Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kvietimas bendrai nuoširdžiai Pirmadieninei maldai II. Temos tęsinys

Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros pirmadienio (2007 03 30 - 22 val.) maldos už mūsų, KIEKVIENO IR VISŲ, didesnę išmintį.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų visų mylimą Tėvą. Tiems, kuriems dar sunku garbinti Tėvą ir melstis savais žodžiais, galite pasinaudoti mano siūlomomis maldomis, tik svarbu, kad prieš tai jas perskaitytumėte ir suvoktumėte visų žodžių GILUMINĘ, dvasinę, prasmę, o per mūsų bendrą maldą jas skaitytų jūsų nuoširdžiai atsivėrusi siela.
------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad iš Tavosios meilės išauga žolė ir prasiskleidžia gėlės žiedas.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė suvirpina ir mano sielą iš vidaus.
Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavosios meilės dėka galiu mylėti ir aš, ir mylėti vis labiau taip, kaip mokai Tu – visus vienodai.
Tėve, aš garbinu Tave, kad vien tik Tavoji meilė sužadina tokius nuostabius virpesius pačioje mano sieloje, kad ji pajunta Tave esantį gyvą, nes būtent Tu esi gyvybės Šaltinis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, atsiverdamas Tau, net ir taip, kaip Tu atsiveri kiekvienam asmeniui ir visiems asmenims vienu metu.
Tėve, aš garbinu Tave, kad galiu patirti Tavąją meilę, ir kad trokštu jos vis daugiau ir daugiau, nes šis troškimas yra iš manosios sielos, kuri ir jaučia Tavosios dalelės, Tavosios dvasios, esnačios manyje, perteikiamus meilės virpesius iš Tavęs, ir dėl to trokšta jų vis daugiau ir daugiau.
Tėve, aš garbinu Tave, kad bet kokiomis sąlygomis, net pačiomis kritiškiausiomis, Tu man dovanoji ramybę ir palaimą, kurią aš ir galiu patirti tik būdamas gyvame ir giluminiame ryšyje su Tavimi.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, kuri vis labiau tampa ir mūsų kūrinija, kai me vis labiau atsiveriame Tau.
Tėve, aš garbinu Tave laisva valia, kurią Tu dovanoji kiekvienai kūrinijos šeimos asmenybei, ir kurią aš pašvenčiau Tavosios valios vykdymui.
Manoji valia, kad būtų Tavoji vallia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos dar šiek tiek patylėkite, tegu siela dar labiau panyra į Tėvo meilės virpesius, tegu ji džiaugiasi palaima, patiriama savyje. O tada pereikite prie prašymų maldos už mūsų išmintį.
----------------
Sūnau Kūrėjau, kurį dauguma žino tik kaip Jėzų iš Nazareto, Motina Dvasia, kurią dauguma žino tik kaip Šventąją Dvasią, Visuotini Tėve,
ačiū Tau, kad pakvietei mūsų vis labiau atsiveriančias sielas ir trokštančias dvasinės komunijos su Tavimi ir tarpusavyje į šitą kolektyvinę mūsų maldą už didesnę mūsų išmintį.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, jog ten, kur du ir daugiau įtikėjusių į tave ar į Tėvą yra drauge, tarp jų esi ir tu, per savo Tiesos Dvasią.
Aš prašau tavęs, tegu dabar Tiesos Dvasia įeiną į kiekvieną iš mūsų, nuoširdžiai atvertą sielą, kad ji imtų jausti tave esantį realų, tikrą, ir gyvą, net ir taip, koks realus, tikras, ir gyvas kiekvieno iš mūsų viduje yra Tėvo fragmentas, Jo dalelė, dvasia, Minties Derintojas, ir bendrauja su mumis visą laiką iš vidaus, o ypač, kada miegame ir jam nebegalime priešintis.
Aš, drauge su savo sielos sesėm ir broliais, kurie dalyvauja mūsų bendroje maldoje, nors yra toli vienas nuo kito fiziniu pavidalu, net įvairiose pasaulio šalyse, net ir įvairios dvasios, kurios mūsų žvilgsniui yra nematomos net ir būdamos visai šalia mūsų, meldžiu didesnės išminties kiekvienam iš mūsų, kad galėtume patys pajausti, kaip didesnis mūsų išmintingumas palengvina mūsų gyvenimą kasdienybėje.
Tėve, Tu esi išminties Šaltinis. Tavoji dvasia yra mūsų viduje, kiekvieno iš mūsų viduje. Tu mums liete lieji išmintį, tik mūsų nežinojimas, kad Tu kas akimirką, nenutrūkstamai lieji dieviškąją išmintį, ir neleidžia mums, nors trumpam, nurimti dienos metu, nors šiek tiek pabendrauti su Tavimi, suradus ramų kambelį, kad po tokio pabendravimo mūsų protas pajaustų, kaip jis prisipildė Tavosios išminties, padedančios spręsti kasdienius uždavinius savo asmeniniais laisvos valios sprendimais.
Aš meldžiu Tave, kaip ir mano sielos broliai ir sesės, kad mes daugiau paskirtume laiko nugyventos dienos prasmės apmąstymams, kad įvertintume, kaip ją nugyvenome, ar daug jautėme įtampos, nerimo, skubėjimo, ar suteikėme kam nors paguodą ir nuraminimą, ar ką nors įskaudinome ir dėl to patys patyrėme nerimo pojūtį.
Aš meldžiu, kad mes, kiekvienas, po truputį vis labiau priprastume vertinti savo nugyventos dienos prasmingumą, kuris kyla iš Tavosios valios vykdymo, mylimas Tėve. Aš meldžio savo sielos broliams ir sesėms palaimos patyrimo savyje, kuri ir padeda atsiverti daug labiau Tau, mylimas Tėve, ir iš Tavęs semtis didesnės išminties, dieviškosios išminties, kuri toli pranoksta žmogiškojo proto diktuojamus sprendimus savojo ego labui.
Mylimas Tėve, aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, meldžiu Tave, kad mes vis labiau ir labiau įprastume prašyti iš Tavęs didesnės išminties, kad šitas mūsų prašymas pavirstų į kasdienį prašymą, gilinant ir plečiant mūsų dabartinį požiūrį į aplinką ir į save patį.
Aš meldžiu Tave, kad Tavoji išmintis vis labiau ir labiau įsigalėtų mūsų, kiekvieno, viduje, per mūsų dvasinį ryšį su Tavimi, ir kad mes vis labiau įprastume vadovautis iš Tavęs gaunama išmintimi savo tarpusavio santykiuose su visais savo sielos broliais ir sesėm, Tavo vaikais, kuriuos Tu visus myli vienodai. Tik toks kelias suras sprendimus iš dabartinio gyvenimo akligatvių politikoje, ekonomikoje, šeimoje, visuomenėje. Nesvarbu, kokios būtų sudėtingos problemos, bet Tavoji išmintis visada suteiks didesnę šviesą ir pasitikėkjimą likti šitoje šviesoje su Tavimi.
Aš meldžiu Tave, kad mano sielos broliai ir sesės ryšį su Tavimi, gyvą ryšį su gyvuoju Tavimi, paverstų kasdieniu dvasiniu bendravimu, ir kad šitame bendravime visada būtų ir jų kasdienis troškimas semtis iš Tavęs dieviškosios išminties, laisva valia.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos vėl likite ramybės būsenoje, tegu siela jau dabar ir semiasi iš Tėvo didesnės išminties. Nesvarbu, kad Tėvo perduodamos didesnės išminties nepajausite akimirksniu. Tegu ji nusėda į jūsų pasąmonę. Ateis laikas, kada vis labiau ir labiau bendraudami su Tėvu pasiimsite ir tai, kas Tėvo buvo jau patalpinta į jūsų pasmonę.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-04-30 15:49:08

Komentarai

Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio (2018 07 30 – 20val) komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje, kurioje taip pat dalyvauja ir daug kitų - mums nematomų - asmenybių, kad mūsų komuniją dar labiau sustiprintų iš išorės, kaip ją iš vidaus stiprina Rojaus Trejybė-AŠ ESU.

Šįkart pasimelskime už mūsų planetos gyvūnus – žvėris ir naminius – už gamtos apsaugą – vandens, žemės, miškų, atmosferos.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas labai nuoširdžiai.
-------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, visa savo atsivėrusios tau asmenybės vidine gelme, nes manoji asmenybė trokšta šito gyvo ryšio su tavimi, šitos gyvos KOMUNIJOS, kuri leidžia pajausti tavo gyvą buvimą mano viduje, nes tu ir esi kiekviename iš mūsų per savo fragmentą – Minties Derintoją - ir mus šitaip suvieniji net ir dabar šitoje gyvoje komunijoje.
Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji meilės vandenyno banga tiek užlieja mano atsivėrusią TAU asmenybę, kad ji pati trokšta suptis ant tavosios meilės bangų, ir skęsti kuo giliau tavajame meilės vandenyne garbindama tave.
Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tu esi nesibaigiančios ir gyvos meilės Šaltinis ir Centras visai kūrinijai ir visą kūrinijos šeimą maitini gyvais meilės virpesiais, kurie leidžia patirti tavo saldumą ir dar didesnį troškimą gerti tavo gyvąjį meilės vandenį.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu visą kūriniją be perstojo girdydamas savo gyvuoju meilės vandeniu suteiki savo kiekvienam vaikui tiek gyvybinės energijos, kad jis visą savo energiją trokšte trokšta pašvęsti TAU, ir DRAUGE SU TAVIMI KURTI GĖRĮ VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS ŠVIESOS, IR DAR RYŠKESNIO SAVO NUŠVITIMO LABUI.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus, kiekvieną, vedi gyvuoju keliu kasdien, ir į vis ryškesnę šviesą, ir tik mūsų atsitolinimas nuo tavęs ir sukelia daugumai, absoliučiai daugumai mūsų brolių ir sesių NENORĄ SIEKTI DAR RYŠKESNĖS TAVOSIOS ŠVIESOS NEGU JĄ JAU PASIEKĖ ŠIANDIEN, NES BET KOKS NENORAS IR VISOS ABEJONĖS IŠKYLA TIK TADA, KADA SUSILPNĖJA GYVAS ASMENINIS RYŠYS SU TAVIMI ARBA JIS NET VISAI NUTRŪKSTA DĖL VIS DAUGIAU ĮSIVIEŠPATAUJANČIŲ KITOKIŲ POLINKIŲ, KURIE TUO METU ATRODO YRA SVARBESNI IR VERTINGESNI, IR TADA APIE VISUMĄ, KURIOS ŠVIESA IR PRIKLAUSO NUO TAVO ASMENINIO DAR RYŠKESNIO NUŠVITIMO, NEBEPAGALVOJA.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu suteikei mums tokią nuostabią aplinką – gamtą, žvėris, naminius gyvulius – tam, kad mes kauptume patyrimus drauge su visuma save suderindami, o ne kenkdami jai.
Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoj valia yra amžiams, ir amžinybėje, sulieta su tavąja, ir Partnerės valia. Amen.
----------------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite keletą minučių tyloje ir pajuskite gyvąjį Rojaus Trejybės-AŠ ESU meilės nektaro energetinių virpesių tekėjimą savo viduje. O tada pereikite prie prašymų maldos.
-----------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina-Sese, AŠ ESU, ačiū tau už visus patyrimus, ką patyriau iki šios akimirkos, nes jie visi buvo labai vertingi, kad pasiekčiau šitos akimirkos giluminį atsivėrimą tau ir dabar dalyvaučiau šitoje kolektyvinėje gyvojoje komunijoje su tavimi.
Aš drauge su savo broliais ir sesėmis meldžiu TAVOSIOS GYVOSIOS IŠMINTIES visiems, kurie niokoja mūsų planetos gamtos turtus, be saiko teršia vandenį, žemę, atmosferą, kerta miškus, net tiek gausiai Amazonės upės baseine, kad toks milžiniškas miškų naikinimas jau turi poveikio net klimatinėms sąlygoms tame regione. Dabar rusai, amerikonai, norvegai jau gviešiasi teršti NE JIEMS PRIKLAUSANTĮ, O VISAI ŽMONIJAI, TIK DABAR JŲ NETEISĖTAI UŽGROBTĄ, ir Šiaurės polių, pradėdami gręžti naftos gręžinius Arkties vandenyne.
Meldžiu, kad žmonės būtų atidūs miške, kad nesukeltų gaisrų, kurie kitose šalyse tiesiog siaubia milžiniškas teritorijas, o daugybė žmonių praranda net ir savo fizinio kūno gyvybes, bet dar daugiau žmonių gyvena dėl to baimėje, o kur gi jiems dėtis, net jeigu vieną gaisrą kaip nors pergyveno, o kas bus kitą kartą, kas bus toliau?
Aš meldžiu, kad mūsų broliai ir sesės patirtų savo viduje šviesą ir taip pat pakeistų savo požiūrį į žvėris ir į naminius gyvūnus, kad jie pažvelgtų į juos meilės žvilgsniu ir nustotų juos žudyti – medžioti – ar kaip nors skriausti. Ten, kur meilė ir rūpestis gamtai ir žmogui bei gyvūnams, ten išmintis ir ekonomiškumas pasireiškia visumos labui, ir nevagiama iš Europos Sąjungos projektų ar biudžeto lėšų. Meldžiu kad LIETUVIAI pradėtų saugoti žvėris ir gyvūnus ir gamtą ne liežuviu, bet visapusiškai, ir tuo labiau, kad nustotų žvėris žudyti dėl pinigų ir savanaudiško savojo GYVULINIO ego išaukštinimo prieš kitus savo brolius ir seses.
Aš meldžiu nušvitimo tiems mūsų broliams ir sesėms, kurie laiko naminius gyvūnus, kad jie būtų pašerti ir ne badmyriautų, kad su jais elgtųsi su meile ir kantrumu, tie, kurie laiko namuose šunis ir kates, kad jų neapleistų ir neišmestų į gatvę, kada norai išgaruoja juos laikyti ir kaip nereikalingą daiktą išmeta lauk.
Aš meldžiu kantrybės ir gyvo ryšio tiems, kurie teikia apsaugą gyvūnams įvairiuose globos namuose, kad jie savo veiklą sietų su Kūrėju, kad jie ir atsiremtų į Kūrėją – Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Planeta, jos gamta, jos gyvūnija ir gamtiniai ištekliai, yra ne MŪSŲ NUOSAVYBĖ, NE MŪSŲ NEKILNOJAMASIS TURTAS, BET TAVOJI NUOSAVYBĖ, TODĖL JOJE ESANTYS GAMTOS TURTAI – TAIP PAT IR ŽVĖRYS, PAUKŠČIAI, JŪROS GYVŪNIJA – YRA TAVO, NE MŪSŲ. TU JUOS SUMANEI, KAD JIE BŪTŲ NAUDOJAMI VISŲ ŠVIESOS LABUI, O NE GRUPELĖS PASIPELNIJIMO TIKSLAMS, IR VISŲ KITŲ KANČIOS KAINA.
Aš meldžiu, kad šitos mūsų kolektyvinės komunijos metu, mūsų atsivėrusių tau asmenybių gyvi meilės virpesiai, per mūsų viršsąmonę pasklindantys po visą kūriniją, pasiektų kiekvieną mūsų planetos prezidentą, premjerą, ministrą, bankininką, verslininką, medžiotoją, ūkininką, kiekvieną laikantį namuose katę ar šunį, ar bet kokį kitą gyvūną, ir kad šiems mūsų broliams ir sesėms nors kiek padėtų pajausti – jų pasąmonėje, o tada šitoji mintis prasiskverbtų ir į jų sąmonę – kokia gi yra jų TIKROJI rolė šitame gyvenime – toliau būti savanaudžių ir tik grupuotes tenkinančių sprendimų priėmėjais ir vykdytojais, ar siekti išmintingų ir šviesių sprendimų įgyvendinimo visų labui, ir visos kūrinijos labui, ir su tokiu požiūriu žvelgti ir į visus gamtos turtus ir jų panaudojimą visų labui, tuo pačiu ir į gyvūnus, kaip tu ir esi numatęs, kad šitaip būtų tausojama planetos aplinka ir joje esantys gamtos turtai – augmenija ir gyvūnija, mineralai ir gamtos visi ištekliai, kurie visi yra sukurti iš tavosios meilės energijos.
Manoj valia yra amžiams, ir amžinybėje, sulieta su tavąja, ir Partnerės valia. Amen.
------------------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, kada Rojaus Trejybė-AŠ ESU teikia mokymus, kaip ryžtingai ir drąsiai siekti dar ryškesnės šviesos ir ją skleisti kitiems.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-07-26 10:38:40Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2018 07 23 – 20val.) kolektyvinę dvasinę komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir tarpusavyje.
Šįkart drauge pasimelskime ir savo meilės virpesius siųskime visiems MŪSŲ JAUNESNIEMS – FIZINIU AMŽIUMI – DVASIOS BROLIAMS IR SESĖMS – mokiniams, ir studentams - kurie pasiekė vasaros atostogų pusiaukelę - kad jie atsivertų Rojaus Trejybei-AŠ ESU ir leistų atostogas PRASMINGAI.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.

Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas nuoširdžiai.
------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina, Begaline Dvasia-Motina, AŠ ESU, aš garbinu tave, kad tu esi Kūrėjas, ir iš Savosios meilės sukūrei gyvybę, kuri gali augti, vystytis, ir šviesėti taip, kaip ir numato tavo sumanytas Evoliucijos Planas visai kūrinijos šeimai, kad kiekviena asmenybė, patirdama Tave savo viduje, siektų kuo ryškesnės Tavosios Šviesos pojūčio ir veikimo drauge su Tavimi visų labui.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad Tavoji Meilė, gyvų virpesių galia paveikė, ir veikia, mane, kad aš vis labiau trokštu dar gilesnio susiliejimo su Tavimi per garbinimą, o taip pat trokštu patirti ir Tavo gyvą buvimą mano paties viduje nuoširdaus atsivėrimo akimirką - ypač garbinimo metu.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tik Tavo dėka mes – įskaitant ir mūsų jaunesnius dvasios brolius ir seses – ir galime šviesėti, kada savo laisvą valią suliejame su tavąja.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu esi toji nuostabi ir nesustabdoma gyvoji upė, kurioje kiekviena atsivėrusi tau asmenybė pajunta Tavosios Tikrovės Upės tekėjimo kryptį ir atsiduoda Tavosios Upės tekėjimo srovei, jausdama Tavąją Meilę ir pati mylėdama ir Tave, ir kitus dvasinius brolius ir seses.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus visus – ir vaikus – kiekvieną asmeniškai, vedi iš vidaus, žinodamas visus mums reikalingus augimo veiksmus, ir visą laiką mus skatindamas tuos veiksmus atlikti – savo lygiu – visumos labui, visų šviesos labui, nes Tu ir esi toji Šviesa – ir net dar daugiau - Šviesos Šaltinis ir Centras – į Kurį mes ir žengiame pažindami Tavo kūriniją ir Tavo veikimą joje vis labiau ir giliau.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tavoji gyvoji Meilė kiekvieną Tau atsivėrusį asmenį priverčia – varomąja Meilės galia – trokšti skvarbesnės įžvalgos ir gilesnio patyrimo kūrinijos šeimoje ir veikimo joje, ir jos labui.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, iš meilės ir laisva valia. Manoji valia yra per amžius, ir amžinybėje, sulieta su Tavąja, ir Partnerės valia. Amen.
------------
Po pagarbinimo dar likite ramybės būsenoje, ir gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU meilės gyvą nektarą, o tada pereikite prie prašymų maldos.
------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina, Begaline Dvasia-Motina, AŠ ESU, ačiū Tau už mūsų visų patyrimus, ir už mano patyrimą ir vis didėjantį troškimą susilieti su tavimi, ačiū Tau ir už šios pačios akimirkos patyrimą.
Šįkart savo kolektyvinėje dvasinėje komunijoje su Tavimi, ir tarpusavyje, mes meldžiamės už mūsų jaunesnius – fizine prasme – dvasios brolius ir seses – mokinius ir studentus – kad jie pajaustų mūsų gyvus meilės virpesius, kad jie nors akimirką susimąstytų, kas tai buvo, kokį nesuprantamą impuslą jie patyrė dabar, kad toks patyrimas jiems būtų pirmasis žingsnis į atsivėrimą Tau ir Tavęs atradimą savyje, kad jie atsiremtų visa savo dvasine gelme į Tave, nes tik su Tavimi gali būti prasmingai leidžiamos atostogos keliaujant ar net niekur toli ir nevažiuojant, net ir būnant savo aplinkoje.
Aš meldžiu, kad Tavoji Apvaizda – jiems taip daug padedanti – veiktų taip, kad mūsų jaunesnieji dvasios broliai ir sesės susimąstytų, kaip čia atsitiko, kad savo kelyje jie patyrė kokį nors nepaaiškinamą ir nesuprantmą epizodą per vasaros atostogas, ir to epizodo paneigti jie negali niekaip, kad jo nebuvo, kad tai jie papasakotų savo draugams mokykloje ar unversitete, ir kad visa tai juos vestų ir į platesnio požiūrio į aplinką puoselėjimą ir į atsivėrimą Tau ir Tavęs atradimą savyje.
Aš meldžiu, kad jie būdami dar mokiniais ar studentais – ir turėdami ne tiek užterštą pasąmonę, lengivau pajaustų ir mūsų meilės siunčiamus virpesius, ir Tavo beldimą iš vidaus, ir Tavosios Apvaizdos jiems parengiamus nutikimus išorinėje aplinkoje, kad neįsitrauktų į blogų darbų žabangas per vasaros atostogas, kada jų dienotvarkė tampa išbalansuota, laisva, nebeturinti jokio pagrindinio centro, aplink kurį suktųsi jų gyvenimo dienos – mokymosi mokykloje ar universitete – kad jie nepadarytų nusikaltimų ir patys dėl to nepatirtų – dėl savo klaidingų ir neapgalvotų veiksmų – karčių ir realių pasekmių tiek jų fiziniam kūnui, tiek dar labai nebrandžiam ir nestabiliam jų protui, kuris neturėdamas Tavosios dvasinės įžvalgos juos ir suklaidina.
Aš meldžiu, kad mūsų – jau atsivėrusiųjų Tau – meilės gyvi virpesiai pasiektų visus mūsų jaunesniuosius dvasios brolius ir seses, kad jie pajaustų iš išorės kažkokį jiems nesuprantamą, bet nuraminantį švelnų energijos dvelktelėjimą, net kaip Tu visada juos ramini iš vidaus, kad jie pajaustų savo viduje sustiprinimą ir neapsakomą palaimą, kad jie tokioje būsenoje lengviau atsivertų Tau ir visiškai kitokiu žvilgsniu pažvelgtų ir į jiems skirtų vasaros atostogų prasmę.
Mes meldžiame, kad ir jų tėvai prisidėtų prie savo ir jų vaikų dvasinio nušvitimo ir sustiprėjimo, pradėdami drauge su savo vaikais melstis savais žodžiais, ir šituo padėtų jiems pažvelgti į atostogas drauge su Tavimi, o ne betikslį laiko leidimą, net ir keliaujant po egzotiškas šalis tik materialiam kūnui, kada dvasia vis tiek miega ir net nėra žadinama. Tada tokios materialios atostogos net ir gražioje šalyje sukelia nuovargį, kad po tokių atostogų reikia ramybės ir poilsio tiek kūnui, tiek protui.
Atostogų - kaip ir gyvenimo ir mokymosi -Prasmė yra tik su Tavimi, mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina, Begaline Dvasia-Motina, ir AŠ ESU.
Manoji valia yra per amžius, ir amžinybėje, sulieta su Tavąja, ir Partnerės valia. Amen.
---------------
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU suteikiamų mokymų, kurie nusės į jūsų pasąmonę, o reikiamu laiku iškils į sąmonės lygį.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-07-20 08:31:23Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio (2018 07 16 – 20 val.) komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje. Šįkart pasimelskime už mūsų dvasinius brolius ir seses, sergančius ar patyrusius fizinius sužalojimus, įskaitant ir vaikus, o ypač už patekusius į depresiją, o taip pat ir už jaunas motinas, po gimdymo patiriančias stresą, sutrikdytą šeimos gyvenimo ritmą, dažną isteriją ir nesuvokimą savosios aplinkos ir padėties, kas veda į šeimos griovimą ir vaikų būsimąsias ligas.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas labai nuoširdžiai, kad pajustumėte giluminę žodžių prasmę, net tik jų reikšmes, kurias duoda žodynas.
-----------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu sukūrei materialią kūriniją, daugybę visatų, o jose daugybę saulių-žvaigždžių, kurios visos turi savo veikimą, turi PRASMĘ VISOJE KŪRINIJOS ŠEIMOJE.
Aš garbinu ir šlovinu tave už sukurtą gyvybę, tokią įvairią ir tokią gausią milžiniškame skaičiuje planetų-pasaulių.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tavoji meilė, gyvoji meilė, visą kūriniją taip pat pavertė gyvu visos tavosios šeimos pasireiškimu visumos labui, visų labui, kad tik meilės dėka visa kūrinija yra VALDOMA, PLEČIAMA, IR ŠVIESINAMA.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tavoji kūrinija visur turi nuostabų energijos pasireiškimą, energijos, kuri sukuria naujas planetas, naujus pasaulius, kuriuose taip pat bus kuriama nauja gyvybė, ir ji vystysis ir augs, net ir taip, kaip vystomės mes dabar čia, šitame pasaulyje. Tačiau tu mus ruoši tų naujų, būsimųjų, pasaulių būsimosios gyvybės dvasiniais mokytojais, kad mes patys galėtume iš pradžių pažinti visą tavo DABARTINĖS kūrinijos veikimą ir mokėti panaudoti energiją net ir taip, kaip ją panaudoji tu VISUMOS LABUI IR VISŲ GEROVEI.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus visus, ir kiekvieną, vedi link savęs į Rojų ir šituo vedimu atskleidi vis naujus ir naujus kūrinijos pažinimo ir veikimo horizontus, kad jie mūsų negąsdintų, bet priešingai viliotų jų siekti dar ryžtingiau, atkakliau, ir kantriau.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi meilė, tiesą, gailestingumas, gėris ir grožis, ir mus mokai šituos pačius dvasinius vaisius vesti kasdien visų labui.
Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavąja. Amen.
-----------------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite kelias minutes ramybės būsenoje ir gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU Asmenų GYVĄJĄ VIRPESIŲ TIKROVĘ, o tada pereikite prie prašymų maldos.
----------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū tau už visus patyrimus, ką patyriau iki šios akimirkos, ir ką patiriu šitą pačią akimirką, nes būtent dėl šitų patyrimų ir esu dabar toks, kad meldžiu tave ramybės ir įtikėjimo tiems mūsų dvasios broliams ir sesėms, įskaitant ir mažuosius brolius ir seses dvasioje, kurie taip pat kenčia fizines kūno - O DEPRESIJOS AKIVAIZDOJE IR PASĄMONĖS TARŠOS ĮSIVIEŠPATAVIMO REALŲ POVEIKĮ SĄMONEI - kančias, kaip ir jų tėvai pergyvena ir kenčia savo viduje, matydami sergančius savo mylimuosius vaikelius.
Aš meldžiu, drauge su savo dvasiniais broliais ir sesėmis, kad visi sergantieji - TIEK FIZINĖMIS, TIEK DVASINĖMIS PERGYVENIMŲ LIGOMIS - ir sužeistieji per nelaimingus atsitikimus, o taip pat ir šie mažyliai ir jų žemiškieji tėvai, kurie dabar atsidūrė tokioje jiems sunkioje padėtyje, kada jų protas, pilnas baimės, nežinios, kada jie neturi ramybės ir puola net į paniką, jeigu jų mylimųjų gijimo-sveikimo procesas per ilgai užtrunka, tada įsivelia abejonės, kodėl taip ilgai nepagyjama. Tada kyla ĮTAMPA IR JI PERSIDUODA REALIAIS VIRPESIAIS - ŽEMO DAŽNIO ENERGINIAIS VIRPESIAIS IR APLINKINIAMS, TIEMS PATIEMS JŲ MYLIMIEMS IR NEGALINTIEMS PASVEIKTI, TODĖL GIJIMO PROCESAS TIK SUNKĖJA. O ILGALAIKIŲ DEPRESIJŲ ATVEJU ARTIMŲJŲ BAIMĖ IR NEPASITIKĖJIMAS TIK DAR LABIAU PAAŠTRINA DEPRESIJOS PASIREIŠKIMĄ JAU IR TAIP BE JĖGŲ ESANČIAM JŲ ŠEIMOS NARIUI.
Tai pat meldžiuosi ir už jaunas motinas, po gimdymo patiriančias stresą, sutrikkdytą šeimos gyvenimo ritmą, dažną isteriją ir nesuvokimą savosios aplinkos ir padėties, kas veda į šeimos griovimą ir tų, ką tik gimusių, vaikų būsimąsias ligas. Meldžiu, kad jos atrastų savo viduje tave ir tik šitokiu Gyvuoju Keliupasukusios jos palaipsniui pajėgs sustyguoti savo gyvenimą ir santykius šeimoje.
MELDŽIU, KAD PASĄMONINĖ BAIMĖ TIRPTŲ TAVOJOJE TIKROVĖJE KIEKVIENAM, DABAR PATIRIANČIAM DEPRESIJĄ AR APATIJĄ, AR KENČIANČIAM FIZINIŲ LIGŲ AR TRAUMŲ KELIAMĄ SKAUSMĄ IR KANČIĄ, MELDŽIU, KAD TAVOJI APVAIZDA PADĖTŲ TOKIEMS TAVO VAIKAMS, O STIPRESNI, KAD PASIIMTŲ TAVO TEIKIAMĄ IŠ VIDAUS PASVEIKIMĄ, KURIO NEPAJĖGŪS SUTEIKTI MATERIALŪS DAKTARAI, MELDŽIU, KAD ATLIEKAMOS PROCEDŪROS NIEKAM NETURĖTŲ ŠALUTINIO NEIGIAMO POVEIKIO, KURĮ NEUTRALIZUOTŲ TAVOJI APVAIZDA, KAD STIPRĖTŲ JŲ VISŲ PASITIKĖJIMAS TAVIMI, IR SAVIMI, IR GILĖTŲ ĮTIKĖJIMAS Į TAVĄJĮ VISAGALIŠKUMĄ IR PASVEIKIMĄ FIZINE IR DVASINE PRASME, KADA DVASIA TAMPA VIS LABIAU VIEŠPATAUJANČIA MATERIALAUS KŪNO ATŽVILGIU, KAD JIE PASVEIKĘ PALIKTŲ LIGONINĘ KAIP PATYRIMO PRAEITĮ, IR VISIŠKAI ĮSISAVINĘ TAVO NAUJĄ IŠŠŪKĮ – TIK ATSIDAVUS VISA SAVO DVASINE ASMENYBE ĮMANOMAS PASVEIKIMAS IR SVEIKATOS PALAIKYMAS VISADA, KAD IR KOKIA BŪTŲ NEPALANKI APLINKA.
Aš meldžiu visiems, kurių laukia chirurginės operacijos, kad jie pirmiausia patys atsiremtų į tave, Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir tuomet ir chirurgai taps tavo Apvaizdos dalimi, vykdys TAVO valią, nors ir patys nieko nežinos apie tavo gyvą buvimą ir jų pačių viduje.
Aš meldžiu, drauge su visais, jiems visiems pasveikimo, ir siunčiu gyvus TAVO virpesius, kad juos pajaustų kaip nuraminimo impulsą iš išorės, net ir taip, kaip tavo GYVI virpesiai juos ramina ir stiprina iš vidaus; tik jie jų nepajunta dėl savo uždarumo tiems gyviems virpesiams, ir dėl to jie yra patekę į tokią jiems sunkią ir kančias keliančią padėtį.
Aš meldžiu, kad TAVOJI APVAIZDA ISIKIŠTŲ IR SUTEIKTŲ PAGALBĄ GYDANT JUOS VISUS, kad šitie mūsų dvasiniai broliai ir sesės patikėtų, jog TAVOJI GYVOJI ENERGIJA DARO TAI, KAS NEPRIEINAMA NET GERIAUSIEMS ŽMOGIŠKIESIEMS DAKTARAMS, KAIP IR VAISTAMS, O TAU PRIEINAMA IŠ VIDAUS, IR PANAUDOJANT APVAIZDOS ĮSIKIŠIMĄ, kad pasveikimas stiprintų ir pasveikusius ir jų artimuosius, kad jie nors kiek susimąstytų, jog su malda ir apvaizda pasveikstama visada daug greičiau ir lengviau.
Aš meldžiu, kad gydytojai pajaustų TAVO GYVĄ buvimą savo viduje ir jie patys aiškintų savo pacientams, bet ypač susirgusių vaikų tėvams, kurie dabar yra tokioje sunkioje padėtyje, kad jie turi su meile ir su tavimi gydyti TAVO mylimus vaikelius.
Aš meldžiu, kad mes visiems, ypač mažiems vaikams, tą aiškintume, kad jie kuo jaunesni būdami sužinotų apie REALŲ, NE ILIUZINĮ GYVENIMĄ KŪRINIJOJE DRAUGE SU TAVIMI, TAVYJE, IR ATRADUS TAVE SAVYJE, IR AIŠKINTUME JIEMS PATEKIMO Į AMŽINYBĘ KAINĄ – ĮTIKĖJIMO Į TAVE KAINĄ – KAD JIE NIEKADA NEBESIRGTŲ BŪDAMI GYVAME RYŠYJE SU TAVIMI NUO KO JAUNESNIO AMŽIAUS.
Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavąja. Amen.
---------------
Po maldos dar pasilikite kelias minutes ramybės būsenoje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU Asmenų suteikiamų mokymų, kaip mes galime padėti sergantiems, ypač vaikams, kaip ir jų žemiškiesiems tėvams.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-07-12 09:04:14Mielieji, kviečiu jus į kiekvieno pirmadienio mūsų kolektyvinę maldą (2018 07 09 - 20val.)

Šįkart kviečiu jus įsijungti į mūsų maldą už Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvąją Šviesą ir jos plitimą Lietuvoje urantų dėka, kada net Dainų šventės metu jaučiu ne žmonių Laimę, Džiaugsmą, ir Palaimą veiduose, o tuštumą ir kažkokį nerimą, susirūpinimą, netikrumą.

Iš pradžių pagarbinkime ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU.

Tiems, kurie dar negali ROJAUS TREJYBĖS garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, skaitykite, tik ATSIVĖRUSIA ŠIRDIMI - NUOŠIRDŽIAI, mano jums rašomas maldas.
-------------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motna, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, atsiverdamas tau tiek, kiek šią akimirką pajėgiu atsiverti savo tapatybe – net ir taip, kaip tu mokai ją atverti kalbantis vis dažniau su tavimi savais žodžiais, savomis mintimis.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad šitoks tavęs garbinimas ir šlovinimas yra tavo sumanytas ne tam, kad mes įtiktume TAU, bet kad dvasinis aš – tikrasis ASMUO – atsivertų ir pajaustų dar gilesnį ryšį šito garbinimo metu, ir tuo pačiu pajaustų, koks TU esi GYVAS viduje, koks esi realus ir mylintis, kad šitą gyvą Meilę aš galiu patirti, patirti tavo Meilės virpesius savo viduje, ir vis labiau trokštų šito garbinimo ryšio su tavimi.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tavoji aplinka, kurią mato mūsų materialios akys, yra tokia nuostabiai besikeičianti – ir metų laikais, ir spalvomis, ir nuotaikomis – vien tik į debesis pažvelgus matai, kokia tai yra nuostabi tavoji KŪRYBA, ir visa tai dovanoji mums, kad mes skaitytume TAVO GYVĄ KNYGĄ savo atsivėrusia tau dvasine asmenybe ir pajaustume dar didesnį troškimą patirti tave savo viduje, patirti tave kaip viso šito akims matomo ir jaučiamo Gėrio ir Grožio Šaltinį ir Centrą visoje kūrinijoje.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tavoji kūryba yra skirta ne save patenkinti, bet mokyti mus kurti drauge su tavimi – kurti aplinkui viską, kas tik įmanoma sukurti, tavųjų virpesių prisilietimu, tokių virpesių, kurie jau nuspalvinti ir kiekvieno iš mūsų patyrimu su tavimi ir jaučiant tave savyje.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus vedi, kiekvieną, savosios Meilės galia, ir vedi Šviesos ir Tiesos keliu, nė vienam iš mūsų nelaužydamas laisvos valios pasireiškimo savo kasdienėje aplinkoje.
Aš garbinu ir šlovinu tave laisva valia, gauta iš tavęs, ir iš Meilės tau ir visai kūrinijos šeimai, kurios pilnateisiu nariu yra kiekvienas mirtingasis, atsivėręs tau ir šitaip pats pajutęs TAVO Tėvystę ir Motinystę ir visos šeimos narių BROLYSTĘ.
Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavąja, ir Partnerės valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo pasėdėkite tyloje keletą minučių, gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meilės virpesius. O tada pereikite prie prašymų maldos už Gyvosios Šviesos plitimą Lietuvoje, ir pasaulyje.
-------------
Mylimas Tėve, mylima Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, mylimas AŠ ESU, ačiū tau už visus patyrimus iki šios dienos, ir už šitos pačios akimirkos patyrimą su tavimi ir tarpusavyje, ačiū tau už mūsų vis labiau ir srtipriau atsiveriantį dvasinį ir gyvą aš, kad jis trokšta vis daugiau Meilės ir Gėrio ne tik patirti, bet dar daugiau ima trokšti visa tai dalinti ir kitiems.
Ačiū, kad ir šiandien mes susibūrėme į dvasinę kolektyvinę komuniją su tavimi ir tarpusavyje, nors savo materialiu pavidalu esame vieni nuo kitų ir toli, bet dvasioje esame VIENA.
Šįkart aš pakviečiau savo brolius ir seses maldai už tavosios Gyvosios Šviesoso platesnį sklidimą Lietuvoje ir visame pasaulyje.
Atrodytų Dainų Šventė turėtų apjungti žmones, suvienyti bendra Gėrio ir Grožio Dvasia tiek žiūrovus, tiek dalyvius, o dabar net ir tokia Šventė suskaldo žmones, nes vieni nepatenkinti organizatorių prastai organizuotu Švemtės dalyvių maitinimu, kiti kaltina tuos, kurie maistą gamina ir atveža. Ir dar liūdniau man atrodo net ir pati Šventė, kurioje jaučiu ne DVASINĘ VIDINĘ LAISVĘ IR POLĖKĮ tarp Šventės dalyvių ir žiūrovų, bet įtampą, nerimą, ir susirūpinimą. Visa tai yra ne tik dabartinės bendros atmosferos Lietuvoje pasireiškimas vidine žmonių būsena, pasklindančia virpesiais, bet ir pačių Šventės renginių negyva dvasia, perduodama iš kartos į kartą vien tik liūdnomis dainomis ir šokiais, ir liūdnu ir negyvų jų atlikimu, be dvasios, be atsivėrimo, be laisvės polėkio, be gyvenimo tąja akimirka drague su Kūrėju, Kurio bios šventės dalyviai nepažįsta, nes nėra Kūrėjo atradę savyje. Štai kodėl tokia Dainų šventė, tik dar labiau smukdo ir taip sunykusią žmonių dvasią. Etnografinių ansambių pasirodymai Kalnų parke pilni liūdesio ir rimties, nėra gyvasties, nėra troškimo būti laisvam, dvasiniame skrydyje, pasireikšti Gyvąja Kūrėjo Energija Džiugesiu ir Polėkiu, todėl toks renginys nepakelia dvasios, o dargi priešingai – labiau atima energiją, ją išsiurbdamas, ir palikdamas žiūrovą su savomis sunkiomis mintimis. Tai nėra Dainų Šventės tikslas – liūdinti žiūrovą – jos tikslas PRIVALO PAKELTI žlugusią dvasią LAISVEI, KŪRYBAI, IR POLĖKUI DRAUGE SU KŪRĖJU – ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU.
Mylimas Tėve, mylima Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, mylimas AŠ ESU, tu man daug kartų sakei, kad iš šito mažyčio krašto pasklis Dvasinė Šviesa po visą pasaulį, ir ji stebins žmones, kad sklinda gyvai iš tokio mažyčio krašto, iš Europos vidurio – iš mūsų Lietuvos – iš urantų. Ir tavieji Žodžiai jau tapo Tikrove, nes ši Šviesa jau sklinda, ir ji tik stiprės, kada vis daugiau tavo vaikų – sūnų ir dukrų – atras tave savyje, ir pradės kurti Gėrį drauge su tavimi VISŲ LABUI, nešdami tavo Šviesą pasauliui. Ir tą mes jau darem, tas jau tikrai vyksta, vyksta jau dabar.
Būtent dėl to šiandien aš sukviečiau savo brolius ir seses į mūsų bendrą maldą, kad mes Meilės patiriamus virpesius, kurie pasiekia kiekvieną iš mūsų iš tavęs, nukreiptume savo kitiems broliams ir sesėms dvasioje, kurie jau yra greta tavosios gyvos Šviesos, kuriems tetrūksta tik mažyčio impulso, kad jie patirtų savyje tavo gyvą veikimą ir patys atsiduotų tavosios Meilės upės nešimui.
Aš meldžiu, kad mes savo virpesiais taptume tokiu impulsu, kuris prisidėtų prie tavųjų Meilės virpesių, paskleistų jų visų viduje, kad jiems mes irgi suteiktume postūmį į dvasinį pabudimą savo viduje, ir jie pajaustų savyje norą tapti dvasinės Šviesos skleidėjais kitiems, kurie dar netiki šituo Gyvuoju – Tikrovės – Keliu, kurie dar nežino, kad šitas kelias yra iš tavęs, kad šitas kelias yra ir jiems jau nutiestas jų viduje.
Būtent šitaip malda dabar mes irgi stipriname tavosios Gyvos Šviesos sklidimą Lietuvoje, ir pasaulyje.
Aš meldžiu, kad mūsų broliai ir sesės, kurie tavęs dar neatrado savo viduje, patirtų šitokį dvasinį vidinį impulsą, atsivertų tau, atrastų tave savyje, susilietų su tavimi, pamiltų tave, ir tada juos nustotų veikti vidinė proto pasąmoninė baimė, kad daryti gėrį ir skleisti Meilę yra pasenę ir nemadingi dalykai, o sau ieškoti patogesnės ir ramesnės vietos gyvenime ir yra svarbiausia.
Tada jie ims suvokti savo tikrąją prasmę – gyventi savo gyvenimą būnant savimi, ir būti tavo Gyvosios Šviesos vis stiprėjančiu pasireiškimu, net ir kitiems matomais materialiais veiksmais, kurie sužadintų kitiems klausimą – kodėl jūs elgiatės būtent taip, kai kiti taip nesielgia?
Ir šeimose atsirastų tokios nuostatos, tokia gyvensena su TAVIMI, BE APGAULĖS, BET SU MEILE, BE PATAIKAVIMO, BET SU ĮSIKLAUSYMU, IR VAIKŲ UGDYMU TAVOSIOS MEILĖS VIRPESIAIS, ir TAVAISIAIS SŪNUMIS IR DUKROMIS.
Manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje yra sulieta su Tavąja ir Partnerės valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos pasėdėkite keletą minučių, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU perduodamų jums asmeniškų mokymų.

---------------------------------------
Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-07-05 09:59:52Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio (2018 07 02 – 20val) komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje, kurioje taip pat dalyvauja ir daug kitų - mums nematomų - asmenybių, kad mūsų komuniją dar labiau sustiprintų iš išorės, kaip ją iš vidaus stiprina Rojaus Trejybė-AŠ ESU.

Šįkart pasimelskime už mūsų planetos gyvūnus – žvėris ir naminius – už gamtos apsaugą – vandens, žemės, miškų, atmosferos.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas labai nuoširdžiai.
-------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, visa savo atsivėrusios tau asmenybės vidine gelme, nes manoji asmenybė trokšta šito gyvo ryšio su tavimi, šitos gyvos KOMUNIJOS, kuri leidžia pajausti tavo gyvą buvimą mano viduje, nes tu ir esi kiekviename iš mūsų per savo fragmentą – Minties Derintoją - ir mus šitaip suvieniji net ir dabar šitoje gyvoje komunijoje.
Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji meilės vandenyno banga tiek užlieja mano atsivėrusią TAU asmenybę, kad ji pati trokšta suptis ant tavosios meilės bangų, ir skęsti kuo giliau tavajame meilės vandenyne garbindama tave.
Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tu esi nesibaigiančios ir gyvos meilės Šaltinis ir Centras visai kūrinijai ir visą kūrinijos šeimą maitini gyvais meilės virpesiais, kurie leidžia patirti tavo saldumą ir dar didesnį troškimą gerti tavo gyvąjį meilės vandenį.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu visą kūriniją be perstojo girdydamas savo gyvuoju meilės vandeniu suteiki savo kiekvienam vaikui tiek gyvybinės energijos, kad jis visą savo energiją trokšte trokšta pašvęsti TAU, ir DRAUGE SU TAVIMI KURTI GĖRĮ VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS ŠVIESOS, IR DAR RYŠKESNIO SAVO NUŠVITIMO LABUI.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus, kiekvieną, vedi gyvuoju keliu kasdien, ir į vis ryškesnę šviesą, ir tik mūsų atsitolinimas nuo tavęs ir sukelia daugumai, absoliučiai daugumai mūsų brolių ir sesių NENORĄ SIEKTI DAR RYŠKESNĖS TAVOSIOS ŠVIESOS NEGU JĄ JAU PASIEKĖ ŠIANDIEN, NES BET KOKS NENORAS IR VISOS ABEJONĖS IŠKYLA TIK TADA, KADA SUSILPNĖJA GYVAS ASMENINIS RYŠYS SU TAVIMI ARBA JIS NET VISAI NUTRŪKSTA DĖL VIS DAUGIAU ĮSIVIEŠPATAUJANČIŲ KITOKIŲ POLINKIŲ, KURIE TUO METU ATRODO YRA SVARBESNI IR VERTINGESNI, IR TADA APIE VISUMĄ, KURIOS ŠVIESA IR PRIKLAUSO NUO TAVO ASMENINIO DAR RYŠKESNIO NUŠVITIMO, NEBEPAGALVOJA.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu suteikei mums tokią nuostabią aplinką – gamtą, žvėris, naminius gyvulius – tam, kad mes kauptume patyrimus drauge su visuma save suderindami, o ne kenkdami jai.
Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoj valia yra amžiams, ir amžinybėje, sulieta su tavąja. Amen.
----------------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite keletą minučių tyloje ir pajuskite gyvąjį Rojaus Trejybės-AŠ ESU meilės nektaro energetinių virpesių tekėjimą savo viduje. O tada pereikite prie prašymų maldos.
-----------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina-Sese, AŠ ESU, ačiū tau už visus patyrimus, ką patyriau iki šios akimirkos, nes jie visi buvo labai vertingi, kad pasiekčiau šitos akimirkos giluminį atsivėrimą tau ir dabar dalyvaučiau šitoje kolektyvinėje gyvojoje komunijoje su tavimi.
Aš drauge su savo broliais ir sesėmis meldžiu TAVOSIOS GYVOSIOS IŠMINTIES visiems, kurie niokoja mūsų planetos gamtos turtus, be saiko teršia vandenį, žemę, atmosferą, kerta miškus, net tiek gausiai Amazonės upės baseine, kad toks milžiniškas miškų naikinimas jau turi poveikio net klimatinėms sąlygoms tame regione. Dabar rusai, amerikonai, norvegai jau gviešiasi teršti NE JIEMS PRIKLAUSANTĮ, O VISAI ŽMONIJAI, TIK DABAR JŲ NETEISĖTAI UŽGROBTĄ, ir Šiaurės polių, pradėdami gręžti naftos gręžinius Arkties vandenyne.
Aš meldžiu, kad mūsų broliai ir sesės patirtų savo viduje šviesą ir taip pat pakeistų savo požiūrį į žvėris ir į naminius gyvūnus, kad jie pažvelgtų į juos meilės žvilgsniu ir nustotų juos žudyti – medžioti – ar kaip nors skriausti. Ten, kur meilė ir rūpestis gamtai ir žmogui bei gyvūnams, ten išmintis ir ekonomiškumas pasireiškia visumos labui, ir nevagiama iš Europos Sąjungos projektų ar biudžeto lėšų. Meldžiu kad LIETUVIAI pradėtų saugoti žvėris ir gyvūnus ir gamtą ne liežuviu, bet visapusiškai, ir tuo labiau, kad nustotų žvėris žudyti dėl pinigų ir savanaudiško savojo GYVULINIO ego išaukštinimo prieš kitus savo brolius ir seses.
Aš meldžiu nušvitimo tiems mūsų broliams ir sesėms, kurie laiko naminius gyvūnus, kad jie būtų pašerti ir ne badmyriautų, kad su jais elgtųsi su meile ir kantrumu, tie, kurie laiko namuose šunis ir kates, kad jų neapleistų ir neišmestų į gatvę, kada norai išgaruoja juos laikyti ir kaip nereikalingą daiktą išmeta lauk.
Aš meldžiu kantrybės ir gyvo ryšio tiems, kurie teikia apsaugą gyvūnams įvairiuose globos namuose, kad jie savo veiklą sietų su Kūrėju, kad jie ir atsiremtų į Kūrėją – Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Planeta, jos gamta, jos gyvūnija ir gamtiniai ištekliai, yra ne MŪSŲ NUOSAVYBĖ, NE MŪSŲ NEKILNOJAMASIS TURTAS, BET TAVOJI NUOSAVYBĖ, TODĖL JOJE ESANTYS GAMTOS TURTAI – TAIP PAT IR ŽVĖRYS, PAUKŠČIAI, JŪROS GYVŪNIJA – YRA TAVO, NE MŪSŲ. TU JUOS SUMANEI, KAD JIE BŪTŲ NAUDOJAMI VISŲ ŠVIESOS LABUI, O NE GRUPELĖS PASIPELNIJIMO TIKSLAMS, IR VISŲ KITŲ KANČIOS KAINA.
Aš meldžiu, kad šitos mūsų kolektyvinės komunijos metu, mūsų atsivėrusių tau asmenybių gyvi meilės virpesiai, per mūsų viršsąmonę pasklindantys po visą kūriniją, pasiektų kiekvieną mūsų planetos prezidentą, premjerą, ministrą, bankininką, verslininką, medžiotoją, ūkininką, kiekvieną laikantį namuose katę ar šunį, ar bet kokį kitą gyvūną, ir kad šiems mūsų broliams ir sesėms nors kiek padėtų pajausti – jų pasąmonėje, o tada šitoji mintis prasiskverbtų ir į jų sąmonę – kokia gi yra jų TIKROJI rolė šitame gyvenime – toliau būti savanaudžių ir tik grupuotes tenkinančių sprendimų priėmėjais ir vykdytojais, ar siekti išmintingų ir šviesių sprendimų įgyvendinimo visų labui, ir visos kūrinijos labui, ir su tokiu požiūriu žvelgti ir į visus gamtos turtus ir jų panaudojimą visų labui, tuo pačiu ir į gyvūnus, kaip tu ir esi numatęs, kad šitaip būtų tausojama planetos aplinka ir joje esantys gamtos turtai – augmenija ir gyvūnija, mineralai ir gamtos visi ištekliai, kurie visi yra sukurti iš tavosios meilės energijos.
Manoj valia yra amžiams, ir amžinybėje, sulieta su tavąja. Amen.
------------------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, kada Rojaus Trejybė-AŠ ESU teikia mokymus, kaip ryžtingai ir drąsiai siekti dar ryškesnės šviesos ir ją skleisti kitiems.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-06-29 08:50:32Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2018 06 25 – 20val.) kolektyvinę komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje.
Šįkart pasimelskime už Tėvo idėjos, perteiktos viename iš Jo mokymų, įgyvendinimą. Tėvo idėja numato, kad Lietuvoje dabar, tokiomis sunkiomis ekonominėmis sąlygomis, pagrindinis dėmesys būtų skirts statyboms, bet ne tokioms, kokios dabar vykdomos stambių statybos kompanijų dėl grobuoniškų pelnų, bet visiems žmonėms reikalingoms statyboms, ir žemės ūkiui, bet ne grobikiškų stambių žemgrobių ir žemvaldžių, bet nedidelių save išlaikančių ūkininkų.
Mes už šitą idėją meldžiamės kartas nuo karto, tačiau pasimelskime ir vėl, ir vėl, kad ši idėja užvaldytų kuo daugiau žmonių, kad iš jų lūpų pasklistų tiek, jog pasiektų ir POLITIKUS – per įvairius susitikimus, per draugus ir pažįstamus.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Tie iš jūsų, kurie dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano maldas, kurias jums rašau iš visos sielos. Todėl ir jūs skaitykite jas atsivėrusia ŠIRDIMI.
----------------------------------
Mano Tėve, Amžinoji Kūrinijos Motina, Begaline Kūrinijos Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu pripildai KIEKVIENĄ TAU atsivėrusią dvasią savo gyvais virpesiais, pripildai savimi, gyvuoju savo buvimu, kurį tu suteiki kiekvienam mums per savo dvasią, Minties Derintoją, mūsų viduje esantį – realų ir gyvą.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mano dvasinis tikrasis aš trokšte trokšta tokio gyvo ryšio su tavimi, nes tavoji dvasia, Minties Derintojas, jį nuolat žadina ir ragina bendrauti su tavimi, patirti tave, ir daryti gėrį drauge su tavimi be jokios baimės.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tavo gyvoji komunija, gyvas ir labai artimas bendravimas, kiekvieną asmenybę skaistina, skaidrina, ir stiprina, kad ji vis daugiau trokšta būti panaši į tave, trokšta atspindėti tave savo materialiais veiksmais ir mintimis išorėje VISŲ LABUI, VISŲ APŠVIETIMO IR SUSTIPRINIMO LABUI, NES TIK TAIP BUS IŠGYDYTOS VISOS LIGOS TIEK VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ, TIEK VISUOMENĖS, TIEK INDIVIDŲ.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kada manoji asmenybė iš vidaus atsiveria tau, ir trokšta su tavimi susilieti ir šituo susiliejimu gyventi, net ir taip, kaip su tavimi susiliejo ir gyveno Jėzus prieš du tūkstančius metų.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mano dvasinis aš – tikrasis aš – tavo padovanotas kaip asmenybės dovana – vis labiau žvelgia tavuoju žvilgsniu, GYVOS TIKROVĖS žvilgsniu, nes tik tu mokai šitokiu žvilgsniu žvelgti į visus, ir net į visą kūriniją, kuri yra draugiška, ir kupina tavo gyvų virpesių, nes tik šie gyvi virpesiai ir yra gyvybinė ir kūrybinė energija, ir ji KURIA kiekvieną iš mūsų PER MŪSŲ ATSIVĖRIMĄ TAU IR DRAUGE SU TAVIMI VEIKIMĄ VISŲ LABUI.
Aš garbinu ir šlovinu tave laisva valia, gauta iš tavęs. Manoj valia yra amžinai ir amžinybėje sulieta su tavąja. Amen.

----------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar likite ramybės būsenoje, tegu jūsų dabar taip atsivėrusi dvasinė asmenybė, jūsų tikrasis aš, mėgaujasi šito palaimingo ryšio gyvybingu patyrimu su Rojaus Trejybe-AŠ ESU. O tada pereikite prie prašymų maldos.
----------------------
Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū tau už visus patyrimus iki šios akimirkos, ir už šitos akimirkos patyrimą. Ačiū tau už vis labiau mano pajuntamą tavo vedimą iš vidaus, kuris yra gyvas ir tikras, realus, ir pranoksta bet kokią iliuziją, ją išsklaidydamas, ir atremdamas į tave, patį tvirčiausią pagrindą, esantį kiekviename iš mūsų, per tavo dvasią – Minties Derintoją.
Šįkart aš pakviečiau savo dvasinius brolius ir seses į mūsų koletyvinę komuniją, kad pasimelstume už Tėvo idėją, man perteiktą viename iš Jo mokymų, ką daryti Lietuvai tokiomis sunkiomis ekonominėmis sąlygomis – valstybės pagrindinį dėmesį nukreipti į statybą ir žemės ūkį, nes statybos vysto mažiausiai dar penkias kitas šakas – transportą, komunikacijas, kelių tiesimą ir priežiūrą, statinių priežiūrą, ir statybinių medžiagų gamybą, ir prekybą. Žemės ūkis yra pagrindinis visuomenės moralės aruodas ir darbo aprūpintojas visai šeimai kaime.
Aš šitą idėją patalpinau mūsų svetainėje, o dabar kviečiu mūsų visų bendromis pastangomis melsti, kad kuo daugiau žmonių susipažintų su pačia idėja, kad ji pasiektų tuos žmones, kurie priima sprendimus, ir ypač kad ji pasiektų jų širdis, ne tik protą.
Mes meldžiame, kad ši Tėvo idėja būtų įgyvendinama kuo sklandžiau, ir kuo daugiau visų labui, kad kuo mažiau jos įgyvendinime būtų iškraipymų ir savanaudiškumo, nes dabartinė tamsa sieks ir ją palenkti savo naudai, o ne visų labui, kad išliktų Lietuvos šalis ir jos visuomenė.
Mes meldžiame, kad tai ir būtų TOJI idėja, kurią vyriausybės nariai, parlamento nariai, prezidentė sužinotų iš įvairių EILINIŲ žmonių, ir skirtingose vietose, o ne iš TARIAMŲ ekonomikos ekspertų, kurių nėra DABAR ne tik LIETUVOJE, BET IR VISAME PASAULYJE, nes jie viską daro tik TEORIŠKAI samprotaudami, ir BE KŪRĖJO, todėl jų rekomendacijos ir teorijos žlugo, o pasaulio ekonomika ir finansai prarado Tėvo-Rojaus Trejybės numatytą evoliucinį vystymąsi VISŲ ŠVIESOS LABUI, O NE ATSKIRŲ FINANSINIŲ-EKONOMINIŲ GRUPUOČIŲ LABUI, MŪSŲ VISŲ KITŲ SĄSKAITA.
Tik įgyvendinus šią idėją būtų galima sustabdyti Lietuvos emigraciją, tuo labiau, kad ir Lieruvoje gyvenantiems labai stinga namų, butų, o finansinių išteklių, esant dabartinėms neadekvačioms namų ir butų kainoms, kada juos stato savanaudžiai, valdantys didelius turtus ir didžiules statybos kompanijas, ir nužmogėję bankinininkai, lupantys devynis kailius palūkanomis ir visokiomis prigalvotomis ir tik bankui naudingomis grobikiškomis sąlygomis iš neturtingų Lietuvos žmonių, gaunančių kreditą iš banko, nėra iš viso nei jauniems, nei pagyvenusiems, tuo labiau, kad šios idėjos įgyvendinimas iš vietos resursų nieko papildomai nekainuotų - tereikia politinio sprendimo - sudaryti sąlygas žmogui veikti laisvai. Dar daugiau, bet kokia visuomenė, jeigu joje kaimo gyventojai nesudaro 20 procentų gyventojų, yra savaime pasmerkiama išnykimui. Štai kokia yra kaimo galia, palyginus su miesto - penkis kartus galingesnė, nes tik ji saugo tautos gyvybingumą, todėl ir ji turi būti saugoma, o ne naikinama, kaip yra dabar Lietuvoje - vykdant Eurpos pseudosąjungos kvailas biurokratų direktyvas - palikti žemės ūkyje ne daugiau 5 procentų žmonių. Tai pragaištis bet kuriai tautai.
Mes meldžiame, kad ir patys galėtume prisidėti prie šitos idėjos skleidimo kitiems savo broliams ir sesėms DVASIOJE, kad ji taptų konkrečia kryptimi, kur turi žvelgti Lietuvos valdžia ir verslininkai, jeigu jie nori Lietuvos savarankiškumo ir visuomenės RAMYBĖS, PALAIKYMO, IR IŠLIKIMO.
Mes meldžiame, kad šitoji Tėvo idėja skintųsi kelią kaip pagalbinė priemonė dideliai daliai žmonių nušvisti dvasiškai, nes ją įgyvendinant įvyktų daug dalykų, kurie net ir netikinčius žmones verstų susimąstyti, kaip gi taip galėjo atsitikti, kad jie tokioje padėtyje išsprendė savo reikalus, kada savo žvilgsnį pasuko jau ne vien tik savo naudos, bet visuomenės labui.
Mes meldžiame, kad Tėvo idėja leistų ir mums taip pat tapti ryžtingesniems ir prisidėti prie jos įgyvendinimo savo dvasine šviesa ir vis stipresniu atsidavimu Rojaus Trejybės-AŠ ESU vedimui iš vidaus, ir visų labui.
Mes meldžiame, kad Tėvo idėja skintųsi kelią dabartinėje tamsoje ir ją taip pat veiktų savo DVASINE šviesa, net ir pačios materialios idėjos įgyvendinimo procese.
Aš meldžiu,kad Lietuvos valdžia spręstų realias problemas, o ne BUTAFORINES UKRAINOS, GRAIKIJOS, EUROPOS PSEUDOSĄJUNGOS, KURIOS LIETUVAI YRA TIKRAS AKMUO PO KAKLU, KURIS SUKELS VIS NAUJAS IR NAUJAS IR VIS DIDESNES PROBLEMAS, O TUO PAČIU IR VISAS KAINAS.
Manoj valia yra amžinai ir amžinybėje sulieta su tavąja. Amen.
----------
Po maldos likite ramybės būsenoje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU suteikiamo mokymo, kaip būtų galima labiau skleisti Tėvo šią idėją, kad ji pasiektų kuo daugiau mūsų dvasios brolių ir sesių.

Telydi jus Kūrėjo Ramybė ir Palaima, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-06-21 17:59:16Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio (2018 06 18 – 20 val.) komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje. Šįkart pasimelskime už mūsų dvasinius brolius ir seses, sergančius ar patyrusius fizinius sužalojimus, įskaitant ir vaikus, o ypač už patekusius į depresiją, o taip pat ir už jaunas motinas, po gimdymo patiriančias stresą, sutrikdytą šeimos gyvenimo ritmą, dažną isteriją ir nesuvokimą savosios aplinkos ir padėties, kas veda į šeimos griovimą ir vaikų būsimąsias ligas.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas labai nuoširdžiai, kad pajustumėte giluminę žodžių prasmę, net tik jų reikšmes, kurias duoda žodynas.
-----------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu sukūrei materialią kūriniją, daugybę visatų, o jose daugybę saulių-žvaigždžių, kurios visos turi savo veikimą, turi PRASMĘ VISOJE KŪRINIJOS ŠEIMOJE.
Aš garbinu ir šlovinu tave už sukurtą gyvybę, tokią įvairią ir tokią gausią milžiniškame skaičiuje planetų-pasaulių.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tavoji meilė, gyvoji meilė, visą kūriniją taip pat pavertė gyvu visos tavosios šeimos pasireiškimu visumos labui, visų labui, kad tik meilės dėka visa kūrinija yra VALDOMA, PLEČIAMA, IR ŠVIESINAMA.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tavoji kūrinija visur turi nuostabų energijos pasireiškimą, energijos, kuri sukuria naujas planetas, naujus pasaulius, kuriuose taip pat bus kuriama nauja gyvybė, ir ji vystysis ir augs, net ir taip, kaip vystomės mes dabar čia, šitame pasaulyje. Tačiau tu mus ruoši tų naujų, būsimųjų, pasaulių būsimosios gyvybės dvasiniais mokytojais, kad mes patys galėtume iš pradžių pažinti visą tavo DABARTINĖS kūrinijos veikimą ir mokėti panaudoti energiją net ir taip, kaip ją panaudoji tu VISUMOS LABUI IR VISŲ GEROVEI.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus visus, ir kiekvieną, vedi link savęs į Rojų ir šituo vedimu atskleidi vis naujus ir naujus kūrinijos pažinimo ir veikimo horizontus, kad jie mūsų negąsdintų, bet priešingai viliotų jų siekti dar ryžtingiau, atkakliau, ir kantriau.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi meilė, tiesą, gailestingumas, gėris ir grožis, ir mus mokai šituos pačius dvasinius vaisius vesti kasdien visų labui.
Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavąja. Amen.
-----------------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite kelias minutes ramybės būsenoje ir gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU Asmenų GYVĄJĄ VIRPESIŲ TIKROVĘ, o tada pereikite prie prašymų maldos.
----------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū tau už visus patyrimus, ką patyriau iki šios akimirkos, ir ką patiriu šitą pačią akimirką, nes būtent dėl šitų patyrimų ir esu dabar toks, kad meldžiu tave ramybės ir įtikėjimo tiems mūsų dvasios broliams ir sesėms, įskaitant ir mažuosius brolius ir seses dvasioje, kurie taip pat kenčia fizines kūno - O DEPRESIJOS AKIVAIZDOJE IR PASĄMONĖS TARŠOS ĮSIVIEŠPATAVIMO REALŲ POVEIKĮ SĄMONEI - kančias, kaip ir jų tėvai pergyvena ir kenčia savo viduje, matydami sergančius savo mylimuosius vaikelius.
Aš meldžiu, drauge su savo dvasiniais broliais ir sesėmis, kad visi sergantieji - TIEK FIZINĖMIS, TIEK DVASINĖMIS PERGYVENIMŲ LIGOMIS - ir sužeistieji per nelaimingus atsitikimus, o taip pat ir šie mažyliai ir jų žemiškieji tėvai, kurie dabar atsidūrė tokioje jiems sunkioje padėtyje, kada jų protas, pilnas baimės, nežinios, kada jie neturi ramybės ir puola net į paniką, jeigu jų mylimųjų gijimo-sveikimo procesas per ilgai užtrunka, tada įsivelia abejonės, kodėl taip ilgai nepagyjama. Tada kyla ĮTAMPA IR JI PERSIDUODA REALIAIS VIRPESIAIS - ŽEMO DAŽNIO ENERGINIAIS VIRPESIAIS IR APLINKINIAMS, TIEMS PATIEMS JŲ MYLIMIEMS IR NEGALINTIEMS PASVEIKTI, TODĖL GIJIMO PROCESAS TIK SUNKĖJA. O ILGALAIKIŲ DEPRESIJŲ ATVEJU ARTIMŲJŲ BAIMĖ IR NEPASITIKĖJIMAS TIK DAR LABIAU PAAŠTRINA DEPRESIJOS PASIREIŠKIMĄ JAU IR TAIP BE JĖGŲ ESANČIAM JŲ ŠEIMOS NARIUI.
Tai pat meldžiuosi ir už jaunas motinas, po gimdymo patiriančias stresą, sutrikkdytą šeimos gyvenimo ritmą, dažną isteriją ir nesuvokimą savosios aplinkos ir padėties, kas veda į šeimos griovimą ir tų, ką tik gimusių, vaikų būsimąsias ligas. Meldžiu, kad jos atrastų savo viduje tave ir tik šitokiu Gyvuoju Keliupasukusios jos palaipsniui pajėgs sustyguoti savo gyvenimą ir santykius šeimoje.
MELDŽIU, KAD PASĄMONINĖ BAIMĖ TIRPTŲ TAVOJOJE TIKROVĖJE KIEKVIENAM, DABAR PATIRIANČIAM DEPRESIJĄ AR APATIJĄ, AR KENČIANČIAM FIZINIŲ LIGŲ AR TRAUMŲ KELIAMĄ SKAUSMĄ IR KANČIĄ, MELDŽIU, KAD TAVOJI APVAIZDA PADĖTŲ TOKIEMS TAVO VAIKAMS, O STIPRESNI, KAD PASIIMTŲ TAVO TEIKIAMĄ IŠ VIDAUS PASVEIKIMĄ, KURIO NEPAJĖGŪS SUTEIKTI MATERIALŪS DAKTARAI, MELDŽIU, KAD ATLIEKAMOS PROCEDŪROS NIEKAM NETURĖTŲ ŠALUTINIO NEIGIAMO POVEIKIO, KURĮ NEUTRALIZUOTŲ TAVOJI APVAIZDA, KAD STIPRĖTŲ JŲ VISŲ PASITIKĖJIMAS TAVIMI, IR SAVIMI, IR GILĖTŲ ĮTIKĖJIMAS Į TAVĄJĮ VISAGALIŠKUMĄ IR PASVEIKIMĄ FIZINE IR DVASINE PRASME, KADA DVASIA TAMPA VIS LABIAU VIEŠPATAUJANČIA MATERIALAUS KŪNO ATŽVILGIU, KAD JIE PASVEIKĘ PALIKTŲ LIGONINĘ KAIP PATYRIMO PRAEITĮ, IR VISIŠKAI ĮSISAVINĘ TAVO NAUJĄ IŠŠŪKĮ – TIK ATSIDAVUS VISA SAVO DVASINE ASMENYBE ĮMANOMAS PASVEIKIMAS IR SVEIKATOS PALAIKYMAS VISADA, KAD IR KOKIA BŪTŲ NEPALANKI APLINKA.
Aš meldžiu visiems, kurių laukia chirurginės operacijos, kad jie pirmiausia patys atsiremtų į tave, Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir tuomet ir chirurgai taps tavo Apvaizdos dalimi, vykdys TAVO valią, nors ir patys nieko nežinos apie tavo gyvą buvimą ir jų pačių viduje.
Aš meldžiu, drauge su visais, jiems visiems pasveikimo, ir siunčiu gyvus TAVO virpesius, kad juos pajaustų kaip nuraminimo impulsą iš išorės, net ir taip, kaip tavo GYVI virpesiai juos ramina ir stiprina iš vidaus; tik jie jų nepajunta dėl savo uždarumo tiems gyviems virpesiams, ir dėl to jie yra patekę į tokią jiems sunkią ir kančias keliančią padėtį.
Aš meldžiu, kad TAVOJI APVAIZDA ISIKIŠTŲ IR SUTEIKTŲ PAGALBĄ GYDANT JUOS VISUS, kad šitie mūsų dvasiniai broliai ir sesės patikėtų, jog TAVOJI GYVOJI ENERGIJA DARO TAI, KAS NEPRIEINAMA NET GERIAUSIEMS ŽMOGIŠKIESIEMS DAKTARAMS, KAIP IR VAISTAMS, O TAU PRIEINAMA IŠ VIDAUS, IR PANAUDOJANT APVAIZDOS ĮSIKIŠIMĄ, kad pasveikimas stiprintų ir pasveikusius ir jų artimuosius, kad jie nors kiek susimąstytų, jog su malda ir apvaizda pasveikstama visada daug greičiau ir lengviau.
Aš meldžiu, kad gydytojai pajaustų TAVO GYVĄ buvimą savo viduje ir jie patys aiškintų savo pacientams, bet ypač susirgusių vaikų tėvams, kurie dabar yra tokioje sunkioje padėtyje, kad jie turi su meile ir su tavimi gydyti TAVO mylimus vaikelius.
Aš meldžiu, kad mes visiems, ypač mažiems vaikams, tą aiškintume, kad jie kuo jaunesni būdami sužinotų apie REALŲ, NE ILIUZINĮ GYVENIMĄ KŪRINIJOJE DRAUGE SU TAVIMI, TAVYJE, IR ATRADUS TAVE SAVYJE, IR AIŠKINTUME JIEMS PATEKIMO Į AMŽINYBĘ KAINĄ – ĮTIKĖJIMO Į TAVE KAINĄ – KAD JIE NIEKADA NEBESIRGTŲ BŪDAMI GYVAME RYŠYJE SU TAVIMI NUO KO JAUNESNIO AMŽIAUS.
Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavąja. Amen.
---------------
Po maldos dar pasilikite kelias minutes ramybės būsenoje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU Asmenų suteikiamų mokymų, kaip mes galime padėti sergantiems, ypač vaikams, kaip ir jų žemiškiesiems tėvams.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-06-14 11:14:20Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (20018 06 11 – 20val.) kolektyvinę komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje. Šįkart pasimelskime už pensininkus ir bedarbius visose šalyse.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite, tik labai nuoširdžiai, mano jums rašomas maldas.
-------------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, aš garbinu ir šlovinu Tave, kada aš atsiveriu tau visa savo dvasine gelme, tada ir trokštu išlieti save šlovės himnais TAU.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu suteikei man asmenybės kategorijos Gyvybę, ir Sparnus, skrieti laisvame Meilės skrydyje savo kasdieniais darbais visų labui.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu vedi visą savo kūrinijos šeimą į vis ryškesnę Šviesą, ir tokioje Šviesoje Tau atsivėrusi asmenybė pati trokšte trokšta jos ir savo aplinkai.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu tobulini mus kiekvieną, pagal Savo numatytą Evoliucinį Planą, kad mes įgyvendinę savo Likimą, kurį Tu taip pat mums numatei, ir pasiekę Rojų, visos kūrinijos geografnį centrą, ir stovėdami TAVO AKIVAIZDOJE, galėtume – KIEKVIENAS – pasakyti tau: MYLIMAS TĖVE, MYLIMA AMŽINOJI MOTINA, MYLIMA BEGALINE MOTINA, Tavo užduotis sėkmingai įvykdyta - aš, atsidavęs Tavajam vedimui dar būdamas materialiu pavidalu miritingasis jau šlovinau tave, ir ėjau pas Tave į gimtuosius namus Rojuje, ir štai šiuo metu stoviu Tavo akivaizdoje ir esu kupinas meilės ir pasitenkinimo dėl gyvo ryšio su Tavimi ir net susiliejimo su Tavimi per visą kelionę, o dabar sėkmingai esu įvykdęs Tavo priesaką – BŪKITE TOBULI, NET TOKIE TOBULI, KOKS TOBULAS ESU AŠ – ir esu NAMUOSE PAS MYLINČIUS IR MYLIMUS TĖVUS, KAD GALĖČIAU SU JUMIS KURTI GĖRĮ VISOS KŪRINIJOS LABUI JAU PO TAVOJO APKABINIMO ROJUJE.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, ir tą darau iš meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje yra sulieta su Tavąja, ir Partnerės valia. Amen.
-------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo dar pasėdėkite ramybės būsenoje keletą minučių, gerkite gyvą Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meilės nektarą, o tada pereikite prie prašymų maldos.
---------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū Tau už mano vis gilėjantį ryšį su Tavimi, ir pasitikėjimą Tavimi ir savimi, už kiekvieną patyrimą iki šios akimirkos, ir už šitą pačią akimirką, nes šie patyrmai mane sutvirtina ir ugdo.
Šį vakarą aš, drauge su savo broliais ir sesėmis, meldžiuosi už pensininkus ir bedarbius, nesvarbu kokiame pasaulio krašte jie gyventų, meldžiu jiems dvasinio ryšio su Tavimi ir atramos suradimo savo viduje - atradus Tave.
Kada visų šalių vadovai, politikai, vyriausybių nariai, ir verslo dalyviai yra visiškai akli ir pasimetę, kada jie nesuvokia, kaip sutvarkyti ekonomiką ir finansus, atsirėmus į TAVE, tada pensininkų ir bedarbių padėtis tampa ne tik sunki, bet beviltiška, nes resursai senka, o naujų darbo vietų ir pajamų šaltinių niekas nekuria, nes nežino, kaip juos sukurti, kada tik vis labiau auga NEPASITIKĖJIMIAS. Ir labiausiai nukenčia silpniausi materialia prasme.
Aš meldžiu su savo broliais ir sesėmis visiems pensininkams ir bedarbiams gyvo ryšio su Tavimi ir tik šito gyvo ryšio dėka jie pasisems kantrybės ir išminties iš Tavęs, kaip pasielgti tokioje jiems sunkioje situacijoje ir aplinkoje, kad jie net ir tokiomis sunkiomis ekonominėmis sąlygomis būtų atkaklumo ir ryžto pavyzdžiai kitiems jų broliams ir sesėms, kurie jų padėtyje atsidurs dar tik ateityje.
Aš meldžiu šioje gyvojoje kolektyvinėje komunijoje su savo broliais ir sesėmis visiems sunkumus patiriantiems pensininkams ir bedarbiams pasitikėjimo tavo vedimu iš vidaus, kad jie tikrai patikėtų, ir tavimi pasitikėtų, jog su Tavimi viskas yra įmanoma, nes tai, ko trokšta sūnus ir nori Rojaus Trejybė-AŠ ESU, tas YRA.
Aš meldžių savo broliams ir sesėms stiprybės ir gyvo ryšio su tavimi, kad jų valia susilietų su Tavo valia, nes tik toks kelias išves juos iš tamsos ir ekonominės duobės.
Manoj valia per amžių amžius ir amžinybėje yra sulieta su Tavąja, ir Partnerės valia. Amen.
------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje, tegu jūsų atsivėrusi siela klausosi Tėvo mokymo, kaip sunkumus patiriantys pensininkai ir bedarbiai, bet kuriame pasaulio kampelyje turi pasiimti pagalbą jiems jau suteikiamą Tėvo-Rojaus Trejybės.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas
2018-06-08 09:32:01Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2018 06 04 – 20val.) kolektyvinę dvasinę komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir tarpusavyje.
Šįkart drauge pasimelskime ir savo meilės virpesius siųskime visiems MŪSŲ JAUNESNIEMS – FIZINIU AMŽIUMI – DVASIOS BROLIAMS IR SESĖMS – mokiniams, ir studentams, kurie tuoj tuoj pradės - o kai kurie jau ir pradėjo vasaros atostogas, kad jie atsivertų Rojaus Trejybei-AŠ ESU ir leistų atostogas PRASMINGAI.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.

Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas nuoširdžiai.
------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina, Begaline Dvasia-Motina, AŠ ESU, aš garbinu tave, kad tu esi Kūrėjas, ir iš Savosios meilės sukūrei gyvybę, kuri gali augti, vystytis, ir šviesėti taip, kaip ir numato tavo sumanytas Evoliucijos Planas visai kūrinijos šeimai, kad kiekviena asmenybė, patirdama Tave savo viduje, siektų kuo ryškesnės Tavosios Šviesos pojūčio ir veikimo drauge su Tavimi visų labui.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad Tavoji Meilė, gyvų virpesių galia paveikė, ir veikia, mane, kad aš vis labiau trokštu dar gilesnio susiliejimo su Tavimi per garbinimą, o taip pat trokštu patirti ir Tavo gyvą buvimą mano paties viduje nuoširdaus atsivėrimo akimirką - ypač garbinimo metu.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tik Tavo dėka mes – įskaitant ir mūsų jaunesnius dvasios brolius ir seses – ir galime šviesėti, kada savo laisvą valią suliejame su tavąja.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, nes Tu esi toji nuostabi ir nesustabdoma gyvoji upė, kurioje kiekviena atsivėrusi tau asmenybė pajunta Tavosios Tikrovės Upės tekėjimo kryptį ir atsiduoda Tavosios Upės tekėjimo srovei, jausdama Tavąją Meilę ir pati mylėdama ir Tave, ir kitus dvasinius brolius ir seses.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus visus – ir vaikus – kiekvieną asmeniškai, vedi iš vidaus, žinodamas visus mums reikalingus augimo veiksmus, ir visą laiką mus skatindamas tuos veiksmus atlikti – savo lygiu – visumos labui, visų šviesos labui, nes Tu ir esi toji Šviesa – ir net dar daugiau - Šviesos Šaltinis ir Centras – į Kurį mes ir žengiame pažindami Tavo kūriniją ir Tavo veikimą joje vis labiau ir giliau.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tavoji gyvoji Meilė kiekvieną Tau atsivėrusį asmenį priverčia – varomąja Meilės galia – trokšti skvarbesnės įžvalgos ir gilesnio patyrimo kūrinijos šeimoje ir veikimo joje, ir jos labui.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, iš meilės ir laisva valia. Manoji valia yra per amžius, ir amžinybėje, sulieta su Tavąja. Amen.
------------
Po pagarbinimo dar likite ramybės būsenoje, ir gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU meilės gyvą nektarą, o tada pereikite prie prašymų maldos.
------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina, Begaline Dvasia-Motina, AŠ ESU, ačiū Tau už mūsų visų patyrimus, ir už mano patyrimą ir vis didėjantį troškimą susilieti su tavimi, ačiū Tau ir už šios pačios akimirkos patyrimą.
Šįkart savo kolektyvinėje dvasinėje komunijoje su Tavimi, ir tarpusavyje, mes meldžiamės už mūsų jaunesnius – fizine prasme – dvasios brolius ir seses – mokinius ir studentus – kad jie pajaustų mūsų gyvus meilės virpesius, kad jie nors akimirką susimąstytų, kas tai buvo, kokį nesuprantamą impuslą jie patyrė dabar, kad toks patyrimas jiems būtų pirmasis žingsnis į atsivėrimą Tau ir Tavęs atradimą savyje, kad jie atsiremtų visa savo dvasine gelme į Tave, nes tik su Tavimi gali būti prasmingai leidžiamos atostogos keliaujant ar net niekur toli ir nevažiuojant, net ir būnant savo aplinkoje.
Aš meldžiu, kad Tavoji Apvaizda – jiems taip daug padedanti – veiktų taip, kad mūsų jaunesnieji dvasios broliai ir sesės susimąstytų, kaip čia atsitiko, kad savo kelyje jie patyrė kokį nors nepaaiškinamą ir nesuprantmą epizodą per vasaros atostogas, ir to epizodo paneigti jie negali niekaip, kad jo nebuvo, kad tai jie papasakotų savo draugams mokykloje ar unversitete, ir kad visa tai juos vestų ir į platesnio požiūrio į aplinką puoselėjimą ir į atsivėrimą Tau ir Tavęs atradimą savyje.
Aš meldžiu, kad jie būdami dar mokiniais ar studentais – ir turėdami ne tiek užterštą pasąmonę, lengivau pajaustų ir mūsų meilės siunčiamus virpesius, ir Tavo beldimą iš vidaus, ir Tavosios Apvaizdos jiems parengiamus nutikimus išorinėje aplinkoje, kad neįsitrauktų į blogų darbų žabangas per vasaros atostogas, kada jų dienotvarkė tampa išbalansuota, laisva, nebeturinti jokio pagrindinio centro, aplink kurį suktųsi jų gyvenimo dienos – mokymosi mokykloje ar universitete – kad jie nepadarytų nusikaltimų ir patys dėl to nepatirtų – dėl savo klaidingų ir neapgalvotų veiksmų – karčių ir realių pasekmių tiek jų fiziniam kūnui, tiek dar labai nebrandžiam ir nestabiliam jų protui, kuris neturėdamas Tavosios dvasinės įžvalgos juos ir suklaidina.
Aš meldžiu, kad mūsų – jau atsivėrusiųjų Tau – meilės gyvi virpesiai pasiektų visus mūsų jaunesniuosius dvasios brolius ir seses, kad jie pajaustų iš išorės kažkokį jiems nesuprantamą, bet nuraminantį švelnų energijos dvelktelėjimą, net kaip Tu visada juos ramini iš vidaus, kad jie pajaustų savo viduje sustiprinimą ir neapsakomą palaimą, kad jie tokioje būsenoje lengviau atsivertų Tau ir visiškai kitokiu žvilgsniu pažvelgtų ir į jiems skirtų vasaros atostogų prasmę.
Mes meldžiame, kad ir jų tėvai prisidėtų prie savo ir jų vaikų dvasinio nušvitimo ir sustiprėjimo, pradėdami drauge su savo vaikais melstis savais žodžiais, ir šituo padėtų jiems pažvelgti į atostogas drauge su Tavimi, o ne betikslį laiko leidimą, net ir keliaujant po egzotiškas šalis tik materialiam kūnui, kada dvasia vis tiek miega ir net nėra žadinama. Tada tokios materialios atostogos net ir gražioje šalyje sukelia nuovargį, kad po tokių atostogų reikia ramybės ir poilsio tiek kūnui, tiek protui.
Atostogų - kaip ir gyvenimo ir mokymosi -Prasmė yra tik su Tavimi, mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina, Begaline Dvasia-Motina, ir AŠ ESU.
Manoji valia yra per amžius, ir amžinybėje, sulieta su Tavąja. Amen.
---------------
Po maldos dar pasėdėkite keletą minučių tyloje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU suteikiamų mokymų, kurie nusės į jūsų pasąmonę, o reikiamu laiku iškils į sąmonės lygį.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-05-31 18:19:06Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio (2018 05 28 – 20val) komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje, kurioje taip pat dalyvauja ir daugybė įvairių dvasių ir Tarpinių Būtybių, kad mūsų komuniją dar labiau sustiprintų.
Kasmet iš Lietuvos bėga daugiau kaip 50.000 lietuvių - visa Marijampolė dingsta iš Lietuvos. Ir jie bėga vien tik valdžios genami iš namų, nes dėl aukštų mokesčių ir engimo tiesiog nebepajėgia sudurti galo su gala, ir visa biurokratinė sistema sukuria tokią atmosferą, kad Lietuvoje net kvėpuoti sunku. Iš ten, kur gerai, žmogus niekada nebėga. NIEKADA. Ir valdžia BEJĖGIŠKAI NULEIDUSI RANKAS IR GALVAS NUSIKALSTAMAI PRIEŠ VISUOMENĘ KEMŠASI SAU PINIGINES TŪKSTANTINIAIS EURŲ ATLYGINIMAIS UŽ DARBĄ, KURIO NE TIK NEATLIEKA, BET IR IŠ VISO NET NESUVOKIA NUO KO GI IŠ VISO PRADĖTI IR KĄ DARYTI TOLIAU SU LIETUVA.
Ir visos VALSTYBINĖS šventės - LIEPOS 6-OJI, VASARIO 16-OJI, KOVO 11-OJI -- JAU YRA NE KAS KITA, KAIP PASITYČIOJIMAS IŠ ŠALIES NEPRIKLAUSIMYBĖS, NES JOKIOS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SENIAI NEBĖRA - JI PARDUOTA BRIUSELIO IR VOKIETIJOS BIUROKRATAMS, BIURGERIAMS, IR NATO GENEROLAMS, KURIE IR ŠEIMININKAUJA IR LUPA DEVYNIS KAILIUS NUO LIETUVIŲ NUGAROS PER PADLAIŽIŲ IR MELAGIŲ POLITIKŲ NUSIKALSTAMUS VEIKSMUS, KURIE JAU NET FIGOS LAPELIO PRIEDANGOS NEBETURI, JOG RŪPINASI JIE VISUOMENĖS GEROVE - O KAM DANGSTYTI IR SUKTI GALVĄ, KAIP ČIA PATEISINUS SAVO VEIKSMUS? TADĖL JIE VISI IR NORI, KAD ŽMONĖS - JAUNIMAS - VISI BĖGTŲ IŠ SAVO KRAŠTO IR JIEMS NETRUKDYTŲ, NE EMIGRUOTŲ, BET TIESIOGINE PRASME BĖGTŲ, IR KAD NELIKTŲ ČIA NĖ VIENO LIETUVIO, O TIEMS VERTELGOMS LIKTŲ LAISVA TERITORIJA.

TAIGI - ŠĮKART pasimelskime už IŠMINTĮ TŲ mūsų brolių ir sesių dvasioje, kurie valdo-ENGIA Lietuvą, kad kuo mažiau žmonių paliktų Lietuvą, nes Lietuvai iš viso TOKS EPIDEMINIS KAIP NUO MARO bėgimas yra pražūtingas.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas labai nuoširdžiai.
-------------------
.Mylimas Tėve, mylimas Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave visa savo dvasine gelme, nes aš trokštu šito gyvo ryšio su tavimi, šitos gyvos KOMUNIJOS, kuri leidžia pajausti tavo gyvą buvimą mano viduje, nes tu ir esi kiekviename iš mūsų per savo dvasią – Minties Derintoją, ir mus suvieniji net ir dabar šitoje dvasinėje komunijoje.
Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji meilės vandenyno banga tiek užlieja mane, kad aš trokštu suptis ant tavosios meilės bangų, ir skęsti kuo giliau tavajame meilės vandenyne GARBINDAMAS tave.
Aš garbinu ir šlovinu tave,.nes tik tu esi nesibaigiančios ir gyvos meilės Šaltinis ir Centras visai kūrinijai ir visą kūrinijos šeimą maitini gyvais meilės virpesiais, kurie leidžia patirti tavo saldumą ir dar didesnį troškimą gerti tavo Meilės Gyvąjį Vandenį.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu visą kūriniją be perstojo girdydamas savo gyvuoju meilės vandeniu suteiki jos kiekvienam vaikui tiek gyvybinės energijos, kad jis visą savo energiją trokšte trokšta pašvęsti TAU, ir DRAUGE SU TAVIMI KURTI GĖRĮ VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS ŠVIESOS, IR DAR RYŠKESNIO SAVO NUŠVITIMO LABUI.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus, kiekvieną, vedi gyvuoju keliu kasdien, ir į vis ryškesnę šviesą, ir tik mūsų atsitolinimas nuo tavęs ir sukelia daugumai, absoliučiai daugumai mūsų dvasinių brolių ir sesių NENORĄ SIEKTI DAR RYŠKESNĖS TAVOSIOS ŠVIESOS NEGU JĄ JAU PASIEKĖ ŠIANDIEN, NES BET KOKS NENORAS IR VISOS ABEJONĖS IŠKYLA TIK TADA, KADA SUSILPNĖJA GYVAS ASMENINIS RYŠYS SU TAVIMI ARBA JIS NET VISAI NUTRŪKSTA dėl polinkių siekti malonumų tik sau, o apie visumą net negalvoti.
Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia yra sulieta su tavąja valia per amžius ir amžinybėje. Amen.
----------------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite keletą minučių tyloje ir pajuskite gyvąjį Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meilės nektaro tekėjimą savo viduje. O tada pereikite prie prašymų maldos.
-----------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū tau už visus patyrimus, ką patyriau iki šios akimirkos, nes jie visi buvo labai vertingi, kad pasiekčiau šitos akimirkos giluminį atsivėrimą tau ir dabar dalyvaučiau šitoje kolektyvinėje gyvoje komunijoje su tavimi.
Aš, drauge su savo dvasiniais broliais ir sesėmis žmogiškuoju pavidalu, o taip pat drauge su savo broliais ir sesėmis dvasiomis, ir Tarpinėmis Būtybėmis, kurios taip pat dalyvauja mūsų šioje kolektyvinėje maldoje, kad mus stiprintų ir padėtų eiti šituo gyvuoju šviesos ir meilės Rojaus Trejybės-AŠ ESU keliu, meldžiu TAVOSIOS GYVOSIOS IŠMINTIES visiems mūsų LIETUVOS VYRIAUSYBĖS IR SEIMO NARIAMS, PREZIDENTEI, kurie priima politinius ir ekonominius sprendimus, turinčius poveikio LIETUVOS tolimesniam vystymuisi. Lietuva jau neteko gal pusantro milijono žmonių – o tokiai mažai šaliai santykinai tai didžiausia emigracija visoje planetoje - Tarybų Sąjungos laikais gyveno Lietuvoje daugiau kaip 3 milijonai septyni šimtai tūkstančių žmonių, dabar jau ir PUSTREČIO nebėra, jeigu skaičiuoti dorai, o ne taip, kaip per gyventojų surašymą, kai delsė, bijojo, paskelbti, kad pritrūko gyventojų iki trijų milijonų.
Argi žmogus išvažiuotų visam laikui iš ten, kur GIMĖ IR AUGO, KUR ŠAKNYS YRA, KUR JAM GERA GYVENTI IR DIRBTI, KURTI IR ŠVIESTI? NE - NIEKADA. O juk TOKIAS APGAILĖTINAI NEPALANKIAS sąlygas ir sudaro mūsų dvasios broliai ir sesės – konkretūs ir realūs – savo sprendimais, savo veiksmais, kurie šiandien yra nukreipti vien tik į tamsą ir naikinimą VISŲ EILINIŲ Lietuvos žmonių, todėl jauni ir aktyvūs pasirenka EMIGRACIJĄ IR SAVO GERBŪVĮ KURIA SVETUR, tuo pačiu nebekurdami Gėrio ir Meilės darbų LIETUVAI - ir Lietuvoje. Ir dar daugiau - neskleisdami aukšto dažnio virpesių iš tavęs. Ir Lietuva būtent dėl to vis daugiau ir daugiau skursta ir vysta, kaip sergantis medelis, negaunantis gyvo vandens ir gyvybingos augimui dirvos. O TOKIA NESVEIKA APLINKA SKATINS DAR DAUGIAU BĖGTI IŠ LIETUVOS IR DABAR DAR VISIŠKAI ESANČIUS VAIKUS, KADA JIE PAAUGS IR GERIAU SUVOKS, KAS YRA JŲ GYVENIMO APLINKA IR SĄLYGOS SAVĘS REALIZAVIMUI LIETUVOS EKONOMIKOS IR POLITIKOS SKURDE. O KAS LAUKIA JŲ VAIKŲ – LIETUVYBĖ AR PABĖGĖLIO DALIA?
Aš meldžiu, kad mūsų politikai dvasiškai imtų pabusti, apsidairę APLINKUI - KĄ JIE PADARĖ IR TOLIAU DARO SU LIETUVA NUSIKALSTAMO, kad ir verslininkai NUSTOTŲ IŠNAUDOTI IR TYČIOTIS IŠ JIEMS MILIJONUS NEŠANČIŲ EILINIŲ DARBININKŲ, MELDŽIU, KAD BANKAI NUSTOTŲ LUPIKAUTI IR SKRIAUSTI ŽMOGŲ, PAVOGDAMI, IŠPRIEVARTAUDAMI IŠ JO PINIGUS VISOKIAIS MOKESČIAIS už kiekvieną pinigų pervedimą, už kiekvieną pinigų perlaidą, ir kiekvieną valiutos keitimą imdami didžiausius mokesčius šitokiu būdu išprievartaudami pinigus iš tų, kuriems reikia tokių paslaugų, bet tik ne iš TOKIŲ GODUMU UŽNUODYTŲ BANKININKŲ, KURIE JAU IR PALŪKANŲ UŽ INDĖLIUS NEBEMOKA, NORS IŠ TŲ PAČIŲ INDĖLININKŲ PINIGŲ SAU KRAUNASI MILIJONUS PELNO.
Meldžiu, kad Lietuvos visa mokesčių sistema būtų peržiūrėta ir mokesčiai sumažinti būtų visiems, ir tuomet jų nereikėtų slėpti ir nuo jų bėgti susikūprinus į kitas šalis.
Mokslas ir gydymas privalo būti nemokami visiems ir visada - vien tik dėl politinės valdžios neišmanymo šios abi sritys tapo mokamomis verslo ir paslaugų - nekokybiškų pasalugų - teikimo sferomis, kurios nebeturi nieko bendro su nemokamu vaikų švietimu, jaunimo lavinimu ir šviesinimu, ir ligonių nuoširdžiu gydymu.
Meldžiu, kad LIETUVOS VALDŽIA IR VERSLAS NUŠVISTŲ TAVĄJA ŠVIESA IR IŠMINTIMI, KURIOS ATVAŽIUOTŲ PASIŽIŪRĖTI IŠ KITŲ PASAULIO KRAŠTŲ, KAIP DRAUGE SU TAVIMI VADOVAUTI ŠALIAI – JOS POLITIKAI, EKONOMIKAI, ŠVIETIMUI, KAIP DRAUGE SU TAVIMI GYVENTI IR GARBINTI TAVE IŠ MEILĖS TIEK MOKYKLOJE, TIEK SEIME, TIEK ŠEIMOJE, TIEK VERSLE.
Aš meldžiu, kad ir kitų šalių vadai, nesvarbu, ar jie būtų prezidentai, ministrai, bankininkai, verslininkai, pajustų savojo gyvenimo prasmę, todėl ir meldžiu jiems visiems tikrosios Išminties, kuri ateina tiesiai iš tavęs, nes tik tu esi neišmatuojamas Išminties Šaltinis visai kūrinijai.
Aš meldžiu, kad šitos mūsų dvasinės kolektyvinės komunijos metu, mūsų gyvi Meilės virpesiai, per mūsų viršsąmonę pasklindantys po visą kūriniją, pasiektų kiekvieną mūsų planetos prezidentą, premjerą, ministrą, bankininką, verslininką, ir kad šiems mūsų broliams ir sesėms dvasioje nors kiek jiems padėtų pajausti jų pasąmonėje, o tada šitoji mintis prasiskverbtų ir į jų sąmonę – kokia gi yra jų TIKROJI rolė šitame gyvenime – toliau būti savanaudžių ir tik grupuotes tenkinančių sprendimų priėmėjais ir vykdytojais, ar PADĖTI VISIEMS, savo darbais siekti išmintingų ir šviesių sprendimų įgyvendinimo visų labui, ir visos kūrinijos labui, tiek politikos, tiek ekonomikos, tiek švietimo sferose.
Aš meldžiu, kad mūsų Gyvi Meilės ir Šviesos virpesiai kuo stipriai lietųsi iš mūsų, kurie jau patys patiriame nušvitimą ir trokštame dar didesnės šviesos ir gėrio kūrimo drauge su TAVIMI, ką ir darome DABAR, GYVOJE KOMUNIJOJE SUSILIEDAMI SU TAVIMI IR SIŲSDAMI SAVO ŠVIESĄ IŠ MEILĖS, KAD NUŠVISTŲ IR VISI KITI MŪSŲ BROLIAI IR SESĖS DVASIOJE, DABAR DAR TEBESKENDINTYS TAMSOJE IR SAVANAUDIŠKUME IR TEBEPRIIMANTYS TOKIUS SPRENDIMUS, KURIE ŠVIESAI DAR LABIAU APSUNKINA KELIĄ.
Manoji valia yra sulieta su tavąja valia per amžių amžius, ir amžinybėje. Amen.
------------------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymų, kaip jums ryžtingai ir drąsiai siekti dar ryškesnės šviesos ir ją skleisti kitiems.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliška-Tėviška meile.

Algimantas
2018-05-24 08:30:27
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal