Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kvietimas bendrai nuoširdžiai Pirmadieninei maldai II. Temos tęsinys

Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros pirmadienio (2007 03 30 - 22 val.) maldos už mūsų, KIEKVIENO IR VISŲ, didesnę išmintį.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų visų mylimą Tėvą. Tiems, kuriems dar sunku garbinti Tėvą ir melstis savais žodžiais, galite pasinaudoti mano siūlomomis maldomis, tik svarbu, kad prieš tai jas perskaitytumėte ir suvoktumėte visų žodžių GILUMINĘ, dvasinę, prasmę, o per mūsų bendrą maldą jas skaitytų jūsų nuoširdžiai atsivėrusi siela.
------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad iš Tavosios meilės išauga žolė ir prasiskleidžia gėlės žiedas.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė suvirpina ir mano sielą iš vidaus.
Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavosios meilės dėka galiu mylėti ir aš, ir mylėti vis labiau taip, kaip mokai Tu – visus vienodai.
Tėve, aš garbinu Tave, kad vien tik Tavoji meilė sužadina tokius nuostabius virpesius pačioje mano sieloje, kad ji pajunta Tave esantį gyvą, nes būtent Tu esi gyvybės Šaltinis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, atsiverdamas Tau, net ir taip, kaip Tu atsiveri kiekvienam asmeniui ir visiems asmenims vienu metu.
Tėve, aš garbinu Tave, kad galiu patirti Tavąją meilę, ir kad trokštu jos vis daugiau ir daugiau, nes šis troškimas yra iš manosios sielos, kuri ir jaučia Tavosios dalelės, Tavosios dvasios, esnačios manyje, perteikiamus meilės virpesius iš Tavęs, ir dėl to trokšta jų vis daugiau ir daugiau.
Tėve, aš garbinu Tave, kad bet kokiomis sąlygomis, net pačiomis kritiškiausiomis, Tu man dovanoji ramybę ir palaimą, kurią aš ir galiu patirti tik būdamas gyvame ir giluminiame ryšyje su Tavimi.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, kuri vis labiau tampa ir mūsų kūrinija, kai me vis labiau atsiveriame Tau.
Tėve, aš garbinu Tave laisva valia, kurią Tu dovanoji kiekvienai kūrinijos šeimos asmenybei, ir kurią aš pašvenčiau Tavosios valios vykdymui.
Manoji valia, kad būtų Tavoji vallia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos dar šiek tiek patylėkite, tegu siela dar labiau panyra į Tėvo meilės virpesius, tegu ji džiaugiasi palaima, patiriama savyje. O tada pereikite prie prašymų maldos už mūsų išmintį.
----------------
Sūnau Kūrėjau, kurį dauguma žino tik kaip Jėzų iš Nazareto, Motina Dvasia, kurią dauguma žino tik kaip Šventąją Dvasią, Visuotini Tėve,
ačiū Tau, kad pakvietei mūsų vis labiau atsiveriančias sielas ir trokštančias dvasinės komunijos su Tavimi ir tarpusavyje į šitą kolektyvinę mūsų maldą už didesnę mūsų išmintį.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, jog ten, kur du ir daugiau įtikėjusių į tave ar į Tėvą yra drauge, tarp jų esi ir tu, per savo Tiesos Dvasią.
Aš prašau tavęs, tegu dabar Tiesos Dvasia įeiną į kiekvieną iš mūsų, nuoširdžiai atvertą sielą, kad ji imtų jausti tave esantį realų, tikrą, ir gyvą, net ir taip, koks realus, tikras, ir gyvas kiekvieno iš mūsų viduje yra Tėvo fragmentas, Jo dalelė, dvasia, Minties Derintojas, ir bendrauja su mumis visą laiką iš vidaus, o ypač, kada miegame ir jam nebegalime priešintis.
Aš, drauge su savo sielos sesėm ir broliais, kurie dalyvauja mūsų bendroje maldoje, nors yra toli vienas nuo kito fiziniu pavidalu, net įvairiose pasaulio šalyse, net ir įvairios dvasios, kurios mūsų žvilgsniui yra nematomos net ir būdamos visai šalia mūsų, meldžiu didesnės išminties kiekvienam iš mūsų, kad galėtume patys pajausti, kaip didesnis mūsų išmintingumas palengvina mūsų gyvenimą kasdienybėje.
Tėve, Tu esi išminties Šaltinis. Tavoji dvasia yra mūsų viduje, kiekvieno iš mūsų viduje. Tu mums liete lieji išmintį, tik mūsų nežinojimas, kad Tu kas akimirką, nenutrūkstamai lieji dieviškąją išmintį, ir neleidžia mums, nors trumpam, nurimti dienos metu, nors šiek tiek pabendrauti su Tavimi, suradus ramų kambelį, kad po tokio pabendravimo mūsų protas pajaustų, kaip jis prisipildė Tavosios išminties, padedančios spręsti kasdienius uždavinius savo asmeniniais laisvos valios sprendimais.
Aš meldžiu Tave, kaip ir mano sielos broliai ir sesės, kad mes daugiau paskirtume laiko nugyventos dienos prasmės apmąstymams, kad įvertintume, kaip ją nugyvenome, ar daug jautėme įtampos, nerimo, skubėjimo, ar suteikėme kam nors paguodą ir nuraminimą, ar ką nors įskaudinome ir dėl to patys patyrėme nerimo pojūtį.
Aš meldžiu, kad mes, kiekvienas, po truputį vis labiau priprastume vertinti savo nugyventos dienos prasmingumą, kuris kyla iš Tavosios valios vykdymo, mylimas Tėve. Aš meldžio savo sielos broliams ir sesėms palaimos patyrimo savyje, kuri ir padeda atsiverti daug labiau Tau, mylimas Tėve, ir iš Tavęs semtis didesnės išminties, dieviškosios išminties, kuri toli pranoksta žmogiškojo proto diktuojamus sprendimus savojo ego labui.
Mylimas Tėve, aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, meldžiu Tave, kad mes vis labiau ir labiau įprastume prašyti iš Tavęs didesnės išminties, kad šitas mūsų prašymas pavirstų į kasdienį prašymą, gilinant ir plečiant mūsų dabartinį požiūrį į aplinką ir į save patį.
Aš meldžiu Tave, kad Tavoji išmintis vis labiau ir labiau įsigalėtų mūsų, kiekvieno, viduje, per mūsų dvasinį ryšį su Tavimi, ir kad mes vis labiau įprastume vadovautis iš Tavęs gaunama išmintimi savo tarpusavio santykiuose su visais savo sielos broliais ir sesėm, Tavo vaikais, kuriuos Tu visus myli vienodai. Tik toks kelias suras sprendimus iš dabartinio gyvenimo akligatvių politikoje, ekonomikoje, šeimoje, visuomenėje. Nesvarbu, kokios būtų sudėtingos problemos, bet Tavoji išmintis visada suteiks didesnę šviesą ir pasitikėkjimą likti šitoje šviesoje su Tavimi.
Aš meldžiu Tave, kad mano sielos broliai ir sesės ryšį su Tavimi, gyvą ryšį su gyvuoju Tavimi, paverstų kasdieniu dvasiniu bendravimu, ir kad šitame bendravime visada būtų ir jų kasdienis troškimas semtis iš Tavęs dieviškosios išminties, laisva valia.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos vėl likite ramybės būsenoje, tegu siela jau dabar ir semiasi iš Tėvo didesnės išminties. Nesvarbu, kad Tėvo perduodamos didesnės išminties nepajausite akimirksniu. Tegu ji nusėda į jūsų pasąmonę. Ateis laikas, kada vis labiau ir labiau bendraudami su Tėvu pasiimsite ir tai, kas Tėvo buvo jau patalpinta į jūsų pasmonę.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-04-30 15:49:08

Komentarai

Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio komuniją (2010 01 11 – 22val.) su Rojaus Trejybe ir tarpusavyje.
Šįkart pasimelskime už MUS – KAD MES NEBIJOTUME BŪTI TIRUOJU SAVIMI, NET IR TOKIU, KOKĮ MUS SUKŪRĖ TĖVAS-ROJAUS TREJYBĖ.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę. Kas dar garbinti ir melstis savais žodžiais ar mintimis negalite, skaitykite mano jums rašomas maldas. Tik jas skaitykite labai nuoširdžiai.
--------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu savo gyva meile sukūrei kūriniją iš savosios energijos, ir ją skleidi visai kūrinijai pagal poreikius.
Aš garbinu tave, kad tu mus mokai vis labiau atsiduoti tavo vedimui iš vidaus ir vis labiau pasitikėti tavimi, kad mes galėtume tapti tikruoju savimi, tavo atvaizdu, net ir tokiu, kokį galėtų pamatyti kiti mūsų sielos broliai ir sesės, kurie tavęs dar neieško ir net nenori ieškoti.
Aš garbinu tave, nes mano siela jaučia tavo gyvos meilės tekėjimą, kada ji tau vis giliau ir giliau atsiveria, pakeldama savo vidinius vožtuvus, kad prisipildytų tavo gyvojo vandens, ir ji trokšta šitos gyvos komunijos su tavimi vis daugiau, ir vis gilesnės.
Aš garbinu tave, nes tavoji kosmoso kūrinija ir tavoji šeima, mano sielą traukte traukia naujiems patyrimams ir kelionei pas tave į Rojų, tavo mums visiems suteiktą likimą visoje Urantijos planetoje, ir tada siela prisipildo tokio nuostabaus ir gyvybingo troškimo dar daugiau gerti iš tavęs šviesą ir meilę ir visa tai skleisti ir kitems mano sielos broliams ir sesėms, kurie dar nejaučia tavosios meilės ir dar nemato tavo tokios ryškios, ir vis ryškėjančios, šviesos.
Aš garbinu tave, kad tu - Rojaus Trejybė – esi Dievas VIENAS TRIJUOSE ASMENYSE, Pirmasis Šaltinis ir Centras kaip Tėvas, MYLINTIS Tėvas, Antrasis Šaltinis ir Centras, kaip mylintis Amžinasis Sūnus-Kūrinijos Motina-Brolis, ir Trečiasis Šaltinis ir Centras, kaip Begalinė Dvasia-Kūrinijos Motina-Sesė, ir tu mums iš paties kūrinijos geografinio centro, savo gyvenamosios buveinės, suteiki energiją tam, kad turėtume iš tavęs atsiradusius pasaulius, kad juose vis daugiau pajaustume tavo kūrinijos ryškesnę šviesą ir visą šeimą, o tiesiai iš savęs tu mums, net ir patiems mažiausiems, materialiems mirtingiesiems suteiki ir meilę, ir dvasingumą, ir išmintį, tereikia tik mums atsiverti tau, ir visa tai gauname kaip brangiausias dovanas NEMOKAMAI, vien tik tam, kad taptume savo tikraisiais aš, kokius tu mus ir sumanei padovanodamas kiekvienam unikalią ir nepakartojamą ASMENYBĘ.
Aš garbinu tave, kad tik tavo dėka siela nori šlovinti ir garbinti tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
----------
Po Rojaus Trejybės garbinimo dar likite keletą minučių tyloje, tegu jūsų siela, dabar taip atsivėrusi, patiria giluminius meilės virpesius, palaimos virpesius, pasiekiančius ją tiesiai iš Rojaus Trejybės Asmenybių, o tada pereikite prie prašymų maldos.
----------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina Sese, ačiū tau už visus mano sielos patyrimus, kaip ir už visų mano sielos brolių ir sesių patyrimus, kurie visi buvo, yra, ir bus reikalingi mūsų dvasiniam augimui.
Ačiū už šitą pačią gyvą dvasinę ir kolektyvinę bendrą komuniją su Tavimi ir tarpusavyje, nors mes esame fiziškai toli vienas nuo kito, ir net nesame daug ko sutikę akivaizdžiai, bet savo sielos atsivėrime ji jaučia, patiria DVASINĮ RYŠĮ ir kolektyvinę komuniją, visų; kaip šeimos dalies komuniją; net ir dvasinių būtybių ir Tarpinių Būtybių dalyvavimą šitoje komunijoje.
Šitą jausmą ir pajunta atsivėrusi tau mūsų siela, kuri ir atspindi mūsų tikrą, savąjį aš, kuris toli pranoksta matarialaus kūno ir proto patyrimus savo kasdienėje aplinkoje ir kasdieniame savojo asmens veikime.
Mes melžiame šįvakar, kad nebijotume savo, ir tikrojo, aš, kad tikrai būtume savimi, net ir tokie, kokius esi tu mus numatęs, kaip tavo mums suteiktos amžinosios asmenybės dovanos pasireiškimą kuo ryškesniu spindėjimu, kuo ryžtingesniu veiksmu, pripldytu tavosios meilės ir šviesos. Tik šitaip mes ir galime atskleisti, kiekvienas iš mūsų, savo tikrąjį save, kaip tavo atvaizdą materialiu pasireiškimu, net kaip jį atskleidė Jėzus mums visiems prieš du tūkstančius metų, ir kokį jį mes pažįstame iš Urantijos Knygos apreiškimo, iš Jėzaus Kristaus apreiškimo KALBU JUMS VĖL, iš mūsų sielų asmeninių patyrimų su tavimi garbinimo komunijos metu ir savo kasdienio pasireiškimo savo tikruoju aš metu.
Mes meldžiame šįvakar, kad šitame gyvajame kelyje mes nebjotume būti tikruoju savimi su draugais, su pažįstamais ir nepažįstamais, su giminaičiais ir žemiškos šeimos nariais, kad mūsų tikrasis aš leistų ir jiems pažinti TAVE, jeigu ne tiesiogiai, tai bent per jų vidinius pamąstymus, analizuojant mūsų materialius žodžius, veiksmus, mūsų elgesį.
Mes meldžiame, kad vis daugiau ir giliau bendrautume su tavimi, garbindami tave ir prisipildydami iš tavęs vis daugiau gyvojo meilės vandens, ir jį taip pat dalintume ir kitiems, kurie dar yra sausringoje dykumoje, ir yra ištroškę, bet neranda gyvojo vandens, nes nežino kaip ir kur jį surasti, nes jų ŠITO nemoko nei bažnyčios kunigai, nei tėvai, nei mokyklos mokytojai, nei gyvenimo kasdienė aplinka darbe ir gatvėje. Jie yra ištroškę, pilni baimės, pasimetę, sunerimę, ir net nesuvokia, kad jie NĖRA TIE, KOKIUS SUKŪREI TU KAIP SAVO ATVAIZDĄ.
Aš meldžiu, kad mes taptume tais tavo gyvais ir vaikščiojančiais švyturiais, degančiais gyvąja tavo meilės ir kūrinijos šeimos šviesa, ir tuo pačiu mes patys pajustume vis tvirčiau ir gyvą ryšį su tavimi, ir pasitikėjimą tavimi, ir savo tikrojo aš buvimą šitame materialiame kūne, kuris neturi nieko bendro su mūsų tikruoju aš, išskyrus tik tai, kad jame tu ir patalpinai mūsų tikrąjį aš, kad jis galėtų bendrauti su kitais, taip pat tavo patalpintais tikraisiais aš, ir šį bendravimą skirti tavo labui, šlovinant tave ir garbinant tave; ir šitaip keičiant planetos sąlygas ir TIKRAIAI ekonomikai, ir TIKRAJAI politikai, ir TIKRAJAI šeimai, ir TIKRAJAM mokslui, ir TIKRAJAM tarpusavio bendravimui kaip su tikraisiais savo aš, kaip su tavo sūnumis ir dukromis, kaip su mūsų sielos broliais ir sesėmis.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia.Amen.
---------------------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje, tegu jūsų siela klausosi Tėvo jai suteikiamo mokymo, kaip jai likti savimi ir stiprėti tikruoju savo aš.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile.
Algimantas
2010-01-10 16:09:15Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio (2009 11 30 – 22val.) komuniją su Rojaus Trejybe ir tarpusavyje, ir raginu pasimelsti už tuos mūsų sielos brolius ir seses, kurie guli psichiatrinėse ligoninėse ar yra namuose, ir kurie taip pat yra Tėvo-Rojaus Trejybės vaikai.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę. Kas dar negalite garbinti savo žodžiais ar mintimis, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas labai nuoširdžiai.
-------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tik TU vis giliau ir giliau atveri mano sielą, kuri ir junta, vis stipriau ir stipriau, tavo gyvą buvimą viduje.
Aš garbinu tave, kad tu esi toji meilės šviesa, kuri degi tau atsivėrusios sielos gyvoje ugnyje, kuri ir prasiveržia gėrio ir meilės darbais kasdieniame gyvenime.
Aš garbinu tave, kad tik tavoji meilės galia, kuri vis auga ir stiprėja, mano sielą taip pat vis ryžtingiau veda gyvuoju keliu, nes ji, tau atsivėrus,i savo patyrimu patvirtina, kad tavasis vedimas yra vienintelis tikras.
Aš garbinu tave, kad tu mus visus suvieniji meilės jėga, kuri vienintelė yra nenugalima, nes ji laiko visą kūriniją TAVYJE, nes būtent tu ir esi jos ŠALTINIS IR CENTRAS, ir leidi kiekvienai, tau atsivėrusiai, sielai ir dvasiai taip pat patirti tavo gyvojo kelio prasmę ir šviesą kasdienybės aplinkoje.
Aš garbinu tave, kad žadini kiekvieną iš vidaus, kad pabustų DVASIA IR KELTŲSI ŠVIESOS IR MEILĖS DARBAMS DRAUGE SU TAVIMI IR IŠ TAVĘS PASISĖMĘ IŠMINTIES.
Aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
-------------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo, dar pasėdėkite tyloje kelias minutes, tegu jūsų dabar tokia atsivėrusi Tėvui-Rojaus Trejybei siela, geria meilės gyvą nektarą, kurį ir paskleidžia, iš pačios Rojaus Trejybės, Tėvo dvasia, esanti jūsų viduje. O tada pereikite prie prašymų maldos.
---------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina_broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už mano vis labiau atsiveriančią tau sielą, ačiū už visus patyrimus iki šios akimirikos, ir už mūsų šios kolektyvinės maldos patyrmą.
Mes esame kolektyvinėje dvasinėje komunijje, drauge su savo sielos broliais ir sesėmis, net ir jau dvasios pavidalu, kurios taip pat prisijungia prie mūsų komunijos, kaip ir Tarpinės Būtybės, kad mus sustiprintų, kaip kūrunijos šeimos PILNATEISIUS NARIUS, IR NET KAIP ROJAUS PILIEČIUS, JAU DABAR ESANČIUS ROJAUS PILIEČIAIS, GARBINANČIAIS JUS TRIS - ROJAUS TREJYBĖS TRIS LYGIAVERČIUS ASMENIS NĖ VIENO NEIŠSKIRIANT AUKŠČIAU UŽ KITĄ, KAIP VIENA DVASIOJE.
Šįkart aš pakviečiau savo sielos brolius ir seses pasimelsti už tuos mūsų sielos brolius ir seses, kurie yra laikomi psichiatrinėse ligoninėse, kurie tiek daug nerimo ir net baimės sukelia savo artimiesiems, nes jų ryšys su jais yra nutrūkęs, jie gyvena kitokiu sąmonės lygiu.
Aš meldžiu, kad šitas pažeistas tavo vaikų ryšys su TAVIMI, atsistatytų, kad šitoji normalios sąmonės virpesių būsena sugrįžtų tavo gyvosios meilės virpesių galios dėka, o ne slopinančių ir didelėmis dozėmis leidžiamų ir valgomų ar geriamų psichotropinių medžiagų dėka būtų slopinamos jų smegenys.
Aš meldžiu, kad ir psichiatrai pradėtų, palaipsniui susimąstydami, suvokti, kad fizinės ir cheminės priemonės tik slopina smegenis, o juk gyvas ryšys su tavimi ir padeda likti smegenims net ir tokiomis, kokias esi sumanęs TU, kad jie suvoktų ir savo darbe pradėtų ryžtingai taikyti MALDOS IR MEILĖS TERAPIJĄ, o ne chemijos ir materijos apgaulingą ir klaidingą gydymą, kuris nėra gydymas, kokį suteiki TU kiekvienai tau atsivėrusiai sielai, kad pagytų ir fizinis kūnas.
Aš meldžiu, drauge su savo sielos borliais ir sesėmis, kad mūsų sielos broliai ir sesės, dabar nelabai suvokiantys, kas su jais yra daroma ir kaip, net ir mūsų maldos dėka daugiau nurimtų, ir kad cheminių priemonių neigiamas poveikis jiems sumažėtų, o dvasinis tavo poveikis išaugtų, ir jie prašviesėtų ir susivoktų savyje, kad GYDAI TU IŠ VIDAUS, IR NUSTOTŲ GERTI CHEMIKALUS JIEMS KENKIANČIUS. IR ŠITAIP JIE SUGRĮŽTŲ Į MŪŲ ŠEIMĄ, O SAVO PATYRIMU PALIUDYTŲ, KAD TIKRAI PAGIJO TAVO MEILĖS DĖKA, PAJAUSTA VIDUJE.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
--------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite ramiai, tegu jūsų siela klausosi Tėvo mokymo apie sutrikusio proto gydymą meilės vidine galia, kurią siunčia JIS.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas
2009-11-29 12:52:38Mielieji, kviečiu jus į mūsų bendrą pirmadienio (2009 11 09 – 22 val.) komuniją už mūsų didesnį Tiesos pojūtį, kurio taip stinga mūsų sieloms.
Pirmiausia pagarbinkime Rojaus Trejybę.
Kas dar negalite jos garbinti ir melstis savais žodžiais, ar mintimis, skaitykite, TIK LABAI NUOŠIRDŽIAI, mano jums nuolat rašomas maldas.
------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad sutieki visimes, ir kiekvienam GYVĄ ŠVIESĄ IR TIESĄ, KURI IR ATSPINDI MŪSŲ REALŲ SANTYKĮ SU TIKROVE- TAVO KŪRINIJA, KURI TAMPA IR MŪSŲ KŪRINIJA.
AŠ GARBINU TAVE,KAD TU VISUS, IR KIEKVIENĄ, MAITINI VIEN TIK MEILE, GYVAIS MEILĖS VIRPESIAIS, KURIE SUTEIKIA ENERGIJĄ KIEKVIENAM, TAU ATSIVĖRUSIAM.
Aš garbinu tave, kad mano siela AUGA IR TVIRTĖJA, kai ji be BAIMĖS ŽENGIA ŽINGSNIUS, ATSIRĖMUSI Į TAVE, IR JAUSDAMA TAvO VEDIMĄ IŠ VIDAUS; ir ji mato savo nueitą jau didžiulį kelią, kaip jis atrodo TOKS didelis dabar, žvelgiant į savo praeitį, ir matant, koks MILŽINIŠKAS ŠVIESOS LANGAS Į KŪRINIJOS TIKROVĘ YRA ATVERTAS JOJE TAVO DĖKA.
Aš garbinu tave, kad tavoji Šviesa ir Tiesa yra GYVA IR TVIRTAI viešpatauja kūrinijoje, nes tik ji yra kūrinijos Tikrovė.
Aš garbinu tave, nes aš tave tiek myliu, kad trokšte trokštu nuolat tave garbinti, diena iš dienos, trokštu susilieti su tavimi vis labiau ir labiau, ir aš jaučiu milžinišką energijos antplūdį garbindamas tave, jaučiu, realiai patiriu, tavo GYVĄ MEILĘ, todėl ir tokštu šitą pačią Tavo meilę, pačiais aukščiausiais virpesiais paskleisti visiems, ir sugrąžinti juos tau, jau nuspalvintus savo asmeniniu patyimu. Aš be tavosios Šviesos ir Tiesos nebegaliu gyventi NĖ AKIMIRKOS, TAIP KAIP KŪNAS NEGALI NEKVĖPUOTI URANTIJOJOE, TAIP IR AŠ NEBEGALIU SAVO KASDIENIO GYVENIMO GYVENTI BE PRASMĖS, KURIĄ SUTEIKIA TIK TAVOJI ŠVIESA IR TIESA SUVIENYTA MANOJOJE MEILĖJE, GAUTOJE IŠ TAVĘS.
Aš garbinu tave, kad tavoji šviesa ir tiesa mano sielai atsiveria vis plačiau ir giliau, ir tada pati siela prisededa prie jos skleidimo kitiems, kad tik jiems taip pat ji atsivertų visa savo gelme.
Aš garbinu tave, kad tavoji Šviesa ir Tiesa yra tavo atspindys sielos nuoširdžiame ir kupiname tavosios meilės veikime visumos labui, net ir taip, kaip tu veiki visumos labui būdamas Tiesos Šaltinis ir Centras AMŽINYBĖJE.
Aš garbinu tave, kad tu esi ir esi GYVAS MANYJE, KAIP IR VISUOSE KITUOSE MANO SIELOS BROLIUOSE IR SESĖSE IŠ MEILĖS IR LAISVA VALIA.
Aš garbinu tave iš meilės taip pat, kaip ir tu kuri gėrį mums visiems irgi iš meilės. Ir kuri jį Šviesoje ir Tiesoje ir mūsų visų labui, kad tik mes vis labiau norėtume suvokti ir pažinti tavo Šviesą ir Tiesą.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo, dar pasėdėkite tyloje, tegu jūsų atsivėrusi siela dabar mėgaujasi palaimos būsena ir gyvo ryšio su Rojaus Trejybe ramybe. O tada pereikite prie prašymų maldos.
---------------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už visus mano, ir visų mūsų, patyrimus, nes tik tu žinai, tobulai žinai, ko mums reikia, kad panašėtume į tave, kad vis labiau atsigręžtume į tavo Tiesą tavojoje Meilėje.
Šįkart mes meldžiame visiems savo sielos broliams ir sesėms, kur jie bebūtų, IR SAU PATIEMS, IR VISOMS DVASIOMS IR SIELOMS, KURIOS JAU EINA AUKŠTESNIU LYGIU, EINA MŪSŲ KEKIU JAU PO PRISIKĖLIMO, KURIS MŪSŲ DAR TIK LAUKIA, EINA TAIP PAT Į ROJŲ, PAS TĖVĄ-ROJAUS TREJYBĘ, KAD NETRUKDYTUME TĖVUI-ROJAUS TREJYBEI MUS VESTI IŠ VIDAUS, KAD DAUGIAU ATSIDUOTUME ŠITAM VEDIMUI IR NEBIJOTUME ŽENGTI NAUJĄ ŽINGSNĮ PIRMYN, O NE DU ŽINGSNIUS ATGAL IR ŽEMYN, NET JAU NUO SAVOJO LAIPTELIO, KAI ROJAUS TREJYBĖ MUS VISADA, KAS AKIMIRKĄ, VEDA TIK PIRMYN, IR TIK PIRMYN. IR NĖ ŽINGSNELIO ATGAL IR ŽEMYN. TIK MŪSŲ BAIMĖ IR NEPASITIKĖJIMAS TĖVU-ROJAUS TRJEYBE MUS IR STABDO NUO NAUJŲ ŽENGSNIŲ, KURIE MŪSŲ SIELĄ, O IŠ TIKRŲJŲ BŪTENT MUS PAČIUS, IR UGDO TIK TADA, KADA ŠIUIOS ŽINGSNIUS PIRMYN, KUR DAR NEBUVOME ŽENGĘ IR NETURIME PATYRIMO, VIS TIK IŠDRĮSTAME ŽENGTI, IR ŽENGIAME.
Aš meldžiu, drauge su savo sielos broliais ir sesėmis didesnio TROŠKIMO LEISTI SAVO SIELAI IŠSISKLEISTI TAIP, KAIP JI SLEISTIS IR NORI, kaip kaip skleistis jai ir YRA SUMANIUSI ROJAUS TREJYBĖ.
Mes meldžiame visiems savo sielos broliams ir sesėms tavosios Šviesos ir Tiesos suvokimo, kokį mums diktuoja ir kokio moko tavo, mylimas Tėve dvasia – Minties Derintojas – ir mūsų Sūnaus Kūrėjo-Jėzaus Tiesos Dvasia.
Mes meldžiame, kad tavosios, PAČIOS RYŠKIAUSIOS, šiandien prieinamos mums Urantijoje, šviesos tiesa taptų mūųs KASIDIENIU PAMATU, ANT KURIO ATSISTOTŲ IR TVIRTAI STOVĖTŲ ATSIRĖMUSI Į TAVE, kiekviena atsivėrusi tau sielai, ir kad šitos šviesos ir tiesos pasžinimu ir dar nuoširdesniu ieškojimu siela augtų ir tvirtėtų, kada ji be jokios baimės, vien tik tavo meilės gyvų virpesių vedama, nebijotų plėsti šviesą ir tiesą savyje ir matytų ją giliau išorėje, kad siela visada jaustų, kad šviesa ir tiesa visada auga ir plačiasi, kad siela nebijotų augančios ir net trumpam apakinančios šviesos ir tiesos, bet nuoširdžiai jos nuolat siektų, kad ji visiškai išsivaduotų iš bet kokios sustingdytos ir negyvos šviesos ir tiesos šešėlio, kuris iš pačios sielos nereikalauja jokio augimo, jokio didesnio ieškojimo, bet laiko sielą įkalintą praėjusių kartų suvokimo akimirkoje.
Mes meldžiame, kad šviesa ir tiesa sielai taptų gyvu siekiniu ir gyvu ieškojimu, kaip ji galėtų tave pažinti vis augančios tavosios šviesos ir tiesos aplinkoje ir kūrinijos tkrovėje, ir pati tą patirtų, ir kitiems paliudytų, kad tik šviesa ir tiesa ir sudaro tavąją, ir mūsų tikrovę, ir tik tavęs bijančios sielos nusigręžia nuo tiesos ir stabdo žmonijos šviesėjimą ir augimą taip, kai esi sumanęs TU.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
---------------------------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje, ir tegu Tėvas moko sielą, tokią jam atsivėrusią, didesnio šviesos ir tiesos pažinimo ir patyrimo.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2009-11-08 23:26:22Mielieji, kviečiu jus į mūsų dvasinę kolektyvinę pirmadienio (2010 03 01 – 22 val.) komuniją su Rojaus Trejybe ir tarpusavyje.
Nesvarbu, kur jūs šią akimirką būtumėte fiziniu kūnu, jūs vis tiek galite prie koletyvinės komunijos prisijungti dvasiškai.
Šįkart pasimelskime, kaip buvo pasiūlyta mūsų Forume, už aklus fanatikus, kurie nemato tikrovės Rojaus Trejybės žvilgsniu.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę.
Tie, kurie dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano jums nuolat rašomas maldas.
--------------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave visa savo atsivėrusia siela, nes tik ji trokšta gyvo ryšio su tavimi.
Aš garbinu tave, kad tu mus, kiekvieną, vedi gyvu vedimu ir vedi iš vidaus, kad mums būtų lengviau žengti išorėjė meilės, tiesos, ir šviesos gyvuoju keliu.
Aš garbinu tave, kad tavoji meilė ir šviesa tiek pripildo atsivėrusią tau sielą, jog ji ima per kraštus lietis kitiems, ir visiems, ir tik tada siela pati patiria, jog visa žmonija yra tik mažytė tavosios milžiniškos šeimos dalelė, tik saujelė tavo vaikų, kurie gyvena taip pat ir kituose pasauliuose, miriaduose pasaulių ir kurie turi lygiai taip pat, kaip ir mes, tavo dvasią ir tavo nutiestą dvasinį ryšį, kad būtų lengviau ženmgti šituo gyvuoju keliu, jaučiant tavo vedimą iš vidaus.
Aš garbinu tave už visą patyrimą, koks tik buvo patirtas iki šiol, ir ką patiria siela šitą pačią akimirką, nes tik patyrimas sielą stiprina ir ugdo asmenybės charakterį taip, kaip esi sumanęs tu.
Aš garbinu tave, kad tu mus, kiekvieną, vesdamas iš vidaus nevartoji prievartos ir jokio spaudimo, tačiau visą laiką skatini ir akini žengti dar drąsiau, dar ryžtingiau, be jokios baimės, atsirėmus tik į tave, ir žengti ten, kur dar nebuvo patirta, žengti naują žingsnį, kuris kiekvienam yra nepaprastai svarbus ir reikalingas savajam augimui.
Aš garbinu tave, kad tu sumanei tokį nuostabų evoliucijos planą ir jį įgyvendini, ir įgyvendini mūsų dėka: kada mes vis daugiau nušvintame, tada daugiau ir kitiems pašviečiame, o šita ryškesnė šviesa ir paliudija, kad evoliucija jau pažengė į aukštesnę pakopą, kiekvieno asmeniškai nušvitusio mastu, o kuo daugiau nušvitusių, tuo šviesesnė aplinka, visuomenė, žmonija, visata, visa kūrinija.
Aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
--------------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje, tegu jūsų siela, dabar taip atsivėrusi Rojaus Trejybei, mėgaujasi iš jos gaunama palaima, gyvu patyrimu, o tada pereikite prie prašymų maldos.
---------------------------------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už visus patyrimus, ačiū tau už mano sielos vis didesnį atsivėrimą, kad ji jau trokšta šito gyvo dvasinio ryšio, šitos gyvos komunijos su tavimi, ir tarpusavyje su kitais sielos broliais ir sesėmis.
Šiąnakt mes meldžiamės už mūsų sielos brolius ir seses, kurie yra akli religiniai fanatikai ir dogmatikai, kuriems nėra svarbu gyvas ryšys su tavimi, nėra svarbu sielos atsivėrimas tau, todėl jie savosios pasąmonės viešpatijoje kuria sektas ir manipuliuoja kitų sielos brolių ir sesių protu ir laisva valia, gauta iš tavęs.
Mes meldžiame tokiems akliems religiniams fanatikams ir dogmatikams pabudimo, jų sielos atsivėrimo tau, kad jie pamatytų, kad jų religinis aklumas ir dogmatiškumas yra jų pačių sustojimas savo sielos augimo kelyje, kad negyvi ritualai užkerta kelia gyvam sielos atsivėrimui ir gyvam ryšiui su tavimi per viršsąmonę, kurią tu ir panaudoji, kad mus pasiektum per gyvą garbinimą ir gyvą maldą, kad stiprintum mūsų sielas, patiriančias tavo gyvą buvimą kiekvieno iš mūsų, jau tau atsivėrusio, viduje.
Mes meldžiame, kad akli religiniai fanatikai ir dogmatikai išsivaduodų iš savosios tamsos, į kurią juos atvedė praėjusių kartų, ir dabartinės kartos, kai kurių religinių vedlių aklas aršumas ir užsispyrimas iškelti parašytus religinius šaltinius aukščiau tavo gyvosios tiesos ir šviesos ir šitokiu būdu per kartų kartas gąsdinti savo sielos brolius ir seses neegzistuojančio Dievo baudėjo dogmomis ir jas sustiprinančiais negyvais ritualais.
Mes meldžiame, kad tokie religiniai akli fanatikai ir dogmatai atvertų savo sielą tau savo nuoširdžiame pasikalbėjime, nuoširdžioje komunijoje su tavimi, būdami vieni, kad patys patirtų, kokia galinga yra tavoji meilės banga, kada siela patiria tavo gyvą buvimą savyje, ir tik tada ji išsivaduoja iš aklo fanatizmo ir negyvo dogmatiškumo.
Mes meldžiame tokiems mūsų sielos broliams ir sesėms, akliems religiniams fanatikams ir negyvų ritualų dogmatikams, nušvitimo ir mūsų gyvųjų urantų gyvojo kelio, tavo nutiesto mums visiems, pasirinkimo ir žengimo juo vis drąsiau, atsirėmus tik į tave, kad nušvistusi dar viena siela paliudytų – TU ESI GYVAS, TU ESI KIEKVIENO VIDUJE, TU VEDI IŠ VIDAUS GYVAI IR VEDI Į VIS DIDESNĘ IR RYŠKESNĘ ŠVIESĄ. Su tavimi dingsta aklas religinis fanatiškumas ir negyvas dogmatiškumas, nes tu atveri vis labiau besiplečiančios tikrovės duris, per kurias atsivėrusi tau siela patenka į gyvą savojo augimo ir visos kūrinijos vystymosi procesą, kaip tu ir esi tai sujmanęs. O tai, ką sumanei tu, visada bus įgyvendinta, ir tik taip, kaip sumanei tu, o su tavimi įmanoma tampa viskas ir mums, kiekvienam.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
------------------
Po maldos dar likite ramybės būsenoje, tegu jūsų siela klausosi jai suteikiamo mokymo, kaip gi akliems religiniams fanatikams ir dogmatikams išsivaduoti iš savojo aklumo ir dogmatiškumo.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,Algimantas
2010-02-28 10:43:40Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio (2009 11 23 – 22val) komuniją su Rojaus Trejybe ir tarpusavyje, kurioje taip pat dalyvauja ir daugybė įvairių dvasių ir Tarpinių Būtybių, kad mūsų komuniją dar labiau sustiprintų.
Šįkart pasimelskime už IŠMINTĮ TŲ mūsų sielos brolių ir sesių, kurie priima politinius ir ekonominius sprendimus, būdami materialioje valdžioje valstybėje ar valdydami pasaulines korporacijas, ir kurių sprendimų vykdymas turi poveiokio visai žmonijai.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas labai nuoširdžiai.
-------------------
.Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima BegalineDvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, visa savo atsivėrusios tau sielos gelme, nes manoji siela trokšta šito gyvo ryšio su tavimi, šitos gyvos KOMUNIJOS, kuri leidžia pajausti tavo gyvą buvimą mano viduje, nes tu ir esi kiekviename iš mūsų per savo dvasią – Minties Derintoją, ir mus suvieniji net ir dabar šitoje dvasinėje komunijoje.
Aš garbinu tave, nes tavoji meilės vandenyno banga tiek užlieja mano atsivėrusią TAU sielą, kad ji pati trokšta suptis ant tavosios meilės bangų, ir skęsti kuo gliau tavajame meilės vandenyne GARBINDAMA tave.
Aš garbiu tave,.nes tik tu esi nesibaigiančios ir gyvos meilės Šaltinis ir Centras visai kūrinijai ir visą kūrinijos šeimą maitini gyvais meilės virpesiais, kurie leidžia patirti tavo saldumą ir dar didesnį troškimą gerti tavo gyvąjį meilės vandenį.
Aš garbinu tave, kad tu visą kūriniją be perstojo girdydamas savo gyvuoju meilės vandeniu suteiki jos kiekvienam vaikui tiek gyvybinės energijos, kad jis visą savo energiją trokšte trokšta pašvęsti TAU, ir DRAUGE SU TAVIMI KURTI GĖRĮ VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS ŠVIESOS, IR DAR RYŠKESNIO SAVO NUŠVITIMO LABUI.
Aš garbinu tave, kad tu mus, kiekvieną, vedi gyvuoju keliu kasdien, ir į vis ryškesnę šviesą, ir tik mūsų atsitolinimas nuo tavęs ir sukelia daugumai, absolučiai daugumai mūsų sielos brolių ir sesių NENORĄ SIEKTI DAR RYŠKESNĖS TAVOSIOS ŠVIESOS NEGU JĄ JAU PASIEKĖ ŠIANDIEN, NES BET KOKS NENORAS IR VISOS ABEJONĖS IŠKYLA TIK TADA, KADA SUSILPNĖJA GYVAS ASMENINIS RYŠYS SU TAVIMI ARBA JIS NET VISAI NUTRŪKSTA dėl polinkių siekti malonumų tik sau, o apie visumą net negalvoti.
Aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
----------------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo dar pasėdėkite keletą minučių tyloje ir pajuskite gyvąjį Rojaus Trejybės meilės nektaro tekėjimą savo sielos, taip dabar atsivėrusios, viduje. O tada pereikite prie prašymų maldos.
-----------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už visus patyrimus, ką patyriau iki šios akimirkos, nes jie visi buvo labai vertingi, kad pasiekčiau šitos akimirkos giluminį atsivėrimą tau ir dabar dalyvaučiau šitoje kolektyvinėje gyvoje komunijoje su tavimi.
Aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėmis žmiogiškuoju pavidalu, o taip pat drauge su savo sielos broliais ir sesėmis dvasiomis, ir Tarpinėmis Būtybėmis, kurios taip pat dalyvauja mūsų šioje kolektyvinėje maldoje, kad mus stiprintų ir padėtų eiti šituo gyvuoju šviesos ir meilės Rojaus Trejybės keliu, meldžiu TAVOSIOS GYVOSIOS IŠMINTIES visiems mūsų sielos broliams ir sesėms, kurie priima politinius ir ekonominius sprendimus, turinčius poveikio visos planetos tolimesniam vystymuisi. Nesvarbu, ar jie būtų prezidentai, ministrai, bankinnkai, verslininkai, mes jiems visiems meldžiame tikrosios jų sielos išminties, kuri ateina tiesiai iš tavęs, nes tik tu esi neišmatuojamas Išminties Šaltinis visai kūrinijai.
Aš meldžiu, kad šitos mūsų dvasinės kolektyvinės komunijos metu, mūsų atsivėrusių sielų gyvi meilės virpesiai, per mūsų viršsąmonę pasklindantys po visą kūriniją, pasiektų kiekvieną mūsų planetos prezidentą, premjierą, ministrą, bankininką, verslininką, ir kad šiems mūsų sielos broliams ir sesėms nors kiek jie padėtų pajausti jų pasąmonėje, o tada šitoji mintis prasiskverbtų ir į jų sąmonę – kokia gi yra jų TIKROJI rolė šitame gyvenime – toliau būti savanaidžių ir tk grupuotes tenkinančių sprendimų priėmėjais ir vykdytojais, ar PADĖTI VISIEMS savo darbais siekti išmintingų ir šviesių sprendimų įgyvendinimo visų labui, ir visos kūrinijos labui, tiek politikos, tiek ekonomikos sferose.
Aš meldžiu, kad mūsų gyvi meilės ir šviesos virpesiai kuo stipriai lietųsi iš mūsų nušvitusių sielų, kurios jau pačios patiria nušvitimą ir trokšta dar didesnės šviesos ir gėrio kūrimo drauge su TAVIMI, ką jos daro ir DABAR, PAČIOS SUSILIEDAMOS SU TAVIMI ŠITOJE DVASINĖJE KOLEKTYVINĖJE KOMUNIJOJE IR SIŲSDAMOS SAVO ŠVIESĄ, KURIĄ JOS SIUNČIA IŠ MEILĖS, KAD NUŠVISTŲ IR VISI KITI MŪSŲ SIELOS BROLIAI IR SESĖS, DABAR DAR TEBESKENDINTYS TAMSOJE IR SAVANAUDIŠKUME IR TEBEPRIIMANTYS TOKIUS SPRENDIMUS, KURIE ŠVIESAI DAR LABIAU APSUNKINA KELIĄ, KAD JI PASIEKTŲ IŠSIGANDUSIAS IR ĮKALINTAS SAVANAUDIŠKUMO NARVE SIELAS.
Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
------------------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, tegu jūsų sielos klausosi Tėvo-Rojaus Trejybės mokymų, kaip joms pačioms ryžtingai ir drąsiai siekti dar ryškesnės šviesos ir ją skleisti kitiems.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2009-11-22 13:57:08
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal