Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Epochos ir Visatos Amžius, 2021 11 03

Mano mokymas apie Epochą ir Visatos Amžių, 2021 11 03

Mielieji, pasistengsiu jums paaiškinti Visatos Amžiaus ir Epochos sampratas. Epocha - tai dvasinio žengimo atitinkamo laiptelio - aukštesnio už praėjusį - pasiekimas mirtingojo sąmonės išplėtimu ir sudvasinimu. Mirtingojo gyvenime ne per akimirką įvyksta nušvitimas, tam reikalingos daugybės toje planetoje gyvenančių net ištisų kartų pastangos. Mirtingųjų epochos apgyvendintoje planetoje paprastai pereina per tokio lygio epochas - Pirmoji Epocha apima apie pusę milijono metų iki Planetos Princo atvykimo, antroji Epocha - atvykus Planetos Princui į Planetą ir pradėjus mirtingųjų kryptingą dvasinį ir intelektualų lavinimą Planetos Princo mokykloje. Trečioji Epocha prasideda atvykus Adomui ir Ievai, kad būtų sukurta violetinė rasė, daug imlesnė dvasinei Šviesai ir Tiesai, ir atsparesnė ligoms. Ketvirtoji Epocha prasideda atvykus į planetą Sūnui Arbitrui, kuris planetoje pasirodo suaugusiojo mirtingpojo pavidalu, ir tuo metu Planeta gauna papildomą Šviesos sustiprinimą iš šio Rojaus Sūnaus, kai planetoje tuo metu jau veikia du dieviškieji dvasinimo ir lavinimo centrai - Planetos Princo ir Adomo su Ieva. Penktoji Epocha prasideda, kai į planetą atvyksta Rojaus Sūnus su savęs padovanojimo misija - t.y. gimsta bejėgiu kūdikiu, kaip tą padarė mūsų Visatos - Nebadono - Sūnus Kūrėjas, Mykolas - gimęs Jėzaus iš Nazareto tapatybe. Šeštoji epocha prasideda atvykus Rojaus Trejybės Sūnui Mokytojui, ir štai septintoji Epocha jau Šviesos ir Gyvenimo tolimesnė Era, kada mirtingasis pasiekia tokią būseną, jog savąją valią sulieja su Kūrėju, ir gyvenimas visų Gerovei tampa jam Palaimos gyvenimu, tuomet tokio mirtingojo vidus pasiekia pradinį Šviesos ir Gyvenimo epochos etapą. Kada mirtingieji toje planetoje nušvis tokia pat dvasine Šviesa savyje, tada tokia visa apgyvendinta planeta įžengs į Gyvenimo ir Šviesos epochą. Ir kada visos 1000 apgyvendintų planetų, esančių Vietinėje Sistemoje, pasieks tokią epochą, tuomet tokia Vietinė Sistema bus įžengusi į Gyvenimo ir Šviesos epochos pradinį etapą. Žvaigždyne yra 100 Vietinių Sistemų - kada visos Vietinės Sistemos tame Žvaigždyne šitaip nušvis, kad jų visose apgyvendintose planetose mirtingieji bus pasiekę tokią dvasinę Šviesą, tada toks Žvaigždynas įžengs į Šviesos ir Gyvenimo epochą. Vietinėje Visatoje yra 100 Žvaigždynų. Kada visi tie vienas šimtas Žvaigždynų pasieks mirtingųjų nušvitimo tokį statusą apgyvendintose planetose, tada tokta Vietinė Visata įžengs į Šviesos ir Gyvenimo Epochą. Kiekviename Supervisatos Mažajame sektoriuje yra po 100 Vietinių Visatų - kada kiekviena iš šio vieno šimto Vietinių Visatų įžengs į Gyvenimo ir Šviesos Epochą, tada Supervisatos Mažasis Sektorius pasieks Gyvenimo ir Šviesos Epochą. Supervisatos kiekviename Didžiajame Sektoriuje yra po 100 Mažųjų Sektorių, kada tie vienas šimtas Mažųjų Sektorių pasieks Gyvenimo ir Šviesos etapą, tada toks Supervisatos Didysis Sektorius įžengs į Gyvenimo ir Šviesos epochą. Supervisatoje yra 10 Didžiųjų Sektorių, ir kada visi 10 Didžiųjų Sektorių pasieks Gyvenimo ir Šviesos Epochą, tada Supervisata įžengs į Gyvenimo ir Šviesos Epochą. Ir toks mirtingųjų nušvitimas bus visos Supervisatos apgyvendintose planetose, kurių Supervisatoje yra 1000 milijardų, arba vienas trilijonas. Kada šitaip nušvis Septynios Supervisatos - septyni trilijonai apgyvendintų planetų su mirtingaisiais, tada Didžioji Visata įžengs į Gyvenimo ir Šviesos Epochą. Šitokiu būdu dabartinis Visatos Amžius bus pasiekęs tokį lygį, kada bus pereinama į Naująjį Visatos Amžių, kurio išraiškos Epochinis Apreiškimas - Urantijos Knyga - neatskleidžia.
Rojaus Tėvai mane mokė, aiškindami, kad būtent Naujajame Visatos amžiuje ir bus pradėta garbinti Rojaus Trejybė Laiko ir Erdvės Visatose, t.y. už Rojaus ribų, nes šiuo metu toks dvasinis lygis egzistuoja tik Rojuje - Kūrėjo gyvenamojoje buveinėje, o Naujajame Visatos Amžiuje toks Kūrėjo Trijų Asmenybių garbinimas vis ryškiau skleisis dvasiniu nušvitimu iš Rojaus Trejybės kiekvienoje asmenybėje. Būtent Rojaus Tėvų Evoliucijos Planas ir numatė, kad Rojaus Trejybę sūnūs ir dukros imtų garbinti ne tik Rojuje, bet ir žemesniuose segmentuose - Laiko ir Erdvės Visatose. Tačiau tai, kad bus garbinama dar ir Visuminė Dievybė AŠ ESU, tai yra Rojaus Tėvų Evoliucinio Žaidimo kūrinijoje kūrybiškumo, ir net netikėtumo, pasireiškimas, pradedant garbinti Rojaus Trejybę-AŠ ESU ne nuo jau savąja kilme tobulų - iš Rojaus Trejybės tiesiogiai kilusių - sūnų ir dukrų, bet pradedant garbinti Rojaus Trejybę-AŠ ESU nuo paties žemiausiojo mirtingųjų asmenybės statuso - jeigu yra tarp mirtingųjų atsidavimas ir ėjimas pirmyn, dvasingėjant būsena, tiek, kad toks energinis impulsas iš Rojaus Tėvų ima skleistis Rojaus Tėvų vaiko Širdyje, tai visiškai nesvarbu, kur toks energinis impulsas surado tinkamą dirvą, jis visada yra palaikomas ir stiprinamas, kad ir koks būtų ankstyvas jo pasireiškimas konkrečioje aplinkoje, kuri toli gražu nėra tokio dvasingumo lygio pasiekusi - su Rojaus Tėvais yra įmanoma viskas ir visur, kas atitinka Rojaus Tėvų valią ir Evoliucinį Planą visumos Gerovei. Kadangi net dabartinio Visatos Amžiaus įgyvendinimas tepasiekė - galima sakyti - vos trečdalį nueito kelio, ar net dar mažiau, tai urantai ir tapo labai ankstyvomis Naujojo Visatos Amžiaus Ištakomis, nes Rojaus Trejybės-AŠ ESU garbinimas jiems jau tapo neatsiejama jų Gyvenimo dalimi, ir net Savastimi su Kūrėju. Čia reikia turėti omeny, kaip svarbiausią dalyką, jog Rojaus Trejybė-AŠ ESU mums ir numatė kelionę į Rojų, ir kaupiant patyrimus būtent garbinant Kūrėją Keturiuose Asmenyse - Keturis Šaltinius ir Centrus - ir su tokia vis augančia Kūrėjo Meilės Galia kiekviename pasaulyje ir kūrinijos segmente mes įgyjamais patyrimais pasieksime Rojų, sukaupęs tokį Meilės Galios patyrimą, kokio niekas iki tol šiame Visatos Amžiuje niekada nebuvo patyręs nuo pat Didžiosios Visatos, t.y. Septynių Supervisatų, organizavimo ir veikimo pradžios. O juk žengimas Gyvuoju Keliu garbinant Kūrėją - Rojaus Trejybę-AŠ ESU - nuo pat pirminio pasaulio suteiks mums daug galingesnį proveržį tiek Išmintimi, tiek Kosmine Įžvalga, tiek Kūrėjo patyrimais ir kūrinijos pažinimu ir Kūrėjo Energijos įisisavinimu negu garbinant vien tik Pirmajį Šaltinį ir Centrą - Tėvą, arbe net ir garbinant Rojaus Trejybės Tris Šaltinius ir Centrus
Taigi, mūsų viduje užsimezgė Naujojo Visatos Amžiaus Ištakos. Tad dabar nuo mūsų pačių gyvo ryšio su mūsų Rojaus Tėvais ir priklauso, kiek mes - kiekvienas asmeniškai - pasitikėsime savo Rojaus Tėvais, ir savimi, ir patys visada garbinsime Kūrėją ne vien tik kaip Pirmąjį Šaltinį ir Centrą - Tėvą - bet Keturis Šaltinius ir Centrus - Rojaus Trejybę-AŠ ESU, ir šito mokysime ir kitus, tiek Urantijoje, tiek ir per visą kelionę į savo gimtuosius namus - Kūrėjo Buveinę - Rojų. Ir nuo to priklauso, kaip Naujojo Visatos Amžiaus Ištakos ir liesis vis labiau į Gyvąjį Vandenyną iš Kūrėjo, kad jis ir pavirstų Naujuoju Visatos Amžiumi, nors Ištakos prasidėjo Urantijoje nuo urantų.
Taigi, kaip matote, nei epocha, nei Visatos Amžius neturi laiko matavimo, nes tai yra kokybinė ir dvasinė asmenybės būsena su Kūrėju. Jos negalima matuoti fizinėmis ir materialiomis sampratomis ir prietaisais. Tai aukštesnė kategorija - Kūrėjo dovanojama dvasinės Šviesos Būsena asmenybės viduje už tokias gyvas asmenines pastangas, kad toji asmenybė nebegali būti be Kūrėjo nė akimirkos. Aišku, galima nustatyti dvasinio švytėjimo skleidžiamus energinius virpesius, ir jų galią, tačiau šių virpesių energinis laukas - tai tik išorinis energijos apvalkalas toje asmenybėje ar toje vietoje, bet Gyvojo Turinio - Kūrėjo sūnaus ar dukros būsenos - negali pajausti Kūrėjo Meilės patyrimu - tai prieinama tik tiesioginiu gyvu asmenybės - sūnaus ar dukros - ryšiu su Pačiu Kūrėju.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas.

Algimantas
2021-11-03 12:22:27

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal