Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Meilė, drąsa, ryštingumas, gailestingumas, tarnavimas, energingumas ir baimė, abejonės, neryžtingumas, pasyvumas - kaip visa tai yra tarpusavyje susiję

Meilė, drąsa, ryžtas, gailestingumas, tarnavimas, energingumas ir baimė, abejonės, neryžtingumas, pasyvumas, abejingumas yra dvi grupės antipodinių savybių, kurias turi mirtingojo charakteris.
Iš esmės visą kūriniją pripildo iš Tėvo, Pirmojo Šaltinio ir Centro, sklindantys meilės virpesiai. Ir tai yra viena vienintelė viską užliejanti GYVOJI VIRPESIŲ BANGA, KURIA REMIASI VISA KŪRYBA.
Ir meilės antipodas yra TVARINIO BAIMĖ.
Dėl to kūrinijoje yra tik dvi susiduriančios, bet JOKIU BŪDU NELYGIAVERTĖS - TIEK KIEKYBE, TIEK KOKYBE - JĖGOS: Tėvo VISAAPIMANTI meilė ir INDIVIDUALI tvarinio baimė.
Tėvo meilės jėga yra kuriančioji ir būtent ji pagimdo daugelį į ją telpančių individualaus charakterio savybių: kantrybę, drąsą, ryžtą, aktyvumą, troškimą tarnauti visumos labui, troškimą pačiam tapti net it tokiu tobulu, koks tobulAs yra Tėvas, kaip šitokį nurodymą ir davė mums, mirtingiesiems, pats Tėvas.
Ten, kur yra Tėvo meilės TRŪKUMAS, ten, kur ji dar NEPATIRIAMA, DAR NEATRASTA, ten viešpatauja TVARINIO BAIMĖ. Ir ji pasireiškia daugybe daugybe individualaus tvarinio charakterio savybių - neryžtingumu, pasyvumu, troškimu viešpatauti, pavydu, išpuikimu, susierzinimu, pagieža, pykčiu, neapykanta, kerštu, ir daugeliu kitokių GRIOVIMO SAVYBIŲ.
Tvarinys, nejausdamas savyje TĖVO MEILĖS, negali KURTI, nes jis BIJO.
Bijo, kad praras savo vardą kitų akyse, kad praras savo šeimą, kuri be perstojo jam kelia vis naujus ir naujus ultimatumus kaprizų lygiu, kad praras vaiką, savo socialinį statusą, savo uždarbį, savo darbą, savo ego, jeigu kas jam ką nors pasakys ne taip, kaip jis norėtų, ir t.t. Jis sugalvoja daugybę priežasčių, kad pateisintų savo neveiklumą, kad neišsiskirtų iš kitų, kad jo nepašieptų kiti, kad neprarastų savojo aš iškreipto orumo ir taip toliau. Tačiau visų tokių jį patį žudančių ir ramybės neduodančių savybių pasireiškimų priežastis yra VIENA VIENINTELĖ - MIRTINGOJO NEATRASTA SAVYJE TĖVO MEILĖ, ir dėl to viešpataujanti jo viduje BAIMĖ, kuri jam ir diktuoja iškreiptą sampratą, kaip gyventi.
Ir nesvarbu, kad toks gyvenimas jam yra GYVA KANČIA,JIS BIJO JĮ KEISTI KOKYBIŠKAI, NES IŠ BAIMĖS NET NEŽINO KAIP TĄ DARYTI.
Kada girdi mano mokymą "Atraskite Tėvą SAVYJE PER KASDIENĘ IR LABAI NUOŠIRDŽIĄ KOMUNIJĄ SU TĖVU SAVAIS ŽODŽIAIS," jis išsigąsta tokio kelio ir iš baimės ima pulti įvairiais žodžiais mane. Ne bando pasinaudoti tokiu mokymu, kad pats patirtų mano žodžių tikrumą, bet šito nepatyręs tuoj pat ima gintis. O baimė diktuoja AGRESYVIĄ GYVULINĘ GYNYBĄ UŽPUOLANT TĄ, KURIS SAKO JAM NESUVOKIAMUS IR DĖL TO SVETIMUS JO VIDUI ŽODŽIUS. Ir būtent dėl to, kad jam šitie žodžiai yra SVETIMI SAVO VIRPESIAIS, JIS IR JAUČIA SUSIERZINIMĄ DĖL JŲ. Tai jo GYVULINIO EGO BAIMĖS PASEKMĖ - SUSIERZINIMAS DĖL JO GYVULLINAM AŠ NEPRIIMTINŲ ŽODŽIŲ. Tuo tarpu jo DIEVIŠKASIS EGO yra TOKS SILPNAS, kad jis dar negali pareikšti savo balso, kuris NUSTELBTŲ AGRESYVŲ IR PUOLANTĮ MANE JO GYVULINĮ AŠ.
Jeigu tiktai žmogus nors kiek pamėgina žengti mano siūlomu keliu NUOŠIRDŽIAI, tuomet TĖVO DVASIA, kuri VISADA YRA ŽMOGAUS PROTE, GALI GERIAU IR GILIAU PASIEKTI TOKIO ŽMOGAUS PROTĄ IR JĮ APRAMINTI. Tada ir pats žmogus ima patirti mano žodžių TIKRUMĄ, NORS ABSOLIUTI DAUGUMA IR TVIRTINA PRIEŠINGAI. Tačiau tokio žmogaus asmeninis PATYRIMAS IMA PALAISPNIUI PANEIGTI TAI, KĄ SAKO ASLOLIUTI DAUGUMA, IR KĄ NESENIAI SAKĖ IR JIS PATS. Ir tada jis pats ima labiau pasitikėti skaitomais ar girdimais iš manęs žodžiais. Ir ima labiau jais vadovautis. Ir vėl sulaukti didesnio jų patvirtinimo SAVUOJU PATYRIMU.
Dėl to, mano mieli sielos broliai ir sesės, aš jums siūlau PATIKRINTI MANŲJŲ ŽODŽIŲ TIKRUMĄ SAVUOJU PATYRIMU.
Šiandien pat, pradėkite RYŽTINGAI IMTIS KASDIENIO IR NUOŠIRDAUS BENDRAVIMO SU TĖVU, KURIS YRA, PER SAVO DVASIĄ, MINTIES DERINTOJĄ, JŪSŲ VIDUJE. Pasikalbėkite su Tėvu, ne su abstrakčiu Dievu, bet su ASMENIU TĖVU, au MYLINČIU JUS, KIEKVIENĄ, TĖVU, ir po atkaklių ir nuoseklių pastangų patys imsite patirti palaimos akimirkas su Juo. O tada pamatysite, kad jūsų baimė ima tirpti, vietoje jos vis labiau ir labiau įsigali Tėvo meilė.
Ir tada jūs imsite trokšti šita jūsų PATIRIAMA meile dalintis su kitais.
Jūsų neigiamos charakterio savybės palaipsniui užapvalins aštrius ir jums patiems duriančius kampus, surierzinimas silpnės, pyktis retės, pavydas išgaruos, abejingumas užsimirš, nes jų vietą užims meilė, TĖVO MEILĖS VIRPESIAI, KURIE PAKELS JŪSŲ SIELĄ ANT SPARNŲ, IR TADA JŪS PATYS TROKŠITE KASDIENIO IR GYVO RYŠIO SU TĖVU, TARNAVIMO VISŲ LABUI.
Ir net jūsų fizinio kūno sveikata pasitaisys, jeigu dabar ji jus vargina ir sukelia papildomų kančių.
Tik tada jūs pradėsite savo dabartinį GRIOVĖJO GYVENIMĄ KEISTI Į BENDRAKŪRĖJO SU TĖVU GYVĄ IR AMŽINĄ BENDRADARBIAVIMĄ, VISOSE SAVO VEIKLOS SFEROSE.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2007-04-09 16:48:33

Komentarai

Ne, tikrai nezinojau kad kiskiu ir medziu maldos padeda zmonems. Na bet jei taip sakote, matyt zinote. Gal but uz jus meldesi koks kiskis nemazai, todel dabar esate toks atsigaves.

Valdas
2007-04-14 12:58:41O zinai Valdai,kad labiausiai padeda zmonems kiskiu maldos.Ir dar medziu.Jie pasimeldzia,pasimeldzia ir jau zmonems geriau,jau zmones atsigauna.

Valdui
2007-04-14 12:45:52Petrai, čia gerai paminėjote - nepasiruošusius. Porą sykių pabandžiau didele sukaupta profesine patirtimi su jaunimu pasidalinti. Nesunku atspėti, kad nieko tai nesudomino ir buvo justi neigiama reakcija.

Nepasiruošę
2007-04-13 22:22:54Noriu parasyti jums Irena, kad sutinku su jusu zodziais, kad malda padeda ypatingai. Ta pati esu patyres ir as melsdamas Dievo uz kitus. Ir speju, kad kitu maldos uz mane padejo man paciam kazkada.

Valdas
2007-04-13 13:38:41Mielas Petrai,suprantu tave gerai,ir tavo gerus norus savo
artymujų,pažystamų atžvilgiu,susiduriant su tokiais klausy-
mais kaip Dievas, dvasingumas,meilė artymui savo.Turiu ir
aš šiokia tokia patirtį šioje srityje.Ir aš galvoju,kad tik
tyli malda, pasiūstos meilės pilnos mintys,geri palinkėji-
mai tokiems vargšams, ankščiau ar vėliau duos teigiamų re-
zultatų.Ypač veiksminga yra kolektyvinė malda.Kelios dienos atgal mano giminės susibūrime asmeniškai kalbėjausi
su mano brolio švogeriu.Daugiau ,kaip prieš 20 metų aš jį
pažinojau,kaip gerai išauklėta,pamaldu,Bažnyčioje prie mi-
šių patarnaujantį jaunuolį.Vedė mano brolio žmonos seserį,
taip pat iš labai religingos, gerą kitiems darantiems,šei-
mos.Atėjo nepriklausomybės laikai,aukščiau paminėtas asmuo
tapo karininku.Darbas Danijoje,Nato,degtinė,svetimos mote-
rys ir t.t.Nusigėrė,kaip dabar sakoma,"juodai".Žmona jo nepaliko.Už ji meldėsi.Meldėsi žmona,uošvė,mama,žmonos sesuo.Ir štai,keletas metų jisai liovėsi vartoti bet ko-
kius svaigalus.Kaip buves karininkas ankščiau išleistas į
pensija.Papildomai užsidirba,dirbdamas miške,valydamas miš-
ką.Galima man pasakyti,kad tokių pavyzdžių tūkstančiais ga-
lima suminėti.Bet mane suglumino jo dvasingumas,jo sampro-
tavimai apie Dievą ir Jo tiesas.Jis man pasipasakojo apie
jam pačiam nesuvoktus patyrimus,apie jutimus,fiziškai.Dirb-
damas vienas miške jis turi daug laiko pagalvoti apie Die-
vą,apie tai kas neaišku dvasiniuose dalykose."Atsakymai ateina sąvaime"-šitaip jis pasakė man.Mano nusistebėjimui
nebuvo ribų.Man atrodė,kad aš dvasiniuose dalykuose nema-
žai žinau,niekada nebūčiau pagalvojusi,kad teks man pačiai
pasimokyti iš buvusio alkoholiko.Tai tiek.
Samprotauju taip.Reikia būtinai pasinaudoti tomis trimis
galingomis energijomis;mintimis/siūsti tik geras,meilės pil
nas mintis/,žodžiu/malda,geri palinkėjimai plaukiantys iš
širdies/,veiksmai/daryti gera artymui savo,net mums ir blo
gą linkintiems/.Tai tokie būtų mano pasamprotavimai.
Su meilę.

IRENA
2007-04-13 13:32:30Taip , pilnai sutinku ,kad žmogaus dvasingumas yra ilgalaikis mūsų samonės paslėptas kūrybos procesas , kuris netikėtai vieną kartą išplaukia į paviršių kaip pilnai susifomavęs dvasinės žinijos pasaulis , stebindamas net ir labai artimus žmones , kurie visą laiką buvo šalia , bet neatsivėrė dvasinei įžvalgai.
Taigi, kaip sakoma :,,Genys margas - žmogaus protas dar margesnis" ir dvasingumas žmoguje taip pat yra dovana , kaip ir muzikalumas ar gebėjimas literatūrai ar matematikai. Žinoma, kai mus liūdina artimo žmogaus veiksmai ar jo gyvenimas , mes galime tik melsti, kad ir jam ateitų dvasinio pažinimo dovana , nes pamokymai , nepasiruošusį tai suprasti, tik erzina. Nuoširdus ačiū Algimantai ir Irena už komentarą šia tema.

Petras
2007-04-13 22:09:16Mielas Petrai, laisva valia yra aukščiausia Tėvo dovana kūrinijos visoms asmenybėms, tarp kurių yra ir žmonės. Dėl to niekam negalima primesti jokio mokymo prievarta. Žmonės yra nevienodi savo genetiniu paveldėjimu, auklėjimu, lavinimu, darbu, draugų ir giminių poveikiu, dėl to vieni labiau bijo atrodyti "balta varna" ir susigūžę kenčia. O savo santykiu su religija žmogui yra dar sunkiau, nes čia labai milžinišką spaudimą daro per kartas suformuoti papročiai, ritualai, dogmos. Juk vieni siekia karjieros, kiti turtų, treti šeimos gerovės, ir tai yra įprasta ir priimtina. Tačiau, jeigu žmogus pajunta savyje Tėvą ir atsiduoda Jo vedimui, tai kiti tą jausdami, neturėdami tokio patyrimo, tokį žmogų laiko keistuoliu, "balta varna," ir ima prie jo kabinėtis, jį pašiepti, tyčiotis, net nesuvokdami, kad Tėvo akyse jie atrodo kaip tik patys tomis "baltomis varnomis," kurias jis vis tiek myli vienodai.
Kiekvienas gyvena pagal savo mąstymo lygį. Tas, kurio mąstymas yra negilus, tas ir mato tik tai, kas yra šalia ir negiliai. Ir kuo gilesnis mąstymas, tuo skvarbesnis žvilgsnis į aplinką. Ir vis tik tai yra proto žvilgsnis. O kada atsiveria sielos vidinis ryšys su Tėvu, tada atsiveria ir tam pačiam žmogui visiškai iki tol nematyti daug platesni horizontai.
Dėl to, tie, kurie atrodo yra užsispyrę ir nenori dvasinio augimo, yra tokie dėl to, kad JŲ PROTAS TOKIŲ DALYKŲ TIESIOG NEPATYRĖ, O DĖL TO IR NEGALI TUO PATIKĖTI, KADA APIE TAI GIRDI IŠ KITŲ.
Ir mūsų pagalba tokiems yra vienintelė NUOŠIRDI MALDA UŽ JŲ PABUDIMĄ.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,

Algimantas
2007-04-12 21:59:49Jau gana turim keletą čia susidvejinusių,o dar siūlo delfyje

susitrejinti
2007-04-12 21:19:32nu vaiką lyg ir galėčiau bandyt atrasti savyje,tame logikos daugiau(nėsčias vyras - tai skamba išdidžiai),nei atrasti tėvą savyje.

pastojantis beveik
2007-04-12 21:12:02http://www.delfi.lt/news/DELFI_for_women/career/article.php?id=12837345
Čia straipsnis apie tai, kaip "atrasti tėvą savyje". Tai dar vadinama "atrasti vaiką savyje" - ko mokė Kristus?

Kaip atrasti savyje
2007-04-12 21:05:00
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal