Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Tėvo mokymas Mokesčių inspekcijos darbuotojoms, su kuriomis vyksta mano susirašinėjimas, 2021 04 19

Tėvo mokymas Mokesčių inspekcijos darbuotojoms, su kuriomis vyksta mano susirašinėjimas, 2021 04 19

Mielosios, aš tiesiogine prasme jums savo Paaiškinimuouse atvėriau Širdį, kada apie save nuosekliai atskleidžiau savąją dvasinę tarnystę visiems žmonėms, kaip Kūrėjo - Rojaus Trejybės-AŠ ESU - ambasadoriaus veiklą, kad pamatytumėte, jog manoji misija nėra mano paties susigalvota, buvo ir tokių epizodų, kada aš mėginau teigti, jog geriau mano dvasinės paskaitos, supažindinančios žmones su tokiu Šviesos ir Tikrovės šaltiniu, kaip epochinis apreiškimas, Urantijos Knyga, bet nekuriant jokios bažnyčios, jokios religijos, kol man nebuvo Paties Tėvo apreikšta labai aiški mintis - Gerai garbinti Tėvą individualiai, gerai melstis individualiai, bet šito neužtenka, būtina garbinti Tėvą, ir melstis Jam dar ir kolektyviai! - Ir štai toji tokia trumpa mintis, per akimirką pakeitė mano sprendimą, ir aš ištariau Robertui, atvykusiam iš Australijos - Bažnyčia jau įkurta. - Ir mano atsakymas buvo pagrįstas ryškesne Šviesa ir Įžvalga mano paties viduje, aš jau savo būsena pajutau, kaip tai yra teisinga pagal Kūrėjo Evoliucinį Planą visai žmonijai, kad būtų gyvoji ir apreikštoji iš paties Kūrėjo Šventovė ir Religija. Tik akimirka mano viduje - ir visiškai naujos kokybės sprendimas. Tai tas sprendimas dabar jau įprasmintas gyvosiomis pamaldomis ir žmonių nuostabiais patyrimais, kada jie jau yra atradę Gyvą Kūrėją - Asmenį Kūrėją - Rojaus Trejybę-AŠ ESU - savo viduje, ir kokia yra atgaiva kiekvienam iš mūsų, dalyvauti gyvojoje dvasinėje komunijoje su Rojaus Trejybe-AŠ ESU, kaip harmoningai liejasi gyvoji malda, kurios neįmanoma išgirsti niekur kitur visoje palnetoje. Ir tą nulėmė mano vieno priimtas teisingas sprendimas, viduje pajautus Tėvo sakomų man žodžių Tiesą. Intelektualiai to aš negalėjau niekaip išmąstyti ir paaiškinti, kad tai - Tiesa, bet vidinė būsena man suteikė žinojimą - tai - tikra Tiesa. O dabar jau tą ne tik žinau, bet ir kitiems aiškinu - be Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvosios Šventovės niekaip neįmanoma užkirsti kelio nei korupcijai, nei šešėlinei ekonomikai, nei šeimų konfliktams, ir net šeimų milžiniškai krizei, ir jų iširimui, nei karams, nei nusikalstamumui, narkomanijai, ligoms, tarpusavio santykių aštrėjimui, nei bet kokiems kitiems neigiamiems ir visuomenę varginantiems ir sekinantiems reiškiniams. Ir nesvarbu, kiek būtų skirta tam lėšų iš biudžeto - tai tuščiai išeikvoti pinigai, kurie laukiamo rezultato niekada neduos. Todėl būtent manoji visa tarnystė Kūrėjui ir yra nemokama tarnystė žmonijai, pradedant nuo Lietuvos, kad visi tokie neigiami reiškiniai išnyktų, atradus Kūrėją savo viduje, nes tada - ir tik tada - įsiviešpataus palaipsniui vis aukštesnio dažnio virpesiai žmonių viduje, tą jie pajaus savo vidine būsena, ir tuomet sprendimai bus visiškai kitokie negu dabartiniai kiekvieno priimti asmeniškai, nes visi bus nukreipti į visumos Gerovės užtikrinimą.

Ir šiandien, man vis mąstant, kaip galėčiau jums dar labiau atverti širdį, kad mano nuoširdžius paaiškinimus išgirstų jūsų Širdis - dvasinė asmenybė, kurią kaip amžiną dovaną kiekvienam ir padovanoja pats Visų Tėvas, netikėtai mano mintis nustelbė teiginių kaskada, kuri mane net nustebino - pradėjo lietis mintys, kurios buvo, kaip būna man bendraujant su Kūrėju, kada Jis man suteikia mokymus, arba atsakymus į mano klausimus, tik dabar liejosi teiginiai nebe man, bet jums. Tuo buvau nustebintas tiek, kad kreipiausi į Rojaus Trejybę-AŠ ESU, klausdamas, ar tai iš tiesų Tavo teiginius gavau, ar tai mano pasąmonės teiginiai, nors tai buvo ne mano teiginiai - ir ne man skirti. Ir Tėvas man paaiškino, kad būtent Jis man teikia pagalbą, kad jo mokymą, skirtą būtent jums, galėtumėte perskaityti materialiomis akimis, bet kad pačius teiginius pajaustų jūsų dvasinė ir amžinoji Tėvo Dovana - jūsų dvasinė asmenybė.

Tad aš priimu Tėvo man teikiamą pagalbą ir užrašau Tėvo teikiamą mokymą jums.
------------------------------
Mano mylimos dukros, Aš esu Visų Tėvas, ir jūsų Tėvas, nes būtent šitas Mano vardas yra geriausiai jums žinomas, ir suprantamas jūsų pasaulyje, kuris Mano taip globojamas ir saugomas, nes būtent jame Mano Sūnus, jums žinomas Jėzaus iš Nazareto vardu, buvo pasirodęs kaip vienas iš jūsų ir tarp jūsų. Aš pasiunčiau į jūsų pasaulį Savo Sūnų užbaigti Liuciferio Maištą, kurį jis sukurstė Satanijos Sistemoje, kuriai ir buvo paskirtas vadovauti. Jo pavaduotojas, Šėtonas, jums yra geriau išlikęs jūsų užrašytuose įvairiuose šaltiniuose, kaip blogio didesnis įsitvirtinimas intelekto lygiu negu Liuciferio asmenybė, tuo tarpu jūsų buvęs planetos dvasinis vadovas Kaligastija nėra net paminėtas nė viename jūsų rašytiniame šaltinyje, nors būtent jo asmeninis sprendimas prisijungti prie Liuciferio maišto, paneigiant Mano Asmens egzistavimą apskritai, ir turėjo milžiniškų karčių ir užgriuvusios tamsos pasekmių visai jūsų planetai per du šimtus tūkstančių metų žmonijos evoliucinį procesą, kad Man teko pasiųsti Savąjį Sūnų Kūrėją, Vieną iš dviejų Vistaos Sutvėrėjų - sukūrusių savo Vietinę Visatą drauge su Partnere - Dukra Kūrėja - turinčia Nebadonijos vardą, kad jis gimtų bejėgiu kūdikiu matarialios motinos iš savo įsčių pagimdytas, kad augtų ir bręstų materialia išraišką kaip tos planetos vaikas, toje aplinkoje patirdamas visus tos aplinkos poveikius, bet tuo pačiu ją ir apšviesdamas Manąja Šviesa ir Menosios Meilės Galia, ir šitaip ne tik pažintų aplinkos gyvenimą, bet ir patirtų savo dvasinių brolių ir sesių gyvenimo problemas iš vidaus ir atskleistų jų sprendimo būdą iš vidaus drauge su Manimi. Būtent jis ir turėjo savo giluminiu Įtikėjimu, ir Manosios Valios vykdymui dvasine Ištikimybe atlaikyti Šėtono gundymus, jam siūlant įvairaus atlygio būdus už atsisakymą Manojo Asmens, nusigręžimą nuo Manęs, ir net Manęs paneigimą, net ir taip, kaip tą padarė ir Liuciferis, ir Šėtonas, ir Kaligastija, ir dar kai kurie kiti Mano mylimi vaikai. Ir Jėzus, būdamas Manuoju aukšto dvasinio statuso Sūnumi Kūrėju, bet dabar stovinčiu prieš Šėtoną žmogiškuoju pavidalu, ir besivadovaujančiu kaip ir bet kuris planetos žmogus, savo protu, atsirėmęs į Mane savo viduje savosios asmenybės lygiu, į visus Šėtono gundymus ištardavo tą patį atsakymą - Tebūnie Tėvo Valia - šituo paliudydamas Ištikimybę Man dvasioje, ir pademonstruodamas giluminį Įtikėjimą net mirtingojo materialaus proto pasireiškimu, kad jis gali pranokti net tą, kuris buvo prieš jį dvasiniu daug aukštesniu pavidalu, bet savo įtikėjimu toli atsilikusiu nuo mirtingojo Jėzaus įtikėjimo. Ir būtenrt toks epizodas leido Manajam Sūnui Kūrėjui šitoje misijoje padėti tašką Liuciferio maištui. Ir būtent po šito milžiniškos reikšmės epizodo visos maište dalyvavusios ir iki tol tiek gąsdinusios tiek gyvūnus, tiek žmones jiems nematomos Tarpinės Būtybės, kurias žmonės, negalėję jų pamatyti savo akimis, bet matydami jų daromų prieš žmogų nukreiptų darbų pasekmes, jas ėmė vadinti demonais, ar piktosiomis dvasiomis, kurios gali apsėsti žmogų, tad jos visos buvo organizuotos į atitinkamą struktūrą, ir jų chaotiškas veikimas tap žmonių baigėsi, kaip ir pats maištas prieš Mane. Tačiau visa tokia veikla per du šimtus tūkstančių metų paliko daug tamsos vaisių ir labai gilias ir nematomas šaknis, kurios per kartų kartas dar nėra išrautos iki galo. Ir dėl to, kad derlius yra gausus, bet derlių nuimančiųjų nėra, juos Man reikia rinkti kaip pabirusius dar išlikusius kur pasislėpusius grūdus badmečiu, kai kiekvieno grūdo vertė įgyją milžinišką vertę, kad jis būtų pasėtas, ir taip prižiūrimas, kad duotų nors kiek daugiau derliaus būsimai duonai. Ir būtent kaip tik Aš pasirinkau savuoju atstovu tarp jūsų Algimantą, dar jam būnant net negimusiam, bet jau patikrinus jo geneologinį medį, kad jis bus pajėgus tęsti Jėzaus darbus Manuoju įgaliojimu ir savojoje kartoje, net per daugelį kartų, nes Aš jam parengiau labai ilgos trukmės Misiją Šviesinant visos planetos žmoniją, kad būtų surenkami jo rankomis tokie brangūs grūdai, kada tiek mažai jam padedančių. Štai kodėl Aš šįryt persmelkiau Algimanto visas mintis, jam visą laiką apmąstant, kokiu būdu suvirpinti jūsų Širdis, kad patirtumėte, jog Algimantas ir jums nori užtikrinti geresnį gyvenimą, net ir jūsų vaikams ir anūkams, ateinančioms kartoms. Ir Aš žinau, kad Mano jam patikėtą misiją įgyvendina, net ir taip, kaip ją sėkmingai įgyvendino Mano Sūnus Kūrėjas Jėzaus iš Nazareto pavidalu, nes būtent Aš ir vedu Algimantą iš vidaus, net kaip ir jus kiekvieną vedu iš vidaus, tik Algimanto atsidavimas Man toli pranoksta jūsų atsidavimą, jo Įtikėjimas į Mane yra giluminis, todėl jis ir priima Mano mokymus, kuriais apšviečia ir Mano kitus vaikus, kaip ir jus, ir dėl to Jo laukia dar didesni iššūkiai už dabartinės akimirkos iššūkius. Bet šiandien Aš kreipiuosi į jus, Mano mylimiausius vaikus, mylimus vienodai kaip ir visus Mano vaikus, pagalbos Algimantui, o tai bus pagalba ir Man, ir tai bus jūsų asmeninis Indėlis į Mano Banką danguje, kur nė vienas, net menkiausias darbas Manosios Šviesos labui neprapuola ir saugiai yra registruotas tiek Manojoje Krūtinėje, tiek ir Manosios Kūrinijos Archyvuose, ir po prisikėlimo Aš jums pademonstruosiu būtent šį epizodą, kad su pasitenkinimu jūs prisimintumėte, koks buvo jūsų dvasinis pirminis Žiedas Manosios Meilės Galios pažadintos jūsų asmenybės priimtu sprendimu padėti Algimantui, kad jo Misija bent jau iš jūsų pusės nesutiktų pasipriešinimo, kokį jam tenka patirti iš tamsos aplinkos. Ateis toji akimrkas, kai būtent Algimantas ves Lietuvą ne tik kaip Manasis Ambasadorius dvasiškai, bet ir kaip šalies politinis Vadovas, kad rodydų kryptį kitų Šalių vadovams, kaip reikia vadovauti kiekvienam Prezidentui, Premjerui, Ministrui, Parlamento Nariui, kiekvienam savuoju lygiu ir savojoje sferoje, veikiant drauge su Manimi, ir Visumos Gerovei.
Jūsų ši pagalba - tai milžiniškas sprendimas jums asmeniškai, kaip iššūkis. Būkite Manojoje Meilėje supami kaip mylinčios motinos glėbyje kūdikis, kad pajaustumėte savo širdyje impulsus, tegu dar silpnus, bet jau dvasinio budimo daigo gyvasties, ir budimo Monosios Energijos tekėjimo pradinę apraišką. Buskite be baimės - pagalba ir Algimanto stiprinimas iš išorės jam labai reikalingas, nes jis jaučia Manąjį stiprinimą iš vidaus, bet vien jo neužtenka, būtina pagalba ir iš išorės, nes būtent toks yra Mano Sumanymas - Evoliucija - įgyvendinama tik bendradarbiavimu visumos - ir Mano kaip Visumos Šaltinio ir Centro - labui.
Jums toks Mano kreipimasis yra netikėtas, kaip buvo netikėtas ir Algimantui, bet jis nesipriešino, sutiko savo laisva valia priimti šiuos Mano Žodžius - Gyvus - skirtus jums - todėl, natūralu, kad jums stigs ryžto - kaip gi gali būti, kad mano sprendimas galėtų neatitikti mano nuostatų, man diktuojamų intelekto ir logikos lygiu, ne aš nenoriu sau susikurti problemų. - Ir galima tiesiog numoti ranka ir toliau užsiimti savo reikalais pagal savo nuostatas. O tada Aš jums pateiksiu klausimą - kaip su Mano Evoliuciniu Planu, kaip Man jį įgyvendinti, jeigu net tą savo vaiką, kurį suradau tarp tamsoje ir baimėje gyvenančių jūsų žmonijos brolių ir sesių, kuris taip atsidavęs Man ir kuris taip ryžtingai žengia šituo Mano suteiktu evoliuciniu Gyvuoju Keliu, nebodamas jokių kliūčių, ir veikia jūsų Šviesos ir Gerovės labui, save dalindamas kitiems Meile ir Šviesa, dar papildomai jam užkraunate tokią naštą, kad Man Meilės Galia jo skirtą tarnystę apibūdinate kaip paslaugų teikimą, ir tikinčiuosius - kaip tų paslaugų pirkėjus. Bet gi Aš esu dvasinis ir Visų Tėvas, Algimantas yra mano ambasadorius savo tarnavimu skirtas irgi visiems nemokamai. Jis neparduoda Mano mokymų ir Mano Gyvojo Žodžio, o dalinasi Manimi iš Meilės.
Aš Evoliuciją sumaniau, kad jūs vis geriau pažintumėte Manąją kūriniją studijomis, ir vis stipresniu Manojo Asmens patyrimu, ir tomis žiniomis dalintumėtes tarpusavyje, nes informacija yra įsisavinta tik tada, kad ji yra paskleidžiama kitiems, o ne laikoma savyje. Ir tada toji Manojo Sūnaus ar Dukros kvalifikacija ir patvirtinama, kad Manasis vaikas galėtų keliauti į aukštesnį pasaulį, ir net į kitą Visatos Segmentą. Štai tą veiklą ir atlieka Algimantas šitame pasaulyje, atlieka taip, kad Aš pareiškiu ir jums - Tai yra Manasis sūnus, kuriuo esu patenkintas dėl jo atliekamos veiklos ir jos atlikimo būdo visumos Gerovei. - Aš šitą mokymą suteikiu ir jums dėl to, kad jūsų sprendimas Mano labui, taip pat gautų Mano įvertinimą kiekvienam - Šituo Savo vaiku esu patenkintas dėl priimto sprendimo iš atsivėrusios Man Širdies, ir šį Gyvą Indėlį į Mano Banką užskaičiau. - Ir ateis toji akimirka, kada kiekvienam Savo vaikui atversiu ir pademonstruosiu gerų darbų balanso suvestinę, ir net parodysiu, kaip jie buvo jūsų nuoširdžių pastangų dėka pasiekti visumos Gerovei.
Aš visus jus laikau Savo Meilės Glėbyje, glausdamas prie Savosios Krūtinės, ir raminu ir stiprinu, kad nejaustumėte jokio nerimo, jokios baimės, o vietoje šito pajaustumėte tiek Manąją Šviesą, tiek Manąją Meilę. Tik Manoji Meilė jums suteiks jėgų ir energijos veikti visų labui ir siekti Šviesos ir Manęs atradimo savo viduje - asmenybėje - nes būtent į jos protą Aš ir esu pasiuntęs savo fragmentą, pavadintą Minties Derintoju, kuris iš vidaus derina jūsų mintis miego metu, kada jūs ilsitės ir atstatote savo fizinį kūną ir centrinę nervų sistemą, o protas pasikrauna per Minties Derintojo veikimą įvairiomis Šviesos ir Tiesos mintimis. Aš rūpinuosi jumis, ir savo ruožtu parinkau ir Algimantą, kad padėtų jums surasti ir suprasti Mano veikimą tiek tarp jūsų, tiek ir jūsų viduje.
Manoji Mintis, pavirtusi į Evoliucinį Planą, negali būti įgyvendinta be jūsų asmeninio Indėlio į Mano Meilės ir Šviesos Banką. Evoliuciją - begalinę - sumaniau jūsų labui, tad nebijokite įnešti savo Indėlį Šviesos sprendimu ir jo įgyvendinimu, atitinkančiu Mano Valią. Šitaip mes bendrai ir įgyvendiname Mano Sumanymą kartu, kad būtų švesiau ir geriau visiems.
Aš jus visada stiprinu Gėrio darbams, ir dabar taip pat teikiu jums dvasinę energinę Meilės virpesių bangą, kuri jūsų Širdį pripildo to aukšto dažnio impulsų, kurie užtikrina mano materialiems vaikams ir sveikatą, ir įžvalgą, ir išmintį, kad sprendimai visada būtų Manosios Šviesos labui, bet visada priimti taip pat Mano padovanota jūsų asmenybei laisva valia. Ir ją įtakoti galiu, ir įtakoju, vieninteliu būdu - Savąja Meilės Galia, kurią jums nuolat išlieju per Minties Derintojo veikimą jūsų proto gelmėse pasąmonės lygiu.
Nebijokte pasitarti su kitais savo broliais ir sesėmis dvasioje, kad priimtumėte išmintingą sprendimą, kurio įgyvendinimas prisidės prie didesnio Manosios Šviesos paskleidimo - iš pradžių jūsų krašte, o vėliau ir didesne apimtimi, ir bus laikas, kai ji apims visą žmoniją. Jūsų priimto sprendimo Indėlis taip pat toje Šviesoje turės savo individualų spindulį ir spindesį, tuo tarpu jo Vertė bus nepaprastai sustiprėjusi, nes jūs sprendimą priėmėte Mano Šviesai nepalankomis aplinkybėmis, kada ji visaip trukdė Algimantui skelbti Mano Gyvąjį Žodį, kuris taip reikalingas Maniesiems vaikams - visiems - o ateities kartos jau daug lengviau Šviesos sąlygomis galės priimti savo lygiu sprendimus laisva valia visumos Gerovei. Būtent dėl to jūsų sprendimo Vertė ir išklyla, kaip jūsų išbandymas - kiek asmeniškai jūs galite norėti ir prie to prisidėti, kad gyvenimas būtų prasmingas visiems Manojoje Šviesoje, kad kiekviena karta savo ruožtų Šviesos energinį bendrą lauką sustiprintų kiekvieno asmeniniu gerų darbų Indėliu Manajame Banke.
Aš esu jūsų viduje, nieko nebijokite, būkite Manyje, ir pajauskite Mane savo viduje - Ramybėje.
Esu jūsų visų - ir kiekvieno - Tėvas visoje Savojoje kūrinijoje, ir laikau jus Savajame Glėbyje - jus saugodamas ir puoselėdamas, kad nejaustumėte jokios audros iš išorės, kada Manoji Ramybė pripildo jūsų vidų iki pilnatvės.
--------------------------

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.
Algimantas


Algimantas
2021-04-21 07:33:24

Komentarai

Mielas Sauliau, tavasis pasiūlymas nėra tinkamas Gyvajai religijai. Kai tik įkūriau Gyvąją Šventovę, mano gyvosios Šventovės supratimas, kaip ir Lietuvos įstatymų, reguliuojančių religinę veikią, buvo labai menkas. Tačiau jau tada, pasiskaitęs Religinių bendruomenių Įstatymą, aiškiai suvokiau, kad religinė bendruomenėi nėra Gyvojo Kelio pasireiškimas taip, kaip Kūrėjas veda kiekvieną iš mūsų asmeniškai, o ne kaip religinę bendruomenę.
Pačios bažnyčios ar Šventovės - kaip juridinio asmens - Teisingumo ministerija - nelabai ir teisinga ministerija - neregistruoja, registruoja tik religinę bendruomenę, o jau ši gali turėti ir Bažnyčios ar bažnyčių statinius.
Pačios religinės bendruomenės įsteigimas reikalauja individo laisvą valią, iš Kūrėjo gautą, pajungti dirbtiniams bendruomenės įstatams, kurie numato religinės bendruomenės tikslus, planus, ir premones tiems tikslams ir planams įgyvendinti, visą religinės bendruomenės valdymo struktūrą, su savo direktoriumi ar pirmininku, net valdyba ir valdybos gyvais nariais, buhalteriais, su dokumentų pildymais, finansinėmis ataskaitomis, ir finansine atsakomybe, ir taip toliau, ir net visokiems tikrintojams pateikiamiems, kai gali kas tik nori ir kaip nori kabinėtis, ypač prie tų, kurie jiems nepriimtini ir nepageidautini, kadangi jie yra kitokie.
Dar didesnė painiava yra sukuriama tuo reikalavimu 15-ai steigėjų raštiškai pateikti savo asmeninius duomenis ir pasirašyti, kai religijos išpažinimas yra kiekvieno asmeninis reikalas, ir jokia institucija negali ne tik reikalauti, bet dar raštu patvirtinti, kad tu esi būtent tokios religinės bendruomenės narys. Iš pirmųjų urantų dabar yra išlikę tik trys, o juk anie, atsisakę Gyvojo Kelio, savo asmeninių duomenų ir parašų nebegali atsiimti iš Teisingumo ministerijos, jie jau yra ten visam laikui, ir bus traktuojami kaip urantai, nors ne vienas iš urantų vėl sugrįžo pas katalikus. Tad jiems ir kabės tie parašai kaip Damoklo kardas per visą gyvenimą Urantijoje.
Būtent dėl to aš kategoriškai pareiškiau Kaune, jau daug metų praėjus nuo mano asmeninio priimto sprendimo, kada man buvo pasiūlyta įsteigti religinę bendruomenę, nes taip su mumis niekas nesiskaitys, tad man teko ne kartą aiškinti, kad religinė bendruomenė tinka toms ritualinėms bažnyčioms., bet tik ne urantams, kurių gyvasis ryšys su Kūrėju yra ne kolektyvinis - net ir kolektyvinio garbinimo metu - bet individualus, ir Kūrėjas teikia iššūkius kiekvienam pagal pečius, pagai įtikėjimo gelmę, o mūsų pečiai yra labai jau skirtingo pajėgumo, tad ir čia religinė bendruomenė tiesiog nebus veiksni.
Kada vis tiek man ir toliau buvo aktyviai peršama religinės bendruomenės steigimo mintis, aš pasakiau, kad tie, kurie nori ją steigti, tai yra jų laisvos vallos apsisprendimas, bet aš jokioje organizacijoje nedalyvausiu, kaip tos organizacijos oficialus narys, arba kaip nors susaistytas su ja oficialiais dokumentais.
Tad tuo metu man pavyko tą įkarštį apramintį, kol ši mintis, dabar Sauliaus, buvo iš naujo pateikta. Tad mano atsakymas lieka toks pat - aš turiu išlikti laisvas mąstymu, ir susaistytas savo veikla ne su žemiška organizacija, bet vien tik su Rojaus Trejybe-AŠ ESU.
Per visą susirašinėjimą su mokesčių inspekcija aš mąsčiau, kad man vertėtų kreiptis į Seimą, į Prezidentą dėl manojo Rojaus Trejybės-AŠ ESU ambasadoriaus ir Jėzaus apaštalo statuso juridinio susiejimo su Lietuvos ir planetos šviesinimo mano asmeniniu veikimu per daugelį metų, kad tai nėra mano paties susigalvojimas, tačiau tuoj pat tapdavo akivaizdu, kad jie mano teiginiais nepatikės, jų nesuvoks, ir jais nesidomės, kaip tą parodė ir mano beveiki trijų mėnesių bendravimas su mokesčių inspekcijos darbuotojomis. Būtent dėl tokių aplinkybių ir buvau priverstas priirnti jų pasiūlytą individualios veiklos modelį, kaip laisviausią veiklą, ir mano individuali-asmeninė veikla registruota kaip klitur neįvardinta veikla, turinti savo kodą, kurio aš jau net neprisimenu. Man buvo paaiškinta, jog čia gali būti ir religinis mokymas - jūs teikiate mokymo paslaugas, o šių paslaugų pirkėjai yra tikintieji. - Taip ir buvo manoji veiklą jiems suprantamu būdu registruota, o aš vis vien išsaugojau savo asmeninę laisvę jums ne paslaugas pardavinėti, bet Meilės Galia dalintis savim taip, kaip mane veda Rojaus Trejybė-AŠ ESU, ir kaip mane moko vardan jūsų visų Gerovės. Ir visa ši veikla yra nemokama, o jūsų aukos ir yra Kūrėjo - Rojaus Trejybės-AŠ ESU - man teikiamas išlaikymas pasidalinant iš Meilės ir Laisva valia visų labui. O Ciesorius tegu ją įvardina taip, kaip jam suprantama, ir tegu sau pasiima savo šekelį mokesčių, nes individualios veiklos mokesčius Ciesorius iš tikrųjų išlups, nors ir nepriklauso jam nė venas centas iš tokios dvasinės veiklos, bet tebūnie tai irgi visiems akivaizdu, kaip net ir šituo žingsniu valstybė nesibodi savo savanaudiškų veiksmų, vietoje to, kad pripažintų aukas, kurios nėra apmokestinamos, kaip jūsų skiriamas mano išlaikymui. Ir visa problema būtų puikiai išspręsta. Bet gi nėra tokio nė vieno ryžtingo ir išmintingo Lietuvoje politiko, kuris išdrįstų tą padaryti.
Viskas yra Kūrėjo - Rojaus Trejybės-AŠ ESU - valioje ir apsaugoje.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2021-05-03 15:09:50Jungtinė Karalystė leidžia nemokėti mokesčių karito pagrindais veikiančiam asmeniui ar organizacijai. Pati to neišsiaiškinau iki galo kas ir kaip, bet man teko susidurti su žmonėmis, kurie tai pasakojo. Niekada nesidomėjau rimtai tuo klausimu, o kaip tai veikia čia - Lietuvoje.
Bendruomenės kūrimas pasidarys kaip sekta, o mes šiuo metu esame tik dvasinė brolystė. Ir tokia brolystė kuriama širdyje. Net būnant tik dvasinėje brolystėje, kuri dar tik yra piešiama mūsų širdies norų - garbinimo ir maldų, dažnai kitų brolių ir sesių yra pavadinama kaip sektantiška dėl neišmanymo, nenuoširdumo.

Rita
2021-05-02 13:01:22Aš jau prieš daugiau kaip pusę metų gavau iš savo Minties derintojo tokį pasakymą ir aš suprantu , kad dabar kaip tik laikas pasidalinti su jumis broliais ir sesėmis. Kad Algimantui nereikėtų mokėti mokesčių valstybiai yra tik vienas būdas. Mums reikia steigti religinę bendruomenę ROJAUS TREJYBĖS - AŠ ESU vardu. Jei steigti reikia , kad būtu nemažiau 15 asmenų. Religinės bendruomenės įregistravimo dokumentų paruošimui reikia pirmoje eilėje Algimanto sutikimo. Taip pat reikės urantų pagalbos ruošiant įstatus. Dokumentus reikės pateikti Teisingumo ministerijai, kuri per pusę metų pateiks sprendimą.
Aš galėčiau pradėti dokumentų ruošimą, tik kaip minėjau po Algimanto sutikimo. Po savaitės gryžtu trumpam į Lietuvą iš Norvegijos ir tikiuosi susitikti su jumis Kaune šventovėje sekmadienį. Su manimi taip pat galima susisiekti tel. 8 688 41110

Su meile visiems

Saulius Mašiotas

sauliusm
2021-05-02 08:33:03Taigi, kaip tais senais Ciesoriaus laikais. Ciesorius atsiima savo dali nors neveikia nieko. Keistus laikus gyvnenam, gyvulinis zmoniu protas bujoja visomis isgalemis. Istatymas kurcias Lietuvoje ir nepalenkiamas. Nesvarbu kas esi, mokek ir tiek.

ValdasA
2021-04-29 23:26:47Mano mylimieji, buvau priverstas registruoti individualią veiklą, kad ir toliau galėtų veikti Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojii šventovė, nors mano sampratos apie savo veiklą visiškai skiriasi nuo mokesčių inspekcijos sampratos. Dėl to parašiau, kad mano veiklą įspraudė į Prokrusto lovą.
Prokrusto lova graikų mitologijoje kilo taip - Prokrustas buvo milžinas plėšikas, kitas variantas, kad jis buvo milžiniško dydžio niekadėjas kalvis, kuris padirbo geležinę lovą, ir pasigavęs keliauninkus, guldydavo į lovą, tuos, kurie nesiekdavo lovos galo, buvo per maži, ištempdavo, kad pasiektų lovos galą - senovės graikų kalboje Prokrustas ir reiškė - tempėjas - o tiemes, kurių kojos netilpdavo ir išsikišdavo už lovos galo, jas nukirsdavo, kad tilptų.
Tad dabartiniais laikais Prokrusto lova reiškia dirbtinį matą, kada kas nors mėgina kokius nors veiksmus, argumentus, faktus įsprausti į egzistuojančius standartus, nors tie rėmai per maži, bet vis vien mėgina juos dirbtinai sumažinti.
Manoji veikla nesutelpa į įstatymo pasiūlytus rėmus, tad ją ir įspraudė į per siaurus įstatymus. Tegu bus jų valia, svarbu, kad išliktų Gyvoji Šventovė. Mums niekas nesikeičia, o aš sumokėsiu visus mokesčius. Tad patekiau jiems mano gautas kaip Dvasino Mokytojo iš savo dvasinių mokinių mano išlaikymui skirtas lėšas, ir man atsiuntė paskaičiuotą mokesčių sumą, kurią turiu sumokėti. Kadangi suma viršijo net tris tūkstančius eurų, tai dėl dienos limito pervedimams negalėjau pervesti visos sumos iš karto, tad šiandiem pervedžiau didesnę dalį, o rytoj pervesiu likusius pinigus. Apie tai parašiau ir mokesčių inspekcijos darbuotojoms, su kuriomis ir susirašinėjau nuo vasario pradžios, aiškindamas apie savąją vieklą ir Kūrėjo man suteiktus įgaliojimus.
Ir paskutinį laiškelį gavau tokį -
----------------
Laba diena,

Dėkoju Jums už laiškus ir už mokestinių prievolių vykdymą
Taip, likusią sumą galite deklaruoti rytoj.

Telaimina Jus Dievas
vardas, pavardė, pareigos
-----------------------------------
Tokia buvo atsisveikinimo žinutė po dviejų su puse mėnesio mūsų susirašinėjimo, kaip su kurčiu ir nebyliu, pagal jų reagavimą į mano paaiškinimus. Ir štai paskutinis laiškelis mane tikrai sušildė - reiškia ne veltui vyko šis mano susirašinėjimas, jeigu tokį Šviesos norą išdrįso išreikšti man mokesčių inspekcijos darbuotoja - kad mane net palaimintų Dievas! - Ar yra dar nors vienas be manęs sulaukęs tokios žinutės iš mokesčių inspekcijos - kad ir jį palaimintų Dievas? Esu tikras, kad nėra! Tai tikrei jaui vidinis Šviesos spindulys, kurį sužadino ir Tėvo mokymas, skirtas mokesčių darbuotojoms, kurį priėmiau ir joms nusiunčiau vykdydamas Tėvo Valią. O šis laiškelis ir buvo man didžiulis atlygis už tai, kad mano rašyti laiškai nenuėjo veltui, nes aš buvau visą laiką savimi, ir savo vidine būsena jaučiau, ką ir kaip rašyti savo Paaiškinimuose, kokių jos niekada nebuvo gavusios.

Savo susirašinėjimą galbūt irgi įdėsiu į Forumą, tik mąstau dar, kaip tą geriau padaryti.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2021-04-22 00:23:57[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal