Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Tėvo mokymas-atsakymas – Kaip mes būdami tokie įvairūs vertinam kito dvasinį laiptelį, kaip žengiame šituo Gyvuoju Keliu būdami skirtingi – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Kaune, 2022 12 11

Algimantas – mylimas Tėve, Amžinoji Motina, Begaline Motina, AŠ ESU, Tau buvo pateiktas Tavosios dukros klausimas-prašymas sustiprinančio Mokymo, kaip mes būdami tokie įvairūs vertinam kito dvasinį laiptelį, kaip žengiame šituo Gyvuoju Keliu būdami skirtingi. Esu pasirengęs Tavąjį Mokymą pagarsinti savo lūpomis, kad jį galėtų išgirsti esantys gyvojoje Tavo vardo šventovėje, o kiti paskaitytų mūsų svetainėje.

Tėvas – Mano mylimieji dvasiniai vaikai, tikrieji, amžinieji Mano vaikai, Aš esu jūsų Tėvas – Visuotinis Tėvas – Pirmasis Šaltinis ir Centras. Ir Aš jums teikiu virpesių antplūdį – gerkite iš Manęs Gyvąjį Vandenį, kąskit Mane kaip Gyvąją Duoną, ir jūs patirsite, kad jūsų dvasinis laiptelis yra būtent pats aukščiausias tą akimirką, kokį jūs galite pasiekti – ir savąja būsena atsivėrimo Man akimirką paliudyti – jūs matote daug daugiau negu matėte prieš šitą atsivėrimą, jūs jaučiate daug stipriau, giliau negu jautėte iki šito gyvosios komunijos užmezgimo. Viską Aš jums teikiu priklausomai nuo jūsų atsivėrimo Man. Jūs galite prabilti Manuoju Žodžiu. Ir būtent Manieji virpesiai pavirsta į jūsų viduje viršsąmonės lygiu padiktuojamus žodžius, jūs galite juos iškelti ir į sąmonės lygį – ir atkartoti – dažnai nesuprasdami, jog tai yra Mano jums pasakyti žodžiai išreikšti virpesiais. Tačiau jūs juos galite palaikyti savaisiais. Tai nieko nekenkia, tai nėra bloga nuostata, bet jūsų tie sąmonės lygiu tariami žodžiai jau suskamba ir kitas gali juos išgirsti. Dvasinis laiptelis – tai yra akimirkos būsenos, kaip Manojo vaiko dvasiniu lygiu paliudijimas, kokia yra Tikrovė, koks Tikrovės atspindys yra Manajame vaike. Jūs galite tai išreikšti intelektualia kalba arba dvasine kalba. Jeigu jūs turite patyrimą bendravimo su Manimi gyvai, labai dažnai tas patyrimas pavirs jūsų dvasine kalba – jūs matysite daug toliau ir iš aukščiau negu aplinkoje esantys Manieji vaikai. Jie negalės suvokti jūsų tariamų žodžių prasmės gilumine dvasine prasme, jie girdės tą išorinį apvalkalą, kokį jūs suteikiate žodžio išraiškai, tačiau jie negalės patirti to Turinio gyvasties, kokį išreiškia jūsų Širdis – jūsų dvasinė asmenybė – tardama tą žodį. Intelektas supranta tiktai išorinį apvalkalą, dvasia paliudija to žodžio pilnatvę, todėl tarp jūsų yra labai didžiulis nesusikalbėjimas tarsi kalbėtumėte skirtingomis kalbomis. Bet jūs iš tikrųjų ir kalbate skirtingomis kalbomis. Intelekto kalba – tai išorinių pojūčių kalba, dvasios – Širdies kalba – tai yra gyvojo Turinio išorinio pojūčio atskleidimas. Kuo daugiau jūs prisipildote Manųjų virpesių, kuo jūs esate iš tikrųjų kaip Manasis atvaizdas tą akimirką, tuo jūs galite kitiems daugiau suteikti pagalbos, paramos, nes jūsų žvilgsnis skvarbėja. Jūs pastebite tokius niuansus, kokių anksčiau nefiksuodavo jūsų materialus žvilgsnis, tiesiog jisai nusklęsdavo toliau, nebuvo to asmenybės gyvojo Turinio, kuris ir sustabdo tą žvilgsnį arba perskrodžia, kaip rentgeno spindulys tiesiog per visą aplinką – ir jūs matote – kiek daug jūs galite suteikti pagalbos toje aplinkoje esantiems dvasiniams broliams ir sesėms. Tačiau toji pagalba priklauso nuo jūsų gyvo pasitikėjimo Manimi, ir savimi. Kuo daugiau jūs taip pat atsiveriate Man ir bendraujate su Manimi, prisipildote daugiau gyvojo Vandens savo viduje, tuos stipriau jūs galite išreikšti Mane per save tiems savo dvasiniams broliams ir sesėms sutiktiems jūsų kelyje. Jūsų žodis suskambės Manąja Išmintimi jūsų lūpomis, būtent tinkamas toje akimirkoje tam konkrečiam Mano sūnui ar dukrai. Juk kada Aš panaudoju Savuosius vaikus, kad jie suteiktų Manąją sustiprinančią Galią ir tiems, kurie meldžia jos, Aš panaudoju juos kaip Savo tikruosius ir patikrintus šauklius.
Dvasinis laiptelis jums kiekvienam yra tik jūsų laiptelis. Jums nėra reikalo lyginti save su aplinka. Jūs turite lyginti save, kiek jūs ūgtelėjote palyginus su praėjusia diena. Jūsų vidinė būsena jums paliudija, o jūsų Išmintis leidžia jums atsiskleisti, kad galėtumėte ištarti tinkamą žodį tam, kuris dažnai gali nesuvokti savosios aplinkos. Bet jūs tą matote ir Išminties žodžiu galite sustiprinti savo dvasinį brolį ar sesę. Ir dažnai jūsų Išmintis taip pat jums pasakys, jog neverta švaistyti Energijos, kuris vis tiek jūsų Širdies paaiškinimo nesupras – o intelekto paaiškinimas nėra toks būtinas, nes intelektualus Manasis vaikas dažnai būna nekantrus. Jis nenori išklausyti net ir jam teikiamo sustiprinimo, ir puola paneigti, ir iškelti į viršų savo paties intelektualias sampratas panaudodamas gražius teiginius ir žodžius. Todėl turėdami Kosminę Įžvalgą jūs matysite, kur galima jums suteikti tą dvasinį Žodį ir kur jums neverta atverti burnos. Tą Kristus jums yra pateikęs – Nebarstykite perlų kiaulėms po kojomis, kad jos nesutryptų tų perlų, ir neužpultų jūsų.
Jūsų dvasinis augimas – tai yra jūsų gyvas patyrimas su Manimi. Jūs negalite intelektualiai jausti pasitenkinimo nors ir perskaitytumėte visas esančias šalia jūsų knygas. Knygos dažnai būna jus intelektualiai, pateikiančios jums daugybę atsakymų į daugybę mįslių, tačiau jos nesuteikia jums Laimės, Ramybės pojūčio. Aš esu Laimės ir Ramybės Šaltinis, ir gerkite iš Manęs, iš Manojo gyvojo Šulinio gyvąjį Vandenį, ir tada pajusite, kiek daug knygų, kurios neturi tokios dvasinės vertės, bet jos intelektą patenkina informacijos gausa. Jūs ir šiandien turite naujas bendravimo priemones elektronine išraiška, bet jų turinys neatitinka Mano Evoliucinio Plano. Todėl šis didžiulis antplūdis įvairių papildomų, jums gyvenimą palengvinančių priemonių panaudojamos tam, kad jus apsunkintų. Reiškia, neišmintingas jums teikiamų gausių priemonių panaudojimas jus pačius žlugdo, kaip tapatybes, žlugdo, kad jūs negalite kilti į viršų, kad siektumėte naujo dvasinio laiptelio, net ir patys - atsigręžę į savo praeities žingsnius – jūs galite pastebėti, kad sulėtėjęs jūsų žingsnis arba jis įgauna įvairių nukrypimų. Todėl vertinant aplinkos poveikį jums, o tos priemonės, kurias jūs panaudojate bendravimui taip pat yra jums suteiktos iš aplinkos – ne jūs jas pagaminote, sukūrėte programas – jūs iš aplinkos gavote, iš Mano kitų vaikų, kurie kupini intelekto panaudojo Mano idėjas, tik jie jas pasisavino vardan savo didesnio pelno atlygio, kad save iškeltų į didesnę aukštumą intelekto išraiška be dvasinio požiūrio, be Manęs. Todėl net ir tokiomis aplinkybėmis geriau be šitų priemonių turėti darnesnę ir suprantančią aplinką negu turėti aplinkoje didesnį bendravimo priemonių prieinamumą ir naudotis jomis ne pagal paskirtį. Aš šita prasme sakau – be gyvo dvasinio Turinio – vien tiktai išreiškiant išorinį apvalkalą bendravimu, kada tuščiai kalbama, švaistoma Energija, švaistomas laikas, ir tuo pačiu nesiekiama naujų iššūkių, kokie yra jums sumanyti Tikrovėje, Evoliuciniame Gyvajame Kelyje, nes jūs nieko nežinote apie šitą Kelią kaip žmonija, kaip Manieji vaikai sudarantys dabar gausią žmoniją šitam pasauly.
Todėl jūs žinodami, kad esate skirtingi, įvairūs, kaip tapatybės, kaip asmenybės, žvelkite į save Manuoju Žvilgsniu, tuomet jūs galėsite suvokti, jog dvasinis laiptelis yra jums toks, koks šitą akimirką prieinamas, kaip atlygis už įdėtas praeityje dvasines pastangas, intelektualias pastangas, fizines pastangas – taip jūs tada turite savo materialų kūną, protą, ir asmenybės tapatybės pasireiškimą Manąja Meilės Galia. Jeigu jūs tuo nesate patenkinti, vėl, jūs turite išeitį – kreipkitės į Mane. Aš jus vedu iš vidaus, kad jūs būtumėte visą laiką Palaimos būsenoje, ir patenkinti, kad iššūkiai jums nesukeltų nei baimės, nei pavojaus jūsų materialiam kūnui. Jeigu jūs jaučiate ir baimę, ir pavojų, reiškia jūsų viduje trūkinėja gyvasis ryšys. Jūs žinote, kaip gilesniu atsivėrimu pašalinti šitas kliūtis, kurios jums neleidžia pajausti pasitenkinimą – pasitenkinimą priėmus naują iššūkį ir tuo pačiu pajusti džiugesio akimirką įsisavinus šį iššūkį – nes jūs turėsite poilsio akimirkų, kada prisiminsite – po iššūkio jūs ūgtelėjote ne tik patyrimu, bet ir savo dvasinės asmenybės nauja tapatybe, jūs įgijote didesnį pasitikėjimą Manimi ir savimi, kad galėtumėte sustiprinti daugiau jūsų aplinkoje esančių brolių ir sesių, be baimės stebėdami aplinką ir tuo pačiu dar daugiau pastebėdami, kur stinga ir jūsų indėlio. Jūs esate pajėgūs ten pasireikšti kaip Manasis sūnus arba dukra, kaip Manasis atvaizdas, kada jūsų lūpos prabyla Manuoju-Gyvuoju Žodžiu tinkamu būtent toje aplinkoje. Todėl jūs tiktai per Mane susiejami į dvasinę Visumą, į dvasinę Vienovę, o jūsų visada liks skirtingi patyrimai, skirtingas dvasinis laiptelis ir skirtingas supratimas. Atsistojus ant aukštesnio laiptelio savųjų pastangų dėka ir praktinių patyrimų patvirtinimu, jūs tada suvokiate, kokį kelią nuėjote. Ir kada girdite žodį iš savo dvasinių brolių ar sesių, kuris jums nėra aktualus, jūs suprantate, kad jie yra žemesnio laiptelio etape – tai tiesiog Evoliucinis Procesas – jūs jame negalite būti per akimirką ant to paties laiptelio.
Evoliucija – tai yra palaipsnis žengimas. O juk jūs ne visi pradėjote žengti turėdami vienodą patyrimą. Skirtingi patyrimai skirtingai atskleidžia ir Evoliucinius dvasinius laiptelius jums kiekvienam. Todėl kiekvienas jūs turite skirtingo laiptelio pakopą, tačiau dvasioje jus suvieniju Aš per jūsų atsivėrimą Man. Todėl jūs galite vertinti kitus, bet jokiu būdu nemenkinti – tas, kuris stovi ant žemesnio laiptelio. Įvertinimą jūs teikiate ne dėl to, kad jūs galėtumėte kitą sumenkinti, bet dėl to, kad jūs puikiausiai žinote, jog jūs matote nuo aukštesnio laiptelio, ir suvokiate, kokios laukia ant žemesnio laiptelio stovinčio sūnaus ar dukros, jūsų dvasinio brolio ar sesės – ateities pastangos – kad jos pasiektų jūsų laiptelį, nes jūs jau šitą etapą įsisavinote patyrimu. Jūs jau žinote, kokias pastangas dėjote jūs, tokias pastangas reikės dėti ir tiems stovintiems ant žemesnio laiptelio. O jau Aš jums prieš tai sakiau – jūs turite džiaugtis savąja būsena, kad esu Aš jums prieinamas bet kokiom aplinkybėm, bet kur esant. Jūs džiūgaukite dėl jūsų gyvo atsivėrimo Man, ir veikimo drauge su Manimi visumos Gerovei. Štai jūsų Evoliucinė Prasmė šitame etape arba pradiniame etape! Jums teks nužengti daugybę patirtį įprasminančių laiptelių, jūs mokysitės daugybę tūkstantmečių, kaip jums atsiskleisti Manimi, pirmiausia ištirpdžius Manosios Meilės Galia jūsų viduje esančią nepasitikėjimo, baimės, abejonių išraišką, kurią jūs patiriate savyje, kaip jums ištirpdyti ribinį konfliktą tarp Mano jums suteikto asmenybės dieviškojo ir dvasinio Proto, ir jūsų viduje esančio materialaus mirtingojo, iš gyvulinės pradžios veikusio proto pasireiškimą, kuris labai dažnai diktuoja jums sprendimus, kurie nesuteikia jums pasitenkinimo, klaidina jus. Todėl kiekvieno Mano vaiko viduje kils daugybė klausimų. Kuo stipriau jūs panirsite į Gyvąjį kelią, tuo daugiau turėsite įvairių situacijų, kuriose jūs galėsite pasireikšti. Ir iškils jums tų klausimų, nes įvairi gyvenimo aplinka jums diktuos daugybę sankryžų, kurią rinktis jūs galėsite nuspręsti priimdami iš Manęs jums teikiamą paramą, patarimą. Štai dėl ko vienintelis jums visada tinkamas vektorius – gilesnis savęs atvėrimas Man, kad galėtumėte išgirsti Mano patarimą, ir nedaryti tokių klaidų, kurių pasekmės jums būtų skaudžios tiek intelekto, tiek ir fiziniu pavidalu, išorinio apvalkalo požiūriu ir atžvilgiu.

Algimantas – Ačiū tau, mylimas Tėve, už šitą mokymą-atsakymą. Manoji valia sulieta su Tavąja, kaip ir Amžinosios Motinos, Begalinės Motinos, ir AŠ ESU Valia. Amen.

DDaiva
2022-12-13 20:50:32

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal