Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Tėvo mokymas-atsakymas - Ką daryti urantams tokiomis sujauktomis aplinkybėmis pasaulyje? - 2021 07 23.

Tėvo mokymas-atsakymas - Ką daryti urantams tokiomis sujauktomis aplinkybėmis pasaulyje? - 2021 07 23.

(Pastaba - didžiosiomis raidėmis parašiau nesuvokdamas, kaip raidės buvo pakeistos į didžiąsias, o kai perskaičiau, ką būtent užrašiau didžiosiomis raidėmis, nusprendžiau taip ir palikti - kaip Tėvo pamokymo pabrėžimą.)

Algimantas - Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, šiandien mirtingieji visoje planetoje atsidūrė tarsi viename skęstančiame laive, visiškai nepriklausomai nuo šalies geografinės padėties - aišku, jeigu tai nėra kokios nedidelės salos toli nuo kontinentinių krantų vandenyne - nepriklausomai nuo šalies ekonominio išsivystymo, nuo jos visuomenės brandos, visi apimti vidinio nerimo, pasimetimo, ir baimės - ką vėl pasakys jų politinė valdžia, įvairios medicininės struktūros, kokia šios dienos dienotvarkė - skiepytis privalu ar ne, tai yra tas dvejų metų karantinas ar jo jau nebėra, reikalingos tos kaukės ar jau nebebūtina jas nešioti, galima eiti į koncertą, į varžybas, pasižiūrėti jų, ar reikia kažkokio paso su skiepų atžymomis ar persirgtos karūninio viruso ligos imunitetu, ar gali keliauti į kitą šalį, ar negali, ir panašiomis nesąmonėmis - visa tai tik atskleidžia planetinio masto aferą, ir tokią įžulią, kokios žmonija dar nebuvo patyrusi per savo visą vieno milijono metų trunkančią evoliuciją Urantijoje, pavergiant visą žmoniją, kada visos visų šalių pavartojamos represinės priemonės yra nukreiptos prieš pačias tas šalis, prieš žmones, ir kaip susitarus, jos visos visiems vienos ir tos pačios - sveikus žmones sukišti į kalėjimus, uždarius darbus, mokyklas, keliones, šventes giminėje, mokykloje, bažnyčioje, visokius susibūrimus, visus būtent sveikus, o nesergančius, laikyti izoliacijoje be jokio pagrindo, bet turint blogio šaknų motyvą - suskaldyti žmoniją, supriešinti vienus su kitais - net ir vienoje ir toje pačioje šalyje - pakenkti jos ekonomikai, politikai, šeimai, tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui, sugriauti ilgalaikius evoliucinius ryšius prekyboje, moksle, net ir paminant patį mokslą, šitaip paverčiant savo nusikaltimų bendrininkais medikus, farmacininkus, politikus, mokytojus, visus tuos, kurie romiai nulenkę galvas pakluso - ir toliau paklūsta - vienalytininkų pseudoreikalavimams suteikti jiems kažkokias vienodas teises su normaliais ir sveikais žmonėmis Jungtinėse Amerikos Valstijose, Europos daugumoje šalių, kai iš aštuonių milijardų žmonijos narių tik vienas-kitas išdrįsta pasakyti ryžtingą - ne - tokiai antihumaniškai purvo ir beprotybės lavinai, Kūrėjo amžinųjų Vertybių - Meilės, Tiesos, Gailestingumo, Teisingumo, Gėrio, Grožio, Išminties, Įžvalgos, Tikrovės - pamynimui, bet ir jų siekiai labai greitai užgniaužiami tiek valdžios sprendimais, tiek ir masinių informacijos priemonių savininkų ir kompanijų vadovų veiksmais, pažeidžiančiais šalies Konstituciją, kuri kiekvenoje šalyje garantuoja teisę kiekvienam į savosios nuostatos išraišką ir jos skleidimą visiems. Tai akivaizdūs blogio šaknis turinčių ir dabartinėje kartoje išaugusių Liuciferio-Šėtono maišto prieš Tave, mylimas Tėve, Satanijos Vietinėje Sistemoje, ir Kaligastijos prisijungimo prie jo Urantijoje tolimųjų praeities kartų tomečio griaustinio realus šiandieninis blogio aidas dabartinėje žmonijoje. Ką dayti žmonijai šiomis dienomis, ką daryti urantams, kada viskas sujaukta į jovalą, kai niekas nebežino nieko, kas gi yra Gėris, o kas gi yra tas blogis, kas vyksta dabar planetoje, kas gi šiandien yra geriečiai, o kurie yra blogiečiai paaiškinti nebepajėgus niekas.
Ką Tu galėtum mums paaiškinti, kad nors kiek galėtume suprasti savo padėtį, o taip pat ir tikėtis kokios nors aiškesnės ateities?

Tėvas - Mano mylimas sūnau, Aš esu tavo Tėvas, kaip ir visų Tėvas, todėl sakau tau, kaip ir visiems - būkite su Manimi Mane pajausdami savyje, o dar giliau panirę į Mane jūs pradėsite Mane patirti tokia Palaimos ir Ramybės būsena, kad jums nublanks visi dabartiniai nešvarūs blogio žaidimai, nukreipti prieš Mane ir prieš Mano Evoliucinį Planą, kad visos evoliucinio lanksto kilpos nebejaudins jūsų tiek, kiek jos dar prieš akimirką jus jaudino ir net kėlė didžiulį nerimą, labai dažnai pasiekiant net ir baimės žemo energinio dažnio virpesius jūsų sąmonėje. Aš jums esu Apsauga ir Garantas, kad jums neatsitiks nieko net ir audringame žmonijos vandenyne, kada putoja bangų mūšos, ir šniokšdamos vejasi viena kitą, ir virsta dar didesnes baimes sukeliančiomis iliuzinėmis vidinėmis baimėmis ir jų pagimdytomis žemų virpesių kaskadomis jūsų sąmonėje ir pasąmonėje, išsaugant jas net ir kitoms ateities kartoms, kad ir jos kankintųsi, ir kankintųsi net daug daugiau už jus, besikankinančius dabartinėje kartoje.
Apkabinusių blogį ir be Manęs gyvenančių Mano mylimų vaikų laisva valia yra aukščiausia Man, todėl Aš negaliu per prievartą jų sprendimus pakeisti į Gėrio ir Grožio, atremto į Mano Meilę, sprendimus. Jų vidinė potenciali Šviesa yra neuždegta, nes šios Šviesos Šaltinis ir Centras esu Aš, tad be Manęs jie ir nežino, kaip įjungti jungiklį, ir kur net jį surasti, dėl to jie savo sprendimų niekada nepakeis, ir nuo jų nesitrauks. Nesant Manosios Šviesos ir Meilės jų Širdyje, visi kiti jausmai jų asmenybės Gėrio ir Grožio Žiedų nelaisto, todėl jie ir netaps iš potencialaus Gėrio ir Grožio tikrais ir aktualiais Žiedais, pasireiškiančiais Gėrio ir Grožio veiksmais, įgyvendinant jų Gėrio ir Grožio sprendimus, nukreiptus visumos gerbūvio kūrimui Brolystės atmosferoje ir ant Manojo Dvasinio Pamato, esančio jų - ir visų - Širdyje, prieš tai atradus Mane savo vidudje.
Aš esu Meilės ir Tiesos, Tikrovės ir Evoliucijos Šaltinis ir Centras, todėl tik su Manimi jūs galite tikėtis būtent Mano suteikto evoliucinio savosios asmenybės atsiskleidimo ir pasireiškimo. Be šito Gyvo Žingsnio jūsų vidus ir dvasinis, ir intelektualus degraduoja, ir tas vyksta be perstojo ir nuolat, be jokių atostogų, be jokių išeiginių - degradavimui pastangų nereikia, todėl ir veiksmai, įgyvendiant jau priimtus sprendimus, bus visą laiką agresyvesni ir nenuosaikesni.
Jūs turite suvokti įsisąmonindami teiginį - kaip kasdienį teiginį - degradacija vyksta vienu ir tuo pačiu metu visoje planetoje, net jeigu Manieji vaikai tiesiogiai ir neatlieka tokio veiksmo, kuris akivaizdžiai yra visiems suprantamo blogio veiksmas, bet tų, kurie tokius sprendimus priima, turėdami politinę galią, ir tuo veikia visus kitus, tokios politinės galios neturinčius, todėl ir pastariesiems Mano vaikams niekaip nepavyks pasipriešinti blogio galiai, jeigu jie tą darys be Manosios Galios pagalbos, savo sprendimus ir veiksmus motyvuodami nuoširdžiu noru padėti žmonėms išbristi iš šitokio purvo, į kurį panardino pasaulį Man neištikimi, ir net Mane neigiantys, Mano mylimi vaikai.
Jūs jau puikiai suvokiate, kad Manoji kūrinija ir joje esantys Manieji vaika, kaip viena ir darni Šeima, tegali Šeimos Gerbūvį kurti tik vyro ir moters Partnerystės būdu, ir ne kokiu nors dirbtiniu intelekto sumanytu keliu, kad ir kaip to mėgintų siekti. Aš jums nutiesiau Gyvąjį Kelią ir padovanojau Gyvąjį Savo Fragnentą - Minties Derintoją - kad jis apšviestų jus iš vidaus, ir vestų pas Mane evoliuciniu keliu išplečiant mąstymą ir suteikiant kosminę įžvalgą ir išmintį, atitinkančią Mano Evoliucinį Planą tam konkrečiam pasauliui, ir tai konkrečiai aplinkai ir tam konkrečiam Mano vaikui. Būtent dėl to jums ir nedera sielotis dėl jūsų pačių aeities, kurią griauna jūsų kiti tamsoje gyvenantys dvasiniai broliai ir sesės, kada jūsų viduje esu Aš. Jeigu tik jūs suvoktumėte, o dar labiau - patirtumėte - Mane savo viduje, tuomet ir patys akivaizdžiai pamatytumėte - net ir savosios sąmonės lygiu - kokia yra smulkmeniška nuostata gyventi materijos iliuzijoje, kai Aš jums suteikiau dvasinio Polėkio potencialą ir galimybę. Štai kodėl visada yra Mano jums taikomas teiginys-nurodymas - Siekite didesnio, ir jau savaime mažesnis bus jame. - O pats didžiausias jums Mano nurodymas-priesakas yra - Būkite tobuli, net ir tokie tobuli, koks tobulas esu Aš. - Tai argi nėra šitas teiginys-nurodymas didžiausias, kad jame sutelpa visi Manosios Amžinybės kiti ir smulkesni priesakai - Mylėkite, būkite gailestingi, teisingi, dori, geri, ir gražūs? Ir Aš jums suteikiu visas priemones, kad šitą priesaką įgyvendintumėte. Jeigu kokios priemonės - jūsų samprata - jums dar stinga, sakykite Man, ir Aš ją suteiksiu, jeigu ji atitinka Mano Evoliucinio Plano įgyvendinimo laiptelį jūsų planetai. Manasis Evoliucinis Planas ir yra evoliucinis, kadangi jis numato jūsų palaipsnį ir nuoseklų Mano jums padovanotos amžinos asmenybės dovanos išsiskleidimą vis naujais evoliuciniais tapatybės žiedais, kada Mano suteikti žiedų potencialai iš tiesų pavirsta realiais veiksmų žiedais, matomais kitiems jūsų dvasios broliams ir sesėms, kad ir jie siektų gyventi būtent Mano vedimu iš vidaus.
Aš jus sumaniau kaip asmenybes ir apgaubiau jus Amžinybės potencialų nežinomybės šydu, todėl tik palaipsniui jums prisipildant daugiau Šviesos ir Meilės iš Manęs jūs ir praskleisite vis labiau šitą Šydą, kad ir patys išvystumė save tokius, kokius sumaniau jus Aš kaip savo Atvaizdą Manojoje dvasinėje Šeimoje.
Tokia yra Manoji Evoliucija - veikti Manosios Meilės Galia visų Gerovei Brolystės atmosferoje ir bendradarbiavimo paasireiškimu kiekvieno laisva valia. Štai kodėl aš jums teikiu tik tas priemones, kurios jums padeda įgyvendinti Mano jums suteiktą Priesaką, ir Mano Evoliucinį Planą, kada jūs veikiate aktyviai ir ryžtingai. Jūsų norai gauti tokių priemonių, kurios nėra jūsų užtarnautos jūsų pačių pastangomis ir įsisavintais iššūkiais tikrai niekada nebus patenkinti. Todėl geriausia, kada jūs palaikote gyvąją komuniją su Manimi, melskite sau gilesnio ryšio su Manimi, nes būtent per gilesnį atsivėrimą MAN, JŪS IR PATIRSITE DAUGIAU MANOSIOS MEILĖS IR ŠVIESOS SAVYJE, O TAI JUMS SUTEIKS DIDESNĖS IŠMINTIES, KAIP GI PASIELGTI KIEKVIENU KONKREČIU EPIZODU. O tai irgi bus jūsų siekimas didesnio - siekite gilesnio gyvo Ryšio su Manimi, ir jame jau bus savaime ir mažesnis - Mano jums teikiamas išmintingas sprendimas, kaip jums gyventi toliau. Jums verta kreipti dėmėsį vien tik į Mane, o tuomet jūs daug smarkiau pagilinsite savo kosminę Įžvalgą, tuo pačiu jūs daug aiškiau matysite aplinką, ir net tos aplinkos būsimus sprendimus, ir veiksmus ateityje.
O pergyventi dėl nieko jums tikrai neverta. Argi Aš jums nesu sakęs - ir ne kartą - Aš jus saugau net labiau negu jūs saugote akies vyzdį, tad jeigu jūs gyvenate drąsiai ir ryžtingai Mano jums teikiamą Gyvąjį Gyvenimą taip, kaip vedu jus iš vidaus, tuomet Manoji jums teikiama apvaizdos apsauga yra garantuota. Tokia apsauga nenuperkama jokiais materialiais ar intelektualiais turtais, ją jums teikiu nemokamai už jūsų nuoširdžias, atkaklias ir ryžtingas pastangas drauge su Manimi. Tad ir iš Manęs mokykitės, kada Aš veikiu nuolat ir be perstojo per Amžinybę. Suliekite savo valią su Manąja ir Mėgaukitės Manimi, atradę Mane savyje.

Algimantas - Ačiū Tau už tokį mokymą-atsakymą. Manoji valia yra sulieta su Tavąja ir su Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, ir AŠ ESU valia. Amen.

Algimantas
2021-07-23 13:18:58

Komentarai

Miela Daiva, ačiū tau už tavo patriotas įžvalgas, kurios yra teisingos. Ir tu tjis, kad mes gyvename materialism sąlygose ir materialiuose kūnuose, tačiau nuo mūsų gyvo ryšio su Rojaus Trejybe-AŠ ESU būsenos priklauso mūsų vidinė būsena. O tai jau mūsų energiniai virpesiai, ir kokie jie yra - aukšto ar demo dažnio - ir priklauso mūsų materialiame darbe atlliekami konkretūs veiksmai - su pasitenkinimu ir drage su Kūrėju, ar visai nusigręžę nuo Kūrėjo ir nemėgdami, ką darome. Todėl ir rezultatai bus skirtingi, ir skirtingas enérgijos išnaudojimas, o svarbiausia - koks vienu atveju bus prasmingas ir šventas dabas, o kitu atveju - darbas bus tas pats, bet pavirs sunkia ir slegiančia našta. O tai jau ir mūsų materialaus kūno centrinei nervų sistemai bus arba nuolatinė dvasinio Polėkio su Kūrėju būsena paties darbo metu, kad dirbi būtent drauge su Kūrėju, ir net Kūrėjui, arba nuolatinė įtampa, ir net stresas, ir beprasmybė, kai tiek mažai moka atlyginimo, o kito darbo nerandi. Ir į visą tai reaguoja kiekviena materialaus kūno ląstelė - ji arba dėkoja, arba aimanuoja - ir tai pavirsta arba sveikata ir sutaupytais pinigais nuo nereikalngų vaistų, ir tą gallite realiai laikyti atlyginimo padidinimu iš Kūrėjo, o kitiems - ligomis ir vaistáis kainuojančiais papildomus pinigus, ir realiai dar labiau sumažėjančiu atlyginimu - bet jau be Kūrėjo indėlio jums, pasirinkus klaidingą sprendimą. Laisva valia kiekvieno ir yra aukščiausia, tad ir čia Kūrėjas papildo jūsų piniginę su Meile tik tiems, kurie tą papidinį savn asmeninių pastangų dėka patys ir pasiima iš Kūrėjo. Būkite išmintingi ir įžvalgūs net ir čia.
Tuoj atvažuoja Violeta iš Žaslių, ir mane taip pat nuvež į gyvąsias pamaldas mūsų gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje.

Dar kartą ačiū tau, miela Daiva už tavąsias mums visiems urantams pateiktas sampratas.
Telydi jus Kūrėjo Psalaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2021-07-24 08:29:42Ačiū Tau, mylima Rojaus Trejybe-AŠ ESU, už šitą mus dar kartą sustiprinantį mokymą, ačiū tau, mielas Algimantai, kad tu rūpiniesi mumis visais, ir kad paprašei ir priėmei šį mokymą mūsų visų Gerovei. Šlovė ir Garbė Tau Rojaus Trejybe-AŠ ESU, nežinau, ką daryčiau be Tavojo sustiprinimo.
Kaip aš supratau iš šio Tėvo mokymo, kad nieko gero nesulauksime greitu laiku, ir visa dabartinė padėtis tik prastės visose srityse, ir todėl vienintėlė atrama buvo, ir išlieka dabar, ir per visą amžinybę – Kūrėjas – Rojaus Trejybė-AŠ ESU – tai yra nuoširdus, gyvas, tikras bendravimas su Juo visomis temomis per atsivėrimą Jam, ir atradimą Jo savo viduje. Svarbiausia yra laisva valia kiekvieno iš mūsų, kuri svarbi mums kiekvienam, ir Pačiam Kūrėjui, nes Jis mums ją yra suteikęs, ir atšaukti jos neįmanoma. O kadangi dar tik yra Algimanto ruošiami Dvasiniai Mokytojai, tai padėtis ir bus tik blogėjanti, nes dabartiniai jaunų kartų palikuonys bus dar silpnesni, mažiau atsparesni aplinkos poveikiui, mažiau imlesni Kūrėjo dvasinei Šviesai.
Man svarbus sakinys, kad suvokčiau šitai, kur yra sakoma – Jeigu tik jūs suvoktumėte, o dar labiau - patirtumėte - Mane savo viduje, tuomet ir patys akivaizdžiai pamatytumėte - net ir savosios sąmonės lygiu - kokia yra smulkmeniška nuostata gyventi materijos iliuzijoje, kai Aš jums suteikiau dvasinio Polėkio potencialą ir galimybę.

Materijos iliuzija – aš suvokiu, kad tai laikina, nes materija laikina – ji irsta, genda, serga, rūdija, ir taip toliau – jai reikalinga daug išnaudoti mūsų gyvybinės energijos, kad išsaugoti. Bet aš šitai suvokiu daugiau teoriškai negu praktiškai, nes gyvename materialiuose kūnuose apsupti materija, kuri reikalinga gyvenimui šioje planetoje, ir tiesiog privalome rūpintis, kad šie kūnai būtų veiklūs visumos labui, ir aišku, savo labui, nes mes juose būdami šiame pasaulyje mokomės Kūrėjo suteikto Tikrovės Gyvenimo – ir juos maitinam, rengiam, šildom – prižiūrim. Reikalingi ir gyvenamieji būstai suaugusiems palikuonims – o kaip juos įsigyt? – vėl materija – pinigai – kuriuos reikia uždirbt, o algos, tai kokios? – visi žinom. Tada vėl mintys – juk man neatsiras iš kažkur visa tai, reikalinga materiali veikla, reikia materialiam darbui skirti irgi nemažai laiko. Todėl ir stengiuosi darbe dirbdama mintyse garbinti Kūrėją. Bet darbe gilinti gyvą ryšį su Kūrėju sunkiai einasi, tai galiu daryt tik namuose ir kolektyvinėje, gyvojoje Šventovėje. Šventovė – tai man kaip reabilitacinė sanatorija nuo tokio dabartinio chaotiško gyvenimo, o taip pat bendravimas su nuoširdžiaisiais urantais – ir tai yra milžiniška atgaiva. Šitai ir suteikia tą Kūrėjo dvasinį Polėkį ir galimybę jį atskleisti per save kiekvienam, per mūsų nuoširdų bendravimą tarpusavyje visose aplinkybėse, ir su visais.
Todėl labai svarbūs tolimesni mokymo sakiniai – Štai kodėl visada yra Mano jums taikomas teiginys-nurodymas - Siekite didesnio, ir jau savaime mažesnis bus jame. - O pats didžiausias jums Mano nurodymas-priesakas yra - Būkite tobuli, net ir tokie tobuli, koks tobulas esu Aš. - Tai argi nėra šitas teiginys-nurodymas didžiausias, kad jame sutelpa visi Manosios Amžinybės kiti ir smulkesni priesakai - Mylėkite, būkite gailestingi, teisingi, dori, geri, ir gražūs? Ir Aš jums suteikiu visas priemones, kad šitą priesaką įgyvendintumėte.

Tad ir stenkimės naudoti pagal paskirtį visas jau suteiktas Kūrėjo priemones – gyvą, nuoširdų bendravimą su Kūrėju, klausytis ir studijuoti per Algimantą Kūrėjo suteikiamų, gyvų, tikrų, vienintelių tokių mokymų, kaip šis, ir studijuoti visus Šviesos mokymų Knygas-Apreiškimus, ir Jėzaus Apreiškimą. Tokie šiuo metu mano pamąstymai.
Apkabinu visus su Kūrėjo Meile.

DDaiva
2021-07-23 17:43:26[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal