Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Tėvo mokymas – Koks būtų mūsų pasaulis, jei visi atrastume Kūrėją savo viduje – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune 2022 11 27

Algimantas – Mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, Visumine Dievybe AŠ ESU, Tau per gyvąsias pamaldas Tavasis sūnus pateikė klausimą, koks turėtų būti mūsų pasaulis Tavąja samprata, jeigu Tavieji vaikai, iš tikrųjų, atrastų Tave viduje, kokį sumanei Tu pasaulį, ekonomine prasme, politine prasme, visuomenine prasme? Aš esu pasirengęs Tavo mokymą perteikti savo lūpomis, kad jį galėtų išgirsti ir kiti gyvosiose pamaldose dalyvaujantys mano dvasiniai broliai ir sesės, gyvojoje Kūrėjo vardo šventovėje, Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, čia, Kaune, šiuo metu – du tūkstančiai dvidešimt antrų metų, lapkričio dvidešimt septintąją.

Tėvas – Mano mylimiausi vaikai, Aš esu Visuotinis Tėvas, Pirmasis Šaltinis ir Centras. Jūs Jį žinote jau iš senų laikų, tačiau jūs turite dabartinį naują patyrimą, nes atradote Mane savyje, jūs Manęs nebijote, jūs Mane mylite ir tą išreiškiate virpesiais. Toji Meilė, kurią Aš teikiu kūrinijai, Man jūsų Širdys sugrąžina atgal, jau su jūsų patyrimu. Tai yra Mano sumanymas, kad kiekvienas Manasis sūnus ar dukra Manąją Meilę patirtų ir ją sugrąžintų taip pat jausdamas Meilės Galią. Šitoks Gyvas judėjimas Mano sumanytas kiekvienai planetai per visą kūriniją. Kadangi Aš skleidžiu Meilę būdamas Meilės Šaltinis ir Centras, tuomet ir Manieji vaikai, nepriklausomai nuo dvasinio statuso, patirdami šituos virpesius, jie trokšta apkabinti Mane. Jie Mane garbina Meilės Galia, jie patiria Mane, ir šituo patyrimu mėgaujasi. Todėl jūs, būdami toliausia nuo Manęs, kuris esu kūrinijos viduryje, turite didžiausią paklaidą mąstydami, kalbėdami apie Mane, ir tuo pačiu veikdami drauge su Manimi. Neturėję iki šiol tokio patyrimo, kaip esu atrandamas Aš jūsų viduje, ir tuo pačiu savo istorijoje patyrę daug įvairių pranašų mokymų, ir tuo pačiu apreiškimų, jūs patyrėte ir netikėtų vingių, kurie taip pat nutolino kiekvieną iš jūsų, padariusį tą vingį nuo Manęs. Jums stigo Dvasinių Mokytojų, kokie buvo Mano pasiųsti sūnūs, kad galėtumėte patirti, kokia yra nuostabi Manoji jums sumanyta planeta, kad galėtumėte patirti, koks yra nuostabus gyvenimas Brolystėje, turint Mane, savo Tėvą – o dabar jūs jau išplėtėte savo sampratą ir patyrimus – ir Motiną – jūs nesate našlaičiai. Jūs pirmieji patiriate šitame nuostabiame pasaulyje tą pilnateisį Manosios dvasinės kūrinijos narystės pojūtį, jūs nesate atstumtieji, jūs nesate užguitieji, jūs nesate raupsuotieji, bet mylimi Manieji vaikai. Jūs esate Mano Globoje. Ir per jus Aš siekiu savąją Šviesą ir Meilę paskleisti taip, kaip gali paskleisti Manasis sūnus ar dukra, atradę Mane ir remdamiesi į Mane kaip į savąjį Tėvą, Mylintį Tėvą ir Mylimą Tėvą. Tuo labiau, atsidavus Manajam vedimui iš vidaus, jūsų vidinė būsena dabar trunkanti kol kas trumpą akimirką, bet ateis toji karta, kuri bus žengianti remdamasi ir jūsų nueitu žingsniu-patyrimu. Matydami jūsų gyvenimą, jie turės galimybę pasireikšti drąsiau, kadangi tų nušvitusių – jūsų dėka – bus daugiau. Jums dabar reikia remtis – tiktai į Mane. Tačiau jūsų yra ir privilegija – neturėdami atramos prieš jus ėjusios kartos, jums nebėra jokių kitų turėklų, į kuriuos galėtumėte įsitverti, kada laiptai tampa statoki ir pakopų žingsnis aukštokas. Štai, tas turėklas ir esu Aš – Vienintelis. Jums nebereikia žvalgytis ką darė prieš jus ėjusios kartos, nes jūs esate dabar Manieji vaikai, kurie įžengėte į tą, ką jūs vadinate Gyvuoju Keliu - į savo gyvenimą su Manimi, ir Meilės Galia ir Visumos Gerovei. Todėl Aš ir būdamas jūsų Tėvas ir žvelgdamas į visumą, kaip į savo dvasinę kūriniją-šeimą, kurioje veikla yra pripildyta įvairovės, net ir pačiuose tolimiausiuose pakraščiuose, kur yra Mano vaikai, turintys materialų apvalkalą, Aš taikau tą patį dvasios metodą, nes jūs gi esate asmenybės bendradarbiavimui Brolystėje visumos Gerovei. Ir jūsų planeta, neturėdama jokios išimties, kad galėtų nukreipti Evoliucinio vystymosi Vektorių į bet kurią pusę, tiktai ne į Mane – būtų pasmerkta milžiniškam šalčiui ir tamsiai nakčiai. Dabar jūs esate pasaulio Šviesa, kuri nušvito iš vidaus, atradus Mane – Gyvoji Šviesa. Jūsų gyvenimas demonstruos ateities kartoms, kokie žingsniai turi būti, kada gyvenama kiekviena diena ant Manojo Pamato, ant Manojo Pagrindo, ir atsirėmus į Mane, jaučiant vedimą iš vidaus ir jam atsidavus. Todėl dabartinis jūsų gyvenimas bet kurioje sferoje – toli nuo to, kas bus ateityje šitoje planetoje, kurioje įsiviešpataus Manoji vaikų žmonija, kupina Manosios Meilės Galios ir veiksme pulsuojanti Brolyste bendradarbiavimo išraiška Visumos Gerovei. Jūsų visos politinės sienos bus ištirpusios Mano Meilės išraiškoje. Jūsų dabartiniai politiniai vadovai bus tautų vedliai, jie puoselės kiekvienos tautos, kuri tuo metu bus šitame pasaulyje, kultūrą, ir kas yra gražiausia toje kartoje, kada atsiremiama į Mane ir kūryboje, ir ekonomikoje, ir energijos valdyme, ir tarpusavio ryšiuose. Visa tai pasireikš Manąja Meilės Galia per kiekvieną Mano sūnų ir dukrą. Jūsų ekonomika bus visiškai nepanaši į dabartinę, kadangi dabartiniai jūsų pramonės milžinai, kurie priklauso savanaudiškiems Mano vaikams, visiškai nusigręžusiems nuo Manęs ir kuriantiems pelną kaip tą vienintelį siekinį savo Širdyje, todėl jų troškimai niekada neišsipildys tokie, kokių jie norėtų. Dėl to tas nepasotinamas kąsnis niekada nebus jų, materialia prasme, įgyvendintas, kad galėtų jį apžioti. Godumas yra nepasotinamas ir tai yra milžiniška yda, kurią junta materialus protas. Todėl jūs sukuriate įvairių pseudoteorijų, kurios leidžia jums godumą užgožti įvairiais teiginiais, kad konkurencija gali ekonomiką vystyti pirmyn. Tai yra griovimo ekonomika, kuri neturi jokių varžtų, neturi jokių apribojimų, jokių gairių, suvaržančių save. Ta ekonomika yra chaoso ekonomika. Ji neturi krypties, jokio planavimo, ji užgrobia teritorijas, užgrobia rinkas, ir stipriausias visuomet nugali silpnesnį jį sunaikindamas. Todėl Aš sumaniau ekonomiką, kuri klestinčioje planetoje būtų išreikšta Manąja Meilės Galia ir kiekvieno laisva valia. Reiškia, jūs keisite visiškai savo gyvenseną. Dabar jums sunku suvokti, kad jūs patenkinsite daugybę savo ekonominių svertų, sumažinę savo apetitą materijai. Bet jūsų dvasia bus išsiplėtusi tiek, kad jūs kursite Manosios Energijos pagalba įvairią energijos transformaciją materialia išraiška, kuri galėtų pasitarnauti jūsų kasdieniame gyvenime. Jums dabartinė pavergimo priemonė, kuri buvo panaudota kaip patogi priemonė vietoj barterio, finansinė piniginė priemonė, neteks savosios jus pavergiančios funkcijos. Jūs galėsite save aprūpinti, kada būsite patys tokio dvasinio statuso ir lygio, kad jums nekils abejonės, kaip galima transformuoti Manąją Energiją į savosios funkcijos patenkinimą, savosios funkcijos atlikimą savajame gyvenime visumos Gerovei.
Kadangi jūsų dabartinis kūnas, materija, gyvena labai dažnai suvaržytomis sąlygomis, neturėdami Dvasinių Vedlių, jūs negalite ne tik projektuoti, bet net analizuoti šiandieninės visuomenės klaidingų posūkių-vingių. Negalite numatyti tokios krypties, kuri būtų teisinga, nes būtų suteikta Manosios Dvasios, pulsuojančios jūsų viduje amžinybe. Todėl jūs neturite idealo, kurio siektų žmonija. Jūs neturite idealo, kurio siektų nors viena tauta. Jūs neturite idealo nė vienoje dabartine politine išraiška šalyje. Jūs gyvenate gyvenimą be idealo! Reiškia, jūs neturite net ir materialaus siekio, nekalbant jau apie intelektualų siekį. Dabar jūsų protas kaip intelektas yra pajungtas tiktai pinigų uždarbiui papildyti, išplėsti, gausinti. Jūs neplanuojate bendro gyvenimo visuomenėje, tautoje, valstybėje, kontinente, planetoje, kūrinijoje, visatoje. Jūs nekuriate savojo gyvenimo, bet griaunate save iš vidaus, visą laiką jausdami nepaprastą nerimą, ir niekada nejaučiate tokio pasitenkinimo, kurį Aš teikiu jums, ir kurį dabar tiktai lyžtelite atsivėrę Man komunijos akimirką garbindami Mane. Man jūsų garbinimas reikalingas tik dėl to, kad jūs patirtumėte Mano jums teikiamą Palaimos Nektarą, Meilės Galia. Kada jūs apraminate save, jūs patiriate, kokia yra Tikrovė jūsų viduje, bet dar nesuformuluota į idealą ir tuo pačiu neįprasminta jūsų gyvenime, kad galėtų atmerktos jūsų akys pamatyti to idealo išraišką materialia tam tikra sukurta aplinka – sukurta jūsų dvasios asmenybės pažadinta veikla drauge su Manimi kaip Bendrakūrėju su jumis visumos Gerovei.
Juk jūs puikiausiai iš Urantijos Knygos Apreiškimo žinote, kad kiekvienas pasaulis artėjant į Mano pusę, link Rojaus, savąja Grožio išraiška yra vis gausesnis, keliantis susižavėjimą, ir tuo pačiu funkcionaliai labiau sutelktas, kad gyvenimas būtų patogus ir švietimo išraiška teigtų jums didesnį požiūrį tiek į kūriniją, tiek į Mane, tiek į save, tiek į betarpišką aplinką pasaulyje. Dėl to Manieji pasauliai ir yra jūsų naujieji universitetai. Ir dabartinis jūsų pasaulis iš tikrųjų yra jūsų tyrinėjimų laboratorija, joje jūs pradedate pradinį žingsnį, kur galite mėginti taikyti savąsias idealo pamatu formuojamas idėjas ir pamėginti jas realizuoti aplinkoje. Kadangi jūs neturite kol kas patyrimo, natūralu, kad tos idėjos negali realizuotis savaime. Jūs neturite pasitikėjimo Manimi, ir savimi, tokiu laipsniu, kad galėtumėte pasitelkti Manuosius vaikus, kurie yra jums teikiami į pagalbą kaip apvaizdos kolektyvas, kad galėtumėte bendrai kurti aplinką visumos Gerovei, pradėdami savo nedideliame plote išreikšti savo polėkį dvasioje. Todėl jūs turite šitą dabartinę ekonominę tvarką keisti į jūsų platesnį intelektualų supratimą. Supratimas ateina iš Manęs. Reiškia, jūs turite gilinti ryšį su Manimi, kad gilėtų jūsų sampratos, kurios yra suteikiamos jūsų asmenybei. Tos sampratos yra gyvos ir jos realizuojamos, bet, kaip Aš jau prieš tai jums sakiau, energijos manipuliavimas įmanomas tik tada, kada jūs turite pasitikėjimą Manimi, ir savimi, besąlygiškai patvirtinamą jūsų būsenos ir dvasinės pilnatvės – ne intelekto – bet gyvos asmenybės dvasinės pilnatvės. Jūs tą turite užsitarnauti gyvenimu ir gyvenime. Juk Kristus irgi turėjo visos Vietinės Visatos valdymą Manuoju vardu, nuo pat pradinės akimirkos. Ir jis turėjo savaisiais Padovanojimais užsitarnauti tą valdymo arba, kaip jūs dabar teisingai pastebite – vadovavimo – savajai Visatai, statusą, garbę, ir pilnatvę, kad valdytų Vietinę Visatą savuoju vardu, gavęs tokį sugebėjimą patyrimu. Gavęs iš Manęs ir tuo pačiu patvirtinimą, kad jis yra tinkamas nebe Man atstovauti Vietinėje Visatoje, bet tarsi Aš joje būčiau asmeniškai jam valdant savuoju vardu.
Štai dėl to jis yra, ką jūsų Apreiškimas teigia – Dievas savojoje Visatoje. Todėl ir jūsų planetoje, jūs turėsite nueiti tą patyrimų kelią, kada jūsų dvasinės asmenybės būsena bus pasiekusi tokį statusą savuoju patyrimu, gyvenant visumos Gerovei, tokį pasitikėjimo laipsnį, kad jūs galėsite transformuoti energiją į atitinkamą jums reikalingą visumos Gerovei patenkinti net materialų objektą, visiškai nepriklausomai nuo to objekto dydžio, funkcijos. Juk jūs esate jau dabar Bendrakūrėjai su Manimi. Tai jeigu Man, net ir jūsų samprata – Visagaliui – įmanoma viskas, tai tuo pačiu turėtų būti logiška daroma išvada, kad prieis toji akimirka ir jums, kada viskas bus įmanoma atsirėmus į Mane, ir jums viskas bus taip, kaip ir Kristui. Tokia aplinka paklūstanti, nes tai išplauks iš jūsų dvasinio turinio, vidaus, kuris yra sulietas su Manuoju, ir Šeimininko Sūnaus Kūrėjo, ir jo Partnerės, dvasiniu turiniu. Todėl ir jūs užsitarnausite tą teisę ir statusą transformuoti Manąją Energiją į materiją. Todėl ir ekonomika bus grindžiama ne tiek materialiu darbu, tuo labiau monotonišku ir alinančiu, ir daug valandų, kad tokia ekonomika yra nenaši, neproduktyvi, ir kurianti tiktai grupelei patenkinti gobšumo interesą, kurio negali jie patenkinti iki galo, pelną, nuskriaudžiant tuos, kurie tą pelną jiems ir sukuria. Tokia ekonomika yra save žudanti, tarsi driežas valgytų savąją uodegą ir džiaugtųsi, kad jisai sotus, nesuvokdamas, kad jisai naikina save.
Gyvendami su Manimi, net ir materialia išraiška, jeigu jūs žvelgsite į praeitį, kada nebuvo piniginės sistemos, nebuvo ir politinių sienų tarp valstybių, kadangi jos dar nebuvo pradėjusios egzistuoti, pirmykštė bendruomenė buvo toji komuna, kur viskas buvo bendra, bet gamyba vyko primityviu metodu ir pasikeitimai vykdavo tiktai daiktų išraiška. Ir kuo gausėjo materiali aplinka, natūralu, tas pasikeitimas tapo daugiau suvaržantis, negu padedantis, nes ir daiktai didėjo, kuriuos galėjo keistis į kitus daiktus, tada piniginė sistema buvo patogi. Dabar jinai paverčia žmogų priklausomu nuo to, kuris turi tų pinigų arba kuris suteikia vietą, kad atlikdamas tam žmogui kažkokį veiksmą, tu gauni tą atlygį, bet nuo to, kuris tau moka pinigus – tu esi visiškai priklausomas. Tu net savosios valios nebeturi, kad galėtum išreikšti savo mintis, savo nuostatas, jeigu tave kažkas neteisingai apmokestino arba tave nuskriaudė, tau nesumokėjo visų pinigų. Tu negali prieš stipresnį, kuris tau sumoka pinigus, pasisakyti, nes tu neteksi visų pinigų, neteksi tos vietos. Tai nėra Manoji ekonomika. Tai nėra Manoji sumanyta visuomenės gyvensena, gyvenant nuolatinėje įtampoje.
Štai dėl to jūs ir turite Gyvąjį Kelią, kad atsirėmę į Mane galėtumėte, pirmiausia savo viduje, projektuoti – kurkite idealą. Svajokite, ko jūs norėtumėte, kad būtų jūsų aplinkoje, siekdami tos aplinkos drauge su Manimi, Šviesos, Meilės Galia, kad jūs patirtumėte, kokia yra Brolystė, koks yra bendradarbiavimas tarpusavyje, kada galima valdyti Manąją Energiją ir sau iš Manosios Energijos susikurti tai, ko trokšta jūsų vidus, kad dar giliau galėtumėte patirti Mane ir pasireikšti Manuoju atvaizdu Manosios Meilės Galia visumos Gerovei.
Visiškai jums dabar nesuvokiami teiginiai, kad jūs apribosite save, kad jūsų aplinka bus lygiai tokia pati kupina Meilės ir bendradarbiaujanti su jumis. Ir lygiai taip pat, tos pačios Manosios Meilės Galia, ir tuo pačiu kurs jūsų labui, kaip ir jūs kuriate jų labui. Atsiras ta visuomenė, kurioje nebereikės įstatymo suvaržymo. Bus Manasis Meilės Įstatymas, ir jūs viduje būsite Manieji sūnūs ir dukros, kur viešpataus Meilės Įstatymas gyvenimu. Tai yra Laisvė jums, ir šitoje Laisvėje jūs turite save pačius labiausiai suvaržytus Manuosius vaikus. Jūs nebegalėsite griauti aplinkos, jūs nebegalėsite meluoti, apgaudinėti kitų, skaudinti kitų. Jūs būsite Manieji vaikai nebeturintys ydų, gyvensite Manosiomis Amžinosiomis Vertybėmis ir sieksite, ekonomine prasme, bendradarbiavimo Brolystėje visumos Gerovei. Bet toji ekonomika nenušvis savaime, neatsiras. Juk žmonija nebus pabudusi iki tokio lygio, kadangi fizinis augimas vyksta palaipsniui, tai tie, kurie bus dar maži, jų abstraktus mąstymas nebus tokio lygio kaip patyrusių Manųjų sūnų ir dukrų, todėl bus ir tokių, kurie galės padaryti klaidingų veiksmų, nukrypstant į tokias ydų pasireiškimo sferas, bet tai yra augimo procesas.
Jūs niekada nepasieksite aukštos, moralios visuomenės draudžiančiais įstatymais, suvaržančiais žmogaus laisvą valią, bauginančiais bausmėmis. Tai yra laukinio kelias, praeities kelias. Jūs turite Gyvąjį Kelią, kuriame yra tiktai kūryba, nes aš esu Kūrybos Šaltinis. Ir su Manimi jūs kuriate pirmiausia save, kaip Manuosius sūnus ir dukras, o Brolystę jūs kuriate tarpusavio veikimu, ir tuo pačiu papildydami savo energiją iš Manęs. Todėl jums ir dabartinės maisto atsargos arba bado pasireiškimai kažkokiame kontinente, bus tolimas praeities laukinių aidas. Jums niekada nekils ir minties, kad galima badauti, kai Manoji Energija yra jūsų viduje, ir jūs ja būsite sotūs. Jūsų gyvenimo aplinka bus visiškai kitos kokybės – ji bus Gyvybinga, Pulsuojanti drauge su Manimi – Pulsuojanti – nes šitas Mano Pulsavimas bus net ir iš tos energinės planetos šildymo ir apšvietimo aplinkos, net ir pasibaigus šitam šilumos ir šviesos šaltiniui, kurį jūs pavadinate saule. Jūsų planeta bus žydinti, be konkurencijos, Brolystėje veikianti žmonijos pasireiškimu drauge su Manimi - be politinių valstybių, be įvairių politinių struktūrų partijų išraiška. Nebeliks jokių siekių kurti gerbūvį tiktai atitinkamos grupės gerovei. Visa žmonija turės klestėjimą iš Manęs ir atremtą į Mane, todėl tautos ir turi galimybę išlikti kaip atskiri nacionaliniai vienetai, turintys savo vedlius, bet tie Vedliai bus Dvasiniai, puoselėjantys kultūrą, ir vystydami kultūrą, nebus taip, kad sustingdytumėte kultūrą ir joje atliktumėte ritualus. Net ir pati muzika keisis į tai, kas vis labiau artės prie morontinio lygio išraiškos. Kaip ir dabar jūsų filosofijoje trūksta morontinio motos pasireiškimo. O ateis toji akimirka, kada jūsų Dvasiniai Vedliai pateiks ir filosofinių apmąstymų, kokia yra visuomenė ir kokia yra idealo įgyvendinimo galimybė kuo ankstesniame periode. Todėl politika, ekonomika, visuomenės santykiai atremti į Mane, nebetenka tokių suvaržymų, kuriuos taiko kolektyvas. Yra vidinis Manosios Meilės pulsavimas, kuris suvaržo asmenybę, kad ji nustotų griauti ir vietoje šito kurtų drauge vis stipresniu impulsu, panaudodama Manąją Energiją ir bendradarbiavimą ir tas bendradarbiavimas yra Gyvas – jūs norėsite jį patirti, jūs norėsite bičiuliautis su savo šalia esančiais dvasiniais broliais ir sesėmis. Jūs norėsite bendrauti tarpusavyje, ir šitas bendravimas pripildys jus dar papildomai noro įgyvendinti dar vieną bendravime išreikštą idėją, mintį, ir jūs pasisiūlysite patys, kaip savanoriai, prisijungti prie tos idėjos, kurią bendraudami tarpusavyje, iš kurio nors dvasinio brolio ar sesės išgirdote. Atsiras dvasinė Kibirkštis tarp jūsų, kuri sukurs artimą visuomeninę aplinką. Tiesiog Manoji idėjų gausa sklidinai pripildys jūsų vidų. Asmenybės bus veikiančios ir trokš veikti visumos Gerovei, ir visa tai atsiskleis šeimose, mokyklose. Jūs turėsite mokyklas ne tokias, kurios yra daugiau kareivinių lygio, tai bus daugiau šeimyninis pasireiškimas savo idėjų realizavimo aplinkoje. Tai, ką dabar jūs turite savojoje aplinkoje, tai yra lygiai tas pats, kaip galėtumėte pasakyti – prikurta daug įvairių gaminių, kada jūs nueinate į parduotuvę, jų yra milžiniška gausa, bet savo širdžiai jūs negalite surasti net paprasto jums reikalingo daiktelio, kad toji mažytė jums akimirka suradus tą daiktą, kuris pamalonintų jūsų Širdį, džiugintų visą laiką. Jūs tokio daikto nematote, nors pilna yra prekių. Ir taip mąsto kiekvienas atėjęs Mano sūnus ar dukra. Toje gausoje yra pilka masė - nėra Širdies, nėra Manosios Dvasinės Kibirkšties kūrybos pasireiškime. Dėl to toji gausa visiškai jums nereikalinga, nes ji nepakylėja jūsų dvasinio asmenybės polėkio. O tada, kam reikalinga tokia gamyba? Kam reikalingas lėšų švaistymas? Dėl to, kad vėl kažkas galėtų pasipelnyti. Ir taip kiekvienoje elementarioje sferoje. Jūs neturite nė vienos sferos, nė vienos šakos, pradedant švietimu, einant per mediciną, per bet kokią kultūros sferą, neturite jokios sferos, kurioje pulsuotų Manoji dvasia, kad dvasia pakylėtų jus. Dėl to jūs ir turite dabartinį apverktiną žmonijos statusą, padėtį, kad jūs nežinote kaip gyventi, nežinote kaip bendrauti, jau nekalbu apie tai, kaip bendradarbiauti tarpusavyje Visumos Gerovei, nes šito dar nepatyrė nė viena karta.
Todėl pirmiausia jūs turite ruoštis tokiam žingsniui patys jausdami kuo ryškesnį ir gilesnį savo gyvą ryšį su Manimi. Ir tuomet jūs pradėsite kurti tai, ką Aš jums sakiau dabar, nors toji kūryba bus tiktai jūsų viduje – pradėsite kurti savyje. Kada jūs save pripildysite Manimi iki visos pilnatvės, tą akimirką Aš jus nustebinsiu. Būkit tikri – dvasinės transformacijos vyksta ir viduje – kokybiniai šuoliai.

Algimantas – Ačiū Tau, Mylimas Tėve. Manoji valia sulieta su Tavąja, su Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos ir Visuminės Dievybės AŠ ESU Valia.

vvita
2022-12-04 00:53:34

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal