Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Intelekto puikybė eina prieš dvasinį nuopolį – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2019 02 16

Algimanto pamokomasis žodis – Intelekto puikybė eina prieš dvasinį nuopolį – Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvoji šventovė, Vilnius, 2019 02 16

Apskritai, Gyvasis Kelias, mano mylimieji – tuo žavus, kad mes Širdimi garbinam Kūrėją. Ir jūsų – jūsų tie tariami žodžiai – jie yra nuostabūs. Nėra nė vienos bažnyčios, kurioje būtų tokie šviesūs žodžiai. Tai jūsų Širdis iš tikrųjų ir išreiškia Kūrėjo Atvaizdą, ir jūsų darbai, kurie atitinka jūsų tariamus teiginius, taip pat yra Kūrėjo Atvaizdas. Šitas kūnas nėra atvaizdas – jis tiktai mūsų bendravimui ir veiksmų atlikimui suteiktas labai laikinam naudojimui, o štai, kas yra tame kūne, yra Atvaizdas Kūrėjo – kiek mes suliejame savo valią su Kūrėjo valia. Ir vakar, mes naktį su Partnere kalbėdami telefonu tokį teiginį aptarinėjom – intelekto puikybė eina prieš dvasinį nuopolį. Kada intelektas tiek išaukština save visiškai ignoruodamas Kūrėją, kaip Šaltinį ir Centrą, kaip Tą Asmenį, kuris suteikia ir tą patį intelektą – tai yra savęs išaukštinimas visiškai užmirštant Patį Šaltinį – Kūrėją – užmirštant, kas yra Tas Tėvas ir Motina. Tai yra puikybės apraiška. Puikybė visuomet pasireiškia prieš dvasinį nuopolį, nes kada mes aukštiname save, mes nutolstame nuo Kūrėjo – nuo To Šaltinio, kuris yra Gyvasties, Išminties, Kosminės Įžvalgos Šaltinis ir Centras, ir tuo pačiu Nuoširdumo, Nuolankumo, Orumo Šaltinis ir Centras. Tai jeigu mes norime gert Šviesą ir būti orūs, mes negalime to padaryt savo intelekto dėka, kuris labai greit pasiduoda puikybei. Žiūrėkit, kada mes ką nors atliekame gerai ir aplinkiniai sako – štai, kaip jis gerai sugeba dirbt, kokius namus pasistatė. Palaipsniui taip giriamas žmogus praranda tą tikrumo jausmą – jis pradeda manyt, kad jisai yra pats geriausias, bet intelekto prasme arba atliekamų darbų prasme, o ne taip, kad jis pats geriausias yra Kūrėjo sūnus arba dukra, nes jis yra susiliejęs tiek, kad jis trokšta Gerovės visiems – šitai yra apsauga nuo puikybės – o kada iškelia žmogų, kaip tą, kuris iškeliamas dėl savo kažkokio talento, dėl savo gabumų, taip stimuliuojama puikybė, – o jeigu netalentingas, tai ką, jis jau nebeturi Širdies, nebeturi Gyvo Kūrėjo Atvaizdo? – na, aišku, ne. Tai Kūrėjo Atvaizdas, išreiškiamas metaforiškai, kiek yra tos Širdies toje asmenybėje, kiek sudėta tos Šviesos ir Meilės nuspalvintos savuoju patyrimu, nes Meilę ir kiekvienas gauna iš Kūrėjo – iš Šaltinio. Kaip labai dažnai žmonės sako, kad populiarus koks nors žmogus suserga žvaigždžių liga. Tai ir yra puikybės pasireiškimas. Nesvarbu, kas jis būtų – koks nors populiarus dainininkas, aktorius, mokslininkas gali būt populiarus, kur gauna įvairių premijų, ir tuo pačiu, visą laiką tampa dėmesio centre pasireiškiančiu asmeniu, nes visi nori pakviest, su juo pabendraut. Žiūrėkit, apdovanoja Nobelio premija mokslininkus, ir jie per akimirką tampa visam pasauliui žinomi – ir tada nori išgirst, ką jisai pasakys. Prieš šitą premiją nieks nežinojo, kad tokie gyvena žmonės pasaulyje. O štai, jeigu tas tapęs įžymiu, pradeda nutolt nuo Kūrėjo, o dar blogiau, jeigu jis Jo ir neieško – tai jau yra puikybės uždaryti vartai, užkeltos visos durys – užšautos durys puikybėje. Ir tam mirtingajam interesai yra patenkint savo intelekto puikybę įvairių kaprizų ir sąlygų tenkinimu, kad ateitų tas pasimėgavimas asmeniškai sau. Juk dauguma net ir mokslo viršūnių siekia ne vardan to, kad būtų geriau kitiems gyvent – nė iš tolo, nėra tokios minties – jie nori didesnių honorarų, geresnių pareigų, mokslinių laipsnių – jie nori įvertinimo, tuo tarpu Meilės su Kūrėju neieško, kad Kūrėjas atliktų tuos veiksmus – o jis būtų tik instrumentas, kuris materialia išraiška atliktų veiksmus susiliejusia Širdimi su Kūrėju. Štai visa tai ir yra tikra, kada žmogus tampa nuolankus – nuolankus Kūrėjui, nuolankus sau – puikybė išnyksta. Ir tai yra apsauga ir garantija, kad toks Kūrėjo sūnus ar dukra iš tikrųjų sau garantuoja Amžinybę jau dabar, nes tai yra vienintelis būdas apsaugot save nuo puikybės, tai save – asmenybę – padovanot Asmenybės Šaltiniui, tiesiog atiduot Kūrėjui. Ir tada nebus dvasinio nuopuolio, o bus evoliucinis žengimas taip, kaip veda Kūrėjas. Atidavus save, padovanojus save Kūrėjui, mes tampame nemirtingi – amžini – mes neprarandame asmenybės, bet gauname sustiprinimą iš Kūrėjo, nes Širdimi mes atiduodame save Kūrėjui – ir tada mes gauname apsaugą iš Kūrėjo Apvaizdos – mūsų kitų brolių ir sesių – ir tada mes pasireiškiame ryžtingai šitame savo kasdieniame planetos gyvenime. Šitaip mes galime parodyti ir kitiems vektorių – kur yra gyvenimo Prasmė, kur yra Teisingumas, kur yra Šviesa, kur yra Tikrovė, kur esam kiekvienas savimi – kur yra Kūrėjas? – Manyje, kaip ir kiekviename kitame Jis yra – bet tai priklauso nuo metaforos – Širdies, kuri yra štai čia, krūtinėje, bet viską kontroliuoja štai čia esančios materialios smegenys. Bet jos yra tiktai priemonė – materiali priemonė – asmenybei pažadintai, su Kūrėju susiliejusiai, kontroliuot šitą materialų apvalkalą, kad jisai atliktų tiktai Gėrio darbus, kad kasdien jis taptų geresniu – jis yra, kaip asmuo – Šviesa, nes Kūrėjas, būdamas Šviesos Šaltinis, negali dovanot tamsos – Jis dovanoja Šviesą – padovanoja asmenybę, kupiną Meilės, kupiną Šviesos, Tikrovės potencialo.

Tai štai, mes ir turime nuostabų evoliucinį Kūrėjo sumanymą – atsiskleisti savimi – atsiskleisti nuolankumu, be puikybės, kuri žudo, kuri izoliuoja vieną nuo kito, kad mėgautųsi kaip povai savo pasiekimais, ir visiškai užmirštų, kad yra aplinkoje Tas, kuris myli visus, ir kiekvieną, ir visą kūriniją. Tai štai, tai yra puikybės apraiškos, kurios visuomet atves į prarają – į ligas, į kančias, į nesibaigiančias lenktynes. Tie išpuikėliai juk lenktyniauja politikoj – varžosi dėl prezidento krėslo – tai gi yra išpuikimo – puikybės – elementarus pasireiškimas. Jie negalvoja Širdimi, jie negalvoja, kaip būtų geriau jų broliams ir sesėms, nes jų viduje yra puikybė. O Kūrėjas – kupinas Meilės – Jis nepripažįsta lenktynių vardan titulų, vardan rangų, Jis laukia Širdies atvėrimo kiekvieno vaiko, ir štai, tada Išmintis pasklinda – pasklinda – ir žmogus tada suvokia, kad negali būt jokių rinkimų. Rinkimai – tai yra išpuikėlių pasirinkimas. Tie, kurie dalyvauja rinkimuose irgi puikybės pilni, nes jie nori vienus paneigt, kitus išaukštint – tai yra puikybė, ir jinai eina prieš dvasinį nuopuolį. Demokratija yra puikybės instrumentas, kaip išpuikėliai gali manipuliuot aplinkinių žemą protą – be Įžvalgos protą. Atrodytų tai nesuderinami dalykai – kaip gali būt demokratija puikybės išraiška? – Taip, mano mylimieji, nes reikia kažką tada išaukštint, paneigiant kitą, o kad pasiekt savo tikslą, tada panaudojamos visos nešvarios priemonės – apgavystė, melas – kad gautų tą postą būtent tas, kuris yra daugiausia išpuikęs ir paminantis Kūrėją. Mano mylimieji, Gyvasis Kelias yra tam, kad nebūtų nuopuolio dvasioje, kad visą laiką būtų ryškėjanti, stiprėjanti dvasinės asmenybės, kuri yra amžina, labai trumpalaikė tapatybė, net šitame pasaulyje trumpalaikė, nes šitas gyvenimas yra akimirka. Todėl ir garantija yra gyvent Tikrą, Orų, Didingą Gyvenimą tiktai su Kūrėju, ir atsidavus Kūrėjo vedimui iš vidaus – ne bet kokį gyvenimą, bet tokį, kurį suplanavęs kiekvienam iš mūsų Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU.
Pajauskime Kūrėją viduje, netrukdykime Kūrėjui, padėkime Jam, atsidavę Jo vedimui, Jo dvasios esančios mūsų viduje – Minties Derintojo – vedimui iš vidaus, kad Evoliucija neišnyktų šitoje planetoje, o būtų iš tikrųjų Brolyste žydintis Sodas, kad mes būtume verti Kūrėjo sūnūs ir dukros. Amen.

Ačiū Daivai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.


Algimantas
2019-02-26 15:49:56

Komentarai

Tiesa egzistuoja pati savaime,Ji nepriklauso nuo to kas Ją aiškina, ir kaip... Algimanto mokymai padeda suprasti Tikrovę,kas Kūrėjo surėdyta.

Rimantas
2019-03-13 11:06:25Algimantai ,
rašai ,kad tokios religijos iki tavęs nebuvo. Tai kas tada yra Urantijos knyga kuri atsirado dar iki tavęs ?Haris

Pasiuntinys
2019-03-06 22:12:08Mielas Hari, tokios Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvosios religijos iki manęs nebuvo nei apreikšta, nei įkurta nei Amerikoje, nei bet kur kitur Urantijoje.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-03-06 17:28:17Algimantai , rašai , kad iki tavo veiklos nieks net nebuvo girdėjąs apie tokią religiją, ar nebuvo tokių kurie daug anksčiau Amerikoje apie tai kalbėjo ir rašė ?Haris

Pasiuntinys
2019-03-05 16:44:54kam aiskinti zmogui jei jis priesinasi tiesai tai tegul gyvena savo iliuzijoje

lina
2019-03-05 11:47:18Mielas Hari, jeigu sakau, kad esu vienintelis TOKS Mokytojas, kuris ruošia šitus dvasinius mokytojus Kūrėjo įgaliojimu ir atstovaudamas tik JAM, o ne kokiai nors žmogiškajai-žemiškajai institucijai ar organizacijai šioje plenetoje. Tai tiesiog Fakto konstatavimas, ir dėl to jau savaime aišku, kad nė vienoje kitoje šalyje nėra tokio mokytojo, kuris atstovautų Rojaus Trejybei-AŠ ESU -- Kūrėjui --, turėdamas Kūrėjo ambasadoriaus statusą ir įgaliojimus ir būdamas Jėzaus apaštalu ir atstovaujantis ir Jėzui, jo pasirinkimu ir įgaliojimu, ir davęs priesaiką iš pradžių tik Tėvui, o vėliau ir Rojaus Trejybei, o dar vėliau - Rojaus Trejybei-AŠ ESU. Iki manosios veiklos niekas net nebuvo girdėjęs apie tokį Gyvąjį Kelią, apie Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvąją ir apreišktąją religiją, apie Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvąją šventovę, kas dabar kitiems atrodo, kaip galėjo taip būti, kad niekas apie tai net negirdėjo. Viską pradėjau aš vienas - vedamas Tėvo-Rojaus Trejybės-AŠ ESU ir padedamas Jėzaus. Būtent Jėzaus galia ir įkūriau Gyvąją Šventovę ir Gyvąją Religiją visam pasauliui, visome tautoms ir rasėms. Ir kitose šalyse yra mano mokiniai, kurie taip pat - kaip dvasiniai mokytojai - pasireiškia savo lygiu, tačiau pradžią gavę iš manęs, arba kiti, gavę pradžią iš savo aplinkoje jau tų dvasinių mokytojų, kurie buvo ir yra mano mokiniai, nes aš būtent ir ruošiu tokius Dvasinius Mokytojus. Štai dėl to ir esu vienas vienintelis TOKS Dvasinis Mokytojas, nors visokių guru ir ekstrasensų yra daug, bet jie nėra Gyvajame Kelyje ir su jais neturiu nieko bendro. Kaip aš tau galiu kitaip paaišikinti vien tik patį šį FAKTĄ. O Fakto konstatavimas neturi puikybės išraiškos, tiesiog tai yra Tikrovės segmento perteikimas laike ir erdvėje.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-03-05 08:56:30Algimantai , čia yra tema apie puikybe , kodėl rašai , kad tu tik vienas vienintelis mokytojas ir tu tik toks vienas? Ar tai ne puikybė ? Tai faktas ? Ar nėra tokių kaip tu mokytojų kitose šalyse Latvijoje , Rusijoje , Ukrainoje.. ir t.t tu tik vienintelis ?
Ar tie žmonės kurie dirba šiam tikėjimui
kitose šalyse tavo mokiniai, ar jie pasakytų kitaip ? Galbūt jie taippat vieninteliai mokytojai ?

Haris

Pasiuntinys
2019-03-04 23:42:48Visa, kas MATERIALU tik GYVOJO KELIO pakekė ... TIKRAS MOKYTOJAS--- dovanota visiems GYVOJO KELIO ŠVIESA. Dėkoju.Dėkoju.Dėkoju.

marija
2019-03-03 10:08:13Mielas Hari, į tavo samprotavimus trumpai galiu atsakyti labai paprastai - pasaulis gyvena iliuzinėje tamsoje, todėl visa politinė ir visuomeninė tvarka yra nukreipta prieš žmogų ir žmogiškumą, nes iki šiol buvo vien tik akli ir kurti vedliai, tad atėjo Laikas Pasauliui pateikti Gyvojo Kūrėjo, atrasto savo viduje, Gyvojo Kelio Gyvosios Religijos Šviesą ir Tikrovę, ką daryti mane ir rengė nuo pat gimimo Kūrėjas - Rojaus Trejybė-AŠ ESU - ir ką aš darau. Ir tokia misija man suteikta visų Šviesos labui ir Gerovei - ir joje nėra, ir negali būti, vietos net puikybės šešėliui, joje yra tik nuolankumas ir orumas.
O dėl tavo išnykimo ar išlikimo, viskas priklausys nuo tavojo galutinio sprendimo - jeigu Gyvojo Kelio atsisakysi, tai atsisakysi pats savo valia, kurią esi gavęs iš Kūrėjo - Rojaus Trejybės-AŠ ESU. Tačiau iki savo galutinio apsisprendimo, tu gausi tokius pat mokymus, kokius dabar visai planetai pateikiu tik aš vienas - taip vienas vienintelis - tik juos gausi jau po prisikėlimo po vadinamosios materialios mirties šioje planetoje, ir po tokio pažadinimo ir naujo - sielos tapatybės kūno-formos gavimo, tu vis tiek būsi toji pati asmenybė, kokia yra ir dabartiniame materialiame ir mirtingame žmogaus kūne, ir būtent tavosios asmenybės būsimai tapatybei ir bus suteikiami mano lygio mokymai, nes tu būtent juos nuolat samoningai paneiginėjai Urantijoje, todėl GALUTINAI ir neapsisprendei dėl Gyvojo Kelio pasirinkimo ar atstūmimo gyvendamas nepalankioje tau aplinkoje tokiam sprendimui priimti Oimiakone, tad daug palankesnėje aplinkoje tau vis vien teks apsispręsti savo valia, ir tavoji valia bus patenkinta. Tad išnykti tau ar išlikti Gyvajame Kelyje priklausys vien tik nuo tavo GALUTINIO sprendimo, nes toks prisikėlimas tau bus suteiktas tik Kūrėjo Meilės dėka, dar kartą palankesnėje aplinkoje tau suteikti galimybę priimti GALUTINĮ IR LEMIAMĄ SPRENDIMĄ IR ŽENGTI TIKROVĖJE, ATSIDAVUS KŪRĖJO VEDIMUI IŠ VIDAUS, JAU ATRADUS KŪRĖJĄ SAVYJE.
Rojaus Trejybės-AŠ ESU Tikrovėjė iliuzijos neegzistuoja. Dėl to aš tam ir esu, kad padėčiau - visos planetos mastu - mirtingiesiems pamatyti šią Tikrovę dabartinėje iliuzinėje tamsoje.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-03-02 08:26:23Algimantai , aš perskaitau pirmus tavo sąkinius ir iškarto pamatau žodžius "ir tą darau vienintelis visoje planetoje " , kas tu Algimantai ? Ar čia nėra puikybė ?
Ar nėra šio tikėjimo atstovų Latvijoje ,Ukrainoje , Rusijoje ir t.t tu tik vienas ?
Rašai , kad gyvasis kelias nėra auksčiau visų kitų , tai kodėl tuo pačiu žemini kitas religijas ? Kas tai ne puikybė ?
Rašai , kad įkūrei gyvosios religijos šventovę ir to nepadarė nei budistai , musulmonai , krikščionys, tai čia taip pakeli save iki puikybės ? Ir taip suprantama , kad sektos konkurentai tau šventovės nesukurs .
Kam tau reikia konkuruoti su katalikų sekta , gal mokytojau nesupranti , kad gamta ir taip viska išlygins kuris išsišoka , kurių perdaug ?
Rašai , kad gyvasis kelias konkurentų neturi ir tas kuris neis tavo gyvuoju keliu išnyks , tai kaip čia suprast ?
O jeigu aš nepriklausau jokiai religijai ir gyvenu pvz . pačiame žemės šalčiausiame taške Oimiakone ir net nežinau apie jokias religijas , tai aš išnyksiu nes neinu tavo gyvuoju keliu ?
Haris

Pasiuntinys
2019-03-02 00:35:13
[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal