Forumas: temos peržiūra

Spausdinti

Algimanto pamokomasis žodis – Noriu sugrįžti prie Jėzaus pasakyto savo apaštalams teiginio – Aš į šitą pasaulį dar sugrįšiu! – pasakytas Rojaus Trejybės-AŠ ESU gyvojoje šventovėje, Romainiuose, 2023 02 11


Mylimieji, mano vardas Algimantas. Aš sakau dvasinius mokymus gyvojoje šventovėje, turinčioje Rojaus Trejybės-AŠ ESU vardą, vienintelėje gyvojoje šventovėje pasaulyje, nes joje nėra nė vieno ritualo, yra Širdies atvėrimas, o iš tikrųjų, dar daugiau pasakysiu, dvasinės asmenybės atvėrimas, kuri šitame pradiniame pasaulyje turi tokį materialų pavidalą, ką mes vadiname žmogiškuoju kūnu, bet asmenybė yra būtent tas vidinis dvasinis turinys, ir ji yra nemirtinga, ji yra amžina. Taigi aš sakau dvasinius mokymus. Angliškai sakau bet kur – tiek mieste, tiek gamtoje – nes noriu, kad tie, kurie žiūri angliškai, matytų Lietuvos kampelį – šiek tiek gamtos ar miesto vaizdų – ir taip pat ruošiu Dvasinius Mokytojus visai planetai, pradėjęs nuo Lietuvos.
Šiandien aš noriu sugrįžti prie Jėzaus pasakyto savo apaštalams teiginio – Aš į šitą pasaulį dar sugrįšiu! – Ir tada jis pasakė tokią mintį – Aš sugrįšiu, kada jame, šitame pasaulyje, bus Šviesa, ir kada bus mirtingieji galintys matyti dvasiniu matymu, dvasiniu regėjimu! – Štai pirminė Jėzaus išreikšta garsiai mintis, paaiškinant, kada įvyks Kūrėjo antrasis atėjimas – Kūrėjo – ta prasme, kad jis yra Vietinės Visatos vienas iš dviejų sukūrėjų drauge su savo Partnere – Dukra Kūrėja – Nebadonija – tai štai, tada Jėzus išreiškė šitą teiginį prieš išeidamas į Jeruzalę paskutinį kartą. Tai tas pirmasis paaiškinimas ir buvo tikslus pasakymas – kada šita planeta bus dvasiškai nušvitusi. Kadangi apaštalai tokio dalyko negalėjo suprasti, tą pačią dieną – vakare – jie taip pat paprašė dar kartą paaiškinti, kaip jiems tada sulaukti Jėzaus antrojo atėjimo? Ką jie turėtų daryti? Štai toliau kalbėdamas apie savo antrąjį atėjimą, Jėzus vėl matydamas, kad apaštalai visiškai nesupranta, ką reiškia, kada bus matoma dvasiniu regėjimu, kada bus nušvitusi žmonija – jie patys nebuvo nušvitę – tai, kaip jie gali suvokti, kas yra dvasinis nušvitimas? Ir dar visą laiką gyvenę tarp tamsos žydų, tarp ritualų, kur viskas yra suvaržyta milžiniškų dogmų ir ritualų rėmų, tiesiog jie yra narve! Ir, natūralu, kad Jėzaus pasakymas – kada bus matoma dvasiniu žvilgsniu, ir bus Šviesa – toks teiginys yra per daug akinantis ir nesuprantamas net ir apaštalams, kurie daugiau negu trejus metus gyveno drauge su Jėzumi. Jie daugybės mokymų jo nesuprato, parabolių jo daugybės nesuprato, bet jie matė Jėzaus gyvenimą, ir būtent tie epizodai, kad jisai visą laiką yra toks pat, toks pat savo požiūriu į Tėvą, į Teisingumą, į Tiesą, į Gailestingumą, jis nesikaitaliojo, ir jis yra – ryžtingas, drąsus, bet tuo pačiu išmintingas, atsargus, jis supranta, kaip prisiderinti prie aplinkos – išmintingai prisiderinti – todėl apaštalų požiūris ir į Jėzų, natūralu, keitėsi, kad pabaigoje jie pripažino Jėzų Dievo Sūnumi. Būtent žydai, aš turiu minty, ne kaip pavienius žydus, bet, kaip tauta, kuri gyveno suspaustuose ritualų ir dogmų rėmuose, jie atstūmė tą, sakykime, tą Jėzaus nuostatą, kad jis yra Dievo Sūnus, kad jis yra Tėvo pasiųstas į šitą pasaulį atnešti Šviesą, kad kiekvienas turi savo viduje Tėvo Dvasią, kad kiekvienas Širdyje turi įkurti Dangaus Karalystę. Žodžiu, toji Šviesa buvo nepriimtina žydams. Na, žydai būtų priėmę, jeigu ne fariziejai, jeigu ne tie rabinai, jeigu ne tie sedukėjai, kurie visomis išgalėmis pamatė pavojų jų pačių statusui tiek religinės valdžios pasireiškimui, tiek turtų kaupimui, ir štai dėl to jie klaidino ir panaudojo visas priemones, kad paprasti žmonės atstumtų Jėzų, ir netgi, kaip minia, priimtų tą galutinį nuosprendį nukryžiuoti Jėzų, kada šito paprašė Pontijus Pilotas. Štai, natūralu, kad antrasis Jėzaus atėjimas apaštalams buvo taip pat toks, kad vis tiek lieka laisvas karaliaus Dovydo sostas. Reiškia, turi būti įkuriama Dangaus Karalystė, kad išlaisvintų, pajungtą pagonių jungo, Izraelį. Ir, kadangi Jėzus skelbė tokią Karalystę Širdyje, tai jis antrojo atėjimo metu užbaigs šitos Dangaus Karalystės įkūrimą žemėje. Štai toji mintis, kad dar darbas Jėzaus neužbaigtas, Karalystė dar neįkurta, dar Izraelis neišlaisvintas, reiškia Jėzaus atėjimas netruks, jis įvyks ne už ilgo, nes reikia Izraelį išlaisvinti, ilgai laukti negalima, tuo labiau, kad Jėzus jau yra, reiškia, tada jis bus jau buvęs, tai jis neužgaiš, ateis greitai, bet buvo ir tokių, kurie tvirtino, kad antrasis Jėzaus atėjimas tai bus! Kada Jėzus vėl išreiškė mintį, kad pagonys sugriaus tą šventovę – sugriaus – Jeruzalės virs šventovė – ir kada priartės kariuomenės, tepalieka ir apaštalai Jeruzalę, nelaukia kol prasidės pagonių žiaurumai jų pačių atžvilgiu, ir Jėzaus pasekėjų atžvilgiu, žodžiu, tas Jėzaus vėlesnis paaiškinimas, kad jie turi budėti, ir visą laiką laukti, kada jis gali sugrįžti, nes Jėzus dar pridūrė, kad dabar niekas negali pasakyti, kada jis antrą kartą pasirodys. Šito net dangaus angelai nežino nė vienas! Šitą žino tik Rojaus Tėvai – tik Rojuje tas yra žinoma! Todėl vėliau atsirado visokių samprotavimų, kad Jėzus gali ateiti bet kuriuo metu, ir taip pat pastebima, kad šito niekas nežino be visų Tėvo, ir be paties Jėzaus. Tačiau būtent Jėzaus pirminis pasakymas ir buvo tas tikrasis atsakymas – kada pasaulis bus Šviesoje, kada jis bus dvasinėje galioje, ir mirtingieji matys dvasiniu žvilgsniu – štai buvo pirmasis aiškus paaiškinimas, kada jis gali pasirodyti antrą kartą šitoje planetoje matomu pavidalu, ne materialiu, bet tokiu, kurį gali matyti nušvitęs mirtingasis, dvasios matymu. Tai yra visiškai kitas lygis! Jis ateis neužbaigti savo pradėto darbo įkurti Karalystę žemėje, ne! Tada jau bus Šviesa visoje žmonijoje!

Na, ką jam čia daryti atėjus dabar? Kaip sako, kiekvienu metu gali jis pasirodyti! Ką jam čia daryti? Žiūrėti, kaip kariauja vieni su kitais? Žiūrėti, kaip žudo vieni kitus, kai jis nešė Meilę, Tiesą, Gailestingumą, Teisingumą, kuris dabar yra pamintas? Melas viešpatauja visame pasaulyje! Žmonija yra melo karalystė, neteisingumo karalystė! Ką jam čia daryti tokioje aplinkoje?

Juk jis, kada buvo tarp žydų, žydai turėjo patį stipriausią vieno Dievo supratimą negu tie jų pavergėjai – pagonys – su dievų bastionais, su daugybe gentinių dievų, tų dievukų. Tai jis atnešė ryškesnę Šviesą būtent tiems daugiau suprantantiems apie Dievą, kurie pripažino Izraelio Tėvą – Jahvę. Reiškia, jis jau turėjo tą pasirinkimą į kurią tautą ateiti apreikšti Tėvą, kad mirtingasis turėtų iš jo atneštos Šviesos sau prasmės, kad jis galėtų pats atrasti Tėvą, ir tuo pačiu įkurti tą skelbtą Dangaus Karalystę Širdyje. Tada Šviesa pasklis! Bet jis nepasirinko Romos, kur buvo pagonys su daugybe dievukų, jis nepasirinko Atėnų, kur buvo ten dievų panteonas su savo piramide, ir Dzeusas pačiame viršūnės viršuje. Jis pasirinko žydus, tuos, kurie yra pajungti pagonių, nes iš žydų sklido ta ryškiausia vieno Dievo samprata.
Tai štai, Kūrėjas – vienas iš dviejų Vietinės Visatos sukūrėjų – ateina antrą kartą, nes jis ateina įgyvendinti savo pažadą. Jis neateina šiaip sau. Jis davė pažadą. Jis jį įgyvendins! Jėzus niekada nešvaistė savo pažadų, kurie būtų neįgyvendinti. Kitas dalykas – jis ateis, kad sustiprintų tą Šviesą, kuri jau bus žmonijoje! Jeigu dabar jis pasirodytų tokiu pavidalu, kai žmogus nieko dvasioje nesupranta – net dvasingumas yra dabar supainiotas iš viso – susiskaldęs pasaulis į daugybę, daugybę religinių judėjimų, sektų, ir tarp jų ritualų gausa viską yra apraizgiusi! Todėl, ką nors teigti vienam pasaulio kraštui, nieko nereiškia, kitas, šalia esantis pakraštys, paneigs šitą teiginį. Žmogui dabar nėra jokio Tiesos autoriteto – nė vieno – jis viską paneigia savo savanaudiškumu ir nauda sau, savo interesų viešpatavimu, kurie yra – visi – materialūs! Žmogus sau, būdamas vienas, pamąsto galbūt – ir tai, kuris neužkietėjęs – neteisingai su manimi pasielgė gal darbe, gal namuose, gal gatvėje – bet jis pamąsto tiktai vienas būdamas, bet jis šito pakeisti nepajėgus. Pasaulis – per daug jam stiprus, kad jis ką galėtų pakeisti. Todėl ir Jėzaus pasirodymas pirmiausia jis neįmanomas šiandien, kadangi jo energinis dažnis yra – jau dabar valdančio Vietinę Visatą nebe Kūrėjo Vardu, bet savo paties vardu ir pasidalijančio šitą valdymą su savo Partnere – Dukra Kūrėja – Nebadonija – jo energinis virpesių dažnis yra tokio aukšto lygio, kad jo pasirodymas sutrikdytų visą aplinką – per daug būtų problemų visai tai žmonijai, ir tuo labiau, kad tai naudos neduotų žmogui. Žmogus paneigtų tą jo atėjimą! Todėl natūralu, kad Kristus, kaip Šeimininkas Sūnus Kūrėjas savo Vietinėje Visatoje, jis dar atsiųs kitus savo Rojaus Brolius – atsiųs, kad jie parengtų tą jo atėjimą, kad jie dar paskleistų didesnę Šviesą savuoju lygiu. Ir šitaip palaipsniui žmonės, nušvisdami Kūrėjo Meilės Galia, atradę Kūrėją savo viduje, galėtų iš tikrųjų šviesinti aplinką.

Mes jau šitą pradėjome daryti – mes – urantai! Mes pradėjome šviesinti žmoniją!

Mes ruošiame tą kelią net ir kitam Rojaus Sūnaus atėjimui, kuris ruoš kelią antrajam Kristaus pasirodymui šitame pasaulyje, kada jis yra dvasinėje Šlovėje ir Galioje, kada jis valdo savo Vietinę Visatą savuoju vardu, nebe kaip Tėvo vicegerentas, bet kaip užsitarnavęs septyniais savęs padovanojimais įvairių gyvybių kategorijų pavidalais. Ir paskutinysis jo būtent buvo septintasis savęs padovanojimas pats sudėtingiausias, nes jis gimė bejėgiu kūdikiu iš moters įsčių materialiu pavidalu, bet turinčiu Sūnaus Kūrėjo asmenybę, jo tapatybę – jo tapatybę. Štai jis turi patirti savo sukurtų tvarinių gyvenimą ir veikimą, dėl to jis ir buvo save padovanojęs angelų pavidalu, Melkizedeko pavidalu, Lanondeko pavidalu buvo įsikūnijęs. Ir štai paskutinysis buvo pats rizikingiausias, nes nuo jo priklauso, kaip jis užaugs, kokiu jis užaugs mirtinguoju, kaip jis skelbs Tėvo Šviesą. Jeigu jį išaugintų netikintys į Dievą tėvai, jis negalėtų skelbti to pačio Dievo žinios, jį atsiuntusio į šitą pasaulį. Dėl to parenkama labai atsakingai šeima – kokioje šeimoje, ir kokioje aplinkoje turi save padovanoti Sūnus Kūrėjas. Lygiai taip pat dabar Sūnus Kūrėjas, jau būdamas Šeimininku Sūnumi Kūrėju, o tai – aukštesnis Sūnaus Kūrėjo statusas, kadangi Šeimininkas Sūnus Kūrėjas jau vadovauja savajai Vietinei Visatai savuoju vardu, tai tuo jis turi atsakingiau parengti žmoniją savojo pažado įgyvendinimui sugrįžti į šitą tą patį pasaulį antrą kartą. Nei vienas Šeimininkas Sūnus Kūrėjas niekada – per visą kūriniją – nebuvo davęs tokio pažado – Aš į šitą pasaulį sugrįšiu dar antrą kartą, kada būsiu Šlovėje ir matomas dvasiniu regėjimu! – Jėzus tą pasakė vienintelis, jis turi įgyvendinti šitą pažadą vienintelis, jis negali pasitarti su kitais Šeimininkais Sūnumis Kūrėjais! Tai kokia – kokia – yra patirtis, sugrįžtant į tą patį pasaulį antrą kartą! Jis pats turi tą sugrįžimą parengti! Dėl to jis ir pasiųs kitus savo Rojaus Sūnus, kad jie turėtų taip pat įnešti savo indėlį prieš pasirodant jam, kaip Vietinės Visatos vieno iš dviejų visagalių Vadovų.
Štai dėl to, mano mylimieji, tie, kurie dabar tvirtina, ir kurie laukia, kad vis tiek Jėzus sugrįš antrą kartą, užbaigs visas šitas, esančias pasaulyje, nelaimes, neturėkite tokios iliuzijos, nepainiokite savęs ir kitų, bet atraskite Kūrėją Keturiose Asmenybėse. Viena iš Jų – Tėvo Asmenybė – Tėvo – to paties Tėvo, kurį skelbė Kristus prieš du tūkstančius metų mūsų planetoje. Ir dar yra Trys Asmenybės papildomai – Rojaus Trejybės Trys Asmenys ir Visuminė Dievybė AŠ ESU. Štai dėl to atraskite šituos Keturis Asmenis, pradėkite – jeigu jums taip paprasčiau – nuo Tėvo, bet atraskite Tėvą savo Širdyje, patirkite vidinį, tą tikrąjį, Kūrėjo atradimą! Jums vidinis impulsas bus akivaizdus, kada jums pasakys – Aš atradau Kūrėją! Tada jūs žinosite, tai jau prasideda dvasinio regėjimo išplėtimas! Ir šitokiu gyvenimu jūs artinsite tiek Jėzaus antrąjį atėjimą į mūsų pasaulį, tiek žmonijos nušvitimą, nes pirmiausia turi būti žmonijos nušvitimas ir sugebėjimas matyti dvasine rega. Priešingu atveju nėra tikslo pasirodyti Jėzui. Tada niekas jo nematys, jeigu tokie bus kaip dabar žmonės – savanaudžiai – pikti, neteisingi, skriaudžiantys vieni kitus! Todėl jūs – kiekvienas – savyje atrasdamas Kūrėją iš tikrųjų įnešate savo asmeninį indėlį, kad Jėzus sugrįžtų į šitą pasaulį ir įgyvendintų savo duotą pažadą sugrįžti vėl.

Viskas priklauso nuo tavęs! Ir nuo manęs!

Aš savo pasirinkimą jau įgyvendinu. Ir net šituo mokymu. Visu savo gyvenimu! Padėk man! Padėk ir man! Aš noriu, kad Jėzus ateitų, kada žmonija bus Šviesoje! Padėk man ir šituo tikru savo indėliu. Atrask Kūrėją viduje, ir tuo pačiu gyvenk Juo, net ir taip, kaip Juo gyvenu aš! Amen.

Telydi mus Kūrėjo Meilė, Ramybė, ir Palaima.
Su Meile

Violeta
2023-02-26 18:34:13

Komentarai

[Prisijunkite ir parašykite savo komentarą]
Spausdinti
Grįžti atgal