Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Lietuvoje bus, Brolystės Gyvas sodas, o vėliau – ir visoje planetoje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2021 09 18

Algimanto pamokomasis žodis – Lietuvoje bus, Brolystės Gyvas sodas, o vėliau – ir visoje planetoje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Vilniuje 2021 09 18

Mylimieji, tiems, kurie žiūri youtub‘e, sakau – mano vardas Algimantas. Sakau mokymus, dvasinius, gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje - vienintelėje pasaulyje, ir ji apims visą pasaulį. Šiandien ji yra Lietuvoje. Ateis toji karta, kuri visuose planetos kraštuose garbins Kūrėją Keturiuose Asmenyse, gyvojoje Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje. Toji diena išaus, mes esame tos dienos aušra - pirmieji spinduliai.

Kūrėjo kūrinija sumanyta bendradarbiavimui Brolystėje. Yra milžiniška gausa įvairių angelų kategorijų. Na, atrodytų – angelas, angelas, ir užtenka, bet Kūrėjas sumąstė įvairias angelų kategorijas. Sumąstė tam, kad būtų kiekviena kategorija vystoma atliekant tai kategorijai numatytą užduotį, net sakyčiau, funkciją – funkciją, kuriai atlikti ir reikalingas parengimas, susipažinimas su Tikrove, Kūrėjo veikimu kaip Energijos Šaltiniu, ir tuo pačiu savo asmeniniu sugebėjimu, bendradarbiaujant su kitomis kategorijomis, įgyvendinti numatytą užduotį būtent toje kūrinijos dalyje, ir konkrečiame tos kūrinijos plote, toje teritorijoje. Visa kūrinija yra materiali, veiksmai vyksta planetose, kurios yra materialios, ir yra didžiulė dalis angelų, kuri skirta mūsų, mirtingųjų, turinčių materialų pavidalą, pagalbai - kaip dalis Apvaizdos. Apvaizda - tai dalis kolektyvo, skirta mūsų, mirtingųjų, pagalbai. Įvairių kategorijų ten yra asmenybės.
Mes esame mirtingieji - vienos kategorijos - turintys materialų pavidalą, vertikalią stovėseną, dvi kojas, dvi rankas, vieną galvą. Tuo tarpu smegenų pusrutuliai yra jau priklausomai nuo mūsų tipo – keli. Yra vienas pusrutulis, yra du pusrutuliai, yra trys pusrutuliai. Mūsų planetoje yra tarpinis variantas – visi mirtingieji turi du pusrutulius. Ir štai šitų smegenų dėka vyksta mūsų viso materialaus organizmo valdymas.

Garbinimo dalyje aš girdėjau, kaip viena mūsų dvasinė sesė ištarė mintį – mes esame materialūs, mūsų būvis yra materialus, mes turime savo vaikus, ir jais rūpinamės, globojame juos. - Iš tikrųjų tai yra pradinis mūsų statusas – materialus - bet mes esame dvasios. Ir mūsų tie vaikai, iš tikrųjų, kada mes pakylame į aukštesnį, dvasinį Įžvalgos laiptelį, mes ir žvelgiame ir į savo vaikus kaip į Vieno Vienintelio Kūrėjo visai kūrinijos dvasinei Šeimai tikruosius vaikus. Ir jie tampa mums dvasiniais broliais ir sesėmis, bet mes turime didesnį patyrimą, mes turime gilesnę išmintį – tie, kurie turi analitinio mąstymo. Ne visi tėvai turi analitinį mąstymą. Deja, absoliuti dauguma tėvų neturi analitinio mąstymo, nes jis nebuvo ugdomas. Materialus mirtingojo protas linkęs tinginiauti. Jeigu nebūtų alkio pojūčio, šilumos poreikio, mirtingasis tinginiautų, nieko nedarytų. Bet jį išorinės sąlygos ir vidinė alkio būsena priverčia – priverčia – pajudėti, pakrutinti tas materialias smegenis – kaip surasti maisto ir kaip surasti pakankamai šilumos šitam materialiam pavidalui, kuriam šiluma reikalinga. Toks Kūrėjo sumanymas. Bet Kūrėjas sumanė tam užtikrinti maisto kokybę, gausą, šilumą, per statinius, kad vyktų bendradarbiavimas tarpusavyje, Brolystėje. Bet šito neįmanoma pasiekti neatradus paties Kūrėjo - Energijos Šaltinio ir Centro - Širdyje - savyje - nes dabar yra daug įvairių moralinių nuostatų – vienos tinka musulmonams, kitos tinka krikščionims, trečios tinka budistams, ketvirtos – judėjams - net moralės pagrindo nėra – jis yra suskaidytas. Jeigu jūs paimsite virvę, jūs galite su ja daug ką pasiekti savo materialiame gyvenime, daug kur panaudoti, bet jeigu jūs ją išpinsite ir turėsite atskiras virvės gijas, tos gijos neatliks virvės funkcijos. Lygiai taip pat jeigu jūs turite atskiras vyteles, jos išdžius, ir iš esmės, pus, jeigu bus atviroje vietoje - nuo lietaus, temperatūrų skirtumo, jos supus, sunyks, sueis į žemę. O jeigu jas supinti – ir išeis krepšys, jūs jį galite panaudoti – jūs galite panaudoti nupynę kėdę – jeigu mokate, galite lovą nusipinti, kūdikiui lopšį nupinti. Štai, tos pačios vytelės, o jau jų sistema, suvesta į tam tikrą funkciją - atlikti atitinkamą priemonę - ji yra jau energiškai įgavusi Kūrėjo tam tikrą išraišką, pasireiškimą, kokį suteikė Kūrėjo vaikas - dukra ar sūnus - iš tų pradinių vytelių arba iš virvės atskirų siūlų gijų. Tai štai, visa tai vyksta arba mūsų materialių rankų dėka, ir mūsų smegenų kūrybiškumo, arba tas kūrybiškumas sukuria instrumentus, įrangą, tada galima panaudoti įrangą ir išausti iš tų atskirų siūlelių, išausti drobes, išausti įvairias kitas įmanomas iš tų įrenginių ir įvairių žaliavų nuostabias priemones mūsų pačių ir šilumos užtikrinimui ir mūsų kūno pasotinimui.
Kai aš sakau - išaustos drobės - tai yra kūryba, plačiąja prasme – joje yra ir žemdirbys, sėjantis grūdą, imantis derlių, malantis tą grūdą – bet visa tai turi būti apjungta į Brolystės dvasią, kuri įmanoma tiktai atradus Kūrėją savo viduje. Tiktai jos dėka ta būsena, kuri suteikia milžinišką dvasinį užtaisą, ir tas mirtingasis įgyja papildomos Galios ir Energijos savo kūryboje pasireikšti Visumos Gerovei, Visumos Labui. To neįmanoma pasiekti be Šventovės, be Gyvosios Religijos. Civilizacija neegzistuoja be religijos ir kultūros. Šitos dalys - dvi - neatsiejamos nuo bet kokios asmenybės – ar ji turi išorinį materialų apvalkalą, ar sielos tapatybės lygiu, ar bus jau dvasios formą įgijusi, aukštesnio energinio dažnio išorinį pavidalą. Asmenybė jau ir dabar turinti materialų pavidalą yra dvasia amžinoji. Tai yra dovana, iš Kūrėjo.
Ir štai, kultūra ir religija yra visur – ir po prisikėlimo bus, ir Amžinybės Centre - Rojuje - bus kultūra ir religija. Ir mūsų studijos bus per visą amžinybę, jos niekada nesibaigs. Mes studijuosime ir veiksime atitinkamuose segmentuose, atlikdami užduotis visumos Gerovei, to segmento, kuriame mes turėsime tą užduotį įgyvendinti – tai gali būti užduotis visos Supervisatos mastu. Štai, viso šito darinio, kurį mes matome pakėlę į dangų akis, kurio skersmuo yra penki šimtai tūkstančių šviesmečių – tai yra kas sekundę skrendant tris šimtus šešiasdešimt tūkstančių kilometrų greičiu – ir perskristi Supervisatos skersmenį, reikia penkių šimtų tūkstančių metų. Štai, jeigu bus užduotis skirta šitos Supervisatos Gerovei, Evoliucijai, atitinkamai mes turėsime kitus mūsų dvasinius brolius ir seses, kurie mums atitinkamai atlikdami savo funkciją, pagal savo statusą – dvasinį statusą - bendradarbiaujant brolystėje, padės mums. Tik bendromis jėgomis mes galėsime įgyvendinti tą užduotį, ir tai dar mums papildoma pagalba bus suteikta iš paties Rojaus. Mes turėsime galimybę visą laiką konsultuotis – konsultuotis su aukščiau esančiais šaltiniais, kurie ir bus, vėl pagal savo statusą dvasioje, atitinkama Kūrėjo išmintis, Įžvalga, arba reikalingas energinis pats tas veiksmo teorinis paaiškinimas.
Visa Kūrėjo sumanyta Evoliucija ir yra per visą amžinybę žengimas į aukštesnį laiptelį, panaudojant bendradarbiavimą Brolystėje. Dėl to ir angelai yra ir mums skirti – yra Nacijų Angelai, Bažnyčių Angelai, Angelai Serafimai, bet jie turi tas funkcijas tiek tobulai išvystę, kad jie ir suteikia mums būtent tą pagalbą, išsaugant ir naciją, ir religiją, net ir tautą. Bet čia yra sąlyga – jie niekada savo paslaugų neperša. Mes turime, patirdami tą vedimą iš vidaus, štai ir pradėti kreipti savo mintis, savo troškimą, bendradarbiaujant su jais, įnešti savo asmeninį indėlį, kad šita Tauta išliktų Šviesoje, turinti ir religinį, ir kultūrinį pamatą – Kūrėją – Kūrėją.
Dauguma tautų – tarp kitko ir lietuvių tauta – puoselėja praeitį, istoriją, ir tuo pasitenkina, iš istorijos ima paveldą, kurį laiko pagrindu. Čia yra klaidingas požiūris – tik Kūrėjas yra Pagrindas. Istorija, tai yra toji akimirka, kuri mums davė pamatą, ant kurio užlipę, mes jau klojame tą gyvąjį laiptelį Gyvosios Religijos, Apreikštosios Religijos, Kūrėjo Rojaus Trejybės-AŠ ESU tikrovės pamatą, kada esame atradę Kūrėją savo viduje, Širdyje, ir šitoje Širdyje pulsuoja Kūrėjo energinės galios aukščiausio energinio dažnio virpesiai, kokį dažnį gali pajausti tą akimirką mūsų tapatybė. Bet tas energinis dažnis, priklausomai nuo mūsų būsenos su Kūrėju, pulsuoja, ir mūsų siekinys turėtų būti visą laiką į ryškesnę Šviesą, į aukštesnį dažnį, kad mes stiprėtume susiliejimu su Kūrėju, kad mūsų ryžtas, dvasia, drąsa būtų visą laiką aktyvūs, ir veiktume tada bendradarbiaudami Brolystėje visumos Gerovei – Lietuvos, pirmiausia, Gerovei, kadangi mes turime šitą kraštą kaip lašelį tyro gintaro ant delno – kaip sakė Salomėja Neris, nuostabi poetė – mes turime jį saugoti – saugoti. Mūsų mažai, bet mes turime Kūrėją, atrastą savyje. Dėl to mes esame tas Spindulys, ta Šviesa visam pasauliui! Dabar tuo sunku patikėti, ypač sujauktomis aplinkybėmis, bet tai yra Tiesa, ką aš sakau, nes aš žinau, ką sakau. Ir žinau, ką darau. Darau taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus, ir aš žinau, koks bus rezultatas – Brolystė – Brolystė, kada manoji Evangelija – Kūrėjas yra Realus, Gyvas, kiekvieno viduje gali būti atrastas – o Jis bus atrastas, kiekvieno Širdyje ir Širdimi. Ir Brolystės Gyvas Sodas bus iš pradžių Lietuvoje, vėliau bus planetoje. Amen.

Ačiū Vitai už iššifravimą.

Telydi jus Kūrėjo Palaima ir Ramybė, ir mano Broliškas-Tėviškas apkabinimas. Amen

Algimantas
2021-11-11 20:21:59

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal