dukrų, realių, mylinčių sūnų ir dukrų, kūrinijos šeimą per atsivėrimą Tau, mūsų mylimas Tėve, laisva valia, gauta iš Tavęs paties.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Po maldos pasėdėkite ramybės būsenoje, tegu jūsų siela klausosi Tėvo balso, kuris kalba jai tyloje ir ramybėje. Ir tegu ji nenusimena, jeigu dar negirdės Tėvo balso. Tegu tik ji klausosi, ji vis tiek patirs RAMYBĘ IR NET MEILĘ SAVO VIDUJE. Ir tegu ji tai spinduliuoja ir kitiems.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
AlgimantasAlgimantas
2007-05-05 15:17:19Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio (2010 02 15 – 22 val.) komuniją su Rojaus Trejybe ir tarpusavyje. Šįkart kviečiu jus pasimelsti už tuos mūsų sielos brolius ir seses, kurie mus niekina, šmeižia, ir stengiasi mums trukdyti eiti gyvuoju meilės ir šviesos keliu.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę.
Tie iš jūsų, kurie dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano jums nuolat rašomas maldas, tik skaitykite jas labai nuoširdžiai, visa atsivėrusia siela, kad suvoktumėte žodžių giluminę prasmę, kad patirtumėte mano meilės virpesius, kuriais yra pripildytos maldos.
---------------------
Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu be perstojo lieji savo gyvą meilę, ir joje, kaip nuostabiame kūrinijos vandenyne, skandini visą savo dvasinę šeimą, tuo pačiu ir mus visus, ir kiekvieną.
Aš garbinu tave, kad tavoji meilė yra prieinama kiekvienam, net pačiam silpniausiam fiziniu supratimu, vaikui, jeigu tik siela atsiveria tau GARBINDAMA VISU SAVO NUOŠIRDUMU; tik tada pakyla iki tol uždarytas sielos vožtuvas į patį aukščiausią lygį, ir siela prisipildo tavo GYVOJO VANDENS TIEK, KIEK NEGALI PRISIPILDYTI JOKIU KITU METU IR BŪDU.
Aš garbinu tave, kad tu visą kosmosą laikai savajame glėbyje, ir jį kaip minkštą guolį esi išklojęs savo gyvais meilės virpesiais, ir jie myluoja visus, ir kiekvieną, per visą amžinybę, ir visada vienodai, tik pats tavo vaikas – UŽSIVĖRĘS – gali šito nesuprasti ir nepatirti,. kad tu myluoji ir JĮ, tiek iš vidaus, tiek iš išorės.
Aš garbinu tave, nes tavoji kūrinija – visos planetos – sukurtos ir evoliuciniu būdu kilusios – yra tavoji mums parengta žaidimų arena, kurioje mes kaupiame vis naujus ir naujus patyrimus, ir patys net ir sau atsiskleidžiame tokiais tavo paties sumanytais aspektias, apie kokius dar visai neseniai nežinojojme, kad juos turime giliai slypinčius mūsų asmenybės potencialuose, kol jie nepavirto mūsų aktualiais, vis labiau panašėjančiais į tave.
Aš garbinu tave, kad šitoji nuostabi kūrinija yra skirta mūsų augimui ir naujų patyrimų kaupimui, ir joje niekada nėra, ir niekada nebus, monotonijos, kada mes žengiame tavo GYVUOJU ŠVIESOS keliu, kad toji ryškėjanti šviesa mus vis labiau artintų prie tavęs Rojuje, į kurį žengiame jau dabar pirmąjį žingsnį šitame pasaulyje, studijuodami pačius ryškiausius tavosios šviesos šaltinius – Urantijos Knygą, Jėzaus Kristaus apreiškimą KALBU JUMS VĖL, ir tavo apreiškimus-mokymus, kad mūsų matymas vis labiau ir labiau prisiderintų prie tavojo gyvo spindėjimo ir mūsų taip smarkiai nebeakintų, kada mes susipažįstame su vis ryškesne tavo šviesa ir joje gyvename patys.
Aš garbinu tave, kad tu esi viduje ir išorėje, ir kad aš, kaip ir visi, esame TAVYJE, ir esame neatskiriami ir viena dvasioje tiek, kiek mes savo sielą atveriame tau, ir kiek semiamės gyvosios šviesos iš tavųjų šaltinių, mums jau dabar prieinamų.
Aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.Amen.
----------------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo dar pasėdėkite ramybės būsenoje, tegu jūsų siela mėgaujasi palaima, kurią jai teikia šitas gyvas bendravimas – KOMUNIJA – o tada pereikite prie prašymų maldos.
-------------------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už kiekvieną patyrimą, nes tik tu žinai, koks mano sielai yra vertingas patyrimas, kuris ją ugdo ir stiprina charakterį, kad jis vis labiau panašėtų į tavąjį.
Šįvakar aš pakviečiau savo sielos brolius ir seses, kaip ir mus šitoje komunijoje paremiančias dvasines būtybes – mūsų angelus serafimus, religijos angelus, nacijų angelus, Melkizedekus – o taip pat ir Tarpines Būtybes, kad jos mūsų maldą sustiprintų, mums meldžiantis visa savo sielos atsivėrusia gelme už tuos mūsų sielos brolius ir seses, kurie DABAR, DĖL SAVO TAMSUMO, mus juodina, šmeižia, niekina, ir visaip trikdo ir trukdo mums eiti gyvuoju tavo pačios ryškiausios šviesos ir meIlės visiems keliu.
Mes meldžiame tokiems mūsų sielos broliams ir sesėms, kurie dėl savo bijančio ir vis labiau pasimetančio proto nebežino, kur yra tikroji šviesa ir gyvasis kelias, NUSIRAMINIMO ir ATSIVĖRIMO TAU, kad jų sielos būtų išlaisvintos iš jų gyvulinio proto narvo, ir kad tuomet galėtų pačios laisvai stotis ir žengti šituo gyvuoju tavo keliu, kuriuo mes jau žengiame, ir žengiame vis tvirtėjančiu žingsniu.
Mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, tu prieš keletą dienų man suteikiai mokymą apie dvasninį pagrindą materialiai civilizacijai ir tu pasakei tokį teiginį, kad ateina NAUJA EPOCHA, KURI TURI KEISTI DABARTINĘ, tačiau daug sielos brolių ir sesių bijo permainų, bijo keistis ir rinktis tai, kas jiems dar nepatirta, nepažinta, todėl jie laikosi įsikibę seno, nors jiems ir nepatinkančio, bet jau bent suprantamo kelio, ir ši jų baimė keistis ir yra pagrindinis jų elgesio motyvas PRIEŠINTIS NAUJAI EPOCHAI – GYVAI ŠVIESAI IR MEILEI. Būtent todėl mes DABAR ir siunčiame tavosios meilės savo asmeninius virpesius, kad šie mūsų sielos broliai ir sesės pajaustų mūsų nuoširdų sielų troškimą nuraminti jų gyvulinio proto baimę ir agresiją, kad jų sielos galėtų taip pat iš meilės ir laisva valia žengti tavo gyvuoju pačios ryškiausios ŠVIESOS keliu, STUDIJUODAMI IR NAGRINĖDAMI URANTIJOS KNYGOS APREIŠKIMĄ, Jėzaus Kristaus apreiškimą KALBU JUMS VĖL, ir JŪSŲ TRIJŲ – ROJAUS TREJYBĖS ASMENŲ – APREIŠKIMUS-MOKYMUS, ir tik tada jų sielos nušvis tavąja pačia ryškiausia šviesa, kurią tu mums jau ir esi suteikęs, ir kurią teiki savo apreiškimais-mokymais ir toliau, kad ir jie pajaustų, KOKIĄ NUOSTABIĄ ŠVIESĄ JIE JAU IRGI TURI, ir drauge su mumis drąsiai ir ryžtingai žengtų TAVO GYVUOJU ŠVIESOS KELIU, net ir taip, kaip juo mes žengiame ne vienerius metus.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
------------
Po maldos dar likite ramybės būsenoje, tegu jūsų siela klausosi Tėvo mokymo, kaip melstis už tokius mūsų sieolos brolius ir seses, turinčius tiek daug baimės ir tamsos savyje, KASDIEN.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile.
Algimantas


Algimantas
2010-02-14 20:11:31Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2010 03 29 – 22 val.) kolektyvinę komuniją su Rojaus Trejybe ir tarpusavyje.
Nesvarbu, kur šiuo metu būtumėte – Lietuvoje ar toli nuo jos – galite dalyvauti šitoje kolektyvinėje dvasinėje komunijojs, nes mus sungia Tėvo dvasia – Minties Derintojai – per mūsų viršsąmonę, kurią veikia nuoširdžios dvasnės komunijos metu.
Šįkart pasimelskite už Jėzaus NUĖMIMĄ nuo kryžiaus, nes Jėzus yra GYVAS, IR NEREIKIA KASMET JĮ NUKRYŽIUOTI, IR BAŽYČIOSE LAIKYTI NUKRYŽIUOTĄ, GĄSDINANT VAIKUS.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę.
Tie, kurie dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano jums rašomas maldas. Tik skaitykite jas NUOŠIRDŽIAI.
----------------------------------------------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu esi ir kad sukūrei kūriniją mūsų visų, ir kiekvieno, dvasiniam augimui ir žengimui per patyrimą.
Aš garbinu tave, kad tu esi mumyse, ir kad mes esame tavyje.
Aš garbinu tave, kad tu esi MEILĖ, TIESA, GAILESTINGUMAS, GĖRIS, IR GROŽIS, kuriuos mes ir galime patirti savo atsivėrimu tau ir gyvendami tavo ritmu.
Aš garbinu tave, kad tu mus ragini būti tobulais, net ir tokais tobulais, koks tobulas esi tu, nes tik siekiant panašėti į tave – ATSIVĖRUS TAU – mes ir tegalime augti ir dvasingėti, nes tu esi dvasia, ir net dvasios Šaltinis ir Centras, ir mums padovanojai amžinają dovaną – kiekvieno asmenybę – kuri taip pat yra dvasia, ir amžina, tik ji dar šiuo metu yra POTENCIALO PAVIDALU, O NE AKTUALO.
Aš garbinu tave, kad tu mus mokai Meilės, Tiesos, Gailestingumo, Gėrio, ir Grožio, nes tik tavo mokymų dėka mes ir galime patirti, kas yra naujas, ir dar iki tol nepažintas, tavo pasireiškimas mūsų aplinkoje, kada atsivėrusi tau siela trokšte trokšta žengti dar vieną naują žingsnį tavo mokymų keliu, ir tuo pačiu patirdama, per gyvą ryšį su tavimi, kas gi yra TAVOJI MEILĖ, TIESA, GAILESTINGUMAS, GĖRIS, IR GROŽIS.
Aš garbinu tave ir trokštu tave garbinti per visą amžinybę, ir garbinsiu visada, kaip ir dabar, iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po garbinimo pasėdėkite tyloje, tegu jūsų siela geria Rojaus Trejybės Meilės nektarą, nes dabar siela yra tam ypač atsivėrusi. O tada pereikite prie prašymų maldos.
---------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už visus patyrimus, už manosios sielos atsivėrimą tau ir jos augimą tavo gyvajame kelyje. Ir dabar siela trokšte trokšta apšviesti savo sielos brolius ir seses, kad jie pajaustų tavo meilę jų atsivėrusiose sielose, kad jie pajustų, kad tamsa traukiasi iš jų vidaus, nes jos vietą užima tavoji meilės gyvoji banga.
Todėl ir šitoji mūsų dvasinė ir kolektyvinė komunija yra skirta tam, kad mūsų sielos broliai ir sesės, kurie prikaluso įvairioms krikščionybės sektoms – katalikams, protestantams, pravoslavams, mormonams, naujojo amžiaus, ir daugybei kitų - pajaustų, kad tavo Sūnus Kūrėjas, ir mūsų vyresnysis sielos brolis, daugumai žinomas tik Jėzaus Kristaus vardu, būtų nuimtas nuo kryžiaus, nes jis PATS BUVO JAU PRISIKĖLĘS, NET IR TUO METU, KADA JO MATERIALUS ir NEGYVAS KŪNAS VIS DAR BUVO KAPAVIETĖJE. Tačiau MATERIALUS kūnas – tai ne tas pats, kas yra ASMUO IR ASMENYBĖ.
Ir mes šįvakar meldžiame didesnio atsivėrimo tau mūsų sielos broliams ir sesėms, kurie kasmet eilinį kartą švenčia Velykas, ir tuo kasmet JĖZŲ NUKRYŽIUOJA IR ŠITUO TAMSOS IŠORINIU BAŽNYTINIU RITUALU TIK GĄSDINA VAIKUS IR KITUS SAVO SIELOS BROLIUS IR SESES, o tada pažymi Jėzaus PRISIKĖLIMĄ, bet tik tam, kad po metų jį vėl NUKRYŽIUOTŲ ir kaip, ir tikri pagonys atlikę negyvą ritualą, vėl lauktų jo prisiklėimo.
Aš meldžiu, kad ir paties Jėzaus prašymas mums VISIEMS pateiktas jo naujajame apreiškime KALBU JUMS VĖL - NUIMTI JĮ NUO KRYŽIAUS IR VISIEMS LAIKAMS – BŪTŲ MŪSŲ, KIEKVIENO, PATENKINTAS MŪSŲ SIELOS ASMENINIU ATSIVĖRIMU TĖVUI-ROJAUS TREJYBEI IR GYVU ROJAUS TREJYBĖS GARBINIMU.
Jėzus niekada nė žodžiu neužsiminė savo apaštalams juos mokydamas savo gerosios naujienos – Dievo Tėvystės, žmonių brolystės – dabar aš šitą gerąją naujieną išplėčiu iki VISOS KŪRINIJOS BROLYSTĖS – kad jie visada kasmet jį nukryžiuotų ir lauktų jo prisikėlimo, jis mokė GĖROSIOS NAUJIENOS IR RAGINO JĄ NEŠTI VISIEMS ŽMONĖMS. TODĖL mes meldžiame mūsų DAR TAMSIEMS sielos broliams ir sesėms JŲ SIELŲ GYVO ATSIVĖRIMO TAU, kad jie PATYS NUŠVISTŲ ir nustotų tenkintis negyvais ritualais ir dogmatinėmis religinėmis šventėmis, bet pajaustų tavo gyvą buvimą savo viduje, kokį net jautė ir Jėzus, būdamas tarp mūsų ir vienas iš mūsų, ir kad jie patys patirtų gyvus tavo meilės virpesius, ir Jėzaus gyvą pasireiškimą, per jo TIESOS DVASIOS veikimą.
Mes meldžiame ypač nuoširdaus atsivėrimo kunigams, nes dabar jie, būdami akli patys, kitiems siūlo KLAIDINGĄ ir TAMSOS NEGYVĄ kelią, vesdami žmones TOLYN NUO TAVĘSs, nieko nemokydami apie tave, kaip apie GYVĄ ir ESANTĮ KIEKVIENO IŠ MŪSŲ VIDUJE, su kuriuo gali bendrauti kiekvienas, net ir pats neturtingiausias ir nemokantis nei skaityti, nei rašyti, tik nuoširdžiai atsiveriantis savo siela, net ir taip, kaip atsivėrė tau ir kaip bendravo su tavimi Jėzus Kristus.
Mes meldžiame mūsų religiniams HIERARCHAMS ASMENINIO ATSIVĖRIMO TAU, kad jie leistų eiliniams kunigams nesilaikyti pamaldų vedimo NUSTATYTOS NEGYVOS IR VIEN TIK SPEKTAKLIŠKOS dabartinės tvarkos, ir leistų lietis laisvai jų sieloms, net ir taip, kaip jas vedi iš vidaus TU, kad pamaldos iš NEGYVŲ pavirstų GYVOMIS, KOKIOS YRA MŪSŲ ŠVENTOVĖJE, TURINČIOJE TAVO VARDĄ ROJAUS TREJYBĖS VARDĄ, KURĮ TU IR SUTEIKIAI.
Mes meldžiame, kad iš visų bažnyčių ir cerkvių išnyktų Nukryžiuotojo atvaizdai, kad jie neklaidintų žmonių apie tavo GYVĄ MEILĘ, kuriai nereikėjo net ir Kristaus aukos už žmonių nuodėmes, nes tu vien tik myli ir visada ateidi, nes nemoki neatleisti, kada esi MEILĖS ŠALTINIS VISAI KŪRINIJAI.
Aš meldžiu, drauge su savo sielos broliais ir sesėmis, kad Nukryžiuotojo paveikslai ir pakabukai, skulptūros, ir pats kryžius su Nukryžiuotoju nebebūtų tų laikų simboliu, o jo vietą užimtų tavo vaikų, mūsų sielos brolių ir sesių, gimusių iš dvasios, sukurti meno darbai ŠLOVINANTYS TAVE ir pakeliantys mūsų sielas į laisvą skrydį tavoje meilėje ir tiesoje visų labui. Ir iš meilės tau ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
-----------------------
Po maldos dar pasėdėkite ramybėje, tegu jūsų siela geria meilės virpesius ir toliau ir klausosi mokymo, kaip gi nukabinti Jėzų nuo kryžiaus savo vidue, kad nebūtų Nukryžiuoto ir išorėje.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2010-03-28 14:54:58Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2010 02 08 – 22 val.) kolektybvinę komuniją su Rojaus Trejybe ir tarpusavyje. Šįkart pasimelskime už tuos mūsų sielos brolius ir seses, kuriems reikalingas mūsų nuoširdžios maldos sustiprinimas, kad išsivaduotų iš savo pasąmoninių chaotiškų informacijos srautų, kurie gali jiems labai pakenkti, kaip ir visiems uždelsti sklandų evoliucinį dvasinį augimą.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę.
Kurie dar negarbinate savais žodžiais, nuoširdžiai skaitykite mano jums rašomas maldas.
-----------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Boli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu esi, kad sukūrei visą kūriniją mūsų patyrimų kaupimui, kad mes augtume ir vystytumės pagal tavo evoliucinį ŠVIESOS sumanymą.
Aš garbinu tave, kad tavoji meilė yra gyva, ir ji žadina kiekvieną sielą atsiverti tau, atrasti tave SAVO VIDUJE, tačiau tingus protas neleidžia sielai atsiverti ir jai visomis išgalėmis trukdo siekti šito GYVO ryšio su TAVIMI, bet tu vis tiek žadini sielą, kad tik ji PABUSTŲ ŠVIESAI.
Aš garbinu tave, kada tokių sielų, kurios miega letargo miegu, yra absoliuti dauguma, nes pabudusių iš šito miego yra tik saulejė visoje planetoje, ir tu mus dabar – jau pažadintus – vedi tokioje aplinkoje, kuri kiekvieną mūsų šviesos ir tiesos žvilgsnį tuoj pat užsipuola ir mėgina visaip suniekainti, apšmeižti, ir net sustabdyti, tačiau su Tavimi įmanoma VISKAS, IR NĖRA TOKIŲ BARJERŲ, KURIE SUGEBĖTŲ MŪSŲ GYVĄ SIELOS SKLEIDIMĄSI SUSTABDYTI; ir vien tik dėl štio patyrimo – pabudusios sielos naujo ŠVIESOS RYTO patyrimo – mano siela trokšte trokšta tave garbinti, iš meilės ir laisva valia. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
------------------------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje ir mėgaukitės Rojaus Trejybės Meilės gyvais virpesiais,. O tada pereikite prie prašymų maldos.
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už visus patyrimus, ačiū už viską, ką sielą yra patyrusi, nes visi patyrimai jai buvo reikalingi, nė vieno nebuvo tokio, dėl kurio ji tau nejaustų dėkingumo. Ačiū už mano sielos pažadinimą ir gyvo vandens nuolatinį suteikimą, kad ji gertų ir trokštų tavo gyvojo vandens dar daugiau.
Šįkar mes meldžiame dvasinės ramybės tiems mūsų sielos broliams ir sesėms, kurie yra paimti į savosios pasąmonės būsėnos nelaisvę ir šitoje nelaisvėje jie nebesusivokia, kur yra TAVO mokymo virpesiai, o kur yra iš jų pačių PASĄMONĖS milžiniški troškimai, net ir gražūs troškimai, bet jie yra NE TAVO, BET JŲ PASĄMONĖS virpesiai, kuriuos jie klaidingai palaiko tavo mokymais, tavo nurodymais, tavo įpareigojimais kitam, tavo užduotimis, net ir nauja asmenybe, kuri yra tik taraima, nes ją įperša pasąmonė, bet ne Tavoji gyvoji meilė.
Mes meldžiames šįvakar už tuos mūsų sielos brolius ir seses, kurie turėdami ir kilnių ketinimų, savo tokius troškimus sumaišo su Tavo mokymais, ir jiems atrodo, kad tai būtent tu jiems suteikei tokias mintis. O jas vėliau paskleidžia asmeniškai kitiems kaip tavo jiems perteiktą nuostatą, ką ir kaip toks tavo vaikas turi daryti.
Aš meldžiu, kad tokie mūsų sielos broliai ir sesės daugiau atsiduotų tau ir taikytų gaunamus mokymus sau asmeniškai, ir tai dar dešimtis kartų pasitikrinę, ar tai tikrai nėra pasąmoniniai informaciniai srautai, kuriuos išvalyti prireiks ne vieno DEŠIMTMEČIO. Man dar liūdniau matyti, kada net žmogaus asmenybė, Tėvo-Rojaus Trejybės Dovana – amžinai nepakartojama ir unikali – yra taip paminama, kad net atsisakoma SAVOSIOS asmenybės TAPATYBĖS, o pasąmonės informacinė ir chaotiška galia priverčia mūsų sielos brolį ar sesę pasiimti KITO ASMENS TAPATYBĘ, IR ŠITAIP PAŽESTI TĖVO VALIĄ, NES TĖVAS KARTĄ PADOVANOJĘS ASMENYBĖS AMŽINĄ DOVANĄ, JOS NIEKADA NEATIMA, IR ANTRAM ASMENIUI JAU BUVUSIOS ANKSČIAU ASMENS TAPATYBĖS NESUTEIKIA.
Aš meldžiu, drauge su savo sielos broliais ir sesėmis, kad tokie mūsų sielos broliai ir sesės nuoširdžiai dar daugiau atsivertų – RAMYBĖJE – Tėvui-Rojaus Trejybei, ir patirtų ne tik sielos sustiprinimą, bet ir pasąmonės nuraminimą, kad nebūtų niekam milžiniško noro TAVO EVOLIUCIJĄ primesti kitiems per jėgą, prieš kito laisvą valią, gautą iš tavęs, kad KIEKVIENAS MŪSŲ SIELOS BROLIS IR SESĖ DRĄSIAU ATSIVERTŲ TAU, KAD IŠGIRSTŲ TAVE, NES TU IR MOKAI KIEKVIENĄ ASMENIŠKAI TAIP, KAIP ŠITO RIEKIA BŪTENT ŠITAM KONKREČIAM VAIKUI, O NE KAIP KAS NORS GALI IŠ TAVĘS PRAŠYTI MOKYMŲ KITAM ASMENIUI, O TADA JĮ UŽTERŠTI SAVO PASĄMONINIAIS TERŠALAIS IR TAU PRISKIRTI TOKIAS MINTIS, KURIOS NĖRA TAVO SUTEIKIAMOS, NES BŪTENT TAS TAVO VAIKAS PER SAVO DIDŽIULĮ PASĄMONINĮ NORĄ NEIŠGIRSTA TAVO PERTĖIKIAMŲ ŽODŽIŲ, O JIE YRA TOKIE – SUSILAIKYTI NUO ASMENINIŲ KLAUSIMŲ, SUSIJUSIŲ SU KITŲ ASMENŲ ASMENINIU GYVENIMU IR SPRENDIMAIS.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
---------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje, tegu jūsų siela klausosi Tėvo mokymo, kaip gi nepatekti į pasąmonės spąstus, o patekus, išsivaduoti per gyvą ryšį su Rojaus Trejybe.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2010-02-07 16:08:55Mielieji, kviečiu jus į mūsų bendrą pirmadienio (2010 04 26 – 22 val.) komuniją už mūsų didesnį Tiesos pojūtį, kurio taip stinga mūsų sieloms.
Pirmiausia pagarbinkime Rojaus Trejybę.
Kas dar negalite jos garbinti ir melstis savais žodžiais, ar mintimis, skaitykite, TIK LABAI NUOŠIRDŽIAI, mano jums nuolat rašomas maldas.
------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad augini mane, kaip ir visus savo vaikus, TIESOJE, ir vien tik meilės gyvais virpesiais maitindama.
Aš garbinu tave, kad mano siela ima tvirtėti ir džiaugtis savo tvirtėjimu, kada ji pažvelgia į savo praeitį, neseną praeitį, ir kada ji mato, koks MILŽINIŠKAS ŠVIESOS LANGAS Į KŪRINIJOS TIKROVĘ YRA ATVERTAS JOJE TAVO DĖKA.
Aš garbinu tave, kad tavoji Tiesa viešpatauja kūrinijoje, nes tik ji yra kūrinijos Tikrovė.
Aš garbinu tave, nes tave mylinti siela pati junta potraukį garbinti tave, nes į tave panašėjanti siela diena iš dienos žvelgia vis gilesniu tavosios Tiesos žvilgsniu, ir pati pajunta, jog be tiesos ji nebegali gyventi, net savo kasdienio gyvenimo.
Aš garbinu tave, kad tavoji tiesa atsiveria sielai pačiai siekiant išlikti tavosios Tiesos skleidėja savyje ir išorėje.
Aš garbinu tave, kad tavoji Tiesa yra tavo atspindys sielos nuoširdžiame ir kupiname tavosios meilės veikime visumos labui, net ir taip, kaip tu veiki visumos labui būdamas Tiesos Šaltinis ir Centras AMŽINYBĖJE.
Aš garbinu tave, kad tu esi ir esi GYVAS MANYJE, KAIP IR VISUOSE KITUOSE MANO SIELOS BROLIUOSE IR SESĖSE IŠ MEILĖS IR LAISVA VALIA.
Aš garbinu tave iš meilės taip pat, kaip ir tu kurį gėrį mums visiems irgi iš meilės. Ir kuri Tiesoje ir vardan mūsų didesnio tavosios Tiesos suvokimo ir atspindėjimo.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo, dar pasėdėkite tyloje, tegu jūsų atsivėrusi siela dabar mėgaujasi palaimos būsena ir gyvo ryšio su Rojaus Trejybe ramybe. O tada pereikite prie prašymų maldos.
---------------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už visus mano, ir visų mūsų, patyrimus, nes tik tu žinai, tobulai žinai, ko mums reikia, kad panašėtume į tave, kad vis labiau atsigręžtume į tavo Tiesą tavojoje Meilėje.
Šįkart mes meldžiame visiems savo sielos broliams ir sesėms, kur jie bebūtų, Lietuvoje, Anglijoje, Australijoje, Vokietijoje, Afrikoje, Amerikoje, ar kur nors džiunglėse, net ir paimti į kitų sielos brolių nelaisvę įkaitais, meldžiame jiems didesnio TAVOSIOS TIESOS POJŪČIO SAVO SIELOJE.
Mes meldžiame visiems savo sielos broliams ir sesėms tavosios Tiesos suvokimo, kokį mums diktuoja ir kokio moko tavo, mylimas Tėve dvasia – Minties Derintojas – ir mūsų Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus Tiesos Dvasia. Būtent jų dėka mes ir turime alkį TIESAI ir jos ieškojimui tiek išorėje, tiek viduje.
Mes meldžiame, kad tiesa taptų pagrindu kiekvienai atsivėrusiai tau sielai, ir tik tiesos nuoširdžiu ieškojimu siela augtų ir tvirtėtų, kada jis be jokios baimės, vien tik tavo meilės gyvų virpesių vedama, ji nebijotų plėsti tiesą savyje ir matyti ją giliau išorėje, kad siela visada jaustų, kad tiesa yra auganti ir besikeičianti gilėjimo ir plėtimosi prasme, kad siela nebijotų augančios tiesos ir jos nuoširdžiai siektų, kad ji vaduotųsi ir sustingdytos ir negyvos tiesos sulenkto šešėlio, kuris iš pačios sielos nereikalauja jokio augimo, jokio didesnio tiesos ieškojimo, bet laiko sielą įkalintą praėjusių kartų IŠKREIPTOS tiesos suvokimo akimirkoje, kuri net iki šių dienų išlaikė TOKĮ TIESOS SUDARKYMĄ, kad jame dar ir dabar daugybė mūsų sielos brolių ir sesių tiki, kad tiesa yra tokia, jog iki Kristaus antrojo atėjimo būtinai turi pasirodyti kažkoks Antikristas, tarsi Jėzus Kristus turi savo "tokį pagalbininką," ruošiantį jam kelią antrajam atėjimui į Urantiją. Tai - NETIESA. Jokio Antikristo NĖRA IR NEBUS.
Mes meldžiame, kad tiesa sielai taptų gyvu siekiniu ir gyvu ieškojimu, kaip ji galėtų tave pažinti vis augančios tavosios tiesos kontekste, ir pati patirtų, ir kitiems paliudytų, kad tik tiesa ir tesudaro tavąją tikrovę, ir tik tavęs bijančios sielos nusigręžia nuo tiesos ir stabdo žmonijos šviesėjimą ir augimą taip, kai esi sumanęs TU.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje, ir tegu Tėvas moko sielą, tokią jam atsivėrusią, didesnio tiesos pažinimo ir patyrimo.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2010-04-25 13:12:28Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2010 01 04 – 22val.) kolektyvinę dvasinę komuniją su Rojaus Trejybe ir tarpusavyje.
Šįkart drauge pasimelskime ir savo meilės virpesius siųskime visiems vaikams, kuriuos tėvai, dėl įvarių aplinkybių, paliko likimo valiai.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas nuoširdžiai.
------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu esi ir kad iš meilės sukūrei gyvybę, kuri gali augti, vystytis, ir šviesėti taip, kaip ir numato tavo sumanytas evoliucijos planas visai kūrinijos šeimai, tuo pačiu ir mums – siekti vis ryškesnės ir didesnės šviesos iš meilės tau, ir visiems.
Aš garbinu tave, kad tavoji meilė, savo gyvos meilės galia, pavertė mano sielą vis labiau ir labiau trokštančia susiliejimo su tavimi per garbinimą. Mano siela taip pat vis labiau trokšta patirti ir tavo gyvą buvimą ir tokiame nuoširdžiame garbinimo atsivėrime.
Aš garbinu tave, kad tik tavo dėka mes tegalime šviesėti, kada savo laisvą valią suliejame su tavąja.
Aš garbinu tave, nes tu esi toji nuostabi ir nesustabdoma gyvoji upė, kurioje kiekviena atsivėrusi tau siela pajunta tavosios tikrovės upės tekėjimo kryptį ir atsiduoda tavosios upės tekėjimo srovei jausdama tavąją meilę ir pati mylėdama ir tave, ir kitus sielos brolius ir seses.
Aš garbinu tave, kad tu mus visus, kiekvieną asmeniškai, vedi iš vidaus, žinodamas visus mums reikalingus augimo veiksmus, ir visą laiką mus skatindamas tuos veiksmus atlikti visumos labui, visų šviesos labui, nes tu ir esi toji šviesa, į kurią mes žengiame pažindami tavo kūriniją ir tavo veikimą joje vis labiau ir giliau.
Aš garbinu tave, kad tavoji gyvoji meilė kiekvieną sielą priverčia – varomąja meilės galia – trokšte trokšti skvarbesnės įžvalgos ir gilesnio patyrimo kūrinijos šeimoje ir tavojo veikimo joje, ir jos labui.
Aš garbinu tave, iš meilės ir laisva valia. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
------------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo dar likite ramybės būsenoje, tegu jūsų atsivėrusi dabar siela geria Rojaus Trejybės meilės gyvą nektarą, o tada pereiite prie prašymų maldos.
------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už mūsų visų patyrimus, ir už manosios sielos patyrimą ir jos vis didėjantį troškimą susilieti su tavimi, ačiū tau ir už šios pačios akimirkos patyrimą.
Šįkart savo kolektyvinėje dvasinėje komunijoje su tavimi ir tarpusavyje mes meldžiamės už vaikus, kuriuos dėl įvairių priežasčių paliko jų tėvai, paliko, nes jiems buvo per sunki tėvų užduotis išauklėti savo vaikus TAVO SŪNUMMIS AR DUKROMIS.
Mes meldžiame, kad mūsų atsivėrusių sielų meilės gyvi virpesiai pasiektų visus tokius vaikus, nepriklausomai nuo jų amžiaus, kad jie pajaustų iš išorės kažkokį jiems nesuprantamą, bet nuraminantį švelnų energijos dvelktelėjimą, net kaip tu visada juo ramini iš vidaus, kad jie pajaustų savo viduje sustiprinimą ir neapsakomą palaimą.
Mes meldžiame, kad tie vaikeliai, kurie dabar, gal net šitą pačią akimirką, yra skriaudžiami fiziškai, bauginami psichiškai, ar net išnaudojami seksualiai, patirtų gyvą sustiprinimą ir realų nuraminimą iš vidaus.
Mes meldžiame, kad ir jų skriaudėjų sielos pajustų mūsų meilės virpesius, nukreiptus ir į juos, ir tuo pačiu, kad jie savo blogio veiksmus nutrauktų, net ir nesigilindami, kodėl jie taip padarė, ir dar taip netikėtai net jiems patiems.
Mes meldžiame, kad likę vieniši vaikai, neturintys atramos nei šeimoje, nei aplinkoje, ir dėl to pilni baimės, o labai dažnai dar ir pykčio, ir net agresijos, pajustų mūsų meilės virpesių tekėjimą ir patys pradėtų stiprėti, nes pajaustų ir tavo paramą iš vidaus, net ir tokiomis sunkiomis aplinkybėmis, kokiose jie yra šiuo metu.
Mes meldžiame visiems vaikams, neturintiems kur galvos priglausti, kad pailsėtų, alkaniems, kaip ir visiems negalintiems dėl savo vaikiško silpnumo apsiginti nuo taip negailestingai su jais besielgiančių suaugusiųjų, meldžiame jiems gyvo ryšio su tavimi, kad jie pajustų, net ir dabar, jog yra kažkokia galingesnė jėga, ir net jų pačių viduje, kuri juos apramina, kad jie netaptų agresyvūs, kad nesužvėrėtų.
Mes meldžiame šiems vaikams šilumos, meilės, ir ramybės, kurią jie gauna iš tavęs be perstojo, tik kad jie atsivertų tau ir pradėtų patys patirti realiai, jog tu ESI GYVAS IR ESI IR JŲ VIDUJE, KAIP IR VISŲ MŪSŲ.
Mes meldžiame gerovės tokiems vaikeliams, kad jie nušvistų, ir net taip, kad savo nušvitimu nustebintų ir savo skriaudikus.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
---------------
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, tegu jūsų siela klausosi Tėvo jai suteikiamų mokymų, kaip gi dar daugiau galima padėti tokiems vaikučiams.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,Algimantas
2010-01-03 11:56:06
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal