Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Įstatymais suvaržyti žmogaus gyvenimą yra tuščias reikalas – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2022 09 18

Mylimieji, mano vardas Algimantas, aš rengiu Dvasinius Mokytojus – visai planetai – ne tik Lietuvai, nors pradedu nuo Lietuvos. Dvasiniais Mokytojais mes jau čia būdami, Kūrėjo vardo šventovėje, jau žinome, kad tai yra vienintelė figūra Tikrovėje, be kurios negali vystytis civilizacija – tiesiog neįmanoma. Kūrėjas yra mūsų Dvasinis Mokytojas, be Kūrėjo negali vykti Evoliucija. Tuo tarpu visuomenėje Dvasinis Mokytojas tas, kuris yra atradęs Kūrėją savo Širdyje, būsena Jį liudija ir tuo pačiu prisipildęs Kūrėjo realių, tikrų, gyvybinių interesų ir virpesių pats pradeda jausti norą padėti kitam. Tai yra – noras iš vidaus. Tai yra Kūrėjo energinių virpesių Meilės Galios pasireiškimas. Štai toks mirtingasis trokšta būti stiprintoju tų, kurie yra silpnesni, apšviesti juos, padėti jiems, kad Gerovė apimtų vis didesnį visuomenės gyvą pasireiškimą. O vien tiktai intelektu besivadovaudamas žmogus, jisai nemato to, kas yra pajuntama atsivėrimu Širdimi. Jis viską vertina moksliniu pamatu ir tuo pačiu savo patyrimais, savo įspūdžiais, savo žiniomis, bet jis neturi Įtikėjimo, nes nežino kas yra Įtikėjimas.
Šiandien rugsėjo aštuonioliktoji. Aš kada važiavau į šventovę iš Romainių – aplinkui tirštas rūkas – balta, balta, kaip pienas – nieko nesimato. Ir priekį važiavo mašina, aš tą mašiną matau kaip siluetą. Ir man iškart asociacija – taigi yra mūsų gyvenimas. Mūsų gyvenimas iliuziniame rūke, šitoje planetoje. O kad yra Gyvasis Kelias, jisai nesimato materialiu žvilgsniu. Jisai kaip rūke, štai tas kelias, kuriame tu orientuojiesi per keliasdešimt metrų. Bet jeigu tu matai priekyje važiuojančią mašiną – tai yra tam tikra gairė. Tu matai priekyje važiuojančią ir tu žinai, jeigu ji sutiks kokią nors kliūtį – jisai sustos, bet tu sustosi ne dėl kliūties, bet dėl to, kad tu matysi jo įsijungusias stop signalo šviesas. Tau priekyje važiuojantis yra kaip vedlys. Tai kada yra Gyvasis Kelias, materialiame pasaulyje, reikalingas Įtikėjimas, o jis nėra materialus. Reikalingas dvasinis paaiškintojas Mokytojas, kuris paaiškintų tai kas yra tas Įtikėjimas. Jis negali paaiškinti pats nebūdamas Įtikėjęs. Jis gali skaityti daugybę kartų – yra Įtikėjimas ir skirtumas tarp Įtikėjimo nuo tikėjimo tai yra tas pats, kaip gyvas koks nors vaizdas gamtoje būnant ir žiūrint į paveikslą tos pačios vietos – skirtingi gyvybės lygiai. Bet jeigu tu esi Įtikėjęs, tu gali atskleisti daug daugiau negu tu perskaitei apie įtikėjimą. O jeigu dar matai priekyje einančius jau ankstesnės kartos žmones, kurie buvo taip pat įtikėję ir paliko savo pėdsaką, tai tas pats kaip rūke važiuojanti priekyje mašina. Tu matai ką jie sukūrė, kokia civilizacija sukurta jų įtikėjimo dėka ir bendradarbiaujant, ne konkuruojant tarpusavyje. Todėl dabar mokykla visiškai netinkama. Jokia mokykla, jokia programa netinkama. Testų programos – netinkamos – jos turi būti iškart panaikintos. Turi būti mokytojas, turintis atvertą Širdį Kūrėjui ir apglėbiantis savo mokinius, savo vaikus, Meilės Glėbiu. Ir bendraudamas su mokiniais jis tada pažįsta ir mokinį. Ir jeigu jisai išsigandęs – tas mokinys – jis nuramina jį, apkabina, sustiprina, taip kaip mus stiprina tos asmenybės, kurios nematomos, bet būdamos taip pat kartu su mumis gyvosios komunijos metu. Reiškia ir mokykloje mokytojas privalo – privalo būti vedlys, ne tas kuris klaidas registruoja kaip buhalteris, bet tas, kuris padeda, nukreipia ir plečia požiūrį, apramina iš vidaus ir tuo pačiu parodo kokia yra kryptis. Ir tegu ji būna tas, kuris atlieka veiksmą neteisingai suprastą, bet mokytojo priedermė paaiškinti, o ne užregistruoti faktą – jis nemoka, ir jį atstumti kaip niekam nereikalingą ir tuo pačiu netinkamą. Ne. Mokytojo priedermė yra brolystė, pagalba bendradarbiaujant.
Tai štai, be Dvasinio Mokytojo tokių mokytojų mokykloj neatsiras. O jie nesukurs tokių mokymo programų ir tada testai nustelbia žmogiškąjį ryšį, bendravimą ir bendradarbiavimą. Juk testą mėgindamas atlikti, tu bendrauji su kažkokios programos sudarytoju, nesvarbu ar tai bus kompiuteryje, ar tai bus vadovėlyje – tu net nežinai kas tą sudarė testą. Tau yra tiktai kažkokios lentelės, kažkokie pasirinkimai, bet nėra gyvo žmogaus ryšio, nėra brolystės santykių, ir žmogus palaipsniui ima susitraukti, užsisklęsti, jis neturi ko paklausti, jis neturi to žmogiškojo ryšio ir jį silpnina. Asmenybės negalima ugdyti, asmenybė yra pastovi – konstanta – tai yra – aš – ne kitas, bet – aš. Aš ugdau-vystau savo charakterį, aš ugdau-vystau savo tapatybę, kuri keičiasi per visą amžinybę. Yra tos ir net mūsų dvasinės sesės ir broliai, nematomi mums – jie taip pat ugdo savo tapatybę, savo charakterį, bet asmenybės yra tos pačios, jos nekinta. Todėl nereikia sakyti – asmenybės vystymasis – arba – asmenybės ugdymas. Tai yra klaidinga nuostata. Bet – tapatybę vystyti – tapatybę ugdyti – taip, mes ir ugdome. Ir tada mums teikia pagalbą visi – visi, kurie iš tikrųjų patys prisipildę Kūrėjo Meilės ir tas pagalbos teikimas teikia pasitenkinimą tam, kuris teikia pagalbą.
Dabar valstybė, kaip darinys, savo vaidmenį suvaidino. Ji išsėmė savo resursus, ji yra dabar stabdis civilizacijos vystymosi, valstybė. Visos valstybinės institucijos, jos grindžiamos baime, prievarta, bausmėmis. Prikurta įstatymų, kurių nesupranta niekas, patys tie, kurie įstatymus tuos priima, jie nesupranta – o jų pilna. Tai kam reikalingi tie įstatymai, kurių žmonės nežino? – niekam nereikalingi. Reikalingi tiktai nubausti ir iš tų žmonių, suriestų į ožio ragą, padaryti patrankų mėsa, kurią galima valdyti kaip vergus, kaip baudžiauninkus, bet tai nėra Brolystės, nėra Meilės, nėra visuotinės Gerovės kūrybos proceso. Juk visos skausmo akimirkos, jos neateina savaime, jas sukuria mūsų dvasiniai broliai ir sesės. Būtent jų neišmanymo sprendimais sukuriamos tokios įstatymų džiunglės, kuriose nėra tų suprantančių. Tada norint kažkokį tai pateikti ieškinį teisme, reikalingas advokatas, kuris žino tuos įstatymus ir tai, ne visus įstatymus, bet tik savo sferos – civilinės, baudžiamosios sferos. Vėl, yra šeimos, skirstant tą civilinę teisę, kažkokių santykių tarp įvairių firmų, kampanijų. Vėl, jie visų įstatymų negali žinot. Tai kam tie visi rinkiniai yra sudaromi? Įstatymas yra vienas – Meilės Galios Įstatymas. Ir jeigu tu atrandi Kūrėją savo viduje, tada viskas savaime iš chaoso, tiesiog įsisiurbia į sistemą Gyvą, Visumos Gerovei, nesiekiant tos Visumos Gerovės, bet tiesiog yra Kūrėjo vedimas iš vidaus, viską harmonizuoti vis labiau. Štai Dvasinių Mokytojų priedermė – mokyti atrasti Kūrėją savo viduje ir tada nebėra pažeidimų, nebėra įstatymų tokios gausos, tokių džiunglių – jie nereikalingi. Nereikalingi, kokie yra šiandien įstatymai, ir jų tiek nereikia.
Žiūrėkit, žmonės ir anksčiau gyveno be jokių įstatymų. Buvo Dešimt Dievo Įsakymų, bet jie buvo neigiami – neturėk kito Dievo, tik Mane vieną. Nemeluok. Nežudyk. Nesvetimauk. Neliudyk melagingai. O dabar yra vienas teigiamas – vienas – Atrask Kūrėją savo viduje ir pajausi Meilę. Ir gyvenk ja. Ir tada bus gyvenimo kūryba drauge su Kūrėju, Visumos labui, bendraujant, bendradarbiaujant Brolystėje. Ir tada bus darna kelyje – jokių avarijų nebus. Vienas kitą ne tik gerbs – tie, kurie važiuoja, bet jie žinos, kad tu negali lipti kitam ant galvos. Viduje kitoks pojūtis vairavimo, kitokios elgesio vidinės nuostatos. Moralės negalima įtvirtinti įstatymu, ji yra Gyva, ji eina iš Kūrėjo, iš Širdies. Todėl moralizuoti yra tuščias reikalas. Įstatymais suvaržyti žmogaus gyvenimą – yra tuščias reikalas. Tai yra vakar diena. Šiandien yra – kūryba rytojaus su Kūrėju atrastu savyje. Ir štai mūsų, kaip Dvasinių Mokytojų, pagrindinis vaidmuo – dabar, patiems, vis giliau atsiverti, vis giliau Įtikėti, pasitikėti Kūrėju ir savimi ir tuo pačiu būti veiklesniems, ryžtingai veikiant pajutus vedimą iš vidaus. Tai yra Gyvas Tikrovės Kelias, kuris nesibaigia šitai planetai. Kiek jūs turėsite patyrimo, pasitikėjimo – po prisikėlimo pravers pačią pirmą akimirką. Jus pažadins ir ką jūs darysit? Dairysitės – kur aš čia atsidūriau? O jūs pakviesit – jau matysit – angelą – akšę, pagarbinsim Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Padėkosime už tą sėkmingą, kosmosu perkeltą mano kelionę. Aš kaip kosmonautas, va, dabar atsidūriau čia, kitame pasaulyje. Prisijunk prie manęs, aš noriu pagarbinti, padėkoti Kūrėjui – Rojaus Trejybei-AŠ ESU. – A jis pasakys – tu buvai mano mokytojas, Urantijoje. Aš iš tavęs mokiausi garbinti Rojaus Trejybę-AŠ ESU. Iki tol aš garbinau Tėvą – Pirmąjį Šaltinį ir Centrą. Tu mane išmokei garbinti Keturis Šaltinius ir Centrus. Aš tau dėkoju. – Tu irgi pasakysi – ir aš tau dėkoju. Tu man organizavai aplinkybes šitame nuostabiame Urantijos pasaulyje, tu mane stiprinai visą laiką, ir perkėlei čia. Tai ir pagarbinkime dabar kaip – tu, sesė, aš, brolis dvasioje, Kūrėją – Rojaus Trejybę-AŠ ESU. – Bet aplinka – aplinka garbina Tėvą – Pirmąjį Šaltinį ir Centrą ir nuo jūsų Įtikėjimo priklausys kiek jūs turėsite ryžto tą aplinką mokyti Ryškesnio Kūrėjo supratimo. Nuo jūsų vidaus, kurį jūs formuojate šiandien, kaip tapatybę, priklausys jūsų prisikėlimo laiptelis kuriame jūs būsite. A jūs prisiminkite – mes gi esame Naujojo Visatos Amžiaus Ištakos – Naujojo Visatos Amžiaus Ištakos – visai kūrinijai. Ne tiktai planetai – visai kūrinijai – visai kūrinijai. Štai – tas, kuris buvo paskutinis yra pirmasis. Ir kiek jūs turėsite viduje Įtikėjimo iš šitos planetos, tiek jūs jį stiprinsite ir ant jo ugdysite tuos pastolius kiekvienam ateinančiam laipteliui, kitam pasauliui. Bet jeigu jūs stiprėsite Rojaus Trejybe-AŠ ESU – Kūrėju – jūs visur šviesite būtent šita nesusilpninta švytėjimo Šviesa. Jeigu ryžto pristings – jūs pradėsite trupučiuką save suspausti, prisiderinate prie aplinkos – nu gerai, nu Tėvas, nu garbinam Tėvą, apsiribojame tuo. Ir tada palaipsniui užges jumyse tas, kas dabar jau jus iškelia virš tos rūko aplinkos iliuzijoje. Tai štai, jūs sau klojate šitą pamatą ir dabar, šiandien – kokie jūs būsite. Jums niekas nepriekaištaus. Niekada nepriekaištaus, kad jūs kažką ne taip padarysite. Mes gi einame klaidų taisymo keliu iki pat Havonos, Dieviškosios Centrinės Visatos. Bet jeigu jūs ryžtingai ir kryptingai visą laiką būsite su Kūrėju – Rojaus Trejybe-AŠ ESU, jūs sulauksite tokių žodžių – šituo sūnumi Aš esu patenkintas. Amen.

vvita
2022-11-11 20:39:24

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal