Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Begalinės Motinos mokymas-atsakymas apie iškeliavusių urantų iš šito pasaulio dabartinį žingsnį Gyvajame Kelyje ir dabartinę jų padėtį – suteiktas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2022 10 30

Algimantas – Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU – per gyvąsias pamaldas Tavoji dukra, Vanda, pateikė Tau prašymą tarti Tavo Gyvąjį Žodį, paaiškinantį mūsų dvasinių brolių ir sesių anksčiau buvusių čia ir mūsų gyvojoje šventovėje, bet iškeliavusių iš šito pasaulio – dabartinį žingsnį Gyvajame Kelyje, dabartinę jų padėtį po prisikėlimo. Aš esu pasirengęs Tavąjį paaiškinimą perteikti balsiai, kad jį galėtų išgirsti ir kiti besiklausantys Tavieji vaikai.

Begalinė Motina – Mano mylimieji vaikai, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras iš Rojaus Trejybės, kurį su Meile jūs vadinate Begaline Motina. Iš tikrųjų Aš esu kaip Begalinė Motina, neturinti dvasinių kraštų. Aš jus apglėbiu visus, kaip rūko skraistė apglėbia jūsų planetą – tai yra raminantis, nuostabus, jus sustiprinantis jausmas. Iš Manęs jūs patiriate proto apraminimą – Aš esu ir Proto Šaltinis, ir Centras. Intelekto vystymasis vyksta Manojo impulso kibirkšties dėka, kurį Aš paskleidžiu per Septynias Pagrindines Asmenybes, o Jos į Vietines Visatas paskleidžia to modelio sumažintą išraišką per Dukras-Kūrėjas. Todėl ir jūs turite Manąjį Protą atitinkamai sumažintą iki jūsų lygio, pereinant per tuos transformuojančius etapus Nebadonijos Vietinėje Visatoje.
Jums kyla klausimai, kaip gyvena jūsų dvasiniai broliai ir sesės, kurie paliko šį pasaulį, paliko. Jūs turite įvairių paaiškinimų įvairiose knygose užrašytų, net ir apie tuos dvasinius brolius ir seses, kurie jau patiria naujo lygio Gyvojo Kelio etapą. Pažadinimas iš tikrųjų nesuteikia dvasinio laiptelio aukštesnio statuso, tiesiog tai užfiksuojamas faktas, kad prasidėjo naujas etapas, tačiau jis prasidėjo nuo to laiptelio, kuris buvo jūsų pasaulyje baigiamasis laiptelis. Dvasinis ūgis ir charakteris ugdomi tiktai pastangų dėka – tai yra jūsų pačių sprendimų ir jų įgyvendinimo dėka. Jūs turite savajame pasaulyje daugybę baimių, kurios tiesiogine prasme jums trukdo žengti žingsnį į savosios asmenybės tapatybės atskleidimą. Vidinė baimė jus suvaržo, sukausto, jūs jaučiatės praradę elastingumą, nes aplinka diktuoja jums savas žaidimo taisykles. Jūs išsiveržiate iki tam tikro laipsnio iš tos aplinkos suvaržančių pančių, tačiau išlikti toje laisvėje jūs nedrįstate – iškart jums protas diktuoja įvairias jums nepalankias aplinkos reakcijas. Ir jūs, savaime suprantama, norėdami apsaugoti save vengiate konfliktinių situacijų, nors jūsų motyvai yra kupini Manosios Šviesos ir Meilės. Po pažadinimo jūsų dvasiniai broliai ir sesės – Manieji vaikai – patiria visiškai kitokią aplinką, ir toji aplinka jiems yra palanki, ir tuo pačiu net prisidedanti prie jų baimių pašalinimo greitesniu mastu, nors kiekvieno – įgimtos savybės, charakterio suformuotas realus aktualas – taip pat įtakoja gyvąjį žingsnį Evoliuciniame Kelyje. Aplinka, kuri teigiamai veikia charakterį, taip pat prisideda prie to charakterio ryžtingesnio atsiskleidimo, nes tai yra sustiprinantis impulsas, kuris pritaria šito asmens žengimui. Tai yra milžiniškas sustiprinimas atkeliavusiems iš jūsų pasaulio Maniesiems vaikams, ir tai yra kaip katalizatorius cheminėje reakcijoje, kuris paspartina reakciją, kad ji įvyktų taip, kaip komponentai sudarantys cheminę formulę, susivieniję, galėtų sukurti visiškai naujos kokybės medžiagą – taip ir Manieji vaikai – po pažadinimo – patiria dvasinį šuolį daug spartesnį, negu jis buvo įmanomas jūsų dabartiniame pasaulyje – Urantijos planetoje. Todėl jų žengimas, palyginus su jūsų žengimu yra daugybę kartų spartesnis. Tuo tarpu nė vienas iš tų, kurie pradėjo Gyvąjį Kelią drauge su jumis, nėra palikęs to pasaulio, kuriame jie buvo pažadinti ir kaupia patyrimus. Tų patyrimų dėka ir bendravimo tarpusavyje dėka, jie studijuoja ir to pasaulio išorinę aplinką – tiek gamtą, tiek gyvūniją, tiek tarpusavio dvasinius ryšius su Manimi – ir tuo pačiu stiprindami vienas kitą stengiasi perteikti tuos mokymus, kurie juos stiprina iš vidaus ir savo dvasiniams broliams iš kitų planetų, kurių taip pat buvo panaši patirtis, patyrusiems negandas ir maišto pasekmes – maišto prieš Mane pasekmes. Todėl pradinis laiptelis jūsų dvasiniams broliams ir sesėms nors yra lengvesnis, tačiau ten iššūkių apimtis nepalyginamai stipresnė, platesnė, gilesnė. Jūsų pasaulyje užtenka vien tiktai Įtikėjimo, kad jūs gautumėte pažadinimo raktą, kuris atrakina patekimą į amžinojo gyvenimo naujos kokybės buveinę. Tuo tarpu toje buveinėje iššūkių prasmė turi daugybę niuansų, nes Gyvajame Kelyje labai svarbūs patyrimai, kurie yra net ir šalutiniuose takeliuose, kur – savanorystės principu – grindžiami įvairūs naujų užduočių sprendimų įsisavinimo patyrimai, kadangi kiekvienas patyrimas prisideda prie charakterio kokybinių bruožų atskleidimo, kurie praverčia stojantis ant dar aukštesnio laiptelio, kuris bus kitame pasaulyje – tai yra Naujos Kokybės Universiteto pasaulyje. Todėl pirminį pasaulį išstudijuoti jums prireiks ne vieno amžiaus matuojant jūsų laiku. Bet gi jūs einate į amžinybę ir amžinybės Kelias grindžiamas patyrimų kokybe – laiko santykis amžinybėje neegzistuoja. Todėl jums svarbu kuo išsamiau atskleisti savąją asmenybę, kuri būtų sukaupusi įvairiapusių patyrimų, kad ji pažintų to pasaulio, iš kurio atvyko, kiek įmanoma įvairesnę gyvenseną, ir tuo pačiu patys įneštų asmeninį indėlį į to pasaulio gyvenseną, nes ir ten praeinančios naujųjų mirtingųjų kartos palieka savo įspaudą ir pagerina tos aplinkos gyvenseną savaisiais patyrimais prisidėdami prie viso pasaulio ryškesnio nušvytimo. Tačiau jums turėtų būti įdomu sužinoti, kad iš jūsų iškeliavę dvasiniai broliai ir sesės tarpusavyje gyvena vieni nuo kitų netoli, todėl palaiko artimą ir glaudų ryšį, ir susirenka bendrauti po įvairių atliktų užduočių, kurioms atlikti būna ilgesnių intervalų išsiskyrimų. Visa tai taip pat stiprina jų charakterio pasireiškimą Brolystėje. Brolystė – tai yra esminis reiškinys visos Manosios dvasinės Šeimos gyvensenoje. Evoliucija numato tiktai Brolystės gyvą ryšį bendradarbiavimu įnešant – kiekvienam asmeniui – savąjį indėlį visumos Gerovei. Todėl ir jūsų dvasiniai broliai ir sesės, iškeliavę anksčiau, prisideda prie vienas kito sustiprinimo-palaikymo daug nuoširdesniu lygiu negu jie patyrė tokį bendradarbiavimą ir bendravimą šitame pasaulyje.
Jums stinga nuoširdaus savitarpio supratimo, nes viduje jūs juntate nepasitikėjimą tiek Manimi, tiek savimi, ir baimė stabdo jūsų artimesnį bendravimą. Todėl po pažadinimo mes ir siekiame jus išsaugoti artimame rate, kad jūs vienas kitą geriau pažindami, ir turėdami bendrą pasaulio patyrimą, galėtumėte sustiprinti vieni kitus, ir tuo pačiu aptarti net ir jūsų praėjusio gyvenimo epizodus, kad galėtumėte taip pat padaryti atitinkamas išvadas, koks jūsų yra dabartinis dvasinis ūgtelėjimas, palyginus su ta akimirka, kada palikote dabartinį pasaulį, kuris jums yra šiandien čia likusiems naujų iššūkių arena, kokios nepatyrė jūsų anksčiau iškeliavę iš šito pasaulio dvasiniai broliai ir sesės. Todėl net ir jūsų atėjimas į šitą pasaulį įneš naujų niuansų, kada jūs dalinsitės savuoju patyrimu su tais, kurie bus jau anksčiau šitame pasaulyje prisitaikę prie aplinkos daug geriau negu jūs. Jūs turėsite jiems daug ką aiškinti, ką patyrėte iš šito pasaulio įvykių, kurie bus visiškai jiems nesuprantami, ir jums teks juos atskleisti savųjų patyrimų paaiškinimu, kad jiems būtų lengviau suvokti apie ką jūs šnekate, nes dabartinis jūsų pasaulis loginiam mąstymui nebepasiduoda. Tai yra toji kryptis, kuri kaip vėžinė ląstelė iškreipia Mano Evoliucinį Planą.
Todėl, Mano mylimieji vaikai, jūs esate Mano globoje ir glėbyje. Apkabinu Aš jus ir jums visą laiką kartojau, ir kartoju – niekada negailėkite pastangų visumos Gerovei – tai yra prasmingas Manosios Energijos panaudojimas. Dėkingi bus ir ateinančių kartų jūsų dvasiniai broliai, kad jūs palikote geresnę aplinką ir jiems.

Algimantas – Ačiū Tau, Begaline Motina, už Tavo atsakymą. Manoji valia sulieta su Tavąja, kaip ir su Tėvo, Amžinosios Motinos ir Visuminės Dievybės AŠ ESU Valia. Amen.

DDaiva
2022-11-02 11:51:34

Komentarai

Puikus šis Begalinės Motinos mokymas, toks sustiprinantis ir kupinas gyvos šilumos, plačiau paaiškinantis apie išėjusius iš šio pasaulio urantus, ir tą morontinę aplinką, kurioje jie dabar gyvena, mokosi, tobulėja, bendrauja tarpusavyje, kad labai labai gera tai girdėti. Suteikia daug tvirtumo!

Kai skaičiau Daivos patyrimus apie iškeliavusius iš Urantijos urantus, aš taip pat prisiminiau savo praeitį – kaip pasiryžau pirmą kartą ateitį į urantijos grupę, maždaug prieš 14 metų, ir tas mano pirmasis žengtas žingsnis atvėrė vartus į Gyvojo Kelio tikrąjį pažinimą ir patyrimą, į Gyvo Kūrėjo savyje atradimą, kurio iki tol ieškojau, nuoširdžiai troškau ir štai atradau. Atsimenu, kai pirmą kartą pravėriau urantijos grupės užsiėmimo duris Mokytojų namuose Vilniuje, ir taip nedrąsiai jaučiausi, tačiau viduje buvo didelis noras ir man pačiai tuo metu nepaaškinamas stiprus vedimas ateiti čia, žengti ten, kur dar niekada nežengiau. Įėjusi į kabinetą atsisėdau šalia uranto Tomo, tvirto brandaus vyro su ilga žila balta barzda ir baltais plaukais, kuris šiuo metu jau yra iškeliavęs i morontinius pasaulius. Prisimenu, kaip jis man labai nuoširdžiai nusišypsojo, berods užklausė vardo. Ta nuoširdi šiluma veide atsispindėjo ir jo viduje. Su juo pamažu užsimezgė nuoširdi ir šilta draugystė. Eidami namo iš Gyvųjų Pamaldų Vilniuje, kurios tuo metu vyko Statybininkų mokykloje, mes abu su Tomu dar ilgai kalbėdavomės apie įvairius dvasinius dalykus, apie Kūrėją, apie tą aplinką, kurioje Tomas gyveno, aš gyvenau, dalinomės savo patyrimais. Mes taip gyvai ir nuoširdžiai bendraudavome, juokdavomės, dar kokią valandą sėdėdami ant suoliuko autobusų stotelėje, ir būdavo taip gera viduje! Aš po visų mūsų Gyvųjų Pamaldų ir ypač po tokių nuoširdžių pokalbių jaučiau didelę pilnatvę, šviesą, meilę, gyvąją energiją savyje. Jis buvo vienas iš nuoširdžiausių iškeliavusių urantų, su kuriuo buvo tikrai šiltas ir broliškos meilės kupinas ryšys.

Vėliau susipažinau su Laima iš Velžio, su kuria bendravimas buvo kitoks, ji buvo daugiau intelektuali moteris, ir ta šiluma bei nuoširdumas bendraujant atsirado gerokai vėliau, neužilgo prieš jai iškeliaujant iš šio pasaulio, kai ji ėmė daugiau dėmesio skirti gyvam ryšiui su Kūrėju. Būtent tada mes ėmėme dažniau kalbėtis telefonu apie Kūrėją ir Jo gyvą patyrimą viduje, ir mus suartino tokie nuoširdūs pokalbiai. Prisimenu, kaip ji su Rimantu ir Dalia iš Kauno atvykdavo į Gyvąsias Pamaldas Vilniuje, ir mūsų pokalbiai jau prie vaišių stalo tapdavo ilgomis diskusijomis, su daugybę klausimų ir daug gilių Algimanto atsakymų, kuris visada pakreipdavo pokalbį į gyvo ryšio su Kūrėju gilinimą mūsų pačių viduje. Nes mes galime skersai išilgai narstyti Urantijos Knygą, vien intelektualiai, tačiau be Kūrėjo gyvo dvasinio pagrindo savyje mes nepatirsime šių žinių dvasinės gelmės, pilnatvės ir gyvo turinio, nepatirsime savyje Kūrėjo tikrovės, kuri yra gyva ir pulsuojanti Jo gyvais meilės virpesiais. Ir būtent tokios gyvos studijos labai kelia mūsų energinius virpesius, bent jau aš tai jaučiu, kada anksti rytais studijuoju Urantijos Knygą, prieš tai pagarbinusi Kūrėją.

Žvelgdama atgal suprantu, koks svarbus yra mūsų tarpusavio bendravimas, kuo nuoširdesnis ir atviresnis, nes palyginus tą aplinką prieš kokių 10 metų, ar net 5 metus, ji buvo tikrai šviesesnė nei dabar. Praėjo santykinai nedaug laiko, o dabartinė aplinka atrodo daug daugiau degradavusi, grubesnė, aštresnė įvairiais pavidalais, daugiau streso, baimės, chaoso, nerimo, depresijų, ydų suvešėjimo ir kitokių baisumų pilna. Todėl mūsų gyvas ir nuoširdus ryšys su Kūrėju, ir bendravimas urantų vienas su kitu suteikia stiprybės, padeda mums išlikti šviesoje. Na o svarbiausia – mūsų nuoširdus ir tvirtas noras išlikti šviesoje su Kūrėju – Rojaus Trejybe-AŠ ESU, bet kokiomis aplinkybėmis. Urantų kelias – nėra vien lengvas ir tarsi sviestu patepta viskas klojasi. Jis kupinas iššūkių vien dėl mūsų viduje įvairių baimių ir ydų, aplinkos tamsos, tačiau jis labai grūdina mūsų charakterį, jeigu gyvename gyvą gyvenimą su Kūrėju. Vien patys savo jėgomis mes nepajėgūs atsilaikyti prieš smukdantį aplinkos poveikį, ir nereikia atsilaikyti patiems, tam yra Kūrėjas, kuris yra mūsų viduje gyvai patiriamas – mes urantai tą žinome ir patiriame – ir tame slypi didžiulė GALIA. Kad ir kokie būtų sunkumai ir iššūkiai – o jų visada buvo ir bus, ir dar daugiau, svarbiausia – mūsų vis artimesnis ryšys su Kūrėju. Jis yra Gyvas Dvasinis Pagrindas, kurio niekas negali atstoti, jis suteikia tvirtumo užklupus dideliems sunkumams, jis ramina ir gydo, jis suteikia orumo jausmą ir žinojimą, kad mūsų laukia visa amžinybė Kūrėjo meilės glėbyje, kuris yra labai saugus, motyvuojantis iš vidaus kilti suklupus, kilti ir eiti pirmyn ir gilyn į dar didesni artumą su savo Tikruoju Gyvu Tėvu ir Motina.


Su Kūrėjo meile,

Jurgita
2022-11-06 14:03:25Tai nuostabus, išsamus Mokymas, kuris mane labai stiprina ir sutvirtina – mano Įtikėjimą į Kūrėją – Rojaus Trejybę-AŠ ESU – nors, aišku, aš turiu kuo daugiau įdėti pastangų į savo atsivėrimą Kūrėjui ir į gyvesnį Jo pajautimą savo viduje – bet tuo pačiu man labai svarbus ir žinojimas ir apie tai, kas dar mano nepatirta, nepajausta ir nepamatyta, o ką jau patiria mano dvasios broliai ir sesės iš mūsų pasaulio iškeliavę. Man malonu prisiminti čia buvusius urantus, ypač bendravimą su Laima iš Velžio, kada kartu vydavome į Šventovę – ji man buvo irgi, kaip Mokytoja – ir žinau, kad ji ir dabar ten būdama stiprina kitus. Taip pat yra malonu prisiminti mažąją Reginutę iš Kauno, kaip ją vadindavome čia, kuri savo nuoširdžiu Įtikėjimu pasireiškė čia, ir labai mėgo klausytis, dar čia, esančios su mumis, Reginos, dainuojamų dainų. Prisimenu ir kitus urantus, tik su kitais arba visai neteko bendrauti, arba nepatyriau galimybės, arba tiesiog buvome per trumpai kartu Gyvajame Kelyje. Yra gera žinoti, kad jie visi susitinka ir bendrauja vieni su kitais, kad mokomi yra savanorystės principu save atskleisti sau ir kitiems.
Linkiu visiems, šiuo metu esantiems urantams pirmajame pasaulyje, kuo gilesnio atsivėrimo ir kuo gilesnio Įtikėjimo į Kūrėją – Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Šito paties linkiu ir visiems čia dar esantiems kartu.

DDaiva
2022-11-02 13:44:52[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal