Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Tėvo mokymas, kurį aš priėmiau savo dvasiniams broliams JAV, 2021 01 10; 13.20 Iš anglų kalbos išverčiau į lietuvių kalbą - 2021 01 11

Tėvo mokymas, kurį aš priėmiau savo dvasiniams broliams JAV, 2021 01 10;
13.20
Iš anglų kalbos išverčiau į lietuvių kalbą - 2021 01 11

Algimantas:

Mano mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, aš garbinu ir šlovinu Tave, kaip savo Rojaus Tėvus, ir net kaip visų Rojaus Tėvus, kaip Energijos ir Evoliucijos Šaltinį ir Centrą, ir iš tiesų aš trokštu gauti iš Tavęs atsakymą apie dabartinę padėtį pasaulyje, nes per pastaruosius metus mes susiduriame su nepaprastai sunkiais ir karčiais iššūkiais - su vadinamąja karūnos viruso pandemija, ir su ja susietu karantinu visame pasaulyje, su žmonių tarpusavio ryšių uždraudimu ir nutraukimu, su griežta mokinių saviizoliacija namuose, vietoje to, kad pamokos vyktų mokyklose. Dabar naujausias iššūkis - prezidento rinkimų suklastojimas JAV, ir kas dar labiau liūdina ir kelia nerimo, kad nė vienas teismas nepriėmė kvalifikuotų teisinių ieškinių su daugybe paliudijimų ir šios falsifikacijos įrodymų - net pateikiamų video būdu, kaip ir paremtų tiesioginių liudininkų raštiškais ir su priesaika duotais liudijimais - ir juos visiškai ignoravus įvairaus lygio teismuose, ir galiausiai aukščiausiajam įstatymdavystės organui - Kongresui - siekiant patvirtinti rinkikų kolegiją ir jos tariamų šalies prezidento rinkimų rezultatus, ir dėl to sukėlus būsimos provokacijos ugnį - užpulti Kapitolijų, ką ir padarė demokratų partijos remiamos nusikaltėlių gaujos, save vadinančios judėjimu - Juodųjų gyvybė svarbi - kažkokia grupė provokatorių. Ir net dėl viso šito incidento apkaltinus Prezidentą Trumpą, kad tariamai būtent jis išprovokavo savo šalininkų mitingo prie Baltųjų rūmų dalyvius užimti Kapitolijaus pastatą, kai tuo tarpu JAV Prezidentas padarė kaip tik priešingai, nes jis ypatingai pabrėžė - mitingas yra taikus, išeiškiantis milijonų nesutikimą su rinkimų falsifikacija ir pavogta iš jo pergale.

Taigi aš tikrai trokštu gauti Tavo atsakymą dėl šios padėties ir įvykių artimiausioje ateityje.

Tėvas:

Aš esu tavo Tėvas, ir visų Tėvas visoje kūrinijoje, kuri buvo sukurta iš Manosios Meilės tiesiog parodyti Mano vaikams, kokią galią turi Manojii Meilės Energija, kaip net Aš - kaip Visagalis Šaltinis ir Centras - negalėjau jos išlaikyti savo viduje, ir Aš turėjau leisti jai išsiveržti išorėn, kad būtų kuriama pati pirmoji Laiko ir Erdvės Visata, kurioje ir galėtų Manieji vaikai mėgautis Mano Evoliuciniu Planu, įnešdami savo pačių indėlį, kai tik jie pradeda jausti Meilės Galią savyje, kurią jiems suteikiu Aš, kaip šitos Meilės Energijos Šaltinis ir Centras ir kaip juos MYLINTIS TĖVAS.

Taigi, išgirdę tai, pažvelkite aplinkui save - kiek daug Meilės Energijos jūs matote veikiančios aplink jus, kuri būtų pagyvinta ir suaktyvinta Manųjų vaikų, esančių aplink jus, materialiais darbais? Kiek daug Šviesos ir Brolystės jūs pastebite aplink jus, kad jūs galėtumėte pasitikėti visais, esančiais aplink jus, kad jie neužgaus jūsų, bet vietoje šito jie tikrai su šypsena ir iš tikrųjų nuoširdžiai jums išties pagalbos ranką, jeigu jūs turite savo sampratas apie Mane arba apie Mano kūriniją? Kiek Manosios Šviesos ir Meilės sugeria Mano kiti vaikai, jeigu jie yra susierzinę ir net pasiutusiai įniršę dėl veiksmų tų, su kurių nuostatomis jie visiškai nesutinka savo prote ir dvasioje, ar jie yra pasirengę suteikti pagalbą visiems tiems, kure turi priešingą nuostatą dėl tų pačių problemų, kurias, jie mano, jog reikia spręsti tik pagal juos? Ar savo širdyje jūs jaučiate, kiek daug pasirinkimo galimybių turi, ir kad joms pritars ir jomis pasinaudos šitas dvasinis brolis ar sesė, kai jų pasąmonėje yra gilus įspaudas prieš Mane sukelto maišto, ir per daugybės palikuonių kartų kartas perneštas iki šių dienų kartų geno, kuris esant palankioms padidinto materializmo ir vartotojiškumo sąlygoms pavirsta į tokį vaisių, kuris tokių palikuonių gyvulinį protą atpalaiduoja nuo bet kokių moralinių apribojimų ir kuris kelia chaosą įsiviešpataudamas kito proto atžvilgiu, o dar dėl to, kad yra nekantrus, šitas gyvulinis protas buvo dideliu laipsniu iškreiptas, kada per tūkstantmečius ėjo be Manojo dvasinio atradimo savo viduje, ir be tokio apšvietimo, kurį teikia Mano kiti Sūnūs ir Dukros, negalintys prievartiniu būdu apšviesti tokio proto, kuris yra perdaug giliai pasinėręs į savęs patenkinimą?
Jūs turėjote iš Manęs jūsų pasauliui suteiktą Dovaną - Manojio Sūnaus Savęs Padovanojimo Misiją. Mano mylimiausias Sūnus, aukščiausias savo Statusu visoje Nebadono Visatoje, nusileido į jūsų lygį, ir užbaigė visą eilę savęs padovanojimų, kad bendras jų skaičius pasiektų septynis tam, kad jis pelnytų visišką Suverenumą Nebadono Vietinę Visatą valdyti SAVUOJU VARDU, o ne kaip Manasis Vicegerentas. Jūs tik pamąstykite nors trumpam, kokią dovaną Aš padovanojau jūsų planetai, kokios jokia kita planeta Nebadono Visatoje niekada daugiau neatkartos, tuo labiau šito nebepatirs. Jūs tik pamąstykite apie jūsų dvasinio brolio evoliucinį patyrimą jūsų planetoje - ar jis buvo nuspalvintas nors mažiausiu savanaudiškumo, baimės, ar vartotojiškumo šešėliu, ar jis savo asmenį įkyriai siūlė kitiems ir save iškėlė virš kitų, ar jis susitelkė į Mane, ir į suvienijantį centrą ir svertą visų Gerovės pasiekimui. Ir apmąstykite Manąją Meilę ir Ramybę jo širdyje, kai jis ištikimai priėmė baigiamąją pasekmę ir išėjimą iš savo materialaus pavidalo - mirtingojo kūno - per nukryžiavimą? Tiesiog palyginkite du protus veikime - tą baimės ištiktą ir nekantrų fariziejų, kurie troško atšvęsti Perėjimo šventę, o dabar jie privalo dar atlikti pasirengimo šventei darbus, kaip to reikalauja ritualas, dogma, ir tradicija - jie išleidžia iš savo proto akiračio Jėzaus gyvenimą - kad jis buvo taip pat ir jų Gyvasis Brolis - jų gyvulinės prigimties protas, kuris yra pilnas nepasitenkinimo, net neapykantos, kad kažkas jam trukdo, įsiterpia, ir apsunkina jiems tęsti seniai nustatytą kasdienių darbų rutiną, kurios pakankamai sklandžiai buvo laikomasi per ištisus amžius, ir staiga jų protas susidūrė su kliūtimi šitm neliestinam ritmui, ir jų neapykanta net dar labiau išaugo dėl baimės, kad jie gali prarasti savo padėtį, jeigu šitas minių kurstytojas liks gyvas. Gyvulinės kilmės protas yra kerštingas ir nekantrus. Dėl to Sanhedrinas, visų Jeruzalės sinagogų kontrolės organas, kuris stengėsi kontroliuoti ir kitas sinagogas, išskyrus Filadelfijos, kuri buvo savarankiška, laužė visas taisykles, kurios paties Sanhedrino ir buvo nustatytos. Joks paliudijimas, kad Jėzus nekaltas, nebuvo išklausytas, nes nė vienam liudininkui nebuvo leista pasisakyti, ginant Jėzų. Nebuvo laikomasi jokių laiko intervalų tarp Sanhedrino posėdžių, taip pat Sanhedrino nustytų, nuteisiant žmogų mirties bausme.
Dabartinė padėtis jūsų planetoje suteikia jums įrodymų, jog gyvulinės prigimties protas nepajėgia susidoroti su Evoliucijos užduotimi, numatyta pagal Mano Evoliucinį Planą Planetai. Ir jūs puikiai žinote, kad Manosios Valios kiekvienas pažeidimas tikrai turės karčių pasekmių jūsų Planetai. Tačiau jeigu Manosios Valios pažeidimas yra nežymus, ir nedideliu mastu, tuomet jūs tiesiog nepastebite pasekmės, bet kai kurie Mano vaikai pradeda pastebėti šitą pasekmę, ir būtent tokią, kuri tikrai sukels rimtų problemų ateityje. Tačiau absoliučiai daugumai Manųjų vaikų ji yra nepastebimas faktas, ir jie ir toliau mėgaujasi materializmu ir vartotojiškumu, ir dar mažiau jie mąsto apie moralines vertybes, o Manąsias Amžinąsias Vertybes, kurias į jų pasąmonę perteikia Manasis fragmentas - Minties Derintojas - jie iš viso išleidžia iš savo proto akiračio. Manosios dvasios veikimas tokių Manųjų vaikų proto viduje netampa mažiau talentingu ar mažiau tobulu, tiesiog tokiu atveju dėmesys yra perkeliamas į ateities protą, kurį mirtingasis panaudos po jo prikėlimo morontine jo sielos tapatybe, kad jis neatstumtų Manosios Tikrovės ir Manosios Meilės veikimo jo morontinio proto vidiuje, jog palankesnėmis salygomis jo morontiniam protui priimti sprendimus, palankius amžinajai kelionei, o ne galutinai prieinant išvados, panaudojus morontinį protą, atsisakyti šitos Gyvosios Kelionės pas Mane, esantį Rojuje, ir iš viso išnykti iš Visatos kaip jo asmenybės tapatybei.

Šioje padėtyje - toje planetos dalyje, kurią jūs vadinate Jungtinėmis Amerikos Valstijomis - jūs turite kaip Jėzaus laikų veidrodinį atspindį, kai Kongresas vaidina Sanhedrino vaidmenį, skubiai prastumiantį galutinį nuosprendį - patvirtinti rinkikų kolegiją, nors kai kurios valstijos tam prieštaravo, bet pagal šios dienos analogiją su senųjų laikų žydų Sanhedrinu, Kongresas ignoruoja visus reikalavimus pradėti tyrimą, ir net patį svarstymą, ir skubiai patvirtina Prezidento išrinkimą.
Ir jūs turite ir Amerikos Judo išdavystę, Viceprezidento Penso įvykdytą dabartinio prezidento Trumpo atžvilgiu. Šitas žmogus galėjo tapti Švytinčia Moralinės Drąsos Pergalės Viršūne, pasiekta jo paties viduje, ir Manojo sūnaus pademonstruota išorėje - ji buvo taip arti jo - net jo viduje - ir Aš jį stiprinau priimti sprendimą Manojo Teisingumo ir Šviesos Linkme, bet staiga jis pajuto prieš save sieną - jam neįveikiamą sieną - ir visas jo ryžtas išsileido, ir jis veikė nedelsiant kėblioje padėtyje, ir priešingai negu buvo suplanavęs, kad paremtų SAVO Prezidentą, kaip jie ir buvo ne kartą tarpusavyje aptarę šios padėties problemą. Tiesiog per akimirksnį Manojo Teisingumo Šviesa išblėso ir jis drebančiu balsu ištarė tuos žodžius, kad Konstitucija jį apriboija nuo bet kokių kitokių veiksmų, kaip tik primti rinkikus iš valstijų. Tai buvo tiesiog jo drebančios širdies pareiškimas, kad sau pačiam pateisintų savojo ryžto išglebimą, kad pasiteisintų savo artimiesiems, o taip pat, kad pabėgtų nuo savo iššūkio priėmimo, nuo savojo troškimo teisingumo, kuris būtų įtvirtintas jo priimtu Šviesos Sprendimu - ištirti visą padėtį, susijusią su rinkimų procesu ir su šio proceso pasekme.
Jūs jaučiate savojoje asmenybėje, kad viskas pasikeitė per akimirksnį - jūs jaučiate jūsų asmenybės viduje, kad neteisingumas ir korupcija sustiprino savąjį griebimą visose sferose.
Jūs buvote mokomi, jog visa Valdžia yra iš Manęs. Tai - tiesa, tačiau dabar jūs privalote išgirsti tai, kas yra tinkama jūsų protui dvidešimt pirmojo amžiaus supratimu, ir jūsų planetoje, kuri dabar eina per nepaprastai sunkias pasekmes doriems mirtingiesiems jūsų po maišto planetoje, kada jūs susiduriate su vis augančia valdžios apraiška visose gyvenimo srityse, kas Mano Evolucinius pasiekimus žmonijoje vis didesniu mastu naikina šeimos gyvenime, lyčių apibūdinimo srityje, žmonių tarpusavio santykiuose, gyvame ryšyje tarp mokytojų ir mokinių, o taip pat ir atitinkamose jų pačių bendruomenėse, kaip ir visuomenės gyvenimo kitose sferose, veiksmais prieš Manąją Valią, tais veiksmais, kuriuos atlieka Mano mylimi vaikai, kurie toliau neša maišto prieš Mane deglo ugnį, kurią uždegė Mano mylimas Šviesos Sūnus - Satanijos Vietinės Sistemos Valdovas - Liuciferis - kurį parėmė jo pavaduotojas - Šėtonas - ir paskui kuriuos nuklydo jūsų Planetos Princas - Kaligastija - jie visi tikrai naudojosi Mano Valdžia ir Įgaliojimu daryti gėrio darbus iš Meilės visų Gerovei, ir jie valdė Manosios Kūrinijos savo atitinkamus segmentus, patikėtus jiems, ištikimai vykdydami Manąją Valią, tačiau palaipsniui jie susiteršė, ir jie iškreipė Manąją Valdžią ir Įgaliojimą pagal savo suterštą supratimą. Štai kodėl jūs turite saugoti Mano Valdžią ir Įgaliojimą, kad valdytumėte nekorumpuotai, ir neiškreiptai, ir tai gali būti vadinama kaip nesuteršta Valdžia iš Manęs, padovanota jums. Dėl to tik tokios rūšies Valdžia yra iš Manęs, ir jeigu tik jūs, naudodamiesi Mano jums suteikta laisvos valios dovana savo dvasiniam augimui ir savo apšvietimui, pirmiausia savo, ir savo veiksmus atliekate visumos labui, pradedate iškreipti ją, nukrypdami nuo Manosios valios, jūs pradedate nebeatlikti tos kilnios ir garbingos užduoties - vesti savo naciją pirmyn - tuomet nedelsiant jūs turite nustoti vadinti ir tvirtinti, jog ši valdžia esanti iš Manęs, kadangi ji neturi Manosios Meilės ir Šviesos Gyvosios Kibirkšties, dėl to ji negali būti sujungta su Manąja Asmenybe kaip su Meilės, Gailestingumo, Teisingumo, Gėrio, Grožio, Įžvalgos, Išminties, Šviesos, ir Tikrovės Manojoje Kūrinijoje Šaltiniu.
Atsižvelgiant į jau pasakytus aukščiau žodžius, dabartiniam JAV Prezidentui būtina veikti, kad būtų apgintos Konstitucijos Nuostatos ir Šalies vientisumas, po to, kada visos teisinės veikimo formos, susietos su rinkimų falsifikavimu, buvo Prezidento panaudotos iki galo, ir jas visiškai ignoravo teisinės institucijos, tuomet Prezidentas privalo panaudoti savo Valdžią ir Įgaliojimą iš Manęs tam, kad būtų įveiksminta jo teisė būti išklausytam, o rinkimų procesas nešališkai būtų ištirtas, ir būtų pateiktas teisinis nuosprendis, jam pasirenkant vienintelį teisinį ir jam prieinamą kelią, ir tai yra karinių dalinių dislokavimas ir karinio tribunolo įgaliojimas išspręsti dabartinę ir neteisėtą padėtį, kas susiję su Prezidento rinkimų ištyrimu, nes visos civilinės teisinės institucijos savosios tiesioginės pareigos neatliko.
Falsifikacijos faktas neišnyksta, net jeigu Kongresas patvirtino status kvo, kuris, esant šioms aplinkybėms. kol kas, yra neteisėtas savaime, nes falsifikacijos faktas nebuvo ištirtas, tuo tarpu pats faktas negali nei pasikeisti, nei būti pakeistas, jam galima pritarti arba iškreiptai jį aiškinti, bet pats faktas lieka nepasikeitęs toks, koks buvo įvykusio fakto metu. Žmonėms nesuteiktas įgaliojimas pakeisti faktus, esančius jau praeityje - jie gali keisti tik jų interpretavimus.
Manasis Teisingumas Apkabina Faktą, ir jūsų interpretacija gali arba jį priimti, ir patekti į Manojo Žvilgsnio Apimtį, arba jūs galite klaidingai interpretuoti tą faktą, ir jūsų virpesiai nerezonuos su Mano aukščiausio dažnio virpesiais.
Štai kodėl JAV teisėtas dabartinis Prezidentas privalo dislokuoti karinius dalinius didžiuosiuose miestuose, ypač tose Valstijose, kurios pažeidė sąžiningą rinkimų procesą, o tyrimą turėtų atlikti Karinis Tribunolas. Priešingu atveju šalis patirs didžiulį sukrėtimą su rimtomis ir karčiomis pasekmėmis. Tėra likęs tik siauras perėjimas, kad šiai šlovingai šaliai būtų pasiekta šviesi ateitis. Ar tikrai dabartinis Prezidentas atsilaikys - tai yra jam iššūkis, ir jis yra pajėgus jį priimti, ir jis tikrai panaudos savąjį įsitikinimą su savojo sąžiningumo pilnatve, ir jis tikrai pakils ir susidoros su iškilusia padėtimi. O Mano tie neištikimi vaikai neturi dvasinės galios viduje, vedančios juos pademonstruoti Drąsą ir Meilę, dėl to jie tiesiog atsisakys savosios kovos, kurią jie taip agresyviai demonstravo plėšdami gatvėse iš baimės savo viduje. Jie buvo, ir dabar tebėra, pralaimėtojo keliyje nuo pat tos akimirkos, kai tik įžengė į neteisingumo ir nerealybės kelią - kuris yra vadinamas iliuzija prote. Aš neremiu jų klaidingų ir bogio veiksmų, ir net jų proto, dėl to jų net ir grynas intelektas vis labiau silpsta.
Aš remiu tuos Mano vaikus, kurie yra nuoširdūs savo širdyje, ir siekia geresnio gyvenimo visiems.
Būkite Manaisiais vaikais, kuriuos Aš visada remiu, nes tai yra tas Laimėtojų Kelias, kurį Aš nutiesiau prieš jus kaip Evoliuciją, įskaitant ir jūsų Planetą.
Manoji Meilė yra pati galingiausia traukianti jėga, dėl to mylėkite visus - net ir tuos, kurie atlieka blogio darbus, bet nepritarkite jų blogio veiksmams - ir laikykitės Manosios Tiesos Evoliucijoje.

Algimantas:

Ačiū Tau, mano mylimas Tėve, už šį išsamų atsakymą. Aš myliu Tave, ir mano valia yra sulieta su Tavąja, o taip pat su Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, ir AŠ ESU valia. Amen.

Algimantas
2021-01-11 18:40:32

Komentarai

Šį Tėvo mokymą nusiunčiau ir į Mokymo Misijos svetainę Rusijoje, kur jau seniai yra patalpinti Jėzaus apreiškimų knygos KALBU JUMS VĖL vertimai į anglų ir rusų kalbas, kur yra įkelti ir kai kurie kiti Rojaus Trejybės-AŠ ESU mokymai anglų kalba, kaip ir mano keli mokymai anglų ir rusų kalbomis. Netrukus mane pasiekė Genadijaus, kuris sukūrė šią svetinę ir ją tvarko, žinutė, kad jis šį Tėvo mokymą nusiuntė į amerikonų Mokymo Misijos Forumą. Šis mokymas sukėlė Forumo dalyvių audrą, ir visi dvi dienas aktyviai reiškė savo nuostatas, ir nebuvo nė vienos teigiamos nuostatos. Po šių dviejų diskusijų dienų atsiradęs Forumo organizatorius-tvarkytojas nusprendė iš viso ir patį mokymą iš svetainės išmesti kaip teršalą. Ir tą padarė.
Žemiau aš pateikiu kelis samprotavimus iš amerikonų Mokymo Misijos svetainės Forumo. Įkėliu ir originalo kalba parašytus samprotavimus, ir jų vertimą į lietuvių kalbą.

Kokia milžiniška praraja tarp urantų ir Mokymo Misijos JAV dalyvių - kaip dar negyvoje intelekto vergovėje gyvena amerikonai, jie net Genadijaus - Godwin Ermak - nesupranta.
Sakykime, Mokymo Misija yra laisvesnės minties, ir mąstymo, raiška, palyginus su Urantijos Fondo ir Fellowship’o amerikonų organizacijų dalyvių mąstymu, o juk būtent Urantijos Fondas ir užsiima Urantijos Knygos leidyba ir vertimais į užsienio kalbas, o jos abi - Urantijos Knygos platinimu ir studijomis, kaip ir konferencijų organizavimu, bet jos abi nepripažįsta Mokymo Misijos, laikydamos Mokymo Misijos dalyvių priimamus mokymus iš įvairių asmenybių ne tų dvasinių mokytojų mokymais, bet vien tik pasąmoniniais teršalais, lygiai taip, kaip Mokymo Misijos dalyvių Forume tokia pati nuostata yra reiškiama mano priimamų mokymų iš Rojaus Trejybės-AŠ ESU atžvilgiu.

Skaitykite, ir pajauskite tą milžinišką skirtumą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

--------------------------------------------------

Thorpe Saxton
You lost me with the contention that it was democrats and BLM that attacked the Capitol. Could read it no further than the first lie. You lost, get over it... - Tu praradai mane su tokiu požiūriiu, kad būtent demokratai ir BLM ( Juodųjų gyvybė svarbi, šio judėjimo pirmosios raidės angliškai - mano pastaba) užpuolė Kapitolijų. Po šito pirmojo melo nebepajėgiau skaityti toliau . Tu pralaimėjai, susitaikyk su tuo...
Godwin Ermak
Life is full of surprises, isn't it? I was also surprised by this message, but I keep my mind open. Time will tell. - Gyvenimas pilnas netikėtumų, ar ne? Mane taip pat nustebino šitas pranešimas, bet mano protas tą priima. Laikas parodys.
Bea Ngai
Godwin Ermak time doesn’t necessarily tell anything. Even a personality as high ranking and supposedly brilliant as Lucifer decided there was no Universal Father. Discernment doesn’t ever end. - Godwin Ermak laikas nebūtinai ką nors parodys. Net ir tokia aukšto rango ir tariamai spindinti asmenybė kaip Liuciferis nusprendė, jog Visuotinio Tėvo nėra. Įžvalgumas niekada nesibaigia.
Bea Ngai
I absolutely disagree with this entire narrative. I do not believe this discourse is from the Father. I believe it is from the biased mind of Algimanras. Does the Father condone violence as a means to an end? NO. The current situation in the States is NOTHING like what happened with Jesus. The various court challenges are available to review and it would become obvious that the defense (Rudy Giuliani) was given every opportunity to defend their allegation of MASS FRAUD. The lawsuits were not about isolated incidents of fraud. It was about mass fraud and there was no proof. Rudy Giuliani and his company have offered to proof whatsoever to the public other than empty utterances. It states in the UB that Jesus respects the laws of the human land particularly in a passage where he speaks with a man condemned to death. The pandemic is real - I work in the hospital system as a medical doctor, a lab doctor at that and am familiar with the methods used to engineer the COVID mRNA vaccines. I am also in contact with infectious disease specialists. It is NOT a so called pandemic. Lastly, I am absolutely shocked that the most loving First Source and Center would condemn the democratic process in this context, particularly since no other sitting President has ever gone to this extent to contest the results,even starting with allegations of fraud before the election began! I discern that Algimantas has been taken in by the distortions. When I hear about condoning violence as a means to an end, I know it is not of God. - Aš absolliučiai nesutinku su visu šituo pasakojimu. Aš netikiu, kad visa šita kalba yra iš Tėvo. Aš manau, kad tai šališkas Algimanto protas. Argi Tėvas toleruoja prievartą, kaip priemonę tikslui pasiekti? NE. Dabartinė padėtis Jungtinėse Valstijose visiškai NEPANAŠI į tai, kas atsitiko su Jėzumi. Įvairius teismo prieštaravimus galima peržiūrėti iš naujo, ir tuomet taptų akivaizdu, jog šiai gynybai (Rudžiui Džulianiui) buvo suteiktos visos galimybės apginti jų teiginius dėl MASINIO FALSIFIKAVIMO. Šie teisminiai ieškiniai nebuvo dėl pavienių falsifikacijos epizodų. Tai buvo susieta su masiniu falksifikavimu, bet be jokių įrodymų. Rudis Džulianis ir jo kompanija kaip įrodymų visuomenei nepateikė nieko daugiau, kaip tik vien tuščius pareiškimus. UK (Urantijos Knygoje - mano pastaba) sakoma, kad Jėzus gerbia žmogiškojo krašto įstatymus, ypač toje pastraipoje, kur jis šnekasi su vyru, pasmerktu mirčiai. Pandemija yra tikra - aš dirbu ligoninės sistemoje gydytoju, priedo laboratorijos gydytoju, ir esu sisipažinęs su tais metodais, kurie skirti vakcinos nuo COVIDo ir mRNA (molėkulės lygiu baltymų gamybos mechanizmas žmogaus organizmo ląstelėje - mano pastaba) konstravimui. Aš taip pat palaikau ryšį su užkrečiamųjų ligų specialistais. Tai NĖRA kažkokia tariama pandemija. Galiausiai, aš esu absoliučiai šokiruotas, kad labiausiai mylintis Pirmasis Šaltinis ir Centras norėtų pasmerktį šį demokratinį procesą šiame kotekste, ypač dėl to, kad joks kitas veikianits Prezidentas niekada tokiu laipsniu neužginčiojo rezultatų, net pradėjęs nuo tvirtinimų dėl rinkimų falsifikavimo rinkimams dar neprasidėjus! Aš suprantu, kad Algimantas buvo paveiktas šių iškraipymų. Kada aš girdžiu apie prievartos toleravimą kaip priemonę pasiektii tikslui, aš žinau, jog tai nėra iš Dievo.

Bea Ngai
Godwin Ermak
This message from the Father, transmitted through Algimantas, is like a litmus test that determines the level of spiritual maturity of the individual. I usually translate transcripts from English into Russian, but for now let me translate from Spiritual into English. - Šis pranešimas iš Tėvo, perteiktas per Algimantą, yra kaip lakmuso popierėlio testas, kuris apsprendžia individo dvasinio subrendimo lygį. Aš paprastai verčiu mokymus iš anglų kalbos į rusų kalbą, bet dabar leiskite man išversti iš Dvasinės kalbos į anglų kalbą.
First of all, let's discard the shell of the nut to examine its kernel. For this, forget about Algimantas's question, where he made an obvious mistake - expressed his personal opinion in the question. Machiventa Melchizedek has taught us for many years to ask open-ended, unbiased questions so that the responding party has ample opportunity to respond. However, our Father handled this difficult situation perfectly. - Pirmiausia, išlukšttenkime riešutą, kad ištirtume branduolį. Dėl to, užmirškite Algimanto klausimą, kada jis padarė akivaizdžią klaidą - išreiškė savo asmeninę nuomonę šiuo klausimu. Makiventa Melkizedekas mus mokė daugelį metų klausti neuždarus, be išankstinio nusistatymo klausimus, tam, kad atsakanti pusė turėtų plačias galimybes atsakyti. Tačiau, mūsų Tėvas su šita sunkia padėtimi susitvarkė tobulai.
Now, let's look at the core - the Father's message. What is it about? About politics? About Trump, the Democrats or the Republicans?? You may not have noticed, but it's about LOVE. Are you able to see love, notice it? Perhaps you are engaged in some political views, and you get agitated when political issues are raised, and this prevents you from looking at the situation objectively. Therefore, this is another lesson of discernment given by the Father. Discernment training materials are always available here - Dabar gi pažvelkime į esmę - Tėvo žinią. Apie ką ji? Apie politiką, demokratus, respublikonus?? Jūs galbūt to nepastebėjote, bet tai yra apie MEILĘ. Ar jūs sugebate matyti meilę, pastebėti ją? Galbūt jūs esate įsitraukę į kažkokias politines pažiūras, ir susierzinate, kada keliami politiniai klausimai, o tai užkerta jums kelią pažvelgti į šią padėtį objektyviai. Dėl to, tai yra dar viena pamoka apie įžvalgumą, surteikta Tėvo.
Whether the election results were fabricated or not, I personally don't care, but I believe what Father said. All over the world, elections have long been the subject of speculation, and have compromised themselves as a political instrument. - Ar rinkimų rezultatai buvo suklastoti, ar nebuvo, man asmeniškai nesvarbu, bet aš tikiu tuo, ką pasakė Tėvas. Visame pasaulyje jau daug laiko, kai yra svarstoma rinkimų tema, ir save kaip poltinį instrumentą jie sukompromitavo.

Bea Ngai
Godwin Ermak yes this is true... and I totally agree with love being the answer...until the specific comments where the Father calls VP Mike Pence a Judas (or traitor). For following a ceremonial procedure??? The final paragraphs sound like a very judgemental God, something I know is not true. - Godwin Ermakai, taip, tas - tiesa...ir aš visiškai sutinku, kad atsakymas yra meilė...iki konkrečių aiškinimų, kur Tėvas pavadina VP (VP samtrumpa reiškia viceprezidentą - mano pastaba ) Maiką Pensą tam tikru Judu (arba išdaviku). Už tai, kad laikėsi procedūros??? Šita paskutinė pastraipa skamba kaip labai teisiančio Dievo, kaip tai, kas yra, aš žinau, netiesa.
Godwin Ermak
Yes, I agree with you, the comment is specific. Nobody knows the reality, who is who. That is why I told: Time will tell. - Taip, aš suitnku, šis aiškinimas yra labai konkretus. Niekas nežino tikrovės, kas yra kas. Štai kodėl aš pasakiau: Laikas parodys.
Rich Willis
Jesus avoided political involvement. So the Father plunges right in? I don’t believe it. - Jėzus vengė politinio įsitraukimo. Taigi Tėvas kaip tik pasineria tiesiai į jį?
Edward Carter
Conservative propaganda disguised as "teachings." This is where I unfollow.... - Konservatyvi propaganda, užmaskuota kaip “mokymai.”
Edward Carter
You come here to lie? Grow up... - Tu čia ateini meluoti?
Suauk...
Godwin Ermak
Edward Carter --> Did you understand the message as a whole, or did you only pay attention to what you liked the most? - Ar tu supratai šią žinią kaip visumą, ar tu kreipi dėmesį vien į tai, kas tau labiausiai patinka?
Edward Carter
Godwin Ermak there is not a thing wrong with my ability to comprehend anything. That's why I can identify obvious propaganda being clumsily disguised as enlightenment... - Godwin Ermakai, nėra nieko tokio blogo, kad paveiktų mano sugebėjimą suprasti bet ką. Dėl to aš galiu nustatyti akivaizdžią propagandą nevykusiai paslėptą kaip apšvietimą...
Bill Briare Music and Photography
This was really quite eye opening, how a question can be so manipulated to pose such untruth. Simply put, the question reads to me like: Dear God, please tell me how this bullshit I'm proposing is true and manipulate the response to my liking. - Tai buvo iš tikrųjų gana atveriantis akis dalykas, kaip klausimas gali būti toks manipuliuojantis, kad iškeltų tokią netiesą. Paprasčiau sakant, šį klausimą aš suprantu taip: Brangus Dieve, prašaau, pasakyk man, kaip šita nesąmonė (urantams netinkamą žodį - bullshit - išverčiau literatūriniu atitikmeniu, o ne kaip pavartota amerikoniškai keiksmažodžio reikšme - mano pastaba), kurią aš siūlau, yra teisinga ir manipuliuoja man patinkantį atsakymą,
I asked your question to my inner Adjuster and here's the short answer. "Your question is fraught with untruth, please submit a question that doesn't try to be the answer because that is manipulative of Truth". Aš paklausiau tavo klausimą savo vidinio Minties Derintojo, ir štai trunpaas atsakynas: “Tavo klausimas savyje turi netiesą, prašau, pateik tokį klausimą, kuris nemėgina būti atsakymu, nes tai manipuliuoja Tiesą”.

Algimantas
2021-02-01 12:17:32Sakome,kad niekas nevyksta tik šiaip sau. Net šių dienų Judas turi Pence pavardę, kuri reiškia mažiausią piniginį vienetą - pensą. Nors JAV yra doleris ir dolerio centas, bet iš britų jie taip pat naudoja pence-penso arba penny sąvoką. Ironiška, bet toks mažas faktas ir pastebėjimas.

Rita
2021-01-14 21:04:25Ačiū Mylimam Tėvui už tokį gilų ir prasmingą mokymą, ir Algimantui už šio mokymo pateikimą mums visiems, kad giliau suprastume esamą situaciją pasaulyje ir JAV. Padėtis iš tiesų sunki ir liūdna. Ir kaip gera iš Tėvo, kaip ir visos Rojaus Trejybės-AŠ ESU išgirsti sustiprinimo ir palaikymo žodžius, kurie mane ir kitus nuoširdžius urantus kelia iš vidaus, kad išliktume ištikimi Kūrėjui, kad gilintume ir toliau savąjį gyvąjį įtikėjimą tarsi upės vagą, kad puoselėtume meilės būseną savyje kasdieniu bendradarbiavimu su Mylimu Visų Tėvu ir Motina.

Kokie nuostabūs ir galingi Tėvo sustiprinantys žodžiai, pasakyti mokymo gale:
"Būkite Manaisiais vaikais, kuriuos Aš visada remiu, nes tai yra tas Laimėtojų Kelias, kurį Aš nutiesiau prieš jus kaip Evoliuciją, įskaitant ir jūsų Planetą.
Manoji Meilė yra pati galingiausia traukianti jėga, dėl to mylėkite visus - net ir tuos, kurie atlieka blogio darbus, bet nepritarkite jų blogio veiksmams - ir laikykitės Manosios Tiesos Evoliucijoje."

Kaip gerai, kad atradę savyje Kūrėją, mes jau žinome kryptį, kuri mums aiškiai rodoma iš vidaus, paties Kūrėjo, ir tas gyvosios meilės skonis ir būsena tampa vis saldesnė ir mielesnė, ir iš tiesų Meilės Galia yra milžiniška. Linkiu sau ir mums visiems šios Kūrėjo Meilės Galios vis gilesnio patyrimo savyje!

Su Kūrėjo meile,

Jurgita
2021-01-14 10:21:09AČIŪ labai Mylimas Tėve, už tokį nuostabų mokymą. Man ašaros bėga, ką tik baigus jį skaityti.
Štai kas yra Gyva ir Tikra – Tavoji Meilė.

Telydi jus mielieji, Kūrėjo Ramybė, Vita

vvita
2021-01-12 11:36:25Noriu patikslinti (sakinys teksto pradžioje)
...Kiek daug pasirinkimo galimybių jūs jaučiate savo širdyje,(kuriomis...?)kaip tik pasinaudos ir joms pritars šitas dvasinis brolis ar sesė,kai jų pasąmonėje yra gilus įspaudas prieš Mane sukelto maišto...
Dėkoju...

Rimantas
2021-01-11 22:50:45Ačiū, mūsų Tėvų Šviesai.

astraasen
2021-01-11 19:32:08[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal