Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Begalinės Motinos mokymas-atsakymas į Vandos klausimą – Kaip žengia Evoliuciniu Keliu urantai, kurie paliko šitą pasaulį anksčiau? – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos rajonas), 2021 10 23

Begalinės Motinos mokymas-atsakymas į Vandos klausimą – Kaip žengia Evoliuciniu Keliu urantai, kurie paliko šitą pasaulį anksčiau? – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos rajonas), 2021 10 23

Algimantas – Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, Tavo dukra Vanda pateikė klausimą, kaip žengia Evoliuciniu Keliu, įgyvendindami savąjį Likimą, Tavo suteiktą kaip Dovaną, urantai, kurie paliko šitą pasaulį anksčiau, iškeliavo į Morontiją anksčiau? Koks dabar yra jų gyvenimo pasiekimas? Aš esu pasirengęs Tavąjį mokymą pagarsinti, kad visi galėtų išgirsti.

Begalinė Motina – Mano mylimiausias sūnau, aš esu tavo su Meile vadinamas Begaline Motina – Trečiasis Šaltinis ir Centras – arba kaip jūsų Epochinis Apreiškimas – Urantijos Knyga – Mane pavadino – Proto ir Veiksmo Dievas. Aš džiaugiuosi jūsų atsidavimu Man – džiaugiuosi jūsų nuostabiausių asmenybių sambūriu, kada jūs susirinkote, ir šią akimirką, išreiškiate savo Meilę Man. Tai yra nuostabiausia dovana, ką gali gauti Kūrėjas – sugrįžtančią Meilę, sugrąžintą su jūsų – kiekvieno – patyrimų potėpiais. Tai – nuostabiausia dovana Mums – jūsų Rojaus Tėvams. Dėl to Aš ir išreiškiu Savo Meilę jums dar stipriau, nes jūsų Širdis atverta dar plačiau – tai įteka Manoji Meilės virpesių Potvynio Banga į jūsų atvertas asmenybes, kad Manoji gyvybinga virpesių Upės Tėkmė teiktų jums atgaivą – girdytų Mano Gyvuoju Vandeniu, ir kiekviena jūsų sąmonės ir pasąmonės akimirka būtų nuspalvinta Mano energiniais, gyvais virpesiais.
Jūs pasiekėte milžiniškų pergalių žengdami Gyvuoju Keliu, palyginus su jūsų dvasiniais broliais ir sesėmis, Mano kitais vaikais, jūsų planetoje, kurių materialus dvasinis įmygis yra toks gilus kaip meška, miegodama žiemos miegu! Ji jaučia – jaučia – virpesiais tą aplinką, bet ji tiek įmigusi, kad negali pabusti. Taip ir Mano Vaikai, jūsų dvasiniai broliai ir sesės, šitame pasaulyje įmigę giluminiu, ilgalaikiu, tūkstantmečiais nusitęsusiu miegu, dvasioje – nepažadinti. Dėl to jūsų spindėjimas suteikia tokią atgaivą, ir didžiulį pasitenkinimą, kad Mūsų pastangos nenuėjo veltui, kad Mūsų Meilės ir Šviesos virpesiai surado tinkamą Širdį, ir joje patyrė gausinimą. Ir dabar jūsų jau yra nebe vienas – yra urantų kolektyvas, net pabiręs į įvairias vietas, net ir į kitas šalis!
Kada jūs paliekate šitą pasaulį, ir patiriate prisikėlimą, naujoje aplinkoje jūs patiriate visiškai kitokių virpesių antplūdį – daug aukštesnio energinio dažnio negu jums įprastas jūsų pasaulyje. Dėl to kurį laiką jums reikia prisiderinti prie naujos aplinkos. Jie jus ima šokiruoti, bauginti, kad jūs negalėsite prisitaikyti prie tos aplinkos, nes jums stinga patyrimo ir tuo pačiu Kosminės Įžvalgos, kaip prisiderinti prie tų virpesių, kurie jūsų viduje dar nėra tapę savais. Todėl ir jūsų tie dvasiniai broliai ir sesės, kurie patyrė prisikėlimą, patyrė – tam tikra išraiška – energinį sukrėtimą! Galima tai būtų pavadinti dvasiniu šoku, nes jie atsinešė iš šito pasaulio patyrimą, kokia yra šito pasaulio gyvenimo tėkmė, kuri nėra panaši į tą aplinką, kurioje atsidūrė jų pati ta pati asmenybė po prisikėlimo. Protas taip pat yra toks, koks patyrė paskutinį energinį išraiškos pliūpsnį šitame pasaulyje. Kiek buvo ydų, baimių – jos niekur nedingo! Po pažadinimo protas išlieka adekvatus tam, koks paliko šitą pasaulį tą paskutiniąją akimirką šitame pasaulyje. Dėl to tas pastangų indėlis, kokį patiria kiekvienas po prisikėlimo, didele dalimi priklauso nuo jūsų charakterio, nuo temperamento. Visa tai leidžia jums labiau atsiduoti Gyvajam Keliui, arba patirti nepasitikėjimą juo.
Todėl ir urantai net ir po prisikėlimo netapo labiau nušvitę arba iškart išgražinti. Jie gavo tą pradinį, išorinį apvalkalą, kuris yra nupinamas iš Manosios Energijos virpesių pradiniam pasauliui – tai tas pradinis pasaulis yra jums apsidairyti aplinkui. Mes jums suteikiame tą paramą, ir apraminimą, aprodom tas vietas, kuriose yra kitokie peizažai negu jūsų akys įpratusios matyti šitame pasaulyje, nes ir gamta, ir gyvūnija yra kitokia. Jūs neturite tokių atitikmenų, tuo pačiu ir žodžių įvardinti šitą aplinką, bet tai, kas išlieka jums įprasta, tai yra – vanduo, ir ta materija, tik jų konfigūracija yra jau kitokia – jums neįprasta. Būdami pradiniame pasaulyje jūs vis tiek jaučiate išorinį sukrėtimą, kadangi aplinka pulsuoja kitokiais energiniais virpesiais, nors tokių, kurie patyrė pažadinimą, yra labai daug, ir jie taip pat turi daugybę ydų savajame charakteryje, dėl to tas pasaulis nėra toks, koks bus, pradėjus po prisikėlimo ir urantams savojo dvasinio laiptelio tolimesnįjį dvasinį mokymą su naujais patyrimais.
Šiandien dvasiniam urantų mokymui yra sudaromos visos sąlygos, kad jie galėtų nenukeliauti toli vieni nuo kitų, nes urantai yra tarsi Mūsų nuostabus sumanytas kolektyvas – eksperimentine tvarka – kad jie savąją Šviesą, kurią patyrė šitame pradiniame pasaulyje, neišbarstytų pavieniui, kad jie būtų taip pat gana dažnai sueinantys į bendrą kolektyvą. Todėl ir tie urantai, kurie jau po prisikėlimo turi galimybę žengti pirmyn, perdaug toli vienas nuo kito neatitolinami. Tiesiog viename ar kitame pasaulyje jie turi vietoje to, kad žengimas būtų spartinamas į priekį, jie turi šalutinių pareigų, kurias atlikdami įgija naujų patyrimų, kurie taip pat neprapuls. Tai yra dirbtinis sulaikymas, kad daugiau prisijungiant prie jau prisikėlusių urantų nedidelės saujelės, stiprėtų jų būrys, ir jų virpesių poveikis aplinkai. Tai nereiškia, kad jūs taip pat turėsite žengti visą laiką klasėmis – urantų klasėmis – tai reiškia, kad jūs perdaug vienas nuo kito neatitolsite, bet tuo pačiu tarsi palūkuriuosite tame pasaulyje, kuriame jūs galėtumėte jau žengti toliau, bet jūs įgijate šalutinių patyrimų, lūkuriuodami kol prie jūsų prisijungs kiti, o per tuos pasaulius, kuriuos jūs jau nužengėte, į juos jūs galite sugrįžti – sugrįžti – kad galėtumėte pabendrauti su tais urantais, kurie yra žemesniame pasaulyje, ir šituo stiprinti jų žingsnį, ir žengimą pirmyn, bet stiprinimas to žengimo į priekį taip pat atskleidžia ir gilesnę Įžvalgą, o gilesnioji Įžvalga diktuoja, kad jūs taip pat turėtume palaukti dar daugiau – esančių žemiau – urantų, kad jūsų būrys taip pat ir aukštesniame pasaulyje sustiprėtų, atitinkamu laiku prisijungiant, įgyvendinus savuosius patyrimus žemesniame pasaulyje esančių urantų.
Štai tas Mano numatytas eksperimentinis urantų žengimas suteikia tam tikrą laisvę, ir tą energinį bendrą lauką, kad kiekvienas iš jūsų turite tam tikrą pasirinkimą nužengti į aukštesnį pasaulį perdaug nenutolstant – nors potencialiai jūs tam esate ir pajėgūs – stiprinti savo žengimą pirmyn, bet tuo pačiu jūs lūkuriuodami, įgydami šalutinių patyrimų, pasirenkate savo išmintingais sprendimais ir sugrįžimą į žemesnį pasaulį, ir tuo pačiu tenai didesnėje apimtyje šlovinti Mus – Keturis Asmenis – ir tuo pačiu demonstruoti ir kitiems, kaip kolektyvinėje komunijoje yra šlovinamas Kūrėjas Keturiose Asmenybėse, kai jie šlovina – esantys aplinkui jūsų dvasiniai broliai – Vieną Tėvą. Štai jūsų tos kolektyvinės pastangos suteikia jums didesnį pasitikėjimą ir Manimi, ir savimi. Būdami tarpusavyje, jau vieni kitus pažinę nuo pat pradinio pasaulio, jūs turėsite galimybę didesniame kolektyve, urantų, prisipildyti iš kitų urantų energinės galios, ryžto, kad labiau atsiduotumėte Mano vedimui iš vidaus.
Toks Manojo Plano įgyvendinimas leis kaip tos naujos Visatos Naujojo Amžiaus Aušros Ištakas atvesti iki pat Rojaus krantų – atvesti, kad jūs stiprėtumėte ir kolektyviškai, ir tuo pačiu, kad jūs išliktumėte individualios asmenybės, kupinos savosios gyvos komunijos su Manimi, ir veikimo taip, kaip sumaniau visai kūrinijai, įnešant kiekvienam Mano Vaikui savo individualų Indėlį visumos Gerovei. Manasis eksperimentas yra pirmasis toks kūrinijoje – taip iš anksto rūpinantis Naujojo Visatos Amžiaus Ištakomis nuo paties žemiausio statuso Manojo sūnaus.
Štai todėl, atsakydamas į šitą klausimą, Aš jums galiu pateikti tiktai tokį vaizdinį, kad dabar jūsų dvasiniai broliai ir sesės adaptuojasi prie naujos aplinkos, būdami skirtinguose pasauliuose, bet tas, iš aukštesniųjų pasaulių pasiekęs urantas savojo patyrimo ir iššūkių įgyvendinimo laiptelį, sugrįžta į žemesnį pasaulį, kad stiprintų urantą, kuris ten žengia savuoju lygiu, ir tuo pačiu matytų, kad bendros pastangos taip pat leidžia jums pasireikšti drąsiau, ryžtingiau, visoje to pasaulio aplinkoje. Tai – jūsų patyrimų nauja įvairovė! Šitaip žengia – jūs turite turėti jau minty – tik urantai, kaip Naujojo Visatos Amžiaus Ištakos, kurios jau yra pradėtos Urantijoje, skirtos visiems – visai Mano Šeimai – ir skirtos labai iš anksto. O tokia, kokia bus jūsų apraiška, pasiekus Mane ant Amžinybės Krantų – Rojuje – jums iki pat tų pasiekimų bus daug akimirkų, kada jūs svarstysite šitą savo ateitį, tačiau ją galėsite patirti tiktai pasiekę Mane. Dabar jums poreikio sužinoti tai nėra, nes ir aplinka yra ne tokia, kad jus nukreiptų į tą tolimą, beerdvę amžinybę. Aplinka jums diktuoja iššūkius dabartyje.
Todėl jūsų Dvasinis Mokytojas – Manasis Ambasadorius – Algimantas – jums sakė – jūs turite būti su Manimi – būsena – kas akimirką, bet dėmesį sutelkti tiktai ties tuo veiksmu, kurį atliekate. Todėl smalsumas tiktai trukdo jums. Būkite žingeidūs, bet tiktai panaudodami naujas žinias visų Gerovei, sutelkdami save dar didesniam, ir glaudesniam komunijos ryšiui su Manimi, ir tuo pačiu, kad ryžtingėtumėte savo veiksmu su Manimi. Štai toks žingeidumas turi prasmės. Visa kita tai yra tiktai trumpalaikiai blizgučiai jūsų dabartiniam pamaloninimui.
Būkite Manyje savimi, nes Aš esu jūsų viduje visa savastimi. Pasireiškime drauge visumos Gerovei, ir jūsų labui – kiekvieno.

Algimantas – Ačiū Tau, Begaline Motina, už šį atsakymą-mokymą. Aš myliu Tave, kaip ir Visus Rojaus Tėvus, ir savo valią sulieju su Tavąja, Tėvo, Amžinosios Motinos, ir AŠ ESU Valia. Amen.

Ačiū Violetai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2021-10-26 14:30:14

Komentarai

... деньги правят миром.Вопрос-как долго?
Шри Сатья Сай Баба

Rimantas
2021-10-26 20:25:01[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal