Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Mes esame Gyvajame Kelyje, kur gairės yra tiktai mūsų viduje – viduje per gyvąjį Įtikėjimą – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2016 03 12

Algimanto pamokomasis žodis – Mes esame Gyvajame Kelyje, kur gairės yra tiktai mūsų viduje – viduje per gyvąjį Įtikėjimą – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2016 03 12

Mano mylimieji, Gyvasis Kelias sumanytas tam, kad jūs galėtumėt patirti daugialypius, prasmingus patyrimus, kad tie prasmingi patyrimai jus stiprintų kaip asmenybes – grūdintų charakterį ir teiktų jums pasitenkinimą – pasitenkinimą žengimu šitame Gyvajame Kelyje, pasitenkinimą savo gyvenimu – teiktų jums tvirtumą dėl to, kad atlikote Šviesos žingsnį – Šviesos darbą visų labui, net jeigu jus už tai kažkas pasmerkė, prakeikė dėl neišmanymo, nesupratimo, bet jums yra pasitenkinimas, kad jūs einate Tėvo, Motinos vedami iš vidaus kūrinijos Ritmu. Tą jūs galite patirt tiktai giliai atsivėrę ir žinodami tą vedimą – ne klaidingai interpretuodami su pasąmoniniais srautais, kurie gali jus sujaukti ir suklaidinti, bet jūs turite patirt tą giluminį ryšį, kad galėtumėt aiškiai pasakyt sau – aš žinau tą vedimą, patyriau jį, kas kartą jisai mane stiprino, ir dabar stiprina, ir tai yra mano dvasinės asmenybės atskleidimo labui.
Kūrėjas mums nesuteikia skausmingų patyrimų, bet jis suteikia iššūkius, kad dėdami pastangas mes galėtume išvengti skausmingų patyrimų, arba tie patyrimai nekeltų mums tokio skausmo, kuris iš tikrųjų neatsivėrusiam tampa net pražūtingas.
Atsivėrimas – tai yra toji Gyvoji Šviesa, žinojimas ir apsauga, kada mes einame į tai, kas nepatirta. Mes neturim jokių – jokių – gairių, kurios galėtų nurodyti kelio kelkraščius, kad mes iš to kelkraščio nenusiristume į bedugnę. Kada kelias užpustomas, tai veda tokios gairės iš abiejų pusių kelio, kad mašina pastebėtų, kai susilieja apsnigtas kelias ir pakraščiai į vienodą baltumą – tai nematai kelkraščio. Mes gi esame šitame Gyvajame Kelyje, kur gairės yra tiktai viduje – viduje per Gyvąjį Įtikėjimą. Jeigu jūs šitų gairių nematot, tuomet jūs turite stiprint Gyvą ryšį su Kūrėju, kad tas gaires išvystumėt dvasiniu žvilgsniu, kad išgirstumėt dvasine klausa, kada tai jums sako iš vidaus – Nebijokit, ženkit, tos gairės yra jums suteiktos, jūs nenuslysit nuo Kelio! – Bet jeigu jūs mėginsite tas gaires patys stumdyt, primesdami savo valią, štai tada jūs susilauksite skaudžių pasekmių – pasekmės skaudžios jūsų fiziniam pavidalui, materialiam protui ir visai jūsų asmenybei, kuri negali oriai, išsitiesusi žengti jausdama pasitenkinimą – pasitenkinimą savo veiksmu, savo mąstymu.
Todėl, kada mes einame Gyvuoju Keliu, dvasine prasme – tai yra mūsų tvirtas žinojimas kiekvieno veiksmo, kad tai yra veiksmas teisingas, nors kita žmonijos absoliuti dauguma jums sakytų – ne, šitaip gi nereikia elgtis – bet jūs žinote, kad tai yra toji būtent Kūrėjo suteikta jums išmėginimų arena, kurioje ir būtent taip reikia elgtis.
Žinojimas jums suteikia ryžtą, o jūsų ryžtas būtent ir suteikia jums drąsos įgyti šitą patyrimą, priimti šitą iššūkį, kad po kurio laiko, įsisavinus iššūkį, jūs galėtumėt patvirtint – gerai, kad aš nepabūgau žengti šito žingsnio, gerai, kad aš turėjau ryžto, Įtikėjimo, gerai, kad aš dabar juntu didesnį pasitikėjimą būtent dėl to įsisavinto iššūkio. Tai nėra taip, kaip sako mokytojai, nors mokytojai – tai yra patys nuostabiausi mūsų dvasiniai broliai ir sesės, kurie mokykloje rengia vaikus – deja, šiuo atveju jie yra akli, jie yra kurti, ir jie vaikus klaidina – klaidina visom programom, klaidina neatskleisdami gyvenimo prasmės, todėl dabar jie net nežino, ką reiškia būt mokytoju.
Tai štai, jūs esat tie Gyvojo Kelio Mokytojai – besiruošiantys tapt Mokytojais, ir jums tos programos, kurios egzistuoja – netinka. Jūs turite kurt savo programas, atsirėmę į vedimą iš vidaus, atsirėmę į Tėvą ir Motiną, esantį jūsų viduje ir suteikiantį tą programą – suteikiant vaikams laisvę – laisvę veikimui, laisvę mąstymui, laisvos valios apraiškoms, kad vaikai nebijotų, kad jie būtų akinami ir skatinami drąsiai išreikšti savo nuostatas, kad jie pajaustų vedimą iš vidaus, jums atskleidus, kas yra Tikrasis Tėvas ir Motina – jums pamokius, kaip atrasti Juos savo viduje.
Štai kokiame esam Kelyje, kuriame gairės yra kiekvienam viduje – kiekvienam pagal jūsų vidinę Šviesą, kiekvienam pagal jūsų patyrimus, ir kiekvienam pagal jūsų, Kūrėjo sumanytą, individualią misiją šitoje planetoje.
Aš jus akinu, kad jūs žengtumėte šituo Keliu, bet aš jūsų nereguliuoju – jūs turit laisvą valią. Ir kuo daugiau jūs turėsite viduje atsivėrimo, tuo jūs daugiau turėsite supratimo, kaip padėti sau! Amen.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-01-08 13:29:24

Komentarai

Gyvasis Kelias - tai patyrimų kaupimo kelias. Visi patyrimai yra prasmingi, nesvarbu kokie jie bebūtų džiaugsmingi ar skausmingi. Kiekvienas patyrimas mus augina, juos įsisavindami mes stiprėjame, augame, tvirtėjame dvasiniu ūgiu. Prisimenu pirmuosius žingsnius Gyvajame Kelyje. Minties Derintojo, tos Nuostabiausios Tėvo Dovanos, buvo parodytas vaizdinys. Lipu kopėčiomis, matau priekyje nėra vieno laiptelio, stabteliu - girdžiu sakant "Lipk Aš tau padėsiu" Supratau, kad buvo parodyta dvasiniai laiptai ir kad kelyje pasitaikiusius iššūkius galima bus įveikt tik su Tėvo pagalba. I r dar ne kartą buvo suteikta nuostabūs sustiprinantys vaizdiniai, kad stiprėčiau ir vis daugiau pasitikėčiau savo Tikraisiais Tėvais. Ir iš tikrųjų jeigu su noru, dėdamas nuoširdžias kasdienines pastangas eini į priekį, vis gilindamas įtikėjimą ir atsiduodi Tėvo vedimui, tai ir jauti vedimą vienintele kryptimi - šviesėjimo. Jeigu kartais ir pasitaiko kokių problemų, nuoširdžiai kreipiesi į Tėvą kaip į artimiausią draugą geriausią Mokytoją realiai pajauti Jo Meilės Glėbį nuraminimą, sustiprinimą. Jis niekad nuo mūsų nenusisuka visuomet su mumis, kadangi visuomet mūsų viduje.
"Jūs turite patį nuostabiausią draugą, net ir tokį, kokį turėjau aš, kada gyvenau tarp jūsų žmogiškuoju pavidalu. Ir jus, kiekvieną, Jis lydi visur ir visada , net yra ne tik su jumis , kiekvienu, bet ir jūsų, kiekvieno, viduje." Jėzus Kristus Kalbu Jums Vėl 174-01-06
Ar gali būti kas nuostabesnio dar čia žemiškajame gyvenime atrasti Tėvą savo viduje ir realiai patirti Jo besąlygišką meilę. Tik su Tėvo pagalba išsilaisvini nuo beprasmiškų ritualų, ir nuo visų neigiamų emocijų, tik su Jo pagalba keitiesi, visos neigiamos emocijos perkeičiamos į teigiamas. Tiesiog jau pradedi gyventi prasmingą kokybišką gyvenimą, vis labiau įsiklausydamas į Tėvo vedimą iš vidaus. Tiesiog visą tą žinodamas, patirdamas negali laikyti savo viduje, skleidi tą šviesą kurią esi sukaupęs broliams ir sesėms, kurie gyvena tamsoje, klaidžioja šalutiniais takeliais. Kokį pakylėjimą jauti, kada Apvaizda suveda su nuoširdžiai ieškančiais didesnės šviesos. Pasakoji apie Gyvąjį Tikrovės Kelią, kurį nutiesė Tėvas mums visiems ir kad galima Tėvą atrast savo viduje. Turi būt nuoširdus noras didesnės vidinės šviesos, o ne tai kaip dauguma sako kaip radom taip paliksim. Kūrėjo Evoliucinis planas stagnacijos nenumatė, kūrinija visąlaik judėjime vienintele kryptimi - šviesėjimo. Stovėjimas vietoj - tai degradavimas, ką ir matome dabar aplinkoje. Ir tik stovėdamas ant aukštesnio dvasinio laiptelio sąmoningai suvoki, kad šis kelias yra teisingas, tai Tikovės Gyvasis Meilės Kelias nutiestas Tėvo mums visiems, kad juo eitume. "

"Vien tik šitas Tėvo atradimas, jau dabar pradėtų keisti visą žmoniją taip, kaip ji niekada nesugebėjo, per visą savo vieno milijono metų egzistavimą, pasikeisti. Ir užtektų vos kelių kartų, kad šitie pasikeitimai būtų įtvirtinti viso pasaulio mastu tiek, kad jūs visas savo lėšas, skiriamas ginklams, valstybių išlaikymui, reklamai, neveiksmingai kovai su narkomanija, nusikalstamumu, ligomis, net stichijų nusiaubtų regionų atstatymui, sutaupytumėte, nes tokie dalykai jūsų nebeliestų ir nekankintų, kaip kankina dabar." Jėzus Kristus Kalbu Jums Vėl 217-02-01
Kiek mums daug suteikta: mus vekia septynios pagalbinės proto dvasios, Tėvo Dvasia Minties Derintojas, Šeimininko Sūnaus - Kūrėjo Tiesos Dvasia, Jėzaus lygevertės partnerės Dukros Kūrėjos Šventosios Dvasios pasireiškimas, turime Apvaizdos pagalbą, kad tik eitume vienintele kryptimi - šviesėjimo. Turime epochinį apreiškimą URANTIJOS KNYGA, turime šviesos šaltinius: Akimirkos Amžinybė, Gyvoji Tyla, Jėzaus Kristaus Kalbu Jums Vėl, šviesos mokytojo Algimanto mokymus. Turime Rojaus Trejybės - AŠ ESU Gyvąją Šventovę. Turime visas priemones, kad augtume, tvirtėtume, šviesėtume ir vis ryžtingiau žengtume GYVUOJU PATIRTINIU MEILĖS KELIU, kurį nutiesė mūsų VIENINTELIAI TIKRIEJI TĖVAI TĖVAS IR MOTINA.
"Todėl jūs turite tik džiaugtis tokiomis milžiniškomis galimybėmis, kurios yra suteiktos, jums, kiekvienam, augti dvasioje, kad vis labiau panašėtumėte į savo tikrąjį aš, kokį jums ir padovanojo Tėvas kaip asmenybės dovaną. Tokių galimybių mano laikų bendraamžininkai neturėjo. Jie gyveno dar tamsesnėje negyvų ritualų ir dogmų priespaudoje. Bet ir stengėsi ir ieškojo didesnės šviesos ir meilės labai panašiai, kaip šito ieškote ir jūs.Tačiau tik nedaugelis išdryso žengti mano pasiūlytu gyvuoju Tėvo keliu." Jėzus Kristus Kalbu Jums Vėl 258 - 01 - 01
Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė.
Su meile,

Leonida
2019-01-24 13:41:11[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal