Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Visi esame To Paties – Tėvo ir Motinos – sūnūs ir dukros – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2022 05 14

Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Aš sakau dvasinius mokymus gyvojoje – vienintelėje pasaulyje – be ritualų – Kūrėjo vardo šventovėje – Rojaus Trejybės-AŠ ESU – gyvojoje šventovėje.
Nuostabu eiti Gyvuoju Keliu. Tai yra Tikrovė, kurią sumanė Kūrėjas, kaip Evoliuciją visai kūrinijai – visiems savo vaikams – sūnums ir dukroms. Kada Kristus buvo prieš du tūkstančius metų mūsų pasaulyje, jis buvo įsikūnijęs tiktai Jėzaus tapatybe, o jis yra dvasinio statuso – Sūnaus Kūrėjo statuso Asmenybė – amžina Asmenybė – nes Asmenybės Dovaną mes gaunam iš Kūrėjo. Kūrėjas būdamas Amžinybės Šaltinis ir Centras – Tobulumo Šaltinis ir Centras – ne vien tiktai Tobulumas – bet Tobulumo Šaltinis ir Centras – Centras – pajauskit skirtumą tarp to, kas yra Tobulas, ir tarp to, kas yra Šaltinis ir Centras! Reiškia visos ištobulintos iki tam tikro lygio Asmenybės, jos vis tiek negali pranokti Šaltinio. Šaltinis – tai yra Tas, kuris skleidžia Begalybę – Amžinybę – iš Energijos, ir veikia per savuosius Sūnus visumos Gerovei. Ir visi veikiantys Jo vaikai sutelpa į Tą Patį Šaltinį ir Centrą – jie Jo negali pranokt.
Kada mes prie šaltinio priėję semiam vandenį, tai mes matom tik tai, kas jau yra mūsų pasemtame inde ir kas toliau teka. Bet tai yra pasekmė, kaip tas vanduo atiteka, o šaltinio mes nematom. Net jeigu ir matysime, kaip tas vanduo trykšta iš žemių gelmės, mes matysime tiktai paviršiuje jau prasisunkiantį vandenį, bet tai dar ne šaltinis – šaltinis yra gelmėje. Tai štai, tas Gelmės Šaltinis visumine prasme ir yra Kūrėjas arba, ką mūsų pasaulyje nežinantys, tamsoje gyvenantys žmonės vadina Dievu.
Aš dabar gyvendamas, jau nuo sausio mėnesio Romainiuose, po kvartalą vaikštau – išeinu apie dešimtą vakare ir susipažįstu su daug, na, tuo metu pasitaikančių būti savo kiemuose gyventojų. Dauguma jų yra trisdešimties-keturiasdešimties metų amžiaus – jauni. Ir aš jiems pradedu aiškint apie Kūrėją, apie kūriniją, ir man malonu, kad jie godžiai klausosi, užsirašinėja svetainės adresą, yuotube – Gyvojo Kelio – adresą. Ir štai jie nori – nori daugiau sužinot, kada jiems pasakoji apie Kūrėją, apie kūriniją, apie mūsų aplinką, ir kas joje vyksta, ir kodėl – mėgini paaiškint. Jie įdėmiai ir nuoširdžiai klausosi, pateikia klausimų. Čia yra sulietas smalsumas ir galbūt ir žingeidumas. Jeigu tai yra tik smalsumas, reiškia jie daugiau pastangų nedės ir negalės pripildyti save gilumine Šviesa per tuos Šaltinius, kuriuos jie kai kurie net ir telefone iš karto atsidaro mūsų svetainę, pamato tuos Šaltinius. Tada jie tų Šaltinių neskaitys, neanalizuos, nestudijuos ir neturės sau teigiamo poveikio, būtent teigiamo, nes visi Šaltiniai duoda išskirtinai vien tik teigiamą poveikį! Nėra nė vieno neigiamo poveikio nei iš Kūrėjo Mokymų Knygų, nei iš Kristaus Knygos, nei iš Urantijos Knygos. Bet jeigu jūs kažkas jaučiate neigiamą poveikį, reiškia jūsų viduje nėra pakankamai atverta Širdis Šaltiniui ir Centrui. Neigiamas poveikis yra dėl jūsų pačių seklaus įtikėjimo ir pasitikėjimo Kūrėju.
Ir kada aš, pavyzdžiui, sakau savuosius Mokymus, kada aš panyru į tą būseną, toje būsenoje prasiveržia ir tokių teiginių, kurie kai kuriems urantams galbūt irgi atrodo per daug drąsūs, per daug atskleidžiantys Tikrovę – ir gali sukelti neigiamų pasekmių. Dėl to jūs nepergyvenkit. Jeigu šitaip aš nesakyčiau Mokymų iš Širdies, tai jūs daug ko ir nesužinotumėt, bet kada aš gyvenu ta būsena sakydamas Mokymą, tai tos būsenos akimirkoje ir pavirsta virpesiai atitinkamais teiginiais. Ir šitie teiginiai tam ir yra Kūrėjo perduodami mano lūpomis, kad išgirstumėte, ir palaipsniui prie jų priprastumėte, kad jie taptų jums savi. Jūs prisiminkite, kada aš jums sakiau, kad jūs neturite savo tėvų, ir nevadinkite savo tėvų – tėvais – yra mūsų visų Vieninteliai Tėvai – Tėvas ir Motina – Rojaus Trejybė – daug kas buvo šokiruotas – na, kaip, taigi mes turim tėvus – motiną ir tėvą! Bet po kurio laiko jūs palaipsniui pripratote prie to teiginio, ir jis dabar jums yra ne tiktai priimtinas, bet jūs ir negalite, kad Jisai būtų kitoks, kad Tėvai – tai yra Rojaus Tėvai – Namai – tai yra Rojus – ne ta vieta, kur jūs šiuo metu gyvenate – čia yra tiktai jūsų laikina buveinė, kol esate šitame pradiniame pasaulyje, o Namai – tai yra Rojus! Dėl to ir yra jums viduje trauka – jūs norit į Namus sugrįžti pas savo Tėvus. Jūs esate per daug toli nuo Gimtųjų Namų ir norite iš šitos vietos eiti į Gimtuosius Namus – eiti per tuos visus pasaulius – ir jaučiant vis stipresnį Namų ilgesį, ir Tėvų ilgesį – jaučiant Širdimi ir gerėjant savimi – gerėjant – Kūrėjo Charakteriu – mūsų Tėvų Charakterio Savybių pasireiškimu aplinkoje.
Štai ir kada aš šnekuosi su tais jaunais žmonėmis Romainiuose, man taip ir kyla vidinis noras organizuoti tokius bendrus pokalbius – organizuoti juos čia, Romainiuose, kad kas norėtų galėtų ateiti ir pasiklausyti – pasiklausyti pasakojimų – ir apie Kūrėją, ir apie mus pačius, kas mes esame. Ir jiems tai bus iš tikrųjų šokiruojančios žinios, kad jie yra To Paties – Tėvo ir Motinos – sūnūs ir dukros – ir ne mažiau – sūnūs ir dukros! Įsivaizduokit, išgirst tokį teiginį, kad ir jis yra Dievo sūnus, Dievo dukra, kurie ir pamąstyt neleidžia sau tokios minties! Daug kas netiki, kad buvo toks Kristus, kurie jau galėjo pasakyt – na, jis Dievo Sūnus, jis čia atkeliavo iš aukštai įsikūnydamas materialiu žmogaus pavidalu, tai jis ir yra Dievo Sūnus. Jis yra vienintelis, kaip sako katalikai, protestantai – vienintelis! Įsivaizduokit, kokia kvailystė – vienintelis! O tie patys, kurie skaito ir Naująjį Testamentą, ir Senąjį Testamentą – jie jau nebėra Dievo sūnūs? Tas pats kunigas ar pastorius, kuris sako – Kristus – tai yra vienintelis Dievo Sūnus – ką, jie nėra Dievo sūnūs?
Tai štai tokias atvertas sampratas, kada protas palaipsniui ima pratintis sau ištart išgirdęs – išgirdęs iš manęs tą teiginį pirmą kartą – ir jį apmąstydamas iš pradžių dar šokiruojančioj būsenoj, bet vienas vis stipriau sugrįždamas prie šito teiginio. O jeigu dar pastudijuoja tuos Dvasinius Šaltinius, jis ima priprasti prie tų virpesių – ir ateina ta akimirka, kada jis taip pat ima jausti Širdimi – jis yra Dievo sūnus arba dukra. Bet jeigu neišgirstų tokio teiginio niekada, tai jis ir nežinotų, kad yra ir jis Dievo sūnus. Reiškia reikia ištart tą teiginį, kuris net ir šokiruoja pirmą kartą, kad tos klausančios ausys išgirstų. O kaip kitaip gali skverbtis Šviesa? Jinai negali tylint, kaip žuviai vandenyje. Nors ir žuvis netyli – ji skleidžia savo virpesius savo lygiu, kaip Kūrėjas sumanė šitam evoliuciniam etapui – šitam žuvies gyvybės pavidalui. O mes gi esam Dievo sūnūs ir dukros, tai nejaugi mes negalim atvert savo Širdies ir ištart tuos teiginius?
Ir jeigu sako, kad aš ir valdžią užsipuolu – aš jos neužsipuolu – aš jai atskleidžiu platesnį kontekstą. Pamąstykit – ir jūs, esantys valdžioje, esate Dievo sūnūs ir dukros! Ir jums nedera šitaip elgtis, kaip jūs elgiatės šiandien! Reiškia jūs suteršiat Dievo sūnaus arba dukros sampratą – suteršiate statusą sūnaus arba dukros – nes jūs nesirūpinate kitais savo dvasiniais broliais ir sesėmis iš Širdies! Jūs rūpinatės savuoju kailiu! O Dievo sūnui arba dukrai netinka šitaip elgtis, ir tuo labiau šitaip dirbti! Valstybės valdymas jums bus pateikiamas po prisikėlimo. Jūs čia būdami tie didžiuliai vadovai neatliekate priedermės, kurią jums numatė Kūrėjas suteikdamas tokias aukštas pareigybes – ir jūs paminat tų pareigybių prasmę, nes nesirūpinate tauta, kuri yra suverenas! Jūs tapote tautos pavergėjais, nes tarnaujate Briuseliui ir Vašingtonui, ir remiate Ukrainą ginklais! Tai yra prieš Kūrėjo Valią! Šitaip negali būti! Jūs turite mylėt! Meile turite padėt – ne ginklais! Ginklai – tai yra nuodas Meilei – tai yra žudymo instrumentas! Tai aš sakau jums – dabartiniams esantiems Dievo sūnums ir dukroms valdžioje! Nemokate jūs valdyt – palikite šitą postą! Po prisikėlimo jus mokys, kaip ne valdyt, o vadovaut – kaip vadovaut Vietinei Sistemai – jus mokys – kaip kurt įstatymus Žvaigždyno Asamblėjoj – jus, dabar paminančius bet kokį vadovavimo principą, bet užimančius tuos postus, kad kiti, kurie jau šitą suvokia, ir moka daryti – jums šitų postų gaila palikti – ir neužleidžiate tiems, kurie yra parengti Kūrėjo žengti tokį žingsnį vadovaujant kraštui – kad jis rodytų kryptį visai planetai, visai žmonijai, kaip tvarkoma valstybė, turinti nuostabų vardą – Lietuva! Amen.

DDaiva
2022-06-02 21:46:30

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal