Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Amžinosios Motinos mokymas apie toleranciją, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2020 02 17

Amžinosios Motinos mokymas apie toleranciją, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2020 02 17

Algimantas: Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, Tau pateikė mano sesė dvasioje, Astra, klausimą-prašymą, apie toleranciją. Aš esu pasirengęs perteikti Tavąjį mokymą savo lūpomis, kad jį išgirstų ir kiti Tavo vaikai, mano dvasiniai broliai ir sesės.
Amžinoji Motina: Mano mylimiausi vaikai, esantys šitoje planetoje, kaip ir visoje kūrinijoje mylimi vienoda Mano Meile, Aš esu tas Amžinasis Šaltinis ir Centras, kurį jūs vadinate – Amžinoji Motina, Antrasis Rojaus Trejybės Šaltinis ir Centras. Tai yra nuostabi Man teikiama jūsų garbė ir šlovė, kada Aš girdžiu jūsų Širdies virpesių potvynius, kurie liejasi per visą kūriniją, kaip vis nuvilnijančios bangos ir pasiekiančios Mane, kada Aš matau jūsų planetoje jūsų šviesos spindulius. Man tai yra patvirtinantis Manosios Evoliucijos vektorius, kad tik su Manimi, Manieji vaikai tampa Manuoju atvaizdu. Tik su Manimi jūs galite būti laimingi, dori, teisingi, ir mylintys, nes jūs geriate visą šitų nuostabių Amžinųjų Vertybių išraišką iš Manojo Šaltinio. Dėl to Aš ir esu jūsų Epochiniame apreiškime įvardijamas kaip Dvasingumo Šaltinis, bet Mes Trys Rojaus Trejybės Lygiaverčiai Šaltiniai ir Centrai ir Visuminė Asmenybė, kurią jūs vadinate AŠ ESU, liejame tą Meilės ir Dvasingumo potvynį visai kūrinijai, būdami tarpusavyje absoliučioje vienovėje. Ir Mes negalime vienas nuo kito nei atsiskirti, nei išsiskirti, būdami kaip susieinantys indai – dvasine prasme ir absoliučia sankaupa – dėl to Mes ir esame ta Vienovė, kurios negalima išskaidyti. Ir jūs gerdami iš Manęs virpesius, tampate tie gyvieji indai savojoje aplinkoje, ir tada, kas jus anksčiau suerzindavo, nustoja erzinti tokiu laipsniu, kaip anksčiau. Jūs tampate, ką pavadintumėte žmogiškąja samprata – pakantūs, tolerantiški tiems veiksmams, kurie nukreipti jūsų atžvilgiu. Jūs nebejaučiate tokio įsiskaudinimo, kas anksčiau jus galėdavo kaip degtukas mestas į bet kokią degią aplinką galėtų sukelti gaisrą – ir tas įsiliepsnojimas yra akimirksniu. Tas, žmogiškąja prasme, materialaus proto mąstymas yra nepakantus kitiems, kitų nuostatoms, kitų mintims, kitų žinioms, nes yra jūsų tarpusavyje klaidingai suprantama Manoji Evoliucinė Tėkmė. Aš jums suteikiau Evoliuciją, kad jūs vystytumėtės atskirais etapais ir kiekvienas etapas turi savo reikšmę ir Prasmę. Ir dabartinis etapas, kurį jūs laikote konkurenciniu ir materialios civilizacijos vartotojiškumu yra jūsų pagrindinis stabdis tolimesniam vystymuisi. Todėl ateina laikas jūsų gyvam tarpusavio bendravimui. Tai yra aukštesnė Evoliucinė pakopa – bendravimas ir bendradarbiavimas drauge su Manimi. Jeigu jūs šitą etapą pasieksite savo viduje, savo Širdimi, tuomet jūs patys patirsite, kaip jūs tampate atlaidūs kitiems, nes tolerancija – tai yra Mano, dieviškąja prasme, atlaidumas.
Jūs galite suprasti net ir kitą savo dvasinį brolį ar sesę, kuris gali kibirkščiuoti susierzinimu, net ir pykčiu ar neapykanta, bet jūs esate atlaidūs jam, kadangi jūs stovite toje evoliucinėje aplinkoje ant aukštesnio laiptelio. Toji jūsų pakopa leidžia pažvelgti į savo dvasinį brolį ar sesę kunkuliuojantį pykčiu, neapykanta, tarsi į mažą vaiką, kuris neturi supratimo, kaip reikia jam toje aplinkoje ir tą akimirką reaguoti į jūsų žodžius, į jūsų nuostatas, jūsų teiginius. Todėl jūs negalite ant to mažo, nesubrendusio, neišmintingo dvasinio brolio ar sesės, nors žmogiškąja prasme jau subrendusio fizine samprata, negalite ant jo pykti, negalite atsakyti jam susierzinimu, nes jūs tarsi esate iškelti aukščiau, virš visų šitų neigiamų ydų, nes jūs gi geriate iš Manęs gyvus virpesius, kurie jūsų vidų ir pripildo Gyvuoju Turiniu. Ir kuo jumyse bus daugiau to Mano virpesių Gyvojo Turinio, tada savaime mažiau jumyse turės erdvės iš ankstesniųjų kartų paveldėtos ir dar jūsų materialioje šeimoje sustiprintos įvairios ydos. O jeigu dar jūs patekote į aplinkos, draugų, bendradarbių, prastų mokytojų įtaką, jūs tas sustiprintas ydas dar pagausinote naujomis, kurios galbūt jūsų šeimoje ir nepasireiškia taip stipriai, bet jūs, nenorėdami, jausdami nerimą, kad galite būti sumenkinti savo draugų rate, savo bendradarbių samprata, jūs galit tas ydas parsinešti į savo vidų papildomai, kai jūsų žemiškoji šeima jums tokių ydų neteikė.
Tai štai – ta erdvė ydoms, nesant Mano Gyvosios Šviesos Gyvojo Turinio jūsų viduje, turi puikią terpę savo viešpatija pasireikšti jūsų materialiais veiksmais, kada jūsų materialus protas, greitas reaguoti, nekantrus, priklausomai nuo jūsų temperament, iškart gali užsiliepsnoti. Ir tuomet klaidingai suprastas Evoliucijos Mano vektorius įgyja vis stipresnę atramą jūsų paties materialiame prote, kai jis veikia neteisingu vektoriumi.
Todėl jūs niekaip negalite būti tolerantiški tiktai moralizuodami vieni kitus, kad šitaip nedera elgtis, šitą draudžia taikyti įvairios jūsų sumanytos mokslinės programos, moralinės nuostatos, kultūringumas, visuomenės tam tikras išsiugdymo, išsiauklėjimo lygis, kiekvienoje šalyje suprantamas dar sutinkamai su savo kultūrinėmis, tautinėmis tradicijomis. Visa tai niekada nesuteiks jums toliaregiško pakantumo kitiems, nes pakantumas arba tolerancija yra tiktai Meilėje. O Meilę jūs negalite patys sumodeliuoti, sukurti, nes ją Aš jums lieju be perstojo, bet jeigu jūs neatsiveriate Man, kaip jūs galite patirti tuos Meilės virpesius, kurie užimtų vis didesnį jūsų charakterio pasireiškimui Mano numatytą Gyvąjį Turinį. Tuomet jūsų ydos ir viešpatauja tame charakteryje, jo pasireiškimu, kada jūs atliekate atitinkamus veiksmus, net dažnai ir nesuvokdami sąmonės lygiu, kodėl jūs taip sureagavote aštriai. Ir vėliau imate pergyventi, kad taip aštriai vis tiktai nereikėjo reaguoti, dėl to, kad ta reakcija yra pasąmoninė, nes jūsų protas, veikdamas ir visą laiką būdamas, net ir ramybės būsenoj, ydų viešpatijoje, negali net pradėti mąstyti būtent Šviesos kryptimi. Tas mąstymas yra negyvas. Nors jūs ir galite žinoti moralės nuostatas, bet jos nebus jums gyvos, nes gyvastį suteikiu Aš, kaip Gyvasties Energinis Šaltinis, o moralinės nuostatos yra baimės – baimės – padiktuojamos ir todėl jūs iš baimės, kad šitaip jūsų iki tol per kartų kartas pasiekta – galbūt net ir išpuoselėta – moralė verčia jus elgtis būtent pagal jos reikalavimus. Jūs bijote nusižengti toms moralinėms nuostatoms, reiškia, ta baimė yra pagrindinis impulsas, kodėl jūs elgiatės taip nepakančiai, nors žinote tas moralines nuostatas, kad šitaip elgtis negalima.
Todėl tolerancijos negalima suformuot auklėjimu, kaip ir moralės negalima išugdyt jokiais įstatymais. Aš jums teikiu moralę aukščiausios kokybės – Meilės kokybės. Štai tada, kada jūs ištirpinate Manojoje Meilėje baimę, atradę Mane savyje, ir gimę iš dvasios, jūs patys tampate Manosios Meilės įsikūnijimu ir visų Mano charakterio savybių puoselėtoju, pasireikšdami Mano savybėmis savojoje aplinkoje be baimės, nes jumyse viešpatauja Meilė.
Meilė ir baimė yra du antipodai. Jie negali vienas su kitu sutarti. Jeigu ima viršų baimė, meilė ima sekti. Ir įsiviešpatavus Meilei – tas pats, kaip užėjus ryto aušrai, nebėra nakties tamsos, taip ir įsiviešpatavus Meilei baimės žemo energinio lauko virpesiai yra nustelbiami Mano aukšto dažnio virpesių lauku, kurį jūs ir gaunate kaip gyvybinę energiją iš Manęs, kada pakeliate savo Širdies vožtuvą Man, atverdami visą save kaip asmenybę, kad ir susilietumėte su Manimi kaip jums padovanotos asmenybės Šaltiniu.
Juk Aš ne veltui visai kūrinijai, būdamas Asmenybės Šaltiniu, kiekvienoje kūrinijos dalelėje, teikiu tą pačią savo charakterio pasireiškimo dovaną Mano charakterio savybėmis. Ir Aš nenumačiau, kad joje būtų baimė. O tai reiškia – Aš nenumačiau savo Evoliuciniame Plane, kad būtų pyktis, neapykanta, nepakantumas.
Mano Evoliucinis Planas atremtas į Mane Patį. O juk jūs patys sakote – esu Meilės Šaltinis ir Centras. Reiškia, Meilė ir suteikia būseną visiems patiriantiems Mano Meilės virpesius Širdimi – gyvai – kad juos išmintingai ir paskleidžia kitiems, pakančiai, su tolerancija, reaguodami į kitų neišmintingus veiksmus. Ir netgi dar jūs turėtumėte suvokti tokį palyginimą, kad tolerancija – tai nėra taikstymasis su bloga aplinka. Tolerancija – tai yra kaip milžiniškos upės tėkmė, kurioje bet kokia kliūtis, jeigu jinai tos tėkmės galia nėra pašalinama, jinai yra apgaubiama visa ta tėkme gilinant tos upės tėkmės vagą.
Tai štai, jeigu jūs gilinsite savojo Įtikėjimo gyvąją vagą, atsiverdami stipriau Man ir veikdami drauge su Manimi, tuomet jūsų Įtikėjimas stiprės, ir tada jumyse pritekės daugiau Manosios Meilės virpesių, ir tai, ką jūs nebūsite pajėgūs pašalinti savąja šviesa, jūs galėsite savuoju atsivėrimu Man ir malda Man, apgaubti tuos, kurie yra jūsų atžvilgiu netolerantiški. O jeigu dar jūs išplėsite savo kosminę įžvalgą, tuomet suprasite dar ir tokį pasakymą, kad tolerancijos apskritai – nėra. Yra Manoji Meilė. Manoji Meilė ir negali būt kokia nors kitokia, kaip tiktai Meilė, ir ji gali būt stipresnė, apimanti ir tuos, kurie yra pilni įtūžio, neapykantos jums. Bet jūsų meilė, tekanti į jūsų vidų iš Manęs, apgaubia juos, apgaubia, ir jūs net ir nemąstote apie kokį tolerantiškumą turėtumėte mąstyti arba melsti kitiems tolerancijos. Melskite Meilės, ir Meilė savaime ištirpins tas nuostatas, kurias jūs dabar vieni kitiems sakote, kada sakote – būkite tolerantiškesni vieni kitiems. Tai rodo, kad jumyse nėra Meilės, jūs net ir nežinote, kas yra Meilė, todėl jūs pradedate logiškai išmąstyti, ir tas loginis išmąstymas atveda jus prie to, kad jūs kalbate apie pakantumą, tolerantiškumą kitokiam. O Meilė tirpina bet kokį nesutarimą, net ir esant skirtingom nuostatom, skirtingom nuomonėm, vis tiek Manoji Meilė, būdama besąlyginė, visus myluoja vienodai.
Todėl būkite visą laiką aukštesniame Meilės Lauke, ir tada jums nereikės apskritai mąstyti apie toleranciją. Visuomet jūs pasakysite – atverkite save Meilės Šaltiniui ir mylėkite – mylėkite vieni kitus. Ir tada nebebus jokių konfliktų, nebebus jokių karų, tiek jūsų viduje, tiek ir tarp šalių. O jeigu bus Brolystė, kupina Manosios Meilės, per kartų kartas, ateis toji karta, kuri nesupras dabartinio jūsų klausimo, arba noro išgirsti mokymą apie toleranciją, nes jiems tai nebebus aktualu.
Tai yra jūsų žmonijos jums skirtas iššūkis. Žmonija jums diktuoja šitą iššūkį, Aš jums nediktuoju šito iššūkio. Aš jums diktuoju Meilės Iššūkį – skęskite Manyje. O tai reiškia, kad jūs skęsite Manajame Meilės Vandenyne, ir kuo giliau skęsite, tuo daugiau mylėsite, mylėsite ir nemąstysite apie toleranciją, o tiesiog gyvensite ir dirbsite drauge su Manimi visų Šviesos labui Meilės erdvėje – ir tik apie Meilę jūs kursite eiles, nukreiptas Man, Meilės Šaltiniui, rengsite įvairius projektus, programas, rašysite knygas, filmuosite įvairiausius filmus, ir visada šlovinsite Meilę ir Meilės Šaltinį, ir pasireikšite ta pačia Meile savaisiais darbais. Ir ateis akimirka, kada tas žodis – tolerancija – bus žodynuose įrašytas – pasenęs. O buvo kartos, kurios jį vartojo, ir tai buvo – paaiškina – tos visuomenės iššūkis, kaip būti pakančiam kito nuostatoms, kito mąstymui, jeigu neatitinka tos nuostatos ar mąstymas tų, kurie išreiškia neigiamas emocijas.

Algimantas: ačiū Tau, mylima Amžinoji Motina už šitą mokymą. Ir manoji valia yra sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Begalinės Motinos, ir AŠ ESU Valia, per amžių amžius ir amžinybėje. Amen.

Ačiū Vitai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2020-03-02 09:39:46

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal