Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Tėvo mokymas, paaiškinantis Jo nurodymą – Būkite tobuli, net ir tokie tobuli, koks Tobulas Esu Aš! – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2022 05 21


Algimantas – Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, Tavasis sūnus, Valdas, pateikė tokį klausimą, ir aš norėčiau perteikti Tavo atsakymą savo lūpomis, kad jį išgirstų ir kiti. Tu davei mums nuostatą – Būkite tobuli, net ir tokie tobuli, koks Tobulas esi Tu. Ir mes klystame, darome klaidų – daug – juntame tas pasekmes. Kaip suderinti visa tai – tobulumo siekimo, kur klaidų neturėtų būti, ir klaidų darymą, siekiant tobulumo?

Tėvas – Mano mylimiausias sūnau, ir visi Mano mylimiausi Sūnūs ir Dukros, Aš jaučiu tą nuostabų virpesių antplūdį iš jūsų – antplūdis virpesių, liudijančių Mano Vaikų nuoširdų atsivėrimą Man, ir šitame atsivėrime prisipildantį Manimi. Šitokia jūsų patiriama būsena ir fiksuoja mūsų vienovę dvasioje – vienovę, kurią Aš pripildau pasiųsdamas ir Savo Tobulumą jums kiekvienam. Kiek jūs atveriate save Manajam Tobulumui, tiek jūs esate tobuli Manimi. Tačiau, kada jums reikia tą tobulumą pritaikyti sąmonės lygiu, tai nėra toji gyvoji komunija, kurią jūs patiriate garbinimo akimirką, kada neturite nė šešėlio savanaudiško prašymo, kada jūs išreiškiate tos akimirkos savastį, kaip Manasis Sūnus ar Dukra. Jūs per viršsąmonę pajuntate Mano Tobulumo pasireiškimą jumyse – viduje – su atitinkama transformacija į jūsų protą, kuris gali priimti atitinkamo energinio dažnio virpesius, atitikmenį.
Manasis Tobulumas – kaip Tobulumo Šaltinio – pasireiškia visaapimančia išraiška tik Manyje. Aš šito Tobulumo lygio negaliu paskleisti niekam! Tik Savyje Aš esu Šaltinis ir Centras tokios apimties Tobulumo, kokios niekada nepasieks nė vienas Manasis Sūnus ar Dukra, kad ir kaip jūs eitumėte per Evoliucines pakopas, jau stovėję betarpiškoje Manojoje Akivaizdoje – Rojuje – ir tolimesniame Amžinybės Gyvajame Kelyje, būdami ištobulintais Ribiniais, siekdami aukštesnio laiptelio įsisavinimo kaip Absonitai, dar vėliau kaip Absoliutai, dar vėliau kaip Viršabsoliutai, ir taip graduojant iki Begalybės jūsų žengimą į Manojo Priesako pateikimą jums – Būkite tobuli, net ir tokie tobuli, koks Tobulas esu Aš! – įgyvendinimą. Kadangi jis niekada negali baigtis, nes tokiu atveju kūrinija sustotų, nebebūtų judėjimo ne tik dvasioje, bet ir materijoje, nes dvasia – sustojusi – negali veikti materijos, kuri yra judesyje, o juk materija remiasi į dvasią – ne materija diktuoja dvasiai, bet dvasia materijai.
Juk Aš esu Dvasios Šaltinis, ir kūrinija kilusi iš Manosios Energijos, materialia išraiška pasireiškianti planetomis, saulėmis, jūsų atžvilgiu, kuri šildo taip pat energiniais virpesiais, ir apšviečia planetą, kurioje esate jūs materialia išraiška, nors dvasinės asmenybės, jau dabar turinčios Mano jums padovanotą Tobulumą, bet ir kaip asmenybės savojo tobulumo jūs niekada neįgyvendinsite, kad jis būtų sustabdytas kaip pilnatvės akimirką, kurios niekada nebūtų įmanoma išplėsti, ir pratęsti. Todėl potencialas visą laiką bus dar didesne dalimi neatskleistas, palyginus su nueitu, ir atskleistu, įsisavintu Keliu, nors jūs jau žengsite per daugybę aukštėjimo pakopų, ir būdami net ir santykinai neklystantys, o tobuli, bet tiktai vienos pakopos apimtimi – kaip Ribiniai – kaip Absonitai jūs vėl galėsite save išplėsti – išplėsti – tuo pačiu pagerinti ir Manosios Energijos įsisavinimą, ir jos paskleidimą aplinkoje visumos Gerovei. Reiškia, jūs galėsite pagerinti tą veiksmą, kuris ir suteiktų ryškesnę Šviesą aplinkai.
Juk klaida tai nėra – nėra jūsų prasme – suprantamas blogis, kada jūs įvertinate charakterį, kaip blogą ar gerą. Tas, kuris atlieka blogio veiksmą, jūs pavadinate blogu, gerą veiksmą atliekantis – jūsų samprata – yra geras žmogus. Tuo tarpu, Manąja Išmintimi, blogis yra tiktai netobulai atliekamas veiksmas, ir tai yra tik klaida. Kada Mes graduojame blogio išraišką, Mes ją sakome, įvardindami kaip klaidą, ir tuo pačiu aukštesnio – arba dar didesnio – nusigręžimo nuo Manęs atveju, kaip nuodėmę, kada yra sąmoningas blogis, ir dar ryškesnę tamsą, nors tas pats ryškumas daugiau yra taikomas Šviesos apibūdinimo atžvilgiu – tuo tarpu, tamsa, būdama pasireiškiančia savo tirštuma, ir būdama tankesnė žemesniais virpesiais, nepralaidžiais Šviesai, negali būti ryškesnė, tiesiogine prasme, nes ji nėra sklindanti Šviesa. Ji – daugiau tamsos bedugnė, tamsos pelkė, ir liūnas. Tai štai, joje gali pasireikšti piktybinis blogis maištu prieš Mane, neigiant Mano buvimą tiek kūrinijoje, tiek ir Mano Sūnuje arba Dukroje.
Kada jūs gaunate iš Manęs Manąją Tobulą kokybinę išraišką – Dvasią – Minties Derintoją – Manoji Kokybė yra jūsų suteikta, susiliejant su Minties Derintoju jūsų asmenybei. Aš sumaniau jums tokį nuostabų dvasingėjimo procesą dar turint – turint – jums materialų apvalkalą. Bet tam sustiprinimui, ir palengvinimui Aš suteikiau ir Minties Derintoją – Savąją Dvasią – kurį – kaip ikiasmenį – pasiunčiau į jūsų protą, kad jis žadintų kiekvieną iš jūsų Šviesai. Ir, kada jūs imate patirti jos veikimą, jūsų asmenybei pabudus dvasinei Šviesai, jūs netampate tobuli savo pradine išraiška – per akimirką jūs nenušvintate Manuoju visu Tobulumu. Jūs net ir dabar, norėdami nuoširdžiai patirti kuo gilesnį su Manimi susiliejimą, gyvą ryšį, jį visą laiką galite pagilinti, dėdami daugiau pastangų. Reiškia, šiandien, koks bebūtų gilus ryšys, rytoj gali būti išplėstas, pagerintas, o tai reiškia – šiandien dabartinis ryšys, žvelgiant iš rytojaus, bus traktuote traktuotinas kaip klaidingas ryšys, nes to tikrojo, ir tobulo ryšio pagerinti būtų nebeįmanoma. Tik kas yra klaidinga, jūs galite ištaisyti, ir šituo ištaisymu pagerinti tiek savo veiksmą, tiek ir to veiksmo paliekamą pasekmę. Juk net ir materialiai argi jūs galite įkalti plaktuku vinį iš pradžių nepadarydami klaidos, net nepataikydami į vinies galvutę arba įkaldami visą vinį, jam niekada nesulinkus? Tiktai patyrimas, praktika jums leidžia patirti vis geresnį veiksmo atlikimo standartą, kokį gali patirti tuo metu jūsų asmuo. Koks bebūtų veiksmas, Evoliucija numato to veiksmo pagerinimą arba išvis šitos Krypties atsisakymą, gavus kitokį sprendimą. Tai štai, pats Siekinys atitinka Manąjį jums nurodymą – Būkite tobuli, net ir tokie tobuli, kos Tobulas esu Aš! Siekinys – tai jums suteikta Kryptis-Vektorius, ir Manoji – viduje – energinių virpesių išraiškos motyvacija jūsų veikimui.
Jeigu Aš jums pasakyčiau – Aš esu Tobulas, ir jūs niekada Manojo Tobulumo nepasieksite, ir jūsų asmenybė, turinti Manojo Charakterio Savybių potencialą, niekada neįgyvendins šito Mano suteikto priesako, kiek jūs turėtumėte savo viduje sustiprinimo siekti tokio tobulumo, ir tuo pačiu Manojo Charakterio Savybių savojoje asmenybėje, kaip jūsų charakterio pasireiškimo aktualo, paverčiant tas savybes iš potencialo į aktualą? Kiek jūs būtumėte motyvuoti tokia išraiška, jums atskleista perdaug ryškia Šviesa – Manęs jūs nepasieksite visu tobulumu, Manojo Asmens atžvilgiu, ir savęs niekada neatskleisite kaip Manasis Atvaizdas Manųjų Charakterio Savybių pasireiškimu? Jūs neturėtumėte visiškai motyvacijos.
Kada jūs esate jau pažengę šitame Kelyje, prisipildę Manosios energinės Šviesos dvasioje, kada jūs jau patyrėte daugybę įvairių epizodų tiek savo būsena, tiek savo studijomis, tiek savo įžvalgos pritaikymu aplinkoje, jūs visą laiką vadovvotės ta nuostata – Būkite tobuli, net ir tokie tobuli, koks Tobulas esu Aš! Šita nuostata jus visą laiką traukė, ir traukia – pažadintus – į Manąjį Tobulumą. Tačiau jūs galite mąstyti – kaip ir šitas klausimas, pateiktas Man, liudija mąstymo tam tikrą Įžvalgos pasireiškimą – tarsi ir negalima suderinti tobulumo siekimo, ir klaidoje šitokio siekimo. Todėl Manasis Mokymas ir yra jums suteikiamas tam, kad galėtumėte, taisydami klaidą, tai reiškia – Mano samprata blogį – priimant išmintingesnį sprendimą, jūs šitaip siekiate tobulumo. Tačiau, jeigu jūs atidžiau klausėte ir Manojo sūnaus, jūsų Dvasinio Mokytojo Algimanto, mokymų, jo dažnai buvo teiginys išplečiamas – Visuminio Tobulumo niekada jūs nepasieksite! – Visuminio – Manęs – kaip Asmenybės supratimo, jūs taip pat nepasieksite, ir savosios asmenybės jūs negalėsite atskleisti iš potencialo į aktualą visumine išraiška, nes tuomet sustotų visa Mano sumanyta Evoliucija. Jums nebeliktų motyvacijos toliau egzistuoti, nes nėra ko daugiau siekti. O mylint, kaip ir aritmetinėje skaičių sekoje – prie begalybės išrikiuotų skaičių jūs visuomet dar galėsite pridėti vienetą, kad ji toliau tęstųsi. Taip ir Meilėje – kiek jūs bemylėtumėte, jūs galite tą Meilę dar padidinti, pagilinti, išaukštinti! Ir per visą Amžinybę jūs niekada nepasieksite Manosios Visuminės Meilės pasireiškimo jūsų viduje, nes ir jūsų asmenybė – visumine prasme – nėra pripildyta Manosios Meilės iki galo, iki pilnatvės, nes tada asmenybė nebetektų egzistavimo prasmės – ji tada būtų statinė.
Manoji Evoliucija yra judėjime – nėra statikos!
Todėl pats nurodymas jums būti tobuliems, net, koks tobulas esu Aš, tai – nurodymas motyvuoti jus Meilės Galia. Įsivaizduokite, kokio tai dvasinio ryškumo teiginys, kai Aš jums nurodau, kaip Saviesiems Vaikams, siekti Manojo Tobulumo! O jūs bijote visko – jūs bijote – nusižeminę parklumpate prieš Mane kryžiumi, ir daužote į savąją krūtinę suspaustu kumšteliu – aš kaltas, aš kaltas, aš kaltas! Įsivaizduokite, koks kontrastas – Būkite tobuli, net ir, koks Tobulas esu Aš! Šitas priesakas daug ką iš Manųjų Vaikų jūsų pasaulyje šokiruoja, bet tai yra puikybės apraiška, tariant jūsų lūpomis tokį teiginį, save prilyginti Kūrėjui! Jūs net Algimantą anksčiau taip pat įvertindavote, kad jis turi puikybės, nes jo tariami atitinkami teiginiai būdavo jums irgi ne iki galo priimtini. Bet vėliau, kylant jūsų asmenybės atsivėrimui energine išraiška į aukštesnį energinį dažnį – kaip tapatybei – jums ir visi teiginiai po kurio laiko tampa artimi, suprantami, savi, ir dėl to jūs ne tik juos pripažįstate, bet kitaip ir negalite įsivaizduoti nei savęs, nei aplinkos, nei Evoliucijos.
Todėl šitas teiginys – klaidų gyvenimas – tiksliau pasakius, jūsų dabartiniame etape klaidų buvimas, ir tobulumo siekimas yra Mano jums teikiamas emocinis žaidimas jums suteikti paskatinimą, išplėsti jūsų mąstymą, išplėsti jūsų sampratas intelektualia prasme, kad jūs nebijotumėte Manęs, kad Aš jums tapčiau toks artimas, savas, kad su Juo galima ir juokauti, ir žaisti, kaip žaidžia mažas, šeimoje esantis vaikas su savo tėvais. Patyrimai didžiuliu laipsniu yra skirtingi, bet jis gyvena savąjį gyvenimą, ir to didelio tėvo arba didelės motinos apimties nebijo, nes jis nieko nesuvokia apie ją. Tai Aš jus irgi taip pat skatinu, kad jūs taip pat žaistumėte su Manimi, vis daugiau pasitikėdami savimi, o ne gręžiodamiesi į save, ir į aplinką – kaip aplinka sureaguos! Ką ji gali jums padaryti? Reiškia, tai – trūkinėjantis gyvas ryšys su Manimi jums ir neleidžia taip būti tikruoju Mano Vaiku, kuris pasitiki savo Tėvu ir Motina, ir net tiems, turintiems rimtų svarstymų tarpusavyje, vis tiek ropščiasi ant kelių, nekreipdamas dėmesio į jūsų kokį nors susirūpinimą. Jam yra toji būsena, ir jis gyvena ta būsena, ir veikia toje būsenoje! Dėl to ir Aš noriu, kad jūs siektumėte tobulumo, ir būtumėte tobulumo siekimo būsenoje, glausdamiesi prie Manęs, susiliedami su Manimi. Ir susiliedami su Minties Derintoju, jūs gaunate Manosios Kokybės buvimą jūsų viduje, bet jūs ją galėsite gerti, ir ją įsisavinti tiktai palaipsniu atsivėrimu, ir patyrimų kaupimu.
Štai tam jūs ir turite Evoliucinį Gyvąjį Kelią.
Jūs negalite iškart – per akimirką – atsidurti Mano tiesioginėje Akivaizdoje – Rojuje. Jums reikalingi palaipsniai šuoliai, kokybiniai šuoliai, pasireiškiantys tiek jūsų pastangų patyrimais, tiek pasekmėmis, tiek jūsų apmąstymais apie tas pasekmes, ir sprendimų koregavimais, ir tuo pačiu vis ryškesniu tobulėjimo pasireiškimu jūsų asmenybės veiksmuose toje aplinkoje, kurioje jūs juntate poreikį pasireikšti Manąja Išmintimi, Manuoju Tobulumu, koks prieinamas jums tą akimirką. Jeigu ryšys bus su Manimi gilumine prasme, jūs nepadarysite klaidos tokiu laipsniu, kokiu padarytumėte be šito giluminio ryšio, be giluminės komunijos su Manimi. Per patyrimą jūs imate suvokti, kas yra neįgudęs bendravime su Manimi, ir, kaip jisai kinta, kada jūs įgundante bendrauti su Manimi, bet tą imate suvokti tik pasižiūrėdami į praeitį, nes kiekviena akimirka diktuoja naują tobulumo siekimo laiptelį jūsų klaidingoje gyvensenoje. Bet tam ir yra jūsų intelekto lavinimas, kad siektumėte daug ryškesnio dvasinio nušvitimo, daug gilesnės komunijos su Manimi, ir giluminės, ir gilėjančios Išminties pasireiškimu savuoju intelekto lygiu. Visa tai Aš jums suteikiau jau dabar tam, kad jūs galėtumėte patirti, jog pastangos yra atlyginamos jūsų būsena. Šitas patyrimas jums yra vis stipriau pajuntamas, ir jis taip pat jus motyvuoja, kada apsiblausia jūsų būsena. Jūs turite baimę padidėjusią, ir tuo pačiu atsiranda didesnė inercija viduje atidėlioti kokį nors veiksmą, bet tai jau yra klaidingas požiūris. Reiškia – klaidingas atsivėrimo Man gylis, ir kampas. Jūsų intelektas pakoregavo jūsų asmenybės pasireiškimą savuoju dvasiniu protu, ėmė nustelbti šito proto pasireiškimą jūsų viduje.
Todėl tobulumo siekimas nėra vienkartinis epizodas. Tai yra procesas, kuris ypač jums gali atrodyti ir lėtas, varginantis, tam tikromis aplinkybėmis, ir akimirkomis, sukeliantis jums kančių, dar didesnio nerimo, bet Aš taip pat grūdinu ir jūsų charakterį. Jūsų Epochiniame Apreiškime – Urantijos Knygoje – yra pateiktas teiginys, kad Aš grūdinu jūsų charakterį tarp kūjo ir priekalo, nes Aš jus taip pat ruošiu tokioms užduotims, kurios reikalaus jūsų užgrūdinto charakterio, kantrybės pasireiškimo. Todėl tobulumo siekimo nuostata, kurią Aš jums suteikiau, teigdamas – Būkite tobuli, net ir tokie tobuli, koks Tobulas esu Aš! – ir jūsų dabartinis klaidingų sprendimų įgyvendinimas, tai yra suderinami dalykai. Aš jums negaliu suteikti evoliucinio pasaulio, kuriame būtų automatinė Šviesa. Aš jums padovanoju asmenybę, kuri veikia tik laisvos valios principu, ir taip, kaip užmezga ir palaiko gyvą ryšį su Manimi dvasioje. Tai yra Evoliucinis procesas. Priešingu atveju, apšviesdamas planetą Savimi – akimirksniu – Aš ją ne tik sudeginčiau, bet tuo pačiu paversčiau negyva automatika, naikinančia laisvos valios pasireiškimą, ir jūs būtumėte tik mechanizmai roboto lygiu atlikti vieną ar kitą funkciją. O asmenybės tapatybės pasireiškimas laisva valia numato proceso pasireiškimą, pirmiausia viduje intelekto lygiu – dėl tų teiginių – apmąstymuose, ir sprendimų priėmime – kaip tuos teiginius įsisavinti – ir veiksmo atlikimu – tų teiginių pritaikymu praktikoje. Bet tas teiginys – Mano Asmuo visą laiką išlieka nekintančiu Vektoriumi – siekimas Visuminio Tobulumo Šaltinio – kurio jūs niekada iki galo neįgyvendinsite, net ir stovėdami betarpiškai Mano Akivaizdoje, jūs matysite naujas, jums teikiamas, Mano Šviesos Kalno viršūnes, kurios jus trauks dar daugiau Mane tyrinėti, dar daugiau susipažinti su Manąja Kūrinija, kuri jums jau yra tapusi sava – ir seniai.
Siekite Manęs, ir būkite tobuli, net, koks Tobulas esu Aš!

Algimantas – mylimas Kūrėjau, mylimas Tėve, Amžina Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, ačiū Tau už mokymą. Manoji valia sulieta su Tavąja. Amen.

Telydi mus Kūrėjo Ramybė, Palaima.
Su Meile

Violeta
2022-05-31 00:01:40

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal