Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Tėvo mokymas apie materialias dovanas, 2020 01 08 – 11 val. 27 min.

Tėvo mokymas apie materialias dovanas, 2020 01 08 – 11 val. 27 min.

Algimantas – Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, ir prašau Tavojo mokymo apie dovanas, kurias mes galime gauti iš artimųjų, ar darbo kolektyvo, ar kompanijos vadovų – kaip mes turime jas vertinti Tavuoju Žvilgsniu?
Tėvas – Mano mylimas sūnau, Aš esu Pirmasis Šaltinis ir Centras, jūsų visų Visuotinis Tėvas, kuris pasiekia jus iš vidaus, per jūsų Gyvosios Širdies Vožtuvo atidarymą ir pakėlimą kuo aukščiau, kad Manieji Meilės Virpesiai gyvąją Energija įtekėtų į jūsų asmenybės gyvą savastį, nes jūs visi esate gyvi tik Manimi, nes kitokio Gyvybės Šaltinio jūs neturite. Aš jums esu Alfa ir Omega, be Manęs jūs negalite būti iš viso – nesvarbu, ar jūs tikite Manimi ar, priešingai, Man priešgyniaujate, Mane neigiate, ar net ir maištaujate savo samprata. Aš esu nepaisant jūsų požiūrio, bet Aš visada sustiprinu kiekvieną jūsų nuoširdų siekį Mane pažinti ir patirti nuoširdžiu ieškojimu ir atsivėrimu, kad Manasis Evoliucinis Planas, galų gale, išeitų iš dabartinės, kaip jūs sakote, vartodami lakūnų aukšotojo pilotažo terminologiją, pavojingos Mirties kilpos, ir jūsų planeta vėl atsitiestų Manajame Gyvajame Evoliuciniame Kelyje pagal Manąją Valią. Tai – Manoji jums visiems – visai kūrinijai – Amžinoji Dovana – kurti Gėrį ir Grožį Manosios Meilės Galia visų Gerovei – Manoji Evoliucija.
Štai koks yra Vienintelis Evoliucijos Tikslas ir Manasis Motyvas – Manųjų Virpesių skleidimas iš kiekvieno Manojo sūnaus ar dukros visų Garbei ir Šlovei – visumos Gerovei ir Tikrovei. Ir tik tokiu Mano Gyvuoju Žvilgsniu jūs ir turite vertinti visas jūsų gaunamas Dovanas.
Dabartinis jūsų žvilgsnis vertinimą suvokia tik kiekybine prasme – naudos sau prasme. O jeigu dar tiksliau Aš jums atskleisiu jūsų pačių požiūrį, tuomet jis atrodys toks – jūsų viduje viešpataujantis rūpestis savo materialiu kūnu, kuris jums yra vienintelis keliantis nerimą ir stimulioujantis visą jūsų materialią veiklą, kol miega giliu letargo miegu visa jūsų dvasinė asmenybė, kurią Aš stengiuosi žadinti iš vidaus, kad ištirpinčiau jūsų dabartinį žvilgsnį tiek į save, tiek į savo veiksmus Manosios Meilės Galia ir Šviesa, kad jūsų viduje glūdinčios gūdžios baimės tamsos girios būtų apšviestos Manąją Šviesa ir Tiesa, ir šia Gyvąja Šviesa sklaidytų tamsos jums keliamą baimės paveikį – galutinai ir nebegrįžtamai – jūsų gyvojo Įtikėjimo į Mane ir Pasitikėjimo Manimi Meilės Galia.
Kaip matai, Manasis Žvilgnis visur ir visada yra Manosios Meilės Galios pasireiškimas Mano gyvais Energiniais Virpesiais visumos Gerovei. Būtent dėl to Aš ir dovanoju jums visas Dovanas tik tam, kad ir jūs pajaustumėte Mano gyvus Meilės Virpesius ir patys patirtumėte, kad be Manosios Meilės jūs esate nepajėgūs gyventi Tiesos ir Šviesos Gyvenimo – net ir dabartinėje tamsos kasdienėįe aplinkoje tik Manosios Meilės Galia jūs galite ištverti ir nenupulti dar į gūdesnę baimės tamsos girią, kad visiškai nebesuvoktumėte, kas gi yra Manoji Meilė ir Tiesa, kas gi yra Manoji Evoliucija ir jūsų gyvenimo prasmė joje. Tik būdami gyvame komunijos su Manimi patyrime ir jausdami šitą patyrimą savo Širdies Būsena jūs nustosite vertinti ir kitų jums teikiamas dovanas savo ankstesniu kiekybiniu – naudos sau – žvilgsniu, ir vis labiau žvelgsite į jums kieno nors teikiamas dovanas Manuoju Meilės ir Šviesos Žvilgsniu – kokybiniu Žvilgsniu. Juk r jūs sakote – svarbu ne kokia dovana, bet išreikštas jums nuoširdus dėmesys, ar net Meilė. Kada tik jūs vertinate dovanas tokiu žvilgsniu, tada jūs ir priartėjate prie Manojo Žvilgsnio kokybinio vertinimo. O tada jūsų dvasinė asmenybė pajunta artimumo kitam savo broliui ar sesei, padovanojusiems tą dovaną, gyvą Mano teikiamą nuoširdų dėkingumą – pajunta dėkingumą ne dėl dovanos, o dėl parodyto jos atžvilgiu dėmesingumo, subtilumo, ir siekio pamaloninti jus, kai tuo tarpu pati dovanos funkcinė vertė atsiduria antrajame plane. Būtent toks požiūris ir yra Mano jums atveriamos asmenybės tikrasis požiūris ir asmenybės gyvos būsenos pasireiškimas kitai asmenybei. Juk dovanos ir sumanytos tam, kad pamalonintų kitą asmenybę, o ne suteiktų skausmo ir kančios akimirkų.
Deja, kol kas, jūsų planetoje net ir dovanos yra panaudojamos savosios naudos siekimui. Šitokiu būdu dovanų vertė yra korumpuojama – suteršiama ir iškreipiama, nors pati dovana materialia prasme išlieka ta pati, bet kokybinis požiūris, kaip ir kokybinė dovanos prasmė, dingsta iš viso, taip kad tokio artimumo su kita asmenybe siekio nėra iš viso – yra savosios naudos siekis, prisidengus dovanos melu. Ir tuomet Manojo Gėrio ir Meilės motyvas, kuriuo vadovaujasi nuoširdus Mano sūnus ar dukra, net ir ieškant dovanos kitam asmeniui, nustoja galios tokiam savanaudiškai mąstančiam ir veikiančiam Mano vaikui, nes jį apvaldo naudos sau motyvas, o dovana jam tampa apgaulinga priemone ir instrumentu, apgaunančiu kitus Mano vaikus, dovanas vertinančius vien tik išorinių dovanų vertinimu be jokių giluminių vidinių motyvų supratimo ir pojūčio.
Taigi, Mano mylimieji sūnūs ir dukros, būkite Manojoje Gyvojoje Meilėje, ir jus visada lydės Manosios Meilės Galia ir Tiesa, ir tik tada jūs ir būsite pajėgūs teikti dovanų įvertinimą Manuoju Motyvo Gyvuoju Žvilgsniu, savo būsena pajausdami tokio Manojo Motyvo buvimą, ar priešingai – jo trūkumą.
Jūsų planeta per ilgai užsibuvo nusigręžusi nuo Manojo Meilės Motyvo jūsų visų tarpusavio santykių sferoje, dėl to jūs nepaprastai bijote Manęs – net ir urantai Manęs bijo, ir absoliuti jūsų nedidelės grupelės dauguma suka į Gyvojo Kelio pusę iš baimės. o ne iš Manosios Meilės gyvos būsenos. Jie pradeda bijoti ir abejoti – o gal manęs neprižadins po materialios mirties, jeigu aš nepasuksiu Gyvuju Keliu, nepadarysiu gėrio darbų kitiems, nebūsiu sąžiningas, neateisiu į kolektyvinio Kūrėjo pagarbinimo ir pašlovinimo pamaldas gyvojje šventovėje, baimė juos lygiai taip lydi, jeigu jie nepaklausys tavojo mokymo ir nepaklus tau, tad geriau ateiti į šventovę – toks urantų požiūris yra dar ne Manasis požiūris, kadagi jis yra motyvuotas ne Manosios Meilės būsenos, o intelekto formuojamos kiekybinės naudos sau apskaičiavimais ir taikymu. Būtent dėl tokios negyvos ir alinančios mirtingojo nepažadintą Manajai Meilei protą vidinės buhalterijos daug kas nebeištveria ir nustoja lankyti gyvąją ir neritualinę vienintelę pasaulyje tokią šventovę, ir tuo prailgina Evoliucijos Mirties Kilpos egzistavimą jūsų planetoje ateinančioms kartoms, ir sunkesnį gyvenimą tiek sau patiems, tiek savo aplinkai, ir visai žmonijai, dabartinėje kartoje. O toks apsisprendimas dėl tokių Mano vaikų žemo dažnio virpesių – vis stiprėjančio, ir vis dar labiau žemėjančio virpesių dažnio – daro poveikį kitiems, kad šie tampa dar grubesnį, aršesni, agresyvesni, ir savo lygiu priima vis klaidingesnius sprendimus, o jų įgyvendinimas atveda į naujus ir stipresnius susikirtimus tarpusavyje, ar net karus. Juk niekada potvynis nepražudytų nė vieno materialaus kūno ir nesugriautų nė vieno materialaus statinio, jeigu neegzistuotų pavienis vandens lašas. Taip ir su jūsų aplinka planetoje – niekada nekiltų jokie konfliktai jūsų tarpusavio santykiuose, jeigu nebūtų individualaus asmens, turinčio laisvos valios Mano suteiktą Dovaną, bet savo gyvuoju turiniu nepažadintą asmenybę Manosios Meilės pasireiškimui visų Gerovei ir Tikrovei, tad tokių miegančių dvasinio letargo miegu asmenybių gausa ir pasireiškia Mano Planetoje materialių konfliktų potvyniu Mirties Kilpos Evoliucinėje Erdvėje.
Tuo tarpu Manoji Evoliucija nenumato tokių aukštojo pilotažio arsenale esančių figurų atlikimo. Manoji Evoliucija numato Palaimos ir Ramybės viešpatavimą Manosios Meilės Galios pasireiškimo dėka, kiekvienos asmenybės Širdyje, ir atsiskleidimą savimi visumos Gerovei savo pačiais nuostabiausiais Gėrio ir Grožio veiksmais – ne kitų nustebinimui ir aikčiojimui, bet sustiprinimui ir pamaloninimui, apraminimui ir paskatinimui. Ir tam galima panaudoti ir, kol kas, reikalingas materialias dovanas – tik visada dvasiniu Meilės Motyvu – Manuoju Motyvu – kad Evoliucijos Mirties Kilpa pavirstų į lygų, ir tolygų, dvasios skydį Manojoje Gyvojoje Kosminėje Erdvėje – jūsų kiekvieno Širdyje ir jūsų kiekvieno Širdimi – visų Gerovei ir Manajai Tikrovei.

Ačiū Tau, mano mylimas Tėve, už tokį puikų atsakymą-mokymą apie dovanas. Manoji valia yra sulietą su Tavąja valia per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.

Algimantas
2020-01-08 11:45:48

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal