Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Be Dvasinio Mokytojo žmonija negali nušvisti – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2022 09 17

Mylimieji, mano vardas – Algimantas. Aš ruošiu Dvasinius Mokytojus visai planetai pradėdamas nuo Lietuvos – sakau dvasinius mokymus ir gyvojoje šventovėje, ir kitose man patinkančiose vietose, ypač anglų kalba.
Dvasinis mokymas – tai nėra išskirtinis mokymas, kad štai mes kalbame vien apie dvasią. Dvasinis mokymas yra apie Tikrovę, kurios Šaltinis ir Centras yra Kūrėjas, kurį žmogus vadina Dievo idėjos išraiška-pavadinimu. Kūrėjas yra Asmenybė – Asmuo. Jį sudaro Keturi Asmenys – Keturios Asmenybės – Keturi Šaltiniai ir Centrai be pradžios ir pabaigos – vieninteliai – be pradžios ir pabaigos, dėl to ir vadinasi – Egzistencialūs – visą laiką egzistavo, egzistuos, ir niekas jų negali pranokti. Tai štai, Kūrėjas šitame milžiniškame grybšnyje-glėbyje sumanė Evoliuciją, sumanė Visumos Gerovei, kad kiekvienas Kūrėjo vaikas – sūnus ar dukra – pasireikštų būtent taip, kaip Kūrėjas veda iš vidaus – iš vidaus pajaust Širdimi tą vedimą. Ir dar, tai yra labai svarbu – mes kiekvienas turime įnešti savo individualų, asmeninį indėlį. Kodėl kiekvienas? Todėl, kad Kūrėjas yra skirtas visumai, bet Jis visumą formuoja per individo indėlį. Mes esam kiekvienas sūnus arba dukra ir turim savo supratimą, kas yra Evoliucija, kas yra Kūrėjas, kas yra kūrinija, kas yra Gėris, Grožis – Kūrėjas apima visą Begalybę, nes iš Kūrėjo sklinda Begalybė! Bet, kaip ta Begalybė yra apribojama? Pirmiausia, Energijos paskleidimu – Kūrėjas paskleidžia Energiją, ir ta Energija dar nėra, sakykim, susisteminta iš tokios chaosinės būsenos, kad ji įgautų tam tikrą kryptingumą – judėjimą kryptyje. Tai štai, Jis turi savo vaikus – Rojaus Jėgos Pagrindinius Organizatorius, kurie tą milžiniškos Galios Energiją sugeba, kaip Asmenybės, pakreipti taip, kad atsirastų sūkuriniai ūkai. Štai Asmenybės Galią kokią suteikia jiems Kūrėjas – Energiją nukreipti Evoliucine linkme, kaip sumanyta Kūrėjo Evoliuciniame Plane! Juk tai yra milžiniška tos Energijos, net stinga žodžių pavadint – ugnies karščio išraiška – juk saulės temperatūra – 22 mln. laipsnių! 22 mln. laipsnių – o tie Rojaus Pagrindiniai Jėgos Organizatoriai, jie visą tą milžinišką Energiją iš Rojaus, būdamos Asmenybės, sugeba modeliuoti į sūkurinius ūkus! Iš vieno sūkurinio ūko galima suformuoti 100 mln. saulių. Tai įsivaizduokite, tie 22 mln. laipsnių – vienos – saulės, o čia susiformuoja iš to ūko 100 mln. saulių! Ir štai Asmenybė gali tokią iki tol buvusią nesuformuotą į kryptingą judėjimą – Energiją iš Rojaus – nukreipti sūkurine linkme, kad įgytų sūkurinio judėjimo kryptį toji Energija iš kurios ir atsirastų dėl milžiniško greičio Išcentrinės Jėgos veikimu 100 mln. saulių! Tai tik pamąstykite, kokia yra tos Asmenybės, Rojaus Pagrindinė Jėgos Organizatoriaus Jėga, kad ji sugeba tokią Energiją ne tik suvaldyti, bet ir kryptingai reguliuoti! Štai koks Kūrėjas, kuris suteikia tokią Galią Savo Sūnui! Štai visa tai yra daroma, kad kompetenciją turėdamas tu gali atlikti atitinkamai funkcijai numatytą – numatytą darbą-užduotį. Lygiai tas pats yra ir kituose segmentuose, jau kada apgyvendinamos yra planetos, kada sukuriamos architektūrinės sferos, yra žemesni Centrai, kurie kontroliuoja taip pat Kūrėjo skleidžiamą Energiją, jau tą paskleistą į Evoliucinę Kosminę Erdvę, bet tik mažesniu Galios pasireiškimu – sukuria architektūrines sferas – tai yra iš Energijos tiesiogiai atitinkamoms funkcijoms ir lavinimui skirtus pasaulius – milžiniško dydžio planetas – vėl yra atitinkamas parengimas ir kvalifikavimas tokių Kūrėjo Sūnų. Štai mes turime įvairiausių krypčių veiklą, ir visa veikla nukreipta visumos Gerovei – visumos – pagal Kūrėjo Evoliucinį Planą, ir Kūrėjo Valią.
Ir dabar, įsivaizduokite, mūsų pasaulyje toji tamsa, kokia egzistuoja šiandien, aišku, po maišto prieš 200 000 metų, kuris buvo sukurstytas prieš Tėvą – prieš Kūrėją – Satanijos Sistemoje, Satanijos Sistemos Vadovų – Liuciferio ir jo pavaduotojo Šėtono – tai nėra pabaisos, tai yra Kūrėjo Sūnūs Lanonadekų kategorijos Kūrėjo dvasiniai Šviesos Sūnūs – Liuciferis – tas Šviesos, Šviesos Sūnus – bet ambicijos, puikybės pasireiškimas iškėlė savo ego veikti tiktai savo paties labui, net paneigiant Kūrėjo egzistavimą, kurio jie nematė ir akyse, bet nebuvo atverta dvasios Asmenybė Kūrėjui nuoširdžiai, nebuvo to Gyvojo Įtikėjimo – buvo noras įsiviešpatauti kitų atžvilgiu primetant savojo savanaudiškojo – ne dieviškojo – ego pasireiškimą savo labui. Ir štai jisai ir sumąstė tą savęs išaukštinimą dėl puikybės, ir sugebėjo patraukti į savo pusę daugybę angelų, daugybę dvasinių puolusių Kūrėjo sūnų ir dukrų! Ir deja, mūsų buvęs planetos vadovas Kaligastija taip pat Lanonandekų kategorijos dvasinė asmenybė, prisijungė prie šito maišto. Štai mes dabar turim tokią padėtį, kad tik 2 000 metų po Kristaus atėjimo į mūsų pasaulį, maištas juridine prasme oficialiai užbaigtas. Ir šitas užbaigimas nuėmė karantiną, kuris truko 200 000 metų mūsų planetai – nebuvo ryšio Grandinių, nebuvo Vadovo, kuris galėtų palaikyti ryšio priemonių dėka, ryšio Grandinių dėka tą gyvybingą ryšį su aukštesniais dariniais – su Vietine Sistema, su Žvaigždynu. Ir natūralu, nesant to Aukštesnio, Išmintingesnio Proto patarimo sunku vadovauti planetai – labai sunku. Net Adomas ir Ieva sužlugdė savo Misiją prieš 40 000 metų – sužlugdė, neištvėrė – neištvėrė – norėjo paspartinti tą Evoliucinį Procesą, ir sužlugdė pačią Misiją.
Štai mes dabar turim po Kristaus 2 000 metų, kada dar Liuciferis, Šėtonas, Kaligastija nebuvo nuteisti, kad Apvaizda mums išlygindavo visus tuos nelygumus, kad mus kuo mažiau kankintų kiti mūsų dvasiniai broliai ir sesės savo kvailystėmis, savo sprendimais, savo nesupratimu, ir net nemokšiškumu prasibrovę per kitų galvas į valdžią, ir tuo pačiu eidami prieš Kūrėją, eidami prieš Kūrėjo Evoliucinį Planą, paneigdami Kūrėjo Valią, tai nematomi mūsų dvasiniai broliai ir sesės – Apvaizda – visą laiką lygindavo – lygindavo net ir tas stichines jėgas, kad jos tiktai mažiau pridarytų bėdų šitame pasaulyje. Bet 1985 metais Paukščių Tako Galaktikos viduryje – Uversoje – Trys Dienų Senieji priėmė nuosprendį ir Liuciferiui, ir Šėtonui, ir Kaligastijai, ir kitiems maištininkams. Ir šitie maištininkai su panieka atstūmė jiems rodomą Gailestingumą toliau likti kūrinijoje, bet užimti jau daug žemesnio statuso pareigas ir vėl užsitarnauti pasitikėjimą, kad Kūrėjas jaustų tą pasitikėjimą, kad tu nori su Meile kurti visumos Gerovei – tai štai tokį jiems reiškiamą pasitikėjimą jie su panieka atstūmė. Tiesiog psichologiškai neišlaikė jų Asmenybių neišnykęs puikybės jausmas, kaip jis gali dabar žemesniu statusu vėl siekti savęs atskleidimo, šlovinti Kūrėją, kurį buvo paneigęs, ir jiems geriau buvo tiesiog priimti nuosprendį, kad jie būtų sunaikinti kaip asmenybės – tapatybes. Tas ir buvo padaryta – nuosprendis buvo priimtas ir tą pačią akimirką jie buvo sunaikinti. Oficialus maištas užbaigtas Kristaus Misijos įgyvendinimu, kada ant Hermono kalno Kristus atsilaikė prieš Šėtono gundymą. 2 000 metų – maištas jau nustojo turėti tokias dramatiškas pasekmes, bet šaknys likusios – šaknys duoda ataugas. Ir štai kada nuteistas – Liuciferis, Šėtonas, Kaligastija, kiti maištininkai – planeta nustoja būti izoliuota nuo kitų – karantinuota – ir dar 36 planetos, kurios prisijungė prie maišto iš tuo metu buvusių 609 planetų, kuriose gyveno žmonės.
Tai štai izoliacija nuimta, bet žmogaus tas gyvulinis, savanaudiškas puikybės pasireiškimas, jis negali būti automatiškai pašalinamas. Ir kiekvienai sferai – veiklos sferai – reikalinga atitinkamas parengimas, atitinkama kvalifikacija. Ir štai, kas susiję su valstybių valdymu – parengimo nėra nė vienoje valstybėje – nėra – nėra parengtų žmonių, kurie suprastų, kas yra tarnavimas visų Šviesos labui, nes valstybės vadovas – tai yra vedlys – jis tarnauja tai visuomenei, kurios yra prezidentas, premjeras. Jis turi žinot, kas yra Kūrėjo Evoliucinis Planas, kas yra kūrinijos dvasinė Šeima, kas yra veikimas visų labui visumos Gerovei, kas yra Brolystė, kas yra Brolystės kūrimo Vedlys, ir tuo pačiu pagrindinis impulsas, kaip tą impulsą pajaust, kad visa tai būtų galima perteikti ir įstatymų pavidalu ir visuomenės vystymosi įvairiais pasireiškimais. Juk vedlys ir yra tas, kuris turi matyti iš aukščiau, kaip turėtų vystytis visuomenė! Visuomenė negali nušvisti be vedlio! Reiškia turi būti Dvasiniai Mokytojai, kurie turėtų galimybę ruošti prezidentus – busimuosius prezidentus – turi būt mokslai! Juk dabar kiekvieną profesiją norint įgyt, reikia baigti mokslus, o visuomenei padėti – ir vadovauti – nereikia jokių mokslų nė vienoje valstybėje! Jeigu tiktai laimi kažkokį tai balsą per rinkimus, kuris nusveria kitų balsus, tu gali tapt premjeru, ministru, prezidentu be jokio parengimo! Tai yra absurdas! Visoje kūrinijoje yra parengimas atitinkamai veiklos sferai, ir kuo ta sfera apima daugiau dvasinių brolių ir sesių, kurie patenka į tos veiklos sferą, tuo yra sudėtingesnis parengimas. Tai yra pats aukščiausias laiptelis, kokį pasiekia, politine prasme, šalies vadovas – tai jam parengimas turi būti pats sudėtingiausias palyginus su kitais parengimais, net už chirurgo parengimą, kur reikalinga ten beveik 10 metų studijuoti.
Štai mano mylimieji, dabartinis, pavyzdžiui, chaosas ir yra dėl to, kad tos po maišto likusios ataugos – jos pradėjo kilt, kadangi Apvaizda jau nebepadeda taip, kaip padėjo, kai buvo mūsų planetoje dar iki Liuciferio, Šėtono, Kaligastijos teismo nuosprendžio planetos izoliacija. Dabar žmogus turi pats tvarkytis savo vis ryškesniu dvasingėjimu, kad skleistųsi Brolystės žiedai. O kaip gi jie skleisis, jeigu nėra Dvasinių Mokytojų, nėra filosofų? Štai aš ir ruošiu Dvasinius Mokytojus, kurie galėtų parengti ir filosofus. Štai kame didžiausia problema – be Dvasinio Mokytojo žmonija negali nušvisti – ji yra chaose, o tam chaosui reikia duoti tam tikrą kryptingumą, kad jis palaipsniui būtų susiurbiamas į kiekvieno atsivėrusio Kūrėjui – Kūrėjo sūnaus ar dukros Širdį – ir iš Širdies jau pasklistų sisteminis pasireiškimas visumos Gerovei, ir būtent Meilės Galia pasireiškimas, ir taip, kaip veda Kūrėjas. Ir tik palaipsniui štai šitaip įsisiurbs chaosas visas, koks vyrauja šiandien politikoje, ekonomikoje. Negali būti konkurencijos! Konkurencija – tai yra žudymas ekonomikos! Turi būti bendravimas ir bendradarbiavimas visumos Gerovei – visumos – tai yra žmonijos ekonomikos labui! Tas pats ir šalys – turi bendrauti ir bendradarbiauti visos žmonijos labui! Bet šito neįmanoma pasiekti moralizavimu, gąsdinimais. Aš šiandien, ne šiandien, prieš porą dienų aš išgirdau per Lietaus radiją – mane nuliūdino. Žmonės skambina ir pritaria, kad reikia didinti karinį biudžetą iki trijų procentų bendro visuminio produkto. Didinti karinį biudžetą, įsivaizduokit, žudymui paskirt tris procentus bendro visuminio produkto! Koks yra nudvasėjimas, koks yra neišmanymas, koks, koks net, sakyčiau, negarbingas manipuliavimas žmonių protų, kada moterys – moterys-motinos – skambina ir sako – reikia, reikia, mes gi tada gaminsime ginklus, taigi bus darbo vietų, žmonės bus aprūpinti. – Na tai gerai, atidarykit daugybę degtinės fabrikų, narkotikų fabrikų, atidarykit, bus darbo vietų, o produktas koks? Jiems tai nesvarbu! Tai baisiausia yra, kad tą sako moterys neišmanančios. Ir štai, kai nėra politikų, kurie būtų parengti visuomenės vedimui, šalies vadovavimui, tada tas liuciferinis, šėtoninis ataugų pasireiškimas tik stiprės, ir tas chaosas, jisai tokių žmonių turinčių finansinę sistemą savo rankose, jisai pasireikš vis platesniu mastu visos žmonijos atžvilgiu visose šalyse. Ir Lietuva, ji negali išlikti izoliuota salele kaip negyvenama sala – taip pat įsiurbiama į šitą sūkurį – pražūties sūkurį!
Bet prisiminkite, per Jėzaus gimtadienį Jėzus pasakė, kaip Šeimininkas Sūnus Kūrėjas – Aš neleisiu, kad čia sužlugtų Tėvo Evoliucinis Planas, kad žmoniją reikėtų deportuoti dematerializavus, o likusieji, kad susinaikintų, aš padarysiu viską, kad čia išliktų ta Kūrėjo sumanyta Evoliucinė pradmens gyvybės plazma, kuri iš pirmo karto duotų vaisių ir pasireikštų Brolystės žiedais, pasireikštų tos Dangiškosios Karalystės sukūrimu kiekvieno Širdyje. O mes jau šitą žinom – atradus Kūrėją Keturiuose Asmenyse savo Širdyje, ir Širdimi – reiškia, kokie bebūtų čia įvykiai, žmonija nebus iki galo sunaikinta, kad būtų antras bandymas įterpti gyvybės plazmą – žmonija bus apsaugota – bet karčių pasekmių išvengti ji nepajėgi, kada tie šėtonininkai turi visą finansinę sistemą savo rankose, valdžią, prievartos visus instrumentus, ir pagal tai sumano įstatymus, kaip pritaikyt prievartą, kad apsaugot jų pačių krėslus – ne visumos Gerovei sumano ekonomiką, politiką, tarpusavio ryšius, bet save apsaugot! Štai tada bendradarbiaujant su Apvaizda mes čia Lietuvoje pasieksime tai, kad atsiras tas proveržis šitoje tamsoje, ne kur nors kitur, čia, iš mūsų – urantų – iš mūsų. Kada aš visą laiką kalbėdavau ir pradėjęs prieš jau dvidešimt septynerius metus užsiėmimus – aš tą patį kartojau, tiktai nebuvo tų suprantančių, dėl to visi išsilakstė, nebėra nė vieno iš tų pirmųjų. Bet dabar jau jūs patys suprantate ir jau garbinimo akimirką, maldos akimirką, tos gyvosios komunijos akimirką jūs sakot – tas iliuzinis pasaulis, ta iliuzinė aplinka – jūs jau matot!
Pasaulis yra realus, tikras – jis nėra iliuzinis – bet iliuziją sukuria tarpusavio iliuziniai santykiai ir veikla skirta ne visumos Gerovei, o patenkinti kažkieno interesus – partijos ten, kokio nors judėjimo priedanga demagogiška. Visuma yra neskirstoma. Ji yra kūrinija su Kūrėju – Šaltiniu ir Centru. Štai kodėl mums reikalingi Dvasiniai Mokytojai, štai kodėl mums reikalinga Lietuva švytinti urantais, švytinti savimi, palyginus su kitomis šalimis – o tą švytėjimą savimi suteikia niekas kitas, tik urantai. Štai kodėl mes esam čia, šitame krašte, štai kodėl esu aš čia, štai kodėl esate jūs čia. Jūsų priedermė dar giliau studijuoti dvasinius šaltinius, šlovinti Kūrėją, dar ryžtingiau, veikliau pasireikšti taip, kaip veda Kūrėjas iš vidaus visumos Gerovei Meilės Galia, ir laisva valia. Amen.

DDaiva
2022-09-30 22:20:36

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal