Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Mano mintys po apsilankymo Urantijos Fondo Čikagoje svetainėje, 2019 06 24

Mano mintys po apsilankymo Urantijos Fondo Čikagoje svetainėje, 2019 06 24

Šiandien atidžiai pastudijavau Urantijos Fondo Čikagoje svetainę. Jausmas toks, tarsi laikas sustojo prieš penkiolika-dvidešimt metų. Lygiai tie patys žodžiai Dievas, Dievas, Dievas – mes pažįstame Dievą iš Urantijos Knygos epochinio apreiškimo, Dievas yra mūsų tikslas, mes siekiame Dievo.

O juk Urantijos Knyga atskleidžia Dievą būtent kaip Tėvą ir Motiną ne šiaip sau, o kad mirtingasis jį atrastų kaip pačius labiausiai mylinčius Asmenis – Tėvą ir Motiną, kurie jau mirtingajam, kaip sūnui ar dukrai, ir padėtų įsisavinti visus iššūkius, kad jis pradėtų garbinti jau nebe Dievo idėją, o kaip Tėvą ir Motina, ir net atrastų Juos savo viduje, ir tada Dievo idėjos vardas savaime nukrenta kaip rūko šydas patekėjus saulei ir sušilus orui po nakties tamsos ir vėsos. Ir tada visiškai nebenatūralu ir toliau kallbėti apie Dievą – tiesiog Širdis, pilna Meilės, taip nuasmenintai kalbėti nebegali.

Skaitau tą svetainę, kurioje perkrauta kaip užgriozdinančių įvairių daiktų – nuotraukų, kompiuterinės grafikos vaizdų, video, bet nėra Gyvojo Turinio – Meilės Šilumos, nėra Gyvybingumo ir Druskos skonio, Gyvasis Vanduo neteka toje svertainėje, kuri būtent turėtų kaip tik ir pulsuoti Rojaus Trejybės-AŠ ESU Ritmu ir Gyvastimi.

Liūdna skaityti ir žiūrėti – net ir laidotuvėse yra daug linksmiau, bent urantams.

Kaip galima likti vien tik Dievo idėjjos sampratose per tuos praėjusius 15-20 metų, kada aš aktyviai bendravau ir bendradarbiavau su Urantijos Fondu. O kur žingsnis pirmyn? Jo nėra? Tai reiškia būtent ne ką nors kitą, o degradaciją, nes be atrasto Tėvo ir Motinos savyje žengti pirmyn tiesiog neįmanoma, o priešinga kryptis yra degradavimas net per tuos 15-20 metų – ir nesvarbu ar tu esi Čikagoj ar Dotnuvoj. Ir su Urantijos Fondu būtent dėl to mano ryšiai ir nutrūko, kada Fondo valdytojai nenorėjo manęs nei klausyti, nei suprasti, jog Urantijos Knyga negali tapti nepajudinama Biblija, ji turi būti gyva, ir ji turi mus, skaitančius, ir studijuojančius, Urantijos Knygą, skatinti kaip tik ir nebijoti pridėti savo patyrimo ir apmąstymų nuostatų, kad Apreiškimo pateikiamais teiginiais mes ir gyventume, ir papildytume tuos teiginius savo gyvenimu. Juk ir Kristus visą laiką mokė apaštalus, kaip vykdyti Tėvo valią, aiškino, kad yra Tėvas viisems vienas – ir žydams, ir pagonims, kaip ir Urantijos Knyga atskleidžia būtent Rojaus Trejybės Asmenų – Tėvo ir Motinos Asmenų – charakterio savybes, kurios ir sudaro Amžinąsias Vertybes – Visuotinę Meilę, Gailestingumą, Teisingumą, Gėrį, Grožį, Išmintį, Kosminę Įžvalgą, ir panašias kitas savybes, kad mums būtų lengviau pažinti ir atrasti Tėvą ir Motiną mūsų viduje.

Urantijos Knyga turi labai daug puslapių teksto, žmogaus protas tokios gausios informacijos nepajėgus sutalpinti į savo sąmonę, todėl jis neužfiksuoja sąmonės lygiu milžiniško informacinio lobyno, kurį pateikia šis Apreiškimas, tuo labiau, kad ir pats Apreiškimas yra perteiktas labai mūsų protui neįprastu metodu – labai daug svarbios informacijos yra pateikiama tarsi netyčia, tarsi prabėgomis, ir toje vietoje visiškai jos nepaaiškinant, neišplečiant. O žmogaus tokiam nelanksčiam protui tokio dvasinio turinio tekstą labai sunku suprasti, jam reikalingas nuolatinis palengvinimas – paaiškinimas, išplėtimas, atskleidimas. O čia nuolat kokių nors neįprastų teiginių viduje pateikiamas tarsi netyčia koks nors svarbus žodis, apie kurį nieko nekalbama toliau, kad jis būtų aiškus, tuo tarpu pats visas teiginys yra skirtas kitiems svarbiems akcentams..Štai čia labai praverčia giluminis Urantijos Knygos Dokumentų analizavimo patyrimas ir įgūdis, kada žvilgsnis pastebi daug daugiau akcentų net ir pamačius vieną žodį, kuris yra tarsi ir nesvarbus toje vietoje, arba tarsi savaime suprantamas, nes daugiau apie jį nekalbama net ir tolimesniame tekste, tad tuo viskas ir baigiasi. Būtent dėl to žmogaus negilus ir nelankstus protas nesuvokia tokių žodžių esmės, jeigu ji specialiai neužakcentuota, ir tie žodžiai praslysta nepastebėti.
Urantijos Knygos Dokumentų autoriai šalia Tėvo pateikia ir Motinos vardo pavartojimą, kada atskirose vietose šitaip apbūdina Amžinąjį Sūnų – Rojaus Trejybės Antrąjį Šaltinį ir Centrą – ir Begalinę Dvasią – Rojaus Trejybės Trečiąjį Šaltinį ir Centrą. – Kai dėl tapatybės, prigimties, ir kitų asmenybės požymių, tai Amžinasis Sūnus yra Visuotinio Tėvo visiškai lygus, tobulas papildinys, ir amžinasis partneris. Tokia pačia prasme kaip Dievas yra Visuotinis Tėvas, tai Sūnus yra Visuotinė Motina. O visi mes, aukšti ir žemi, sudarome jų visuotinę šeimą. (0079-04)
Kad ir ką kitką šitas pirminis Mykolas apreiškė, bet jis Pirminio Sūnaus Motinos transcendentinį savęs padovanojimą Havonos tvariniams padarė realiu. Tokiu realiu, jog kiek¬vienas laiko piligrimas, kuris įtemptai dirba, kad nukeliautų Havonos grandinėmis, yra amžiams dar labiau padrąsintas ir sustiprintas tvirto žinojimo, kad Dievo Amžinasis Sūnus septynis kartus atsisakė Rojaus galios ir šlovės tam, jog dalyvautų laiko-erdvės piligrimų patyrimuose progresinio Havonos pasiekimo septyniose grandinėse. (0087-03)

Tarp Pirminio Sūnaus Motinos ir šitų Rojaus Sūnų gausybių, pasklidusių po visą kūriniją, yra tiesioginis ir išskirtinis bendravimo kanalas, toks kanalas, kurio veikimas yra neatskiriamas nuo dvasinio giminingumo savybės, kuri juos suvienija beveik absoliutaus dvasinio bendravimo ryšiais. Šita tarpsūnystės grandinė visiškai skiriasi nuo dvasinės gravitacijos visuotinės grandinės, kuri taip pat yra sukon¬centruota Antrojo Šaltinio ir Centro asmenyje. Visi Dievo Sūnūs, kurie kyla iš Rojaus Dievybių asmenų, tiesiogiai ir nuolat palaiko ryšį su Amžinuoju Sūnumi Motina. Ir toks ryšys įvyksta akimirksniu; jis nepriklauso nuo laiko, nors kartais jį sąlygoja erdvė. (088-05)

Šitų Sūnų Kūrėjų dieviškieji bruožai, iš esmės, po lygiai atsirado iš abiejų Rojaus tėvų savybių. Visi turi Visuotinio Tėvo dieviškosios prigimties ir Amžinojo Sūnaus kūrybinių išskirtinių teisių pilnatvę, tačiau kada mes stebime Mykolo funkcijų praktinį veikimą visatose, tada matome akivaizdžius skirtumus. Kai kurie Sūnūs Kūrėjai pasirodo, jog yra labiau panašūs į Dievą Tėvą; kiti yra panašesni į Dievą Sūnų. Pavyzdžiui: Administravimo pobūdis Nebadono visatoje leidžia daryti prielaidą, kad jos Kūrėjas ir valdantis Sūnus yra tas, kurio prigimtis ir charakteris labiau panašėja į Amžinojo Sūnaus Motinos prigimtį ir charakterį. Toliau reikėtų konstatuoti, jog kai kurioms visatoms vadovauja Rojaus Mykolai, kurie pasirodo, jog yra vienodai panašūs į Dievą Tėvą ir į Dievą Sūnų. Ir šitie pastebėjimai jokiu būdu neišreiškia kokios nors kritikos; jie tiesiog yra fakto užfiksavimas. (0235-02)
Sūnūs Šeimininkai atrodo, jog palaiko tobulą ryšį su savo pasauliais, kuriuose vyko savęs padovanojimai, ne tiktai su tais pasauliais, kuriuose jie gyveno asmeniškai, bet ir su visais tais pasauliais, kuriuose save padovanojo Sūnus Arbitras. Šitą ryšį palaiko jų pačių dvasinis buvimas, Tiesos Dvasia, kurią jie sugeba "išlieti visiems materialiems kūnams." Šitie Sūnūs Šeimininkai taip pat palaiko nenutrūkstantį ryšį su Amžinuoju Sūnumi Motina visų daiktų centre. Jie turi harmoningą ryšį, kuris nusidriekia iš Visuotinio Tėvo danguje iki planetinės gyvybės žemųjų rasių laiko sferose. (0241-04)

Trečiasis Šaltinis ir Centras yra žinomas įvairiais vardais: Visuotinė Dvasia, Aukščiausiasis Vadovas, Bendrasis Kūrėjas, Dieviškasis Vykdytojas, Begalinis Protas, Dvasių Dvasia, Rojaus Dvasia Motina, Bendrai Veikiantysis, Baigiamasis Koordinatorius, Visur Esanti Dvasia, Absoliutus Intelektas, Dieviškasis Veiksmas; o Urantijoje ją kartais painioja su kosminiu protu.(0092-03)

Visatos Motina Kūrėja prisimena Rojų ir Havoną kaip savosios kilmės vietą ir kaip Begalinės Motinos Dvasios namus, Begalinio Proto asmenybės buvimo buveinę. (0162-08)
Ir pagaliau, kadangi nepanašu, jog Begalinės Motinos Dvasios šitos Dukros Dvasios kada nors sugrįš į savuosius namus Rojuje, tai jos gauna didžiulį pasitenkinimą iš visuotinio atspindėjimo reiškinio, susieto su Aukščiausiąja Būtybe Havonoje ir įasmeninto Madžestone Rojuje.(0162-10)

Aukščiausiųjų Dvasių grupės yra Trečiojo Šaltinio ir Centro didžiulės tvarinių šeimos betarpiški kūrėjai drauge su savo Begaline Motina Dvasia. Tarnaujančiųjų dvasių visos kategorijos kyla iš šito susivienijimo. Pirminiai supernafimai atsiranda iš Begalinės Dvasios; šitos kategorijos antrines būtybes sukuria Pagrindinės Dvasios; tretinius supernafimus sukuria Grandinių Septynios Dvasios. Atspindinčiosios Dvasios, kolektyviai, yra nuostabios angeliškųjų gausybių kategorijos, galingųjų sekonafimų, tarnaujančiųjų supervisatoje, motinos-tvėrėjos. Kuriančioji Dvasia yra vietinio kūrinio angeliškųjų kategorijų motina; tokie serafiniai tarnai yra originalūs kiekvienoje vietinėje visatoje, nors sumodeliuoti pagal centrinės visatos modelius. Visiems šitiems tarnaujančiųjų dvasių kūrėjams tiktai netiesiogiai padeda Begalinės Dvasios, visų angeliškųjų tarnaujančiųjų dvasių amžinosios motinos, centrinė buveinė. (0205-03)

Štai kodėl Tėvas negali būti koks nors aukštesnis ar pirmesnis negu Kiti Du Rojaus Trejybės Lygiaverčiai Asmenys. Štai kodėl Šlovė ir Garbė turi būti teikiama ir išreiškiama ir Jiems, o dabar net ir Visuminei Dievybei AŠ ESU.

Tad ir skaitau Urantijos Fondo vieno iš valdytojų, ir kitų valdytojų vardu, tokį kreipimąsi į visus Urantijos Knygos skaitytojus, kuris sako –

Brangūs Urantijos Fondo draugai,
Jėzus sakė - “Dangaus karalystė taip pat yra kaip pirklys, beieškantis gražių perlų, o suradęs vieną brangiai kainuojantį perlą, jis išėjo ir pardavė viską, ką turėjo, kad galėtų nusipirkti šį nepaprastą perlą.” (1694-03)
Mes nepaprastai esame palaiminiti, kad atradome šį įapreiškimą. Ar daug tikriau pasakyti, kad jis mus surado? Per 993.504 metų žmonijos istoriją tokio didingumo įvykis buvo tiktai penkis kartus. Mes turime didžiulės kainos perlą, apreiškimo dovaną. Per ligas ir sveikatą, laimingus ir liūdnus laikus Urantijos Knygos žodžiai apšviečia mūsų protą ir nuramina mūsų sielas. Dėl jos mokymų mes jaučiame Dievą, įsivaizduojame visatas, pasitikime pažadu dėl amžinojo gyvneimo, ir dar kartą pergyvename Jėzaus gyvenimą.

Gražūs žodžiai – tik negyvi. Man stinga čia Gyvojo Rojaus Trjeybės-AŠ ESU garbinimo ir šlovinimo, stinga Gyvojo Žodžio, stinga Kūrėjo Gyvasties, stinga Kūrėjo Meilės ir Šviesos, tokios, kaip mūsų svetainėje, ir ypač mūsų Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, liūdna, kad Rojaus Trejybė-AŠ ESU Gyvuoju Vandeniu negali numalšinti Širdies dvasinio roškulio, kada mirtingojo gyvulinis protas laiko ją įkalinęs intelekto baimės kalėjime, kad tik ji nepabėgtų nuo Apreiškimo formuluočių ir jų niekuo nepapildytų savo Širdies patyrimais, ir nepraplėstų Urantijos Knygos teiginių.
Pasižiūrėjau ir į Urantijos Knygos vertimų iš anglų kalbos į užsienio kalbas puslapį, tad šiandien Urantijos Knyga yra atspausdinta tokiomis kalbomis –
1) prancūzų – 1961 metais
2) ispanų – 1993 metais
3) suomių – 1993 metais
4) rusų – 1997 metais
5) olandų – 1997 metais
6) korėjiečių – 2000 metais
7) lietuvių – 2004 metais
8) rumunų – 2004 metais
9) vokiečių – 2005 metais
10) italų – 2006 metais
11) portugalų – 2007 metais
12) vengrų – 2010 metais
13) švedų – 2010 metais
14) estų – 2010 metais
15) lenkų – 2010 metais
16) bulgarų – 2014 metais
17) danų – 2018 metais interneto versija
18) farsi - 2018 metais interneto versija
19) hebrajų - 2019 metais interneto versija
20) graikų - 2019 interneto versija
21) čekų - 2018 metais - vienu metu teigta, jog yra išleista knyga, o kitu metu - tik interneto versija
22) japonų - verčiama
23) kinų - verčiama
24) indų hindi - verčiama

2018 metais buvo parduota apie 18.000 Urantijos Knygos egzempliorių, dar 82.460 knygų buvo nukopijuota iš Urantijos Fondo svetainės ir arti 24.000 - iš Apple app. svetainės.

Šiuo metu pasaulyje yra išplatinta apie 800.000 Urantijos Knygos egzempliorių.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2019-06-24 13:00:50

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal