Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Tėvo mokymas-atsakymas – Kaip apraminti materialų, žmogiškąjį protą – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2022 10 02

Algimantas – Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, Visumine Dievybe AŠ ESU, aš esu pasirengęs perteikti Tavo mokymą-atsakymą į pateiktą Tau klausimą per gyvąsias pamaldas, Tavojo vardo Rojaus Trejybės-AŠ ESU šventovėje, čia, Kaune – kaip apraminti tą materialų žmogiškąjį protą, ypač dabar, kada aplinka tokia sujudusi, kupina baimės, nerimo, pasimetimo, kada mintys šokinėja, negalima nuo jų pabėgti. Kaip leisti daugiau pasireikšti dvasiniam asmenybės protui.

Tėvas – Mano mylimas sūnau, Aš esu visų Tėvas vadinamas Pirmuoju Šaltiniu ir Centru, priklausomai nuo jūsų kūrinijos sampratos, gyvo ryšio su Manimi ir net tos akimirkos būsenos. Tačiau nesvarbu kaip jūs Mane pavadintumėte – Proto Šaltiniu, Veiksmo Šaltiniu, Gėrio, Grožio Šaltiniu – Aš esu visa kas ir net daugiau. Laikau Aš jus savo Meilės Glėbyje ir teikiu jums ir Ramybę ir Palaimą, Taiką ir Santarvę, teikiu Brolystę, kuri yra tiktai veikiant ir bendradarbiaujant tarpusavyje. Aš sumaniau Evoliucinį procesą savųjų vaikų labui, sumaniau tai, kas iš tikrųjų ugdo charakterį, kad tas vaikas panašėtų į Manojo Charakterio pasireiškimą bendraujant ir bendradarbiaujant visų labui ir tuo pačiu, kad Mano Evoliucinis Planas būtų įgyvendinamas kiekvienam įnešant savo indėlį. Tai yra nuostabi vidinė būsena kiekvieno vaiko viduje – žinoti, kad jisai yra kviečiamas prisidėti prie Mano Evoliucinio Plano įgyvendinimo.
Ypač jūsų pasaulyje gyvenantys Mano vaikai, nieko nežino apie Mano Evoliucinį Planą. Pirmą kartą jis buvo perteiktas tiktai Mano dėka, kada apvaizda suteikė Urantijos Knygą, šitą didžiulį susistemintą Apreiškimą. Ten buvo jau pateikiama teiginių apie Mano Evoliucinio Plano vyksmą ir apie kiekvieno iš jūsų galimą indėlį į šito Plano įgyvendinimą. Net ir jums skaitant Urantijos Knygą atrodė, kad tas Evoliucinis Planas tai tarsi yra kažkur toli nuo jūsų, aukštai kažkam skirtas toms aprašytoms asmenybėms, kurios taip stengiasi darniai dirbti, veikti ir Meilės santarvėje. Bet kuo gilesnis ryšys yra su Manimi – ta dvasinė komunija – kuri ir įleidžia Mano aukšto dažnio virpesius į jūsų vidų ir jūsų sąmonė pajunta tai – ateina gilesnis ir šviesesnis supratimas, kad Evoliucinis Planas yra skirtas būtent kiekvienam iš jūsų asmeniškai, kad jūs patys pradėtumėte įnešti aktyvų ir ryžtingą ir vis augantį Gėrio darbų pasireiškimą į šito Plano įgyvendinimą. Evoliucinis Planas nenumato stebuklų, kad tai būtų galima padaryti be pastangų, nepriimant sprendimų, nesiekiant jų įgyvendinimo.
Juk ir Aš, kada sumaniau Evoliucinį procesą – jūs šiandien Algimanto girdėjote paaiškinimą – Aš pradėjau kurti Evoliucinį Procesą jau turėdamas Evoliucinį Planą ir žinodamas, kad ir jūs būsite šitame pasaulyje, bet Aš pradėjau nuo savęs. Taip ir jūs turite pradėti nuo savęs, kiekvienas. Jeigu Aš pradėjau kurti savuosius vaikus Meilės Galia, kurie gali veikti Rojuje – juos Aš parengiau tam žingsniui, kada jie kurs pasaulius, kada jie kurs gyvastį tuose pasauliuose ir tuo pačiu bendravimo pasireiškimą. Ir šitas pasireiškimas nėra procesas, kuris turėtų baigtinę pabaigos kryptį. Kryptis yra kaip vienpusio judėjimo gatvėje – tiktai Vektoriumi į ryškesnę Šviesą, kuri sklinda iš Manęs ir vėl turi sugrįžti į savąjį Šaltinį – į Mane, bet jau kiekvieno Mano vaiko patyrimo potėpiu paliesta ir tuo pačiu vaikui suteikianti Evoliucinio Plano supratimo prasmę, kada tiktai patyrimu galima įgyvendinti šitą Planą. Planas yra teorinis, bet jo įgyvendinimas yra praktinėje plotmėje – kūrinijoje.
Jūs dabar tiktai lyžtelėjote Įtikėjimo patyrimo. Net ir jūsų susirinkimai į bendrą Mano Asmenybės garbinimą, tai yra lyžtelėjimas jūsų gyvosios komunijos. Jūsų gyvoji komunija gali būti platesnė ir labiau pasireiškianti kiekvieno iš jūsų asmenyje, viduje. Ir kada tas pasireiškimas apima jūsų visą vidų, savaime Mano virpesiai priplūsta jūsų asmenybę ir asmenybė negali būti be jai suteikto dieviškojo proto pasireiškimo. Ji yra gyvybinga tiktai, kada veikia jai suteiktas Mano padovanotas protas su visu jo potencialu, kad asmenybė tą potencialą kuo ryškiau ir giliau paverstų aktualu, tai yra konkrečiais veiksmais. Jeigu jūs savo asmenybę laikote dar mažesnės veiklos išraiška, tuomet viešpatauja jūsų materialus. Ir tas protas, kuris nekantrus, irzlus, greit užsidegantis, bet greit ir atšąlantis, kupinas ydų ir tų ydų pasireiškimo, nepakantus kitiems, save pasipuikuodamas iškeliantis ir lakstantis nuo vieno smalsumo objekto patenkinimo prie kito, ir dar daugiau – jis neturi užbaigtumo, mintys trūkinėjančios, chaotiškos ir varginančios, atsiduodantis aplinkos poveikiui ir tas poveikis dar didesnį kelia judrumą ir siekimą pabėgti nuo tos nepriimtinos jam aplinkos poveikio, tačiau kur bebėgtų, atsitrenkia kaip aklas į sieną. Išėjimo nėra, yra tik dar didesnis pasimetimas, nerimas pavirstantis į baimę, kuri gimdo depresyvias nuostatas ir nuotaikas. Tai emocijos, kurios kaip rūdys ėda jūsų charakterį iš vidaus. Asmenybė negali pradėti savosios veiklos, kokią sumaniau Aš – Ramybės, Palaimos, Išminties, vidinės Darnos ir Harmonijos būsena. Bet asmenybė tai nėra toji dovana, kurią Aš jums suteikiau pramogai. Asmenybės gyvastis yra atsidavimas savo mintimis ir darbais, visumos Gerovei. Juk jūs šiandien per Algimanto pamokomąjį žodį girdėjote kūrinijos kūrimo proceso kryptį ir eigą. Aš jus sumaniau tam, kad jūs to, ko nematote, galite sužinoti iš apreiškimų arba iš Dvasinių Mokytojų, kurie turi šitokių žinių, bet vis tiek patyrimo jūs negalite įgyti, kad galėtumėte patirti tuos teiginius savo asmenybe. Patyrimas ateina tik kai tie teiginiai yra įgyvendinami. Tam jums reikalingas Įtikėjimas. Tai yra pradinis žingsnis, bet jis neturi pabaigos, jeigu jūs patys savojo Širdies vožtuvo neužversite, tuomet pabaigos Įtikėjimui niekada nebus, jisai galės būti gilinamas per visą amžinybę. Juk ir Manieji vaikai, kuriuos aš sukūriau kūrinijoje, kad veiktų visumos Gerovei, asmenybę gavo iš Manęs tiesiogiai, Rojuje. Ir jiems skvarba Mano suteikto kosminio matymo buvo didžiulė, bet jiems taip pat buvo reikalingas Įtikėjimas, kad jie žinotų kokį darbą atlieka kai rezultatų jie dar nemato. Kūrybinis procesas prasideda nuo to projekto įgyvendinimo, o tiktai įgyvendinimo veiksmo pabaigoje atsiranda matomas rezultatas. Todėl, kol nėra rezultato, ir jiems, būnantiems tobulomis asmenybėmis atitinkamoje sferoje, reikalingas Įtikėjimas – Įtikėjimas – savo darbo sėkminga baigme ir būtent tokia, kokią sumaniau Aš ir jiems taip pat yra reikalingas Įtikėjimas per gyvą komuniją su Manimi, tiktai tas lygis yra energine išraiška, daug galingesnis. Todėl ir jie būdami kilę tiesiogiai iš Manęs, energine išraiška stengiasi suteikti pagalbą tiems, kurių jie niekada nėra matę – ir jums – Mano patiems toliausia nuo Manęs esantiems vaikams. Jie nori tai, ką žino iš įvairių pasakojimų, iš kitų savo dvasinių brolių ir sesių, atvykusių iš jūsų pasaulio, nori patyrimu patvirtinti girdėtus ir girdimus teiginius, jeigu jie iki tol niekada nėra buvę šitame pasaulyje. Ir lygiai taip pat jie stengiasi suteikti pagalbą tiems, kurie yra toliausiai nuo jų. Net ir tiems, kurie dar bus, būsimieji pasauliai išoriniame kosminiame okeane-vandenyne, energinių virpesių vandenyne.
Tai štai, jūs žengiate Įtikėjimu į priešingą pusę, jums nėra pažįstami pasauliai, kurie laukia iš karto po prisikėlimo. Tik Įtikėjimas ir gyvoji komunija su Manimi jums leidžia pažinti tai, kas yra materialiam ir nekantriam lakstančiam protui – nuo teiginio prie teiginio – nesuprantama ir net baugina. Todėl, nėra stebuklingo kelio, kuris galėtų vietoj jūsų atlikti šito asmenybės dieviškojo proto įsiviešpatavimą žmogiškojo, mirtingojo, materialaus proto atžvilgiu. Tiktai jūsų pastangos per gilesnį gyvą ryšį su Manimi, per jūsų žodį, kurį jūs skiriate Man ir per jūsų veikimą visumos Gerovei, vis labiau ima pasireikšti asmenybės pasitenkinimas – iš pradžių vidinis, o po to ateina noras tą pasitenkinimą perteikti ir kitiems paaiškinant, kad būtent apraminti galima save tiktai leidžiant įsiviešpatauti per veiksmą asmenybės gilesniam Įtikėjimui, pasitikėjimui Manimi ir savimi. Ateina pasitenkinimo būsena, kada veiksmas yra atliktas. Ateina palengvėjimo akimirka ir supratimas, koks buvo prasmingas atliktas veiksmas – prasmingas tiek tam, kuris buvo atliktas jo labui, tiek ir jį jums, atlikusiems šį veiksmą. Ir jūs tada norite būti toks, kuris teikia Gėrio veiksmus ir kuo gilesnis bus Įtikėjimas, tuo platesnis bus požiūris į tų veiksmų areną – kam jūs galite suteikti Gėrio veiksmus.
Juk aš kada įgyvendinu Evoliucinį Planą, įgyvendinu jį vaikų – savo vaikų pasireiškimu. Jeigu Aš tą įgyvendinčiau per akimirką – kokia nauda jums? Jūsų bet kokie stebuklingi darbai, kokius matytų jūsų akys ir viduje jaustumėte pasitenkinimą, nesuteiktų ir jums atgaivos, nes jūs neturėtumėte Evoliucinio patyrimų proceso. Akimirka – ji gali egzistuoti keičiant prasmingai į ryškesnę Šviesą jūsų dvasinę charakterio augimo stadiją. Kada jūs pajuntate pasitenkinimą, kurio nebuvo prieš akimirką ir staiga yra šuolis – kokybinis šuolis – staiga yra pasitenkinimas, bet tos pastangos, kurias jūs dėjote iki šitos akimirkos, kad patirtumėte šitą kokybinį šuolį – buvo nuoseklios, nuoširdžios, giluminės ir su pasitikėjimu atliktos. Pastangos ir yra kiekvieno Mano sūnaus ir dukros įgyvendinimo, Manojo Evoliucinio Plano įgyvendinimo, kaina. Jūs mokate kainą, kuri yra pastangų išraiška. Jums nereikia mokėti materialių pinigų, bet be pastangų – nuoseklių – atkaklių – ryžtingų – jūs niekada neišskleisite savosios asmenybės proto skaistumo ir tyrumo. Ir tuomet jūsų viduje Mano teikiamos energinių virpesių būsenos – Ramybė ir Palaima – niekada nepatirsite, kad ji būtų visaapimanti ir ilgalaikė. Bus atitinkami tarpsniai, kada jūs būsite nuoširdus, atsivėręs – tada jūs patirsite tą akimirką – bet tas tarpsnis bus trumpalaikis, jeigu jūs nedėsite nuoseklių, ryžtingų, nuolatinių pastangų. Tiktai darbas, visų Gerovei, asmenybės charakterį ugdo. Dėl to Aš ir esu Tas, kuris darbuojuosi visumos labui be perstojo, neturėdamas nė akimirkos sustojimo. Ir jūsų veikla turi būti tokia, kad jūs galėtumėte patirti tų pastangų pasireiškimą savo asmenybėje, ir kada asmenybė ima jausti monotoniją nuo pasikartojančių veiksmų – keiskite užimtumo pobūdį. Jeigu dirbate fizinę veiklą atliekantį veiksmą – pereikite prie intelektualios veiklos. Po intelektualios veiklos – pereikite prie dvasinės veiklos. Atsiverdami Man, papasakokite Man kaip jūs atlikote vieną ar kitą darbą. Kokios buvo jūsų mintys pradedant tą darbą, darbo proceso eigoje ir užbaigus tą veiksmą. Aš viską priimu iš jūsų nuoširdžių samprotavimų, net ir abejonių, net ir nepasitikėjimo, bet tą pateikite Man ir jūs per tą akimirką jau gausite Mano aukšto energinio dažnio virpesius, kurie ir teiks jums ir Ramybę ir Palaimą. Ir kuo dažniau jūs tą darysite, tuo stipriau augs jūsų supratimas. Štai kur yra gyvojo Vektoriaus pasireiškimas jūsų viduje. Štai ko Man stinga.
Ne paskutinę vietą užima jūsų asmenybės viduje – mityba. Valgykite tą maistą, kuris yra ne aštrus. Prieskoniai neturi būti aitrūs. Ir žiūrėkite, kad jums nebūtų per daug to maisto, nes jisai apsunkina mąstymą. Kuo lengvesnis maistas – tuo lengvesnis jūsų protas, tuo lengviau asmenybei skleistis savo mąstymu. Todėl turėkite minty, kad jūs niekada negalėsite patirti Palaimos ir Ramybės, jeigu viduje jausite persisotinimą materialiu maistu. Aš sumaniau asmenybę, kad ji maistą vartotų dėl išlikimo materialiu pavidalu šitame pradiniame pasaulyje, bet jo užtenka labai nedaug. Jeigu būtų ne taip, tai daugybė Mano vaikų negalėtų išlikti, kada stinga maisto – bet jie išlieka. Taip, daug praranda materialią gyvybę, bet daug ir išlieka. Todėl gausa, net kada ir kūnas priešinasi tai gausai, paverčia žmogų nerangiu, apkūniu ir jis auga, plečiasi, sunkėja ir tokiam mąstyti vis darosi sunkiau. Jis nori atsipalaidavimo, ramybės, tampa nejudrus – o tai dar prieštarauja Mano Valiai. Judėjimas yra jūsų šito kūno palaikymo sveiku, gyvastingu, gyvybingu – neatsiejama savybė. Be judėjimo jūs negalite išlaikyti fizinio pavidalo sveikatingu. O per sotus kąsnis apsunkina kūną ir jūs judėti nebenorite, nes smegenų veikla taip pat veikia, kada nėra skrandis perpildytas ir Ramybės jūs nepajausite. Kaip ir tie, kurie turi gausius turtus – Ramybės nepajaus, nes per daug apsunkintas jų protas. Visa tai yra Mano teikiami energiniai virpesiai. Tiktai nuo virpesių patyrimo jūs galite pajausti Ramybę, nes Mano virpesiai paties aukščiausio energinio dažnio, Meilės išraiška, o jinai turi milžinišką Kantrybę, Pakantumą ir tuo pačiu Įžvalgą, Išmintį, Protą. Todėl jūs ir miegodami, jokių sapnų neturėtumėte matyti. Ramybė – tai yra bendravimas su Manimi. Ir Ramybės būsenoje pasąmonė taip pat ilsisi ir Aš ją panaudoju kaip instrumentą net perteikdamas ir jums, Minties Derintojo dėka, projekcijas, bet jos jus pripildo malonių pojūčių, net ir miego metu, bet tai nėra neramūs sapnai, kurie neleidžia asmenybės protui patirti nusiraminimą, palaimą, kad būtų ta gyvoji komunija su Manimi kuo stabilesnė, gilesnė, nuoširdesnė ir veiksmingesnė. Ir vėl mes sugrįžtame prie patyrimo – tik patyrimas su Manimi, jums užtikrins vidinę asmenybės Ramybės būseną ir dieviškojo proto įsiviešpatavimą dabartinio viešpataujančio ir jus varginančio materialaus proto atžvilgiu.
Būkite visą laiką su Manimi, nuoširdumo išraiška. Turėkite Kantrybės. Nenutraukite gyvos komunijos su Manimi. Net jeigu ir nejuntate tos Ramybės būsenos, atkakliai dėkite pastangas – nuoseklias pastangas – ir jums bus atlyginta. Ir jūs jausite pasitenkinimą – pasitenkinimą gyvenimu ir Ramybės Palaima ir trokšite kitiems suteikti tai, ką patyrėte patys, aiškindami, šviesindami, bet jau pasiremdami savąja asmenybe. Ne šito mokymo teiginiais, bet savimi pasiremdami, per gyvą ryšį su Manimi ir patyrimą iš Manęs.

Algimantas – Ačiū Tau, Mylimas Tėve už šitą atsakymą-mokymą. Manoji valia, sulieta su Tavąja, kaip ir su Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos ir Visuminės Dievybės AŠ ESU Valia. Amen.

vvita
2022-10-06 23:13:34

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal