Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Visuminės Dievybės AŠ ESU mokymas, atsiliepiant į Vandos pageidavimą išgirsti sustiprinantį Žodį, suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Pakalniuose (Utenos rajonas), 2022 03 13


Algimantas – Mylima Visumine Dievybe AŠ ESU, Tau dvasinė sesė, Tavoji dukra dvasioje, Vanda, pateikė klausimą, tiksliau pageidavimą išgirsti Tavo Žodį, mus sustiprinantį. Aš esu pasirengęs Tavąjį Mokymą perteikti savo lūpomis, kad galėtų jį išgirsti ir kiti nuoširdūs Tavo vaikai, siekiantys tos Gyvosios Šviesos, gerdami ją Širdimi, skaitydami ar klausydami.

Visuminė Dievybė AŠ ESU – Mano mylimieji Vaikai, tas buvimas – AŠ ESU – apimant visą Amžinybę Savyje toje pačioje akimirkoje, tai yra branda be jaunystės ir senatvės. AŠ esu Visa Branda visa ko visada dabartyje, ir Aš jus taip pat brandinu, kaip Mano dabartinius Vaikus, kurie Evoliuciniame procese tik pradedate žengti pirmąjį žingsnį šitame pradiniame pasaulyje.
Jūs nepasitikite savimi – nepasitikite – ir labai dažnai nuskriaudžiate save dėl nepasitikėjimo, kuris neturi jokio pamato arba tiesioginės priežasties, kad jį patirtumėte. Tiesiog jums stinga patyrimo bendraujant su Manimi, ir veikimo drauge su Manimi. Kada veikimas tampa jums įprastas, kada jis tampa nebe iššūkis, o tiesiog jūsų savastimi, tuomet jūs jaučiatės pasitikintys, ir su Manimi jūs bendraujate daug stipriau, kada reikia aptarti kokį nors reikalą, kuris jau jums yra pažįstamas, suprantamas. Kada jūs siekiate naujo laiptelio, jūs turite daugybę klausimų į kuriuos negalite sulaukti atsakymo net ir iš Manęs, nes sudėtingesniam klausimui reikalingas ir sudėtingesnis atsakymas, kuriuo jūs galėtumėte pasinaudoti, o jūsų nepasitikėjimas tiesiog užgožia jūsų Širdies Vožtuvą – jis užsiveria – ir dėlto jums kiekvienas naujas iššūkis atrodo kaip neįveikiamas kalnas – per status, per aukštas, užstojantis saulę – ir jums atima tai jėgas.

O, žinokite, net ir nakties tamsoje AŠ esu nenustelbiama Šviesa, ir esu jūsų viduje!

Kada jūs matote išorėje nepalankų pasaulį, kuris dar gi priešiškai nusiteikęs, ir agresyviai išreiškiantis tą priešiškumą, jūs akimirkai užmerkite akis, kad atsidurtumėte gyvoje jungtyje su Manimi, Aš jus apšviesiu tą pačią akimirką – tai neužtruks – užtenka akimirksnio, kad aš pasiekčiau jūsų vidų iš vidaus su Savo Žodžiu, kurį jūs ir galite garsiai ištarti tam, kam jis reikalingas arba sau pasakyti, kad jūs išgirdote Mane iš vidaus, kad tai yra Manoji jums teikiama Mintis, ir jūs ją pakartojate balsu, padėkodami Man.
Aš esu Tas, Kuris Dabartį apjungiu su Praeitimi ir Ateitimi, todėl jums yra – amžinybė, Man yra – dabartis. Jūs einate link Amžinybės, ir dabartinis pasaulis jums atrodo pilnas konfliktų, tamsos kryžkelių, susipainiojimo, ir pasimetimo, ir jis yra šitoje akimirkoje. Bet Dabartyje jūs Man - tai, kas yra – Šviesos pasaulis, kuriame įsikūnijo Manasis Sūnus Kūrėjas, jūsų dvasinis brolis aukštesniu statusu, jums žinomas Jėzaus iš Nazareto tapatybe, ir šitame pasaulyje pati ryškiausia buvo paskleista Šviesa, ir tai yra toji žinia, kuri Mane pasiekė. Jūsų tamsa, vargai, net ir besiliejantys karai Manęs nepasiekia – nepasiekia ne dėl to, kad Aš nesidomiu jūsų kasdieniu gyvenimu, bet Aš gyvenu apglėbęs Amžinybę, ir Aš esu toje Dabarties Akimirkoje, jums pasiekus Šviesos etapą šitame visame pasaulyje. Aš Save modeliuoju, nekeisdamas Savęs, visą laiką Savąja Meile, liedamas ją, ir tuo pačiu būdamas Savimi. Todėl ir jūs bet kurioje aplinkybėje esate Manieji Vaikai, ir modeliuojate save, liedami Manąją Meilę, kuri nuspalvinta jūsų patyrimu, ir toji Meilė – nedaloma. Ji nediskriminuoja Manųjų Vaikų. Ji yra skirta visiems vienodai. Todėl ir jūs nebijokite lieti save tai aplinkai, kuri yra iš tikrųjų šios akimirkos – žmogiškąja prasme – požiūriu – sujaukta, apimta pasimetimo, konfliktų, vaidų, karų. Bet jūs esate Amžinybės Vaikai – Manieji Vaikai – todėl Aš jus iškeliu virš tų konfliktų, virš karų! Nesaistykite savęs su šitais karais, kaip ir Jėzus nesaistė savęs su jokiais politiniais junginiais, judėjimais. Jis atsisakė net vadovauti Nazareto jaunimui kovoje prieš jo gentainių pavergimą. Jaunimas troško veiklos, bet Jėzus turėjo Įžvalgą, suprasdamas, kad tas judėjimas pralaimės, nes fizinė galia yra engėjų pusėje. Todėl ir jūs, žinokite, nors jūsų yra mažai, bet jūs esate stipresni už tuos, kurie sudaro žmoniją, jūsų dvasinius brolius ir seses, neinančius link Manęs, ir su Manimi. Todėl nesaistykite savęs su jais, nešvaistykite energijos niekam kitam, tiktai Man atiduokite, o Aš jus nukreipsiu, ką ir kada jūs turite kalbėti, kokį veiksmą atlikti. Jūs matysite iššūkius, ir noriai juos įsisavinsite su Manimi. Šitas nuostabus gyvenimas jums yra skirtas ne kankintis, ne liūdėti, o džiaugtis savuoju žingsniu, stiprėjimu, gyvu ryšiu su Manimi, ir pasireiškimu taip, kaip Aš jus vedu iš vidaus, stiprindamas, ir tuo pačiu akindamas elgtis ryžtingai, ir išmintingai visada, ir visur.

Išmintis – yra Manoji Savybė.

Todėl Aš jums ir atiduodu Savąją Išmintį, kurią jūs geriate iš Manęs, atidarę Širdies Vožtuvą. Tik nuoširdus Manasis sūnus pajunta Manąją Išmintį, ir tuo pačiu atsiranda Kosminė Įžvalga. Todėl jūs tada ir galite numatyti savųjų veiksmų pasekmes toli į priekį, ir tuo pačiu prisidėti prie Manosios Evoliucijos įgyvendinimo dar prasmingesniu gyvenimo pasireiškimu savojoje aplinkoje. Ir jūs turite patirti pasimėgavimą dėl savosios veiklos su Manimi! O šitą būseną suteikiu Aš. Kur jūs bepažvelgtumėte, ką bepamąstytumėte, visuomet, jeigu jūs patiriate nors mažiausią minties užuomazgą Gėrio ir Šviesos kryptimi, visa tai yra iš Manęs. Todėl visada, tik į Mane atsirėmę, jūs pajausite pasitenkinimą, kad žengiate Gyvuoju Keliu, ir žengiate ne bet kaip, bet taip, kaip vedu jus Aš iš vidaus. Jūs neturite Supratingesnio, Išmintingesnio Mokytojo negu esu Aš, o būdamas jūsų viduje, Aš jums esu prieinamas. Kodėl jums Juo nepasinaudoti nuolat? O dar geriau – susilieti – kad visą laiką girdėtumėte Mane, ir prabiltumėte Manimi, net ir jums neprašius. Štai jūsų pastangos per atitinkamą laiką vainikuos tokį jūsų asmenybės pabudimo laipsnį, ir tada jūs būsite užtikrinti, kad kiekvieną Mano Virptelėjimą, jūs aiškinsite tiktai savuoju atsivėrimu Man.

Nėra jokio atodūsio be Manęs!

Būkite Manyje patys gyvai gerdami tą oro – tyro oro – gurkšnį, kuris reikalingas jūsų fizinei gyvybei, bet asmenybė geria Mane – Gyvą – nes ji pati yra iš Gyvasties, kurią teikiu Aš. Dėl to Aš ir esu Visumos Šaltinis – Visuminis! Ir jūs esate taip pat kaip Manasis atkartojimas, dalindami Manąją Šviesą kitiems, kurie yra nuoširdūs Vaikai, ir taip pat prisipildo to paties, jūsų teikiamo, Manojo Šaltinio Gyvojo Vandens, gavę iš jūsų. Jūs tuo pačiu tampate jiems matomu šaltiniu.
Niekada neabejokite nei savimi, nei Manimi. O kad jūs pasiektumėte tokią būseną, jūs turite būti nuolatiniame gyvame ryšyje su Manimi. Kokius darbus beatliktumėte, tie darbai turi būti kaip procesas ant Manojo Pamato, bet jūs tą turite liudyti būsena iš vidaus – ne protu, kuris yra jūsų smegenų pasireiškimas, bet – būsena, asmenybe, savimi. Visa tai patirti nuolat reikalaus jūsų dar didesnių pastangų, bet jūs esate tam pasirengę, ir tuo pačiu žinote, kad tik per Mano gyvą pojūtį jūs galite būti užtikrinti, kad visada išliksite nepažeisti, nes Aš esu jūsų Apsauga, ir tos Apsaugos Garantas. Štai kodėl jūs turite laikytis Manęs ne taip, kaip vaikas įsitvėręs prie mamos ar tėčio, bet jūs turite panirti į Mane kuo giliau, kad jaustumėte pilną kvėpavimą Manimi. Būkite su Manimi, ir Manyje, o Aš esu jūsų viduje. Mes esame Dvasinė Vienovė – esame susilieję dvasioje. Ir Aš jums atidaviau Savąjį Dieviškumą - padovanojęs Minties Derintoją - ne šiaip sau, o tam, kad jūs jau šitame pasaulyje patirtumėte tą būseną, kuri liudija Dvasinę Vienovę su Manimi, o Aš jau toliau jus vesiu pas Save.

Algimantas – Ačiū Tau, mylimas AŠ ESU, už šitą sustiprinimą-mokymą. Manoji valia sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Amžinosios Motinos, ir Begalinės Motinos. Amen.

Telydi mus Kūrėjo Ramybė, ir Palaima.
Su Meile

Violeta
2022-03-15 21:01:19

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal