Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Tiktai Rojuje mes turim tą Energijos, Proto, Dvasios Darną, kitur jos nėra, yra siekinys – siekinys Kūrėjo – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2022 08 07

Mielieji, sveiki gyvi! Toks įspūdis, kad mane čia užstoja šitas ekranas, čia man sieną – kinų sieną pastatė kažkas, aš mėgstu neatsitvėrus būt su jumis, bet mane atitvėrė kažkodėl – pajuokavo Algimantas. Na, bet čia yra gyvoji šventovė, čia vadovų nėra, visi esam lygūs. O Materija, Energija, Protas, Dvasia yra sulieta į vieną Absoliučią Vienovę, į Darną – tik – Rojuje – tik Rojuje – tai yra kūrinijos Šaltinių ir Centrų Buveinėje, ten, kur ir yra visi energiniai virpesiai. Tokios materijos, kuri yra Rojuje – pats Rojus yra materialus – bet tai yra viena substancija, kuri yra nei gyva, nei negyva. Įsivaizduokit, visą vientisą Kūną Erdvėje, nors Rojus nėra erdvėje – jis yra beerdvis, ir jame nėra laiko – jis yra belaikis. Ir nepaisant šito jis yra materialus – jis sukuria erdvę – Kosminę erdvę. Jis yra kūrinijoje ir yra kūrinijos Centras – bet jis pats nėra Kosmose. Kosmosas prasideda jau už Rojaus ribų. Tai štai, įsivaizduokite, tokį materialų darinį niekada nesukurtą – bet esantį – nes jis visą laiką buvo – kaip ir Keturi Šaltiniai ir Centrai, kurie ir yra Kūrėjas. Ir mes Jį, mes – urantai – vadiname Tėvu, Amžinąja Motina, Begaline Motina, ir Visumine Dievybe AŠ ESU, rašant reikia rašyt vien tik didžiosiomis raidėmis, kad atskirt nuo Asmens kažkur buvimo – AŠ ESU – Rojuje. Tai štai, įsivaizduokit, tą darinį materialų nei gyvą, nei negyvą, kuris savo apimtimi pranoksta visą dangaus skliautą, kokį jūs dabar matot pakėlę į dangų akis – štai tokį, įsivaizduokit, daugybę kartų pranokstantį tokį skliautą, kuris nei daug, nei mažai skersmeniu nusidriekia per 500 000 šviesmečių. Šviesmetis – tai per sekundę nulekiant 300 000 kilometrų – o be sustojimo taip lekiant vienus metus. Tai bus tik vieneri metai – vienas šviesmetis! O per šitą skersmenį reikia lėkt 500 000 metų! Ir ta Rojaus materija nei gyva, nei negyva – viena substancija – vienalytė – daugybę kartų pranoksta mūsų šitą dangaus skliautą. Tai yra viena Supervisata šitas dangaus skliautas – o tokių skliautų Septyni – jie skrieja aplink Rojų. Ir iš Rojaus – Kūrėjai – paskleidžia Absoliučią Trauką į Kosminę erdvę, ir būtent šita Absoliuti Trauka pritraukia šituos Septynis dangaus skliautus, kad jie niekur tarpusavyje nei priartėtų skriedami prieš laikrodžio rodyklę aplink Rojų – vienas prie kito nepriartėtų, ir nenutoltų – ir prie Rojaus nepriartėtų, ir nenutoltų, bet skrietų visą laiką darniai. Tai štai Rojuje yra ta Energija – tokia materija, kaip Rojus. Protas ir Dvasia – tai yra Visos Asmenybės esančios Rojuje yra Darnoje, Vienovėje harmonizuotos. Iki Rojaus šito nėra. Visas kelias iki Rojaus, tai yra siekiant Darnos, kurios Visatose nėra – bet kuo arčiau Rojaus nuo pakraščių, tos Darnos daugėja.
Mes esam kūrinijos pačiame pakraštyje. Šitame dangaus skliaute mes nuo Centro, Paukščių Tako Galaktikos viduryje esančio šito skliauto, šitos Supervisatos Sostinės, kuri vadinasi Uversa – esam nutolę 200 000 šviesmečių – o iki pakraščio lieka dar 50 000 šviesmečių – nebetoli. Tai štai, koks įsiterpia atstumas net iki mūsų Supervisatos Centro vidurio – 200 000 šviesmečių! O pati Supervisata dar yra atskirta nuo Rojaus Septyniais Havonos Apskritimais arba Žiedais, kur yra judėjimas taip pat – taip pat aplink Havonos Centrą, kuris yra Rojus. Havona – tai yra neevoliucinė Visata – tai yra Centrinė Dieviškoji Visata amžinoji. Joje yra milijardas pasaulių išskaidyta į tuos Septynis Žiedus-Apskritimus. Ir štai ten mes pažinsime vis geriau tą Darną, nes atpažinsime Rojaus Trejybės Tris Šaltinius – ir dar, pačiame vidiniame Žiede mes atpažinsime Visuminę Dievybę AŠ ESU.
Urantijos Apreiškimas štai, aš jums nuolat parodau, bet parodysiu dar kartą, nepakenks, kurie per yuotub‘ą žiūrite – Urantijos Apreiškimas – galbūt, jūs niekada negirdėjot, yra Dvasinių Asmenybių perteikta Informacija apie kūriniją, Kūrėją, sisteminį kūrinijos tvarkymą, vadovavimą. Kristaus gyvenimui skirta beveik aštuoni šimtai puslapių. Bendra apimtis – čia yra daugiau negu du tūkstančiai puslapių. Tai štai šitas Apreiškimas kalba, kad vidiniame Žiede, jau bus ruošiamasi vien tiktai Rojuje kaip mums bendraut – mes jau būsime atpažinę Rojaus Trejybės Tris Centrus. Bet iš mano bendravimo su Rojaus Trejybės Trimis Asmenimis, ir Visuotinės – Visuminės Dievybės AŠ ESU – tai štai yra ir papildymas – vidiniame Žiede mes atrasime Visuminę Dievybę AŠ ESU.
Štai bendravimas su Rojaus Trejybės Šaltiniais ir Centrais išsiliejo į šitas Knygas – Algimantas parodo jo paties priimtų iš Kūrėjo Mokymų Knygas – štai šitos Knygos, tai yra Rojaus Trejybės Mokymai – Meilės Galia, Akimirkos Amžinybė, Gyvoji Tyla, Kristaus Knyga – Kalbu Jums Vėl – jau antras leidimas su papildiniu. Tai štai aš ir šnekuosi su mūsų Rojaus Tėvais, ir Jie papildė, kad vidiniame Žiede, Havonos Dieviškojoje Centrinėje Visatoje, mes atrasime Visuminę Dievybę. Tai yra naujas iššūkis visos kūrinijos dvasinei Šeimai! Ir Havonoje mūsų mokymai bus individualūs – mes nebesimokysime klasėmis – iki Havonos, po prisikėlimo, mūsų mokymasis bus klasėmis. Ir mes laikysime egzaminus, kad galėtų nustatyti mūsų dvasinį laiptelį ir atitinkamai perkelt mus į kitą pasaulį, kuriame yra aukštesnio dvasinio laiptelio Mokymų Universitetas. Ir taip iki Visatos Būstinės – Salvingtono. O kada pasieksime Salvingtoną, perėję per visą pakopą Vietinėje Sistemoje, mūsų Vietinė Sistema – Satanijos Sistema – pateksime į Žvaigždyną. Mūsų Žvaigždynas – Norlatiadekas – ten mokymai nei daug, nei mažai – apie penkis šimtus pasaulių mums teks pereit. Tiesa čia, mes galime peršokti per kai kuriuos pasaulius, jeigu mes įsisaviname čia daug, sakykime, šitame pasaulyje. Ir šitie Mokymai mums padės perkopti ne vieną pasaulį nesustojant ilgesniam laikui negu ekskursiniam susipažinimui, kokia yra to pasaulio mokymo aplinka, veikla. Bet tame pasaulyje mes galėsime pasisiūlyti būti Dvasiniais Mokytojais tiems, kuriems reikalinga tas laiptelis, kurį mes jau būsime įsisavinę net ir čia, šventovėje. Tai štai pasiekę Žvaigždyno lygį, paskiau pasieksime mūsų Vietinės Visatos lygį, ir ten susitikę su Vietinės Visatos Vienu iš Dviejų Sukūrėju – Šeimininku Sūnumi Kūrėjumi – kuris buvo įsikūnijęs Jėzaus iš Nazareto tapatybe mūsų pasaulyje, jis pasveikins mus tapus pilnateise dvasia – iki tol bus sielos tapatybės žengimas morontiniu Keliu. Štai jis mus pasveikins, kaip užbaigus Vietinės Visatos Universiteto kursą – įteiks Diplomą, palinkės sėkmingo Kelio į Supervisatos Universitetus – Supervisatos lygio pasaulius Mažajame Sektoriuje, vėliau Didžiajame Sektoriuje, ir Supervisatos Centre – Uversoje, kad galėtume gauti išsilavinimą pažįstant, koks yra Kūrėjas, patiriant Jį vis daugiau, atliekant užduotis, ir tuo pačiu harmonizuojant save. Tai štai, tai bus klasėmis atliekama – kolektyviai – užduotys įvairios tiek individualios, tiek kolektyvinės mokantis bendrauti komandoje, mokantis tarpusavyje suprasti esmę to klausimo, užduoties iššūkio. Ir pasiekus, iš tikrųjų, tai mus perkėlus – mes patys kosminėje erdvėje negalėsime skristi – tuo tarpu tuose pasauliuose, kur būsime jau įsisavinę mokymą – tuose pasauliuose mes galėsime skrieti patys – patys – įsivaizduokite, be Angelo-Transportuotojo pagalbos, nes yra Angelų kategorija, kuri skirta yra transportuoti dvasines ir morontines Asmenybes. Štai kokia laukia mūsų ateitis – patys skraidysime! Dabar mums reikalingos, tarmiškai tariant, blėkinės. Nežinau ar jūs žinot, kas yra blėkinė? Tai štai, tai ir reikalingos blėkos, na ar kažkokio tai aeroplano blėkos, ar raketos blėkos – gelžgaliai! O tada patys skraidysim greičiau negu tie visi agregatai, aparatai – materija!

Tai štai – Energijos, Proto, materijos ir Dvasios Darnumas visą laiką augs žengiant vis toliau nuo šito pasaulio ir artėjant prie Havonos. Havonoje jau mūsų yra individualus mokymas. Mes kiekvienas gausime savo asmeninius Mokytojus – kiekvienam pagal poreikį, bet atitinkantį to pasaulio dvasinį laiptelį, kad ta Programa būtų kiekvieno įsisavinta! Nė vienas neprasprūsite neįsisavinę tos Programos, nes jūs gi turite Likimą suteiktą Kūrėjo – pasiekti Rojų! Ten negalima patekti neįsisavinus visų programų, kurios yra numatytos Evoliucinio Kūrėjo Plano įgyvendinime – nė vienas nepateksite neįsisavinus. Štai tada, jau individualus per milijardą pasaulių žengiant iš vieno apskritimo Dieviškojoje Havonos Centrinėje Visatoje – Amžinoje Visatoje – ne evoliucinėje – mes mokomės individualiai. Įsivaizduokite, kokia yra atranka, tiksliau pasakius, parengimo sistema, ne atranka! Čia jau dovanoja mums kaip nuostabią Dovaną – Likimą – kiekvienam neatsižvelgiant ar jisai yra nusikaltėlis, ar kažkoks nuostabus, veikiantis Visumos labui Kūrėjo sūnus ar dukra. Bet per visus šituos pradinius pasaulius visi tie ydų milžiniški kalnagūbriai, jie bus išlyginti, duobės užpiltos. Ir bus Šviesos sūnus arba dukra žengianti vis tvirtesniu žingsniu Gyvuoju Keliu. Ir Havonoje laukia individualus mokymas per milijardą pasaulių žengiant. O galima vienam pasauly, sakykim, na, kadangi tai individualus protas yra kiekvieno – vienam reikia daugiau laiko, kitam mažiau – mes galime užtrukti tūkstantį metų tarp to milijardo pasaulių – tūkstantį metų dar mes pabūsime viename pasauly, kitame gal reikės ir pusantro tūkstančio metų, o gal užteks penkių šimtų! Bet nė vieno pasaulio mes jau čia neperšoksime, ne taip, kaip, pavyzdžiui, dar morontiniu lygiu žengdami sielos tapatybės mokymosi etape Vietinėje Visatoje. Ten kiekvienas pasaulis turi būti įsisavintas harmonizuojant Energiją, Protą, Dvasią ir materiją, nes visi pasauliai materialūs yra. Ir Havonos milijardas pasaulių ir Supervisatos pasauliai, Vietinės Visatos pasauliai – materija – skirtingų elementų, bet ji ir išlieka materijos lygio – ji išlieka materijos lygio. Ir mes tą viską pažinsime.
Jeigu jūs iš Urantijos Knygos Apreiškimo prisiminsite, kad Adomas ir Ieva labai domėjosi būdami Vietinėje Sistemoje – Satanijoje – biologine gyvybės vystymosi eiga. Jie studijavo biologinę sistemą. Dėl to jį labai domino, jau kada buvo atgabentas, kaip Urantijos Vadovas Edeno – pirmojo Edeno Sodo – kuriame jie turėjo apsistoti su Ieva – augmenija, ir biologine mažyte gyvūnija – ta smulkioji. Jis matė tuos vabalėlius, kurių nematė žmonių akys. Tai štai mes tą materiją turėsim taip pat labai gerai suprast – materiją kūrinijos, pasaulių Darną, sudėtį – tapsime chemikais, astronomais! Tarp kitko, klausydamas Pūko radiją išgirdau skelbimą – burtininkė siūlo savo paslaugas nuo aštuntos valandos iki aštuonioliktos, nuo pirmadienio iki penktadienio ar šeštadienio, išeiginė – sekmadienis – burtininkė, įsivaizduokit! O mes ten būsime burtininkai, tą Energiją įsisavinę taip, kad mes galėsim ją transformuot į materiją! Ir štai tada, kada pasieksime Rojų, o įsivaizduokite, dėl ko ir tas parengimas – aš jums esu sakęs, kad kada man parodė Minties Derintojas projekciją, kaip esu Kosminėje erdvėje, ir mane Minties Derintojas supažindina su kūrinija, kaip atrodo, kokie jie spalvoti – ten nuostabūs vaizdai – skrieju, o jis tarsi laiko mane gulintį, kaip vandenyje horizontaliai laiko už pečių iš už nugaros, ir taip pasuka – ir aš žiūriu ne per langą tarp tų blėkinių, kad būtum – kosminių laivų – ne, tiesiog atvirai toje kūrinijoje be jokių skafandrų, be nieko, bet dairausi – pojūtis neapsakomas! Ir paskui jis suka į kairę, bet aš sakau – nebegaliu tenai – periferiniu matymu tokia Šviesa sklinda, spinduliai akinantys – tai sako – ten yra Mano Buveinė – Rojus – bet sako – tu dar nepasirengęs į tą pusę net pažvelgt, tave dabar akina – būtinas parengimas, kad tu galėtum įžengt į Rojų nuėjęs visą mokymosi Kelią per Septynis Havonos Žiedus! Ir dar yra – Trys Žiedai tarp Rojaus ir Havonos – tai yra Rojaus Trijų Šaltinių ir Centrų Pasauliai – kiekviename Žiede po Septynis Pasaulius kiekvieno iš Trijų Šaltinių ir Centrų. Tai štai mūsų ten bus sustojimas Kilimingtone, nes ten bus mūsų pakilusiųjų į savąjį Likimą Rojuje susitikimų Buveinė. Tai mūsų, mūsų parengimas bendravimui su Rojaus Pilietybę turinčiais Kūrėjo Sūnumis ir Dukromis yra ir ruošiamas tam, nes Rojuje yra sava kalba, kaip ir Supervisatoje, kaip ir Vietinėje Visatoje, Vietinėje Sistemoje – šitas kalbas mes išmoksim – iš kitų Supervisatų bendraudami mes turėsime pasikviest vertėją, kad išverstų, ką sako mūsų, sakykim, dvasinis brolis ar sesė iš kitos Supervisatos. O Rojuje, pasiekę Rojų, šito mums nebereikės vertimo – mes jau būsime pasiekę tokį statusą – Rojaus Pilietybę!
Tai įsivaizduokite, jeigu mums dabar reikia štai šitą mažą Knygutę – Algimantas paima į rankas Urantijos Knygos Apreiškimą – du tūkstančiai devyniasdešimt septyni puslapiai teksto – ją mums reikia, tie, kurie jau perskaitėte ir studijuojate nuosekliai, žinote, kiek tai užima laiko – eina metai – tai štai Rojuje atsitiktinis bendravimas, tai prilygsta šimtmečiams – šimtmečiams – nuoseklaus, giluminio bendravimo arba analizavimo, studijų. Tai – atsitiktinis – ką mes įvertintume, kokią dešimties-penkiolikos minučių pasikalbėjimas – bet per jį tiek informacijos perteikiama, kiek taip per šimtą metų tu tiktai galėtum, sakykim, įsisavinti – štai tokia Knyga, per dešimt minučių ten tu gali įsisavinti. Štai koks lygis skirtingas! Tai tam parengt mes ir turim nueit visą nuoseklų Kelią – ne šiaip sau tas sumanytas mūsų tarsi apšvietimas. Čia apšviečia, tai mūsų švietimo sistema mūsų mokyklų.
Tai tiktai Rojuje mes turim tą Energijos, Proto, Dvasios Darną, kitur jos nėra, yra siekinys – siekinys Kūrėjo. O Jisai yra harmonizuotojas! Beje, aš, kai atsidarė ne Swedbankas, tada jis buvo dar Hansabankas – jis kada atsidarė, aš perskaičiau, aš iškart nuėjau ne į banką, o ten, kur surast rašyt – parašyt tokį laišką. Ir parašiau jiems – aš jums siūlau naują etatą Dvasinio Harmonizuotojo, kad žinotų, kaip turi banko prezidentas bendraut su pavaldiniais, pavaldiniai su savo viršininkais, su klientais, kaip turi bendraut tarpusavyje pavaldiniai, kaip bendradarbiai, sakau – viso to reikia, psichologo tai neužtenka, čia turi būt Dvasinis Harmonizuotojas – per dvasinimą – sakau – aš siūlau tokį etatą ir aš savo paslaugas siūlau. – O – sako – įdomu, bet mūsų valdžia yra Švedijoje – sako – jūs angliškai parašykite. Parašiau angliškai, paskiau po kurio laiko atėjo atsakymas – mums tokios pareigybės nereikia. O Kūrėjui reikia – Dvasinio Harmonizuotojo – ir yra tokie. Tai štai ir mes esam tie Dvasiniai Harmonizuotojai, kaip Dvasiniai Mokytojai. Amen.

DDaiva
2022-08-30 21:36:33

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal