Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Mes turime kurt Meilės Erdvės Lauką – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2018 11 17

Algimanto pamokomasis žodis – Mes turime kurt Meilės Erdvės Lauką – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2018 11 17

Mano mylimieji, Gyvoji Komunija iš tikrųjų veikia virpesiais – virpesiais.

Daiva, kada meldėsi, aš verkiau visą laiką, tiesiog ašaros užpylė akis – ir tie virpesiai tiesiog tokią reakciją sukėlė. Štai koks yra nuostabus virpesių poveikis – jis tave pripildo, sustiprina, nuprausia, užvaldo. Ir tai yra Kūrėjas – Kūrėjas, Kuris pasireiškia per mūsų gerą žodį – bet tą žodį sukelia virpesys, kokį junta tas, kuris tą žodį sako.
Ir kada aš jums kalbu, kad mes turime kurt Meilės Erdvės Lauką, tai aš ir turiu realiai minty – turiu realiai tą Meilės Energinį Lauką – js yra Tikras – jis nėra matomas akimis, bet jis juntamas – juntamas tos asmenybės – Dieviškosios asmenybės Protu – Išminties Protu – juntamas virpesių išraiška. Ir kada jūs išgirstate jus sustiprinantį žodį – Meilės Žodį – jūs tada pajuntate viduje tam tikrą sustiprinimą, nuraminimą, tam tikrą malonų pojūtį – tai yra tas Meilės Energinio Lauko pasireiškimas jūsų viduje. Kada jūs girdite piktą žodį, tas Meilės Energinis Laukas – Tikras, Realus – yra pažeidžiamas – jis sudraskomas. Bet gali būt ir be pikto žodžio, tiesiog, žmogus, kuris susierzinęs, stovi šalia jūsų, ir jis gali sudraskyt jūsų Meilės Energinį Lauką. Ir jums kris nuotaika, ir jūs nežinosit dėl ko ta nuotaika krito, nes jūsų Meilės kurtą Energinį Lauką kažkas stipresniais, žemo dažnio Energijos virpesiais suaižėjo – ir poveikis jūsų fizinei savijautai yra.

Todėl taip jautrus yra Meilės Energinis Laukas, būdamas Realus, Tikras, ir jį taip lengva pažeist! Atstatyt pažeistą Meilės Energinį Lauką reikia su Kūrėju, kreipiantis į Jį, kad Jis galėtų užlieti jus Meilės virpesiais, kurie yra aukščiausio dažnio – daug aukštesnio, negu jūsų viduje esantys, sakykim, ir aukšto dažnio virpesiai – bet Jis yra Šaltinis tų virpesių, tai Jis ir paskleidžia tokio aukšto dažnio virpesius, kokius jūs tiktai pajėgūs – savo nuoširdžiu – nuoširdžiu – aš pabrėžiu, atsivėrimu gerti iš Jo gyvus. Ir vieniems greičiau, kitiems ilgiau trunka to suaižyto Meilės Energinio Lauko išlyginimas, išgydymas, kad vėl būtų jūsų viduje savijauta, kupina Kūrėjo Meilės, kad jūs jaustumėte viduje Ramybę, kurioje jūs galite vėl toliau kurti, nes kol yra Meilės Energinis Laukas suaižytas, paveiktas –jūs kurt negalit – jūs galit atlikt atitinkamą darbą, bet jis bus atliekamas emociniu lygiu, nes jūs visą laiką jausite nepasitenkinimo viduje būseną – nuotaika bus visiškai nebe ta – ne kūrybai skirta – jūs norėsite Ramybės, o Ramybės jau nebėra. O kūryba yra net ne Ramybės būsenoje, o Meilės Energinio Lauko pokylio, arba iškilimo, energinėje pakopoje, kada jūs jaučiate viduje Kūrėjo Meilės polėkį – jums suteiktą – ir per nuoširdų atsivėrimą jūs jį pajuntate viduje – būsena. Ir tada jūs galite kurti – kurti bendrai su Kūrėju. Jūs tampate to Grožio išraiškos bendrakūrėjas bet kokioj srityje, bet kokioj, nesvarbu, ar jūs kuriate kaip menininkas kokioj nors sferoj, ar kaip mokslininkas, ar kaip mokytojas, kaip gydytojas, kaip politikas – jūs su Kūrėju kuriate Tikrovės ir Tiesos pasireiškimo Grožį savuoju indėliu, kada jūs atsiremiate į Kūrėjo vedimą. Štai toji būsena ir turi būti Meilės Energijos Lauke. Tik tada nebebus apgaulės, tik tada! Meilės Energinis Laukas negali būt nesuaižytas, jeigu jame yra melas, jeigu jame yra apgaulė, jeigu jame yra nenuoširdumas.
Štai ir politikai – jie gali kalbėt gražius žodžius, bet tai bus apgaulės išraiška – ir jie negali pasireikšti Meile, tad akivaizdu, kad jų žodžiai neturi vertės – jie savo žodžių tada nesilaikys. Reiškia, jie nėra Kūrėjo sūnūs ir dukros – savo samprata jie nepajuto Kūrėjo atradimo viduje, todėl jie negali kurt – negali kurt aplinkos kaip vedliai, kurie parodytų Kryptį – ir patys ta Kryptimi eitų – ir rodytų pavyzdį. Reiškia, jie yra ne bendrakūrėjai. Bet gi jie yra realūs, o kas jie yra? Jie yra, deja, griovėjai. Jie griauna Lietuvą, griauna Lietuvos visuomenę, griauna visą mąstymo psichologiją, kuri Kūrėjo sumanyta kurt – nešt aukštesnę Mintį, Šviesą ryškesnę, Tiesą brandesnę – kokią atskleidžia toji visuomenė. Bet ji negali atskleisti neturėdama Vedlių, rodančių Kryptį.
Štai ta Kryptis ir priklauso nuo tų, kurie yra politinėje, verslo valdžioje, mokymo valdžioje – viršūnėje. Ten nėra tarnavimo – ten yra kūryba. Apskritai, urantams netinka žodis – tarnavimas. Tarnavimas yra šeimininkui, o mes gi esame Kūrėjo sūnūs ir dukros, mes turim Šeimą – Kūrėjo Šeimą – Šeimoje nėra tarnavimo – yra kūrimas Gėrio iš Meilės vienų kitiems. Štai ir mes, nesvarbu, kokioj sferoj dirbdami su Kūrėju, kaip Jo vaikai, mes kuriam bendrai Gėrį, Grožį – Meilės pasireiškimu. Ir tada greičiau gyja ligoniai, vaikai iš neklaužadų tampa išmintingi, drausmingi, norintys mokytis, mokytojai tampa mylintys, trokštantys mokyti vaikus, ir jaučiantys pasitenkinimą iš mokymo proceso. Politikai iš Meilės kuria įstatymus, kad būtų lengviau gyventi kiekvienam. Verslininkai, būdami Meilės Energiniame Lauke, drauge su Kūrėju aptaria, kaip jie galėtų geriau įgyvendint savo ekonominius projektus – aptaria visų Šviesos labui. Visuomenė tampa šeimos dalele – visos žmonijos mažytės šeimos, kuri mums atrodo didelė, bet gi ji, kaip aguonos grūdelis, priklauso visos kūrinijos Šeimai, kurioje viešpatauja Kūrėjo ta pati Meilė Meilės Energiniame Lauke.
Štai mes galim sukurt Meilės Energinį Lauką pirmiausia atradę savyje Kūrėją, tos Meilės Energinio Lauko Šaltinį, o tada bendrom pastangom su Pačiu Kūrėju, mes tą Lauką atrandame savo viduje – kaip geriam Gyvąjį Vandenį ir kandame Gyvąją Duoną – tą Kūrėjo mums suteiktą, ir esančią toje amžinojoje dvasinėje asmenybėje – mūsų Tikrajame aš, kurį ir padovanojo Kūrėjas, kad ji būtent dalyvautų savo asmeniniu indėliu Evoliucijoje, palikdama geresnį gyvenimą ateinančioms kartoms, kad tos kartos vėl paliktų geresnį gyvenimą tolimesnėms kartoms. Šitokį yra sumanymą pateikusi Kūrėjo Gyvoji Išmintis, kad mes turėtume visos kūrinijos Šeimos Kryptį, įgyvendindami Evoliucinį Kūrėjo Planą savuoju indėliu šitoje planetoje, šitame krašte.
Tai štai, mano mylimieji, mes ir esame šitame krašte tam, kad suteiktume žmonijai Vektorių – kaip gi reikia žengti, įgyvendinant Kūrėjo Evoliucinį nuostabų Planą, pasireiškiant Kūrėjo Meilės Energiniu Lauku savo viduje ir išorėje.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2018-11-27 14:12:29

Komentarai

„Štai mes galim sukurt Meilės Energinį Lauką pirmiausia atradę savyje Kūrėją, tos Meilės Energinio Lauko Šaltinį, o tada bendrom pastangom su Pačiu Kūrėju, mes tą Lauką atrandame savo viduje – kaip geriam Gyvąjį Vandenį ir kandame Gyvąją Duoną – tą Kūrėjo mums suteiktą, ir esančią toje amžinojoje dvasinėje asmenybėje – mūsų Tikrajame aš, kurį ir padovanojo Kūrėjas, kad ji būtent dalyvautų savo asmeniniu indėliu Evoliucijoje, palikdama geresnį gyvenimą ateinančioms kartoms, kad tos kartos vėl paliktų geresnį gyvenimą tolimesnėms kartoms. Šitokį yra sumanymą pateikusi Kūrėjo Gyvoji Išmintis, kad mes turėtume visos kūrinijos Šeimos Kryptį, įgyvendindami Evoliucinį Kūrėjo Planą savuoju indėliu šitoje planetoje, šitame krašte.“

Štai skaitau šį mokymą, ir atkreipiau dėmesį į šias Algimanto mokymo eilutes – kokios jos gilios savo Meilės ir Šviesos Galia! Juk tik pagalvokime, mes, atradę savyje Gyvą Kūrėją – Rojaus Trejybę-AŠ ESU tampame su Ja bendrakūrėjai – Meilės Energinio Lauko bendrakūrėjai ir skleidėjai! Mes, kuriame Tikrovę su pačiu Kūrėju, gyvendami štai čia, mažyčiame laiko ir erdvės pasaulyje, Urantijoje. Ir mes nesame tarnai, mes nesame Kūrėjo įrankiai, ne, mes esame – meilės būsena tai patvirtina – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvieji sūnūs ir dukros. Ir tai visiškai kitoks naujos kokybės statusas, negu iki šiol mums buvo peršama, įvairiose evoliucinėse religijose, nes iki šio momento nebuvo apreikštos Gyvosios Rojaus Trejybės-AŠ ESU religijos. Jėzus Kristus, gyvenęs maždaug prieš 2000 metų, skelbė Gyvąją Žinią – Dievo Tėvystė – žmonių brolystė. Jo paskleista šviesa buvo gyva, tik, deja, iki šių laikų išliko labai iškraipyta, o mes tik iš apreiškimų dabar galime realiai sužinoti Jėzaus mokymų tikrąją šviesą ir gelmę. Ir jo atnešta Mylinčio Tėvo Gyva Šviesa štai po šitiek metų suspindo dar ryškesnės naujos kokybės šviesa – Rojaus Trejybės-AŠ ESU Tikrovės Šviesa, kuri nepaneigia Jėzaus mokymų, o juos išplečia, papildo, atskleidžia dar platesnę Kūrinijos panoramą. Tačiau esmė lieka ta pati – Gyvoji Meilė. Be Meilės būsenos neįmanoma pakeisti aplinkos, nes visos žmogaus žinomos vertybės – meilė, ramybė, palaima, gerumas, teisingumas, dora, sąžiningumas, drąsa, kantrybė, išmintis, nuoširdumas – yra tik šešėliai Kūrėjo amžinųjų vertybių. Jos yra negyvybingos. Štai žmogus turi šešėlį, kurį sudaro saulės šviesa, krentanti ant mūsų kūno ir apšviečianti jį. Taigi, šešėlis įgauna formą priklausomai nuo žmogaus kūno padėties. Bet, žvelgiant giliau, aš žinau kad nesu šiaip žmogus, aš esu asmenybė, Kūrėjo sukurta, unikali savo savybėmis ir sugebėjimais, kuriuos atskleidžiu savo asmenybės tapatybe, ir šitas žmogaus kūnas yra laikinas, taip pat Kūrėjo dovana. Kuo aš daugiau prisipildau Kūrėjo meile ir šviesa, atsiverdama jam visu nuoširdumu, tuo labiau stiprėja manasis fizinis kūnas, šviesėja mąstymas, ir aktyvuojamos amžinosios vertybės, nyksta ydos. Ir Kūrėjo amžinosios vertybės yra realiai pajuntamos būsena, viduje, jos nebėra šešėliai, neaktyvios, pasyvios. Kūrėjo Meilės Laukas, kuriamas mumyse, suteikia mums gyvybingumo ir motyvaciją dar aktyviau kurti Meilės lauką savyje, ir toliau – aplink save – meilės kupinomis mintimis ir darbais.
O ką dabar daro žmonija? Ji juda priešinga Kryptimi nuo Kūrėjo, vadinasi, nenori būti Kūrėjo Kūrinijos Šeimos pilnateisiu nariu, Jo sūnumi ar dukra. Šiaip aš vakar žvilgterėjau internete, kas vyksta Lietuvoje, ir toji informacija, kupina žemo dažnio informacinių virpesių – baimės, pykčio, beviltiškumo, agresijos, bukumo, nerimo, skausmo, tiesiog atrodo lenkia prie žemės, sukelia liūdesį. Visur pasipylė streikai – streikuojama už kertamus miškus, mokytojai streikuoja dėl sunkios savo padėties, mažų atlyginimų, nesijaučia įvertinti, vyksta kariniai paradai – karo-žudymo technikos demonstracijos, streikuojama dėl vaikų atiminėjimo iš tėvų. Žmonės streikuoja, nes jaučiasi beviltiškoje padėtyje, žmonės vienas kito nesupranta ir nenori suprasti, kyla konfliktai, didėja susiskaldymas tarp žmonių, chaosas, smurtas, pyktis ir nepasitenkinimas, nesumokami atlyginimai, slepiami mokesčiai, neišmintingi įstatymai ir begale pataisų, ir dar, be to, toliau vyksta žmonių emigracija. Šitokie veiksmai nuolat žemina ir taip žemus aplinkos virpesius, ir tą jaučia visi – slogumo ir aplink tvyrantį nuolatinį nepasitenkinimo jausmą, ir dar blogiau – didėjančią baimę dėl ateities. Mums urantams tai jau yra faktas – šitaip elgiasi žmogus, neatradęs Kūrėjo savyje. Tarybų sąjungos laikais, ypač sunkiu momentu, siekiant Lietuvai laisvės, žmonės buvo vieningesni – jie ne streikavo, o meldėsi! Visi nuoširdžiai meldėsi, ir maldos buvo išklausytos – Apvaizda padėjo, kad Lietuva taptų laisva šalimi. Bet žmonės iki šiol nesuvokė, kodėl Lietuva tapo laisva, būdama tokia mažyte šalimi, kuri pati nepajėgi fiziškai apsiginti nuo tokios didžiulės Rusijos. Ne dėl žmonių priešinimosi, protestų, mitingų ar streikų, betgi nuoširdžios maldos dėka, kuri tuo metu sklido iš jų atvertų širdžių. Jeigu žmogus turėtų gilesnę įžvalgą ir pažvelgtų į praeitį, suvoktų šią tiesą – Meilės Lauką kuria pats žmogus, drauge su Kūrėju kaip bendrakūrėjas. O dabartinė situacija tik parodo, kad žmogus nežino, kas yra Meilė, nes ji jam kaip šešėlis. Atrodo yra, bet tuo pačiu – nėra, nes nejaučia savyje, visai kaip šešėlis. O bet koks veiksmas, atliekamas be meilės būsenos, veda į degradaciją ir proto menkėjimą, ir tą vis aiškiau atskleidžia dabartinė tamsi aplinka.

Taigi, Kūrėjas sumanė tokią Evoliuciją, kurioje visi Jo vaikai jaustųsi pilnateisiais kūrinijos Šeimos nariais, ir veiktų drauge bendradarbiaudami, meilės būseną patirdami iš Kūrėjo, ir visų gerovės labui. Ne už atlygį, kaip dabar godus žmogus įvertina savo darbą pinigine išraiška, o iš meilės, iš meilės vieno, ir kiekvieno asmens labui, tuo pačiu visumos labui. O kas gali parodyti žmonijai tokia išeitį? Mes – urantai, Rojaus Trejybės-AŠ ESU sūnūs ir dukros. Mes esame pirmeiviai šiame Gyvajame kelyje, mes patys susiduriame su įvairiais sunkumais – dar tik kuriame Meilės Lauką savyje, Santarvę savyje, o nevisada pavyksta, mokomės – įsiklausom į Šviesos mokytojo Algimanto mokymus, perteikiamus iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU, ir vėl dedam pastangas. Ir žinom, kad turim pradėti nuo SAVĘS. Jėzus buvo būtent toks – jis skleidė meilę žmonėms, nes juos mylėjo, o mylėjo todėl, kad nuolat bendravo su Tėvu ir gėrė Jo meilę, ir visiems liejo Tėvo Meilę, liejo net ir jį smerkiantiems, mušantiems, kankinantiems. Jis savo savybėmis atspindėjo Mylintį Tėvą, visu savo gyvenimu liudijo Mylintį Tėvą. O mes urantai? Mes irgi galim taip nuolatos ir nuoširdžiai save vis giliau atverti Rojaus Trejybei-AŠ ESU, kad savuoju gyvenimu visiems liudytume Rojaus Trejybę-AŠ ESU! Kad būtume kaip Jėzus savuoju Gyvu Šviesos Gyvenimu. Ir šitaip mes, kiekvienas, įnešime šviesos indėlį į ateities kartų gerovę, dabar gyvendami šiame krašte, šviesindami šį kraštą, kad iš Laisvos Lietuvos – Laisvos Kūrėjo meilės Galios dėka, pasklistų Gyvoji Meilės Šviesa palaipsniui po visą planetą.
„Tai štai, mano mylimieji, mes ir esame šitame krašte tam, kad suteiktume žmonijai Vektorių – kaip gi reikia žengti, įgyvendinant Kūrėjo Evoliucinį nuostabų Planą, pasireiškiant Kūrėjo Meilės Energiniu Lauku savo viduje ir išorėje.“

Tikroji Laisvė ir Laimė yra Gyventi Kūrėjo Meilės Lauke, nuolat jį puoselėti kartu su Rojaus Trejybe-AŠ ESU. Nėra tariamos laisvės, santarvės, laimės, kaip ir meilės, ramybės, gerovės, teisingumo, nuoširdumo, be atrasto savyje Gyvo Kūrėjo – Rojaus Trejybės-AŠ ESU. Tariama laisvė, kaip ir meilė, laimė, santarvė, gerovė – tėra iliuzija, tamsus šešėlis. Ar norime būti šešėliu? Ar norime jaustis orūs ir gyvybingi Rojaus Trejybės-AŠ ESU sūnūs ir dukros? Renkamės mes, patys, asmeniškai ir kiekvienas, ir vien tik savo laisva valia. O mūsų mintys, mąstymo kryptis, vidinė būsena, veiksmai paliudija mūsų pasirinkimą – priimtą sprendimą.
Aš noriu jaustis ori ir gyvybinga Rojaus Trejybės-AŠ ESU dukra, ir žinau, kad nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas kartu su Kūrėju duos vaisių.

Su Kūrėjo meile,

Jurgita
2018-12-03 14:05:48[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal