Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Kvietimas bendrai nuoširdžiai Pirmadieninei maldai II. Temos tęsinys

Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros pirmadienio (2007 03 30 - 22 val.) maldos už mūsų, KIEKVIENO IR VISŲ, didesnę išmintį.
Iš pradžių pagarbinkime mūsų visų mylimą Tėvą. Tiems, kuriems dar sunku garbinti Tėvą ir melstis savais žodžiais, galite pasinaudoti mano siūlomomis maldomis, tik svarbu, kad prieš tai jas perskaitytumėte ir suvoktumėte visų žodžių GILUMINĘ, dvasinę, prasmę, o per mūsų bendrą maldą jas skaitytų jūsų nuoširdžiai atsivėrusi siela.
------------------------------------------------------------------------------------
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad iš Tavosios meilės išauga žolė ir prasiskleidžia gėlės žiedas.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavoji meilė suvirpina ir mano sielą iš vidaus.
Tėve, aš garbinu Tave, kad Tavosios meilės dėka galiu mylėti ir aš, ir mylėti vis labiau taip, kaip mokai Tu – visus vienodai.
Tėve, aš garbinu Tave, kad vien tik Tavoji meilė sužadina tokius nuostabius virpesius pačioje mano sieloje, kad ji pajunta Tave esantį gyvą, nes būtent Tu esi gyvybės Šaltinis.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, atsiverdamas Tau, net ir taip, kaip Tu atsiveri kiekvienam asmeniui ir visiems asmenims vienu metu.
Tėve, aš garbinu Tave, kad galiu patirti Tavąją meilę, ir kad trokštu jos vis daugiau ir daugiau, nes šis troškimas yra iš manosios sielos, kuri ir jaučia Tavosios dalelės, Tavosios dvasios, esnačios manyje, perteikiamus meilės virpesius iš Tavęs, ir dėl to trokšta jų vis daugiau ir daugiau.
Tėve, aš garbinu Tave, kad bet kokiomis sąlygomis, net pačiomis kritiškiausiomis, Tu man dovanoji ramybę ir palaimą, kurią aš ir galiu patirti tik būdamas gyvame ir giluminiame ryšyje su Tavimi.
Mylimas Tėve, aš garbinu Tave, iš meilės Tau ir Tavo kūrinijai, kuri vis labiau tampa ir mūsų kūrinija, kai me vis labiau atsiveriame Tau.
Tėve, aš garbinu Tave laisva valia, kurią Tu dovanoji kiekvienai kūrinijos šeimos asmenybei, ir kurią aš pašvenčiau Tavosios valios vykdymui.
Manoji valia, kad būtų Tavoji vallia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos dar šiek tiek patylėkite, tegu siela dar labiau panyra į Tėvo meilės virpesius, tegu ji džiaugiasi palaima, patiriama savyje. O tada pereikite prie prašymų maldos už mūsų išmintį.
----------------
Sūnau Kūrėjau, kurį dauguma žino tik kaip Jėzų iš Nazareto, Motina Dvasia, kurią dauguma žino tik kaip Šventąją Dvasią, Visuotini Tėve,
ačiū Tau, kad pakvietei mūsų vis labiau atsiveriančias sielas ir trokštančias dvasinės komunijos su Tavimi ir tarpusavyje į šitą kolektyvinę mūsų maldą už didesnę mūsų išmintį.
Sūnau Kūrėjau, tu sakei ir sakai, jog ten, kur du ir daugiau įtikėjusių į tave ar į Tėvą yra drauge, tarp jų esi ir tu, per savo Tiesos Dvasią.
Aš prašau tavęs, tegu dabar Tiesos Dvasia įeiną į kiekvieną iš mūsų, nuoširdžiai atvertą sielą, kad ji imtų jausti tave esantį realų, tikrą, ir gyvą, net ir taip, koks realus, tikras, ir gyvas kiekvieno iš mūsų viduje yra Tėvo fragmentas, Jo dalelė, dvasia, Minties Derintojas, ir bendrauja su mumis visą laiką iš vidaus, o ypač, kada miegame ir jam nebegalime priešintis.
Aš, drauge su savo sielos sesėm ir broliais, kurie dalyvauja mūsų bendroje maldoje, nors yra toli vienas nuo kito fiziniu pavidalu, net įvairiose pasaulio šalyse, net ir įvairios dvasios, kurios mūsų žvilgsniui yra nematomos net ir būdamos visai šalia mūsų, meldžiu didesnės išminties kiekvienam iš mūsų, kad galėtume patys pajausti, kaip didesnis mūsų išmintingumas palengvina mūsų gyvenimą kasdienybėje.
Tėve, Tu esi išminties Šaltinis. Tavoji dvasia yra mūsų viduje, kiekvieno iš mūsų viduje. Tu mums liete lieji išmintį, tik mūsų nežinojimas, kad Tu kas akimirką, nenutrūkstamai lieji dieviškąją išmintį, ir neleidžia mums, nors trumpam, nurimti dienos metu, nors šiek tiek pabendrauti su Tavimi, suradus ramų kambelį, kad po tokio pabendravimo mūsų protas pajaustų, kaip jis prisipildė Tavosios išminties, padedančios spręsti kasdienius uždavinius savo asmeniniais laisvos valios sprendimais.
Aš meldžiu Tave, kaip ir mano sielos broliai ir sesės, kad mes daugiau paskirtume laiko nugyventos dienos prasmės apmąstymams, kad įvertintume, kaip ją nugyvenome, ar daug jautėme įtampos, nerimo, skubėjimo, ar suteikėme kam nors paguodą ir nuraminimą, ar ką nors įskaudinome ir dėl to patys patyrėme nerimo pojūtį.
Aš meldžiu, kad mes, kiekvienas, po truputį vis labiau priprastume vertinti savo nugyventos dienos prasmingumą, kuris kyla iš Tavosios valios vykdymo, mylimas Tėve. Aš meldžio savo sielos broliams ir sesėms palaimos patyrimo savyje, kuri ir padeda atsiverti daug labiau Tau, mylimas Tėve, ir iš Tavęs semtis didesnės išminties, dieviškosios išminties, kuri toli pranoksta žmogiškojo proto diktuojamus sprendimus savojo ego labui.
Mylimas Tėve, aš, drauge su savo sielos broliais ir sesėm, meldžiu Tave, kad mes vis labiau ir labiau įprastume prašyti iš Tavęs didesnės išminties, kad šitas mūsų prašymas pavirstų į kasdienį prašymą, gilinant ir plečiant mūsų dabartinį požiūrį į aplinką ir į save patį.
Aš meldžiu Tave, kad Tavoji išmintis vis labiau ir labiau įsigalėtų mūsų, kiekvieno, viduje, per mūsų dvasinį ryšį su Tavimi, ir kad mes vis labiau įprastume vadovautis iš Tavęs gaunama išmintimi savo tarpusavio santykiuose su visais savo sielos broliais ir sesėm, Tavo vaikais, kuriuos Tu visus myli vienodai. Tik toks kelias suras sprendimus iš dabartinio gyvenimo akligatvių politikoje, ekonomikoje, šeimoje, visuomenėje. Nesvarbu, kokios būtų sudėtingos problemos, bet Tavoji išmintis visada suteiks didesnę šviesą ir pasitikėkjimą likti šitoje šviesoje su Tavimi.
Aš meldžiu Tave, kad mano sielos broliai ir sesės ryšį su Tavimi, gyvą ryšį su gyvuoju Tavimi, paverstų kasdieniu dvasiniu bendravimu, ir kad šitame bendravime visada būtų ir jų kasdienis troškimas semtis iš Tavęs dieviškosios išminties, laisva valia.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------
Po maldos vėl likite ramybės būsenoje, tegu siela jau dabar ir semiasi iš Tėvo didesnės išminties. Nesvarbu, kad Tėvo perduodamos didesnės išminties nepajausite akimirksniu. Tegu ji nusėda į jūsų pasąmonę. Ateis laikas, kada vis labiau ir labiau bendraudami su Tėvu pasiimsite ir tai, kas Tėvo buvo jau patalpinta į jūsų pasmonę.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,


Algimantas
2007-04-30 15:49:08

Komentarai

Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros kiekvieno pirmadienio ( 2019 02 18 24 - 20 val.) maldos.
Šįkart pasimelskime už MŪSŲ PAČIŲ TAPIMĄ KRISTUMI, koks jis buvo tarp mūsų prieš du tūkstančius metų, ir už mūsų gyvą ryšį su juo per jo išlietą visiems mums Tiesos Dvasią.

Iš pradžių pagarbinkime savais žodžiais ar mintimis Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Jeigu kam dar sunku garbinti ir melstis savais žodžiais, tuomet pasinaudokite mano jums rašomomis maldomis. Tik jas gerai persiskaitykite, kad suvoktumėte jų dvasinę prasmę.
------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu sukūrei šitą nuostabų grožį, kurį gali matyti mano akys ir pajausti širdis.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad visą mūsų nuostabią planetą tu taip puoselėji ir globoji, tarsi ji būtų viena vienintelė visoje kūrinijoje, kai joje DABAR yra septyni trilijonai planetų su žmonėmis, TOKIAIS KAIP MES, ir DAR gausybe planetų, kur PO PRISIKĖLIMO mes mokysimės DVASINGĖDAMI morontiniu lygiu ir PASIEKĘ DVASIOS LYGĮ ir jau tapę amžinomis dvasiomis, SAVO TIKRUOJU DVASINIU AŠ, KOKĮ TU MUMS IR PADOVANOJAI KAIP ASMENYBĖS DOVANĄ, ŽENGDAMI PAS TAVE Į SAVO TIKRUOSIUS NAMUS ROJUJE, visos kūrinijos geografiniame centre.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad visus mus ugdai panašiais į Save, net savo dalelę, Minties Derintoją, padovanojai kiekvienam, kad ji iš vidaus mūsų mąstymą plėstų link visos kūrinijos šeimos sampratos, kaip šito siekė ir Jėzus, tik jo šviesa buvo perdaug akinanti tos kartos aplinkai, todėl jis TAVOSIOS ŠEIMOS SAMPRATĄ PAKEITĖ Į TAVOSIOS KARALYSTĖS ŠIRDYJE sampratą.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu atsiuntei į mūsų planetą vieną iš daugybės savo sūnų – visos mūsų vietinės visatos Sutvėrėją ir Valdovą, kuris tarp mūsų gyveno Jėzaus iš Nazareto pavidalu, ir mums parodė kelią pas tave, ir rodo jį dabar taip pat, jau savo Tiesos Dvasios, kurią jis išliejo visiems, dėka.
Aš garbinu tave, kad su tokia meile tu mus vedi vis arčiau savęs, o tuo pačiu ir arčiau Sūnaus Kūrėjo, Jėzaus, kuris veikia drauge su tavimi mus kiekvieną. Tik per JĮ – JAU PO MŪSŲ ASMENINIO PRISIKĖLIMO MORONTINIU PAVIDALU IR MŪSŲ ASMENINIO TAPIMO AMŽINĄJA DVASIA – mes pasieksime savuosius namus ir jus, savo tikruosius Tėvus – ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU – ROJUJE. Mes susitiksime su Jėzumi ir kalbėsimės su juo apie savo nueitą kelią ir apie tai, kas dar mūsų laukia, nes jis mums papasakos daug to, ko dar nebūsime iki tol patyrę, bet ką patirsime tolimesniame kelyje.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad šitoje nuostabioje planetoje, kuri patyrė, ir toliau tebepatiria, tiek daug skausmo ir kančios dėl savo dvasinių vadovų išdavystės ir maišto prieš tave, tu vis tiek kantriai ir be perstojo lieji savo meilę ir šviesą kiekvienam šios planetos, kaip ir visos kūrinijos, tvariniui.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu ne tik leidi mums jau dabar TAVO MEILĘ PATIRTI, kada tik mes atsiveriame tau, bet nuolat ir be perstojo vis skatini iš vidaus, kad tik mes daugiau tau atsivertume ir daugiau mylėtume VISUS, IR VIENODAI VISUS, TAVĄJA MEILE.
Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoj valia sulieta su Tavąja ir Partnerės valia per amžių amžius, ir amžinybėje. Amen.

-------------------------------
Pasėdėkite dar kurį laiką po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo tyloje, nes dabar jūs ypač imlūs gyvų meilės virpesių poveikiui. O tada pereikite prie prašymų maldos.
-------------------------------
Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū TAU, kad kvieti mus iš vidaus be perstojo vis gliau tau atsiverti ir susiburti į mūsų KOLEKTYVINĘ KOMUNIJĄ-maldą, kurios metu mes užmezgame DVASINĘ KOMUNIJĄ SU TAVIMI IR TARPUSAVYJE.

Šio pirmadienio mūsų bendra malda yra skirta mūsų tapimui Kristumis, skirta mūsų giluminiam nušvitimui ir Gyvojo Kelio vis ryžtingesniam pasirinkimui, ir drąsesniam žengimui juo, kad mes taptume Jėzumi Kristumi patys, koks jis buvo prieš du tūkstančius metų, kada buvo vienas iš mūsų ir tarp mūsų.
Aš, drauge su savo dvasios broliais ir sesėmis, meldžiu, kad tavoji dvasia – Minties Derintojas – kaip ir Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Mykolo, arba kaip absoliuti dauguma žino jį tik žemiškuoju Jėzaus Kristaus vardu, Tiesos Dvasia – dabar – mūsų giluminio atsivėrimo tau akimirką šitos dvasinės komunijos metu – suteiktų tuos galingus impulsus mūsų dvasiniam aš, kuris jų ir trokšta, kad mes patys pajustume savyje troškimą tapti tokiu Jėzumi Kristumi, koks jis buvo prieš du tūkstančius metų, tačiau JO NEKOPIJUODAMI, BET EIDAMI GYVUOJU KELIU KAIP MOKĖ JIS – ATVERTA ŠIRDIMI TĖVUI, O DABAR MES JAU ESAME ATVĖRĘ SAVO ŠIRDĮ JUMS – ROJAUS TREJYBEI-AŠ ESU – kasdien gyventume Meile ir Tiesa, Teisingumu ir Šviesa, IR VISŲ LABUI.I, NES TIK TAIP GYVENO IR SAVUOJU GYVENIMU MOKĖ, IR MOKO, TIK ŠITAIP GYVENTI JĖZUS IR MUS.
Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, mūsų nuostabūs virpesiai sujungia su jumis kiekvieną, sujungia mus visus tarpusavyje, nesvarbu, kur mes bebūtume fiziniu pavidalu per šitą maldą – šalia vienas kito ar pačiame tolimiausiame planetos kampelyje, ar net jau po prisikėlimo žengiantys tolyn kitose planetose, sujungia ir visas dvasias, kurios dabar dalyvauja mūsų maldoje. Ir sujungia kaip TAVO KŪRINIJOS ŠEIMOS VIENAS KITĄ MYLINČIUS NARIUS, PILNATEISIUS NARIUS.
Aš meldžiuosi ir už tuos savo dvasios brolius ir seses, kurie NET IR ŠIANDIEN gyvena TAMSOJE IR BAIMĖJE, todėl laikosi tik negyvų ritualų ir dogmų, net ir Kalėdų, Velykų, ir kitų religinių ritualinių švenčių metu, nors per pamaldas jie ir kalba apie TAVO Sūnų Kūrėją-Jėzų iš Nazareto, gražiais žodžiais, bet jo PATIES – GYVO – vis tiek neįsileidžia į savo ŠIRDĮ, nes jų širdis yra užverta proto vartais. TODĖL MES MELDŽIAMĖS UŽ JUOS, KAD JIE ATVERTŲ SAVO ŠIRDĮ TAU, GYVAM, O TUO PAČIU IR JĖZUI – IRGI GYVAM – IR KAD PATYS IMTŲ IŠ MEILĖS GARBINTI TAVE – MYLIMAS TĖVE, AMŽINOJI MOTINA, MYLIMA BEGALINE MOTINA, MYLIMAS AŠ ESU – KAIP TAVE GARBINA IR JĖZUS NET IR DABAR JAU BŪDAMAS ŠEIMININKAS SŪNUS KŪRĖJAS, VISOS VISATOS VADOVAS, KAIP IR JO PARTNERĖ, VIETINĖS VISATOS DUKRA KŪRĖJA, NEBADONIJA..
Sūnus Kūrėjas-JĖZUS mus ir dabar – per savo Tiesos Dvasią – stiprina ir ragina nebijoti eiti meilės ir tiesos keliu. Jėzus yra GYVAS, ir aš liudiju jo gyvą buvimą, nes su juo ne tik buvau susitikęs vidurnaktį miške prie Kretingos per savo pirmąją kelionę su Urantijos Knyga po Lietuva ir su juo bendravau dvi valandas, ir jo man pasakyti žodžiai ir išsipildė, ir pildosi toliau.
Jėzus, kaip ir VISI TRYS ROJAUS TREJYBĖS ASMENYS, kaip ir Visuminė Dievybė-AŠ ESU, VEIKIA MŪSŲ LABUI URANTIJOJE, IR MUS NUOLAT RAGINA NEBIJOTI ATSIVERTI ROJAUS TREJYBEI-AŠ ESU, IR TAPTI JĖZUMI KRISTUMI SAVO ORIGINALIA IR NEPAKARTOJAMA IŠRAIŠKA BENDRAUJANT SU SAVO DVASIOS BROLIAIS IR SESĖMIS KASDIENIAME GYVENIME IŠ MEILĖS, TAIP, KAIP BENDRAVO IR JĖZUS.
Mes meldžiame VISIEMS DVASINIO PABUDIMO IR PAJAUTIMO, KAIP MŪSŲ MYLIMAS JĖZUS BELDŽIA Į ŠIRDIS, NUOLAT BELDŽIA, KAD TIK JĮ GYVĄ ĮSILEISTŲ Į SAVO ŠIRDIS, JAS ATVĖRĘ IR JAM, IR TAU, NET IR TAIP, KAIP IR JĖZUS BUVO SAVO ŠIRDĮ ATVĖRĘS TĖVUI BŪDAMAS TARP MŪSŲ TIK LABAI TRUMPĄ LAIKĄ IR GARBINO IR ŠLOVINO TAVE IŠ MEILĖS IR LAISVA VALIA.
Mes meldžiame, kad nebijotume ir nevengtume trokšti tapti Jėzumi Kristumi, klaidingai manydami, kad jis yra nepasiekiamas idealas, todėl jo ir nereikia siekti, nes jo gyvenimas ir buvo skirtas mūsų dvasiniam pabudimui ir ĖJIMUI DRAUGE SU JUO PABUDUS DVASIOJE, IR TADA NEBEREIKĖTŲ JOKIŲ RITUALINIŲ KALĖDŲ AR VELYKŲ NEGYVŲ ŠVENČIŲ.
Manoj valia yra sulieta su Tavąja ir Partnerės valia per amžius, ir amžinybėje. Amen.
-------------------
Po maldos dar pasėdėkite ramybės būsenoje, klausykitės, ka sako ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU, viduje.

Telydi jus Kūrejo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas

Algimantas
2019-02-14 10:01:04Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio (2019 02 11 – 20 val.) komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje. Šįkart pasimelskime už mūsų dvasinius brolius ir seses, sergančius ar patyrusius fizinius sužalojimus, įskaitant ir vaikus, o ypač už patekusius į depresiją, o taip pat ir už jaunas motinas, po gimdymo patiriančias stresą, sutrikkdytą šeimos gyvenimo ritmą, dažną isteriją ir nesuvokimą savosios aplinkos ir padėties, kas veda į šeimos griovimą ir vaikų būsimąsias ligas.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas labai nuoširdžiai, kad pajustumėte giluminę žodžių prasmę, net tik jų reikšmes, kurias duoda žodynas.
-----------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu sukūrei materialią kūriniją, daugybę visatų, o jose daugybę saulių-žvaigždžių, kurios visos turi savo veikimą, turi PRASMĘ VISOJE KŪRINIJOS ŠEIMOJE.
Aš garbinu ir šlovinu tave už sukurtą gyvybę, tokią įvairią ir tokią gausią milžiniškame skaičiuje planetų-pasaulių.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tavoji meilė, gyvoji meilė, visą kūriniją taip pat pavertė gyvu visos tavosios šeimos pasireiškimu visumos labui, visų labui, kad tik meilės dėka visa kūrinija yra VALDOMA, PLEČIAMA, IR ŠVIESINAMA.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tavoji kūrinija visur turi nuostabų energijos pasireiškimą, energijos, kuri sukuria naujas planetas, naujus pasaulius, kuriuose taip pat bus kuriama nauja gyvybė, ir ji vystysis ir augs, net ir taip, kaip vystomės mes dabar čia, šitame pasaulyje. Tačiau tu mus ruoši tų naujų, būsimųjų, pasaulių būsimosios gyvybės dvasiniais mokytojais, kad mes patys galėtume iš pradžių pažinti visą tavo DABARTINĖS kūrinijos veikimą ir mokėti panaudoti energiją net ir taip, kaip ją panaudoji tu VISUMOS LABUI IR VISŲ GEROVEI.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus visus, ir kiekvieną, vedi link savęs į Rojų ir šituo vedimu atskleidi vis naujus ir naujus kūrinijos pažinimo ir veikimo horizontus, kad jie mūsų negąsdintų, bet priešingai viliotų jų siekti dar ryžtingiau, atkakliau, ir kantriau.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi meilė, tiesą, gailestingumas, gėris ir grožis, ir mus mokai šituos pačius dvasinius vaisius vesti kasdien visų labui.
Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavąja, ir Partnerės valia. Amen.
-----------------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite kelias minutes ramybės būsenoje ir gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU Asmenų GYVĄJĄ VIRPESIŲ TIKROVĘ, o tada pereikite prie prašymų maldos.
----------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū tau už visus patyrimus, ką patyriau iki šios akimirkos, ir ką patiriu šitą pačią akimirką, nes būtent dėl šitų patyrimų ir esu dabar toks, kad meldžiu tave ramybės ir įtikėjimo tiems mūsų dvasios broliams ir sesėms, įskaitant ir mažuosius brolius ir seses dvasioje, kurie taip pat kenčia fizines kūno - O DEPRESIJOS AKIVAIZDOJE IR PASĄMONĖS TARŠOS ĮSIVIEŠPATAVIMO REALŲ POVEIKĮ SĄMONEI - kančias, kaip ir jų tėvai pergyvena ir kenčia savo viduje, matydami sergančius savo mylimuosius vaikelius.
Aš meldžiu, drauge su savo dvasiniais broliais ir sesėmis, kad visi sergantieji - TIEK FIZINĖMIS, TIEK DVASINĖMIS PERGYVENIMŲ LIGOMIS - ir sužeistieji per nelaimingus atsitikimus, o taip pat ir šie mažyliai ir jų žemiškieji tėvai, kurie dabar atsidūrė tokioje jiems sunkioje padėtyje, kada jų protas, pilnas baimės, nežinios, kada jie neturi ramybės ir puola net į paniką, jeigu jų mylimųjų gijimo-sveikimo procesas per ilgai užtrunka, tada įsivelia abejonės, kodėl taip ilgai nepagyjama. Tada kyla ĮTAMPA IR JI PERSIDUODA REALIAIS VIRPESIAIS - ŽEMO DAŽNIO ENERGINIAIS VIRPESIAIS IR APLINKINIAMS, TIEMS PATIEMS JŲ MYLIMIEMS IR NEGALINTIEMS PASVEIKTI, TODĖL GIJIMO PROCESAS TIK SUNKĖJA. O ILGALAIKIŲ DEPRESIJŲ ATVEJU ARTIMŲJŲ BAIMĖ IR NEPASITIKĖJIMAS TIK DAR LABIAU PAAŠTRINA DEPRESIJOS PASIREIŠKIMĄ JAU IR TAIP BE JĖGŲ ESANČIAM JŲ ŠEIMOS NARIUI.
Tai pat meldžiuosi ir už jaunas motinas, po gimdymo patiriančias stresą, sutrikkdytą šeimos gyvenimo ritmą, dažną isteriją ir nesuvokimą savosios aplinkos ir padėties, kas veda į šeimos griovimą ir tų, ką tik gimusių, vaikų būsimąsias ligas. Meldžiu, kad jos atrastų savo viduje tave ir tik šitokiu Gyvuoju Keliupasukusios jos palaipsniui pajėgs sustyguoti savo gyvenimą ir santykius šeimoje.
MELDŽIU, KAD PASĄMONINĖ BAIMĖ TIRPTŲ TAVOJOJE TIKROVĖJE KIEKVIENAM, DABAR PATIRIANČIAM DEPRESIJĄ AR APATIJĄ, AR KENČIANČIAM FIZINIŲ LIGŲ AR TRAUMŲ KELIAMĄ SKAUSMĄ IR KANČIĄ, MELDŽIU, KAD TAVOJI APVAIZDA PADĖTŲ TOKIEMS TAVO VAIKAMS, O STIPRESNI, KAD PASIIMTŲ TAVO TEIKIAMĄ IŠ VIDAUS PASVEIKIMĄ, KURIO NEPAJĖGŪS SUTEIKTI MATERIALŪS DAKTARAI, MELDŽIU, KAD ATLIEKAMOS PROCEDŪROS NIEKAM NETURĖTŲ ŠALUTINIO NEIGIAMO POVEIKIO, KURĮ NEUTRALIZUOTŲ TAVOJI APVAIZDA, KAD STIPRĖTŲ JŲ VISŲ PASITIKĖJIMAS TAVIMI, IR SAVIMI, IR GILĖTŲ ĮTIKĖJIMAS Į TAVĄJĮ VISAGALIŠKUMĄ IR PASVEIKIMĄ FIZINE IR DVASINE PRASME, KADA DVASIA TAMPA VIS LABIAU VIEŠPATAUJANČIA MATERIALAUS KŪNO ATŽVILGIU, KAD JIE PASVEIKĘ PALIKTŲ LIGONINĘ KAIP PATYRIMO PRAEITĮ, IR VISIŠKAI ĮSISAVINĘ TAVO NAUJĄ IŠŠŪKĮ – TIK ATSIDAVUS VISA SAVO DVASINE ASMENYBE ĮMANOMAS PASVEIKIMAS IR SVEIKATOS PALAIKYMAS VISADA, KAD IR KOKIA BŪTŲ NEPALANKI APLINKA.
Aš meldžiu visiems, kurių laukia chirurginės operacijos, kad jie pirmiausia patys atsiremtų į tave, Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir tuomet ir chirurgai taps tavo Apvaizdos dalimi, vykdys TAVO valią, nors ir patys nieko nežinos apie tavo gyvą buvimą ir jų pačių viduje.
Aš meldžiu, drauge su visais, jiems visiems pasveikimo, ir siunčiu gyvus TAVO virpesius, kad juos pajaustų kaip nuraminimo impulsą iš išorės, net ir taip, kaip tavo GYVI virpesiai juos ramina ir stiprina iš vidaus; tik jie jų nepajunta dėl savo uždarumo tiems gyviems virpesiams, ir dėl to jie yra patekę į tokią jiems sunkią ir kančias keliančią padėtį.
Aš meldžiu, kad TAVOJI APVAIZDA ISIKIŠTŲ IR SUTEIKTŲ PAGALBĄ GYDANT JUOS VISUS, kad šitie mūsų dvasiniai broliai ir sesės patikėtų, jog TAVOJI GYVOJI ENERGIJA DARO TAI, KAS NEPRIEINAMA NET GERIAUSIEMS ŽMOGIŠKIESIEMS DAKTARAMS, KAIP IR VAISTAMS, O TAU PRIEINAMA IŠ VIDAUS, IR PANAUDOJANT APVAIZDOS ĮSIKIŠIMĄ, kad pasveikimas stiprintų ir pasveikusius ir jų artimuosius, kad jie nors kiek susimąstytų, jog su malda ir apvaizda pasveikstama visada daug greičiau ir lengviau.
Aš meldžiu, kad gydytojai pajaustų TAVO GYVĄ buvimą savo viduje ir jie patys aiškintų savo pacientams, bet ypač susirgusių vaikų tėvams, kurie dabar yra tokioje sunkioje padėtyje, kad jie turi su meile ir su tavimi gydyti TAVO mylimus vaikelius.
Aš meldžiu, kad mes visiems, ypač mažiems vaikams, tą aiškintume, kad jie kuo jaunesni būdami sužinotų apie REALŲ, NE ILIUZINĮ GYVENIMĄ KŪRINIJOJE DRAUGE SU TAVIMI, TAVYJE, IR ATRADUS TAVE SAVYJE, IR AIŠKINTUME JIEMS PATEKIMO Į AMŽINYBĘ KAINĄ – ĮTIKĖJIMO Į TAVE KAINĄ – KAD JIE NIEKADA NEBESIRGTŲ BŪDAMI GYVAME RYŠYJE SU TAVIMI NUO KO JAUNESNIO AMŽIAUS.
Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavąja, ir Partnerės valia. Amen.
---------------
Po maldos dar pasilikite kelias minutes ramybės būsenoje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU Asmenų suteikiamų mokymų, kaip mes galime padėti sergantiems, ypač vaikams, kaip ir jų žemiškiesiems tėvams.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-02-07 19:41:06Mielieji, kviečiu jus šįkart pasimelsti mūsų bendroje pirmadienio (2019 02 04 - 20 val.) maldoje už GILESNĮ ĮTIKĖJIMĄ.

Pagarbinkime iš pradžių Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Jeigu jums sunku garbinti ir melstis savais žodžiais, savomis mintimis, tuomet skaitykite, tik nuoširdžiai, mano jums nuolat rašomas maldas.
------------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kad tu esi Šviesų Šviesa ir Šviesos Šaltinis ir Centras, bet nė vieno neakindamas, o kiekvienam šviesdamas tiek, kiek tavo vaikas pats atsiveria tau IŠ VIDAUS.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi pati nuostabiausia gyvoji kūrinijos energija, net jos Šaltinis, kuris skatina tvarinį gyventi ir mylėti amžinai, nesiekiant sau jokios naudos, savo žvilgsnį kreipiant tik į VISŲ GĖROVĘ, NET VISOS KŪRINIJOS GĖROVĘ, nes būtent tu taip vedi šitos gyvos ir viduje tekančios energijos dėka kiekvieną tvarinį iš vidaus, kad jis rūpintųsi savo gyvenimą nukreipti visumos labui ir visų gerovei, NET KAIP TĄ NUOLAT DARAI TU.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu esi VISUMOS ASMENYBĖ ir pati Visuma, ir tos Visumos dalelę, savo dvasią, Minties Derintoją, padovanoji mums, kiekvienam, ir šituo mums leidi patirti tą palaimą, kurią aš patiriu ir garbinimo metu; ir TĄ patiriu ypač galingai, kada atsiveriu tau visa savo dvasine gelme ir su tavimi SUSILIEJU.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu, būdama pati nuostabiausia ir gyvybingiausia Šviesa išorėje, esi patiriama VIDUJE PATIES TVARINIO NUŠVITIMU, ir tik tada dvasinis aš pajunta, jog ir kiekvieno asmeninis ryšys su tavimi, kaip su VISUMOS ŠALTINIU, MYLINČIU IR BESIRŪPINANČIU VISUMOS KLESTĖJIMU, PER KIEKVIENO ASMENINES PASTANGAS VISUMOS LABUI, SUTEIKIA KLESTĖJIMĄ IR KIEKVIENAM ASMENIŠKAI, JAM TAIP PAT AUGANT IR PANAŠĖJANT Į TAVE.
Aš garbinu ir šlovinu Tave, kad Tu mus MOKAI ŽVELGTI Į APLINKĄ TAVUOJU MEILĖS ŽVILGSNIU IR SKLEISTI MEILĘ VISIEMS VIENODAI, NET IR TAIP, KAIP JĄ SKLEIDI TU.
Aš garbinu iš šlovinu Tave iš Meilės Tau, ir savo laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoj valia yra sulieta su Tavąja, ir Partnerės valia per amžių amžius, ir amžinybėje. Amen.
---------------------------------------------------
Po mylimos Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, kad jūsų atsivėręs dvasinis aš kuo daugiau patirtų jam liejamo meilės gyvo nektaro. O tada pereikite prie maldos už gilesnį GYVĄJĮ ĮTIKĖJIMĄ.
-----------------------------------
Mylimas Tėve, mylima Amžinoji Motina, mylima Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū tau už mūsų visus patyrimus iki šios akimirkos, ačiū už patyrimą - būsenos išraiška - kokia galinga energija pulsuoja urantų viduje, kada jie garbina kolektyviai tave ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU. Tad ačiū už tokį vis gilėjantį, patyrimą su tavimi mylima Rojaus Trejybe, mylimas AŠ ESU, ačiū už šitos pačios akimirkos patyrimą, kada mes bendraujame kolektyviai šitame gyvame komunijos ryšyje ir tarpusavyje.
Šįvakar aš pakviečiau savo dvasios brolius ir seses pasimelsti už MŪSŲ GILESNĮ ĮTIKĖJIMĄ, IR YPAČ UŽ NEĮTIKĖJUSIŲJŲ ĮTIKĖJIMĄ, nes KOKYBINIS ŠUOLIS pradėjus garbinti ir Tave – AŠ ESU – kaip milžiniškas kontrastas dar daugiau apšvietė bažnytinių ritualų beprasmybę, kurių tamsoje skendi visa katalikų sekta, ir visos kitos negyvos-ritualinės bažnyčios. Katalikai veržiasi pamatyti popiežių kaip stabą, lekia į Romą, net ir įvairų šalių prezidentai, Lietuvos ne išimtis, siekia pabučiuoti šios sektos vado ranką, ir būtent toks jų požiūris tik paliudija dabartinį žmonių nesugebėjimą atsiverti DVASIOJE IR PATIRTI ĮTIKĖJIMO DVASINĘ BŪSENĄ, kad nebeliktų jokio noro fanatiškai važiuoti į Romą pamatyti žmogaus, kuris saujelės kardinolų buvo išrinktas katalikų popiežiumi, nes tada viduje viešpatautų Tėvo-Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji meilė, jos milžiniškos virpesių bangos tekėjimu ir asmenybės gyvu prisipildymu šiais virpesiai tiesiai iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU, ir jau būnant bet kurioje pasaulio vietoje. O tokie fanatikai, lekiantys į Romą kaip tik ir paliudija, kokia NEGYVA YRA RITUALINĖ KATALIKŲ BAŽNYČIA, IR JOS TIKINTIEJI.
Aš meldžiu drauge su savo dvasios broliais ir sesėmis, kad ir katalikai ĮTIKĖTŲ, KAD BAŽNYČIA IŠTIRPTŲ TĖVO-ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU GYVAME VANDENYNE, IR TADA JI IŠNYKTŲ KAIP RITUALINĖ IR NEGYVA SEKTA, KIEKVIENAM JOS NARIUI GYVAI ATRADUS ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU SAVYJE, IR ŠITAIP REALIAI TAPUS URANTU. ŠITOKIU BŪDU Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji religija ir išplis po VISĄ pasaulį. Ir tada, katalikai ne tik panaikins dirbtinę, ir PRIEŠ ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU VALIĄ SUKURTĄ, Vatikano valstybę, ir net su SAVO BANKU, bet ir patys pradės mokyti kitus atrasti Tėvą-Rojaus Trejybę-AŠ ESU savyje.
Aš meldžiu, kad ir valstybių politikai praregėtų DVASINIU MATYMU IR SUPRATIMU, ir nustotų popiežių laikyti nenatūralios VALSTYBĖS VADOVU. Tai ir liudija, kokia negyva ir KAIP PRIEŠ Tėvo-Rojaus Trejybės-AŠ ESU valią eina dabartinė katalikų sekta, kada jai PATAIKAUJA ir valstybių vadovai, IR TUO TAIP PAT ir jie, ir pats popiežius pademonstruoja savo rituališkumą ir neįtikėjimą, kada jie taip pat sutinka supainioti, ir supainioja, dvasinius dalykus su materialiais, ir su apgaulinga ir amoralia politika, nors Jėzus ir mokino, jog kas Cezario atiduoti Cezariui, o kas Dievo, atiduoti Dievui. Tai tik parodo, kad šitų šalių politiniai vadovai, kaip ir pats popiežius, nėra įtikėję į GYVĄJĮ Tėvą, į GYVĄJĄ Rojaus Trejybę, š GYVĄJĮ AŠ ESU, į GYVĄJĮ Jėzų ir jo evangeliją, į GYVĄJĮ DVASINĮ KELIĄ BE SEKTŲ IR POPIEŽIŲ, BET SU ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU VEDIMU IŠ VIDAUS, kuris ir yra nemokamai PRIEINAMAS kiekvienam tavo sūnui ir dukrai, turinčiam ĮTIKĖJIMĄ Į TAVE, ir ATSIDUODANČIAM TAVO VEDIMUI iš vidaus.
Tu suteiki AMŽINYBĘ, IR GYVYBĘ AMŽINYBĖJE TIEMS, KURIE TURI ĮTIKĖJIMĄ Į TAVE, IR KURIEMS NEREIKIA JOKIO IŠORINIO RITUALO MATERIALIOMS AKIMS, JOKIO POPIEŽIAUS SU TIK AKTORIUI NEGYVO VAIDINIMO SCENOJE TINKANČIAIS DRABUŽIAIS, IR ATRIBUTAIS, NES TAVOJI KŪRINIJA YRA GYVA, IR JOJE TEATRALIŠKO VAIDINIMO NEBEREIKIA, NES TOKIE NEGYVI RITUALAI VEDA Į DAR DIDESNĮ SEKTANTIŠKUMĄ, IR SUSVETIMĖJIMĄ, IR DAR TOLIAU NUO GYVOS KOMUNIJOS SU TAVIMI, MYLIMA ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU, KAI TU ESI NET IR KIEKVIENO IŠ MŪSŲ VIDUJE, TIEK POPIEŽIUJE, TIEK IR MANYJE, KAIP IR BET KURIAME KITAME MŪSŲ DVASIOS BROLYJE AR SESĖJE.
AŠ MELDŽIU, KAD NUO TOKIŲ IŠORINIŲ RITUALŲ TERŠALŲ PASĄMONĖJE, KURIE JAU VIEŠPATAUJA IR SĄMONĖS LYGIU, VADUOTŲSI VISI TIE FANATIKAI, KURIE SUVAŽIUOJA Į ROMĄ IŠ VISO PASAULIO IR KURIE TAIP GODŽIAI FANATIŠKAI LAUKIA BŪTENT POPIEŽIAUS ASMENS PASIRODYMO, TUO TARPU DAR KITI MILIJARDAI – PRIE TELEVIZORIAUS, VISOJE PLANETOJE – KOKIA VIDURAMŽIŲ TAMSA, SUNKU NET SUVOKTI. IR JI VISA VEDA Į FIZINES IR PSICHINES LIGAS, IR STICHINES GAMTOS KATASTROFAS PLANETOJE.
Tegu dabar mūsų atsivėrusios dvasios-asmenybės savo meilės virpesius siunčia visiems TIEMS, KURIE DAR NEĮTIKĖJĘ, IR KURIE NĖRA ĮTIKĖJĘ Į AMŽINĄJĮ GYVENIMĄ DVASIOJE SU TAVIMI, KURIEMS REIKIA NE TAVĘS, NET NE TAVO SŪNAUS KŪRĖJO-JĖZAUS, BET KURIEMS SVARBUS IŠORINIS MATERIALUS STABAS – POPIEŽIUS - KURIAM IR LANKSTOSI.
Žmogaus fizinio kūno trumpalaikiškumas šitoje planetoje niekaip nepaneigia to fakto, kad šitame kūne gyvena tikrasis – ir TAVO PADOVANOTAS – DVASINIS AŠ-ASMENYBĖ – TIKRASIS gyventojas – KURIAM EGZISTUOJA AMŽINOSIOS DVASINĖS VERTYBĖS, O NE MATERIALŪS IŠORINIAI RITUALAI, KURIE PILNI KLAIDINIMŲ IR NETIKRŲ IR TRUMPALAIKIŲ VERTYBIŲ, TODĖL NIEKAS TAIP IR NESUSIMĄSTO, KAD DVASINĖ GYVOJI RELIGIJA NEGALI TURĖTI KOKIŲ NORS VALSTYBĖS APRIBOJIMŲ, SIENŲ, RIBŲ, O TUO LABIAU NET ATSKIROS VATIKANO RITUALINĖS VALSTYBĖS, NEGALI BŪTI VATIKANO BANKO, NEGALI BŪTI JOKIO POPIEŽIAUS, JOKIŲ DVIVEIDIŠKŲ KARDINOLŲ, NEGALI BŪTI SAVANAUDŽIŲ VYSKUPŲ, NEGALI BŪTI SUKTŲ KUNIGŲ, SKRIAUDŽIANČIŲ NETURTINGĄ IR BEJĖGĮ ŽMOGŲ, NEGALI BŪTI MATERIALAUS BAŽNYČIOS VERSLO IR MILŽINIŠKŲ MATERIALIŲ TURTŲ, KADA BAŽNYČIA TURI ŽEMIŲ, PASTATŲ, KURIUOS IŠNUOMOJA VIEŠBUČIAMS, RESTORANAMS, KAD TIK GAUTŲ PELNO, NES NEI JĖZUS, NEI TĖVAS-ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU NEMOKĖ, IR NEMOKO DABAR, IR NIEKADA NEMOKYS ATEITYJE, ŠITO SIEKTI BAŽNYČIAI IR JOS SUMANYTAI VALDŽIAI, TAI JAU VIEN TIK PAČIOS BAŽNYČIOS VALDŽIOS SUSIGALVOTA VEIKLA, PRIEŠTARAUJANTI ROJAUS TREJYBĖS VALIAI DVASINIAME GYVAJAME KELYJE.
Tegu Mūsų Meilės virpesiai pasiekia valstybių politinius vadovus – prezidentus, premjerus, karalius, karalienes, vyriausybės ir parlamento narius, religijų vadovus, kad jie pajaustų mūsų jiems siunčiamus meilės ir ramybės GYVUS virpesius, kad jų aplinka, nors mūsų ir nedidelio indėlio dėka, šiek tiek nuskaidrėtų ir prašviesėtų, kad mūsų meilės virpesiai jiems padėtų priimti išmintingesnius sprendimus, kad niekada tarp jų nebūtų PRIEŠTARAUJANČIŲ ROJAUS TREJYBĖS-AŠ ESU VALIAI, nes šitokie jų sprendimai yra VISI TAMSOS JŲ PROTO SPRENDIMAI, BET NE ATSIVĖRUSIOS, GYVOS, IR MYLINČIOS DVASIOS-ASMENYBĖS IŠMINTINGI SPRENDIMAI, tegu jie priima TOKIUS sprendimus, kokių trokšta jų DVASIA-ASMENYBĖ, KAD JIE VIS LABIAU DŽIUGINTŲ MUS VISUS, O TAIP PAT IR ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU.
Mes meldžiame, kad pasaulio valstybių politiniai vadovai, nesvarbu, kaip save jie bevadintų – karaliais, prezidentais, premjerais, parlamentarais, popiežiais, imamais, metropolitais, lamomis, kunigais, ministrais – pradėtų patirti mūsų šią akimirką siunčiamų meilės virpesių švelnų poveikį, ir kad nuo to jie sustiprėtų iš vidaus meilės, tiesos, ir GYVOS ŠVIESOS sprendimams ir veiksmams VISŲ LABUI.
Tegu mūsų bendros pastangos, nukreiptos, į tavosios valios vykdymą visų labui, lygiai taip sustiprina ir kiekvieną dalyvaujantį mūsų bendroje maldoje, net ir tas dvasias, mūsų angelus serafimus, Tarpines Būtybes, kad ir jie dar ryžtingiau kurtų gėrį drauge su tavimi savo asmeninio atsivėrimo dėka pasitarnaudami ir mūsų DVASIOS broliams, kurie šiandien yra dabartiniai Urantijos politiniai ir religiniai lyderiai, kad jie praregėtų ir patys pamatytų į kokią aklavietę atvedė visą Urantiją, IR TUO PAČIU PAMATYTŲ, KAD IŠEITIS YRA TIK ATSIGRĘŽUS Į TAVE VISU SAVO DVASINIU AŠ, IR
VEIKIANT TIK DRAUGE SU TAVIMI, IR TAIP, KAIP VEDI IŠ VIDAUS TU.
Manoj valia sulieta su Tavąja valia, ir su Partnerės valia per amžių amžius, ir amžinybėje. Amen.
------------------------------
Po maldos dar pasėdėkite kelias minutes tyloje. Tėvas-Rojaus Trejybė-AŠ ESU perteikia savo mokymus, tegu jie nusėda į pasąmonę. Jie niekur nepradings. Jie tikrai kuriuo nors laiku ateityje išplauks ir į sąmonės paviršių, kad jus apšviestų, o jūs – kitus.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Ttėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-01-31 18:23:01Mielieji, kviečiu jus į pirmadienio mūsų kolektyvinę dvasinę komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje. Šįkart (2019 01 28 – 20val.) pasimelskime už benamius, kurie sunkiai gyvena žiemos sąlygomis.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savo žodžiais, mintimis, tuomet skaitykite, tik labai nuoširdžiai, mano jums rašomas maldas.
---------------
Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi, ir kad savo gyvą buvimą išlieji gyvais virpesiais, kurdamas visą kūriniją ir joje vystydamas gyvybę, ir visą laiką kreipdamas ją link savęs, ir visų labui.
Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tu, savo tobulumu, ir galėjai sumanyti tokį nuostabų Evoliucinį Planą, kada visa kūrinija yra judėjime ir augime, šviesėjime ir panašėjime į tave.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu vedi mus, kiekvieną asmeniškai, savosios dvasios – Minties Derintojo – dėka, patalpintos mūsų prote, ir vedi ten, ir taip, kur, ir kaip, mes galėtume vis daugiau atspindėti tave savo dvasios broliams ir sesėms savo kasdieniais darbais.
Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tau atsivėręs trokšte trokštu gyvo ir gilesnio, kuo giliausio, ryšio su tavimi, ir pats pajuntu tavo gyvą buvimą mano viduje.
Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji gyvojo vedimo Ranka laiko kiekvieno tavo vaiko ranką savojoje taip tvirtai, kad jis, atsivėręs tau, ir pasitiki šituo vedimu, ir tik tokio pasitikėjimo ir įtikėjimo į tave dėka jis ir tegali išdrįsti žengti dar nepatirtą žingsnį link tavęs, Gyvą Žingsnį link gyvo tavęs, kuris esi patiriamas viduje, kada tau atsiveria visa asmenybė.
Manoj valia yra sulbeta su tavąja - ir Partnerės - valia, per amžių amžius, ir amžinybėje. Amen.
----------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar kurį laiką likite ramybės būsenoje, tegu jūsų asmenybė, dabar taip atsivėrusi, mėgaujasi gyva palaima ir ryšiu su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, o tada pereikite prie prašymų maldos.
----------------
Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, ir AŠ ESU – ačiū tau už mūsų vis gilesnį atsivėrimą tau, kad mes jau norime šitokios kolektyvinės komunijos su tavimi, ir tarpusavyje.
Šįkart aš pakviečiau savo dvasinius brolius ir seses pasimelsti už tuos mūsų brolius ir seses dvasioje, kurie yra benamiai, nesvarbu kokioje valstybėje jie gyventų, ir net šaltą žiemą - ten, kur šiuo metu yra žiema - neturi kur prisiglausti, kad nors kiek sušiltų.
Aš meldžiu, kad tavoji Gyva Šviesa pasklistų tarp žmonių, ir nebūtų dabartinėje visuomenėje nė vieno benamio.
Tai yra mūsų šalies - ir žmonijos - politinių ir religinių vedlių gėda, kad šitaip gyvena žmonės, nors tai yra kančia, o ne gyvenimas, ir tai nerūpi valdžioje esantiems mūsų broliams ir sesėms dvasioje, o gyvenimo sąlygos vis blogėja tiek čia - Lietuvoje - tiek ir kituose kraštuose, tik ne visur vienodai galima tą pamatyti ir pajusti, o Lietuvoje tą ypač pablogino ir labai pabrangino, ir toliau dar labiau brangina, savosios savarankiškos pinigų sistemos - lito - visiškai be išminties savanoriškas savanaudžių politikų, valdančių be Kūrėjo išminties, atsisakymas ir svetimo pinigo - dirbtinio euro - įsitempimas į savo Apartamentus kitų nuskurdinimo ir pavergimo kaina.
Ir šiandien visi šie pseudopolitikai tiesiogine prasme pažeidžia tavo - mylima Rojaus Trejybe-AŠ ESU, valią ir tavosios Meilės vienintelį kūrinijos Įstatymą, nes būtent jie sau susimoka, arba kitaip tariant, pasivagia iš beturčių ir tiems beturčiams priklausančius tūkstančius - patys sau nusistatydami atlyginimus, benamių net neatsiklausę, sau susimoka amoralius ir gimes nepriklausančius ir neuždirbtus tūkstančius eurų kas mėnesį, o kit kelnčia benamių padėtyje, neturėdami jokių galimybių ir perspektyvų šitame [asaulyje dėl tokių pseudopolitikų abuojumo ir netgi intelektualaus nesuvokimo, ir nepažabojamo godumo ir savanaudiškumo.
Aš meldžiu, kad visų šalių vyriausybės suvoktų, kad tokie bedaliai žmonės irgi yra gyvi žmonės, kad ir jiems būtina šiluma, kaip ir turintiems namus, ir kad juos visus žiemos sąlygomis aprūpintų šilta pastoge.
Aš meldžiu, kad tokie mūsų dvasios broliai ir sesės, kurie jaučiasi visuomenės atstumti ir išmesti už borto, atsivertų tau ir pajaustų tavo vedimą iš vidaus, ir surastų išeitį iš tokios sunkios, net ir apverktinos, padėties, kokioje jie yra jau ne pirmi metai, ir daugybėje šalių.
Aš meldžiu, kad daugybė pinigų, kurie išmėtomi tuščiai ginkluotei pirkti ir visiškai nereikalingoms šventėms būtų geriau panaudoti namų pigesnei statybai, kuriuose butus galėtų gauti visi, ir visiems prieinamomis sąlygomis, nes tokios šalies vyriausybė, kuri nesirūpina savo silpniausiais piliečiais pati, anksčiau ar vėliau, prieis aklavietę visose sferose.
Aš meldžiu, kad mūsų dvasios broliai ir sesės, dabar neturintys jokių namų, atsivertų tau, ir patys pradėtų pajausti, kaip tavo Gyvoji Energija šildo ir jų materialius kūnus, kad jie net ir tokiomis sąlygomis gali išlikti gyvu fiziniu pavidalu, kada ne vienas sušąla net savo bute.
Aš meldžiu šiems mano broliams ir sesėms dvasinės šilumos, kuri pavirstų ir į fizinę energiją, sušildančią jų fizinius kūnus Gyvąją Meilės Srove.
Aš meldžiu iš Meilės ir tavo suteikta valia. Manoji valia yra sulieta su tavąja, ir Partnerės, valia, per amžių amžius, ir amžinybėje. Amen.
--------
Po maldos dar pasėdėkite ramiai, tegu jūsų atsivėrusi asmenybė klausosi Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymo, kaip padėti benamiams, kurie neturi jokios pastogės ir žiemą gyvena lauke.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-01-24 11:23:15Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros kiekvieno pirmadienio ( 2019 01 21 - 20 val.) maldos.
Šįkart pasimelskime už mūsų brolį - mūsų Vietinės Visatos Vieną iš Dviejų Sukūrėjų ir Vadovų - Šeimininką Sūnų Kūrėją-Jėzų iš Nazareto, kuriis Urantijoje pasirodė Jėzaus tapatybe kaip bejėgis kūdikis, gimęs iš moters įsčių rugpjūčo 21-ąją, nors simbolinio Kristaus gimimo visi laukia per Kalėdas, ir dar -pasimelskime ir už MŪSŲ PAČIŲ TAPIMĄ KRISTUMI, mums nušvintant iš vidaus, kaip nušvito ir Jėzus, ir koks jis buvo tarp mūsų prieš du tūkstančius metų, ir už mūsų su GYVUOJU Jėzumi ir gyvą ryšį per jo išlietą visiems mums Tiesos Dvasią.

Iš pradžių pagarbinkime savais žodžiais ar mintimis Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Jeigu kam dar sunku garbinti ir melstis savais žodžiais, tuomet pasinaudokite mano jums rašomomis maldomis. Tik jas gerai persiskaitykite, kad suvoktumėte jų dvasinę prasmę.
------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu sukūrei šitą nuostabų grožį, kurį gali matyti mano akys ir pajausti širdis.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad visą mūsų nuostabią planetą tu taip puoselėji ir globoji, tarsi ji būtų viena vienintelė visoje kūrinijoje, kai joje DABAR yra septyni trilijonai planetų su žmonėmis, TOKIAIS KAIP MES, ir DAR gausybe planetų, kur PO PRISIKĖLIMO mes mokysimės vis labiau nušvisdami aukštesnio dažnio energijos virpesių pojūčiu savo viduje, SAVO TIKRUOJU AŠ, KOKĮ TU MUMS IR PADOVANOJAI KAIP AMŽINĄJĄ ASMENYBĖS DOVANĄ, ŽENGDAMI PAS TAVE Į SAVO TIKRUOSIUS NAMUS ROJUJE, visos kūrinijos geografiniame centre.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad visus mus ugdai panašiais į save, net savo dalelę, Minties Derintoją, padovanojai kiekvienam, kad ji iš vidaus mūsų mąstymą plėstų link visos kūrinijos šeimos sampratos, kaip šito siekė ir Jėzus, tik jo šviesa buvo perdaug akinanti tos kartos aplinkai, todėl jis TAVOSIOS ŠEIMOS SAMPRATĄ PAKEITĖ Į TAVOSIOS KARALYSTĖS ŠIRDYJE sampratą.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu atsiuntei į mūsų planetą vieną iš daugybės savo Sūnų – visos mūsų Vietinės Visatos Vieną iš Dviejų Sutvėrėjų ir dabartinių Vadovų, kuris tarp mūsų gyveno Jėzaus iš Nazareto pavidalu, ir mums parodė kelią pas tave, ir rodo jį dabar taip pat, jau savosios Tiesos Dvasios, kurią jis išliejo visiems mūsų planetos mirtingiesiems, dėka.
Aš garbinu tave, kad su tokia meile tu mus vedi vis arčiau savęs, o tuo pačiu ir arčiau Sūnaus Kūrėjo, Jėzaus, kuris veikia drauge su tavimi mus kiekvieną. Tik per JĮ – JAU PO MŪSŲ ASMENINIO PRISIKĖLIMO MORONTINIU PAVIDALU IR MŪSŲ ASMENINIO TAPIMO AKTUALIA AMŽINĄJA DVASIA – mes pasieksime savuosius namus ir Jus, savo tikruosius Tėvus – ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU – ROJUJE. Mes susitiksime su Jėzumi ir kalbėsimės su juo apie savo nueitą kelią ir apie tai, kas dar mūsų laukia, nes jis mums papasakos daug to, ko dar nebūsime iki tol patyrę, bet ką patirsime tolimesniame kelyje.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad šitoje nuostabioje planetoje, kuri patyrė, ir toliau tebepatiria, tiek daug skausmo ir kančios dėl savo vadovų išdavystės ir maišto prieš tave, tu vis tiek kantriai ir be perstojo lieji savo Meilę ir Šviesą kiekvienam šios planetos, kaip ir visos kūrinijos, tvariniui. O Šeiminikas Sūnus Kūrėjas - Jėzus iš Nazareto - po savosios misijos Urantijoje tuoj pradėjo įgyvendinti Ištaisomojo Laikmečio programą, kad kiek įmanoma greičiau neliktų jokių pasekmių, matomų kitiems, jog šioje Vietinėje Visatoje, šitoje Vietinėje Sistemoje visos maišto pasekmės būtų pašalintos mūsų aktyvesniu ir ryžtingesniu žengimu Gyvajame Kelyje drauge su Jėzaus Kristaus Tiesos Dvasia ir Tavo Mintiese Derintoju -- visų Šviesos ir Brolystės labui.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu ne tik leidi mums jau dabar TAVO MEILĘ PATIRTI, kada tik mes atsiveriame tau, bet nuolat ir be perstojo vis skatini iš vidaus, kad tik mes daugiau tau atsivertume ir daugiau mylėtume VISUS, IR VIENODAI VISUS, TAVĄJA MEILE.
Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavąja ir Partnerės valia. Amen.

-------------------------------
Pasėdėkite dar kurį laiką po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo tyloje, nes dabar jūs ypač imlūs gyvų meilės virpesių poveikiui. O tada pereikite prie prašymų maldos.
-------------------------------
Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū TAU, kad kvieti mus iš vidaus be perstojo vis gliau tau atsiverti ir susiburti į mūsų KOLEKTYVINĘ KOMUNIJĄ-maldą, kurios metu mes užmezgame GYVĄ KOMUNIJĄ SU TAVIMI IR TARPUSAVYJE.

Šio pirmadienio mūsų bendra malda yra skirta Jėzui, mūsų vyresniajam Broliui ir Nebadono Vietinės Visatos vienam iš dviejų Sukūrėjų ir Vadovų, kuris prieš du tūkstančius metų vasaros pabaigoje - rugpjūčio 21-ąją - Urantijoje gimė kaip bejėgis kūdikis iš moters įsčių, net ir taip, kaip pasaulį išvysta ir kiti Urantijos kūdikiai.
Dėja, žmonija dėl savojo tamsumo, ir ypač didžiulio nenoro šviestis, ir toliau užsispyrusiai Jėzaus gimtadienį švenčia per Kalėdas.
Aš meldžiu, kad mūsų broliai ir sesės sužinotų tikrąjį Jėzuas gimtadienį - kad studijuotų tokius Šviesos šaltinius, kaip Urantijos Knyga ir paties Jėzaus apreiškimų knygą Kalbu Jums Vėl, kurios ir atskleidžia šitą gimimo dieną, ir kad dabartinį ritualinį Jėzaus gimtadienio šventimą, tapusį vien tik stalo vaišėmis ir materialiomis dovanomis po eglute, paverstų gyvu kolektyvinių skaitymu iš Urantijos Knygos apie Jėzų, ar paties Jėzaus knygos Kalbu jums Vėl paskaitymu prie materialių valgių stalo, kad bendra atmosfera būtų pilna Meilės ir Šviesos, ir net gyvo bendravimo su Jėzumi, skirto mūsų giluminiam nušvitimui ir Gyvojo Kelio vis ryžtingesniam pasirinkimui, ir drąsesniam žengimui juo, kad mes taptume Jėzumi Kristumi patys, koks jis buvo prieš du tūkstančius metų, kada buvo vienas iš mūsų ir tarp mūsų.
Aš, drauge su savo broliais ir sesėmis, meldžiu, kad tavoji dalelė – Minties Derintojas – kaip ir Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Mykolo, arba kaip didžioji dauguma žino jį tik žemiškuoju Jėzaus Kristaus vardu, Tiesos Dvasia – dabar – mūsų giluminio atsivėrimo tau akimirką šitos gyvos komunijos metu – suteiktų tuos galingus impulsus mūsų asmenybei, kuri jų ir trokšta, kad pajustų savyje nuoširdų troškimą tapti tokiu Jėzumi Kristumi, koks jis buvo prieš du tūkstančius metų, tačiau JO NEKOPIJUODAMA, BET EIDAMA GYVUOJU KELIU KAIP MOKĖ JIS – ATVERTA ŠIRDIMI TĖVUI, O DABAR MES JAU ESAME ATVĖRĘ SAVO ŠIRDĮ JUMS – ROJAUS TREJYBEI-AŠ ESU – kad kasdien gyventume tavąja Meile ir Tiesa, Teisingumu ir Šviesa, IR VISŲ LABUI, NES TIK TAIP GYVENO IR SAVUOJU GYVENIMU MOKĖ, IR MOKO, TIK ŠITAIP GYVENTI JĖZUS IR MUS.
Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, mūsų nuostabūs virpesiai sujungia su jumis kiekvieną, sujungia mus visus tarpusavyje, nesvarbu, kur mes bebūtume fiziniu pavidalu per šitą maldą – šalia vienas kito ar pačiame tolimiausiame planetos kampelyje, ar net jau po prisikėlimo žengiantys tolyn kitose planetose, sujungia ir visas kitas asmenybes, kurios dabar dalyvauja ir šioje mūsų kolektyvinėje komunijoje. Ir sujungia mus kaip TAVO KŪRINIJOS ŠEIMOS VIENAS KITĄ MYLINČIUS NARIUS, PILNATEISIUS NARIUS.
Aš meldžiuosi ir už tuos savo dvasios brolius ir seses, kurie NET IR ŠIANDIEN gyvena TAMSOJE IR BAIMĖJE, todėl ir iki šiol laikosi tik negyvų ritualų ir dogmų, net ir per simbolinį Jėzaus gimtadienį - Kalėdų ritualines ir dogmatines pamaldas. Nors jie ir kalba apie TAVO Sūnų Kūrėją-Jėzų iš Nazareto gražiais žodžiais, bet jo PATIES – GYVO – vis tiek neįsileidžia į savo ŠIRDĮ, nes jų širdis yra užverta baimės proto vartais. TODĖL MES MELDŽIAMĖS UŽ JUOS, KAD JIE ATVERTŲ SAVO ŠIRDĮ TAU, GYVAM, O TUO PAČIU IR JĖZUI – IRGI GYVAM – IR KAD PATYS IMTŲ IŠ MEILĖS GARBINTI TAVE – MYLIMAS TĖVE, AMŽINOJI MOTINA, MYLIMA BEGALINE MOTINA, MYLIMAS AŠ ESU – KAIP TAVE GARBINA IR JĖZUS, NET IR DABAR, JAU BŪDAMAS ŠEIMININKAS SŪNUS KŪRĖJAS, VISOS VISATOS VADOVAS, KAIP IR JO PARTNERĖ, VIETINĖS VISATOS DUKRA KŪRĖJA, NEBADONIJA..
Sūnus Kūrėjas-JĖZUS mus ir dabar – per savo Tiesos Dvasią – stiprina ir ragina nebijoti eiti Meilės ir Tiesos keliu. Jėzus yra GYVAS, ir aš liudiju jo gyvą buvimą, nes su juo ne tik buvau susitikęs vidurnaktį miške prie Kretingos per savo pirmąją kelionę su Urantijos Knyga po Lietuva ir su juo bendravau dvi valandas, ir jo man pasakyti žodžiai ir išsipildė, ir pildosi toliau.
Jėzus, kaip ir JŪS VISI TRYS ROJAUS TREJYBĖS ASMENYS, kaip ir Visuminė Dievybė-AŠ ESU, VISI VIENINGAI IR HARMONINGAI VEIKIATE MŪSŲ LABUI URANTIJOJE, IR MUS NUOLAT RAGINATE NEBIJOTI ATSIVERTI JUMS DAR GILIAU, IR NET TAPTI JĖZUMI KRISTUMI SAVO ORIGINALIA IR NEPAKARTOJAMA IŠRAIŠKA BENDRAUJANT SU SAVO BROLIAIS IR SESĖMIS KASDIENIAME GYVENIME IŠ MEILĖS, TAIP, KAIP BENDRAVO IR JĖZUS.
Aš meldžiu VISIEMS TIKRŲJŲ ASMENYBIŲ PABUDIMO IR PAJAUTIMO, KAIP MŪSŲ MYLIMAS JĖZUS BELDŽIA Į ŠIRDĮ, NUOLAT BELDŽIA, KAD TIK JĮ GYVĄ ĮSILEISTŲ Į SAVO ŠIRDĮ KIEKVIENAS, JĄ ATVĖRĘS IR JAM, IR TAU, NET IR TAIP, KAIP IR JĖZUS BUVO SAVO ŠIRDĮ ATVĖRĘS TĖVUI BŪDAMAS TARP MŪSŲ TIK LABAI TRUMPĄ LAIKĄ IR GARBINO IR ŠLOVINO TAVE IŠ MEILĖS IR LAISVA VALIA.
Aš meldžiu, kad nebijotume ir nevengtume trokšti tapti Jėzumi Kristumi, ir kad nemanytume, kad jis yra nepasiekiamas idealas, todėl jo ir nereikia siekti. Priešingai, Jėzaus gyvenimas ir buvo skirtas būtent mūsų asmenybių pabudimui ir ĖJIMUI DRAUGE SU JUO PABUDUS DVASIOJE, IR TADA NEBEREIKĖTŲ JOKIŲ RITUALINIŲ ŠVENČIŲ.
Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavąja, ir Partnerės valia. Amen.
-------------------
Po maldos dar pasėdėkite ramybės būsenoje, klausykitės, ka sako ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU, viduje.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas

Algimantas
2019-01-17 08:38:43Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio (2019 01 14 – 20val) komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje, kurioje taip pat dalyvauja ir daugybė įvairių dvasių ir Tarpinių Būtybių, kad mūsų komuniją dar labiau sustiprintų iš išorės, kaip ją iš vidaus stiprina Rojaus Trejybė-AŠ ESU.

Šįkart pasimelskime už IŠMINTĮ TŲ mūsų brolių ir sesių dvasioje, kurie TARIAMAI yra religiniai vedliai – už kunigus.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas labai nuoširdžiai.
-------------------
Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, visa savo atsivėrusios tau dvasinės asmenybės gelme, nes manoji asmenybė trokšta šito gyvo ryšio su tavimi, šitos gyvos KOMUNIJOS, kuri leidžia pajausti tavo gyvą buvimą mano viduje, nes tu ir esi kiekviename iš mūsų per savo dvasią – Minties Derintoją, ir mus suvieniji net ir dabar šitoje dvasinėje komunijoje.
Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji gyvųjų virpesių vandenyno banga tiek užlieja mano atsivėrusią TAU asmenybę, kad ji pati trokšta suptis ant tavųjų bangų, ir skęsti kuo giliau tavajame TIKRoVĖS vandenyne GARBINDAMA tave.
Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tu esi nesibaigiančios ir gyvos TIKROVĖS ENERGIJOS Šaltinis ir Centras visai kūrinijai ir visą kūrinijos šeimą maitini gyvais virpesiais, kurie leidžia patirti tavo saldumą ir dar didesnį troškimą gerti tavo gyvąjį vandenį.
Aš garbinu tave, kad tu visą kūriniją be perstojo girdydamas savo gyvuoju vandeniu suteiki jos kiekvienam vaikui tiek gyvybinės energijos, kad jis visą savo energiją trokšte trokšta pašvęsti TAU, ir DRAUGE SU TAVIMI KURTI GĖRĮ VISOS KŪRINIJOS ŠEIMOS ŠVIESOS, IR DAR RYŠKESNIO SAVO NUŠVITIMO LABUI.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus, kiekvieną, vedi Gyvuoju Keliu kasdien, ir į vis ryškesnę šviesą, ir tik mūsų atsitolinimas nuo tavęs ir sukelia daugumai mūsų brolių ir sesių dvasioje NENORĄ SIEKTI DAR RYŠKESNĖS TAVOSIOS ŠVIESOS NEGU JĄ JAU PASIEKĖ ŠIANDIEN, NES BET KOKS NENORAS IR VISOS ABEJONĖS IŠKYLA TIK TADA, KADA SUSILPNĖJA GYVAS ASMENINIS RYŠYS SU TAVIMI ARBA JIS NET VISAI NUTRŪKSTA DĖL VIS DAUGIAU ĮSIVIEŠPATAUJANČIŲ KITOKIŲ POLINKIŲ, KURIE TUO METU ATRODO YRA SVARBESNI IR VERTINGESNI, IR TADA APIE VISUMĄ, KURIOS ŠVIESA IR PRIKLAUSO NUO KIEKVIENO IŠ MŪSŲ ASMENINIO DAR RYŠKESNIO NUŠVITIMO, NEBEPAGALVOJI.
Aš garbinu ir šlovinu tave laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavąja, ir Partnerės valia. Amen.
----------------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite keletą minučių tyloje ir pajuskite gyvąjį Rojaus Trejybės-AŠ ESU nektaro tekėjimą savo viduje. O tada pereikite prie prašymų maldos.
-----------------
Mano Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū tau už visus patyrimus, ką patyriau iki šios akimirkos, nes jie visi buvo labai vertingi, kad pasiekčiau šitos akimirkos giluminį atsivėrimą tau ir dabar dalyvaučiau šitoje kolektyvinėje gyvoje komunijoje su tavimi.
Aš, drauge su savo broliais ir sesėmis DVASIOJE žmogiškuoju pavidalu, o taip pat drauge su savo broliais ir sesėmis dvasiomis, ir Tarpinėmis Būtybėmis, kurios taip pat dalyvauja mūsų kolektyvinėje KOMUNIJOJE, kad mus stiprintų ir padėtų eiti šituo Rojaus Trejybės-AŠ ESU Gyvuoju Keliu, meldžiu TAVOSIOS GYVOSIOS IŠMINTIES visiems mūsų broliams ir sesėms dvasioje, kurie save laiko religiniais lyderiais, ir net dar daugiau – tarpininkais tarp tavęs ir mūsų eilinių mirtingųjų. Tokios nuostatos yra NETIESA, NES TARP TAVĘS IR MŪSŲ – KIEKVIENO MIRTINGOJO – NĖRA – IR BŪTI NEGALI – JOKIO TARPININKO, NES TU KIEKVIENAM IŠ MŪSŲ PADOVANOJAI SAVE – SAVO DVASIĄ IR APGYVENDINAI MŪSŲ VIDUJE – MŪSŲ PROTE – KAD ŠIS GYVAS TILTAS SUJUNGTŲ MUS BE TARPININKŲ, O TIESIOGIAI TAM, KAD MES – KIEKVIENAS – NUŠVISTUME TAVIMI IR GYVENTUME TAVO TIKROVE BE JOKIOS ILIUZIJOS, KAD ŠITOKIU SAVO GYVENIMU KURTUME GĖRĮ DRAUGE SU TAVIMI VISŲ ŠVIESOS LABUI – MŪSŲ VISŲ TOLIMESNIO VYSTYMOSI LABUI IR GERESNIO GYVENIMO ATEINANČIOMS KARTOMS LABUI – KAIP TU IR SUMANEI SAVO EVOLIUCINIAME PLANE VISAI KŪRINIJAI, KAD JI NUŠVISTŲ DAR LABIAU, NUŠVINTANT KIEKVIENAM INDIVIDUI ASMENIŠKAI.
Aš meldžiu, kad mūsų gyvi Šviesos virpesiai kuo stipriau lietųsi iš mūsų dvasinių asmenybių, kurios jau pačios patiria nušvitimą ir trokšta dar didesnės Šviesos ir Gėrio kūrimo drauge su TAVIMI, ką jos daro ir DABAR, PAČIOS SUSILIEDAMOS SU TAVIMI ŠITOJE DVASINĖJE KOLEKTYVINĖJE KOMUNIJOJE IR SIŲSDAMOS SAVO ŠVIESĄ, KURIĄ JOS SIUNČIA IŠ MEILĖS, KAD NUŠVISTŲ IR KUNIGAI – MŪSŲ BROLIAI IR SESĖS DVASIOJE – DABAR DAR TEBESKENDINTYS TAMSOJE IR SAVANAUDIŠKUME IR KLAIDINANTYS ŽMONES BAŽNYČIOJE APRAIZGYDAMI ŽMONES NEGYVAIS RITUALAIS, O JŲ DVASIĄ PAVERGDAMI NEGYVOMIS DOGMOMIS, IR ŠITUO VEDA TOLYN NUO TAVĘS Į DAR DIDESNĘ BAIMĘ IR TAMSĄ, kuri ypač patiriama per ritualines ir dėl to negyvas religines šventes, ir ypač per tokias dienas, kaip Kalėdos, Velykos, kaip Vėlinės ir Visų Šventųjų dienos. Šiomis dienomis kunigai turi ypač gerą galimybę paskleisti Tavo, mylima Rojaus Trejybe-AŠ ESU, gyvą Šviesą, jeigu tik jie būtų atsivėrę Tau ir atradę Tave SAVYJE, tada jie ir kitus- ir visus – pamokytų, kad tave reikia atrasti savo viduje, ir nereikia lėkti visiems vieną dieną į kapines, nes tas, kas įtikėjęs, tas yra GYVAS, todėl kapinių – konkretaus žemės lopinėlio – lankymas ir žvakučių deginimas yra grynai PAGONIŠKA APEIGA, kuri visiškai netinka Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvam sūnui ar gyvai dukrai, nes jiems BŪTINAS GYVAS RYŠYS SU SAVO TIKRAISIAIS TĖVAIS, SU TAVIMI, MYLIMA ROJAUS TREJYBE. Lygiai taip pat ir per Kalėdas ar Velykas tik nutolina kiekvieną nuo Kristaus, o ne priartina, nes čia viešpatauja negyvas ritualas ir tamsa, ir ypač vaišių stalas. Ir nieko daugiau - jokios Šviesos, jokios Tiesos, jokios Meilės - tik tamsa, ir net dviems tūkstančiams metų praėjus po Jėzaus gyvenimo, kuris tiek iškraipytas, kad net ir jo pats gimtadienis - RUGPJŪČIO 21-ĄJĄ - PERKELTAS Į NAUJŲJŲ METŲ PRIEANGĮ.

Ir NUOSTABU BŪTŲ, jog nušvitę kunigai mokytų gyvo atsivėrimo TAU, IR TAVĘS ATRADIMO SAVYJE. TAČIAU TAM jie patys iš pradžių turi patirti TAVĘS ATRADIMĄ SAVYJE, kad šito galėtų mokyti kitus – savo brolius ir seses dvasioje – tikrus Tavo vaikus.
Aš meldžiu, kad jų BŪSIMASIS ATSIVĖRIMO PATYRIMAS – jiems toks netikėtas ir nesuprantamas – jiems padėtų nurimti VIDUJE, ir tuo pačiu pajausti Tavo vedimą IŠ VIDAUS, kad savo nuostatas jie pakeistų iš SAVO DABARTINIŲ IR KLAIDINGŲ INTELEKTUALIŲ Į GYVAS DVASINES, TAVO SUTEIKIAMAS PER TAVO DVASIOS GYVĄ VEIKIMĄ IŠ VIDAUS, IR TADA JIE ŠITO RYŠIO PRADĖTŲ MOKYTI IŠ SAKYKLŲ IR KITUS, IEŠKANČIUS TAVĘS – DAR NEĮVARDINTO TĖVU-ROJAUS TREJYBE-AŠ ESU.
Manoji valia, per amžius ir amžinybėje yra sulieta su tavąja valia, ir Partnerės valia. Amen.
------------------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje keletą minučių, tegu jūsų dvasinė asmenybė klausosi Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymų, kaip ryžtingai ir drąsiai siekti dar ryškesnės šviesos ir ją skleisti kitiems.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-01-10 20:46:26Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2019 01 07 – 20 val.) kolektyvinę komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje. Šįkart pasimelskime už tuos mūsų dvasios brolius ir seses, kuriems reikalingas mūsų nuoširdžios maldos sustiprinimas, kad išsivaduotų iš savo pasąmoninių chaotiškų informacijos srautų, kurie gali jiems labai pakenkti, kaip ir visiems uždelsti sklandų evoliucinį dvasinį augimą.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kurie dar negarbinate savais žodžiais, nuoširdžiai skaitykite mano jums rašomas maldas.
-----------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi, kad sukūrei visą kūriniją mūsų patyrimų kaupimui, kad mes augtume ir vystytumės pagal tavo evoliucinį ŠVIESOS sumanymą.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tavoji meilė yra gyva, ir ji žadina kiekvieną iš vidaus atsiverti tau, atrasti tave SAVO VIDUJE, tačiau tingus protas neleidžia atsiverti ir visomis išgalėmis trukdo siekti šito GYVO ryšio su TAVIMI, bet tu vis tiek žadini iš vidaus kiekvieną, kad tik jis PABUSTŲ ŠVIESAI.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kada tokių miegančiųjų letargo miegu, yra absoliuti dauguma, nes pabudusių iš šito miego yra tik saulejė visoje planetoje, ir tu mus dabar – jau pažadintus – vedi tokioje aplinkoje, kuri kiekvieną mūsų šviesos ir tiesos žvilgsnį tuoj pat užsipuola ir mėgina visaip suniekainti, apšmeižti, ir net sustabdyti, tačiau su Tavimi įmanoma VISKAS, IR NĖRA TOKIŲ BARJERŲ, KURIE SUGEBĖTŲ MŪSŲ GYVĄ SKLEIDIMĄSI TAU SUSTABDYTI; ir vien tik dėl štio patyrimo – pabudusios DVASINĖS MŪSŲ ASMENYBĖS naujo ŠVIESOS RYTO patyrimo – JI trokšte trokšta tave garbinti ir šlovinti, iš meilės ir laisva valia.
Manoj valia yra sulieta su tavąja ir Partnerės valia pr amžių amžius ir amžinybėje. Amen.

------------------------
Po Rojaus Trejybės pagarbinimo dar pasėdėkite tyloje ir mėgaukitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU Meilės gyvais virpesiais,. O tada pereikite prie prašymų maldos.
------------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū tau už visus patyrimus, ačiū už viską, ką esu patyręs, nes visi patyrimai buvo reikalingi, nė vieno nebuvo tokio, dėl kurio tau nejausčiau dėkingumo. Ačiū už mano dvasinį pažadinimą ir gyvo vandens nuolatinį suteikimą, kad galėčiau jo gerti dar daugiau.
Šįkar mes meldžiame dvasinės ramybės tiems mūsų dvasios broliams ir sesėms, kurie yra paimti į pasąmoninės būsėnos nelaisvę ir šitoje nelaisvėje jie nebesusivokia, kur yra TAVO mokymo virpesiai, kur yra Šviesos vedimas iš vidaus, o kur yra jų pačių didžiuliai ir labai dažnai jų jau nebesuvaldomi troškimai – jų PASĄMONĖS milžiniški troškimai, net ir gražūs troškimai, jau prasiveržę į jų SĄMONĖS paviršių, ir kurie neturi NIEKO BENDRO SU TAVO MIELĖS PASIREIŠKIMU IŠMINTINGAI DALINTI ŠVIESĄ NEPAŽEIDŽIANT KITO LAISVOS VALIOS.
Tačiau tokioje kritinėje padėtyje atsidūrę mūsų dvasios broliai ir sesės – dėl seklaus, labai seklaus įtikėjimo ir gyvo ryšio su Tėvu-Rojaus Trejybe stokos – jau susipainioja sąmonės lygiu ir viską, kas tik jiems šauna į galvą priskiria TAU, ir ima savo pačių sujauktas mintis įgyvendinti, ir šituo kitus tik sudirgindami, ir tada patys arba būna TŲ KITŲ atstumti, arba net PATYS PUOLA Į DEPRESIJĄ, O DAŽNAI IMA PERDĖM AKYTVIAI VEIKTI TOKIO RPIEPUOLIO METU TAPDAMI AGRESYVIAIS – patys sąmoningai nesuvokdami savo veiksmų ir jų pasekmių nei sau, nei kitiems – ir patenka pas psichiatrus, AR NET NUSIŽUDO. Tokios jų mintys, prasiskverbusios iš pasąmonės – TIEK SUJAUKTOS – NĖRA TAVO JIEMS PASIŲSTOS, NES TAVO MINTIS ĮMANOMA IŠGIRSTI TIK RAMYBĖE BŪSENOJE, O NE PASAMONĖS NELAISVĖJE IR RAMYBĖS NETEKUSIU PROTU, NES TU ESI MEILĖS IR PALAIMOS ŠALTINIS, TODĖL TAVE IR TEGALI GIRDĖTI TIK TAS, KURIS TAIP PAT YRA RAMUS.
Tokių mūsų dvasios brolių ar sesių sujauktas protas sujauktos PASĄMONĖS virpesius KLAIDINGAI palaiko TAVO mokymais, TAVO nurodymais, TAVO įpareigojimais, TAVO užduotimis, net ir SAVO NAUJA asmenybe, kuri yra tik tariama, nes ją įperša sujaukta pasąmonė, bet ne Tavoji gyvoji meilė, kuri ir padovanoja tikrąją dvasinę asmenybę mums kiekvienam VIENĄ, ir nepakartojamą.
Mes meldžiames šįvakar už tuos mūsų dvasios brolius ir seses, kurie turėdami ir kilnių ketinimų, savo tokius troškimus sumaišo su Tavo mokymais, ir jiems atrodo, kad tai būtent TU jiems suteikei tokias mintis. O jas vėliau paskleidžia asmeniškai kitiems kaip tavo jiems perteiktą nuostatą, ką ir kaip toks tavo vaikas turi daryti. IR KITI GALI PASIDUOTI, IR PASIDUODA JŲ TOKIAI KLAIDINGAI IR NETURINČIAI ŠVIESOS ĮTAKAI.
Aš meldžiu, drauge su savo dvasios broliais ir sesėmis, kad tokie mūsų dvasios broliai ir sesės nuoširdžiai atsivertų – RAMYBĖJE – TAU, ir patirtų ne tik sustiprinimą, bet ir pasąmonės nuraminimą, kad nebūtų niekam milžiniško noro TAVO EVOLIUCIJĄ primesti kitiems per jėgą, prieš kito laisvą valią, gautą iš tavęs, REVOLIUCINIU būdu.

Aš meldžiu RAMYBĖS TOKIEMS MŪSŲ DVASIOS BROLIAMS IR SESĖMS – IR VISIEMS – JĄ GERIANT PER GYVĄ RYŠĮ SU TAVIMI. Meldžiu iš meilės ir laisva valia, gautia iš tavęs.
Manoj valia yra sulieta su tavąja ir Partnerės valia pr amžių amžius ir amžinybėje. Amen.
---------
Po maldos dar pasėdėkite tyloje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymo, kaip gi nepatekti į pasąmonės spąstus.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-01-05 08:17:07Mielieji, kviečiu jus į mūsų pirmadienio (2018 12 31 – 20 val.) kolektyvinę dvasinę komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir tarpusavyje. Šįkart pasimelskime už Naujuosius Metus.

Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.

Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais ar mintimis, skaitykite mano jums rašomas maldas. Tik jas skaitykite labai nuoširdžiai.
-----------
Mano - ir mūsų visų - Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi ir be perstojo lieji savo gyvosios Meilės vandenyną visai kūrinijai, visiems ir visa kam, be jokio išskyrimo, be jokių privilegijų - gyvam ir negyvam - turinčiam laisvą valią ir jos neturinčiam - ir mus mokai daryti šitą patį – mylėti visus vienodai TAVĄJA MEILE, KURI YRA GYVA IR PATIRIAMA ATSIVĖRUSIO TAU VIDUJE IR ATRADUSIO TAVE SAVYJE.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tik tavo dėka AŠ BUVAU PAŽADINTAS tavo gyvos Meilės patyrimui, o dabar ir aš dalinu būtent tą pačią TAVO MEILĘ MEILĘ VISIEMS IR VISA KAM, IR DALINU NUOLAT, IR BE JOKIO IŠSKYRIMO, BE JOKIŲ PRIVILEGIJŲ, ir nuo tokio dalinimo aš tik stiprėju iš vidaus ir džiaugiuosi, kad turiu tokį patyrimą.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tik TU vedi kiekvieną atsivėrusią tau asmenybę į vis ryškesnę šviesą, ir vedi taip, kad tau vis giliau atsiverianti asmenybė tavosios tikrovės gyvuoju kelių eina vis tvirtesniu žingsniu, ir pati džiaugiasi šiuo ėjimo procesu su tavimi.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mokai vis giliau ir plačiau žvelgti tavuoju žvilgsniu per susiliejimą su Tavimi garbinant ir šlovinant tave.
Aš garbinu ir šlovinu tave, nes atsivėręs tau savaime trokštu tave garbinti ir šlovinti ir dar giliau patirti susiliejimą su tavimi dvasioje, kad net kvėpuočiau tavuoju ritmu, kad kvėpuočiau tavimi - kaskart vis giliau ir stipriau, ir šlovinčiau tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs.
Manoj valia per amžių amžius, ir amžinybėje, yra sulieta su tavąja. Amen.
-------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite ramiai, tegu jūsų atsivėrusi ASMENYBĖ geria Rojaus Trejybės-AŠ ESU meilės nektarą, GYVĄ NEKTARĄ. O tada pereikite prie prašymų maldos.
--------
Mano Tėve, Amžioji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū tau už visus patyrimus, kokius tik patyriau praeityje, ir už šios akimirkos patyrimą, nes tik tu žinai, kokie patyrimai yra vertingiausi man, KAIP IR KIEKVIENAM, kad ASMENYBĖ vis labiau panašėtų į tą, kokį tikrąjį aš tu sumanei ir padovanojai kaip unikalią asmenybės amžinąją dovaną, kuri atsiskleidžia tik veikdama SUSILIEJUSI SU TAVIMI IR VISADA TIK IŠ MEILĖS IR VISADA TIK VISŲ LABUI.
Ir aš dabar pakviečiau savo dvasinius brolius ir seses į mūsų Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvosios šventovės gyvąją komuniją su TAVIMI už tuos mūsų brolius ir seses dvasioje, kurie dar gyvena materialių švenčių išoriniu šurmuliu ir blizgesiu, nes jie taip laukė Naujųjų Metų šventės kaip savo svarbiausios, arba vienos iš svarbiausių švenčių, nes tikisi, kad būtent ji ir atneš jiems laimę, geresnį gyvenimą būtent PERŽENGUS GRUODŽIO 31-OSIOS 24 VALANDOS TĄ MISITNĘ RIBĄ Į NAUJUOSIUS METUS - ir taip kasmet TAIP VAIKIŠKAI vis tikėdamiesi kažkokio stebuklingo virsmo. Todėl jie ir imasi įvairiausių savęs apgaudinėjimo gudrybių, skaito horoskopus, astrologinius kalendorius, tam yra pajungta visa televizija, visa spauda. Ir šie mūsų dvasiniai broliai ir sesės noriai jų rekomendacijomis vadovaujasi, net savo drabužius, tegu ir nežymiai, bet vis tiek derina prie tokių spalvų, kokias jiems aiškina jų pačių kiti nieko neišmanantys broliai ir sesės dvasioje, ir vis tikėdamiesi didesnės laimės Naujaisiais Metais, JEIGU JIE APSIRENGS BŪTENT TOKIOS SPALVOS DRABUŽIAIS, KOKIĄ IR REKOMENDUOJA TOKIO SPEKTAKLIO HOROSKOPŲ SUDARYTOJAI.
Jie šaudo nelaimes, fizines kančias nešančius fejerverkus, gąsdindami kitus, kurie NORI TYLOS, KURIE NENORI TOKIO PAMIŠIMO, BET JIE BEJĖGIAI KĄ NORS PAKEISTI – JUK NAUJIEJI METAI – PAMIŠUSIŲJŲ IR APSĖSTŲJŲ ĮTEISINTA PSEUDOŠVENTĖ, gąsdinanti visus miestų gyvūnus. Ir taip visoje planetoje, kuri iš aukščiau žvelgiant, atrodo kaip tamsių laukinių planeta, kurioje nėra ne tik išminties, bet ir logikos.
Aš meldžiu, kad tokie save apgavę, ir toliau apgaudinėjantys mūsų broliai ir sesės dvasioje vis tik praregėtų ir susimąstytų, kada ateina pirmasis Naujųjų Metų rytas, o NIEKAS VIDUJE NEPASIKEITĖ, laimė neapsigyveno jų viduje, o yra dar liūdniau - nėra jiems nei energijos, nei noro, nei sveikatos po tokio naktinio gėrimo ir šėlimo iš viso pajudėti.
Tai beprasmybės ir dvasinio nuopuolio pseudošventė, kuri vis giliau ir giliau ėda kaip rūdys mūsų dvasios brolius ir seses iš vidaus; ir tada jie tomis pačiomis rūdimis užkrečia savo vaikus, kurie tavęs, mylima Rojaus Trejybe-AŠ ESU, nepažįsta, nes niekas jų nemoko tave atrasti savyje, tuo tarpu Naujuosius Metus sutikti su karnavalinėmis kaukėmis ir šurmuliu jie yra mokomi visur – namie, vaikų darželiuose, mokykloje. Ir tada bet kokia prasminga RAMYBĖS akimirka turi trauktis į šalį, nes bujoja ŠĖLSMAS, NEGYVI RITUALAI, NORS IR TARIAMAI LINKSMI, viešpatauja alkoholio sujaukto, ir labai dažnai net ir aptemdyto, proto ILIUZIJA. Ir tai yra PAVYZDYS VAIKAMS, KAIP JIE GYVENS.
Aš meldžiu, kad mano dvasios broliai ir sesės pradėtų klausti PATYS SAVĘS – KODĖL TAIP LAIMĖ PRAĖJO IR NEUŽSUKO Į JŲ VIDŲ PER ŠIĄ NAKTĮ? GAL NE TEN JOS LAUKĖ? GAL JI YRA VIDUJE IR TYLOJE, RAMYBĖJE IR ATSIDAVIMĖ VISŲ MEILĖS IR ŠVIESOS LABUI?
Aš meldžiu, kad jie nustotų šurmuliuoti savo ILIUZINĖJE BEPRASMYBĖJE IR PIRKINIŲ KARŠTINĖS PAMIŠIME, O ATSIVERTŲ TAU, IR PAJAUSTŲ – PATIRTŲ – PALAIMĄ, KURI YRA TIKRA, REALI KIEKVIENAI TAU ATSIVĖRUSIAI ASMENYBEI. Ir tada jai NEBEREIKIA JOKIO NAUJŲJŲ METŲ ŠVENTIMO - TADA DVASINĖ ASMENYBĖ TROKŠTĄ GYVO GYVENIMO SU TAVIMI, ATRASTU SAVO VIDUJE. IR TIK TADA ĮSIVIEŠPATAUS PALAIMA VIDUJE IR IŠORĖJE, IR BUS PATIRIAMA LAIMĖ VISŲ TAVO VAIKŲ – MŪSŲ BROLIŲ IR SESIŲ DVASIOJE - IR TIK TADA VYRAUS TAVOJI MEILĖ KIEKVIENO VIDUJE, IR PASIREIKŠ JI IŠORĖJE GĖRIO DARBAIS VIENŲ KITIEMS VISOJE APLINKOJE.
Manoj valia per amžių amžius, ir amžinybėje, yra sulieta su tavąja. Amen.
------------
Po maldos dar pasėdėkite ramybėje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymo, kaip Naujuosius Metus – jeigu vis tik sutinkate – sutikti PRASMINGAI.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-12-28 16:44:50Mielieji, kviečiu jus prisijungti prie mūsų bendros kiekvieno pirmadienio ( 2018 12 24 - 20 val.) maldos.
Šįkart, kada daugybė laukia KASMETINIO simbolinio Kristaus gimimo per Kalėdas, pasimelskime už MŪSŲ PAČIŲ TAPIMĄ KRISTUMI, koks jis buvo tarp mūsų prieš du tūkstančius metų, ir už mūsų Kūčių-Kalėdų šventimą drauge su GYVUOJU Jėzumi ir gyvą ryšį su juo per jo išlietą visiems mums Tiesos Dvasią.

Iš pradžių pagarbinkime savais žodžiais ar mintimis Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Jeigu kam dar sunku garbinti ir melstis savais žodžiais, tuomet pasinaudokite mano jums rašomomis maldomis. Tik jas gerai persiskaitykite, kad suvoktumėte jų dvasinę prasmę.
------------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu sukūrei šitą nuostabų grožį, kurį gali matyti mano akys ir pajausti širdis.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad visą mūsų nuostabią planetą tu taip puoselėji ir globoji, tarsi ji būtų viena vienintelė visoje kūrinijoje, kai joje DABAR yra septyni trilijonai planetų su žmonėmis, TOKIAIS KAIP MES, ir DAR gausybe planetų, kur PO PRISIKĖLIMO mes mokysimės DVASINGĖDAMI morontiniu lygiu ir PASIEKĘ DVASIOS LYGĮ ir jau tapę amžinomis dvasiomis, SAVO TIKRUOJU DVASINIU AŠ, KOKĮ TU MUMS IR PADOVANOJAI KAIP ASMENYBĖS DOVANĄ, ŽENGDAMI PAS TAVE Į SAVO TIKRUOSIUS NAMUS ROJUJE, visos kūrinijos geografiniame centre.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad visus mus ugdai panašiais į Save, net savo dalelę, Minties Derintoją, padovanojai kiekvienam, kad ji iš vidaus mūsų mąstymą plėstų link visos kūrinijos šeimos sampratos, kaip šito siekė ir Jėzus, tik jo šviesa buvo perdaug akinanti tos kartos aplinkai, todėl jis TAVOSIOS ŠEIMOS SAMPRATĄ PAKEITĖ Į TAVOSIOS KARALYSTĖS ŠIRDYJE sampratą.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu atsiuntei į mūsų planetą vieną iš daugybės savo sūnų – visos mūsų vietinės visatos Sutvėrėją ir Valdovą, kuris tarp mūsų gyveno Jėzaus iš Nazareto pavidalu, ir mums parodė kelią pas tave, ir rodo jį dabar taip pat, jau savo Tiesos Dvasios, kurią jis išliejo visiems, dėka.
Aš garbinu tave, kad su tokia meile tu mus vedi vis arčiau savęs, o tuo pačiu ir arčiau Sūnaus Kūrėjo, Jėzaus, kuris veikia drauge su tavimi mus kiekvieną. Tik per JĮ – JAU PO MŪSŲ ASMENINIO PRISIKĖLIMO MORONTINIU PAVIDALU IR MŪSŲ ASMENINIO TAPIMO AMŽINĄJA DVASIA – mes pasieksime savuosius namus ir jus, savo tikruosius Tėvus – ROJAUS TREJYBĘ-AŠ ESU – ROJUJE. Mes susitiksime su Jėzumi ir kalbėsimės su juo apie savo nueitą kelią ir apie tai, kas dar mūsų laukia, nes jis mums papasakos daug to, ko dar nebūsime iki tol patyrę, bet ką patirsime tolimesniame kelyje.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad šitoje nuostabioje planetoje, kuri patyrė, ir toliau tebepatiria, tiek daug skausmo ir kančios dėl savo dvasinių vadovų išdavystės ir maišto prieš tave, tu vis tiek kantriai ir be perstojo lieji savo meilę ir šviesą kiekvienam šios planetos, kaip ir visos kūrinijos, tvariniui.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu ne tik leidi mums jau dabar TAVO MEILĘ PATIRTI, kada tik mes atsiveriame tau, bet nuolat ir be perstojo vis skatini iš vidaus, kad tik mes daugiau tau atsivertume ir daugiau mylėtume VISUS, IR VIENODAI VISUS, TAVĄJA MEILE.
Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoj valia sulieta su Tavąja ir Partnerės valia per amžių amžius, ir amžinybėje. Amen.

-------------------------------
Pasėdėkite dar kurį laiką po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo tyloje, nes dabar jūs ypač imlūs gyvų meilės virpesių poveikiui. O tada pereikite prie prašymų maldos.
-------------------------------
Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū TAU, kad kvieti mus iš vidaus be perstojo vis gliau tau atsiverti ir susiburti į mūsų KOLEKTYVINĘ KOMUNIJĄ-maldą, kurios metu mes užmezgame DVASINĘ KOMUNIJĄ SU TAVIMI IR TARPUSAVYJE.

Šio pirmadienio mūsų bendra malda yra kaip tik prieš pat tradicinę kasmetinę šventę – Kalėdas, kada daugybė mūsų dvasios brolių ir sesių laukia – kaip ir kasmet – Kristaus gimimo, skirta mūsų giluminiam nušvitimui ir gyvojo kelio vis ryžtingesniam pasirinkimui, ir drąsesniam žengimui juo, kad mes taptume Jėzumi Kristumi patys, koks jis buvo prieš du tūkstančius metų, kada buvo vienas iš mūsų ir tarp mūsų.
Aš, drauge su savo dvasios broliais ir sesėmis, meldžiu, kad tavoji dvasia – Minties Derintojas – kaip ir Šeimininko Sūnaus Kūrėjo-Mykolo, arba kaip absoliuti dauguma žino jį tik žemiškuoju Jėzaus Kristaus vardu, Tiesos Dvasia – dabar – mūsų giluminio atsivėrimo tau akimirką šitos dvasinės komunijos metu – suteiktų tuos galingus impulsus mūsų dvasiniam aš, kuris jų ir trokšta, kad mes patys pajustume savyje troškimą tapti tokiu Jėzumi Kristumi, koks jis buvo prieš du tūkstančius metų, tačiau JO NEKOPIJUODAMI, BET EIDAMI GYVUOJU KELIU KAIP MOKĖ JIS – ATVERTA ŠIRDIMI TĖVUI, O DABAR MES JAU ESAME ATVĖRĘ SAVO ŠIRDĮ JUMS – ROJAUS TREJYBEI-AŠ ESU – kasdien gyventume Meile ir Tiesa, Teisingumu ir Šviesa, IR VISŲ LABUI.I, NES TIK TAIP GYVENO IR SAVUOJU GYVENIMU MOKĖ, IR MOKO, TIK ŠITAIP GYVENTI JĖZUS IR MUS.
Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, mūsų nuostabūs virpesiai sujungia su jumis kiekvieną, sujungia mus visus tarpusavyje, nesvarbu, kur mes bebūtume fiziniu pavidalu per šitą maldą – šalia vienas kito ar pačiame tolimiausiame planetos kampelyje, ar net jau po prisikėlimo žengiantys tolyn kitose planetose, sujungia ir visas dvasias, kurios dabar dalyvauja mūsų maldoje. Ir sujungia kaip TAVO KŪRINIJOS ŠEIMOS VIENAS KITĄ MYLINČIUS NARIUS, PILNATEISIUS NARIUS.
Aš meldžiuosi ir už tuos savo dvasios brolius ir seses, kurie NET IR ŠIANDIEN gyvena TAMSOJE IR BAIMĖJE, todėl laikosi tik negyvų ritualų ir dogmų, net ir per Kalėdų pamaldas, ir nors jie ir kalba apie TAVO Sūnų Kūrėją-Jėzų iš Nazareto, gražiais žodžiais, bet jo PATIES – GYVO – vis tiek neįsileidžia į savo ŠIRDĮ, nes jų širdis yra užverta proto vartais. TODĖL MES MELDŽIAMĖS UŽ JUOS, KAD JIE ATVERTŲ SAVO ŠIRDĮ TAU, GYVAM, O TUO PAČIU IR JĖZUI – IRGI GYVAM – IR KAD PATYS IMTŲ IŠ MEILĖS GARBINTI TAVE – MYLIMAS TĖVE, AMŽINOJI MOTINA, MYLIMA BEGALINE MOTINA, MYLIMAS AŠ ESU – KAIP TAVE GARBINA IR JĖZUS NET IR DABAR JAU BŪDAMAS ŠEIMININKAS SŪNUS KŪRĖJAS, VISOS VISATOS VADOVAS, KAIP IR JO PARTNERĖ, VIETINĖS VISATOS DUKRA KŪRĖJA, NEBADONIJA..
Sūnus Kūrėjas-JĖZUS mus ir dabar – per savo Tiesos Dvasią – stiprina ir ragina nebijoti eiti meilės ir tiesos keliu. Jėzus yra GYVAS, ir aš liudiju jo gyvą buvimą, nes su juo ne tik buvau susitikęs vidurnaktį miške prie Kretingos per savo pirmąją kelionę su Urantijos Knyga po Lietuva ir su juo bendravau dvi valandas, ir jo man pasakyti žodžiai ir išsipildė, ir pildosi toliau.
Jėzus, kaip ir VISI TRYS ROJAUS TREJYBĖS ASMENYS, kaip ir Visuminė Dievybė-AŠ ESU, VEIKIA MŪSŲ LABUI URANTIJOJE, IR MUS NUOLAT RAGINA NEBIJOTI ATSIVERTI ROJAUS TREJYBEI-AŠ ESU, IR TAPTI JĖZUMI KRISTUMI SAVO ORIGINALIA IR NEPAKARTOJAMA IŠRAIŠKA BENDRAUJANT SU SAVO DVASIOS BROLIAIS IR SESĖMIS KASDIENIAME GYVENIME IŠ MEILĖS, TAIP, KAIP BENDRAVO IR JĖZUS.
Mes meldžiame VISIEMS DVASINIO PABUDIMO IR PAJAUTIMO, KAIP MŪSŲ MYLIMAS JĖZUS BELDŽIA Į ŠIRDIS, NUOLAT BELDŽIA, KAD TIK JĮ GYVĄ ĮSILEISTŲ Į SAVO ŠIRDIS, JAS ATVĖRĘ IR JAM, IR TAU, NET IR TAIP, KAIP IR JĖZUS BUVO SAVO ŠIRDĮ ATVĖRĘS TĖVUI BŪDAMAS TARP MŪSŲ TIK LABAI TRUMPĄ LAIKĄ IR GARBINO IR ŠLOVINO TAVE IŠ MEILĖS IR LAISVA VALIA.
Mes meldžiame, kad nebijotume ir nevengtume trokšti tapti Jėzumi Kristumi, klaidingai manydami, kad jis yra nepasiekiamas idealas, todėl jo ir nereikia siekti, nes jo gyvenimas ir buvo skirtas mūsų dvasiniam pabudimui ir ĖJIMUI DRAUGE SU JUO PABUDUS DVASIOJE, IR TADA NEBEREIKĖTŲ JOKIŲ RITUALINIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ.
Manoj valia yra sulieta su Tavąja ir Partnerės valia per amžius, ir amžinybėje. Amen.
-------------------
Po maldos dar pasėdėkite ramybės būsenoje, klausykitės, ka sako ROJAUS TREJYBĖ-AŠ ESU, viduje.

Telydi jus Kūrejo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas apkabinimas

Algimantas
2018-12-20 17:52:57Mielieji, kviečiu jus į mūsų kolektyvinę pirmadienio (2018 12 17 – 20 val.) komuniją su Rojaus Trejybe-AŠ ESU ir tarpusavyje. Šįkart pasimelskime už mūsų dvasinius brolius ir seses, sergančius ar patyrusius fizinius sužalojimus, įskaitant ir vaikus, o ypač už patekusius į depresiją, o taip pat ir už jaunas motinas, po gimdymo patiriančias stresą, sutrikkdytą šeimos gyvenimo ritmą, dažną isteriją ir nesuvokimą savosios aplinkos ir padėties, kas veda į šeimos griovimą ir vaikų būsimąsias ligas.
Iš pradžių pagarbinkime Rojaus Trejybę-AŠ ESU.
Kas dar negalite garbinti ir melstis savais žodžiais, skaitykite mano jums rašomas maldas, tik skaitykite jas labai nuoširdžiai, kad pajustumėte giluminę žodžių prasmę, net tik jų reikšmes, kurias duoda žodynas.
-----------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu sukūrei materialią kūriniją, daugybę visatų, o jose daugybę saulių-žvaigždžių, kurios visos turi savo veikimą, turi PRASMĘ VISOJE KŪRINIJOS ŠEIMOJE.
Aš garbinu ir šlovinu tave už sukurtą gyvybę, tokią įvairią ir tokią gausią milžiniškame skaičiuje planetų-pasaulių.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tavoji meilė, gyvoji meilė, visą kūriniją taip pat pavertė gyvu visos tavosios šeimos pasireiškimu visumos labui, visų labui, kad tik meilės dėka visa kūrinija yra VALDOMA, PLEČIAMA, IR ŠVIESINAMA.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tavoji kūrinija visur turi nuostabų energijos pasireiškimą, energijos, kuri sukuria naujas planetas, naujus pasaulius, kuriuose taip pat bus kuriama nauja gyvybė, ir ji vystysis ir augs, net ir taip, kaip vystomės mes dabar čia, šitame pasaulyje. Tačiau tu mus ruoši tų naujų, būsimųjų, pasaulių būsimosios gyvybės dvasiniais mokytojais, kad mes patys galėtume iš pradžių pažinti visą tavo DABARTINĖS kūrinijos veikimą ir mokėti panaudoti energiją net ir taip, kaip ją panaudoji tu VISUMOS LABUI IR VISŲ GEROVEI.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus visus, ir kiekvieną, vedi link savęs į Rojų ir šituo vedimu atskleidi vis naujus ir naujus kūrinijos pažinimo ir veikimo horizontus, kad jie mūsų negąsdintų, bet priešingai viliotų jų siekti dar ryžtingiau, atkakliau, ir kantriau.
Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi meilė, tiesą, gailestingumas, gėris ir grožis, ir mus mokai šituos pačius dvasinius vaisius vesti kasdien visų labui.
Aš garbinu ir šlovinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavąja. Amen.
-----------------
Po Rojaus Trejybės-AŠ ESU pagarbinimo dar pasėdėkite kelias minutes ramybės būsenoje ir gerkite Rojaus Trejybės-AŠ ESU Asmenų GYVĄJĄ VIRPESIŲ TIKROVĘ, o tada pereikite prie prašymų maldos.
----------------
Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū tau už visus patyrimus, ką patyriau iki šios akimirkos, ir ką patiriu šitą pačią akimirką, nes būtent dėl šitų patyrimų ir esu dabar toks, kad meldžiu tave ramybės ir įtikėjimo tiems mūsų dvasios broliams ir sesėms, įskaitant ir mažuosius brolius ir seses dvasioje, kurie taip pat kenčia fizines kūno - O DEPRESIJOS AKIVAIZDOJE IR PASĄMONĖS TARŠOS ĮSIVIEŠPATAVIMO REALŲ POVEIKĮ SĄMONEI - kančias, kaip ir jų tėvai pergyvena ir kenčia savo viduje, matydami sergančius savo mylimuosius vaikelius.
Aš meldžiu, drauge su savo dvasiniais broliais ir sesėmis, kad visi sergantieji - TIEK FIZINĖMIS, TIEK DVASINĖMIS PERGYVENIMŲ LIGOMIS - ir sužeistieji per nelaimingus atsitikimus, o taip pat ir šie mažyliai ir jų žemiškieji tėvai, kurie dabar atsidūrė tokioje jiems sunkioje padėtyje, kada jų protas, pilnas baimės, nežinios, kada jie neturi ramybės ir puola net į paniką, jeigu jų mylimųjų gijimo-sveikimo procesas per ilgai užtrunka, tada įsivelia abejonės, kodėl taip ilgai nepagyjama. Tada kyla ĮTAMPA IR JI PERSIDUODA REALIAIS VIRPESIAIS - ŽEMO DAŽNIO ENERGINIAIS VIRPESIAIS IR APLINKINIAMS, TIEMS PATIEMS JŲ MYLIMIEMS IR NEGALINTIEMS PASVEIKTI, TODĖL GIJIMO PROCESAS TIK SUNKĖJA. O ILGALAIKIŲ DEPRESIJŲ ATVEJU ARTIMŲJŲ BAIMĖ IR NEPASITIKĖJIMAS TIK DAR LABIAU PAAŠTRINA DEPRESIJOS PASIREIŠKIMĄ JAU IR TAIP BE JĖGŲ ESANČIAM JŲ ŠEIMOS NARIUI.
Tai pat meldžiuosi ir už jaunas motinas, po gimdymo patiriančias stresą, sutrikkdytą šeimos gyvenimo ritmą, dažną isteriją ir nesuvokimą savosios aplinkos ir padėties, kas veda į šeimos griovimą ir tų, ką tik gimusių, vaikų būsimąsias ligas. Meldžiu, kad jos atrastų savo viduje tave ir tik šitokiu Gyvuoju Keliupasukusios jos palaipsniui pajėgs sustyguoti savo gyvenimą ir santykius šeimoje.
MELDŽIU, KAD PASĄMONINĖ BAIMĖ TIRPTŲ TAVOJOJE TIKROVĖJE KIEKVIENAM, DABAR PATIRIANČIAM DEPRESIJĄ AR APATIJĄ, AR KENČIANČIAM FIZINIŲ LIGŲ AR TRAUMŲ KELIAMĄ SKAUSMĄ IR KANČIĄ, MELDŽIU, KAD TAVOJI APVAIZDA PADĖTŲ TOKIEMS TAVO VAIKAMS, O STIPRESNI, KAD PASIIMTŲ TAVO TEIKIAMĄ IŠ VIDAUS PASVEIKIMĄ, KURIO NEPAJĖGŪS SUTEIKTI MATERIALŪS DAKTARAI, MELDŽIU, KAD ATLIEKAMOS PROCEDŪROS NIEKAM NETURĖTŲ ŠALUTINIO NEIGIAMO POVEIKIO, KURĮ NEUTRALIZUOTŲ TAVOJI APVAIZDA, KAD STIPRĖTŲ JŲ VISŲ PASITIKĖJIMAS TAVIMI, IR SAVIMI, IR GILĖTŲ ĮTIKĖJIMAS Į TAVĄJĮ VISAGALIŠKUMĄ IR PASVEIKIMĄ FIZINE IR DVASINE PRASME, KADA DVASIA TAMPA VIS LABIAU VIEŠPATAUJANČIA MATERIALAUS KŪNO ATŽVILGIU, KAD JIE PASVEIKĘ PALIKTŲ LIGONINĘ KAIP PATYRIMO PRAEITĮ, IR VISIŠKAI ĮSISAVINĘ TAVO NAUJĄ IŠŠŪKĮ – TIK ATSIDAVUS VISA SAVO DVASINE ASMENYBE ĮMANOMAS PASVEIKIMAS IR SVEIKATOS PALAIKYMAS VISADA, KAD IR KOKIA BŪTŲ NEPALANKI APLINKA.
Aš meldžiu visiems, kurių laukia chirurginės operacijos, kad jie pirmiausia patys atsiremtų į tave, Rojaus Trejybe-AŠ ESU, ir tuomet ir chirurgai taps tavo Apvaizdos dalimi, vykdys TAVO valią, nors ir patys nieko nežinos apie tavo gyvą buvimą ir jų pačių viduje.
Aš meldžiu, drauge su visais, jiems visiems pasveikimo, ir siunčiu gyvus TAVO virpesius, kad juos pajaustų kaip nuraminimo impulsą iš išorės, net ir taip, kaip tavo GYVI virpesiai juos ramina ir stiprina iš vidaus; tik jie jų nepajunta dėl savo uždarumo tiems gyviems virpesiams, ir dėl to jie yra patekę į tokią jiems sunkią ir kančias keliančią padėtį.
Aš meldžiu, kad TAVOJI APVAIZDA ISIKIŠTŲ IR SUTEIKTŲ PAGALBĄ GYDANT JUOS VISUS, kad šitie mūsų dvasiniai broliai ir sesės patikėtų, jog TAVOJI GYVOJI ENERGIJA DARO TAI, KAS NEPRIEINAMA NET GERIAUSIEMS ŽMOGIŠKIESIEMS DAKTARAMS, KAIP IR VAISTAMS, O TAU PRIEINAMA IŠ VIDAUS, IR PANAUDOJANT APVAIZDOS ĮSIKIŠIMĄ, kad pasveikimas stiprintų ir pasveikusius ir jų artimuosius, kad jie nors kiek susimąstytų, jog su malda ir apvaizda pasveikstama visada daug greičiau ir lengviau.
Aš meldžiu, kad gydytojai pajaustų TAVO GYVĄ buvimą savo viduje ir jie patys aiškintų savo pacientams, bet ypač susirgusių vaikų tėvams, kurie dabar yra tokioje sunkioje padėtyje, kad jie turi su meile ir su tavimi gydyti TAVO mylimus vaikelius.
Aš meldžiu, kad mes visiems, ypač mažiems vaikams, tą aiškintume, kad jie kuo jaunesni būdami sužinotų apie REALŲ, NE ILIUZINĮ GYVENIMĄ KŪRINIJOJE DRAUGE SU TAVIMI, TAVYJE, IR ATRADUS TAVE SAVYJE, IR AIŠKINTUME JIEMS PATEKIMO Į AMŽINYBĘ KAINĄ – ĮTIKĖJIMO Į TAVE KAINĄ – KAD JIE NIEKADA NEBESIRGTŲ BŪDAMI GYVAME RYŠYJE SU TAVIMI NUO KO JAUNESNIO AMŽIAUS.
Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavąja. Amen.
---------------
Po maldos dar pasilikite kelias minutes ramybės būsenoje, klausykitės Rojaus Trejybės-AŠ ESU Asmenų suteikiamų mokymų, kaip mes galime padėti sergantiems, ypač vaikams, kaip ir jų žemiškiesiems tėvams.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-12-16 17:45:31
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal